Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03662.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00. Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 'I En. z,----= ALLINGE - GUDHJEM KOMMUNE REG.,m. 3~'.0 KORTBLAD NR : 2000C MATR.NR.: AREAL, EJER: t r 1- og 1- SOGN: Hammersholmgaard under 7,7 ha. Allinge-8andvig jorder Privat. FREDET Deklaration, l FORMAL: Æt bevare ejendommens landskabelige skønhed og sikre offentligheden adgang til klippe- og skovpartierne. INDHOLD Ejendommen må kun afhændes til personer med dansk indfødsret. Bestemmelser om udstykning. Forbud mod smagløs bebyggelse. Fredning af klippe- og skovpartier. ~. PATALERET Bornholms a!d.t, Foreningen IIBornholm" eller enhver anden dansk forening med samme formål som denne og "Bornholms Spare- og L~p.nekasse i Bønne". REG. NR.: K 22-4

4 REG. NR. j(,(,~ I KORTBLAD NR MATR.NR.: AREAL SOGN H~mmersholmgaard under Allinge-Sandvig jorder EJER FREDET o FORMAL: INDHOLD: o,.pataleret Privat. Fredningsnævnets kendelse af Æstetisk fredning og bebyggelsesregulering. Eksisterende bygninger, undtagen 3 transformerstationer og et vandvætk nedrives, 05 der tillades opført en ferieby efter forelagte tegninger. Bestem~elser vedrcrende elforsyning, anlæg af veje og p_ plads sa~t skovdrift. Terrænændringer er ikke tilladt. Offentligheden har adgang til at færdes til fods og opholde sig på det fredede areal. Fredningsnævnet, fredningsplanudvalget og Bornholms antsråd. REG. NR.: K '-=============---==_._~-

5 År 1977 den 6. juni afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds følgende KENDELSE i sag nr. 242/1975. Fredning af ejendommen matro nr. l ~ og l t Hammersholm Gård under Allinge-Sandvig jorder, "Blanchs Hotel"

6 ;. ~' Fredningsstyrelsen og fredningsplanudvalget for Bornholms amt har ved skrivelse af 21. februar 1977 rejst fredningssag for ejendommen matr. nr. l ~ og l t Hammersholm Gård under Allinge- Sandvig jorder, "Blanchs Hotel", der er beliggende i Allinge-Gudhjem kommune ved Hammerhavn mellem Hammerknuden og Hammershus slotsruino Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort i Stats-.. tidende, Bornholms Tidende og Bornholmeren den 5. marts Fredningspåstanden går i hovedsagen ud på, at de på ejendomta)men værende hotel- og anneksbygninger skal nedrives, og at fremtidig bebyggelse på ejendommen ikke er tilladt udover en projekteret ferieby bestående af 50 ferielejligheder med fællesbygninger, herunder inspektørbolig. Ejendommen, der har et areal på ialt 7 ha m 2, ligger i landzone og er undergivet fredskovpligt. Ejendommen er delvis omfattet af bestemmelserne i naturfred-, ningslovens 46 om strandbeskyttelseszone, 47 stk. l nr.l om skovbyggelinie, 48 om fredede fortidsminder og 53 om fortidsmine debeskyttelseszoneo Efter bestemmelserne i naturfredningslovens., er der offentlig adgang til en del af området. e I henhold til deklaration tinglyst 7. oktober 1918 må. der ikke ved smagløs bebyggelse eller på anden måde gøres indgreb i ejendommens landskabelige skønhed. De på ejendommen værende klippe- og skovpartier er fredlyste ved deklaration, der tillige giver offentligheden adgang til færdsel på alle udlagte veje og gangstier. Påtaleberettiget i henhold til deklarationen er Bornholms amt, Foreningen "Bornholm" eller enhver anden dansk forening med samme formål som denne samt "Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne" (nu Spa- \tt) rekassen Bornholm). På ejendommen, der er skovbevokset, er opført en 14 m høj ho-

7 . (ta telbygning, to een-etages 'anneksbygninger og et udhus. Herudover findes der på ejendommen tre transformerstationer og et vandværk. De omliggende ejendomme er i hovedsagen fredet eller erhvervet af det offentlige med henblik på fredning, herunder delvis fjernelse af den eksisterende bebyggelse, og hele området er beliggende i fredningsinteressezone I. ~ Sagens baggrund. Ved skrivelse af 28. august 1975 ansøgte Dansk Folke-Ferie a.m.b.ao som ejer af ejendommen matr. nr. l ~ og l t Hammersholm tt Gård om tilladelse til opførelse af en ferieby med 100 lejligheder Dansk Folke-Ferie meddelte herefter ved skrivelse af 280 oke e med plads til ca. 400 gæster i stedet for den eksisterende bebyggelse på ejendommen, der er indrettet til 165 gæster. Miljøministeriets Hammershusudvalg udtalte i skrivelse af 17. oktober 1975, at bebyggelse på det pågældende sted ville få en uheldig placering inden for det naturparkområde, som er skabt omkring Hammershus, og at det burde undersøges, om opførelse af et feriecenter kunne finde sted andetsteds på Bornholm. tober 1975, at det ikke var muligt at opnå erstatningsarealer i umiddelbar tilknytning til naturreservatet, og at selskabet derfor fastholdt ansøgningen. Samtidig oplystes det, at ønsket om at gennemføre projektet nu skyldtes aktuelle krav om brandsikring og det ønskelige i at sanere området ved at erstatte de høje bygninger med lav bebyggelse, der kan sløre s i skoven. Bornholms amtsråd kunne ikke godkende projektet, men gav v.ed skrivelse af 16. februar 1976 i henhold til loven om by- og landzo- \4' ner principiel tilladelse til opførelse af en ferieby efter et reduceret projekt med 50 lejligheder og fællesbygninger på ejendommen.

8 , " la Skovstyrelsen afslog ved skrivelse af 120 august 1976 at give tilladelse til bebyggelse i henhold til skovl oven under hensyn I til, at der var tale om en kystnær skov i et naturfredningsmæssigt højt prioriteret område, men denne afgørelse blev af Dansk Folke- Ferie indbragt for miljøministeriet, der i skrivelse af 2. december 1976 meddelte den ønskede tilladelse under henvisning til, at projektet efter ministeriets opfattelse ud fra en helhedsvurdering af de tt skovbrugsmæssige, landskabelige og rekreative interesser i området skønnedes at være en bedre løsning end bibeholdelse og ombygning af de eksisterende bygninger. I skrivelsen anførte s det, at ministeriet tajmåtte tillægge det vægt, at der ikke sker yderligere bebyggelse på ejendommen, og at det var en forudsætning for tilladelsen, at der blev rejst fredningssag for ejendommen. Miljøministeriet anmodede derefter fredningsstyrelsen og fredningsplanudvalget om i forening at rejse sagen. Fredningsnævnets forhandlinger m.v. Under et af fredningsnævnet den 21. marts 1977 afholdt møde på ejendommen erklærede Dansk Folke-Ferie sig indforstået med, at ejentt) dommen fredes i overensstemmelse med fredningspåstanden, og at fredtt ningen sker uden erstatning. I forbindelse med mødet foretages besigtigelse af ejendommen, og der blev forelagt et af arkitekt Stephan Kappel, Lyngby, udarbejdet detailprojekt til feriebyen (tegning l F, revideret 28. maj 1976, samt tegningerne og tegning 301, alle dateret i tiden mellem l. februar og 8. marts 1977), hvorefter feriebyen agtes opført i enheder på een og to etager. Repræsentanterne for Bornholms amtsråd, Allinge-Gudhjem kom- 4t mune og Danmarks Naturfredningsforening anbefalede den foreslåede fredning af ejendommen og ferieby-projektet. Amtsrådet ønsker sig

9 tt dog tillagt påtaleret i henhold til fredningskendelsen sammen med fredningsplanudvalget og fredningsnævnet. Sparekassen Bornholm, Foreningen "Bornholm" og Bornholms amt, der er påtaleberettigede i henhold til deklarationen tinglyst 7. oktober 1918, har afgivet erklæring om, at de ikke har noget at indvende mod projektet. Naturfredningsrådet har ved skrivelse af 190 april 1977 medtt delt, at rådet ikke har bemærkninger til fredningsforslaget. Fredningsnævnets afgørelse. ~ Fredningsnævnet finder, at det pågældende område er særdeles fredningsværdigt på grund af sin karakter og usædvanlig smukke beliggenhed mellem Hammershus og Hammerknuden i tilknytning til andre arealer, der er fredet eller erhvervet af det offentlige, og må anse det for værdifuldt, at offentligheden har adgang til området. Projektet til ferieby kræver nævnets tilladelse i henhold til bestemmelserne i naturfredningslovens 46 om strandfredning og 53 om fortidsmindebeskyttelseszone for såvidt angår en del af bebyggelel sen. Endvidere kræves tilladelse efter naturfredningslovens 47 stk. ti l nr. l om skovbyggelinie, idet det må antages, at en del af den prott jekterede bebyggelse uanset skovbevoksningen på ejendommen vil kunne ses fra havet og fra Hammerknuden, i hvert fald en del af året. Efter fredningspåstanden, der foruden af ejeren er tiltrådt af alle de implicerede myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening samt af de påtaleberettigede i henhold til den tinglyste deklaration, er der nøje sammenhæng mellem den ønskede fredning og opførelsen af den projekterede ferieby, der skal træde i stedet for de nuværende hotelbygninger. Under hensyn til, at gennemførelsen af fredningen må antages at medvirke til sikring af nogle af ejendommens naturværdier, og da

10 .. dig dispensation til den projekterede ferieby i henhold til nature udskiftningen af de eksisterende bygninger med lavere bebyggelse skønnes at være en landskabelig forbedring, finder nævnet at kunne tiltræde, at ejendommen fredes uden erstatning i overensstemmelse med fredningspåstanden med enkelte redaktionelle ændringer som nedenfor anført og med påtaleret også for Bornholms amtsråd. I konsekvens af fredningen meddeler fredningsnævnet samti- fredningslovens 46 stk. 6, jfr. stk. l nr. l om strandfredning, ē 47 stk. l nr. l om skovbyggelinie og 53 om fortidsmindebeskyttelseszone. e Gennemførelsen af fredningen medfører ingen ændring af bestemmelserne i den den 7. oktober 1918 tinglyste deklaration, der således fortsat består som hidtil. Kendelsen vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen med prioritet forud for pantegæld og private servitutter og byrder. T h i b e s t e m m e s : Ejendommen matr. nr. l r og l t Hammersholm Gård under Allinge-Sandvig jorder fredes ved pålæg af følgende servitut: "l. Bebyggelse. De på ejendommen værende bygninger med undtagelse af et vandværk og 3 transformerstationer skal nedrives og fjernes, og arealerne skal ryddeliggøres for fundamenter, planeres og soigneres ved påførelse af mindst 0,15 m muldjord. Der tillades herefter opført den på vedlagt e kort indtegnede ferieby omfattende 50 ferielejligheder foruden restauration og andre fællesbygninger, herunder inspektørbolig, i overensstemmelse med det for fredningsnævnet forelagte projekt. træværk. Til ydre bygnings sider skal anvendes brune mursten og grågrønt

11 . Tagdækning skal udføres af brune tagsten. Til døre, vinduesrammer og lignende mindre bygningsdele er også andre farver tilladt. Såfremt der i forbindelse med jordarbejderne til bebyggelsen findes fortidsminder (grave, gravpladser m.v.) skal arbejdet standses, og meddelelse om fundet skal straks ske til fortidsmindeforvaltningen i fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens 49. De for feriebyen nødvendige tekniske anlæg, herunder eventuel udbygning eller ændring af transformerstationer og vandværk, kan udføres efter tegninger og beliggenhedsplan, der forinden skal god- ~kendes af fredningsnævnet, der kan meddele afslag, såfremt der kan e e e påvises anden mulighed for placering og /eller ydre udformning, der funktionelt kan modsvare det af lodsejeren ønskede. Den for bebyggelsens opførelse nødvendige fældning af træer kan foretages indtil en afstand af højst 8 m fra den påtænkte bygning. Herudover skal det ikke være tilladt at opføre yderligere bebyggelse i det område, der er omfattet af fredningen. 2. Ledningsnet. 3. Veje. Feriebyens interne elforsyning skal ske via jordkabel. Veje må alene udlægge s over ejendommen i overenssten~else med den på kortbilaget angivne bredde og skitserede linieføring. Den eksisterende vej langs ejendommens sydskel til den nuværende hovedbygning skal fremtidig udelukkende kunne anvendes som sti for gående. På det på kortet angivne areal ved ejendommens nordligste hjørne skal det være ejeren tilladt at anlægge en parkeringsplads på ca m 2 Parkeringspladsen skal langs vejen og mod nordvest omgives af

12 .,. lo, ~en 5 m bred tæt, slørende beplantning, der stedse skal vedligeholdes af ejeren. 4. Arealernes drift. Skovdriften af arealet skal tilrettelægges med henblik på, at den bebyggelse, der er tilladt opført, til stadighed er sløret mest muligt imod indseende fra det omgivende terræn. løvrigt skal den på ejendommen eksisterende bevoksning vedttligeholdes gennem en plukhugstlignende driftsform, der sikrer bevaring af en arts rig og varieret bevoksning. -5. Terrænændringero På arealet er ændringer i terrænet, bortset fra de ændringer, der er nødvendiggjort af projektet, ikke tilladt. 6. Adgangsret m.v. Offentligheden har adgang til at færdes til fods og opholde sig på det fredede areal. De på kortbilaget viste stier skal opretholdes, og det tillades det offentlige om fornødent at vedligeholde disse stier. Fredningsnævnet kan fastsætte et ordensreglement for ejendomttmen, og det skal være tilladt fredningsmyndighederne at opsætte skilmed ordensreglementet samt kortborde i området. Påtaleret. Påtaleret tilkommer fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds, fredningsplanudvalget for Bornholms amt og Bornholms amtsråd. '.' Der tillægges ikke ejeren af ejendommen erstatning. Denne kendelse kan inden 4 uger fra modtagelsen indanke s for overfredningsnævnet af ejendommens ejer og de i naturfredningslovens 22 stk. 2 nr. 2-6 og 58 nævnte personer og myndigheder, og tillacttdelsen til opførelsen af feriebyen må ikke udnyttes forinden udløbet af denne frist. Aksel Petersen "Mogens Lorentzen Ernst Erlandsen

13 r,_ I c... / Hammerl * * / havn 0b * ~ rz,/ c:: / ---8 * * ø\ ~ * ~ *- * ~ --:J l; /1 1/ / /1/--:, / / / * * / * * * * / / ~ '; rz,'i ~ ~/ f! 1a ~ c:20 * 1:/ * rz,'-, t!: Cl,; 1 : 25<000 e e e I I KORTBILAG hørende tit, sag nr. 242 /1975 om matr.nr. 1! og 1~ fredningsnævnet fredning af s kendel e Si gnatur fork l ari ng ) ~~ Grænse for område. D Projekteret bygning -11- vej p -11- par ker i ngspl I ds l deri omfattes af fredningen I Hammersholm Gård under All inge - Sandvig Bornholms amt jorder Vej, der tremt idig skal anvendes som sti _.-. St i, der sko l opre1 ho Ides e,~ Løvtrcp, nåletrcp, lyng. ----'L =' } i o Bygget inier i henh0ld til naturfredningsloven Vandvcpr k Tro nsformerstat ion REG.NR. 3&02

14 FREDNINGSNÆVNET>

15 (I Kob.:1nhavll kvarter) eller (I de sonderjydske lajldsr:le1ej'jd. og b/.i tingbogen, art, nr., ejerlav, sogn. l E., l t Kobers } IIUltIl'l(!CSl10lI'IREG. NR, Kredltors bopæl: (udfyldes ~f dor.u1'lcrkontoret Gade og hus nr.:.jb b ~elder: D e k l n r Cl. t i o n Und erskrevne Bestyrelse J'or A/S ~t'bornholpls nn tionale e.j()l1.d()li1l11(~, nemlig: 1\.. llotl~l "1!c~11ir:dor1rnen": Pla t r,. nr. J 'J, cl en If ti e hojms 11at (' J.l er". J.. obenhavn, crk lærer herved i'ar n,pvn t e A/S oc; alle et't ertij'ltot'cl1.c!e Horna1' hartkorn l td. 7 skpr. 1. i'dkr. "HelliB'damsgaarrlen" kaldet, matr. nr. 108 hu ibc!rn, dplarkslad, ai' hartkorn 2 skpr. 2fctLr.i: l l-.r alb. I Platr. nr. loh bæ i elm., Udmarkslod, af' hnrtj.;orn 2 :frir. li alb. matr. nr. hh at' hartkorn l skpr. e :fdrkr. et alb. matr. nr. hartkorn 14-skpr. I1~dkr. 2% al h. b. "lhanchs Hotel", Hatr. nr. l.! o{~ l 2:: af' "JIarltnersholrn"s jordpr, XJli nge-sandvig Land so{':n, Ilntnmershns Birk, n t' hartkorn 11enholclsvis: 1 skp. :3 rdh. I~' nib., ~ tlllina>- :c.(mlj.lar o o o'~ ajb.,

16 at n;pvntc cjundnll11l1(-) Ih overensstcl'll'wlse PlOd 1\/S's i'ormi'll stedse sj.'al bevqres i dansk eje, s;'llcde.s at der iklnn IlJh finde al'1l,y'ndclso st(:d til p(~r.soncr lllc'<! dansk indi'ocisret eller til :;elsj.aher, der er rcgistrerede heri landet, o{'; hvori såvel 1'1(~rtaJ let al bestyrelsen som aktiemajoriteten har dansk inrij'(-hlsret, samt at de na'vntc e,jendor'1!'lc skj.i bevares imod ctllvl'rt indg'reb i deres J i.u'ldsj<.ahelige sl.nndll,~cj. DC' til de 1tn(I(~r litr. 1\ nwvnte ejendorlr1e, "][elllo;dor'ls{~aarrien" tli J i,.'~,':('nde U{'; llnderlh!~'te av1s,jorder kan derl'or vel j'raskij J e f', e,jcndo!'d'lcn" il'lo(] fr(~l11deles at drives SO!'l nv1sjord, oe; irtlnd at n;1'rv<"rendc rl(.j..laration 1'rcl'ldeles kopli'jer til at lw.'.rte P;"I p,ienrlof'ji'1cne, l'1en iovri,o;t J'!:"lin,'~'0n udstykninr,- ar alle ete n;"'vnte e,jendontt'1e ellc'r dele herai' j'j n<ic' SLCld, 1i:~()soll1 hej 1l'r LI 1'.0 1)("'1(~Ldt(~ C:,i(ln<lOlrn'lCJ011pr c1c~le her- Vel' I'd1 ho11f'r j khe ved smae;slos behyf';i';clsp ej l er pc'\ an- (lller ol'11j'y{~'nin{;,er, som påkræves ved hef;~e hoteller tap,-e alle til- 1>" r J i.g l~ 11on s y n i s å h e n s e en cl e, h v i 1.J... e t orss ti 111[l j a r,-t t a e e s v cri o P - forels (l af j, ot tager eller ane! re hcho Al scshus p ptt e J enrlop1ph~ne, Det e ('ll(:r er dcrj'or en sc1v:t'o1.{';e, at der pil SaPll'le ik)';p Plh op1'ores IahriJ...('r "V(JS no{;pn urt ar.i..ndllstrie1 virj..sopjll( d, derllnder stenhr'uo A/S "Jlorn1LolT'ls' nat I.onale llotcll(-~r" t'orh(~ho1.dcr sif~ dog, f',ilji"n{~e det ejer de undnr titr. J\,ni"vnte ejcndo/11l'lc( I/][nlligdollll'lcn tl ) ti1li{je at J.'raskilJ.e tll a1'1j:"ndelsc enkeldje!'lindre parceller fra ~i: disse ejcndo/'1i11(~ til private villaer, elo{; kun pfl vilkår, at solskahets hestyr('lse (~r for'p1il':tet til at p,,\s(l, at der ved behygr;c'j.s'~ tage s lanri SJ... a 1>el ige og arki t ek t onishe henf;yn, i hvilken hens(~end(~ hestyr(:j ~ens shan er det a:t'l'~orenrit), Dog' h.an 13estyrelf',c afspmrre dele til lldejllkkcndc hru{'; for 1LotcJ1crncs [\'il'ster. Lndclj r; j'recl ~yscs cld ph. cjcndolll/'icne v:, rendo klippp- or; skovpartier, llvorllos (ior {;iv(ls arl,'~'an{; til ]'or alle oe; enhycr at

17 \, l\.uucijilclyil,(varter) e/ler (I de sanderjydsl:e lands. dele) bd. og bf. ItIngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus n~.: (udfylde, /(øbers } bo æl: Kredltors p. Anmelder: ni dorrmor~ontor.t havet imod at iu{';ttu",;e al ti1hllrlifj SOllll:lcli{;hecl or; ikke at V;T\re til gene ~or hotellerne o~ cl j sses gi.~ster. Ve i denne del,_jaration ojllmelrlte servituter ar; h;-;ftclscr P;l.l;T\{~r;es j'or bestandip; 0('; skal altså ikke kunne h <Y:! Ve s S;\:fremt no- cen af de n~vnte fastsatte besteplmelser desua~tet skulle blive MislL[';ltoldte al A/S eller :fremtidige e,jere t il k OflltTl er Bornholms Amt, li'oreninr;cn "1lornholm" elj.f~r enhver anden dansk forenine merl samme j'or/ll::1 som denne oe; "Bornholms Sparc- 0e Laancknsse i H0nne fl påtaleret, s{t a t AJllt et 0e; f~nhvcr [ti' de n~vnt e Insi:>i tut ioner særskil t ved doj'lstolene kan kr;y've ersta tning J'or stedf'llndne Jllidlir:;holdelsor oe; l'nrltolrlenc rejtabili teret :-<01'1 OP! in~en mislighoj.clelse havrle 1undet e sted. Det bemi"rlcs, at der på matr. nr. JJ, 10R hu, 10R ]!)rr!, l~8 c O{S 1)7 i HI'! sogn l'.indes tin[';l..'st :følgende hr"rtelser: ljel laration om land{~ilde 0('; dokllj11enter 01'1 tiendeafe;if'ter, do ti] H(~dninnsv;"senet ancflenclc frr'rclselsrot, tingl~st 7. juni J ~>1I, do til Ant sråd et an{~cclcnde r"'rd s el sret ror all e og enhv.er til og ne<lact de pc"t I'latr. nr. '3J,10R bn oe: lob bil~ lane;s havet v;~rende l<lippcr or; ad c;anr,-stien langs havet salllt anc;åencle t'redlysninp,- af klipperne, s(llænge d er p~\. c j endoj1i1'lcne drlt.vc s C'«,stgi veri eller ho] des He s taura tion eller Vinrt shus. J\i'e-ii'tspligtir: Jernhaneskyld Booo kr. pfl sidstnævnte J de. I'lutr. nr. I s;-rorskilt pr, Jllatr. nr. hh.e- vejservitllt J11.V. i 1'01_ (';0 l:ontrakt, tjr1{~lil)st G. maj ]8]6. J)(~ld ara ti on an{jc\end n Fred s k ov s ror pi j io; t ej s e, ti np,'l,l' s t 27. CcstilljngJ. f'vmul::!r au{~lisl l~nj. s:r.r"ki.lt pil. Platr. nr. ~)7 [trlige arvofiy'steufc;i.fter'...j len n & Kjeld.ko. AIS, I<obenhavn

18 ,.. "...,...- ''''ir Hekognltion ved ejcrsj<..ift ' ) til Statskassen, hvorr'or"'denno har hestnndlg l sto PriorLtet :i. jorder O{~' evc:ntnelle by,-,:ninger, e s,...rski1t pft matr.nr. 4H c og 97 et lti.n i'ra hreditj<.assen ror landejendomme' ustiftcrne, stort 2200 kr., med statutm~ssi~e forplil,:te1ser, derunder 4-}% p.a. i rente, sanlt at der på ejendopl11ene 1'1at r. nr. l.1 o~ l E i Alling"e-Sandvie- Landso{~n h"'1t er l?m fra Ustifternes hrediti'orening, stort 5o.Roo kr. l'1ed statutpli"ssib"e EorpJifftelser, derunder 4~~ p.a. i rohte OG at der hera~ tillcnm- PIer Statskassen ved ejerski:fte en kendelse af l{ kr. J\ObenJlUvn, den ~~(). september 191R Til hnud Valloe Th. Lund " ~rohan J)idriksen vitterlighed: N. Jnrc,-ensen Uravcsen. \ ',.., ],<Y'st j.nden Jfal'mersJ1ns Hirketllinr;, den 7. oktober J.9lR 0(; proto- Jolls Ko1'oed cst. --oou o-- n (;enpartens e ljopli'wrcn i e I/orllle, den ;22. marts ~." 1". Asr'l~lL.J~j._._~ () ~/;')j;~'1av >' \ )

19 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

20 . A Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne amgade 4A Rønne,tlf. (03) Sag nr. REG. NR. 2/1990 Den 1 O APR Modtaget Skov- og NaturstyrøJsen 1 1 APR Sandvig Feriecenter langebjergvej Allinge. GENPARTtH, Skov- til und.::;;-mtnil1g O. h. t. OSlO!! ~kr.af J. nr. og Naturstyrelsen + bilag., Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til anlæg af en boldbane på ejendommen matr. nr. 1 r og 1 t Hammersholm Gård. Boldbanen bliver ca. 15 x 30 m stor og agtes placeret ved et rensningsanlæg i ejendommens sydvestlige hjørne ca. 10 m fra skellet til Hammersholms jorder. Arealet planeres og pålægges en asfaltbund, og omkring banen opstilles et trådhegn ca. 3 m højt, der sløres med slyngplanter samt træer og buske. På ejendommen findes en ferieby omfattende 50 ferielejligheder samt restauration og andre fælles bygninger. Ejendommen er omfattet af en fredningskendelse af 6. juni 1977, hvori bl.a. er bestemt, at der udover de eksisterende bygninger og nødvendige tekniske anlæg ikke må opføres yderligere bebyggelse, ligesom der ikke må foretages ændringer i terrænet. I medfør af naturfredningslovens 34 meddeler fredningsnævnet herved tilladelse til det ansøgte. Efter naturfredningslovens 64 a bortfalder tilladelsen, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 indbringes for Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljømini- Miljøministeriet Skov-ogNatum~e~n J.nr. SN (2/ l(h - 00 C/I Akt. nr.~1.

21 steriet, Bornholms amtsrad, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge-Gudhjem kommune. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage indgivet, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Opmærksomheden henledes på, at der eventuelt tillige kræves tilladelse fra andre myndigheder til udførelsen af projektet. Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Irl Bornholms amtskommune, Danmarks Naturfredningsforening og Allinge- Gudhjem kommune. Lorentzen,

22 :~...'-r-.._.

03662.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00. Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

03662.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00. Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 03662.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03662.00 Fredningen vedrører: Blanchs Hotel, Galgebakke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-06-1977, 26-09-1918 Kendelser

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet. 02724.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00 Fredningen vedrører: Melå Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 21-03-1961 DEKLARATIONER>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. 00690.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00 Fredningen vedrører: Allinge Udsigt Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 05-07-1939 DEKLARATIONER>

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

14 _ Atr;/pv-e l ~e...t lq17 \". Se, C'"æv'" - 4 7 I~ ">"3 - T. U..&eG ~.

14 _ Atr;/pv-e l ~e...t lq17 \. Se, C'æv' - 4 7 I~ >3 - T. U..&eG ~. 05532.01 Afgørelser - Reg. nr.: 05532.01 Fredningen vedrører: Hotel Hammersø Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n.

01448.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01. Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ione n. 01448.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01448.01 Fredningen vedrører: Vebbestrup Kirke e Domme Taksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-12-1950, 27-07-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00

Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 04113.00 Afgørelser- Reg. nr.: 04113.00 Fredningen vedrører: Pilegård, delvis ophævet se Reg.nr. 07500.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-06-1982,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner.

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner. ia~.~39~uo1 56 O2.Ft~i1989*U121 3 Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21 For et område til offentlige formål samt private institutioner. 1985 STMPLMÆRK RTTN i ÅSsP:~S ~ ~, ~ KUNGYW~CVMD AFSTMPLING AF DOMMRKONTORTS~KSSKONTROLAPP~AT

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tarup GI. Præstegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tarup GI. Præstegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05247.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05247.00 Fredningen vedrører: Tarup GI. Præstegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 00340.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00 Fredningen vedrører: Olmersdiget Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 23-02-1987, 09-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere