PLANLÆGNING. Maj Lokalplan nr Klarskovgaardområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING. Maj 2011. Lokalplan nr. 1094. Klarskovgaardområdet"

Transkript

1 PLANLÆGNING Maj 2011 Lokalplan nr Klarskovgaardområdet

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner.

3 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet Offentlig fremlæggelse. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. november 2010 til den 22. januar 2011.

4 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet INDHOLD Redegørelse Indledning side 2 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold side 2 Forhold til anden planlægning side 3-8 Landskab og bebyggelse side 4 Lokalplanens indhold side 9 Lokalplanens retsvirkninger side 10 Matrikelkort m/områdeafgrænsning side 11 MV-screening side Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser side Vedtagelsespåtegning side 30 Kortbilag 1 Eksisterende forhold med lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2 Illustrationsplan med mulige fremtidige forhold - områdeopdeling, byggefelter, beplantning, vej og stinet Kortbilag 3 Illustration spisesal/auditorium Kortbilag 4 Illustration værelsesfløj Kortbilag 5 Illustration Innovationscenter Bilag 6/6a Vedr. Sydvestsjællands Museums arkæologiske registreringer 28. maj 2011 Side 1

5 INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge de overordnede rammer for dispositionerne på hele Klarskovgaardområdet, således at disse tager mest muligt hensyn til områdets landskabelige værdier, den kystnære placering og den eksisterende kursusejendom Klarskovgaard. Lokalplanen fastlægger grænserne for de ubebyggede og bebyggede områder ved opdeling i delområde 1 og 2. For delområde 1 de grønne områder fastlægges principper for den landskabelige struktur og beplantning. Samtidig opdeler lokalplanen det bebyggede delområde 2 i 5 byggefelter, hvorpå der fastlægges principper for den fremtidige udbygning. Desuden fastlægger lokalplanen principper for vedligeholdelsen og eventuel renovering af kursusejendommen Klarskovgaard. Området er landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca ha, beliggende i et stort naturområde umiddelbart øst for Korsør Lystskov lige ud til Storebælt. Mod nord og øst findes åbne dyrkningslandskaber. På arealet mellem Korsør Lystskov og kursusejendommen Klarskovgaard findes en stor åben græsslette, der plejes som græsmark. På græsslettens nordlige og sydlige del findes mindre trægrupper, der omkranser 2 eksisterende huse, Fanehuset og Skovly. På området øst for kursusejendommen Klarskovgaard er der blevet drevet en stor frugtplantage, og beplantningen bærer fortsat præg af dette med sine markante læhegn. Flere eksisterende bygninger har været knyttet til denne plantagedrift, herunder Avlsgården, som nu er indrettet til kursuslokaler og den store lade som har været anvendt som Sparekassemuseum, men nu står tom. Byggeriet i planområdet er dog først og fremmest præget af kursusejendommen Klarskovgaard, som af kommunen er klassificeret som bevaringsværdig. Desuden findes 4 ældre huse, hvoraf det ene, som ejes af Paula Mikkelsens Mindelegat har sin egen matrikel Eventuelle landzonesager på ejendommene indenfor lokalplanområdet skal behandles af Slagelse Kommune. Side 2

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanen er beliggende indenfor Slagelse Kommunes rammeområde L.R18 Klarskovgård L.R18 Klarskovgård Plannummer L.R18 Rammenavn Klarskovgård Plannavn Kommuneplan Slagelse Kommune Anvendelse Kursuscenter Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone Bebyggelsesprocent 25 for området som helhed Ma etageantal og højde 8,5 m Øvrige bestemmelser Området anvendelse fastsættes til offentlige formål (kursuscenter og lignende). Ny bebyggelse skal udformes under hensyn til naboområdernes landskabelige kvaliteter. Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i den gældende Slagelse kommuneplan, hvorfor der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg. Side 3

7 Landskab og bebyggelse Lokalplanområdet er beliggende inden for den i lov om planlægning afgrænsede kystnærhedszone B. Denne kystnærhed set sammen med de typisk kuperede sjællandske landskab med de markante skovbryn stiller store krav til de fremtidige dispositioner. Det gælder såvel bygninger som beplantning, der bør tilpasses de eksisterende forhold på den mest hensynsfulde måde. Bebyggelse og landskab skal fremstå i harmoni, og det har særlig betydning for begrænsning af bygningshøjder og bygningsmasse samt for farve- og materialevalg. En stor del af den eksisterende beplantning på området søges bevaret. Det gælder især de karakteristiske læhegnsplantninger og typisk kystbevoksning af krat, slåen m.v. Der henvises til kortbilag 2 Fremtidige forhold med grøn plan. Ændringer i beplantningen inden for strandbeskyttelseslinien skal forelægges miljøcenteret. Vejadgang Kollektiv trafikbetjening Handicapforhold/- tilgængelighed Sker fra vejen Korsør Lystskov, som er en offentlig vej i skoven, men privat vej på Klarskovgaardområdet. Der er offentligt busstopsted Kjærsvej, ca. 1 km fra Klarskovgaard. Alle adgangsforhold til bygninger, udvendige opholdsarealer samt udformning af stier og veje skal tage hensyn til størst mulig tilgængelighed for alle. Varmeplanlægning Der er ikke planlagt kollektiv varmeforsyning, men det anses for nærliggende at fremtidige bygninger disponeres med anlæg som betyder væsentlige reduktioner af energiforbrug. Side 4

8 Her findes sol- og jordvarmeanlæg særligt oplagte. Opmærksomheden henledes på, at nybebyggelse skal udføres i henhold til energiklasse I. Kloakplanlægning/ betjening Området har eget rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Storebælt. Overfladevand føres til faskiner. Vandforsyning ELforsyning Comwell Klarskovgaard A/S har eget vandværk med en indvindingstilladelse på m3/år. Den årlige indvinding ligger på omkring m3. Vandet indvindes fra boringen DGU nr Der er etableret ledningsforbindelse til SK Vand A/S, så området i nødstilfælde kan vandforsynes herfra. Comwell Klarskovgaard A/S køber årligt ca m3 vand fra SK Vand A/S som supplement til egenindvindingen. I kommunes foreløbige forslag til vandforsyningsplan er der lagt op til, at indvindingen på Comwell Klarskovgaard A/S skal bibeholdes så længe, at vandværket kan levere vand af tilfredsstillende kvalitet. Lokalplanområdet vil blive el-forsynet af SEAS NVE. Affald Området er omfattet af gældende renovationsregulativer og er forpligtet til at benytte kommunens renovationsordninger. Kommunes miljømedarbejdere kan kontaktes for vejledning og evt. aftale ang. affaldsordning. Planlægning i kystnærhedszonen / Turistpolitisk redegørelse: Iht. Planlovens 5b (4) skal ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferieog fritidsbebyggelser: Klarskovgaard udbygningen er i god tråd med Slagelse Kommunes turismepolitik, hvor det er et politisk mål at fremme Slagelse Kommune som et unikt område for afholdelse af kurser og konferencer. Slagelse Kommune er kendt for at have stor markedsandel hvad angår kursus- og konferencegæster, hvilket udover den centrale beliggenhed ved bro og motorvej hænger sammen med den store kapacitet og et meget varieret udbud. Et udbud som Klarskovgaardudbygningen er et naturligt supplement til. Fokusområdet i er i både Erhvervsturismen og Erhvervspolitikken at skabe bedre rammer for erhvervsturismen. Og det fremhæves, at grundlaget for øget erhvervsturisme skal styrkes ved bl.a. at arbejdes positivt for, at flere møde- og konferencesteder samt hoteller og hotelkæder kan etablere sig i Slagelse Kommune. Side 5

9 Klarskovgaardområdet indgår desuden i et politisk vedtaget notat konferencelande som har til formål at markedsføre Slagelse Kommune som et sted, hvor der er gode hotel- og konferencefaciliteter. I kommuneplanens redegørelse er der planlagt for mulig etablering af nye anlæg i kystnærhedszonen, hvis det sker som led i en samlet rekreativ planlægning, hvor der tages hensyn til landskabs-, kulturmiljø- og naturbeskyttelsesinteresser samt offentlighedens adgang til kysten (se under ovenstående punkt vedr. Landskab og bebyggelse). Naturbeskyttelsesloven Henvisning til Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Hvis der foretages ændringer i eksisterende hegn eller fældes ældre træer vil det medføre konflikt med Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Der vil i så fald skulle laves en vurdering / undersøgelse af den potentielle skadesvirkning på flagermusenes yngle- og rasteområder. Strandbeskyttelseslinje: Hvis der fælles træer eller omlægges/nedlægges hegn indenfor strandbeskyttelseslinjen skal kommunes naturafdeling og Miljøcenter Nykøbing F konsulteres. Såfremt der er behov for at fælde hule træer, må dette ikke ske i perioden 1. november 31. august jfr. artsfredningsbekendtgørelsens 4. Skovbyggelinjer: Naturbeskyttelseslovens 16, 17, 18 19: Stort set hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Inden evt. byggeri pågår skal der foreligge en tilladelse fra Miljøcenter Nykøbing F om ny bebyggelse i lokalplanområdet. I områdets sydlige 2/3 er der på nær Klarskovgaard en strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om tilladelse til ændringer inden for denne linje og strandbredden. Sø og Å-beskyttelseslinje: Der er på matr. nr. 3b ud mod kysten et beskyttet (strand-)overdrev. Såfremt der f.eks. skal bortføres drænvand eller i øvrigt foretages aktiviteter, som berører dette område, skal naturfredningen ansøges herom. Da det samtidigt ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal Miljøcenter Nykøbing F også orienteres om og evt. modtage ansøgning om aktiviteter. Der er ingen offentlige vandløb indenfor lokalplanområdet. Vær opmærksom på evt. private vandløb, render, grøfter, Side 6

10 dræn og lignende da ingen iht. vandløbsloven må hindre vandets frie løb i eksisterende vandløb (inkl. rørlagte). Såfremt der anlægges nye vandløb eller ændres i de eksisterende vandløb ifm. afledning af regnvand, skal der ansøges om dette hos vandløbsmyndigheden. Arkæologi Det anbefales, at indhente museets udtalelse fra jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder, for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne jf. museumslovens 27. Henvisning: Se museets registrering Bilag 6 bagerst i lokalplanen. Bemærkninger fra Sydvestsjællands museum:: Lokalplanområdet ligger omkranset af mange fredede gravhøje, formentlig fra sten- og bronzealderen. Øst for området er registreret opsamling af flintredskaber fra stenalderen og i havet syd for er undersøiske bopladser fra jægerstenalderen. Henvisning til museumslovens 29: I den østlige skellinje for matr. nr. 3b er et beskyttet stenog jorddige Det forudsættes, at dette lades uberørt af den påtænkte byggeaktivitet og fremtidige planlægning. Ellers skal der ansøges om dispensation hos kommunens naturafdeling. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende, og en sådan registrering er ikke under overvejelse, da området hidtil har været anvendt landbrugsmæssigt. Erfaringen viser, at der kan være forurening på tidligere landbrugsarealer. Der er således allerede fjernet forurenet jord fra et areal ved Avlsgården; DDT omkring et sprøjtehus (som var anvendt i driften af den nærliggende æbleplantage). Amtet vurdere på baggrund af rapport af 11. marts 1998 fra MLC, at DDT-forureningen er fjernet og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Der har desuden været fund af kviksølvforurening. Fundet ifm. nedrivning af en kælder, hvor der sandsynligvis har været anvendt bejdsemiddel. Kar og kælder blev fjernet, og der blev gravet yderligere 50 cm jord af. Amtet vurderer at kviksølvforureningen er fjernet, og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en uforudset forurening, skal arbejdet standses og Slagelse Kommune skal orienteres. Afhængig af en forurenings omfang, vil der blive taget stilling til, om det er Side 7

11 nødvendigt at fjerne al forureningen eller noget af forureningen kan blive liggende. De øverste 50 cm jord skal dokumenteres at være rent forinden byggeri igangsættes, jfr. forureningslovens 72b. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj På baggrund af MV-screening vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. Tilladelser fra andre myndigheder Henvisning til lokalplanenes 9 Servitutbortfald og 11 Side 8

12 LOKALPLANENS INDHOLD Hovedidéen med lokalplanen er at få fastlagt overordnede principper for strukturen i det store kulturlandskab og plejen af det, således at områdets naturværdier kan styrkes. Herunder at få fastlagt vejadgange, parkering og et varieret sammenhængende stinet i overensstemmelse med landskabet. Planen skal give retningslinier for udformningen af fremtidig bebyggelse, således at den fremstår i et betydningsfuldt samspil med landskabet og den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger således de overordnede rammer for etablering af ny bebyggelse, som kan støtte og supplere Klarskovgaards funktioner. Derudover fastlægger lokalplanen dels den maksimale udnyttelse af byggefelterne, dels de funktioner, de kan rumme. De viste byggefelter forløber mellem strandbeskyttelseslinien og Bonderupvejen. De kan bebygges med varierende bebyggelse, som dog i sin form, farve og materialebeholdning skal harmonere både indbyrdes og med Klarskovgaard. Således skal der for al ny bebyggelse tilstræbes en ensartethed i materiale- og farveholdning. For al bebyggelse gælder, at der anvendes materialer, som bevarer deres stoflige kvalitet, dvs. ældes med ynde, at der ikke må anvendes reflekterende tag- og facadematerialer, og at farvesætningen skal være afdæmpet, således at bebyggelsen harmonisk indføjes i det farvespil, som præger det midtsjællandske kystlandskab med dets dyrkede marker, skove, skrænter mv. Mørkegrå og sort betragtes som afdæmpede farver, mens murværk i f.eks. kraftig tonet dybrøde sten og tage med glaserede tegl ikke må forekomme. Eksisterende bebyggelse inden for lokalområdet kan opretholdes med deres nuværende anvendelse og udformning, ligesom det er muligt at omdanne dem til andre formål, der ikke medfører gener for omgivelserne. Alternativt kan de erstattes med nyt byggeri af samme omfang. Dette alternativ gælder dog ikke selve Klarskovgaard. Side 9

13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægnings 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Side 10

14 MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING Mål 1:6000 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd. Tårnborg Side 11

15 MV-screening af lokalplan nr november 2010 Klarskovgaardområdet Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 2 og omfatter matr. nr. 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd., Tårnborg. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde L.R18 Områdets anvendelse er fastsat til offentlige formål (kursuscenter og lignende). Ny bebyggelse skal udformes under hensyn til naboområdernes landskabelige kvaliteter. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge de overordnede rammer for dispositionerne på Klarskovgaardområdet, således at disse tager mest mulig hensyn til områdets landskabelige værdier, den kystnære placering og den eksisterende kursusejendom Klarkovgaard. Lokalplanens delområde 1 indeholder principper for den landskabelige struktur og beplantning. Lokalplanens delområde 2 indeholder bebyggelsesprincipper for 5 nye byggefelter til udbygning af Klarskovgaards kursusfunktioner. Procedure ved MV screening I Lov om miljøvurdering af planer og programmer - (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der i Bilag 2 fastlagt kriterier der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18. juni 2006 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Side 12

16 Skema 1 Planens karakteristika I skemaet 1 gennemgås planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 1 Planens karakteristika der navnlig skal tages hensyn til: Planens karakteristika (jf. Lovens bilag 2 pkt. 1), idet der navnlig tages hensyn til: Ikke relevant I mindre grad I større grad Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. Pt. er der allerede etableret et kursuscenter i delområde II. Det vurderes at den ønskede udvidelse vil påvirke lokalområdet, dels med mere biltrafik og dels medføre, at der kommer flere besøgende i det omkringliggende naturlandskab. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Strandbeskyttelseslinjen: Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om dispensation til ændringer i eksisterende beplantning og hegn. Skovbyggelinje: Der skal foreligge en tilladelse til bebyggelse i lokalplanområdet fra Miljøcenter Nykøbing F. Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen. Området har eget rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Storebælt. Overfladevand føres til faskiner. Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) Gældende renovationsregulativ: Området er forpligtet til at benytte kommunens renovationsordning. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område I skemaet 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område. Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder Beskyttelseszone omkring landsbykirker Fredninger af kirkeomgivelser Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Beskyttede sten- og jorddiger Der er ikke registreret sten- eller jorddiger indenfor planområdet. Side 13

17 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Beskyttede fortidsminder Kulturmiljø På matr. nr. 3b ud mod kysten er et beskyttet (strand)-overdrev. Hvis dette område berøres skal kommunens Naturafdeling OG Miljøcenter Nykøbing F ansøges herom. Kulturhistoriske landskabstræk Lokalplanområdet er beliggende kystnært og i et typisk kuperet sjællandsk landskab med markante skovbryn. En beliggenhed som stiller store krav til de fremtidige dispositioner. Både bygninger og beplantning skal tilpasses de eksisterende forhold. Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker Bevaringsværdige bygningsværker Kursusejendommen Klarskovgaard er af Slagelse Kommune klassificeret som bevaringsværdig. Bevaringsværdige sammenhænge Især de karakteristiske læhegnsplantninger og typiske kystbevoksninger af krat, slåen mv. bør søges bevaret evt. ændringer i beplantning indenfor strandbeskyttelseslinjen skal godkendes af Miljøcenter Nykøbing F. Lokalplanen skal give retningslinjer for udformningen af fremtidige bebyggelse, således at den fremstår i et samspil med landskabet og den eksisterende bebyggelse. Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o. lign. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. X Offentlige transportmuligheder Busstop 1 km fra Klarskovgaard. Opholdsarealer Der er inde- og udendørs opholdsarealer indenfor området. Tryghed, kriminalitet Friluftsliv rekreative interesser Menneskers Sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. I anlægs- og tilbygningsfasen kan der forventes at være en vis påvirkning i form af støj. Trafiksikkerhed Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. Grønne områder, skovrejsning Lokalplanen indeholder en plan for de overordnede principper for beplantningsstrukturen i det store kulturlandskab. Luft Forurening: CO 2, SO 2, NO, partikler, VOC, støv, mm. I anlægs- eller ombygningsfasen kan det forventes at være en vis påvirkning af luft i form af støv. Klimatiske faktorer Mikroklima Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning Vand Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for Side 14

18 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: forurening Afledning af overfladevand fra befæstede arealer Recipientpåvirkning fra overfladevand Afledning af spildevand og rensning Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning Havmiljø Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Jordbund Risiko for forurening af jord. Der er registret jordforurening i lokalplanområdet (ved Avlsgården), men Amtet vurdere på baggrund af rapport af marts 1098 fra MLC, at DDTforureningen er fjernet. Der har også været fund af kviksølvforurening pi området. Amtet vurderer at kviksølvforureningen er fjernet og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Forurenede grunde på vidensniveau I og II Flytning af jord Ved evt. bortkørsel af jord fra området skal der ske anmeldelse af jorden til Slagelse Kommune. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal evt. diffust forurenet jord (overjord og fyldjord) og intakt jord holdes adskilt. Deponering af jord Råstoffer Deponi af affald Landskab Strandbeskyttelseslinie Umiddelbart er der, indeholdt i lokalplanen, ikke planer om at foretage ændringer i hegn eller at fælde træer, men bemærk, at hvis behovet opstår, vil det være i konflikt med habitatdirektivets bilag IV og vil kræve en vurdering/undersøgelse af den potentielle skadevirkning på flagermusenes yngle- og rasteområde. Sø- og åbeskyttelseslinie Skovbyggelinie Skovområdet vest for lokalplanområdet trækker skovbyggelinje ind i hele planområdet. Klitfrede arealer Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i Kystnærhedszonen/Strandbeskyttelseslinjen. De 5 nye byggefelter ligger mellem vejen Korsør Lystskov og Strandbeskyttelseslinjen. Landskabsfredninger Landskabskarakter Lokalplanen indeholder mulighed for nybebyggelse i 5 byggefelter samt ændringer i beplantningsstrukturen i området. Jordbalance i anlægsprojekter Arealforbrug til byudvikling Skovrejsning / Ophævelse af fredskov Der er ophævet skovbyggelinje i lokalplanområdet. Der ansøges om dispensation ved etablering af ny bebyggelse i området. Visuel påvirkning Der er allerede i dag eksisterende bebyggelser i lokalplanområdet, lokalplanen fastlægger rammerne for Side 15

19 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Beskyttede naturtyper iht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder, fuglebeskyttelsesområder) Rødlistede plante- og dyrearter samt øvrige fugle Spredningskorridorer og barrierer herfor Vildtreservater eksisterende og fremtidige bebyggelse/anvendelse i lokalplanområdet. Der er et beskyttet (strand)-overdrev på matr. 3b ud mod kysten. Hvis der foretages ændringer i eksisterende hegn eller fælles ældre trær vil det medføre konflikt med Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: vurdering om potentielle skadesvirkninger på flagermusenes yngle- og rasteområde. Sammenfatning af MV-screening af lokalplanen nr Klarskovgaardområdet.. Lokalplanen fastlægger anvendelsen for et allerede etableret kursuscenter og udvidelsen af dette. Lokalplanen fastholder anvendelsen af området til kursuscenter og lignende med mulighed for udvidelse. Lokalplanområdet ligger tæt på en vestlig beliggende skov, som trækker skovbyggelinje ind i lokalplanområdet. Der skal ansøges om dispensation før der etableres ny bebyggelse. Lokalplanen vil ikke få indvirkning på kulturarven, arkitektonisk arv og der er ikke registreret synlige og usynlige fortidsminder i området. Lokalplanen forventes at påvirke menneskers sundhed i positiv retning idet der er tale om et ophold i et stort smukt naturlandskab. Lokalplanen vil ikke bidrage nævneværdigt til luftforurening og der vil ikke være nogen mærkbar klimatisk påvirkning. Området har eget rensningsanlæg. Ved nybygning / tilbygning i lokalplanområdet er det sikret at kursuscentret skal overholde betingelserne i den kommende spildevandsplan / overholde anvisninger vedr. grundvandshensyn og ansøge om udledningstilladelser i fald der etableres p-plads til over 20 biler eller hvis der sker udledning til vandløb, dræn eller lign. Der er registret jordforurening i lokalplanområdet, men forureningen er fjernet. Lokalplanen vil ændre i landskabets karakter, men lokalplanen har et seriøst bud på en plan indeholdende beplantnings- og bebyggelsesstruktur som tager hensyn til det eksisterende naturlandskab på stedet. Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om ændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Som lokalplanen foreligger giver den ikke nogen påvirkning på beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3. Men i lokalplanen henvises til naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000 habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Hvis der foretages ændringer i eksi- Side 16

20 sterende hegn eller fælles ældre træer vil det medføre at der skal laves en vurdering / undersøgelse af den potentielle skadesvirkning på flagermusenes yngle- og raseområde. Der vil ikke ske nogen påvirkning af Rødlistede planter- og dyrearter, spredningskorridorer eller vildtreservater. På baggrund af MV-screeningen vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. Side 17

21 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 833 af 18. august 2004) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at fastsætte: - en overordnet struktur for Klarskovgårdområdet - principper for kulturlandskabets beplantning og pleje, herunder beskrive de rekreative muligheder og tilgængelighed - fordelingen mellem bebyggede arealer og grønne områder - mulighederne for udstykning - bestemmelser for den eksisterende og fremtidige bebyggelse, som sikrer høj kvalitet i arkitekturen, med størst mulig hensyntagen til de markante landskabelige værdier og kursusejendommen Klarskovgaard. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter matr. nr. 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd. Tårnborg. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanområdet forbliver i landzone efter lokalplanens vedtagelse. Side 18

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurderingsscreening

Miljøvurderingsscreening Vækst og Plan 03.03.2015 Miljøvurderingsscreening Forslag til lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 til Slagelse Kommuneplan 2013 Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Screening for miljøvurdering af lokalplan nr. 266 og tillæg til kommuneplan 11 for område til sæsonarbejderlejr for ved Eskemosevej,

Screening for miljøvurdering af lokalplan nr. 266 og tillæg til kommuneplan 11 for område til sæsonarbejderlejr for ved Eskemosevej, Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Screening for miljøvurdering af lokalplan nr. 266 og tillæg til kommuneplan 11 for område til sæsonarbejderlejr for ved Eskemosevej, Refsvindinge Tlf. 6333

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Baggrundsnotat for temaer til

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter

2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter 2013 16 Rugballegård Ridecenter Rugballegård Ridecenter Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Plannavn Formål Rugballegård Ridecenter Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering

Læs mere

PLAN ERHVERV. August 2009. Lokalplan nr. 1050. Strandpark og fritidshuse ved Revvej Korsør

PLAN ERHVERV. August 2009. Lokalplan nr. 1050. Strandpark og fritidshuse ved Revvej Korsør PLAN ERHVERV August 2009 Lokalplan nr. 1050 Strandpark og fritidshuse ved Revvej Korsør HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7.

Kommuneplantillæg 8. til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Kommuneplanramme 0.7.7. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommune-planlægningen,

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning.

ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning. Hvad er en lokalplan HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt, give borgerne og byrådet mulighed for, at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015

MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 MILJØVURDERING AF PLANER - TJEKLISTE 26. marts 2015 Læsevejledning Lov om miljøvurdering af planer og programmer indebærer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere