Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 101 Tarm midtby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves anlæg på et geografisk afgrænset område. En lokalplan fastlægger således i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: - En redegørelse, som ikke er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. - Planens juridisk bindende bestemmelser (på farvet papir), som er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. I kommuneplanen - der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Egvad kommune - er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

3 Indholdsfortegnelse Side I Redegørelse Indledning 4 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens indhold 6 Facaderegulativet 12 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 18 Lokalplanens retsvirkninger 19 II Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 20 2 Område- og zonestatus 20 3 Områdets anvendelse 20 4 Vej- og stiforhold 21 5 Tekniske anlæg 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 8 Ubebyggede arealer 25 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter 26 Vedtagelsespåtegning 27 Tinglysning 27 Bilag: Bilag I Matrikelkort Bilag II - Illustrationsplan Bilag III - Detailhandelsområde Bilag IV - Facadebyggelinie Bilag V - Vandtorvet Lokalplanen er udarbejdet af Juul & Frost Arkitekter i samarbejde med: Egvad Kommune Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

4 Redegørelse Indledning Tarms midtby rummer alle de vigtigste centerfunktioner med regional betydning og er et aktivt centerområde for detailhandel, offentlige og private servicefunktioner. Midtbyen er det historiske centrum for stationsbyen som rummer det offentlige handelsrum med mange forskellige servicetilbud. Midtbyen er stedet aktiviteter samles og stedet hvor man møder hinanden. Midtbyens tætte bymiljø tager udgangspunkt i Storegade som er et klart defineret offentligt rum med meget forskellige bygninger som tilsammen fortæller en historie om byens udvikling. Gaderummets lige forløb gennem byens midte giver en retning til byen som man orienterer sig efter og tager udgangspunkt i. For at styrke midtbyens betydning som egnscenter er det vigtigt at udvikle det fysiske bymiljø så det kan tiltrække byens borgere og besøgende udefra til at benytte et bredt udbud af handels-, service- og fritidsaktiviteter. Denne lokalplan beskriver derfor mulighederne for at udvikle byens rum, facader og inventar og den skaber betingelserne for at indpasse nye aktiviteter, nye forbindelser, nye beboere og brugere. Det er vigtigt at beskytte og forskønne byens bevaringsværdige bygninger og miljøer således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt. Samtidig skal der være plads til at skabe nye byrum til forskellige aktiviteter og introducere nye bygninger i et nutidigt formsprog som bidrager til det samlede billede af byens fortsatte udvikling. Det væsentlige er at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. 4

5 Baggrund for lokalplanen Der er blevet udarbejdet en Strukturplan for Tarm bymidte som har til formål at skabe en overordnet strategi for Tarm bymidte ved opgradere det offentlige rum og indføje nye kvaliteter i de centrale rum og pladsdannelser. Rummene tilføjes sociale aktiviteter ligesom der arbejdes med en ny identitet og indbyrdes sammenhæng i midtbyen. De dele af Strukturplanen som er omfattet af denne lokalplan og som der hermed åbnes mulighed for at udføre er: - Åbningen af Tarm Bybæk på østsiden af Storegade - Etablering af et Vandtorv ved Bybækken - Byplads på p-pladsen overfor sygehuset sammenkædet med et torveareal - Ny stiforbindelse til Apoteker Rasmussens Plads Tilsammen dannes et sammenhængende gulv gennem bymidtens rum. En bevægelsesflade for fodgængere der strækker sig fra Bybækken over Vandtorvet til markedspladsen på Bytorvet med anknytning til Apoteket Rasmussens Plads. Serien af rum danner klangbund for en række nye funktioner og aktiviteter, der hver især knytter an til stedets karakter og behov. Pladser danner et sammenhængende gulv gennem midtbyen 5

6 Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner de planlægningsmæssige forudsætninger for at styre den fremtidige udvikling af midtbyen. Denne lokalplan danner et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og som delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. Lokalplanen inddrager også en del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. Lokalplanen opdeles i delområder I, II og III, henholdsvis en sydlig, en central og en nordlig del af midtbyen. Delområde I Området dækker arealerne langs Storegade syd for Tarm Bybæk. Dette område skal udvikles overvejende som et område med boliger hvor der kan indpasses liberale erhverv og servicefunktioner i underetagen. Bebyggelse orienteres ud mod Storegade som er områdets samlende offentlige rum. Vejadgang etableres på bagsiden af bebyggelserne væk fra Storegade. Facadebebyggelsen langs Storegade er et helstøbt gademiljø som skal bevares i sin identitet. Her skal regler for facader og skiltning mm. følges. 6

7 Delområde II Området dækker arealerne langs Storegade mellem Tarm Bybæk og Jernbanen. Dette er byens egentlige centrum og rummer den centrale del af Storegade som samler butiks- og servicetilbud. Langs Storegade er stueetagen forbeholdt butikker, erhverv og service mens der i overetagerne kan være boliger. Området rummer en række markante bygninger som bør bevares og fornyes med omtanke, lige som nyt byggeri skal indgå i nøje sammenhæng med dette markante område. Også her gælder regler for ændringer af facader og inventar. På begge sider af Storegade er der forbindelse til en række pladsrum med parkeringsarealer for midtbyens funktioner. I overensstemmelse med strukturplanen for bymidten opgraderes pladsrummene øst for Storegade og forbindes med hinanden. Der etableres en ny stiforbindelse parallelt med Storegade som forbinder Apoteker Rasmussens Plads med Bybækken som vist på bilag II. Stien åbner en ny forbindelse til Kirkegade, flankerer Bytorvet som er en omdannelse af parkeringspladsen ved Kirkegade, og ender i Vandtorvet som opstår ved en åbning ved Bybækken. Forskellige aktiviteter på Bytorvet Bytorvet set fra Kirkegade 7

8 Disse pladsrum udvikles til at kunne bruges til forskellige fritidsfunktioner og aktiviteter. Bytorvet omlægges så den samtidig med at være parkeringsplads lejlighedsvis kan omdannes til markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan rummet blive til en forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner som kan placeres ved pladsen. Det sidste rum i forløbet er Vandtorvet som orienterer sig ned mod Bybækken. Vandtorvet er et rekreativt opholdsrum med mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering. Aftenbelysning på Vandtorvet 8

9 Delområde III Området dækker et område mellem stationsvej og jernbanen. En del af området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Området kan udvikles med boliger og erhvervsfunktioner, men der er også mulighed for at placere butikker i mindre omfang. Området rummer det tidligere posthus og stationsbygningen som det er væsentligt bliver bevaret, både som et kulturhistorisk vidnesbyrd og som nogle markante bygninger i byen. Det tidligere posthus og stationsbygning Vej- og stiforhold Den eksisterende vejstruktur i lokalplanområdet fastholdes. Der sikres nye stiforbindelser mellem pladsrummene på østsiden af Storegade som giver en bedre forbindelse fra Apoteker Rasmussens Plads og ned til det nye Vandtorv og stien langs Bybækken. Parkering Ved nye bebyggelser skal der skal anlægges parkeringspladser som, sammen med eventuelt garage eller carportareal, mindst skal svare til følgende omfang: Delområde I: 1¼ bilplads for hver boligenhed og 1 bilplads for hver 50 m² erhvervsareal. Delområde II & III: 1¼ bilplads for hver boligenhed i etageboliger, 2 bilpladser for hver selvstændige boligenhed og 1 bilplads for hver 85 m² erhvervsareal. Byggemulighed: musikhus ved Bytorvet Byggemuligheder Ved placering af nyt byggeri i lokalplanområdet fastsætter denne lokalplan en række principper for hvordan den nye bygningskrop skal forholde sig til gadens samlede udformning. Der er således ikke fastsat hvordan nyt byggeri skal udformes men snarere hvilke kvaliteter i gadebilledet som den nye bebyggelse skal forholde sig til og føje sig til. Samlet set skal den nye bebyggelse passe ind i helheden uden at det dog er fastsat andet en maksimal højde og tæthed for byggeri. Der er mulighed for at finde en ny og kreativ udformning af kommende byggeri som kan give det samlede gadebillede en høj kvalitet. 9

10 Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser - og for at sikre at bebyggelsen placeres og udformes i harmoni med gadebilledet og den omkringliggende bebyggelse - er følgende bestemmelser fastsat for opførelse af bebyggelse: Alle delområder: Ingen del af bygningernes ydervæg eller tagflade må være højere end 12,5 m over terræn. Tagfoden er mødet mellem facaden og tagfladen. Gadens profil er husenes omrids mod himlen. Gadens rytme dannes af husenes form, fremspring og adskillelser. Delområde I & II: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. Facadebebyggelse skal opføres i vejskel som en overvejende sluttet bebyggelse så den i sammenhæng med den omgivende bebyggelse understreger gadeforløbet som et samlet byrum. Facadebebyggelse skal udformes med et tagprofil som naturligt kan indgå i gadeforløbets udformning og rytme og tagfodens højde skal tilpasses til højden på den omgivende bebyggelse. Bag facadebebyggelsen kan der opføres baghuse som ikke må være højere end den tilstødende facadebebyggelse. Delområde II: Facadebebyggelsen skal opføres med mindst 2 etager. Delområde III: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60. Højden på ny bebyggelse skal tilpasses til afstanden til eksisterende bebyggelse således at der dannes større rum mellem høj og lav bebyggelse. Stationsbygningen og det tidligere posthus må ikke nedrives. Senere tilbygninger til posthuset må dog gerne nedrives. 10

11 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for områdets brugere og beboere. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, belysning og lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplagring må kun finde sted inden for dertil indrettede tæt hegnede arealer. Sunde og fuldvoksne træer i lokalplanområdet skal så vidt muligt søges bevaret. Der skal ved nyt byggeri udarbejdes en samlet plan for disponering af de ubebyggede arealers beplantning, befæstelse, belysning, hegning og inventar. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Arealer til affaldshåndtering skal udformes efter kommunens anvisninger og disponeres efter planen for de samlede ubebyggede arealer. Boligers opholdsarealer skal svare til mindst 15% af bruttoetagearealet. De fælles opholdsarealer skal være etablerede før en ny bebyggelse inden for området tages i brug. Den eksisterende parkeringsplads ved Kirkegade omlægges som et Bytorv. Pladsen kan foruden parkering anvendes som markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan Bytorvet blive forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner ved pladsen. Ved nedrivning af ejendommen på Storegade nr. 43 kan der etableres et Vandtorv som giver en åbning af Bybækken. Vandtorvet bliver et rekreativt opholdsrum som kan bruges til koncerter og andre aktiviteter. Der er mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering på Vandtorvet. Udeservering på Vandtorvet 11

12 Facaderegulativet Typiske arkitektoniske stilarter gennem et århundrede. rummer en række meget forskelligartede huse som tilsammen danner et varieret gadebillede. Der er stor variation i bygningernes udformning, størrelse, materialer og farver ligesom husene er opført til mange forskellige formål. Denne historiske udvikling og vækst skal forsat kunne aflæses i byen. Byens huse er opført over en lang periode efter tidens fremherskende stilart og er som sådan både et historisk og arkitektonisk vidnesbyrd. De skiftende og forskelligartede bygningsudtryk skal fortsat komme til udtryk både når det gælder bevaring af ældre huse og i opførelse af nye huse. Facadens oprindelige og tidstypiske udtryk skal bevares og ved renoveringer bør de oprindelige bygningsdele som vinduer og døre så vidt muligt bevares eller udskiftes med oprindelige typer som passer til facadeudtrykket. Samtidig skal der være plads til at byen fortsat kan udvikle sig. Nye byggerier skal fortsat føje sig til byens skiftende udseende og komme til udtryk i et nutidigt formsprog som fortæller en historie om vores egen tid. 12 Renovering af vinduer og murværk gennemført med oprindelige materialer og teknikker.

13 Til brug for renoveringsprojekter af facaderne på byens eksisterende huse og ved udformning af skiltning og andet facadeudstyr er der udarbejdet et facaderegulativ som beskriver vejen til at omdannelserne resultere i et smukt og attraktivt bymiljø til glæde for midtbyens beboere, handlende og gæster. Det er hensigten med facaderegulativet at inspirere bygningsejere til at igangsætte renoveringer af facader som tilpasser sig til bygningens kommercielle eller boligformål samtidig med at husenes arkitektoniske kvaliteter og håndværksmæssige detaljer fremhæves. Der skal være plads til finde nye løsninger og udtryk så længe de oprindelige kvaliteter i det enkelte hus og i gadebilledets helhed respekteres og understøttes. Midtbyens facadebebyggelse har en fremtrædende plads i byen. Det er derfor fastsat, at facadebebyggelsens ydre skal udformes efter principperne i facaderegulativet. Alle ændringer i facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Følgende bestemmelser er fastsat i denne lokalplan: - Facaden skal respektere husets oprindelige udformning og karakter, og danne en helhed. - Facadens lodrette og vandrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer eller ombygninger. - Døre og vinduer i stueetagen skal være i harmoni med den øvrige del af facaden. - Murepiller mellem vinduer og døre må ikke fjernes og skal søges genskabt i forbindelse med facadeændringer. - Stueetagen kan have anden overfladbehandling eller farve end resten af facaden, hvor det passer ind i husets samlede facadeudtryk - Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved ændring eller ombygning af facaden. - Ny facadebeklædning må opsættes når beklædningen ved materiale, profilering, fyldninger og farve m.v. tilpasses husets facadeudtryk. - Forretningsfacader på forretninger som er gennemgående i to selvstændige bygninger må ikke skjule bygningernes opdeling. - Farvevalg på facader skal tilpasses til bygningens øvrige materialer og skal harmonere med nabobygningernes farveholdning. - Karakteristiske elementer i facaden såsom ornamenter, gesims, sålbænke, vinduesbånd, mønstre i murværk og lignende må ikke fjernes, men skal bevares synlige. - Ruder må ikke blændes så facader fremstår lukkede. Skiltning og markiser skal ligeledes udformes efter retningslinierne i facaderegulativet og ændringer skal anmeldes til kommunen før arbejdet påbegyndes. Typiske bygningsdetaljer gennem et århundrede. 13

14 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af tillæg nr. 16 til Kommuneplan for Egvad Kommune. Lokalplanen er beliggende i Tarmområdet, enkeltområde 11 centerområdet og omfatter rammeområde R1, del af R4, R5, R6, R7, del af R9 og et nyt oprettet rammeområde R 11. Rammebestemmelserne bliver herefter: Tillæg nr. 16 til kommuneplan for Egvad kommune Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R1 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade og Engvej må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R1 fastsættes forbud imod blændede ruder og imod nedrivning af bygningen Stationsvej 2 og 4. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Lokalplan for område R3 skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. Øvrige arealer er i byzone. 14

15 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 2000 m 2 for dagligvarebutikker og 1000 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** h. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. i. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. j. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** k. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 60 db(a) i forhold til jernbanen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R4 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: Etageboliger, Tæt, lave boliger, Åben, lave boliger, Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** i. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R5 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, åben, lave boliger, liberale erhverv, offentlig service b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- og tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R6 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. 15

16 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R7 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende, fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R7 fastsættes forbud imod blændede ruder. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre 821 m 2.*** h. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 821 m 2 for dagligvarebutikker og 821 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** i. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. j. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R9 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: etageboliger, tæt, lave boliger, åbne, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkende af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R11 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom etageboliger, butikker, liberale erhverv, institutionsformål. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60 c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. 16

17

18 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplaner nr. 6 og 75 og delvist af Partiel Byplanvedtægt nr. 9 og 15, og Lokalplaner nr. 51 og 89. Denne lokalplan sætter samlede rammer for hele midtbyen inklusive områder som ikke tidligere har været omfattet af en detaljeret planlægning. Hermed gives der mulighed for at udvikle nye områder, indpasse nyt byggeri og udvikle nye pladsrum i midtbyen. Lokalplanen opsætter retningslinier for udformning af facader og skiltning. De hidtidige byplanved-tægter og lokalplaner inden for lokalplanområdet ophæves ved lokalplanens vedtagelse. Støj Ved etablering af nye boligbyggerier skal det sikres at boligernes udendørs opholdsarealer ikke påføres et støjniveau over 55 db(a). De 55 db(a) har baggrund i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i boligområder. Delområde I & II: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra erhvervsstøj på mere end 45 db(a) på de udendørs opholdsarealer og 30 db(a) indendørs i boligens opholdsrum. Delområde III: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra jernbanen på mere end 60 db(a) på de udendørs opholdsarealer. Fjernvarme Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilkobles fjernvarmeforsyning fra Tarm Varmeværk. Antenne Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilsluttes Tarm antenneforening. Jordforurening I forhold til jordforurening henledes opmærksomheden på 8 i Lov om forurenet jord: 8 stk. 1: Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i 6, stk. 2, nævnte formål. 8 stk. 2: Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, jf. 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. 71 stk. 1: Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal der ikke er kortlagt konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 18

19 Tilladelser fra andre myndigheder Grunde som er kortlagt som muligt forurenede kræver ved ændret anvendelse m.v. tilladelse fra Ringkøbing Amt. Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m.v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner hverken faktiske eller retslige som strider imod bestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, 1 stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drejer det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ejendomme, f.eks. leje og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil af sig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidig at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. ikke ophørte tilstandsservitutter, rådighedsservitutter (f.eks. en færdselsret over en andens ejendom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. en ret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i 10 bestemmelser om bortfald af de servitutter, der nævnes. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: - at fastsætte et regelsæt der gør det muligt at regulere byens huse, facader, skilte, markiser osv., således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt, og således at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. - at indarbejde byudviklingsprojektet for midtbyen i planlægningen. - at skabe et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. - at få udarbejdet lokalplan for den del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede bilag I og omfatter følgende matrikelnumre: 8ac, 8dz, del af 8f, 8o, 8v, del af 8x, 9aa, 9ab, 9ac, 9ah, 9an, 9ap, 9as, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bc, 9bg, 9bh, 9bk, 9bn, 9bm, 9bs, 9bu, 9bv, 9cu, 9cy, 9dk, 9do, 9dz, 9dæ, 9eb, 9ec, 9eq, 9er, 9fl, 9fy, 9gf, 9gr, 9gt, 9hz, 9ib, 9ma, 9mb, 9mm, 9mn, 9o, 9pd, 9p, 9pe, 9pt, 9q, 9s,10a, 10ab, 10k, 10n, 10m, 10æ, del af 10ø, 11ac, 11ai, 11al, 11am, 11r, 17a, 17ab, 17ac, 17af, 17an, 17ar, 17av, 17ep, 17er, 17ff, 17q, 17r, 17s, 17z, 17æ, 37e, 37f, 37h, 37i, 37m, 37n, 37o, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37x, 38ac, 38ag, 38c, 38f, 38g, 177a, 177c, alle Tarm By, Egvad. 2.2 Lokalplanen opdeles i 3 delområder, I, II og III som vist på bilag II. 2.3 Hovedparten af Lokalplanområdet ligger i byzone, på nær stationsområdet som ved godkendelse af lokalplanen overgår fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 DELOMRÅDE I: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, liberale erhverv, offentlig service eller lignende formål. Der kan efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert tilfælde indrettes mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. 3.2 DELOMRÅDE II: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, butik, klinik, restaurant, liberale erhverv, offentlige formål, offentlig service eller lignende. 20

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER

LOKALPLAN 250. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA DEN 16. JUNI 2010 TIL DEN 11. AUGUST 2010 LOKALPLAN 250 CENTEROMRÅDE OFFENTLIGE FORMÅL, NØRAGER Bibliotek, Kultur- og Medborgerhus, Kig Ind REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121

Sags. nr. 727-2013-44060. Lokalplan nr. 1121 Sags. nr. 727-2013-44060 Lokalplan nr. 1121 Område til centerformål ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder Marts 2014 Lokalplan nr. 1121 for et centerområde ved Holsteinsgade 24 og 28 i Odder er udarbejdet

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere