SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes ANBEFALEDE ANVENDELSER: FRARÅDEDE ANVENDELSER: Træbeskyttelse Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor. Anvendelsesområdenr. Bruges til 10 Træ Internt artikelnr. Betegnelse 0175 Arsinol EXTRA 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR Virksomhed Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S Adresse Energivej 13 Postnr. / sted DK-6700 Esbjerg Land Danmark Internet Tlf Fax Nødtelefon Nødtelefon Assistancetype Åbningstider Giftlinjen Råd og vejledning Døgnåbent PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen DPD Klassificering: R10, R43, N; R51/53 CLP Klassificering: Flam. Liq. 3;H226, Aquatic Chronic 3;H412 Væsentligste skadevirkninger:: Brandfarlig væske og damp.skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger Mærkningselementer Signalord: Advarsel SAMMENSÆTNING Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung (5 10 %) 1 / 14

2 H sætninger H226 Brandfarlig væske og damp. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P sætninger P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P103 Læs etiketten før brug. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P273 Undgå udledning til miljøet. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler. P233 Hold beholderen tæt lukket. YDERLIGERE FAREINFORMATION (EU) EUH 208 Indeholder IPBC, Propiconazole, 2 Butanonoxim og Cobaltforbindelse. Kan udløse allergisk reaktion. VOC EU grænseværdi for produktet (Kat A/e): 500 g/l (2007). 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 194 g/l VOC. Kodenummer Andre farer Ingen kendte PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger 2 / 14

3 Stoffets navn Reg. nr. EEC-Nr. CAS nr. Konc. interval DPDklassificering Naphta (Råolie) % Xn,R10 - R65 - Hydrogenbehandlet tung R66 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC < 0,30 6 % Xn,Xi,N,R50 - R20/22 - R37 - R41 CLP-klassificering Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336 Asp. Tox. 1 H304 EUH066 Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335 Aquatic Acute 1 H400 Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung % Xn,N,R48/20-1 R10 Flam. Liq. 3 H226 STOT RE 2 H373 Asp. Tox. 1 H304 2-butanonoxim, ethylmethylketoxim < 0,60 % Xn,Kræft 3,R21 R40 - R41 - R43 Acute Tox. 4 H312 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4- propyl-1,3-dioxolan-2- ylmethyl]-1h-1,2,4-triazol, propiconazol ,40-1 0,60 % Xn,N,R50/53 - R22 Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) < 0,20 % N,Rep 3,R50/53 - R62 - R43 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 Repr. 2 H361f Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 For fuld ordlyd af R, H og EUH sætninger: se afsnit 16 EUH faresætningerne, som er nævnt i CLP klassificering, er kun mærkningselementer. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger INDÅNDING Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret.hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt.hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende.tilkald læge eller ambulance. INDTAGELSE Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg straks lægehjælp! HUD Fjern straks forurenet beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Brug ikke opløsningsmidler. ØJNE Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. 3 / 14

4 GENERELT I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjensmerter, rødmen, tårer, hævede øjenlåg, kløe.hovedpine, svimmelhed, døsighed, kvalme Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ved Indtagelse kan stoffet give kemisk lungebetændelse, der skal behandles. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brand kan slukkes med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Undgå indånding af røggasser. Ved brand dannes sundhedsskadelige gasser, som forbrændingsrester og kulmonoxid 5.3. Anvisninger for brandmandskab Afkøl lukkede beholdere med vand.brand vil udvikle tæt sort røg.forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Undgå indånding af dampe. FOR IKKE-INDSATSPERSONEL Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation. FOR INDSATSPERSONEL Anvend nitrilhandsker og luftforsynet åndedrætsværn Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning METODER OG UDSTYR Det skal forhindres, at store mængder udslip kommer ud i afløb eller vand, ved at dæmme det spildte ind med sand eller lignende og samle det op. Rengør det forurenede område med et egnet rengøringsmiddel, brug ikke opløsningsmiddel Henvisning til andre punkter se også punkt 8 og 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 4 / 14

5 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Produktet kan lades elektrostatisk.anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden.personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning.gulve bør være ledende.ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.undgå hud og øjenkontakt.undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger.produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder.elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer.rygning og brug af åben ild forbudt. Uvedkommende ingen adgang.åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage Særlige anvendelser Se anvendelse under punkt 1.2. ANDEN INFORMATION Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.personlig beskyttelse: se afsnit 8. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier Ingrediensnavn CAS nr. Interval ppm mg/m3 År Anmærkninger Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung timer H,T E: Betyder at stoffet har en EF grænseværdi.h: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.k: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.l: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.s: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.t: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig). 5 / 14

6 MILJØNORM 2-butanonoxim, ethylmethylketoxim Test type Værdi Exposurescenario DNEL 9 mg/m3 Workers - Acute / short-term exposure - systemic effects - Inhalation DNEL 2,5 mg/kg bw/day Workers - Acute / short-term exposure - systemic effects - Dermal DNEL 3,33 mg/m3 Workers - Long-term exposure - local effects - Inhalation DNEL 1,5 mg/kg bw/day Generel population - Acute / short-term exposure - systemic effects - Dermal DNEL 0,78 mg/kg bw/day Generel population - Long-term exposure - systemic effects - Dermal DNEL 2 mg/m3 Generel population - Long-term exposure - local effects - Inhalation PNEC 0,256 mg/l Freshwater Cobalt bis(2-ethylhexanoate) Test type Værdi Exposurescenario DNEL 235 µg/m3 Workers - Long-term exposure - local effects - Inhalation DNEL 55,8 µg/kg bw/day Generel population - Long-term exposure - systemic effects - Oral DNEL 37 µg/m3 Generel population - Long-term exposure - local effects - Inhalation PNEC 2,36 µg/l Marine water PNEC 11,2 mg/kg Freshwater - sediment PNEC 2,9 mg/kg Soil Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung Test type Værdi Exposurescenario DNEL 300 mg/kg Workers - Long-terme exposure - Systemic effects - Dermal DNEL 900 mg/m3 Generel population - Long-terme exposure - Systemic effects - Inhalation DNEL 300 mg/kg Generel population - Long-terme exposure - Systemic effects - Dermal DNEL 300 mg/kg Generel population - Long-terme exposure - Systemic effects - Oral DNEL 1500 mg/m3 Workers - Long-terme exposure - Systemic effects - Inhalation Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung Test type Værdi Exposurescenario DNEL 44 mg/kg Arbejdstagere, Kronisk eksponering, Systemisk effekt, Hudkontakt DNEL 26 mg/kg Arbejdstagere, Kronisk eksponering, Systemisk effekt, Indånding DNEL 71 mg/m3 Forbrugere, Kronisk eksponering, Systemisk effekt, Indånding DNEL 26 mg/kg Forbrugere, Kronisk eksponering, Systemisk effekt, Indtagelse DNEL 26 mg/kg Forbrugere, Kronisk eksponering, Systemisk effekt, Hudkontakt ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING Se ovenfor Eksponeringskontrol EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum.arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter). 6 / 14

7 ØJENVÆRN Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. BESKYTTELSE AF HUD Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt. HÅNDVÆRN Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handsketykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer. ÅNDEDRÆTSVÆRN Ved påføring med pensel eller rulle er intet påkrævet. BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber TILSTANDSFORM Flydende LUGT Lugt af organiske opløsningsmidler. OPLØSELIGHED Opløselig i: Organiske opløsningsmidler. OPLØSELIGHED I VAND Ikke opløselig i vand. OPLØSELIGHED I FEDT Parameter Værdi/enhed Metode/reference Bemærkning ph (koncentrat) 1) ph (brugsopløsning) 2) Smeltepunkt Frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt > 23 C Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Antændelsesgrænser Eksplosionsgrænser 0,5-7 % Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Fordelingskoefficient Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet ~ 1600 mpas 9.2. Andre oplysninger Parameter Værdi/enhed Metode/reference Bemærkning Massefylde ~ 1,29 g/ml VOC 194 g/l Brandklasse II-1 Vægt% organiske opløsningsmidler 15 Note nr. Kommentar 1 2 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 7 / 14

8 10.1. Reaktivitet Se nedenfor Kemisk stabilitet Stabil under anbefalede opbevarings og håndteringsforhold Risiko for farlige reaktioner Antændelig ved temperaturer over flammepunktet.dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og kan spredes langs gulvet Forhold, der skal undgås Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Se også punkt Materialer, der skal undgås Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger 8 / 14

9 2-butanonoxim, ethylmethylketoxim LC50 (Inhalation) 4 h 20 mg/l Rotte LD50 (Dermal) mg/kg Rotte LD50 (Oral) 2528 mg/kg Rotte (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol, propiconazol LC50 (Inhalation) 4 h 1264 ppm Rotte LD50 (Dermal) > 4 g/kg Rotte LD50 (Oral) 1517 mg/kg Rotte Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung LC50 (Inhalation) > 13,1 mg/l Rotte OECD 403 LD50 (Dermal) > 3000 mg/kg Kanin LD50 (Oral) > 5000 mg/kg Rotte ORCD 401 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) LD50 (Oral) 2528 mg/kg Rotte Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung LC50 (Inhalation) 4 h > 5 mg/l Rotte LD50 (Dermal) > 5000 mg/kg Kanin LD50 (Oral) > 5000 mg/kg Rotte 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC LD50 (Dermal) > 2000 mg/kg Kanin LD50 (Oral) 1470 mg/kg Rotte Akut toksicitet - oral Aspiration til lungerne ved opkastning eller indtagelse kan forårsage kemisk lungebetændelse. Indtagelse af store mængder kan forårsage mave og tarmforstyrrelser. Akut toksicitet - dermal Organiske opløsningsmidler affedter huden.organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. Akut toksicitet indånding Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.langvarig indånding af høje koncentrationer kan give varige skader på det centrale nervesystem. Hudætsning/ irritation Langvarig eller ofte gentaget kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Sprøjt i øjnene kan give svie/irritation. Kimcellemutagenicitet Forventes ikke at være kimcellemutagen. 9 / 14

10 Kræftfremkaldende egenskaber Indeholder 2 Butanonoxim og cobaltforbindelse, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Reproduktionstoksicitet Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof. Enkel STOT-eksponering. Gentagne STOT-eksponeringer. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet 2-butanonoxim, ethylmethylketoxim LC50 (Akut fisk) 96 h 760 mg/l Poecilia reticulata ISO 7346/1-3 EC50 (Akut dafnie) 48 h > 500 mg/l Daphnia magna EC50 (Akut alge) 72 h 83 mg/l Desmodesmus DIN 38412/9 (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol, propiconazol LC50 (Akut fisk) 96 h 43 mg/l EC50 (Akut alge) 72 h 76 mg/l Scenedesmus subspicatus EC50 (Akut dafnie) 48 h 102 mg/l Daphnia magna Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung LC50 (Akut fisk) 96 h 1-10 mg/l Cobalt bis(2-ethylhexanoate) IC50 (Akut alge) 72 h 528 mg/l Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung LC50 (Akut fisk) 96 h > 1000 mg/l Onchorhynchus mykiss EC50 (Akut dafnie) 48 h > 1000 mg/l Daphnia magna IC50 (Akut alge) 72 h > 1000 mg/l Scenedesmus subspicatus 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC LC50 (Akut fisk) 96 h 67 mg/l Rainbow trout EC50 (Akut dafnie) 48 h 16 mg/l Daphnia magna EC50 (Akut alge) 72 h 22 mg/l Scenedesmus subspicatus Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgængelig information 10 / 14

11 12.3. Bioakkumuleringspotentiale 2-butanonoxim, ethylmethylketoxim Log Pow 59 (+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol, propiconazol Log Pow iod-2-propynylbutylcarbamat, IPBC Log Pow 281 Ingen tilgængelig information Mobilitet i jord Produktet er uopløseligt i vand og vil spredes på vandoverfladen Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ingen tilgængelig information Andre negative virkninger Ingen tilgængelig information ANDEN INFORMATION Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.produktet er klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 3 for yderligere information. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling GENERELT Affaldsbeholdere skal med sort på gul baggrund mærkes med: Indeholder et stof. der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftrisiko. AFFALDSGRUPPER EAK-Kode: Kemikalieaffaldsgruppe H. PUNKT 14: Transportoplysninger Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Nej Vejtransport (ADR/RID) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Farenummer Tunnelrestriktionskode 11 / 14

12 Transport via indre vandveje (ADN) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Miljøfare i tankskibe Søtransport (IMDG) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse Miljøfarer (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel Sub Risk: IMDG Code segregation group Marine pollutant Stofnavn(e) på marine pollutant EMS: Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) UN-nummer Emballagegrupper UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Fareseddel SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN. ANDEN INFORMATION Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og bane i emballager under 450 liter i henhold til ADR/RID pga. produktets viskositet. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005, om unges arbejde. Produktet er på grund af indholdet af 2 Butanonoxim og coboltforbindelser omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 12 / 14

13 BESTEMMELSER Kodenummer (1993): Kemikaliesikkerhedsvurdering ANDEN INFORMATION Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Angivelse af ændringer UDGIVET: Angivelse af ændringer Version Rev. dato Ansvarlig Ændringer GK Ændret til REACH datablad GK Punkt 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, GK Punkt GK Punkt GK Punkt 8, 11, GK Punkt 14 FORKORTELSER DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration. Kilder REACH: EUROPA PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. DPD: EUROPA PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater. CLP: EUROPA PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning.brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol.det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER R10 Brandfarlig. R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R21 Farlig ved hudkontakt. R22 Farlig ved indtagelse. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 13 / 14

14 LISTE MED RELEVANTE H SÆTNINGER H226 Brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 Farlig ved hudkontakt. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. RÅD OM UDDANNELSE Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. ANDEN INFORMATION Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 14 / 14

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vinylemalje 0230. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

SIKKERHEDSDATABLAD. Vinylemalje 0230. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Plejeolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Plejeolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0287 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Moland Gulvolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Moland Gulvolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Maskinemalje 0130. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

SIKKERHEDSDATABLAD. Maskinemalje 0130. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Pletfjerner. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Pletfjerner. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Aquabarr. Maling, lakker og øvrige bestrygningsmidler. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Aquabarr. Maling, lakker og øvrige bestrygningsmidler. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer 2012 beläggning 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD H2O

SIKKERHEDSDATABLAD H2O PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Suplex E-50000, Druesukker, Succes E-50000/K, Succes D-alpha, Suplex E 30000/Selen, Suplex

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Combicolor 0298. Erstatter dato: 29-08-2013 Revisionsdato: 05-05-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Combicolor 0298. Erstatter dato: 29-08-2013 Revisionsdato: 05-05-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0298 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Terrasseolie

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Terrasseolie PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD H2O

SIKKERHEDSDATABLAD H2O PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GÄNGPASTA 592614812. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD GÄNGPASTA 592614812. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Combicolor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe Combicolor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonborttagning. Silikonfjerner. Silikoninpoistaja. Silicon remover

SIKKERHEDSDATABLAD. Silikonborttagning. Silikonfjerner. Silikoninpoistaja. Silicon remover PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Stofnavn Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Synonymer Hagmans Silikonborttagning S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Bygg & Sanitet

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Bygg & Sanitet PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Maskinemalje 0130. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor.

SIKKERHEDSDATABLAD. Maskinemalje 0130. Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede anvendelser ovenfor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Moland Hvid Lud. Erstatter dato: 02-10-2013 Revisionsdato: 07-05-2015

Sikkerhedsdatablad. Moland Hvid Lud. Erstatter dato: 02-10-2013 Revisionsdato: 07-05-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Vandbaseret gulv og væg lim.

SIKKERHEDSDATABLAD. Vandbaseret gulv og væg lim. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information KODE nr- 00-1 (1993). 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol Træimprægnering 0169

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol Træimprægnering 0169 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Super Wash. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Carosol Tunnflytande Rostskyddsmedel TO3

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Carosol Tunnflytande Rostskyddsmedel TO3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Carosol TO3, 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Fixbond

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Fixbond PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Grip On Tak/Fasadtvätt

SIKKERHEDSDATABLAD. Grip On Tak/Fasadtvätt PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Snabbspackel. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Snabbspackel. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Snabbspackel 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Golvfärg 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Multi Seal & Bond (Multifog 2640)

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Multi Seal & Bond (Multifog 2640) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information KODE NR:1993:00-1 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-10-2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Repa Quick 20 PR-nummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Trærens 0291. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 05-05-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Trærens 0291. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 05-05-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0291 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ALDE ANTIFREEZE 37 C. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD ALDE ANTIFREEZE 37 C. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltkitt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0)8 337043 Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Asfaltkitt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider +46 (0)8 337043 Kemiakuten fra udlandet til Sverige 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe GOlak Rens

SIKKERHEDSDATABLAD. Faxe GOlak Rens PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Gulvsæbe Erstatter dato: Revisionsdato:

Sikkerhedsdatablad. FAXE Gulvsæbe Erstatter dato: Revisionsdato: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0290 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Glas

SIKKERHEDSDATABLAD. Bostik Silikon Glas PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Anden information Kodenummer 00-1 (1993) 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 16-05-2013 Erstatter: 14-02-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 44 Transparent

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H

SIKKERHEDSDATABLAD SVETSTRÅD FÖR OLEGERADE STÅL, AGA H 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gassvetstråd 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Moland Lakpleje Mat. Erstatter dato: 01-10-2013 Revisionsdato: 07-05-2015

Sikkerhedsdatablad. Moland Lakpleje Mat. Erstatter dato: 01-10-2013 Revisionsdato: 07-05-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Perfekt Tregrunn. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Perfekt Tregrunn. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse SYNONYMER Perfekt Tregrunn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Body. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Carosol Body. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer, Body 500 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fabric Softener (Skyllemiddel) Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedsdatablad. Fabric Softener (Skyllemiddel) Opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 20110801 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener (Skyllemiddel) 12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Symfoni Akrylat Lackfärg Matt

SIKKERHEDSDATABLAD. Symfoni Akrylat Lackfärg Matt 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Træolie 0273. Erstatter dato: 02-07-2015 Revisionsdato: 04-11-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Træolie 0273. Erstatter dato: 02-07-2015 Revisionsdato: 04-11-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0273 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Yunik Wood Oil Træolie PLUS

Sikkerhedsdatablad. Yunik Wood Oil Træolie PLUS Sikkerhedsdatablad Revision: 01-10-2011 Erstatter: 01-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Yunik Wood Oil

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-05-2013 Erstatter: 06-08-2009 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI Vinduesmaling

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmafloor Dammbindning 1K. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmafloor Dammbindning 1K. 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Kallasfalt. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Kallasfalt. Koldasfalt. Kaldasfalt. Kallasfaltilla. Cold asphalt. 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Carbon Filler komp A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. Stålplast Carbon Filler komp A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel

Sikkerhedsdatablad. 267-1 Køkkenbordsoliegel Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 14022012 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 2671 Køkkenbordsoliegel 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Cellulosaförtunning, Cellulose fortyner /tynner, Selluloosaohennin, Cellulose thinner

SIKKERHEDSDATABLAD. Cellulosaförtunning, Cellulose fortyner /tynner, Selluloosaohennin, Cellulose thinner PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Cellulosaförtunning 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Sandspartelmasse Medium Rulle

Sikkerhedsdatablad. PP Sandspartelmasse Medium Rulle Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PP Sandspartelmasse Medium

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere