k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet."

Transkript

1 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale med leverandøren CSC Danmark A/S. Justitsministeriet afgiver endvidere ved dette aktstykke en status til Finansudvalget om den løbende udvikling og ibrugtagning af det digitale tinglysningssystem, jf. Akt 44 18/ b. Finansudvalget gav ved Akt 38 7/ tilslutning til at igangsætte udviklingen af et digitalt tinglysningssystem til idriftsættelse 1. april Ved Akt 178 af 29. juni 2007 orienterende Justitsministeriet Finansudvalget om status i forhold til den løbende udvikling og ibrugtagning af det digitale tinglysningssystem, herunder om de tidsmæssige aspekter og om en række praktiske forhold vedrørende Tinglysningsrettens etablering i Hobro. Ved Akt 37 17/ gav Finansudvalget tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, herunder at leverandørens aflevering af systemet blev udskudt til 1. november 2008, idet leverandøren havde meddelt Domstolsstyrelsen, at man ikke ville være i stand til at levere det nye tinglysningssystem til ibrugtagning til det oprindeligt fastsatte tidspunkt. Ved samme aktstykke ændrede Domstolsstyrelsen risikoprofilen fra 3 til 4 på grund af øget risiko i forhold til leverandøren og i forhold til de eksterne interessenter, herunder ikke mindst finans- og realkreditsektoren, der udvikler en digital anmelderløsning parallelt med tinglysningssystemet. Ved Akt 44 18/ gav Finansudvalget tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, herunder at leverandørens aflevering af systemet blev yderligere udskudt til primo september måned 2009, idet leverandøren havde meddelt Domstolsstyrelsen, at leveringen af væsentlige delleverancer ville blive forsinket, og at det derfor ikke ville være muligt at idriftsætte det digitale tinglysningssystem i januar måned 2009, som tidligere aftalt. Samtidig blev det oplyst, at der er behov for yderligere en periode til at teste det komplekse samspil mellem tinglysningssystemet, private it-systemer (primært finanssektorens) og andre offentlige systemer (Kommunedata, SKAT m.fl.). Siden sidste forelæggelse i december måned 2008 har leverandøren CSC Danmark A/S den 2. januar 2009 leveret en foreløbig testversion af tinglysningssystemet, og den 3. marts 2009 den endelige testversion af systemet. Domstolsstyrelsen har på dette grundlag iværksat et testforløb, der foreløbig forløber efter planen.

2 2 Fra den 16. marts 2009 er iværksat en fællestest, hvor brugerne og herunder især den finansielle sektor inddrages i testforløbet. Resultatet af denne del af det samlede testforløb vil have stor betydning for den endelige implementering af det færdige system, idet den finansielle sektor har meddelt, at man ikke mener systemet vil kunne sættes i drift, medmindre der forud herfor har været en tre måneders periode, hvor systemet har kunnet testes i en virkelighedstro version. Domstolsstyrelsen har siden den seneste udsættelse ført forhandlinger med CSC Danmark A/S om de økonomiske konsekvenser af udsættelsen, herunder bod, samt vederlag til leverandøren for de tekniske ændringer af systemet, som er aftalt under udviklingsforløbet. Domstolsstyrelsen og CSC Danmark A/S har den 31. marts 2009 under forbehold for Finansudvalgets godkendelse indgået aftale om en allonge til kontrakten, der regulerer disse forhold. Tillægget er beskrevet i bilag 1. Domstolsstyrelsen vil i forlængelse af aftalen optage nye drøftelser om en række ikke afklarede ændringsanmodninger, der primært vedrører perioden efter idriftsættelsen til september Disse ønsker omhandler primært udvikling af en række nye funktioner samt håndtering af drift og supportmiljøer. Eventuelle merudgifter som følge af ændringsanmodningerne vil blive afholdt inden for den nuværende ramme. Det er fortsat Domstolsstyrelsens vurdering, at det nye tinglysningssystem kan sættes i drift primo september 2009, hvilket indebærer, at det i nogle uger op til idriftsættelse af systemet vil blive nødvendigt at lukke for indlevering af dokumenter til tinglysning. Indtil da vil tinglysning fortsat finde sted ved 22 af landets byretter samt ved Tinglysningsretten i Hobro. Dette giver, som tidligere oplyst, anledning til visse bekymringer, idet det er vanskeligt at fastholde kvalificeret arbejdskraft til denne ophørende opgave. Den meget lave aktivitet på området samt de af Domstolsstyrelsen iværksatte fastholdelsesordninger, har dog bidraget til at afhjælpe dette problem. Risikovurdering af projektet Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at udviklingen og idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem har en samlet risikovurdering på 4, hvilket svarer til den samlede risikovurdering i Akt 44 tiltrådt af Finansudvalget den 18. december Risikovurderingen er dog ændret i forhold til Akt 44 ved, at risikoen ved den tekniske løsning er nedjusteret fra 3 til 2. Risikoområde Organisatoriske forhold Teknisk løsning Leverandør Interessenter Risikoniveau Samlet vurdering Note: 1 er laveste risikoniveau og 5 det højeste, jf. Finansministeriets Vejledning om risikovurdering af it-projekter. Organisatoriske forhold Den reviderede idriftsættelsesdato indebærer markante udfordringer i forhold til den nødvendige fastholdelse af medarbejdere for at sikre driften af det gamle tinglysningssystem frem til september Udskydelsen indebærer, at medarbejdere som allerede har planlagt deres afsked fra domstolene, samt medarbejdere som allerede tidligere er blevet forlænget flere gange

3 3 skal fastholdes i deres nuværende stillinger. Der er som følge af de seneste merbevillinger på Akt 44 indgået et antal fastholdelsesaftaler, ligesom der er lavet en bonusordning for de medarbejdere, som arbejder med tinglysningen for at fastholde de rutinerede tinglysningsmedarbejdere. Når der fortsat opretholdes et højt risikoniveau skyldes det en aktuel risiko for en konverteringsbølge, som kan bringe tinglysningen under pres og gøre overgangen til elektronisk tinglysning vanskelig, fordi der er ophobede sagsbunker. Der er dog endnu ikke grundlag for en konkret bekymring, men blot en understregning af at skift i aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt kan gøre overgangen til elektronisk tinglysning vanskeligere. Tekniske forhold Der er blandt parterne fortsat tillid til systemets design, og med en udskydelse af idriftsættelsestidspunktet er der skabt mulighed for en grundig gennemtestning af systemet, herunder af system-til-system løsningen med finanssektoren. Dermed reduceres risikoen for eventuelle startvanskeligheder ved idriftsættelsen. Domstolsstyrelsen har derfor valgt at sætte denne risiko ned til 2. Leverandør Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at risikoniveauet for leverandøren fortsat er højt i lyset af de gentagne og meget sent annoncerede forsinkelser. Styrelsen imødegår denne risiko ved yderligere intensivering af leverandørstyring. Interessenter Risikoen vedrørende interessenter er ligeledes fortsat høj, idet det gennem hele det hidtidige projektforløb har vist sig, at netop arbejdet med at få store offentlige og private it-systemer til at tale sammen har været endog meget vanskeligt. Risikoen søges imødegået ved et meget tæt og intensivt samarbejde mellem alle berørte parter, dels i forbindelse med test af systemet, dels ved regelmæssige møder og løbende dialog. Uanset disse tiltag er det dog Domstolsstyrelsens vurdering, at det især er dette område, der vil kunne medføre en risiko for yderligere forsinkelser af projektet, og styrelsen har derfor også betydelig fokus på netop dette område. Budget De samlede udgifter til udvikling af et nyt tinglysningssystem samt til indscanning af akter blev i Akt 38 7/ skønnet til 430,3 mio. kr. svarende til ca. 460,0 mio. kr. i 2009-pl. Der er endvidere opgjort en driftsbesparelse på tinglysningsopgaven på årligt 94,6 mio. kr. i 2009-pl. Der er ved Akt 37 17/ opgjort en merudgift på 82,8 mio. kr. (2009-pl) og ved Akt 44 18/ opgjort en merudgift på 110,6 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem. Det er Domstolsstyrelsens vurdering på baggrund af den hidtidige indgåede kontrakt med CSC og med de to indscanningsfirmaer, at udgifterne til det digitale tinglysningssystem, herunder til færdigudvikling og til den løbende scanning af tinglysningsakter frem til idriftsættelsestidspunktet, vil kunne afholdes inden for de eksisterende bevillingsrammer. Merudgifterne ved den indgåede aftale vil kunne finansieres inden for de nuværende rammer. De forhøjede implementeringsomkostninger vil blive dækket af mindreudgifter på driften i 2009 og af besparelser på udgifterne til den løbende scanning af dokumenter. c. Aktstykket forelægges under henvisning til de ændrede forudsætninger for projekter samt under henvisning til, at Justitsministeriet i Akt 44 18/ har tilkendegivet i 2009 at ville orientere Finansudvalget om status og fremdriften i projektet. d. ---

4 4 e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. BRIAN MIKKELSEN / John Vestergaard

5 5 Bilag 1 Den aftalte allonge til kontrakten CSC Danmark A/S indgået den 31. marts 2009 afklarer først og fremmest de økonomiske forhold omkring forsinkelsen herunder bod samt betaling for en række ændringer af systemets opbygning. Der er samlet set indgået aftale om ændringsanmodninger beløbende til ca. 16,5 mio. kr. i implementeringsomkostninger og yderligere årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter på omtrent 1,1 mio. kr. Merudgifterne ved den indgåede aftale vil kunne finansieres inden for de nuværende rammer. De forhøjede implementeringsomkostninger vil blive dækket af besparelser på udgifterne til den løbende scanning af dokumenter. De aftalte ændringer omhandler primært betaling for et samlet sæt nødvendige tilpasninger af systemfunktionaliteten (11,0 mio. kr.), merarbejde forbundet med etablering af system-tilsystem integration til de eksterne interessenter, herunder i form af særligt finanssektoren (2,0 mio. kr.), etablering af et fælles projektrum med supportfaciliteter til test (1,3 mio. kr.), standby bemanding (0,9 mio. kr.), scanning af fuldmagter (0,6 mio. kr.), mindre ændringer af de tekniske snitflader (0,6 mio. kr.) samt en teknisk nøglekonvertering (0,1 mio. kr.). Herudover indebærer aftalen en forlængelse af perioden fra overtagelsen af systemet til fast ejendom til udvidelsen med bil-, person- og andelsbogen. Dermed ændres mønstret i projektets leverancer og i sammenhæng med betalingsstrukturen medfører dette, at de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter for det nye system forhøjes med ca. 4,2 mio. kr. set over hele perioden frem til udløbet af kontrakten juli Dette modsvares af, at CSC afholder hele meromkostningen til test- og uddannelsesmiljø i den forlængede projektperiode frem til den endelige færdiggørelse af systemet. Kontrakttillægget fastlægger endvidere en række omstændigheder omkring bod for forsinkelsen. CSC har forpligtet sig til at betale 4,8 mio. kr. for den opståede forsinkelse. Herudover opstilles en yderligere bod på 3,8 mio. kr., hvis den nye idriftsættelsesdato ikke overholdes. Der fastsættes endvidere en bod på 1,2 mio. kr., såfremt overtagelsen af løsningen til bil-, person-, og andelsbogen forsinkes. Det månedlige driftsvederlag for det gamle tinglysningssystem reduceres som en yderligere kompensation i perioden fra marts 2009 til september 2009 med i alt ca. 4,5 mio. kr. Herefter bortfalder driftsvederlaget. Det eksisterende it-system vedbliver dog med at være i drift for så vidt angår tinglysning af andre forhold end fast ejendom. Udgifterne til vedligehold af det gamle system reduceres i perioden fra september 2009 til afsluttet driftsprøve for levering af de sidste elementer af det nye system medio 2010 med i alt omtrent 0,9 mio. kr.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

It-kontrakter. 1. Indledning

It-kontrakter. 1. Indledning It-kontrakter 1. Indledning Det anslås, at der omsættes it-ydelser i Danmark for omkring 30 mia. kr. om året. Ydelserne kan f.eks. være udvikling og vedligeholdelse af store komplekse systemer, salg af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Status for implementering af domstolsreformen

Status for implementering af domstolsreformen Status for implementering af domstolsreformen April 2009 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 J.nr. 4202-2009-2

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere