Lokalplan nr. 101 Tarm midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 101 Tarm midtby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 101 Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et regelsæt eller en lokal lov der beskriver hvor, hvad og hvordan der må bygges eller laves anlæg på et geografisk afgrænset område. En lokalplan fastlægger således i mere eller mindre detaljeret omfang placering og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m. m. indenfor et område. En lokalplan består af 2 dele: - En redegørelse, som ikke er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. - Planens juridisk bindende bestemmelser (på farvet papir), som er bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgerne indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. I kommuneplanen - der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Egvad kommune - er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. Inden en lokalplan kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen, skal den lægges frem for borgerne som forslag i en periode på mindst 8 uger. I denne periode kan enhver komme med indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, som skal behandles af kommunalbestyrelsen inden lokalplanen kan vedtages endeligt.

3 Indholdsfortegnelse Side I Redegørelse Indledning 4 Baggrunden for lokalplanen 5 Lokalplanens indhold 6 Facaderegulativet 12 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 18 Lokalplanens retsvirkninger 19 II Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 20 2 Område- og zonestatus 20 3 Områdets anvendelse 20 4 Vej- og stiforhold 21 5 Tekniske anlæg 22 6 Bebyggelsens omfang og placering 22 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 24 8 Ubebyggede arealer 25 9 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter 26 Vedtagelsespåtegning 27 Tinglysning 27 Bilag: Bilag I Matrikelkort Bilag II - Illustrationsplan Bilag III - Detailhandelsområde Bilag IV - Facadebyggelinie Bilag V - Vandtorvet Lokalplanen er udarbejdet af Juul & Frost Arkitekter i samarbejde med: Egvad Kommune Teknik & Miljø Toften 6, 6880 Tarm Tlf

4 Redegørelse Indledning Tarms midtby rummer alle de vigtigste centerfunktioner med regional betydning og er et aktivt centerområde for detailhandel, offentlige og private servicefunktioner. Midtbyen er det historiske centrum for stationsbyen som rummer det offentlige handelsrum med mange forskellige servicetilbud. Midtbyen er stedet aktiviteter samles og stedet hvor man møder hinanden. Midtbyens tætte bymiljø tager udgangspunkt i Storegade som er et klart defineret offentligt rum med meget forskellige bygninger som tilsammen fortæller en historie om byens udvikling. Gaderummets lige forløb gennem byens midte giver en retning til byen som man orienterer sig efter og tager udgangspunkt i. For at styrke midtbyens betydning som egnscenter er det vigtigt at udvikle det fysiske bymiljø så det kan tiltrække byens borgere og besøgende udefra til at benytte et bredt udbud af handels-, service- og fritidsaktiviteter. Denne lokalplan beskriver derfor mulighederne for at udvikle byens rum, facader og inventar og den skaber betingelserne for at indpasse nye aktiviteter, nye forbindelser, nye beboere og brugere. Det er vigtigt at beskytte og forskønne byens bevaringsværdige bygninger og miljøer således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt. Samtidig skal der være plads til at skabe nye byrum til forskellige aktiviteter og introducere nye bygninger i et nutidigt formsprog som bidrager til det samlede billede af byens fortsatte udvikling. Det væsentlige er at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. 4

5 Baggrund for lokalplanen Der er blevet udarbejdet en Strukturplan for Tarm bymidte som har til formål at skabe en overordnet strategi for Tarm bymidte ved opgradere det offentlige rum og indføje nye kvaliteter i de centrale rum og pladsdannelser. Rummene tilføjes sociale aktiviteter ligesom der arbejdes med en ny identitet og indbyrdes sammenhæng i midtbyen. De dele af Strukturplanen som er omfattet af denne lokalplan og som der hermed åbnes mulighed for at udføre er: - Åbningen af Tarm Bybæk på østsiden af Storegade - Etablering af et Vandtorv ved Bybækken - Byplads på p-pladsen overfor sygehuset sammenkædet med et torveareal - Ny stiforbindelse til Apoteker Rasmussens Plads Tilsammen dannes et sammenhængende gulv gennem bymidtens rum. En bevægelsesflade for fodgængere der strækker sig fra Bybækken over Vandtorvet til markedspladsen på Bytorvet med anknytning til Apoteket Rasmussens Plads. Serien af rum danner klangbund for en række nye funktioner og aktiviteter, der hver især knytter an til stedets karakter og behov. Pladser danner et sammenhængende gulv gennem midtbyen 5

6 Lokalplanens indhold Lokalplanen åbner de planlægningsmæssige forudsætninger for at styre den fremtidige udvikling af midtbyen. Denne lokalplan danner et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og som delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. Lokalplanen inddrager også en del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. Lokalplanen opdeles i delområder I, II og III, henholdsvis en sydlig, en central og en nordlig del af midtbyen. Delområde I Området dækker arealerne langs Storegade syd for Tarm Bybæk. Dette område skal udvikles overvejende som et område med boliger hvor der kan indpasses liberale erhverv og servicefunktioner i underetagen. Bebyggelse orienteres ud mod Storegade som er områdets samlende offentlige rum. Vejadgang etableres på bagsiden af bebyggelserne væk fra Storegade. Facadebebyggelsen langs Storegade er et helstøbt gademiljø som skal bevares i sin identitet. Her skal regler for facader og skiltning mm. følges. 6

7 Delområde II Området dækker arealerne langs Storegade mellem Tarm Bybæk og Jernbanen. Dette er byens egentlige centrum og rummer den centrale del af Storegade som samler butiks- og servicetilbud. Langs Storegade er stueetagen forbeholdt butikker, erhverv og service mens der i overetagerne kan være boliger. Området rummer en række markante bygninger som bør bevares og fornyes med omtanke, lige som nyt byggeri skal indgå i nøje sammenhæng med dette markante område. Også her gælder regler for ændringer af facader og inventar. På begge sider af Storegade er der forbindelse til en række pladsrum med parkeringsarealer for midtbyens funktioner. I overensstemmelse med strukturplanen for bymidten opgraderes pladsrummene øst for Storegade og forbindes med hinanden. Der etableres en ny stiforbindelse parallelt med Storegade som forbinder Apoteker Rasmussens Plads med Bybækken som vist på bilag II. Stien åbner en ny forbindelse til Kirkegade, flankerer Bytorvet som er en omdannelse af parkeringspladsen ved Kirkegade, og ender i Vandtorvet som opstår ved en åbning ved Bybækken. Forskellige aktiviteter på Bytorvet Bytorvet set fra Kirkegade 7

8 Disse pladsrum udvikles til at kunne bruges til forskellige fritidsfunktioner og aktiviteter. Bytorvet omlægges så den samtidig med at være parkeringsplads lejlighedsvis kan omdannes til markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan rummet blive til en forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner som kan placeres ved pladsen. Det sidste rum i forløbet er Vandtorvet som orienterer sig ned mod Bybækken. Vandtorvet er et rekreativt opholdsrum med mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering. Aftenbelysning på Vandtorvet 8

9 Delområde III Området dækker et område mellem stationsvej og jernbanen. En del af området ligger i landzone og overføres med denne lokalplan til byzone. Området kan udvikles med boliger og erhvervsfunktioner, men der er også mulighed for at placere butikker i mindre omfang. Området rummer det tidligere posthus og stationsbygningen som det er væsentligt bliver bevaret, både som et kulturhistorisk vidnesbyrd og som nogle markante bygninger i byen. Det tidligere posthus og stationsbygning Vej- og stiforhold Den eksisterende vejstruktur i lokalplanområdet fastholdes. Der sikres nye stiforbindelser mellem pladsrummene på østsiden af Storegade som giver en bedre forbindelse fra Apoteker Rasmussens Plads og ned til det nye Vandtorv og stien langs Bybækken. Parkering Ved nye bebyggelser skal der skal anlægges parkeringspladser som, sammen med eventuelt garage eller carportareal, mindst skal svare til følgende omfang: Delområde I: 1¼ bilplads for hver boligenhed og 1 bilplads for hver 50 m² erhvervsareal. Delområde II & III: 1¼ bilplads for hver boligenhed i etageboliger, 2 bilpladser for hver selvstændige boligenhed og 1 bilplads for hver 85 m² erhvervsareal. Byggemulighed: musikhus ved Bytorvet Byggemuligheder Ved placering af nyt byggeri i lokalplanområdet fastsætter denne lokalplan en række principper for hvordan den nye bygningskrop skal forholde sig til gadens samlede udformning. Der er således ikke fastsat hvordan nyt byggeri skal udformes men snarere hvilke kvaliteter i gadebilledet som den nye bebyggelse skal forholde sig til og føje sig til. Samlet set skal den nye bebyggelse passe ind i helheden uden at det dog er fastsat andet en maksimal højde og tæthed for byggeri. Der er mulighed for at finde en ny og kreativ udformning af kommende byggeri som kan give det samlede gadebillede en høj kvalitet. 9

10 Ifølge kommuneplanens rammebestemmelser - og for at sikre at bebyggelsen placeres og udformes i harmoni med gadebilledet og den omkringliggende bebyggelse - er følgende bestemmelser fastsat for opførelse af bebyggelse: Alle delområder: Ingen del af bygningernes ydervæg eller tagflade må være højere end 12,5 m over terræn. Tagfoden er mødet mellem facaden og tagfladen. Gadens profil er husenes omrids mod himlen. Gadens rytme dannes af husenes form, fremspring og adskillelser. Delområde I & II: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. Facadebebyggelse skal opføres i vejskel som en overvejende sluttet bebyggelse så den i sammenhæng med den omgivende bebyggelse understreger gadeforløbet som et samlet byrum. Facadebebyggelse skal udformes med et tagprofil som naturligt kan indgå i gadeforløbets udformning og rytme og tagfodens højde skal tilpasses til højden på den omgivende bebyggelse. Bag facadebebyggelsen kan der opføres baghuse som ikke må være højere end den tilstødende facadebebyggelse. Delområde II: Facadebebyggelsen skal opføres med mindst 2 etager. Delområde III: Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60. Højden på ny bebyggelse skal tilpasses til afstanden til eksisterende bebyggelse således at der dannes større rum mellem høj og lav bebyggelse. Stationsbygningen og det tidligere posthus må ikke nedrives. Senere tilbygninger til posthuset må dog gerne nedrives. 10

11 Opholdsarealer Der skal indrettes udendørs opholdsarealer for områdets brugere og beboere. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse, belysning og lignende gives et ordentligt udseende. Udendørs oplagring må kun finde sted inden for dertil indrettede tæt hegnede arealer. Sunde og fuldvoksne træer i lokalplanområdet skal så vidt muligt søges bevaret. Der skal ved nyt byggeri udarbejdes en samlet plan for disponering af de ubebyggede arealers beplantning, befæstelse, belysning, hegning og inventar. Planen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Arealer til affaldshåndtering skal udformes efter kommunens anvisninger og disponeres efter planen for de samlede ubebyggede arealer. Boligers opholdsarealer skal svare til mindst 15% af bruttoetagearealet. De fælles opholdsarealer skal være etablerede før en ny bebyggelse inden for området tages i brug. Den eksisterende parkeringsplads ved Kirkegade omlægges som et Bytorv. Pladsen kan foruden parkering anvendes som markedsplads, eller bruges til sportsaktiviteter. Samtidig kan Bytorvet blive forplads for eventuelle nye bygninger med offentlige funktioner ved pladsen. Ved nedrivning af ejendommen på Storegade nr. 43 kan der etableres et Vandtorv som giver en åbning af Bybækken. Vandtorvet bliver et rekreativt opholdsrum som kan bruges til koncerter og andre aktiviteter. Der er mulighed for placering af en kiosk eller café med udeservering på Vandtorvet. Udeservering på Vandtorvet 11

12 Facaderegulativet Typiske arkitektoniske stilarter gennem et århundrede. rummer en række meget forskelligartede huse som tilsammen danner et varieret gadebillede. Der er stor variation i bygningernes udformning, størrelse, materialer og farver ligesom husene er opført til mange forskellige formål. Denne historiske udvikling og vækst skal forsat kunne aflæses i byen. Byens huse er opført over en lang periode efter tidens fremherskende stilart og er som sådan både et historisk og arkitektonisk vidnesbyrd. De skiftende og forskelligartede bygningsudtryk skal fortsat komme til udtryk både når det gælder bevaring af ældre huse og i opførelse af nye huse. Facadens oprindelige og tidstypiske udtryk skal bevares og ved renoveringer bør de oprindelige bygningsdele som vinduer og døre så vidt muligt bevares eller udskiftes med oprindelige typer som passer til facadeudtrykket. Samtidig skal der være plads til at byen fortsat kan udvikle sig. Nye byggerier skal fortsat føje sig til byens skiftende udseende og komme til udtryk i et nutidigt formsprog som fortæller en historie om vores egen tid. 12 Renovering af vinduer og murværk gennemført med oprindelige materialer og teknikker.

13 Til brug for renoveringsprojekter af facaderne på byens eksisterende huse og ved udformning af skiltning og andet facadeudstyr er der udarbejdet et facaderegulativ som beskriver vejen til at omdannelserne resultere i et smukt og attraktivt bymiljø til glæde for midtbyens beboere, handlende og gæster. Det er hensigten med facaderegulativet at inspirere bygningsejere til at igangsætte renoveringer af facader som tilpasser sig til bygningens kommercielle eller boligformål samtidig med at husenes arkitektoniske kvaliteter og håndværksmæssige detaljer fremhæves. Der skal være plads til finde nye løsninger og udtryk så længe de oprindelige kvaliteter i det enkelte hus og i gadebilledets helhed respekteres og understøttes. Midtbyens facadebebyggelse har en fremtrædende plads i byen. Det er derfor fastsat, at facadebebyggelsens ydre skal udformes efter principperne i facaderegulativet. Alle ændringer i facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Følgende bestemmelser er fastsat i denne lokalplan: - Facaden skal respektere husets oprindelige udformning og karakter, og danne en helhed. - Facadens lodrette og vandrette opdeling skal bevares eller genskabes ved ændringer eller ombygninger. - Døre og vinduer i stueetagen skal være i harmoni med den øvrige del af facaden. - Murepiller mellem vinduer og døre må ikke fjernes og skal søges genskabt i forbindelse med facadeændringer. - Stueetagen kan have anden overfladbehandling eller farve end resten af facaden, hvor det passer ind i husets samlede facadeudtryk - Eksisterende facadebeklædning, som ikke er tilpasset husets facadeudtryk, skal fjernes ved ændring eller ombygning af facaden. - Ny facadebeklædning må opsættes når beklædningen ved materiale, profilering, fyldninger og farve m.v. tilpasses husets facadeudtryk. - Forretningsfacader på forretninger som er gennemgående i to selvstændige bygninger må ikke skjule bygningernes opdeling. - Farvevalg på facader skal tilpasses til bygningens øvrige materialer og skal harmonere med nabobygningernes farveholdning. - Karakteristiske elementer i facaden såsom ornamenter, gesims, sålbænke, vinduesbånd, mønstre i murværk og lignende må ikke fjernes, men skal bevares synlige. - Ruder må ikke blændes så facader fremstår lukkede. Skiltning og markiser skal ligeledes udformes efter retningslinierne i facaderegulativet og ændringer skal anmeldes til kommunen før arbejdet påbegyndes. Typiske bygningsdetaljer gennem et århundrede. 13

14 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af tillæg nr. 16 til Kommuneplan for Egvad Kommune. Lokalplanen er beliggende i Tarmområdet, enkeltområde 11 centerområdet og omfatter rammeområde R1, del af R4, R5, R6, R7, del af R9 og et nyt oprettet rammeområde R 11. Rammebestemmelserne bliver herefter: Tillæg nr. 16 til kommuneplan for Egvad kommune Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R1 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade og Engvej må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R1 fastsættes forbud imod blændede ruder og imod nedrivning af bygningen Stationsvej 2 og 4. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Lokalplan for område R3 skal indeholde bestemmelse om, at arealet overføres til byzone. Øvrige arealer er i byzone. 14

15 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 2000 m 2 for dagligvarebutikker og 1000 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** h. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. i. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. j. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** k. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 60 db(a) i forhold til jernbanen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R4 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: Etageboliger, Tæt, lave boliger, Åben, lave boliger, Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** i. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R5 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, åben, lave boliger, liberale erhverv, offentlig service b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- og tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis bolig. Område R6 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis boliger, såsom: Etageboliger, tæt, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. 15

16 f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej med bagbebyggelse som støder op til parkerings- tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. h. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. i. Lokalplan for området skal indeholde bestemmelser som sikrer, at området ikke påføres et støjniveau på over 45 db(a) i forhold til erhvervsvirksomheder. Centerområde, fortrinsvis erhverv. Område R7 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, fortrinsvis erhverv, såsom: Butikker, Liberale erhverv, Offentlig service med mindre, ikke generende, fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt boliger. Stueetagerne i facaderne ud mod Storegade må ikke indrettes til boligformål. I lokalplanen for område R7 fastsættes forbud imod blændede ruder. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 m. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15 % af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre 821 m 2.*** h. Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 821 m 2 for dagligvarebutikker og 821 m 2 for udvalgsvarebutikker.*** i. Bebyggelse i området skal etableres efter et hovedprincip med randbebyggelse i skel mod vej, med bagbebyggelse som støder op til parkerings-, tilkørselsarealer m.v., jfr. bebyggelsesprincipperne i midtbyplanen. j. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R9 a. Områdets anvendelse fastlægges til centerområde, blandet bolig og centererhverv, såsom: etageboliger, tæt, lave boliger, åbne, lave boliger, butikker, liberale erhverv, offentlig service med mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. d. I tilknytning til bebyggelsen skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 15% af boligetagearealet. e. Arealerne er i byzone. f. Ny bebyggelse skal være tilsluttet fjernvarmenettet. g. I lokalplan for området fastlægges, at alle ændringer af facadebebyggelsens ydre skal godkende af kommunalbestyrelsen. h. Områdets bruttoetageareal til butiksformål må maksimalt udgøre m 2.*** Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker.*** Centerområde, blandet bolig og centererhverv. Område R11 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, såsom etageboliger, butikker, liberale erhverv, institutionsformål. b. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 60 c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 12,5 meter. 16

17

18 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Lokalplan Lokalplanområdet er i dag omfattet af Lokalplaner nr. 6 og 75 og delvist af Partiel Byplanvedtægt nr. 9 og 15, og Lokalplaner nr. 51 og 89. Denne lokalplan sætter samlede rammer for hele midtbyen inklusive områder som ikke tidligere har været omfattet af en detaljeret planlægning. Hermed gives der mulighed for at udvikle nye områder, indpasse nyt byggeri og udvikle nye pladsrum i midtbyen. Lokalplanen opsætter retningslinier for udformning af facader og skiltning. De hidtidige byplanved-tægter og lokalplaner inden for lokalplanområdet ophæves ved lokalplanens vedtagelse. Støj Ved etablering af nye boligbyggerier skal det sikres at boligernes udendørs opholdsarealer ikke påføres et støjniveau over 55 db(a). De 55 db(a) har baggrund i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i boligområder. Delområde I & II: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra erhvervsstøj på mere end 45 db(a) på de udendørs opholdsarealer og 30 db(a) indendørs i boligens opholdsrum. Delområde III: Det skal sikres at nye boligbyggerier ikke påføres et støjniveau fra jernbanen på mere end 60 db(a) på de udendørs opholdsarealer. Fjernvarme Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilkobles fjernvarmeforsyning fra Tarm Varmeværk. Antenne Nye bebyggelser inden for lokalplanområdet tilsluttes Tarm antenneforening. Jordforurening I forhold til jordforurening henledes opmærksomheden på 8 i Lov om forurenet jord: 8 stk. 1: Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i 6, stk. 2, nævnte formål. 8 stk. 2: Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, jf. 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet. 71 stk. 1: Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal der ikke er kortlagt konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 18

19 Tilladelser fra andre myndigheder Grunde som er kortlagt som muligt forurenede kræver ved ændret anvendelse m.v. tilladelse fra Ringkøbing Amt. Lokalplanens retsvirkninger Når kommunalbestyrelsen har vedtaget denne lokalplan endeligt, offentliggøres planen. Herefter kan en ejendom der er omfattet af planen, udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Vedtagelsen af lokalplanen betyder ikke noget krav om etablering af de anlæg m.v., der er beskrevet i planen. Derimod må der ikke foretages dispositioner hverken faktiske eller retslige som strider imod bestemmelserne i lokalplanen. Planen griber ikke ind i bestående forhold, så en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser. Dispensation må dog kun gives, hvis bestemmelserne i formålsparagraffen, 1 stadig kan opfyldes uden væsentlige ændringer. Drejer det sig om større ændringer kræver dette en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan ekspropriere private ejendomme når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Det samme gælder privates rettigheder over ejendomme, f.eks. leje og brugsrettigheder eller servitutrettigheder. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter (dvs. servitutter, som giver ret til at kræve opretholdt en vis tilstand på en andens ejendom) vil af sig selv falde bort, hvis det ikke er muligt samtidig at opfylde bestemmelserne både i denne lokalplan og i de private servitutter. Andre private servitutter dvs. ikke ophørte tilstandsservitutter, rådighedsservitutter (f.eks. en færdselsret over en andens ejendom) og tilegnelsesservitutter (f.eks. en ret til at grave grus på en andens ejendom) kan eksproprieres når det er af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen indeholder i 10 bestemmelser om bortfald af de servitutter, der nævnes. 19

20 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: - at fastsætte et regelsæt der gør det muligt at regulere byens huse, facader, skilte, markiser osv., således at bevaringsværdige elementer ikke går tabt, og således at Storegade kan udvikle sig i tråd med tiden som en bymidte hvor der lægges afgørende vægt på kvaliteten. - at indarbejde byudviklingsprojektet for midtbyen i planlægningen. - at skabe et samlet plangrundlag for Tarm Midtby som erstatning for 2 lokalplaner og delvis erstatning for 2 partielle byplanvedtægter og 2 lokalplaner. - at få udarbejdet lokalplan for den del af Tarm Midtby hvor der ikke tidligere har foreligget en detailplanlægning. 2 Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede bilag I og omfatter følgende matrikelnumre: 8ac, 8dz, del af 8f, 8o, 8v, del af 8x, 9aa, 9ab, 9ac, 9ah, 9an, 9ap, 9as, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bc, 9bg, 9bh, 9bk, 9bn, 9bm, 9bs, 9bu, 9bv, 9cu, 9cy, 9dk, 9do, 9dz, 9dæ, 9eb, 9ec, 9eq, 9er, 9fl, 9fy, 9gf, 9gr, 9gt, 9hz, 9ib, 9ma, 9mb, 9mm, 9mn, 9o, 9pd, 9p, 9pe, 9pt, 9q, 9s,10a, 10ab, 10k, 10n, 10m, 10æ, del af 10ø, 11ac, 11ai, 11al, 11am, 11r, 17a, 17ab, 17ac, 17af, 17an, 17ar, 17av, 17ep, 17er, 17ff, 17q, 17r, 17s, 17z, 17æ, 37e, 37f, 37h, 37i, 37m, 37n, 37o, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37x, 38ac, 38ag, 38c, 38f, 38g, 177a, 177c, alle Tarm By, Egvad. 2.2 Lokalplanen opdeles i 3 delområder, I, II og III som vist på bilag II. 2.3 Hovedparten af Lokalplanområdet ligger i byzone, på nær stationsområdet som ved godkendelse af lokalplanen overgår fra landzone til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 DELOMRÅDE I: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, liberale erhverv, offentlig service eller lignende formål. Der kan efter kommunalbestyrelsens godkendelse i hvert tilfælde indrettes mindre, ikke generende fremstillingsvirksomhed. 3.2 DELOMRÅDE II: Området må kun anvendes til bolig- og erhvervsformål. Det kan anvendes til beboelse, butik, klinik, restaurant, liberale erhverv, offentlige formål, offentlig service eller lignende. 20

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm

Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Lokalplan nr. 064 Gadegårdsområdet, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden for lokalplanen...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem

SKÆLSKØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62. ///. '/s RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE MARTS 1991. Vandrerhjem milde Campingplads. Rekonvalescenthjem SKÆLSKØR KOMMUNE Vandrerhjem milde Campingplads Rekonvalescenthjem ///. '/s // Bryggen Spegerbprg/ft emnj, MARTS 1991 LOKALPLAN NR. 62 RAMMELOKALPLAN FOR SKÆLSKØR BYMIDTE En lokalplan er en plan, hvori

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade

LOKALPLAN NR. 1-513. for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade LOKALPLAN NR 1-513 for området karréen Skibhusvej - Sophie Breums Vej - Henriettevej - Annasholmsgade Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. August 1991. LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område ved Vestre Engvej mellem Flegmade og Sønderå. 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING August 1991 LOKALPLAN NR. 100 for et område

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By

Lokalplan 11.76, Brædstrup By. Boliger i Byparken l. Lokalplan 11.76 Brædstrup By Lokalplan 11.76 Brædstrup By INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning l Lokalplanforslaget består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed l 2. Baggrund og formål II 3. Eksisterende

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs Videbæk i november 2000 Rettet i april 2001 J.nr. 6655 7^gLK^l±i åmfcs ta~i ffrs Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere