PLANLÆGNING. Maj Lokalplan nr Klarskovgaardområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLANLÆGNING. Maj 2011. Lokalplan nr. 1094. Klarskovgaardområdet"

Transkript

1 PLANLÆGNING Maj 2011 Lokalplan nr Klarskovgaardområdet

2 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal tilvejebringes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når der påtænkes større anlægs og byggearbejder. Byrådet kan tilvejebringe lokalplaner for en række andre forhold. Offentliggørelse. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysninger om indsigelsesfristen, som mindst skal vare 8 uger. Samtidig skal byrådet give skriftlig underretning herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt foreninger der ønsker underretning, til regionale miljøcenter, miljøministeriet og andre for hvem planen har særlig interesse. De regionale miljøcentre påser, at et forslag til lokalplan er i overensstemmelse med lands- og kommuneplanlægning. Byrådet kan vedtage planen endeligt, hvis der ikke er kommet indsigelser, når indsigelsesfristen er udløbet. Efter vedtagelsen foretages offentlig bekendtgørelse af planen, og der fremsendes skriftlig underretning til ejerne og de der har fremsat indsigelser samt til foreninger og myndigheder. Indhold. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod en kommuneplan. Lokalplaner kan f.eks. rumme bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller bestemmelser om overførsel af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering af udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning samt om vej- og stiforhold. En lokalplan skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, må der ikke opføres bebyggelse eller ændres anvendelse på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Lokalplanen tinglyses på de enkelte ejendomme, der er omfattet af planen, og der må ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanen, efter at den er bekendtgjort. Byrådet kan ifølge planlovens 14 nedlægge forbud mod, at der etableres sådanne forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbudet kan nedlægges for indtil 1 år. Med henblik på at sikre planens gennemførelse, kan byrådet ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning. Byrådet kan indenfor visse rammer give dispensation fra lokalplaner.

3 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet Offentlig fremlæggelse. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. november 2010 til den 22. januar 2011.

4 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet INDHOLD Redegørelse Indledning side 2 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold side 2 Forhold til anden planlægning side 3-8 Landskab og bebyggelse side 4 Lokalplanens indhold side 9 Lokalplanens retsvirkninger side 10 Matrikelkort m/områdeafgrænsning side 11 MV-screening side Lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser side Vedtagelsespåtegning side 30 Kortbilag 1 Eksisterende forhold med lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2 Illustrationsplan med mulige fremtidige forhold - områdeopdeling, byggefelter, beplantning, vej og stinet Kortbilag 3 Illustration spisesal/auditorium Kortbilag 4 Illustration værelsesfløj Kortbilag 5 Illustration Innovationscenter Bilag 6/6a Vedr. Sydvestsjællands Museums arkæologiske registreringer 28. maj 2011 Side 1

5 INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge de overordnede rammer for dispositionerne på hele Klarskovgaardområdet, således at disse tager mest muligt hensyn til områdets landskabelige værdier, den kystnære placering og den eksisterende kursusejendom Klarskovgaard. Lokalplanen fastlægger grænserne for de ubebyggede og bebyggede områder ved opdeling i delområde 1 og 2. For delområde 1 de grønne områder fastlægges principper for den landskabelige struktur og beplantning. Samtidig opdeler lokalplanen det bebyggede delområde 2 i 5 byggefelter, hvorpå der fastlægges principper for den fremtidige udbygning. Desuden fastlægger lokalplanen principper for vedligeholdelsen og eventuel renovering af kursusejendommen Klarskovgaard. Området er landzone og forbliver i landzone. Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca ha, beliggende i et stort naturområde umiddelbart øst for Korsør Lystskov lige ud til Storebælt. Mod nord og øst findes åbne dyrkningslandskaber. På arealet mellem Korsør Lystskov og kursusejendommen Klarskovgaard findes en stor åben græsslette, der plejes som græsmark. På græsslettens nordlige og sydlige del findes mindre trægrupper, der omkranser 2 eksisterende huse, Fanehuset og Skovly. På området øst for kursusejendommen Klarskovgaard er der blevet drevet en stor frugtplantage, og beplantningen bærer fortsat præg af dette med sine markante læhegn. Flere eksisterende bygninger har været knyttet til denne plantagedrift, herunder Avlsgården, som nu er indrettet til kursuslokaler og den store lade som har været anvendt som Sparekassemuseum, men nu står tom. Byggeriet i planområdet er dog først og fremmest præget af kursusejendommen Klarskovgaard, som af kommunen er klassificeret som bevaringsværdig. Desuden findes 4 ældre huse, hvoraf det ene, som ejes af Paula Mikkelsens Mindelegat har sin egen matrikel Eventuelle landzonesager på ejendommene indenfor lokalplanområdet skal behandles af Slagelse Kommune. Side 2

6 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Lokalplanen er beliggende indenfor Slagelse Kommunes rammeområde L.R18 Klarskovgård L.R18 Klarskovgård Plannummer L.R18 Rammenavn Klarskovgård Plannavn Kommuneplan Slagelse Kommune Anvendelse Kursuscenter Zonestatus Landzone Fremtidig zonestatus Landzone Bebyggelsesprocent 25 for området som helhed Ma etageantal og højde 8,5 m Øvrige bestemmelser Området anvendelse fastsættes til offentlige formål (kursuscenter og lignende). Ny bebyggelse skal udformes under hensyn til naboområdernes landskabelige kvaliteter. Lokalplanens indhold er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i den gældende Slagelse kommuneplan, hvorfor der ikke skal udarbejdes kommuneplantillæg. Side 3

7 Landskab og bebyggelse Lokalplanområdet er beliggende inden for den i lov om planlægning afgrænsede kystnærhedszone B. Denne kystnærhed set sammen med de typisk kuperede sjællandske landskab med de markante skovbryn stiller store krav til de fremtidige dispositioner. Det gælder såvel bygninger som beplantning, der bør tilpasses de eksisterende forhold på den mest hensynsfulde måde. Bebyggelse og landskab skal fremstå i harmoni, og det har særlig betydning for begrænsning af bygningshøjder og bygningsmasse samt for farve- og materialevalg. En stor del af den eksisterende beplantning på området søges bevaret. Det gælder især de karakteristiske læhegnsplantninger og typisk kystbevoksning af krat, slåen m.v. Der henvises til kortbilag 2 Fremtidige forhold med grøn plan. Ændringer i beplantningen inden for strandbeskyttelseslinien skal forelægges miljøcenteret. Vejadgang Kollektiv trafikbetjening Handicapforhold/- tilgængelighed Sker fra vejen Korsør Lystskov, som er en offentlig vej i skoven, men privat vej på Klarskovgaardområdet. Der er offentligt busstopsted Kjærsvej, ca. 1 km fra Klarskovgaard. Alle adgangsforhold til bygninger, udvendige opholdsarealer samt udformning af stier og veje skal tage hensyn til størst mulig tilgængelighed for alle. Varmeplanlægning Der er ikke planlagt kollektiv varmeforsyning, men det anses for nærliggende at fremtidige bygninger disponeres med anlæg som betyder væsentlige reduktioner af energiforbrug. Side 4

8 Her findes sol- og jordvarmeanlæg særligt oplagte. Opmærksomheden henledes på, at nybebyggelse skal udføres i henhold til energiklasse I. Kloakplanlægning/ betjening Området har eget rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Storebælt. Overfladevand føres til faskiner. Vandforsyning ELforsyning Comwell Klarskovgaard A/S har eget vandværk med en indvindingstilladelse på m3/år. Den årlige indvinding ligger på omkring m3. Vandet indvindes fra boringen DGU nr Der er etableret ledningsforbindelse til SK Vand A/S, så området i nødstilfælde kan vandforsynes herfra. Comwell Klarskovgaard A/S køber årligt ca m3 vand fra SK Vand A/S som supplement til egenindvindingen. I kommunes foreløbige forslag til vandforsyningsplan er der lagt op til, at indvindingen på Comwell Klarskovgaard A/S skal bibeholdes så længe, at vandværket kan levere vand af tilfredsstillende kvalitet. Lokalplanområdet vil blive el-forsynet af SEAS NVE. Affald Området er omfattet af gældende renovationsregulativer og er forpligtet til at benytte kommunens renovationsordninger. Kommunes miljømedarbejdere kan kontaktes for vejledning og evt. aftale ang. affaldsordning. Planlægning i kystnærhedszonen / Turistpolitisk redegørelse: Iht. Planlovens 5b (4) skal ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferieog fritidsbebyggelser: Klarskovgaard udbygningen er i god tråd med Slagelse Kommunes turismepolitik, hvor det er et politisk mål at fremme Slagelse Kommune som et unikt område for afholdelse af kurser og konferencer. Slagelse Kommune er kendt for at have stor markedsandel hvad angår kursus- og konferencegæster, hvilket udover den centrale beliggenhed ved bro og motorvej hænger sammen med den store kapacitet og et meget varieret udbud. Et udbud som Klarskovgaardudbygningen er et naturligt supplement til. Fokusområdet i er i både Erhvervsturismen og Erhvervspolitikken at skabe bedre rammer for erhvervsturismen. Og det fremhæves, at grundlaget for øget erhvervsturisme skal styrkes ved bl.a. at arbejdes positivt for, at flere møde- og konferencesteder samt hoteller og hotelkæder kan etablere sig i Slagelse Kommune. Side 5

9 Klarskovgaardområdet indgår desuden i et politisk vedtaget notat konferencelande som har til formål at markedsføre Slagelse Kommune som et sted, hvor der er gode hotel- og konferencefaciliteter. I kommuneplanens redegørelse er der planlagt for mulig etablering af nye anlæg i kystnærhedszonen, hvis det sker som led i en samlet rekreativ planlægning, hvor der tages hensyn til landskabs-, kulturmiljø- og naturbeskyttelsesinteresser samt offentlighedens adgang til kysten (se under ovenstående punkt vedr. Landskab og bebyggelse). Naturbeskyttelsesloven Henvisning til Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Hvis der foretages ændringer i eksisterende hegn eller fældes ældre træer vil det medføre konflikt med Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Der vil i så fald skulle laves en vurdering / undersøgelse af den potentielle skadesvirkning på flagermusenes yngle- og rasteområder. Strandbeskyttelseslinje: Hvis der fælles træer eller omlægges/nedlægges hegn indenfor strandbeskyttelseslinjen skal kommunes naturafdeling og Miljøcenter Nykøbing F konsulteres. Såfremt der er behov for at fælde hule træer, må dette ikke ske i perioden 1. november 31. august jfr. artsfredningsbekendtgørelsens 4. Skovbyggelinjer: Naturbeskyttelseslovens 16, 17, 18 19: Stort set hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Inden evt. byggeri pågår skal der foreligge en tilladelse fra Miljøcenter Nykøbing F om ny bebyggelse i lokalplanområdet. I områdets sydlige 2/3 er der på nær Klarskovgaard en strandbeskyttelseslinje. Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om tilladelse til ændringer inden for denne linje og strandbredden. Sø og Å-beskyttelseslinje: Der er på matr. nr. 3b ud mod kysten et beskyttet (strand-)overdrev. Såfremt der f.eks. skal bortføres drænvand eller i øvrigt foretages aktiviteter, som berører dette område, skal naturfredningen ansøges herom. Da det samtidigt ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal Miljøcenter Nykøbing F også orienteres om og evt. modtage ansøgning om aktiviteter. Der er ingen offentlige vandløb indenfor lokalplanområdet. Vær opmærksom på evt. private vandløb, render, grøfter, Side 6

10 dræn og lignende da ingen iht. vandløbsloven må hindre vandets frie løb i eksisterende vandløb (inkl. rørlagte). Såfremt der anlægges nye vandløb eller ændres i de eksisterende vandløb ifm. afledning af regnvand, skal der ansøges om dette hos vandløbsmyndigheden. Arkæologi Det anbefales, at indhente museets udtalelse fra jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder, for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne jf. museumslovens 27. Henvisning: Se museets registrering Bilag 6 bagerst i lokalplanen. Bemærkninger fra Sydvestsjællands museum:: Lokalplanområdet ligger omkranset af mange fredede gravhøje, formentlig fra sten- og bronzealderen. Øst for området er registreret opsamling af flintredskaber fra stenalderen og i havet syd for er undersøiske bopladser fra jægerstenalderen. Henvisning til museumslovens 29: I den østlige skellinje for matr. nr. 3b er et beskyttet stenog jorddige Det forudsættes, at dette lades uberørt af den påtænkte byggeaktivitet og fremtidige planlægning. Ellers skal der ansøges om dispensation hos kommunens naturafdeling. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende, og en sådan registrering er ikke under overvejelse, da området hidtil har været anvendt landbrugsmæssigt. Erfaringen viser, at der kan være forurening på tidligere landbrugsarealer. Der er således allerede fjernet forurenet jord fra et areal ved Avlsgården; DDT omkring et sprøjtehus (som var anvendt i driften af den nærliggende æbleplantage). Amtet vurdere på baggrund af rapport af 11. marts 1998 fra MLC, at DDT-forureningen er fjernet og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Der har desuden været fund af kviksølvforurening. Fundet ifm. nedrivning af en kælder, hvor der sandsynligvis har været anvendt bejdsemiddel. Kar og kælder blev fjernet, og der blev gravet yderligere 50 cm jord af. Amtet vurderer at kviksølvforureningen er fjernet, og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en uforudset forurening, skal arbejdet standses og Slagelse Kommune skal orienteres. Afhængig af en forurenings omfang, vil der blive taget stilling til, om det er Side 7

11 nødvendigt at fjerne al forureningen eller noget af forureningen kan blive liggende. De øverste 50 cm jord skal dokumenteres at være rent forinden byggeri igangsættes, jfr. forureningslovens 72b. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj På baggrund af MV-screening vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. Tilladelser fra andre myndigheder Henvisning til lokalplanenes 9 Servitutbortfald og 11 Side 8

12 LOKALPLANENS INDHOLD Hovedidéen med lokalplanen er at få fastlagt overordnede principper for strukturen i det store kulturlandskab og plejen af det, således at områdets naturværdier kan styrkes. Herunder at få fastlagt vejadgange, parkering og et varieret sammenhængende stinet i overensstemmelse med landskabet. Planen skal give retningslinier for udformningen af fremtidig bebyggelse, således at den fremstår i et betydningsfuldt samspil med landskabet og den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen fastlægger således de overordnede rammer for etablering af ny bebyggelse, som kan støtte og supplere Klarskovgaards funktioner. Derudover fastlægger lokalplanen dels den maksimale udnyttelse af byggefelterne, dels de funktioner, de kan rumme. De viste byggefelter forløber mellem strandbeskyttelseslinien og Bonderupvejen. De kan bebygges med varierende bebyggelse, som dog i sin form, farve og materialebeholdning skal harmonere både indbyrdes og med Klarskovgaard. Således skal der for al ny bebyggelse tilstræbes en ensartethed i materiale- og farveholdning. For al bebyggelse gælder, at der anvendes materialer, som bevarer deres stoflige kvalitet, dvs. ældes med ynde, at der ikke må anvendes reflekterende tag- og facadematerialer, og at farvesætningen skal være afdæmpet, således at bebyggelsen harmonisk indføjes i det farvespil, som præger det midtsjællandske kystlandskab med dets dyrkede marker, skove, skrænter mv. Mørkegrå og sort betragtes som afdæmpede farver, mens murværk i f.eks. kraftig tonet dybrøde sten og tage med glaserede tegl ikke må forekomme. Eksisterende bebyggelse inden for lokalområdet kan opretholdes med deres nuværende anvendelse og udformning, ligesom det er muligt at omdanne dem til andre formål, der ikke medfører gener for omgivelserne. Alternativt kan de erstattes med nyt byggeri af samme omfang. Dette alternativ gælder dog ikke selve Klarskovgaard. Side 9

13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægnings 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Side 10

14 MATRIKELKORT MED OMRÅDEAFGRÆNSNING Mål 1:6000 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd. Tårnborg Side 11

15 MV-screening af lokalplan nr november 2010 Klarskovgaardområdet Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 2 og omfatter matr. nr. 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd., Tårnborg. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde L.R18 Områdets anvendelse er fastsat til offentlige formål (kursuscenter og lignende). Ny bebyggelse skal udformes under hensyn til naboområdernes landskabelige kvaliteter. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge de overordnede rammer for dispositionerne på Klarskovgaardområdet, således at disse tager mest mulig hensyn til områdets landskabelige værdier, den kystnære placering og den eksisterende kursusejendom Klarkovgaard. Lokalplanens delområde 1 indeholder principper for den landskabelige struktur og beplantning. Lokalplanens delområde 2 indeholder bebyggelsesprincipper for 5 nye byggefelter til udbygning af Klarskovgaards kursusfunktioner. Procedure ved MV screening I Lov om miljøvurdering af planer og programmer - (Lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der i Bilag 2 fastlagt kriterier der skal anvendes ved vurdering af om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr af 18. juni 2006 Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer). Side 12

16 Skema 1 Planens karakteristika I skemaet 1 gennemgås planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 1 Planens karakteristika der navnlig skal tages hensyn til: Planens karakteristika (jf. Lovens bilag 2 pkt. 1), idet der navnlig tages hensyn til: Ikke relevant I mindre grad I større grad Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. Pt. er der allerede etableret et kursuscenter i delområde II. Det vurderes at den ønskede udvidelse vil påvirke lokalområdet, dels med mere biltrafik og dels medføre, at der kommer flere besøgende i det omkringliggende naturlandskab. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Strandbeskyttelseslinjen: Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om dispensation til ændringer i eksisterende beplantning og hegn. Skovbyggelinje: Der skal foreligge en tilladelse til bebyggelse i lokalplanområdet fra Miljøcenter Nykøbing F. Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen. Området har eget rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Storebælt. Overfladevand føres til faskiner. Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) Gældende renovationsregulativ: Området er forpligtet til at benytte kommunens renovationsordning. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område I skemaet 2 gennemgås planens kendetegn ved indvirkning og det berørte område med udgangspunkt i lovens bilag 2. Der er tilføjet bemærkninger hvor forholdet har nødvendiggjort at punktet uddybes. Skema 2 Kendetegn ved indvirkning og det berørte område. Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder Beskyttelseszone omkring landsbykirker Fredninger af kirkeomgivelser Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Beskyttede sten- og jorddiger Der er ikke registreret sten- eller jorddiger indenfor planområdet. Side 13

17 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Beskyttede fortidsminder Kulturmiljø På matr. nr. 3b ud mod kysten er et beskyttet (strand)-overdrev. Hvis dette område berøres skal kommunens Naturafdeling OG Miljøcenter Nykøbing F ansøges herom. Kulturhistoriske landskabstræk Lokalplanområdet er beliggende kystnært og i et typisk kuperet sjællandsk landskab med markante skovbryn. En beliggenhed som stiller store krav til de fremtidige dispositioner. Både bygninger og beplantning skal tilpasses de eksisterende forhold. Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker Bevaringsværdige bygningsværker Kursusejendommen Klarskovgaard er af Slagelse Kommune klassificeret som bevaringsværdig. Bevaringsværdige sammenhænge Især de karakteristiske læhegnsplantninger og typiske kystbevoksninger af krat, slåen mv. bør søges bevaret evt. ændringer i beplantning indenfor strandbeskyttelseslinjen skal godkendes af Miljøcenter Nykøbing F. Lokalplanen skal give retningslinjer for udformningen af fremtidige bebyggelse, således at den fremstår i et samspil med landskabet og den eksisterende bebyggelse. Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o. lign. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. X Offentlige transportmuligheder Busstop 1 km fra Klarskovgaard. Opholdsarealer Der er inde- og udendørs opholdsarealer indenfor området. Tryghed, kriminalitet Friluftsliv rekreative interesser Menneskers Sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. I anlægs- og tilbygningsfasen kan der forventes at være en vis påvirkning i form af støj. Trafiksikkerhed Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. Grønne områder, skovrejsning Lokalplanen indeholder en plan for de overordnede principper for beplantningsstrukturen i det store kulturlandskab. Luft Forurening: CO 2, SO 2, NO, partikler, VOC, støv, mm. I anlægs- eller ombygningsfasen kan det forventes at være en vis påvirkning af luft i form af støv. Klimatiske faktorer Mikroklima Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning Vand Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for Side 14

18 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: forurening Afledning af overfladevand fra befæstede arealer Recipientpåvirkning fra overfladevand Afledning af spildevand og rensning Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning Havmiljø Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Jordbund Risiko for forurening af jord. Der er registret jordforurening i lokalplanområdet (ved Avlsgården), men Amtet vurdere på baggrund af rapport af marts 1098 fra MLC, at DDTforureningen er fjernet. Der har også været fund af kviksølvforurening pi området. Amtet vurderer at kviksølvforureningen er fjernet og ikke længere udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Forurenede grunde på vidensniveau I og II Flytning af jord Ved evt. bortkørsel af jord fra området skal der ske anmeldelse af jorden til Slagelse Kommune. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder skal evt. diffust forurenet jord (overjord og fyldjord) og intakt jord holdes adskilt. Deponering af jord Råstoffer Deponi af affald Landskab Strandbeskyttelseslinie Umiddelbart er der, indeholdt i lokalplanen, ikke planer om at foretage ændringer i hegn eller at fælde træer, men bemærk, at hvis behovet opstår, vil det være i konflikt med habitatdirektivets bilag IV og vil kræve en vurdering/undersøgelse af den potentielle skadevirkning på flagermusenes yngle- og rasteområde. Sø- og åbeskyttelseslinie Skovbyggelinie Skovområdet vest for lokalplanområdet trækker skovbyggelinje ind i hele planområdet. Klitfrede arealer Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i Kystnærhedszonen/Strandbeskyttelseslinjen. De 5 nye byggefelter ligger mellem vejen Korsør Lystskov og Strandbeskyttelseslinjen. Landskabsfredninger Landskabskarakter Lokalplanen indeholder mulighed for nybebyggelse i 5 byggefelter samt ændringer i beplantningsstrukturen i området. Jordbalance i anlægsprojekter Arealforbrug til byudvikling Skovrejsning / Ophævelse af fredskov Der er ophævet skovbyggelinje i lokalplanområdet. Der ansøges om dispensation ved etablering af ny bebyggelse i området. Visuel påvirkning Der er allerede i dag eksisterende bebyggelser i lokalplanområdet, lokalplanen fastlægger rammerne for Side 15

19 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område jf. Lovens bilag 2 pkt. 2. Miljøparametre: Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Beskyttede naturtyper iht. Naturbeskyttelseslovens 3 (Søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.) Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder, fuglebeskyttelsesområder) Rødlistede plante- og dyrearter samt øvrige fugle Spredningskorridorer og barrierer herfor Vildtreservater eksisterende og fremtidige bebyggelse/anvendelse i lokalplanområdet. Der er et beskyttet (strand)-overdrev på matr. 3b ud mod kysten. Hvis der foretages ændringer i eksisterende hegn eller fælles ældre trær vil det medføre konflikt med Naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000, habitatdirektivets bilag IV, fredninger: vurdering om potentielle skadesvirkninger på flagermusenes yngle- og rasteområde. Sammenfatning af MV-screening af lokalplanen nr Klarskovgaardområdet.. Lokalplanen fastlægger anvendelsen for et allerede etableret kursuscenter og udvidelsen af dette. Lokalplanen fastholder anvendelsen af området til kursuscenter og lignende med mulighed for udvidelse. Lokalplanområdet ligger tæt på en vestlig beliggende skov, som trækker skovbyggelinje ind i lokalplanområdet. Der skal ansøges om dispensation før der etableres ny bebyggelse. Lokalplanen vil ikke få indvirkning på kulturarven, arkitektonisk arv og der er ikke registreret synlige og usynlige fortidsminder i området. Lokalplanen forventes at påvirke menneskers sundhed i positiv retning idet der er tale om et ophold i et stort smukt naturlandskab. Lokalplanen vil ikke bidrage nævneværdigt til luftforurening og der vil ikke være nogen mærkbar klimatisk påvirkning. Området har eget rensningsanlæg. Ved nybygning / tilbygning i lokalplanområdet er det sikret at kursuscentret skal overholde betingelserne i den kommende spildevandsplan / overholde anvisninger vedr. grundvandshensyn og ansøge om udledningstilladelser i fald der etableres p-plads til over 20 biler eller hvis der sker udledning til vandløb, dræn eller lign. Der er registret jordforurening i lokalplanområdet, men forureningen er fjernet. Lokalplanen vil ændre i landskabets karakter, men lokalplanen har et seriøst bud på en plan indeholdende beplantnings- og bebyggelsesstruktur som tager hensyn til det eksisterende naturlandskab på stedet. Miljøcenter Nykøbing F skal ansøges om ændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Som lokalplanen foreligger giver den ikke nogen påvirkning på beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens 3. Men i lokalplanen henvises til naturbeskyttelseslovens 3, NATURA 2000 habitatdirektivets bilag IV, fredninger: Hvis der foretages ændringer i eksi- Side 16

20 sterende hegn eller fælles ældre træer vil det medføre at der skal laves en vurdering / undersøgelse af den potentielle skadesvirkning på flagermusenes yngle- og raseområde. Der vil ikke ske nogen påvirkning af Rødlistede planter- og dyrearter, spredningskorridorer eller vildtreservater. På baggrund af MV-screeningen vurderes lokalplan nr ikke at skulle miljøvurderes. Side 17

21 LOKALPLAN NR Klarskovgaardområdet BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbestemmelse nr. 833 af 18. august 2004) fastsættes flg. bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Lokalplanen har til formål at fastsætte: - en overordnet struktur for Klarskovgårdområdet - principper for kulturlandskabets beplantning og pleje, herunder beskrive de rekreative muligheder og tilgængelighed - fordelingen mellem bebyggede arealer og grønne områder - mulighederne for udstykning - bestemmelser for den eksisterende og fremtidige bebyggelse, som sikrer høj kvalitet i arkitekturen, med størst mulig hensyntagen til de markante landskabelige værdier og kursusejendommen Klarskovgaard. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på matrikelkortet og omfatter matr. nr. 3b, 3f, 3d og 3e Bonderup Hgd. Tårnborg. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Lokalplanområdet forbliver i landzone efter lokalplanens vedtagelse. Side 18

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg.

Lokalplan nr. 220. Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplan nr. 220 Konferencehotel Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 119-121. Nyborg. Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Forslag. Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 30 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinje og rammebestemmelser for VIBS.B3.02_T30 og VIBS.R1.01_T30, Viborg Syd Tillæggets område Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere