Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 101 Tarm midtby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves anlæg på et geografisk afgrænset område. En lokalplan fastlægger således i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: - En redegørelse, som ikke er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. - Planens juridisk bindende bestemmelser (på farvet papir), som er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. I kommuneplanen - der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Egvad kommune - er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

3 Indholdsfortegnelse Side I Redegørelse Indledning 4 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens indhold 6 Facaderegulativet 12 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 18 Lokalplanens retsvirkninger 19 II Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 20 2 Område- og zonestatus 20 3 Områdets anvendelse 20 4 Vej- og stiforhold 21 5 Tekniske anlæg 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 8 Ubebyggede arealer 25 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter 26 Vedtagelsespåtegning 27 Tinglysning 27 Bilag: Bilag I Matrikelkort Bilag II - Illustrationsplan Bilag III - Detailhandelsområde Bilag IV - Facadebyggelinie Bilag V - Vandtorvet Lokalplanen er udarbejdet af Juul & Frost Arkitekter i samarbejde med: Egvad Kommune Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

4 Redegørelse Indledning Tarms midtby rummer alle de vigtigste centerfunktioner med regional betydning og er et aktivt centerområde for detailhandel, offentlige og private servicefunktioner. Midtbyen er det historiske centrum for stationsbyen som rummer det offentlige handelsrum med mange forskellige servicetilbud. Midtbyen er stedet aktiviteter samles og stedet hvor man møder hinanden. Midtbyens tætte bymiljø tager udgangspunkt i Storegade som er et klart defineret offentligt rum med meget forskellige bygninger som tilsammen fortæller en historie om byens udvikling. Gaderummets lige forløb gennem byens midte giver en retning til byen som man orienterer sig efter og tager udgangspunkt i. For at styrke midtbyens betydning som egnscenter er det vigtigt at udvikle det fysiske bymiljø så det kan tiltrække byens borgere og besøgende udefra til at benytte et bredt udbud af handels-, service- og fritidsaktiviteter. Denne lokalplan beskriver derfor mulighederne for at udvikle byens rum, facader og inventar og den skaber betingelserne for at indpasse nye aktiviteter, nye forbindelser, nye beboere og brugere. Det er vigtigt at beskytte og forskønne byens bevaringsværdige bygninger og miljøer således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt. Samtidig skal der være plads til at skabe nye byrum til forskellige aktiviteter og introducere nye bygninger i et nutidigt formsprog som bidrager til det samlede billede af byens fortsatte udvikling. Det væsentlige er at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. 4

5 Baggrund for lokalplanen Der er blevet udarbejdet en Strukturplan for Tarm bymidte som har til formål at skabe en overordnet strategi for Tarm bymidte ved opgradere det offentlige rum og indføje nye kvaliteter i de centrale rum og pladsdannelser. Rummene tilføjes sociale aktiviteter ligesom der arbejdes med en ny identitet og indbyrdes sammenhæng i midtbyen. De dele af Strukturplanen som er omfattet af denne lokalplan og som der hermed åbnes mulighed for at udføre er: - Åbningen af Tarm Bybæk på østsiden af Storegade - Etablering af et Vandtorv ved Bybækken - Byplads på p-pladsen overfor sygehuset sammenkædet med et torveareal - Ny stiforbindelse til Apoteker Rasmussens Plads Tilsammen dannes et sammenhængende gulv gennem bymidtens rum. En bevægelsesflade for fodgængere der strækker sig fra Bybækken over Vandtorvet til markedspladsen på Bytorvet med anknytning til Apoteket Rasmussens Plads. Serien af rum danner klangbund for en række nye funktioner og aktiviteter, der hver især knytter an til stedets karakter og behov. Pladser danner et sammenhængende gulv gennem midtbyen 5

6 Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner de planlægningsmæssige forudsætninger for at styre den fremtidige udvikling af midtbyen. Denne lokalplan danner et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og som delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. Lokalplanen inddrager også en del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. Lokalplanen opdeles i delområder I, II og III, henholdsvis en sydlig, en central og en nordlig del af midtbyen. Delområde I Området dækker arealerne langs Storegade syd for Tarm Bybæk. Dette område skal udvikles overvejende som et område med boliger hvor der kan indpasses liberale erhverv og servicefunktioner i underetagen. Bebyggelse orienteres ud mod Storegade som er områdets samlende offentlige rum. Vejadgang etableres på bagsiden af bebyggelserne væk fra Storegade. Facadebebyggelsen langs Storegade er et helstøbt gademiljø som skal bevares i sin identitet. Her skal regler for facader og skiltning mm. følges. 6

7 Delområde II Området dækker arealerne langs Storegade mellem Tarm Bybæk og Jernbanen. Dette er byens egentlige centrum og rummer den centrale del af Storegade som samler butiks- og servicetilbud. Langs Storegade er stueetagen forbeholdt butikker, erhverv og service mens der i overetagerne kan være boliger. Området rummer en række markante bygninger som bør bevares og fornyes med omtanke, lige som nyt byggeri skal indgå i nøje sammenhæng med dette markante område. Også her gælder regler for ændringer af facader og inventar. På begge sider af Storegade er der forbindelse til en række pladsrum med parkeringsarealer for midtbyens funktioner. I overensstemmelse med strukturplanen for bymidten opgraderes pladsrummene øst for Storegade og forbindes med hinanden. Der etableres en ny stiforbindelse parallelt med Storegade som forbinder Apoteker Rasmussens Plads med Bybækken som vist på bilag II. Stien åbner en ny forbindelse til Kirkegade, flankerer Bytorvet som er en omdannelse af parkeringspladsen ved Kirkegade, og ender i Vandtorvet som opstår ved en åbning ved Bybækken. Forskellige aktiviteter på Bytorvet Bytorvet set fra Kirkegade 7

8 Disse pladsrum udvikles til at kunne bruges til forskellige fritidsfunktioner og aktiviteter. Bytorvet omlægges så den samtidig med at være parkeringsplads lejlighedsvis kan omdannes til markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan rummet blive til en forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner som kan placeres ved pladsen. Det sidste rum i forløbet er Vandtorvet som orienterer sig ned mod Bybækken. Vandtorvet er et rekreativt opholdsrum med mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering. Aftenbelysning på Vandtorvet 8

9 Delområde III Området dækker et område mellem stationsvej og jernbanen. En del af området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Området kan udvikles med boliger og erhvervsfunktioner, men der er også mulighed for at placere butikker i mindre omfang. Området rummer det tidligere posthus og stationsbygningen som det er væsentligt bliver bevaret, både som et kulturhistorisk vidnesbyrd og som nogle markante bygninger i byen. Det tidligere posthus og stationsbygning Vej- og stiforhold Den eksisterende vejstruktur i lokalplanområdet fastholdes. Der sikres nye stiforbindelser mellem pladsrummene på østsiden af Storegade som giver en bedre forbindelse fra Apoteker Rasmussens Plads og ned til det nye Vandtorv og stien langs Bybækken. Parkering Ved nye bebyggelser skal der skal anlægges parkeringspladser som, sammen med eventuelt garage eller carportareal, mindst skal svare til følgende omfang: Delområde I: 1¼ bilplads for hver boligenhed og 1 bilplads for hver 50 m² erhvervsareal. Delområde II & III: 1¼ bilplads for hver boligenhed i etageboliger, 2 bilpladser for hver selvstændige boligenhed og 1 bilplads for hver 85 m² erhvervsareal. Byggemulighed: musikhus ved Bytorvet Byggemuligheder Ved placering af nyt byggeri i lokalplanområdet fastsætter denne lokalplan en række principper for hvordan den nye bygningskrop skal forholde sig til gadens samlede udformning. Der er således ikke fastsat hvordan nyt byggeri skal udformes men snarere hvilke kvaliteter i gadebilledet som den nye bebyggelse skal forholde sig til og føje sig til. Samlet set skal den nye bebyggelse passe ind i helheden uden at det dog er fastsat andet en maksimal højde og tæthed for byggeri. Der er mulighed for at finde en ny og kreativ udformning af kommende byggeri som kan give det samlede gadebillede en høj kvalitet. 9

10 Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser - og for at sikre at bebyggelsen placeres og udformes i harmoni med gadebilledet og den omkringliggende bebyggelse - er følgende bestemmelser fastsat for opførelse af bebyggelse: Alle delområder: Ingen del af bygningernes ydervæg eller tagflade må være højere end 12,5 m over terræn. Tagfoden er mødet mellem facaden og tagfladen. Gadens profil er husenes omrids mod himlen. Gadens rytme dannes af husenes form, fremspring og adskillelser. Delområde I & II: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. Facadebebyggelse skal opføres i vejskel som en overvejende sluttet bebyggelse så den i sammenhæng med den omgivende bebyggelse understreger gadeforløbet som et samlet byrum. Facadebebyggelse skal udformes med et tagprofil som naturligt kan indgå i gadeforløbets udformning og rytme og tagfodens højde skal tilpasses til højden på den omgivende bebyggelse. Bag facadebebyggelsen kan der opføres baghuse som ikke må være højere end den tilstødende facadebebyggelse. Delområde II: Facadebebyggelsen skal opføres med mindst 2 etager. Delområde III: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60. Højden på ny bebyggelse skal tilpasses til afstanden til eksisterende bebyggelse således at der dannes større rum mellem høj og lav bebyggelse. Stationsbygningen og det tidligere posthus må ikke nedrives. Senere tilbygninger til posthuset må dog gerne nedrives. 10

11 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for områdets brugere og beboere. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, belysning og lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplagring må kun finde sted inden for dertil indrettede tæt hegnede arealer. Sunde og fuldvoksne træer i lokalplanområdet skal så vidt muligt søges bevaret. Der skal ved nyt byggeri udarbejdes en samlet plan for disponering af de ubebyggede arealers beplantning, befæstelse, belysning, hegning og inventar. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Arealer til affaldshåndtering skal udformes efter kommunens anvisninger og disponeres efter planen for de samlede ubebyggede arealer. Boligers opholdsarealer skal svare til mindst 15% af bruttoetagearealet. De fælles opholdsarealer skal være etablerede før en ny bebyggelse inden for området tages i brug. Den eksisterende parkeringsplads ved Kirkegade omlægges som et Bytorv. Pladsen kan foruden parkering anvendes som markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan Bytorvet blive forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner ved pladsen. Ved nedrivning af ejendommen på Storegade nr. 43 kan der etableres et Vandtorv som giver en åbning af Bybækken. Vandtorvet bliver et rekreativt opholdsrum som kan bruges til koncerter og andre aktiviteter. Der er mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering på Vandtorvet. Udeservering på Vandtorvet 11

12 Facaderegulativet Typiske arkitektoniske stilarter gennem et århundrede. rummer en række meget forskelligartede huse som tilsammen danner et varieret gadebillede. Der er stor variation i bygningernes udformning, størrelse, materialer og farver ligesom husene er opført til mange forskellige formål. Denne historiske udvikling og vækst skal forsat kunne aflæses i byen. Byens huse er opført over en lang periode efter tidens fremherskende stilart og er som sådan både et historisk og arkitektonisk vidnesbyrd. De skiftende og forskelligartede bygningsudtryk skal fortsat komme til udtryk både når det gælder bevaring af ældre huse og i opførelse af nye huse. Facadens oprindelige og tidstypiske udtryk skal bevares og ved renoveringer bør de oprindelige bygningsdele som vinduer og døre så vidt muligt bevares eller udskiftes med oprindelige typer som passer til facadeudtrykket. Samtidig skal der være plads til at byen fortsat kan udvikle sig. Nye byggerier skal fortsat føje sig til byens skiftende udseende og komme til udtryk i et nutidigt formsprog som fortæller en historie om vores egen tid. 12 Renovering af vinduer og murværk gennemført med oprindelige materialer og teknikker.

13 Til brug for renoveringsprojekter af facaderne på byens eksisterende huse og ved udformning af skiltning og andet facadeudstyr er der udarbejdet et facaderegulativ som beskriver vejen til at omdannelserne resultere i et smukt og attraktivt bymiljø til glæde for midtbyens beboere, handlende og gæster. Det er hensigten med facaderegulativet at inspirere bygningsejere til at igangsætte renoveringer af facader som tilpasser sig til bygningens kommercielle eller boligformål samtidig med at husenes arkitektoniske kvaliteter og håndværksmæssige detaljer fremhæves. Der skal være plads til finde nye løsninger og udtryk så længe de oprindelige kvaliteter i det enkelte hus og i gadebilledets helhed respekteres og understøttes. Midtbyens facadebebyggelse har en fremtrædende plads i byen. Det er derfor fastsat, at facadebebyggelsens ydre skal udformes efter principperne i facaderegulativet. Alle ændringer i facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Følgende bestemmelser er fastsat i denne lokalplan: - Facaden skal respektere husets oprindelige udformning og karakter, og danne en helhed. - Facadens lodrette og vandrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer eller ombygninger. - Døre og vinduer i stueetagen skal være i harmoni med den øvrige del af facaden. - Murepiller mellem vinduer og døre må ikke fjernes og skal søges genskabt i forbindelse med facadeændringer. - Stueetagen kan have anden overfladbehandling eller farve end resten af facaden, hvor det passer ind i husets samlede facadeudtryk - Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved ændring eller ombygning af facaden. - Ny facadebeklædning må opsættes når beklædningen ved materiale, profilering, fyldninger og farve m.v. tilpasses husets facadeudtryk. - Forretningsfacader på forretninger som er gennemgående i to selvstændige bygninger må ikke skjule bygningernes opdeling. - Farvevalg på facader skal tilpasses til bygningens øvrige materialer og skal harmonere med nabobygningernes farveholdning. - Karakteristiske elementer i facaden såsom ornamenter, gesims, sålbænke, vinduesbånd, mønstre i murværk og lignende må ikke fjernes, men skal bevares synlige. - Ruder må ikke blændes så facader fremstår lukkede. Skiltning og markiser skal ligeledes udformes efter retningslinierne i facaderegulativet og ændringer skal anmeldes til kommunen før arbejdet påbegyndes. Typiske bygningsdetaljer gennem et århundrede. 13

14 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af tillæg nr. 16 til Kommuneplan for Egvad Kommune. Lokalplanen er beliggende i Tarmområdet, enkeltområde 11 centerområdet og omfatter rammeområde R1, del af R4, R5, R6, R7, del af R9 og et nyt oprettet rammeområde R 11. Rammebestemmelserne bliver herefter: Tillæg nr. 16 til kommuneplan for Egvad kommune Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R1 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade og Engvej må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R1 fastsættes forbud imod blændede ruder og imod nedrivning af bygningen Stationsvej 2 og 4. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Lokalplan for område R3 skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. Øvrige arealer er i byzone. 14

15 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 2000 m 2 for dagligvarebutikker og 1000 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** h. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. i. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. j. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** k. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 60 db(a) i forhold til jernbanen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R4 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: Etageboliger, Tæt, lave boliger, Åben, lave boliger, Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** i. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R5 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, åben, lave boliger, liberale erhverv, offentlig service b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- og tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R6 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. 15

16 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R7 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende, fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R7 fastsættes forbud imod blændede ruder. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre 821 m 2.*** h. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 821 m 2 for dagligvarebutikker og 821 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** i. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. j. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R9 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: etageboliger, tæt, lave boliger, åbne, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkende af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R11 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom etageboliger, butikker, liberale erhverv, institutionsformål. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60 c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. 16

17

18 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplaner nr. 6 og 75 og delvist af Partiel Byplanvedtægt nr. 9 og 15, og Lokalplaner nr. 51 og 89. Denne lokalplan sætter samlede rammer for hele midtbyen inklusive områder som ikke tidligere har været omfattet af en detaljeret planlægning. Hermed gives der mulighed for at udvikle nye områder, indpasse nyt byggeri og udvikle nye pladsrum i midtbyen. Lokalplanen opsætter retningslinier for udformning af facader og skiltning. De hidtidige byplanved-tægter og lokalplaner inden for lokalplanområdet ophæves ved lokalplanens vedtagelse. Støj Ved etablering af nye boligbyggerier skal det sikres at boligernes udendørs opholdsarealer ikke påføres et støjniveau over 55 db(a). De 55 db(a) har baggrund i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i boligområder. Delområde I & II: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra erhvervsstøj på mere end 45 db(a) på de udendørs opholdsarealer og 30 db(a) indendørs i boligens opholdsrum. Delområde III: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra jernbanen på mere end 60 db(a) på de udendørs opholdsarealer. Fjernvarme Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilkobles fjernvarmeforsyning fra Tarm Varmeværk. Antenne Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilsluttes Tarm antenneforening. Jordforurening I forhold til jordforurening henledes opmærksomheden på 8 i Lov om forurenet jord: 8 stk. 1: Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i 6, stk. 2, nævnte formål. 8 stk. 2: Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, jf. 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. 71 stk. 1: Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal der ikke er kortlagt konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 18

19 Tilladelser fra andre myndigheder Grunde som er kortlagt som muligt forurenede kræver ved ændret anvendelse m.v. tilladelse fra Ringkøbing Amt. Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m.v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner hverken faktiske eller retslige som strider imod bestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, 1 stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drejer det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ejendomme, f.eks. leje og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil af sig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidig at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. ikke ophørte tilstandsservitutter, rådighedsservitutter (f.eks. en færdselsret over en andens ejendom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. en ret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i 10 bestemmelser om bortfald af de servitutter, der nævnes. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: - at fastsætte et regelsæt der gør det muligt at regulere byens huse, facader, skilte, markiser osv., således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt, og således at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. - at indarbejde byudviklingsprojektet for midtbyen i planlægningen. - at skabe et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. - at få udarbejdet lokalplan for den del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede bilag I og omfatter følgende matrikelnumre: 8ac, 8dz, del af 8f, 8o, 8v, del af 8x, 9aa, 9ab, 9ac, 9ah, 9an, 9ap, 9as, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bc, 9bg, 9bh, 9bk, 9bn, 9bm, 9bs, 9bu, 9bv, 9cu, 9cy, 9dk, 9do, 9dz, 9dæ, 9eb, 9ec, 9eq, 9er, 9fl, 9fy, 9gf, 9gr, 9gt, 9hz, 9ib, 9ma, 9mb, 9mm, 9mn, 9o, 9pd, 9p, 9pe, 9pt, 9q, 9s,10a, 10ab, 10k, 10n, 10m, 10æ, del af 10ø, 11ac, 11ai, 11al, 11am, 11r, 17a, 17ab, 17ac, 17af, 17an, 17ar, 17av, 17ep, 17er, 17ff, 17q, 17r, 17s, 17z, 17æ, 37e, 37f, 37h, 37i, 37m, 37n, 37o, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37x, 38ac, 38ag, 38c, 38f, 38g, 177a, 177c, alle Tarm By, Egvad. 2.2 Lokalplanen opdeles i 3 delområder, I, II og III som vist på bilag II. 2.3 Hovedparten af Lokalplanområdet ligger i byzone, på nær stationsområdet som ved godkendelse af lokalplanen overgår fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 DELOMRÅDE I: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, liberale erhverv, offentlig service eller lignende formål. Der kan efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert tilfælde indrettes mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. 3.2 DELOMRÅDE II: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, butik, klinik, restaurant, liberale erhverv, offentlige formål, offentlig service eller lignende. 20

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm

Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Lokalplan nr. 061 Del af Søndereng, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrundenfor lokalplanen...

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn

Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Lokalplan nr. 082 Område til dagligvarebutik ved Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad erenlokalplan... 3 Baggrundenforlokalplanen...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 043 Tarmcentret - Torvet, Tarm

Lokalplan nr. 043 Tarmcentret - Torvet, Tarm Lokalplan nr. 043 Tarmcentret - Torvet, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLD SFORTEGNELSE Side REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr Gefionscentret

Lokalplan nr Gefionscentret Lokalplan nr. 1.17 Gefionscentret INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Hvorfor lokalplan...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...4 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...5 Diverse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Videbæk i september 198o. J.nr IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- Videbæk kommune. Tlf. o

Videbæk i september 198o. J.nr IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- Videbæk kommune. Tlf. o Videbæk i september 198o. J.nr. 27-11-17 IMR.T7 FOR KARREEN BREDGADE-SØNDERGADE- GL. KONGEVEJ TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66 l Forhold til anden planlægning. 15-rammerne Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 88 for Center Nord

Lokalplan nr. 88 for Center Nord Lokalplan nr. 88 for Center Nord INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelse

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere