LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2002

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser banearealet ved Lindholm Station, set fra Viaduktvej Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrund...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...7 Nærbanestationens design og udformning...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...10 Forholdet til kysten...10 Kommuneplanen...10 Lokalplan Bolig- og befolkningsprognose...11 Kollektiv trafik...11 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...14 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...22 Forholdet til lokalplan Retsvirkninger...23 Vedtagelse...23 Tinglysning...24 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...25 Støj fra erhverv, Bilag B...27 Støj fra trafik, Bilag C...29 Parkeringsnormer, Bilag F...31 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Viaduktvej Nord Stationsvej Thistedvej Lindholm Brygge Kummerowsvej Strand Allé Gadegårdsvej jernbane Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for, at et område mellem Thistedvej og Stationsvej kan omdannes til en nærbanestation, og at der kan etableres et kvarterscenter ved autoforhandler "Bøgilds Auto". Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at nybyggeri skal opføres i en skala og med proportioner, der harmonerer med bebyggelsen på DAC-området, og at dele af den nye bebyggelse opføres som randbebyggelse langs Thistedvej. April

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere en nærbanestation på området. Nærbanestationen omfatter standsningssted for tog og busser samt parkering for cykler og biler. Lindholm Station er den første af seks nye nærbanestationer, der skal forbinde Skørping i syd med Lindholm i nord. Placeringen ved "Bøgilds Auto" er sket efter forudgående debat i juni Nærbanestationens placering er valgt på grund af den centrale beliggenhed for bolig- og erhvervsområder. Endvidere er der i lokalplanens omgivelser gode muligheder for at afvikle trafikken og etablere gode parkeringsforhold. Industriområdet ved DAC er i fuld gang med en byomdannelse til et større erhvervs- og boligområde, som har ændret hele området radikalt. Boulevarden, Lindholm Brygge, er blevet et vigtigt og markant element for bydelen. Det tilstødende område ved Thistedvej er på vej til en lignende fortætning. På Thistedvej vil der blive opført en randbebyggelse til plejehjemsboliger. Lokalplanens indhold I forbindelse med anlæggelse af nærbanestationen ønskes der også gennemført en byomdannelse, så området kommer til at hænge sammen med DACområdet og bebyggelsen langs Thistedvej, og så der kan etableres en visuel kontakt mellem Stationsvej og Thistedvej. Lindholm Station er det sidste stoppested i nord. Stationen indrettes så det bliver muligt at komme dertil gående, cyklende, i bus eller i bil, for at tage nærbanen videre mod Skørping. Der bliver i alt 8 stoppesteder. Omdannelsen af DAC-området indebærer, at der kan opføres ca. 400 boliger og ca nye arbejdspladser. Lindholm Station vil også være med til at øge kundeunderlaget for butikker. Der placeres derfor et kvarterscenter ved stationen. Der vil blive mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt mindre udvalgsvarebutikker. Endvidere kan der langs Thistedvej indrettes ungdomsboliger, kontorer, service o.l. Det er ikke muligt at anlægge de fornødne opholdsarealer i lokalplanområdet, men der er gode muligheder for ophold tæt på bebyggelsen, i det grønne anlæg ved Stationvej og ved fjorden. Lindholm Brygge på DAC-området ønskes forlænget op på nærbaneområdet, så der bliver en direkte forbindelse ned til fjordområdet. På nord-øst siden af Thistedvej ønskes der en fortsættelse af randbebyggelsen som en ryg mod baneområdet. I randbebyggelsen på lokalplanområdet åbnes der op for indkig til jernbanen, så den visuelle kontakt med nærbanestationen bliver mulig. Den nye boulevard på DAC-arealerne - Lindholm Brygge. Alle stationer på Aalborg Nærbane skal fremstå med fælles designmæssige træk, der i skala, kompleksitet og udførelse afspejler det område, den pågældende station er beliggende i. 6 April 2002

7 Redegørelse Passage over sporet anlægges i niveau. Der er senere mulighed for at lave en tunnel under jernbanesporet med tilhørende ramper og elevatorer. Parkeringsarealerne skal fremstå som grønne elementer. Ved kvarterscenteret etableres der kundeparkeringspladser. Langs jernbanen er der mulighed for langtidsparkering for de rejsende med nærbanen. Langs jernbanen findes også standsningssteder for busser. Gennemførelsen af lokalplanen betinger, at eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet nedrives. Lokalplanområdet Lokalplanområdet, som er vist på luftfotoet side 5, omfatter arealet ved "Bøgilds Auto" - Thistedvej 55, et smalt område langs jernbanen hen til den offentlige parkeringsplads ved Viaduktvej samt et område nord for ejendommene Thistedvej Det samlede areal er på ca m 2. Ankomst til området fra Thistedvej. Den eneste bebyggelse på lokalområdet er en rund 1- etages udstillingsbygning for "Bøgilds Auto". Den nordlige del af området gennemskæres af et banespor. En del af området er i dag udlejet på korttidskontrakter som havelodder for ejendommene Thistedvej Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart syd for området ligger et nyt byområde ved det tidligere industriområde for Dansk Andels Cement S.m.b.a. Området er på vej til at blive fuldt udbygget. Fra rundkørslen på Thistedvej til fjorden er der etableret en markant boulevard, som har stor betydning for områdets omgivelser. "Bøgilds Auto". April

8 Redegørelse De nye bebyggelser på DAC-området er i forskellige højder. DAC-bebyggelsen ved Thistedvej kan opføres i 2-4 etager. Billederne er gode eksempler, der viser idealerne for ny bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet. På ejendommen Thistedvej kan der opføres en plejehjemsbebyggelse i 3 etager. Byggeriet forventes sat i gang i starten af Ejendommene Thistedvej er mindre enfamiliehuse. Nærbanestationens design og udformning Det primære adgangsareal for fodgængere udlægges som et gennemgående klinketæppe i stationsområdet. Krydsende trafikstrømme skal respektere fodgængerne. Ved Thistedvej og Stationsvej opstilles en markering, der skal signalere nærbanestationens placering. Stationsområdet markeres på afstand af løvtage. Klinketæppe. Eksempler på løvtag. 8 April 2002

9 Redegørelse Eksempler på indretning af en nærbanestation. På illustrationerne ses klinketæppet, løvtaget og informationsstandere. April

10 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende inden for kystnærhedszonen, der er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Ifølge planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Inden for området giver lokalplanen ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der er højere end den bebyggelse, der allerede er vest for området, og der er ikke visuel kontakt mellem fjorden og området. Derfor vil lokalplanen ikke medføre ændringer i henhold til kystlandskabet. Kommuneplanen Lokalplanen omfatter dele af følgende rammeområder: R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret, samt D1, D5 og T1, Thistedvej-området. Lokalplanen er med hensyn til anvendelse og bebyggelsesprocenter ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet tillæg nr til kommuneplanen, der sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Der er lavet et nyt rammeområde C11, Thistedvejområdet. Rammebestemmelser og rammegrænser er ændret for D1, Thistedvej-området. Der er lavet ændringer i rammegrænserne, men ikke i rammebestemmelserne, for R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret samt for D5 og T1, Thistedvej-området. Kortet viser kommuneplanens fremtidige rammegrænser i det område, der berøres af kommuneplantillæg nr Lokalplanens område er vist med grå tone. Kommuneplantillægget er vist bagest i lokalplanen. 10 April 2002

11 Redegørelse Lokalplan Lokalplan , tinglyst den 13. august 1985, ophæves med vedtagelse af lokalplan inden for denne lokalplans område. Bolig- og befolkningsprognose Det skønnes, at der kan opføres 36 ungdomsboliger inden for området. Kollektiv trafik Den nye Lindholm Station vil blive et centralt knudepunkt for den kollektive trafik i Lindholm-området, idet skift mellem tog, bus, cykel og bil etableres. Når Aalborg Nærbane tages i drift, vil Lindholm Station blive betjent af regional busser og bybusser. Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Miljøforhold A. Grundvand Der stilles ingen særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med den fremtidige anvendelse. B. Fjernvarme Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeværk. C. Kloakering Kommunens spildevandsplan skal ændres, således at de dele af lokalplanområdet, hvorfra der skal afledes spildevand og overfladevand, medtages un- Jernbanesporarealer inden for lokalplanområdet. April

12 Redegørelse der spildevandsplanens opland, hvorimod grønne områder og selve banelegemet ikke medtages under spildevandsplanens opland. Området separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet. Fra forsinkelsesbassinet må der højst afledes 10 l/s. Afledning skal ske til den eksisterende overfladevandsledning i Thistedvej. Separat spildevand fra lokalplanområdet skal afledes til den eksisterende offentlige pumpestation Bendtsensvej 6. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes overfladevand fra området til Limfjorden. D. Miljømanual Aalborg Kommune har udarbejdet en miljømanual, som omfatter det støttede boligbyggeri. E. Jordforurening I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, herunder jernbaneaktiviteter, der kan have forårsaget jordforurening. Området eller dele af området kan endvidere være forurenet fra diffuse kilder som fx biltrafik og industrielle aktiviteter uden for lokalplanområdet. Aalborg Kommune har ikke kendskab til, at der er gennemført forureningsundersøgelser inden for lokalplanområdet. Det kan ikke udelukkes, at Nordjyllands Amt kortlægger arealer inden for lokalplanområdet i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Opgravning og flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer eller jord fra arealer, som anvendes til offentlig vej, skal anmeldes til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amtsråd og den pågældende kommunalbestyrelse, hvor jorden ønskes genanvendt. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes tekniske forvaltning underrettes. Nordjyllands Amt vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. F. Trafik- og jernbanestøj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Thistedvej og jernbanen. Årsdøgnstrafikken på Thistedvej er mellem og køretøjer pr. døgn, og der forekommer boliger med en støjbelastning på mere end 65 db(a). Området er således belastet af støj fra biltrafik, der væsentligt overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Når der alligevel tillades opførelse af ungdomsboliger, er det, fordi det set ud fra en planlægningsmæssig synsvinkel er en god og bynær placering tæt ved kollektiv trafik. For at fastholde en blandet bymæssig anvendelse kan der indpasses boliger i området med støjniveauer som angivet i Bilag C, skema 2 for grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen. Støj fra jernbaner reguleres efter de retningslinjer, som er angivet i Bilag C, skema 3. For at overholde grænseværdierne for det indendørs støjniveau kan det være nødvendigt med en særlig lydisolering af bebyggelsen. For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj. (p.t. Nr. 3/1984 Trafikstøj i boliger og Nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner.) 12 April 2002

13 Redegørelse G. Amtets VVM screening Amtet har taget stilling til, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet af større anlæg) for nærbanestationen, idet de miljøpåvirkninger nærbanen medfører, ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Her følger et kort resumé af amtets undersøgelser, idet der henvises til amtets notat Beslutning om VVM-pligt for etablering af en jernbanestation i Lindholm, amtets journal nr Som en følge af etableringen af nærbanen bliver strækningen mellem Aalborg H og Lindholm Station omfattet af Banestyrelsens støjpulje. Dette indebærer, at støjbelastede boliger bliver omfattet af muligheden for at få tilskud til støjisolering. Eventuelle tilskud fastlægges ud fra kriterier, der er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Banestyrelsen, og som i øvrigt anvendes ved gennemførelsen af støjreduktionen langs de største jernbanestrækninger (hovedbanerne). Støj fra stationsområdet Lindholm station bliver endestation for nærbanen, og derfor er der et vendespor i tilknytning til stationen. Støjen fra stationsområdet ventes at komme fra tog, der kører frem og tilbage mellem perron og vendespor, trafikstøj fra busser og biler på forpladsen, samt kørsel ved stationens parkeringspladser. Endeligt vil der i en periode, indtil der er etableret en tunnel under jernbanen, være opsat højtalere, der advarer folk mod at passere sporene når der kommer tog. Busbetjeningen forventes at medføre op til maks. 8 busser mere pr. time i myldretiderne i forhold til i dag. Når togene rangerer på vendesporet vil det tage skønsmæssigt 4 minutter, og det foregår i lav hastig- Lokalplanområdets naboer. April

14 Redegørelse hed, hvorfor støjen er minimal i forhold til den normale togdrift. Området er i forvejen præget af bilstøj. Selv om der forventes en øgning af trafikken som følge af nærbanestationen, vurderes det samlet, at støjen fra tog, biler og busser ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til situationen i dag. Støj fra jernbanen Antallet af tog mellem Aalborg og Lindholm Stationer vil blive mere end fordoblet frem til år 2006 i forhold til trafikken i Nord for Aalborg Station er det alene etableringen af Lindholm Station som medfører trafikstigningen. Banestyrelsen har beregnet, at de boliger som bliver støjbelastede af den øgede trafik, alle ligger på strækningen mellem Vesterbro og Kastetvej. Disse boliger er allerede støjbelastede af togtrafikken. Det forventes, at den maksimale støj bliver uændret, fordi der kommer flere, men mindre støjende, tog. Samlet vurderes det, at der ikke bliver flere støjramte boliger pga. nærbanen, og det findes ikke nødvendigt at belyse forholdet yderligere ved en VVM-procedure. Ved etablering af Lindholm Station bliver de støjramte boliger omfattede af muligheden for at få tilskud til isolering mod støj fra en støjpulje. Støjpuljen administreres af Banestyrelsen, som også opstiller kriterier for, hvordan midlerne skal bruges. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (færdselslovens 100). arealet ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Endvidere skal ejer eller bruger af et kortlagt areal ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man påbegynder et bygge- og anlægsarbejde, hvis arealet er fastlagt af amtet som indsatsområde eller hvis arealet anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution. Nedgravede forsyningsledninger Inden for lokalplanens område er der forskellige nedgravede ledninger. Nogle er tinglyste og andre er ikke. Tinglyste ledningers beliggenhed og ejere fremgår af tingbogen, hvorfor der henvises hertil. Utinglyste ledninger kan være svære at skaffe sig kendskab til. Der opfordres til, at man henvender sig til ejendommens ejer, samt til de mulige ledningsejere, fx DSB, telefonselskaber, kabel-tv, el-, vand, varme- og gasforsyningsselskaber, forud for gravning i området. Forsyningsvirksomhederne gør opmærksom på, at Fjernvarmeforsyningen har ledninger tværs gennem hele området, idet ledningerne er ført over baneterrænet fra Stationsvej til Thistedvej langs skellet til Thistedvej 53. Ledningstracéet er 3 m bredt og centreret omkring ledningen. Tracéet skal respekteres ved fremtidige bygge- og anlægsarbejder. Ledningerne er ikke tinglyste. Ledningerne berører lokalplanens byggefelter. Der kan rekvireres en ledningsplan hos Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning. Jordforurening Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, skal ejer eller bruger af 14 April 2002

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. April

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre at området kan anvendes til nærbanestation og kvarterscenter, at ny bebyggelse, beplantning, belysning og skiltning udtrykker en samlet helhed i udformning og materialevalg, at området får en arkitektonisk sammenhæng med DAC-området at der udlægges arealer til veje, og at der udlægges arealer til parkering, der skal indpasses harmonisk i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm By, Lindholm Del af 12 u, del af 47 c, del af 49 d, del af 49 e, del af 49 f, del af 49 g, del af 87, del af 90 a, del af offentlige vejarealer "a", "h", "k", "o", "æ" og "ax", samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C og D. Se Bilag 1 og 2. Område A omfatter hovedsagelig kvarterscenteret med holdepladser for busser og servicefunktioner for passagerer til nærbanen. Område B omfatter holdepladser for busser og servicefunktioner for busser og nærbane samt stier, veje og parkeringsanlæg. Område C omfatter perronerne til nærbanen. Område D omfatter jernbanesporarealer. 2.3 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der er i landzone, overføres til byzone. Ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende arealer fra landzone til byzone: Lindholm By, Lindholm del af matr.nr. 12 u: ca m 2 del af matr.nr. 87: ca. 50 m 2 del af matr.nr. 90 a: ca m 2 3. Arealanvendelse 3.1 Område A * Boliger #1 * Kontorer * Restauranter #2 * Butikker #3 * Klinikker (ikke dyreklinik) * Service * Undervisning * Offentlige formål (lokaler og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til nærbane- og busstation). * Tekniske anlæg (parkering, cykelparkering) #4 #1 Boliger kan kun etableres i byggefelt 3 i den overliggende bygning. På 4. etage må der kun etableres tagterrasse, depoter, vaskeri o.l. til boligerne. #2 Restauranter kan kun etableres i byggefelt 1, 2 og 4. #3 Området er udlagt til kvarterscenter med mulighed for at opføre en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 750 m 2. Dagligvarebutikken kan kun etableres i byggefelt 1 og April 2002

17 Planbestemmelser Såfremt der etableres øvrige butikker må den enkelte butiks bruttoetageareal ikke overstige 200 m 2. Butikker kan opføres i byggefelt 1, 2 og 4. #4 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Område A er udlagt som kvarterscenter. Byggefelterne fremgår af Bilag 2 og figur Område B * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Der kan etableres p-pladser som vist på Bilag 2. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.3 Område C * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.4 Område D * Tekniske anlæg (jernbanesporareal). 4. Udstykning 4.1 Grundstørrelse Transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan uanset byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelser udstykkes som sokkelgrunde. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelterne, som er vist på Bilag 2 og figur 1. Lokalplanen fastlægger i alt 6 byggefelter af varieret størrelse inden for lokalplanområdet. 5.2 Område A Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for de på Bilag 2 markerede byggefelter 1, 2, 3, 4 og 5. Byggefelt 1 Inden for byggefelt 1 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens nordvestlige facade skal være sammenfaldende med byggefeltets nordvestlige afgrænsning. byggefelt 3, 4. etage byggefelt 3 maks. højde 13,5 m byggefelt 2 byggefelt 1 Figur 1. Byggefelternes placering set som facader fra Thistedvej. April

18 Planbestemmelser Byggefelt 2 Inden for byggefelt 2 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens sydøstlige gavl skal være sammenfaldende med byggefeltets sydøstlige afgrænsning. Byggefelt 3 Inden for byggefelt 3 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 3 etager (inklusiv stueetagen) + en tilbagetrukket tagetage på højst 450 m 2. Bygningshøjden må maksimalt være 13,5 meter. Byggefeltets nedre horisontale afgrænsning er fastlagt af højden af byggefelt 1 og 2. Se figur 1. ære Byggefelt 4 Inden for byggefelt 4 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Byggefelt 5 Inden for byggefelt 5 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. 5.3 Område C Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for det på Bilag 2 markerede byggefelt 6. Byggefelt 6 Inden for byggefelt 6 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. Idéskitse til bebyggelsens udformning. Skitsen viser ikke 4. etage, hvor der kan etableres depoter og tagterrasse. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, hele området Bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer skal skabe en god helhedsvirkning med hensyn til bebyggelsesudtryk, materialer og farver i samspil med den nye bebyggelse på Lindholm Brygge. 6.2 Facader, område A Byggefelt 1 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 2 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. 18 April 2002

19 Planbestemmelser Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 3 Facaderne mod gader og pladsen skal udføres i en let konstruktion, fx i glas, stål eller aluminium. Gavlene skal fremtræde som murværk uden åbninger. Byggefelt 4 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Dele af byggefelt 4 kan udføres alene som overdækning uden facader. Byggefelt 5 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.3 Facader, område B Inden for området skal mindre læskure, bænke, venterum og lign. til nærbanestationens drift udføres i godkendte materialer og farver. 6.4 Facader, område C Byggefelt 6 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.5 Tage, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Tage skal udføres som flade tage eller med en taghældning på maksimalt 17 o. Tagbeklædning skal udføres som tagpap eller pladebeklædning i stål, zink eller kobber. Tagene på bygningerne i byggefelt 1 og 4 skal i materialevalg og udformning være ens og fremstå som ét sammenhængende tag. 6.6 Vinduer, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af de to materialer. 6.7 Elevatorhuse og lign. Elevatorhuse samt rækværker i forbindelse med gangtunnel og rampe skal være transparente over niveau. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udseende Ubebyggede arealer skal ved valg af beplantning, befæstelsesmaterialer og lignende udføres med samme præg og udseende inden for hele lokalplanområdet, og samtidig også ses i sammenhæng med kvalitetsniveauet af de ubebyggede arealer på DACområdet. Eksempel på belysning. Område A Inden opførelse af bebyggelsen inden for område A skal en samlet plan for indretning af cykelparkering og parkering, anbringelse af udstyr til nærbanestationen og dagligvarebutikken godkendes af Aalborg Kommune. April

20 Planbestemmelser 7.2 Belægninger og befæstelse Fra Stationsvej til Thistedvej udlægges areal til et klinketæppe. Klinketæppet anlægges ikke på sporarealer og spornære perronarealer. Klinketæppets krydsning af vejbanen skal ske i et godkendt materiale. Klinketæppet skal anlægges i en gul nuance som et markerende element. Område A På klinketæppet må der kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Område C På klinketæppet må kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, servicevæg for billetmaskiner/trafikinformation, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Trappe- og elevatoranlæg til en fremtidig tunnel kan placeres på klinketæppet. 7.3 Opholdsarealer Inden for lokalplanområdet er det ikke muligt at anlægge de nødvendige opholdsarealer på egen grund. Opholdsarealerne skal anlægges som altaner/tagterrasse. 7.4 Belysning Armaturer langs vej a-b skal vælges, så de harmonerer kvalitetsmæssigt med armaturerne på Lindholm Brygge. På klinketæppet må lyspunktshøjden på de opstillede armaturer ikke overstige den færdige facadehøjde på bygningen i byggefelt Skiltning Område A Facadeskiltning skal udføres med "løse bogstaver" uden brug af baggrundsplade og kassette. Belysning skal integreres i skiltningen. Der må kun opsættes et udhængsskilt på hver facade. Udhængsskiltet må ikke være større end 0,50 m 2. På området må der ikke opsættes flagstænger til reklameflagning eller vimpler og flag på facader. Der må ikke opsættes billboards. Der kan opstilles ét fritstående standerskilt som har til hovedformål at signalere stationens placering i området. Standerens placering, størrelse og eventuel belysning skal udformes således, at det ikke virker skæmmende eller er til ulempe for trafik og boliger. Standeren må ikke være højere end 4,0 meter. Område A, B og C Der kan opsættes informationstavler over perroner og lignende, der er nødvendige for bus- og nærbanetrafikken. 7.6 Udendørs oplag, område A, B og C Udendørs oplag må ikke finde sted. 7.7 Overdækninger/perrontage Der kan etableres overdækninger/perrontage inden for område A, B og C. Overdækningerne skal fungere som tage for cykelparkering samt ventende bus- og togpassagerer. Tagene skal udformes som lette konstruktioner, der tilpasser sig bygninger og inventar inden for området i øvrigt. 7.8 Træbeplantning På parkeringsarealerne, langs adgangsvej a-b samt i den nordlige del af område C mod Stationsvej skal der anlægges løvtag. 7.9 Støjafskærmning Der kan etableres støjvolde og hegn inden for lokalplanområdet til mindskelse af støj fra jernbanen. 20 April 2002

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere