LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2002

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser banearealet ved Lindholm Station, set fra Viaduktvej Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrund...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...7 Nærbanestationens design og udformning...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...10 Forholdet til kysten...10 Kommuneplanen...10 Lokalplan Bolig- og befolkningsprognose...11 Kollektiv trafik...11 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...14 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...22 Forholdet til lokalplan Retsvirkninger...23 Vedtagelse...23 Tinglysning...24 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...25 Støj fra erhverv, Bilag B...27 Støj fra trafik, Bilag C...29 Parkeringsnormer, Bilag F...31 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Viaduktvej Nord Stationsvej Thistedvej Lindholm Brygge Kummerowsvej Strand Allé Gadegårdsvej jernbane Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for, at et område mellem Thistedvej og Stationsvej kan omdannes til en nærbanestation, og at der kan etableres et kvarterscenter ved autoforhandler "Bøgilds Auto". Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at nybyggeri skal opføres i en skala og med proportioner, der harmonerer med bebyggelsen på DAC-området, og at dele af den nye bebyggelse opføres som randbebyggelse langs Thistedvej. April

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere en nærbanestation på området. Nærbanestationen omfatter standsningssted for tog og busser samt parkering for cykler og biler. Lindholm Station er den første af seks nye nærbanestationer, der skal forbinde Skørping i syd med Lindholm i nord. Placeringen ved "Bøgilds Auto" er sket efter forudgående debat i juni Nærbanestationens placering er valgt på grund af den centrale beliggenhed for bolig- og erhvervsområder. Endvidere er der i lokalplanens omgivelser gode muligheder for at afvikle trafikken og etablere gode parkeringsforhold. Industriområdet ved DAC er i fuld gang med en byomdannelse til et større erhvervs- og boligområde, som har ændret hele området radikalt. Boulevarden, Lindholm Brygge, er blevet et vigtigt og markant element for bydelen. Det tilstødende område ved Thistedvej er på vej til en lignende fortætning. På Thistedvej vil der blive opført en randbebyggelse til plejehjemsboliger. Lokalplanens indhold I forbindelse med anlæggelse af nærbanestationen ønskes der også gennemført en byomdannelse, så området kommer til at hænge sammen med DACområdet og bebyggelsen langs Thistedvej, og så der kan etableres en visuel kontakt mellem Stationsvej og Thistedvej. Lindholm Station er det sidste stoppested i nord. Stationen indrettes så det bliver muligt at komme dertil gående, cyklende, i bus eller i bil, for at tage nærbanen videre mod Skørping. Der bliver i alt 8 stoppesteder. Omdannelsen af DAC-området indebærer, at der kan opføres ca. 400 boliger og ca nye arbejdspladser. Lindholm Station vil også være med til at øge kundeunderlaget for butikker. Der placeres derfor et kvarterscenter ved stationen. Der vil blive mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt mindre udvalgsvarebutikker. Endvidere kan der langs Thistedvej indrettes ungdomsboliger, kontorer, service o.l. Det er ikke muligt at anlægge de fornødne opholdsarealer i lokalplanområdet, men der er gode muligheder for ophold tæt på bebyggelsen, i det grønne anlæg ved Stationvej og ved fjorden. Lindholm Brygge på DAC-området ønskes forlænget op på nærbaneområdet, så der bliver en direkte forbindelse ned til fjordområdet. På nord-øst siden af Thistedvej ønskes der en fortsættelse af randbebyggelsen som en ryg mod baneområdet. I randbebyggelsen på lokalplanområdet åbnes der op for indkig til jernbanen, så den visuelle kontakt med nærbanestationen bliver mulig. Den nye boulevard på DAC-arealerne - Lindholm Brygge. Alle stationer på Aalborg Nærbane skal fremstå med fælles designmæssige træk, der i skala, kompleksitet og udførelse afspejler det område, den pågældende station er beliggende i. 6 April 2002

7 Redegørelse Passage over sporet anlægges i niveau. Der er senere mulighed for at lave en tunnel under jernbanesporet med tilhørende ramper og elevatorer. Parkeringsarealerne skal fremstå som grønne elementer. Ved kvarterscenteret etableres der kundeparkeringspladser. Langs jernbanen er der mulighed for langtidsparkering for de rejsende med nærbanen. Langs jernbanen findes også standsningssteder for busser. Gennemførelsen af lokalplanen betinger, at eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet nedrives. Lokalplanområdet Lokalplanområdet, som er vist på luftfotoet side 5, omfatter arealet ved "Bøgilds Auto" - Thistedvej 55, et smalt område langs jernbanen hen til den offentlige parkeringsplads ved Viaduktvej samt et område nord for ejendommene Thistedvej Det samlede areal er på ca m 2. Ankomst til området fra Thistedvej. Den eneste bebyggelse på lokalområdet er en rund 1- etages udstillingsbygning for "Bøgilds Auto". Den nordlige del af området gennemskæres af et banespor. En del af området er i dag udlejet på korttidskontrakter som havelodder for ejendommene Thistedvej Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart syd for området ligger et nyt byområde ved det tidligere industriområde for Dansk Andels Cement S.m.b.a. Området er på vej til at blive fuldt udbygget. Fra rundkørslen på Thistedvej til fjorden er der etableret en markant boulevard, som har stor betydning for områdets omgivelser. "Bøgilds Auto". April

8 Redegørelse De nye bebyggelser på DAC-området er i forskellige højder. DAC-bebyggelsen ved Thistedvej kan opføres i 2-4 etager. Billederne er gode eksempler, der viser idealerne for ny bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet. På ejendommen Thistedvej kan der opføres en plejehjemsbebyggelse i 3 etager. Byggeriet forventes sat i gang i starten af Ejendommene Thistedvej er mindre enfamiliehuse. Nærbanestationens design og udformning Det primære adgangsareal for fodgængere udlægges som et gennemgående klinketæppe i stationsområdet. Krydsende trafikstrømme skal respektere fodgængerne. Ved Thistedvej og Stationsvej opstilles en markering, der skal signalere nærbanestationens placering. Stationsområdet markeres på afstand af løvtage. Klinketæppe. Eksempler på løvtag. 8 April 2002

9 Redegørelse Eksempler på indretning af en nærbanestation. På illustrationerne ses klinketæppet, løvtaget og informationsstandere. April

10 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende inden for kystnærhedszonen, der er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Ifølge planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Inden for området giver lokalplanen ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der er højere end den bebyggelse, der allerede er vest for området, og der er ikke visuel kontakt mellem fjorden og området. Derfor vil lokalplanen ikke medføre ændringer i henhold til kystlandskabet. Kommuneplanen Lokalplanen omfatter dele af følgende rammeområder: R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret, samt D1, D5 og T1, Thistedvej-området. Lokalplanen er med hensyn til anvendelse og bebyggelsesprocenter ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet tillæg nr til kommuneplanen, der sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Der er lavet et nyt rammeområde C11, Thistedvejområdet. Rammebestemmelser og rammegrænser er ændret for D1, Thistedvej-området. Der er lavet ændringer i rammegrænserne, men ikke i rammebestemmelserne, for R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret samt for D5 og T1, Thistedvej-området. Kortet viser kommuneplanens fremtidige rammegrænser i det område, der berøres af kommuneplantillæg nr Lokalplanens område er vist med grå tone. Kommuneplantillægget er vist bagest i lokalplanen. 10 April 2002

11 Redegørelse Lokalplan Lokalplan , tinglyst den 13. august 1985, ophæves med vedtagelse af lokalplan inden for denne lokalplans område. Bolig- og befolkningsprognose Det skønnes, at der kan opføres 36 ungdomsboliger inden for området. Kollektiv trafik Den nye Lindholm Station vil blive et centralt knudepunkt for den kollektive trafik i Lindholm-området, idet skift mellem tog, bus, cykel og bil etableres. Når Aalborg Nærbane tages i drift, vil Lindholm Station blive betjent af regional busser og bybusser. Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Miljøforhold A. Grundvand Der stilles ingen særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med den fremtidige anvendelse. B. Fjernvarme Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeværk. C. Kloakering Kommunens spildevandsplan skal ændres, således at de dele af lokalplanområdet, hvorfra der skal afledes spildevand og overfladevand, medtages un- Jernbanesporarealer inden for lokalplanområdet. April

12 Redegørelse der spildevandsplanens opland, hvorimod grønne områder og selve banelegemet ikke medtages under spildevandsplanens opland. Området separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet. Fra forsinkelsesbassinet må der højst afledes 10 l/s. Afledning skal ske til den eksisterende overfladevandsledning i Thistedvej. Separat spildevand fra lokalplanområdet skal afledes til den eksisterende offentlige pumpestation Bendtsensvej 6. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes overfladevand fra området til Limfjorden. D. Miljømanual Aalborg Kommune har udarbejdet en miljømanual, som omfatter det støttede boligbyggeri. E. Jordforurening I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, herunder jernbaneaktiviteter, der kan have forårsaget jordforurening. Området eller dele af området kan endvidere være forurenet fra diffuse kilder som fx biltrafik og industrielle aktiviteter uden for lokalplanområdet. Aalborg Kommune har ikke kendskab til, at der er gennemført forureningsundersøgelser inden for lokalplanområdet. Det kan ikke udelukkes, at Nordjyllands Amt kortlægger arealer inden for lokalplanområdet i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Opgravning og flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer eller jord fra arealer, som anvendes til offentlig vej, skal anmeldes til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amtsråd og den pågældende kommunalbestyrelse, hvor jorden ønskes genanvendt. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes tekniske forvaltning underrettes. Nordjyllands Amt vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. F. Trafik- og jernbanestøj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Thistedvej og jernbanen. Årsdøgnstrafikken på Thistedvej er mellem og køretøjer pr. døgn, og der forekommer boliger med en støjbelastning på mere end 65 db(a). Området er således belastet af støj fra biltrafik, der væsentligt overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Når der alligevel tillades opførelse af ungdomsboliger, er det, fordi det set ud fra en planlægningsmæssig synsvinkel er en god og bynær placering tæt ved kollektiv trafik. For at fastholde en blandet bymæssig anvendelse kan der indpasses boliger i området med støjniveauer som angivet i Bilag C, skema 2 for grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen. Støj fra jernbaner reguleres efter de retningslinjer, som er angivet i Bilag C, skema 3. For at overholde grænseværdierne for det indendørs støjniveau kan det være nødvendigt med en særlig lydisolering af bebyggelsen. For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj. (p.t. Nr. 3/1984 Trafikstøj i boliger og Nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner.) 12 April 2002

13 Redegørelse G. Amtets VVM screening Amtet har taget stilling til, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet af større anlæg) for nærbanestationen, idet de miljøpåvirkninger nærbanen medfører, ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Her følger et kort resumé af amtets undersøgelser, idet der henvises til amtets notat Beslutning om VVM-pligt for etablering af en jernbanestation i Lindholm, amtets journal nr Som en følge af etableringen af nærbanen bliver strækningen mellem Aalborg H og Lindholm Station omfattet af Banestyrelsens støjpulje. Dette indebærer, at støjbelastede boliger bliver omfattet af muligheden for at få tilskud til støjisolering. Eventuelle tilskud fastlægges ud fra kriterier, der er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Banestyrelsen, og som i øvrigt anvendes ved gennemførelsen af støjreduktionen langs de største jernbanestrækninger (hovedbanerne). Støj fra stationsområdet Lindholm station bliver endestation for nærbanen, og derfor er der et vendespor i tilknytning til stationen. Støjen fra stationsområdet ventes at komme fra tog, der kører frem og tilbage mellem perron og vendespor, trafikstøj fra busser og biler på forpladsen, samt kørsel ved stationens parkeringspladser. Endeligt vil der i en periode, indtil der er etableret en tunnel under jernbanen, være opsat højtalere, der advarer folk mod at passere sporene når der kommer tog. Busbetjeningen forventes at medføre op til maks. 8 busser mere pr. time i myldretiderne i forhold til i dag. Når togene rangerer på vendesporet vil det tage skønsmæssigt 4 minutter, og det foregår i lav hastig- Lokalplanområdets naboer. April

14 Redegørelse hed, hvorfor støjen er minimal i forhold til den normale togdrift. Området er i forvejen præget af bilstøj. Selv om der forventes en øgning af trafikken som følge af nærbanestationen, vurderes det samlet, at støjen fra tog, biler og busser ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til situationen i dag. Støj fra jernbanen Antallet af tog mellem Aalborg og Lindholm Stationer vil blive mere end fordoblet frem til år 2006 i forhold til trafikken i Nord for Aalborg Station er det alene etableringen af Lindholm Station som medfører trafikstigningen. Banestyrelsen har beregnet, at de boliger som bliver støjbelastede af den øgede trafik, alle ligger på strækningen mellem Vesterbro og Kastetvej. Disse boliger er allerede støjbelastede af togtrafikken. Det forventes, at den maksimale støj bliver uændret, fordi der kommer flere, men mindre støjende, tog. Samlet vurderes det, at der ikke bliver flere støjramte boliger pga. nærbanen, og det findes ikke nødvendigt at belyse forholdet yderligere ved en VVM-procedure. Ved etablering af Lindholm Station bliver de støjramte boliger omfattede af muligheden for at få tilskud til isolering mod støj fra en støjpulje. Støjpuljen administreres af Banestyrelsen, som også opstiller kriterier for, hvordan midlerne skal bruges. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (færdselslovens 100). arealet ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Endvidere skal ejer eller bruger af et kortlagt areal ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man påbegynder et bygge- og anlægsarbejde, hvis arealet er fastlagt af amtet som indsatsområde eller hvis arealet anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution. Nedgravede forsyningsledninger Inden for lokalplanens område er der forskellige nedgravede ledninger. Nogle er tinglyste og andre er ikke. Tinglyste ledningers beliggenhed og ejere fremgår af tingbogen, hvorfor der henvises hertil. Utinglyste ledninger kan være svære at skaffe sig kendskab til. Der opfordres til, at man henvender sig til ejendommens ejer, samt til de mulige ledningsejere, fx DSB, telefonselskaber, kabel-tv, el-, vand, varme- og gasforsyningsselskaber, forud for gravning i området. Forsyningsvirksomhederne gør opmærksom på, at Fjernvarmeforsyningen har ledninger tværs gennem hele området, idet ledningerne er ført over baneterrænet fra Stationsvej til Thistedvej langs skellet til Thistedvej 53. Ledningstracéet er 3 m bredt og centreret omkring ledningen. Tracéet skal respekteres ved fremtidige bygge- og anlægsarbejder. Ledningerne er ikke tinglyste. Ledningerne berører lokalplanens byggefelter. Der kan rekvireres en ledningsplan hos Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning. Jordforurening Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, skal ejer eller bruger af 14 April 2002

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. April

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre at området kan anvendes til nærbanestation og kvarterscenter, at ny bebyggelse, beplantning, belysning og skiltning udtrykker en samlet helhed i udformning og materialevalg, at området får en arkitektonisk sammenhæng med DAC-området at der udlægges arealer til veje, og at der udlægges arealer til parkering, der skal indpasses harmonisk i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm By, Lindholm Del af 12 u, del af 47 c, del af 49 d, del af 49 e, del af 49 f, del af 49 g, del af 87, del af 90 a, del af offentlige vejarealer "a", "h", "k", "o", "æ" og "ax", samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C og D. Se Bilag 1 og 2. Område A omfatter hovedsagelig kvarterscenteret med holdepladser for busser og servicefunktioner for passagerer til nærbanen. Område B omfatter holdepladser for busser og servicefunktioner for busser og nærbane samt stier, veje og parkeringsanlæg. Område C omfatter perronerne til nærbanen. Område D omfatter jernbanesporarealer. 2.3 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der er i landzone, overføres til byzone. Ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende arealer fra landzone til byzone: Lindholm By, Lindholm del af matr.nr. 12 u: ca m 2 del af matr.nr. 87: ca. 50 m 2 del af matr.nr. 90 a: ca m 2 3. Arealanvendelse 3.1 Område A * Boliger #1 * Kontorer * Restauranter #2 * Butikker #3 * Klinikker (ikke dyreklinik) * Service * Undervisning * Offentlige formål (lokaler og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til nærbane- og busstation). * Tekniske anlæg (parkering, cykelparkering) #4 #1 Boliger kan kun etableres i byggefelt 3 i den overliggende bygning. På 4. etage må der kun etableres tagterrasse, depoter, vaskeri o.l. til boligerne. #2 Restauranter kan kun etableres i byggefelt 1, 2 og 4. #3 Området er udlagt til kvarterscenter med mulighed for at opføre en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 750 m 2. Dagligvarebutikken kan kun etableres i byggefelt 1 og April 2002

17 Planbestemmelser Såfremt der etableres øvrige butikker må den enkelte butiks bruttoetageareal ikke overstige 200 m 2. Butikker kan opføres i byggefelt 1, 2 og 4. #4 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Område A er udlagt som kvarterscenter. Byggefelterne fremgår af Bilag 2 og figur Område B * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Der kan etableres p-pladser som vist på Bilag 2. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.3 Område C * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.4 Område D * Tekniske anlæg (jernbanesporareal). 4. Udstykning 4.1 Grundstørrelse Transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan uanset byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelser udstykkes som sokkelgrunde. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelterne, som er vist på Bilag 2 og figur 1. Lokalplanen fastlægger i alt 6 byggefelter af varieret størrelse inden for lokalplanområdet. 5.2 Område A Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for de på Bilag 2 markerede byggefelter 1, 2, 3, 4 og 5. Byggefelt 1 Inden for byggefelt 1 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens nordvestlige facade skal være sammenfaldende med byggefeltets nordvestlige afgrænsning. byggefelt 3, 4. etage byggefelt 3 maks. højde 13,5 m byggefelt 2 byggefelt 1 Figur 1. Byggefelternes placering set som facader fra Thistedvej. April

18 Planbestemmelser Byggefelt 2 Inden for byggefelt 2 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens sydøstlige gavl skal være sammenfaldende med byggefeltets sydøstlige afgrænsning. Byggefelt 3 Inden for byggefelt 3 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 3 etager (inklusiv stueetagen) + en tilbagetrukket tagetage på højst 450 m 2. Bygningshøjden må maksimalt være 13,5 meter. Byggefeltets nedre horisontale afgrænsning er fastlagt af højden af byggefelt 1 og 2. Se figur 1. ære Byggefelt 4 Inden for byggefelt 4 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Byggefelt 5 Inden for byggefelt 5 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. 5.3 Område C Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for det på Bilag 2 markerede byggefelt 6. Byggefelt 6 Inden for byggefelt 6 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. Idéskitse til bebyggelsens udformning. Skitsen viser ikke 4. etage, hvor der kan etableres depoter og tagterrasse. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, hele området Bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer skal skabe en god helhedsvirkning med hensyn til bebyggelsesudtryk, materialer og farver i samspil med den nye bebyggelse på Lindholm Brygge. 6.2 Facader, område A Byggefelt 1 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 2 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. 18 April 2002

19 Planbestemmelser Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 3 Facaderne mod gader og pladsen skal udføres i en let konstruktion, fx i glas, stål eller aluminium. Gavlene skal fremtræde som murværk uden åbninger. Byggefelt 4 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Dele af byggefelt 4 kan udføres alene som overdækning uden facader. Byggefelt 5 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.3 Facader, område B Inden for området skal mindre læskure, bænke, venterum og lign. til nærbanestationens drift udføres i godkendte materialer og farver. 6.4 Facader, område C Byggefelt 6 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.5 Tage, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Tage skal udføres som flade tage eller med en taghældning på maksimalt 17 o. Tagbeklædning skal udføres som tagpap eller pladebeklædning i stål, zink eller kobber. Tagene på bygningerne i byggefelt 1 og 4 skal i materialevalg og udformning være ens og fremstå som ét sammenhængende tag. 6.6 Vinduer, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af de to materialer. 6.7 Elevatorhuse og lign. Elevatorhuse samt rækværker i forbindelse med gangtunnel og rampe skal være transparente over niveau. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udseende Ubebyggede arealer skal ved valg af beplantning, befæstelsesmaterialer og lignende udføres med samme præg og udseende inden for hele lokalplanområdet, og samtidig også ses i sammenhæng med kvalitetsniveauet af de ubebyggede arealer på DACområdet. Eksempel på belysning. Område A Inden opførelse af bebyggelsen inden for område A skal en samlet plan for indretning af cykelparkering og parkering, anbringelse af udstyr til nærbanestationen og dagligvarebutikken godkendes af Aalborg Kommune. April

20 Planbestemmelser 7.2 Belægninger og befæstelse Fra Stationsvej til Thistedvej udlægges areal til et klinketæppe. Klinketæppet anlægges ikke på sporarealer og spornære perronarealer. Klinketæppets krydsning af vejbanen skal ske i et godkendt materiale. Klinketæppet skal anlægges i en gul nuance som et markerende element. Område A På klinketæppet må der kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Område C På klinketæppet må kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, servicevæg for billetmaskiner/trafikinformation, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Trappe- og elevatoranlæg til en fremtidig tunnel kan placeres på klinketæppet. 7.3 Opholdsarealer Inden for lokalplanområdet er det ikke muligt at anlægge de nødvendige opholdsarealer på egen grund. Opholdsarealerne skal anlægges som altaner/tagterrasse. 7.4 Belysning Armaturer langs vej a-b skal vælges, så de harmonerer kvalitetsmæssigt med armaturerne på Lindholm Brygge. På klinketæppet må lyspunktshøjden på de opstillede armaturer ikke overstige den færdige facadehøjde på bygningen i byggefelt Skiltning Område A Facadeskiltning skal udføres med "løse bogstaver" uden brug af baggrundsplade og kassette. Belysning skal integreres i skiltningen. Der må kun opsættes et udhængsskilt på hver facade. Udhængsskiltet må ikke være større end 0,50 m 2. På området må der ikke opsættes flagstænger til reklameflagning eller vimpler og flag på facader. Der må ikke opsættes billboards. Der kan opstilles ét fritstående standerskilt som har til hovedformål at signalere stationens placering i området. Standerens placering, størrelse og eventuel belysning skal udformes således, at det ikke virker skæmmende eller er til ulempe for trafik og boliger. Standeren må ikke være højere end 4,0 meter. Område A, B og C Der kan opsættes informationstavler over perroner og lignende, der er nødvendige for bus- og nærbanetrafikken. 7.6 Udendørs oplag, område A, B og C Udendørs oplag må ikke finde sted. 7.7 Overdækninger/perrontage Der kan etableres overdækninger/perrontage inden for område A, B og C. Overdækningerne skal fungere som tage for cykelparkering samt ventende bus- og togpassagerer. Tagene skal udformes som lette konstruktioner, der tilpasser sig bygninger og inventar inden for området i øvrigt. 7.8 Træbeplantning På parkeringsarealerne, langs adgangsvej a-b samt i den nordlige del af område C mod Stationsvej skal der anlægges løvtag. 7.9 Støjafskærmning Der kan etableres støjvolde og hegn inden for lokalplanområdet til mindskelse af støj fra jernbanen. 20 April 2002

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-104 BOLIGER M.M. VED BEDDINGEN, NYHAVNSGADE OG FRØGADE Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN JUNI 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26

LOKALPLAN 10-059 AALBORG MIDTBY DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 LOKALPLAN 10-059 DANMARKSGADE-OMRÅDET JYLLANDSGADE 19-21 OG NIELS EBBESENSGADE 26 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET

LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET LOKALPLAN 4-2-107 BOLIGER, ERHVERV M.M., ETERNITTEN GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN APRIL 2010 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere