LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2002

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan: - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang. Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Vesterbro 14 Postboks Aalborg Telefon Forsidebilledet viser banearealet ved Lindholm Station, set fra Viaduktvej Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens formål...5 Lokalplanens baggrund...6 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanområdets omgivelser...7 Nærbanestationens design og udformning...8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...10 Forholdet til kysten...10 Kommuneplanen...10 Lokalplan Bolig- og befolkningsprognose...11 Kollektiv trafik...11 Tekniske anlæg...11 Miljøforhold...11 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...14 Lokalplanen Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug...22 Forholdet til lokalplan Retsvirkninger...23 Vedtagelse...23 Tinglysning...24 Bilag Erhvervskategorier, Bilag A...25 Støj fra erhverv, Bilag B...27 Støj fra trafik, Bilag C...29 Parkeringsnormer, Bilag F...31 Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Illustrationsskitse... Bilag 3 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Viaduktvej Nord Stationsvej Thistedvej Lindholm Brygge Kummerowsvej Strand Allé Gadegårdsvej jernbane Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at give mulighed for, at et område mellem Thistedvej og Stationsvej kan omdannes til en nærbanestation, og at der kan etableres et kvarterscenter ved autoforhandler "Bøgilds Auto". Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at nybyggeri skal opføres i en skala og med proportioner, der harmonerer med bebyggelsen på DAC-området, og at dele af den nye bebyggelse opføres som randbebyggelse langs Thistedvej. April

6 Redegørelse Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere en nærbanestation på området. Nærbanestationen omfatter standsningssted for tog og busser samt parkering for cykler og biler. Lindholm Station er den første af seks nye nærbanestationer, der skal forbinde Skørping i syd med Lindholm i nord. Placeringen ved "Bøgilds Auto" er sket efter forudgående debat i juni Nærbanestationens placering er valgt på grund af den centrale beliggenhed for bolig- og erhvervsområder. Endvidere er der i lokalplanens omgivelser gode muligheder for at afvikle trafikken og etablere gode parkeringsforhold. Industriområdet ved DAC er i fuld gang med en byomdannelse til et større erhvervs- og boligområde, som har ændret hele området radikalt. Boulevarden, Lindholm Brygge, er blevet et vigtigt og markant element for bydelen. Det tilstødende område ved Thistedvej er på vej til en lignende fortætning. På Thistedvej vil der blive opført en randbebyggelse til plejehjemsboliger. Lokalplanens indhold I forbindelse med anlæggelse af nærbanestationen ønskes der også gennemført en byomdannelse, så området kommer til at hænge sammen med DACområdet og bebyggelsen langs Thistedvej, og så der kan etableres en visuel kontakt mellem Stationsvej og Thistedvej. Lindholm Station er det sidste stoppested i nord. Stationen indrettes så det bliver muligt at komme dertil gående, cyklende, i bus eller i bil, for at tage nærbanen videre mod Skørping. Der bliver i alt 8 stoppesteder. Omdannelsen af DAC-området indebærer, at der kan opføres ca. 400 boliger og ca nye arbejdspladser. Lindholm Station vil også være med til at øge kundeunderlaget for butikker. Der placeres derfor et kvarterscenter ved stationen. Der vil blive mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt mindre udvalgsvarebutikker. Endvidere kan der langs Thistedvej indrettes ungdomsboliger, kontorer, service o.l. Det er ikke muligt at anlægge de fornødne opholdsarealer i lokalplanområdet, men der er gode muligheder for ophold tæt på bebyggelsen, i det grønne anlæg ved Stationvej og ved fjorden. Lindholm Brygge på DAC-området ønskes forlænget op på nærbaneområdet, så der bliver en direkte forbindelse ned til fjordområdet. På nord-øst siden af Thistedvej ønskes der en fortsættelse af randbebyggelsen som en ryg mod baneområdet. I randbebyggelsen på lokalplanområdet åbnes der op for indkig til jernbanen, så den visuelle kontakt med nærbanestationen bliver mulig. Den nye boulevard på DAC-arealerne - Lindholm Brygge. Alle stationer på Aalborg Nærbane skal fremstå med fælles designmæssige træk, der i skala, kompleksitet og udførelse afspejler det område, den pågældende station er beliggende i. 6 April 2002

7 Redegørelse Passage over sporet anlægges i niveau. Der er senere mulighed for at lave en tunnel under jernbanesporet med tilhørende ramper og elevatorer. Parkeringsarealerne skal fremstå som grønne elementer. Ved kvarterscenteret etableres der kundeparkeringspladser. Langs jernbanen er der mulighed for langtidsparkering for de rejsende med nærbanen. Langs jernbanen findes også standsningssteder for busser. Gennemførelsen af lokalplanen betinger, at eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet nedrives. Lokalplanområdet Lokalplanområdet, som er vist på luftfotoet side 5, omfatter arealet ved "Bøgilds Auto" - Thistedvej 55, et smalt område langs jernbanen hen til den offentlige parkeringsplads ved Viaduktvej samt et område nord for ejendommene Thistedvej Det samlede areal er på ca m 2. Ankomst til området fra Thistedvej. Den eneste bebyggelse på lokalområdet er en rund 1- etages udstillingsbygning for "Bøgilds Auto". Den nordlige del af området gennemskæres af et banespor. En del af området er i dag udlejet på korttidskontrakter som havelodder for ejendommene Thistedvej Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart syd for området ligger et nyt byområde ved det tidligere industriområde for Dansk Andels Cement S.m.b.a. Området er på vej til at blive fuldt udbygget. Fra rundkørslen på Thistedvej til fjorden er der etableret en markant boulevard, som har stor betydning for områdets omgivelser. "Bøgilds Auto". April

8 Redegørelse De nye bebyggelser på DAC-området er i forskellige højder. DAC-bebyggelsen ved Thistedvej kan opføres i 2-4 etager. Billederne er gode eksempler, der viser idealerne for ny bebyggelse og anlæg inden for lokalplanområdet. På ejendommen Thistedvej kan der opføres en plejehjemsbebyggelse i 3 etager. Byggeriet forventes sat i gang i starten af Ejendommene Thistedvej er mindre enfamiliehuse. Nærbanestationens design og udformning Det primære adgangsareal for fodgængere udlægges som et gennemgående klinketæppe i stationsområdet. Krydsende trafikstrømme skal respektere fodgængerne. Ved Thistedvej og Stationsvej opstilles en markering, der skal signalere nærbanestationens placering. Stationsområdet markeres på afstand af løvtage. Klinketæppe. Eksempler på løvtag. 8 April 2002

9 Redegørelse Eksempler på indretning af en nærbanestation. På illustrationerne ses klinketæppet, løvtaget og informationsstandere. April

10 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanens område er beliggende inden for kystnærhedszonen, der er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Ifølge planloven skal der redegøres for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Inden for området giver lokalplanen ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der er højere end den bebyggelse, der allerede er vest for området, og der er ikke visuel kontakt mellem fjorden og området. Derfor vil lokalplanen ikke medføre ændringer i henhold til kystlandskabet. Kommuneplanen Lokalplanen omfatter dele af følgende rammeområder: R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret, samt D1, D5 og T1, Thistedvej-området. Lokalplanen er med hensyn til anvendelse og bebyggelsesprocenter ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet tillæg nr til kommuneplanen, der sikrer overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Der er lavet et nyt rammeområde C11, Thistedvejområdet. Rammebestemmelser og rammegrænser er ændret for D1, Thistedvej-området. Der er lavet ændringer i rammegrænserne, men ikke i rammebestemmelserne, for R4 og T1, Voerbjergvej-kvarteret samt for D5 og T1, Thistedvej-området. Kortet viser kommuneplanens fremtidige rammegrænser i det område, der berøres af kommuneplantillæg nr Lokalplanens område er vist med grå tone. Kommuneplantillægget er vist bagest i lokalplanen. 10 April 2002

11 Redegørelse Lokalplan Lokalplan , tinglyst den 13. august 1985, ophæves med vedtagelse af lokalplan inden for denne lokalplans område. Bolig- og befolkningsprognose Det skønnes, at der kan opføres 36 ungdomsboliger inden for området. Kollektiv trafik Den nye Lindholm Station vil blive et centralt knudepunkt for den kollektive trafik i Lindholm-området, idet skift mellem tog, bus, cykel og bil etableres. Når Aalborg Nærbane tages i drift, vil Lindholm Station blive betjent af regional busser og bybusser. Tekniske anlæg Ny bebyggelse skal tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Miljøforhold A. Grundvand Der stilles ingen særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med den fremtidige anvendelse. B. Fjernvarme Bebyggelse i lokalplanområdet skal tilsluttes det kommunale fjernvarmeværk. C. Kloakering Kommunens spildevandsplan skal ændres, således at de dele af lokalplanområdet, hvorfra der skal afledes spildevand og overfladevand, medtages un- Jernbanesporarealer inden for lokalplanområdet. April

12 Redegørelse der spildevandsplanens opland, hvorimod grønne områder og selve banelegemet ikke medtages under spildevandsplanens opland. Området separatkloakeres. Overfladevand fra lokalplanområdet skal inden afledning til offentlig kloak forsinkes i bassin, fortrinsvis rørbassin, inden for lokalplanområdet. Fra forsinkelsesbassinet må der højst afledes 10 l/s. Afledning skal ske til den eksisterende overfladevandsledning i Thistedvej. Separat spildevand fra lokalplanområdet skal afledes til den eksisterende offentlige pumpestation Bendtsensvej 6. Spildevand fra lokalplanområdet ledes til rensning på Renseanlæg Vest. Under regn udledes overfladevand fra området til Limfjorden. D. Miljømanual Aalborg Kommune har udarbejdet en miljømanual, som omfatter det støttede boligbyggeri. E. Jordforurening I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, herunder jernbaneaktiviteter, der kan have forårsaget jordforurening. Området eller dele af området kan endvidere være forurenet fra diffuse kilder som fx biltrafik og industrielle aktiviteter uden for lokalplanområdet. Aalborg Kommune har ikke kendskab til, at der er gennemført forureningsundersøgelser inden for lokalplanområdet. Det kan ikke udelukkes, at Nordjyllands Amt kortlægger arealer inden for lokalplanområdet i henhold til jordforureningsloven (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Opgravning og flytning af forurenet jord, jord fra kortlagte arealer eller jord fra arealer, som anvendes til offentlig vej, skal anmeldes til Aalborg Kommune, Renovationsvæsenet. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amtsråd og den pågældende kommunalbestyrelse, hvor jorden ønskes genanvendt. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommunes tekniske forvaltning underrettes. Nordjyllands Amt vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. F. Trafik- og jernbanestøj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Thistedvej og jernbanen. Årsdøgnstrafikken på Thistedvej er mellem og køretøjer pr. døgn, og der forekommer boliger med en støjbelastning på mere end 65 db(a). Området er således belastet af støj fra biltrafik, der væsentligt overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser. Når der alligevel tillades opførelse af ungdomsboliger, er det, fordi det set ud fra en planlægningsmæssig synsvinkel er en god og bynær placering tæt ved kollektiv trafik. For at fastholde en blandet bymæssig anvendelse kan der indpasses boliger i området med støjniveauer som angivet i Bilag C, skema 2 for grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen. Støj fra jernbaner reguleres efter de retningslinjer, som er angivet i Bilag C, skema 3. For at overholde grænseværdierne for det indendørs støjniveau kan det være nødvendigt med en særlig lydisolering af bebyggelsen. For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj. (p.t. Nr. 3/1984 Trafikstøj i boliger og Nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner.) 12 April 2002

13 Redegørelse G. Amtets VVM screening Amtet har taget stilling til, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet af større anlæg) for nærbanestationen, idet de miljøpåvirkninger nærbanen medfører, ikke vurderes at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Her følger et kort resumé af amtets undersøgelser, idet der henvises til amtets notat Beslutning om VVM-pligt for etablering af en jernbanestation i Lindholm, amtets journal nr Som en følge af etableringen af nærbanen bliver strækningen mellem Aalborg H og Lindholm Station omfattet af Banestyrelsens støjpulje. Dette indebærer, at støjbelastede boliger bliver omfattet af muligheden for at få tilskud til støjisolering. Eventuelle tilskud fastlægges ud fra kriterier, der er aftalt mellem Miljøstyrelsen og Banestyrelsen, og som i øvrigt anvendes ved gennemførelsen af støjreduktionen langs de største jernbanestrækninger (hovedbanerne). Støj fra stationsområdet Lindholm station bliver endestation for nærbanen, og derfor er der et vendespor i tilknytning til stationen. Støjen fra stationsområdet ventes at komme fra tog, der kører frem og tilbage mellem perron og vendespor, trafikstøj fra busser og biler på forpladsen, samt kørsel ved stationens parkeringspladser. Endeligt vil der i en periode, indtil der er etableret en tunnel under jernbanen, være opsat højtalere, der advarer folk mod at passere sporene når der kommer tog. Busbetjeningen forventes at medføre op til maks. 8 busser mere pr. time i myldretiderne i forhold til i dag. Når togene rangerer på vendesporet vil det tage skønsmæssigt 4 minutter, og det foregår i lav hastig- Lokalplanområdets naboer. April

14 Redegørelse hed, hvorfor støjen er minimal i forhold til den normale togdrift. Området er i forvejen præget af bilstøj. Selv om der forventes en øgning af trafikken som følge af nærbanestationen, vurderes det samlet, at støjen fra tog, biler og busser ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til situationen i dag. Støj fra jernbanen Antallet af tog mellem Aalborg og Lindholm Stationer vil blive mere end fordoblet frem til år 2006 i forhold til trafikken i Nord for Aalborg Station er det alene etableringen af Lindholm Station som medfører trafikstigningen. Banestyrelsen har beregnet, at de boliger som bliver støjbelastede af den øgede trafik, alle ligger på strækningen mellem Vesterbro og Kastetvej. Disse boliger er allerede støjbelastede af togtrafikken. Det forventes, at den maksimale støj bliver uændret, fordi der kommer flere, men mindre støjende, tog. Samlet vurderes det, at der ikke bliver flere støjramte boliger pga. nærbanen, og det findes ikke nødvendigt at belyse forholdet yderligere ved en VVM-procedure. Ved etablering af Lindholm Station bliver de støjramte boliger omfattede af muligheden for at få tilskud til isolering mod støj fra en støjpulje. Støjpuljen administreres af Banestyrelsen, som også opstiller kriterier for, hvordan midlerne skal bruges. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Vej- og trafikforhold Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (færdselslovens 100). arealet ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Endvidere skal ejer eller bruger af et kortlagt areal ansøge Nordjyllands Amt om tilladelse, før man påbegynder et bygge- og anlægsarbejde, hvis arealet er fastlagt af amtet som indsatsområde eller hvis arealet anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution. Nedgravede forsyningsledninger Inden for lokalplanens område er der forskellige nedgravede ledninger. Nogle er tinglyste og andre er ikke. Tinglyste ledningers beliggenhed og ejere fremgår af tingbogen, hvorfor der henvises hertil. Utinglyste ledninger kan være svære at skaffe sig kendskab til. Der opfordres til, at man henvender sig til ejendommens ejer, samt til de mulige ledningsejere, fx DSB, telefonselskaber, kabel-tv, el-, vand, varme- og gasforsyningsselskaber, forud for gravning i området. Forsyningsvirksomhederne gør opmærksom på, at Fjernvarmeforsyningen har ledninger tværs gennem hele området, idet ledningerne er ført over baneterrænet fra Stationsvej til Thistedvej langs skellet til Thistedvej 53. Ledningstracéet er 3 m bredt og centreret omkring ledningen. Tracéet skal respekteres ved fremtidige bygge- og anlægsarbejder. Ledningerne er ikke tinglyste. Ledningerne berører lokalplanens byggefelter. Der kan rekvireres en ledningsplan hos Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsyning. Jordforurening Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, skal ejer eller bruger af 14 April 2002

15 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. April

16 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre at området kan anvendes til nærbanestation og kvarterscenter, at ny bebyggelse, beplantning, belysning og skiltning udtrykker en samlet helhed i udformning og materialevalg, at området får en arkitektonisk sammenhæng med DAC-området at der udlægges arealer til veje, og at der udlægges arealer til parkering, der skal indpasses harmonisk i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Lindholm By, Lindholm Del af 12 u, del af 47 c, del af 49 d, del af 49 e, del af 49 f, del af 49 g, del af 87, del af 90 a, del af offentlige vejarealer "a", "h", "k", "o", "æ" og "ax", samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Opdeling i delområder Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C og D. Se Bilag 1 og 2. Område A omfatter hovedsagelig kvarterscenteret med holdepladser for busser og servicefunktioner for passagerer til nærbanen. Område B omfatter holdepladser for busser og servicefunktioner for busser og nærbane samt stier, veje og parkeringsanlæg. Område C omfatter perronerne til nærbanen. Område D omfatter jernbanesporarealer. 2.3 Zoneforhold Den del af lokalplanens område, der er i landzone, overføres til byzone. Ved bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres følgende arealer fra landzone til byzone: Lindholm By, Lindholm del af matr.nr. 12 u: ca m 2 del af matr.nr. 87: ca. 50 m 2 del af matr.nr. 90 a: ca m 2 3. Arealanvendelse 3.1 Område A * Boliger #1 * Kontorer * Restauranter #2 * Butikker #3 * Klinikker (ikke dyreklinik) * Service * Undervisning * Offentlige formål (lokaler og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til nærbane- og busstation). * Tekniske anlæg (parkering, cykelparkering) #4 #1 Boliger kan kun etableres i byggefelt 3 i den overliggende bygning. På 4. etage må der kun etableres tagterrasse, depoter, vaskeri o.l. til boligerne. #2 Restauranter kan kun etableres i byggefelt 1, 2 og 4. #3 Området er udlagt til kvarterscenter med mulighed for at opføre en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal på 750 m 2. Dagligvarebutikken kan kun etableres i byggefelt 1 og April 2002

17 Planbestemmelser Såfremt der etableres øvrige butikker må den enkelte butiks bruttoetageareal ikke overstige 200 m 2. Butikker kan opføres i byggefelt 1, 2 og 4. #4 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Område A er udlagt som kvarterscenter. Byggefelterne fremgår af Bilag 2 og figur Område B * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften og til områdets forsyning i øvrigt. Der kan etableres p-pladser som vist på Bilag 2. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.3 Område C * Tekniske anlæg #1 * Transport og lignende #2 #1 Der kan kun etableres tekniske anlæg til nærbanedriften. #2 Kun bus- og nærbanestation. 3.4 Område D * Tekniske anlæg (jernbanesporareal). 4. Udstykning 4.1 Grundstørrelse Transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan uanset byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelser udstykkes som sokkelgrunde. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Byggefelter Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelterne, som er vist på Bilag 2 og figur 1. Lokalplanen fastlægger i alt 6 byggefelter af varieret størrelse inden for lokalplanområdet. 5.2 Område A Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for de på Bilag 2 markerede byggefelter 1, 2, 3, 4 og 5. Byggefelt 1 Inden for byggefelt 1 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens nordvestlige facade skal være sammenfaldende med byggefeltets nordvestlige afgrænsning. byggefelt 3, 4. etage byggefelt 3 maks. højde 13,5 m byggefelt 2 byggefelt 1 Figur 1. Byggefelternes placering set som facader fra Thistedvej. April

18 Planbestemmelser Byggefelt 2 Inden for byggefelt 2 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Bebyggelsens sydøstlige gavl skal være sammenfaldende med byggefeltets sydøstlige afgrænsning. Byggefelt 3 Inden for byggefelt 3 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 3 etager (inklusiv stueetagen) + en tilbagetrukket tagetage på højst 450 m 2. Bygningshøjden må maksimalt være 13,5 meter. Byggefeltets nedre horisontale afgrænsning er fastlagt af højden af byggefelt 1 og 2. Se figur 1. ære Byggefelt 4 Inden for byggefelt 4 kan der opføres en bebyggelse i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 4 meter. Byggefelt 5 Inden for byggefelt 5 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. 5.3 Område C Byggelovens bestemmelser om afstand og højder til naboskel samt skrå højdegrænseplan er ikke gældende for bebyggelse inden for det på Bilag 2 markerede byggefelt 6. Byggefelt 6 Inden for byggefelt 6 kan der opføres en bygning til en pumpestation i maksimalt 1 etage. Bygningshøjden må maksimalt være 3,5 meter. Under anlægsfasen vil der være behov for at gå ud over byggefeltet. Idéskitse til bebyggelsens udformning. Skitsen viser ikke 4. etage, hvor der kan etableres depoter og tagterrasse. 6. Bebyggelsens udseende 6.1 Bebyggelsens udseende, hele området Bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer skal skabe en god helhedsvirkning med hensyn til bebyggelsesudtryk, materialer og farver i samspil med den nye bebyggelse på Lindholm Brygge. 6.2 Facader, område A Byggefelt 1 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 2 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Mod gader og pladser skal der i facaden mindst være åbninger i 1/3 af facaden. 18 April 2002

19 Planbestemmelser Butiksfacader skal fremstå med vinduer, som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende. Byggefelt 3 Facaderne mod gader og pladsen skal udføres i en let konstruktion, fx i glas, stål eller aluminium. Gavlene skal fremtræde som murværk uden åbninger. Byggefelt 4 Bygningsoverflader skal udføres som pudset eller vandskuret murværk, beton eller glas i en sort nuance. Dele af byggefelt 4 kan udføres alene som overdækning uden facader. Byggefelt 5 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.3 Facader, område B Inden for området skal mindre læskure, bænke, venterum og lign. til nærbanestationens drift udføres i godkendte materialer og farver. 6.4 Facader, område C Byggefelt 6 Materialevalg og udformning skal harmonere med den arkitektoniske helhedsløsning for nærbanestationens udstyr. 6.5 Tage, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Tage skal udføres som flade tage eller med en taghældning på maksimalt 17 o. Tagbeklædning skal udføres som tagpap eller pladebeklædning i stål, zink eller kobber. Tagene på bygningerne i byggefelt 1 og 4 skal i materialevalg og udformning være ens og fremstå som ét sammenhængende tag. 6.6 Vinduer, byggefelt 1, 2, 3 og 4 Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af de to materialer. 6.7 Elevatorhuse og lign. Elevatorhuse samt rækværker i forbindelse med gangtunnel og rampe skal være transparente over niveau. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Udseende Ubebyggede arealer skal ved valg af beplantning, befæstelsesmaterialer og lignende udføres med samme præg og udseende inden for hele lokalplanområdet, og samtidig også ses i sammenhæng med kvalitetsniveauet af de ubebyggede arealer på DACområdet. Eksempel på belysning. Område A Inden opførelse af bebyggelsen inden for område A skal en samlet plan for indretning af cykelparkering og parkering, anbringelse af udstyr til nærbanestationen og dagligvarebutikken godkendes af Aalborg Kommune. April

20 Planbestemmelser 7.2 Belægninger og befæstelse Fra Stationsvej til Thistedvej udlægges areal til et klinketæppe. Klinketæppet anlægges ikke på sporarealer og spornære perronarealer. Klinketæppets krydsning af vejbanen skal ske i et godkendt materiale. Klinketæppet skal anlægges i en gul nuance som et markerende element. Område A På klinketæppet må der kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Område C På klinketæppet må kun opstilles elementer til markering af nærbanestationen, servicevæg for billetmaskiner/trafikinformation, belysning, bænke, affaldskurve samt trafikregulerende pullerter. Trappe- og elevatoranlæg til en fremtidig tunnel kan placeres på klinketæppet. 7.3 Opholdsarealer Inden for lokalplanområdet er det ikke muligt at anlægge de nødvendige opholdsarealer på egen grund. Opholdsarealerne skal anlægges som altaner/tagterrasse. 7.4 Belysning Armaturer langs vej a-b skal vælges, så de harmonerer kvalitetsmæssigt med armaturerne på Lindholm Brygge. På klinketæppet må lyspunktshøjden på de opstillede armaturer ikke overstige den færdige facadehøjde på bygningen i byggefelt Skiltning Område A Facadeskiltning skal udføres med "løse bogstaver" uden brug af baggrundsplade og kassette. Belysning skal integreres i skiltningen. Der må kun opsættes et udhængsskilt på hver facade. Udhængsskiltet må ikke være større end 0,50 m 2. På området må der ikke opsættes flagstænger til reklameflagning eller vimpler og flag på facader. Der må ikke opsættes billboards. Der kan opstilles ét fritstående standerskilt som har til hovedformål at signalere stationens placering i området. Standerens placering, størrelse og eventuel belysning skal udformes således, at det ikke virker skæmmende eller er til ulempe for trafik og boliger. Standeren må ikke være højere end 4,0 meter. Område A, B og C Der kan opsættes informationstavler over perroner og lignende, der er nødvendige for bus- og nærbanetrafikken. 7.6 Udendørs oplag, område A, B og C Udendørs oplag må ikke finde sted. 7.7 Overdækninger/perrontage Der kan etableres overdækninger/perrontage inden for område A, B og C. Overdækningerne skal fungere som tage for cykelparkering samt ventende bus- og togpassagerer. Tagene skal udformes som lette konstruktioner, der tilpasser sig bygninger og inventar inden for området i øvrigt. 7.8 Træbeplantning På parkeringsarealerne, langs adgangsvej a-b samt i den nordlige del af område C mod Stationsvej skal der anlægges løvtag. 7.9 Støjafskærmning Der kan etableres støjvolde og hegn inden for lokalplanområdet til mindskelse af støj fra jernbanen. 20 April 2002

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY

LOKALPLAN LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-063 LINDHOLM STATION NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING APRIL 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere