JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT"

Transkript

1 JUNI 2014 LOKALBANEN OG MOVIA STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE NOTAT

2 STATIONSUDVIKLING, LOKALBANERNE NOTAT UDARBEJDET AF COWI A/S FOR MOVIA OG LOKALBANEN JUNI 2014 PROJEKTNR.: A DOKUMENTNR.: 01 VERSION: 2.0 UDGIVELSESDATO: 06. JUNI 2014 UDARBEJDET: TKDA KONTROLLERET: JSE GODKENDT: JACH

3 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 3 INDHOLD 5 BAGGRUND 6 FREDERIKSVÆRK ST. 8 ØLSTED ST. 12 GODHAVN ST. 14 GILLELEJE ØST ST. 17 FINANSIERINGSMULIGHEDER

4 Eksempel på mulig transformation af stationen i Frederiksværk

5 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 5 BAGGRUND Dette notat er en del af handlings- og investeringsplanen for lokalbanen. Det har til hensigt, at kortlægge potentialer for udvikling af fi re udvalgte stationer langs lokalbanerne i Nordsjælland. Kortlægningerne er foretaget som en indlende afsøgning af muligheder og skal forfølges yderligere inden forskellige ideer kan udvælges og implementeres. Fælles for de skitserede potentialer, er et behov for dialog med berørte interessenter ikke mindst kommuner og borgere. De fi re udvalgte stationer er Frederiksværk, Ølsted, Godhavn og Gilleleje Øst. Ambitionen er, at de bedste cases kan videreføres til andre stationer med stigning i lokalbanens passagertal som følge, og dermed indgå som en brik i opfyldelsen af Lokalbanens visionsplan.

6 NY CYKELPARKERING GENÅBNING AF VEJ SMALLERE VEJPROFIL NY BUSTERMINAL KIOSK RÅDIGT AREAL BUTIK, SPEJDER, MM STATION BUSSTOP PARKÉR OG REJS (CA. 55 P-PLADSER) ÅBENT VÆRKSTED OG VASK DIN BIL FORLADT BYGNING

7 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 7 FREDERIKSVÆRK ST. Frederiksværk er med sine omkring indbyggere en af hovedbyerne i Halsnæs Kommune. Byens centrum udgøres af Nørregade der ligger m nordøst for Frederiksværk Station og busterminal. Frederiksværk station har et relativt stort opland mod nord og nordøst. En stor del af oplandet er sommerhusbebyggelse, men i sommerhusområderne må der også forventes at være en del helårsbeboere primært ældre. Som alternativ til selv at køre helt til Hillerød eller København kan man vælge at sætte bilen i Frederiksværk og tilbagelægge resten af rejsen i tog. For at dette skal være attraktivt kræves en række rammebetingelser. Rejsetidsbesparelse eller økonomisk besparelse er vigtige parametre. Rejsetiden forbedres med Visionsplanens tiltag, men de økonomiske forhold omkring rejserne afhænger af mange forhold og falder uden for Visionsplanens rammer. Adgangsforhold er også en vigtig parameter, som man kan forbedre med forskellige tiltag. Gode parkeringsforhold tæt på stationen er essentielt og på kortet på modstående side er markeret en stationsnær parkeringsplads på de arealer der i dag benyttes til busterminal. Busdriften vurderes samtidig at kunne optimeres med indgrebet med en ny terminal på arealet foran stationsbygningen og et ekstra stop mod nord, hvor der i dag er cykler og en spejderhytte. Der kan etableres fl ere nye cykelparkeringspladser som vist og på det rådige areal kunne der evt. etableres en butik eller lignende. Ift. pendling ville en dagligvarebutik være optimalt, men mange faktorer bestemmer om en sådan kan placeres her. Antageligt er der ikke p.t. basis for dette, men en bedre arealdisponering kan måske øge interessen. ANBEFALINGER Dialog og samarbejde med Halsnæs Kommune er vigtig da forvaltningen kan hjælpe med at klarlægge områdets udfordringer, perspektiver, mv. Dialogen er også vigtig fordi de gode løsninger ikke fi ndes uden fælles indsats. Det er vigtigt med en tidlig inddragelsesproces, så eventuelle omdannelsesplaner ikke tages for langt uden opbakning. Der skal skabes ejerskab og eksempelvis bør brugerne af spejderhytten inddrages i forbindelse med etablering af busstop foran deres hytte. Dialog med en eller fl ere dagligvarekæder kan overvejes for at afsøge om de kunne forestille sig en placering ved stationen og i så fald konkrete ønsker til placering, adgangsforhold, parkering, mv. På sigt kan Movias garageanlæg beliggende nord for stationen (uden for det viste kortudsnit) nedlægges og området kan indgå som del af en byomdannelsesproces.

8 KAN UDVIDES EFTER BEHOV BRUGSEN AFGRÆNSNING AF VAREGÅRD IHT. LOKALPLAN MATRIKELGRÆNSE MATRIKELGRÆNSE OPGRADÉR ADGANG FORTSÆT CYKELSTI NY BUSVENDEPLADS SKAB ADGANG STATION PLACÉR SÅ TÆT PÅ STATION SOM MULIGT? NY P-PLADS / PARKÉR OG REJS ANLÆG MATRIKELGRÆNSE Kortet viser Ølsted Station og forskellige udviklingsforslag er skitseret. ØLSTED ST. Ølsted er en mindre by med omkring indbyggere. Ølsted ligger i Halsnæs Kommune, og er udpeget som bymidte i Kommuneplan Ølsted Station er omgivet af boligbebyggelse mod syd og vest og en større SuperBrugsen mod nord. Derudover er stationen omgivet af en række tomme arealer ejet af lokalbanen. Der er netop bevillget penge fra Transportministeriets Pulje til forbedring af den kollektive trafi k i yderområder til at fl ytte den eksisterende busvendeplads fra Ølsted Kro til et af lokalbanens arealer ved stationen (se kort på modsatte side). I forbindelse med etableringen af denne vendeplads føres fortov sandsynligvis langs vendepladsen fra Byvej til stationen. Stationen har dermed et vist potentiale for en positiv udvikling i passagerantal, men der er fortsat en række uhensigtsmæssige forhold der bør overvejes og det vurderes, at en opgradering af adgangsforholdene vil have betydning for passagerantallet. Adgangsforhold Adgangsforholdene til stationen er generelt dårlige for gående og cyklister. Flere faktorer spiller ind. Der går en cykeltsti fra tæt-lav bebyggelsen mod vest og munder ud i Byvej ved baneoverskæringen. Denne cykelsti burde dels have

9 MATRIKELGRÆNSE STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 9 Busvendeplads ved Ølsted Station Halsnæs Kommune ønsker, at forbedre forbindelsen mellem bus og tog i Ølsted ved at fl ytte den nuværende busvendeplads ved Ølsted Kro til Ølsted Station. Flytningen vil medføre en reduceret rejsetid for pendlere, som skifter mellem bus 320 R og lokalbanetoget. Herudover forbedres informationsniveau med realtidsinformation ved vendepladsen. Effekten forventes at være øget passagertilgang og større passagertilfredshed. Halsnæs kommune har 254 indbyggere pr. kvadratkilometer. Ansøgningen omhandler en busvendeplads i et mere tyndt befolket område i kommunen. (Kilde: Transportministeriet) en overgang af hensyn til cyklende der skal nordpå og dels som forbindelse til stationen. For gående er adgangsforholdene mangelfulde og især hvis man bor i boligområdet umiddelbart nord for stationen eller man ønsker at købe ind i SuperBrugsen på vejen hjem. Der er en passage over banen, men denne fører til SuperBrugsens bagside hvor eneste stier er trædestier. Inden butikkens udvidelse i 1990 gik der en tinglyst sti, men denne blev ophævet og som alternativ er der en stiforbindelse langs butikkens nordfacade. Placering og udformning af stiernes krydsning med banen skal overholde sikkerhedsreglerne. Området ved stationen er i øvrigt præget af butikkens varegård med affaldscontainere, og løst skrald, der skæmmer ankomsten til byen. Det må formodes at give alle der passerer Ølsted med lokalbanen et dårligt førstehåndsindtryk af byen. I lokalplanen står der følgende: Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning eller lignende gives et ordentligt udseende/ ligesom en passende orden ved oplagring af varer, affald og lignende skal overholdes. (LP ) Udover, at dette kan give anledning til at indlede en dialog med SuperBrugsen der lejer arealet af lokalbanen for 10 år ad gangen, så ser det ud til at varegården er ekspanderet væsentligt udover den afgrænsning der er vist i lokalplanen. Billede langs banelegemet med stationsområdet til højre og SuperBrugsens varegård og affaldscontainere til venstre.

10 Illustration fra Lokalplan der viser den tinglyst sti mellem Brugsen og baneterrænet der ophæves og ved siden af den nye stiadgang.

11 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 11 Konsekvensen er en meget kedelig bagside vender ud mod ankomsten fra banen og at pladsen bliver trang. Parkeringsforhold Med etableringen af den nye busvendeplads fjernes de stationsnære p-pladser der var og en ny stationsnær p-plads kan etableres umiddelbart øst for stationsbygningen som vist på kort. Herfra vil der være god adgang til perronen. ANBEFALINGER Helt overordnet anbefales det at indgå en konstruktiv dialog med butikkens ejere. Bedre forbindelser og en pænere bagside kan give lokalbanen større passagertilslutning, men vil sandsynligvis også være godt for butikkens attraktionsevne. Det foreslås at der igen åbnes for en stiforbindelse øst om butikken og at der samtidig anlægges en ordentlig sti langs butikkens varegård til Byvej. Som nævnt bør der indgåes en dialog med butikken om vedligehold af deres udvendige arealer mod banen. Cykelstien fra boligområdet mod vest kan med fordel forlænges det ekstra stykke langs den nye busvendeplads. Det haster at undersøge om dette er en mulighed inden den nye busvendeplads bliver etableret. Hvis muligt skal der i øvrigt arbejdes med cykelstiens krydsning af Byvej. Der bør etableres en stationsnær p-plads som indtegnet på kortet. Den kan anlægges som en grusplads, men vil sandsynligvis have en bedre effekt hvis den anlægges som parkér og rejs med asfalt, markerede pladser, information om afgange, osv. Bygningen markeret med? kan overvejes nedrevet for en bedre placering, såfremt den ikke bruges.

12 MARKÉR OVERGANGEN PARKÉR OG REJS ANLÆG STATION PRIVAT P-PLADS Kortet viser Godhavn Station med muligt areal til et Parkér og Rejs anlæg indtegnet. GODHAVN ST. Godhavn Station er næstsidste station på Gribskovbanen før det populære sommerhusområde og udfl ugtsmål Tisvildeleje. Godhavn Station er blevet opgraderet og er således i god stand og ligger i øvrigt i nogle fl otte omgivelser mellem natur og institutioner. Stationens placering gør den på papiret til det mest oplagte stationsvalg for størstedelen af det omkringliggende område inklusive Tibirke og Tilvildelejes mange sommerhuse. I højsæsonen er der ofte trafi kkaos omkring stationen i Tisvildeleje hvilket yderligere gør Godhavn St. til et effektivt valg for lokalbefolkningen og turister der vil med toget mod Helsinge, Hillerød eller København. Dette giver basis for at overeje en yderligere opgradering af stationen med implmentering af Parkér og Rejs konceptet. Endeligt ligger Godhavn Station i et område med både institutioner, kursuscenter, campingplads og forskellige sportsfaciliteter. Gode cykelforbindelser giver hurtig og sikker adgang til disse omkringliggende funktioner. Som del af stationens opgradering er der allerede etableret gode cykelparkeringspladser ved stationen, men fl ere kan med fordel opstilles. Lige bag stationen ligger Skolehjemmet Godhavn, der ejer en privat p-plads på hjørnet af stationen og Godhavnsvej. Selvom det kan overvejes at indgå dialog med den selvejende institution om denne p-plads, er det umiddelbart mere sandsynligt at få anlagt et Parkér og Rejs anlæg på et grusbelagt område på modsat side af banen og Godhavnsvej. Arealet er markeret på kortet og selvom man skal krydse

13 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 13 vejen og banen, så ligger arealet i ganske kort afstand til stationen. Det er da også allerede i brug formodentlig af pendlere men en opgradering og synliggørelse af arealet som Parkér og Rejs kan have en positiv effekt. Foto langs Godhavnsvej med den grusbelagte p-plads til venstre og stationen til højre i billedet. ANBEFALINGER Helt overordnet bør der indgåes en dialog med kommunen, der kan hjælpe med at promovere stationen som destination for pendlere fremfor Tisvildeleje, da det kan formodes at mange i dag kører af vane til Tisvildeleje selvom Godhavn ville være et mere effektivt valg. I forlængelse af ovenstående kan det overvejes at opstille information på Tisvildeleje Station der fremhæver faciliteterne på Godhavn Station. Afhængigt af behov der bør undersøges nærmere, kan der muligvis være basis for opstilling af endnu fl ere cykelpladser. Dialog med Skolehjemmet Godhavn om eventuel opgradering og fælles brug af deres private p-plads. Opgradering af den grusbelagte p-plads til et moderne Parkér og Rejs anlæg med information og god belægning og eventuelt ladestandere for el-biler. Indgå dialog med kommunen omkring denne mulighed. Passage fra p-pladsen til stationen, kan opgraderes med fodgængerfelt over Godhavnsvej. Alternativt kan der arbejdes med en hævet fl ade til opgradering af forbindelsen mellem parkering og station.

14 PARKERINGSPLADS UHENSIGTSMÆSSIG OVERGANG FOR CYKLISTER SKILTNING TIL STATION OPGRADÉR STIFORBINDELSE STATION Kortet viser Gilleleje Øst Station med markering af potentialer for stationsudvikling. GILLELEJE ØST ST. Gilleleje ligger i Gribskov Kommune og er en by med omkring indbyggere. Byen er oprindelig en fi skerby, men i dag mindst ligeså kendt som destination for sommerturismen i nordsjælland. Gilleleje Øst Station er et godt eksempel på en station hvor et eller fl ere mindre indgreb i forhold til adgangsforhold vurderes at kunne have en god effekt. Stationen ligger lige ved Gilleleje Skole og lokalbanen er dermed en nem adgangsvej for en del skolebørn. Derfor anbefales det ikke at fl ytte stationen til trods for at den ligger gemt fra vejen og den i øvrigt nært liggende parkeringsplads (markeret på kort). Gilleleje Øst Station lever et forholdsvis hengemt liv kun et stenkast fra Gilleleje Hovedgade (se foto) og man kan forestille sig at det kun er de stedkendte der kender dens tilstedeværelse. Der er ingen skiltning fra Hovedgaden eller andre tegn på, at der kun 100 m væk ligger en lokalbanestation som kan bringe een til nær og fjern. Den fælles cykel- og gangsti udgør en vigtig forbindelse direkte mellem stationen, parkeringspladsen og byen generelt og det er derfor vigtigt at færden på denne opleves trygt og positivt.

15 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 15 Endeligt er der parkeringspladsen, der er velbesøgt, men umiddelbart ligner det at den ville kunne optimeres for at gøre plads til fl ere biler. Og så ville information om togtider kunne gøre det mere komfortabelt at bruge pladsen til pendlerparkering og samtidig øge bevidstheden hos byens billister om lokalbanens nærvær og de transportmuligheder de måske af ren uvidenhed ikke benytter. Øverst: Cykelstien der løber langs jernbanen og parkeringspladsen Nederst: Kig mod stationen fra Gilleleje Hovedgade ANBEFALINGER Det anbefales at der opsættes god iøjefaldende skiltning på Gilleleje Hovedgade, så stationen bliver kendt og lettere at fi nde for turister, m.fl. Den fælles cykel- og gangsti bør forskønnes da det vil gøre det mere trygt at færdes i det snævre langstrakte rum langs banen. Omfang vil naturligvis være afhængig af midler, dialog med kommunen, osv. Ift. tryghed bør det i øvrigt sikres at belysningen på stien er god. Det kan overvejes at opstille information på parkeringspladsen, skønt den ikke er stor nok til at kunne generere meget ekstra pendling. Til gengæld kan det være et godt sted at fange en stor mængde bilister og på den måde bidrage til den samlede passagertilvækst. Et simpelt skilt med en pil mod stationen og et antal meter kan måske være nok.

16

17 STATIONSUDVIKLING LOKALBANERNE 17 FINANSIERINGSMULIGHEDER Frederiksværk Station, Godhavn Station, Ølsted Station og Gilleleje Øst Station er udvalgt som eksempler på stationsområder med henblik på forbedring af parkerings- og/eller adgangsforhold. Det er meningen, at de skal fungere som gode eksempler på opgradering af disse forhold og således være eksempler til efterfølgelse på lignende stationer. Derfor vil projektet have et formål der rækker udover den enkelte stations behov og generelt er målet om at skabe større passagertilslutning til lokalbanen ikke blot af interesse for lokalbanen men også de berørte byområder. Større brug af den kollektive trafi k er et vigtigt led i en mere bæredygtig byudvikling, og passagergrundlaget kan understøttes ved at fremme byudvikling tæt på stationerne. Samtidig er fl ytningen fra landområder og mindre byer til større byer en af de helt store problemstillinger der diskuteres intenst i Danmark. Velfungerende stationer i mindre byer med gode parkerings- og adgangsforhold er afgørende hvis den negative udvikling skal bremses eller helt vendes. Der vurderes således hos nogle fonde at være basis for, at projekter til udvikling af stationer og områder omkring stationer, kan fi nde ekstern fi nansiering. Det vurderes, at der eksempelvis kan søges fondsstøtte til at udvikle områder omkring aktive stationer, til udvikling af mindre stationsbyer og evt. til styrkelse af bylivet i de mindre byer. Eksempelvis har Realdania sat fokus på de mindre stationsbyers fremtidige udvikling [link]. Skal der søges fondsstøtte til realisering af projekter i stationsområder er det vigtigt at lægge vægt på fl ere forhold: Indledningsvist er det vigtigt at afklare, om fonden har et formål og ét eller fl ere indsatsområder, der matcher problemstillingen. Dernæst er det afgørende, at der er ejerskab til projektidéen eksempelvis at kommuner og evt. grundejere støtter op om projektidéen. Det vil for de fl este fonde være en klar forudsætning for at gå ind i et projekt. Og endelig er det vigtigt fra start at være skarp på, hvad der søges støtte til en udviklingsproces, en plan eller et fysisk projekter som f.eks. opgradering af et byrum? Endelig er det afgørende af overveje, hvordan der i givet fald rejses medfi nansiering, da fl ere fonde forudsætter en medfi nansiering fra ansøger på f.eks. 50%. Skal denne medfi nansiering være kommunal eller fra anden part? Dialog med en given fond indledes som regel med, at én af nøgleinteressenterne (f.eks. en kommune) tager kontakt til fonden med henblik på en indledende vurdering, om der er interesse for en ansøgning med det givne emne. Det kan desuden være en mulighed at søge støtte til projekter ved fl ere stationer og evt. i fl ere kommuner samtidig. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har netop udgivet en rapport der viser at de mindre stationsbyer har det bedre end forventet mht. befolkningstilvækst. Livet i disse har dog generelt fl yttet sig fra centrum til omkringliggende beboelseskvarterer, hvilket har efterladt tomme hovedgader og stationsområder. For at rette op på dette har MBBL afsat 30 mio. kr. til nytænkende forsøg med at skabe liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer [link].

18 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TELEFON FAX MAIL WWW cowi.dk

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog

Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet. vidbog Offentlig høring - forslag til Kommuneplanstrategi 2010 Grøn Vækst og Livskvalitet vidbog HVIDBOG - OFFENTLIG HØRING 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANSTRATEGI 2010 - GRØN VÆKST OG LIVSKVALITET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces på delstrækningen mellem metrostationerne Femøren St. og Øresund St. Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere,

Læs mere

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2

DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Februar 2011 DRIFTSOPPLEGG FOR BYBANE OG BUSS VED BYBANENS BYGGETRINN 2 Foto: Fred Jonny Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss SKYSS KOLLEKTIV TRAFIK VED BYBANENS BYGGETRIN 2 NOTAT ADRESSE

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere