LOKALPLAN nr Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1:

4 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer ind mod øst. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. Området er attraktivt som placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker en central og trafikal optimal beliggenhed i Danmark. Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6. Bl.a. på grund af grundvandsinteresse i området udlægges den nordligste del af lokalplanområdet til ny natur. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fremme en yderligere erhvervsudvikling i det område langs og nær ved motorvejen, der med baggrund i den optimale beliggenhed har fået navnet DANMARKC. Det er målet at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde ved at udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold. Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et relativt 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold fladt terræn uden større beplantning. Området gennemskæres af en højspændingsledning, som planlægges flyttet i forbindelse med byggemodningen. Naboområderne mod sydvest er udlagt til erhverv af samme type, som nærværende lokalplan udlægger. Lokalplanens indhold Det er målet at skabe et attraktivt erhvervsområde fortrinsvis for virksomheder med stort transportbehov og nærhed til transportcenter. Lokalplanområdets sydlige del udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6, produktionsvirksomhed, transport-, lager- og distributionsvirksomhed. I en zone på 100 m fra Tårup må der dog kun etableres erhvervsfunktioner under særlig hensyntagen vedr. støj i forhold til eksisterende boliger i Tårup. Det er kommunens ønske, at erhvervsområdets nye bebyggelser vil komme til at fremtræde i et moderne formsprog. Der er dog ikke i lokalplanen fastlagt eksakte regler om brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at bygninger fremtræder som en arkitektonisk helhed, og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. I lokalplanen er fastsat, at bygningshøjden højst må være 24 m. 5

6 Vejadgang til området sker fra Skærbækvej via Prinsessens Kvarter. Lokalplanens nordlige område udlægges til ny natur. Udlægget til ny natur sker for at beskytte grundvandet i området og for at sikre Naturplan Fredericiaes udlæg af grøn kile mellem Hejse og Kongsted. Udlægget til ny natur betyder, at området skal friholdes for landbrugsmæssig drift, primært med henblik på at reducere nitratforurening af grundvandet. Illustrationseksempel af det nordlige områdes anvendelse som ny natur. Eks. bygninger bevares, og der etableres skov med åbne grønninger, sø, stier og parkering Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 vist som byudviklingsområde. Byudviklingsområde Eks. byzone Regionplanens byudviklingsudlæg 6

7 Redegørelse Det område der omfattes af lokalplanen, er i regionplanen udpeget som indsatsområde som konsekvens af, at området har særlige drikkevandsinteresser. For indsatsområder skal der udarbejdes planer for fremtidssikring af vandforsyningen. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted-området. Indsatsplanen beskriver og accepterer lokalplanens arealudlæg til byudvikling i området. Arealudlægget har den konsekvens, at arealets regionplanmæssige binding som område med særlige drikkevandsinteresser ophæves. Vejle Amt har endvidere i 2006 offentliggjort forslag til tillæg nr. 12 (Mere skov i Vejle Amt) til regionplanen. Tillægget udpeger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanen. I Kommuneplantillæg nr. 50 er den sydlige del af området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplantillægget må området anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Området disponeres, så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Der må være industri, lager og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed, men ikke dagligvare og anden detailhandels-virksomhed. Den nordlige del af området er i kommuneplantillæg nr. 50 udlagt til ny natur. Ifølge kommuneplantillægget må byggeri maksimalt have en højde på 24 m. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse på op til 24 m og med et etageantal på højst 3. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen. Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres den sydlige del af området til byzone. Den nordlige del(område 2) forbliver i landzone. Jordbrugsmæssige interesser Arealet der omfattes af lokalplanen, anvendes i dag landbrugsmæssigt. Bag nærværende lokalplans udlæg af området til henholdsvis erhvervsformål og ny natur ligger en samlet afvejning af de forskellige arealanvendelsesinteresser herunder landbrugsinteressen. Forhold, der har vejet tungt til fordel for erhvervsanvendelsesinteressen, er arealets infrastrukturelle centrale beliggenhed, herunder muligheden for at forsyne området med stamspor til godstransport. Endvidere er området beliggende i direkte forlængelse af et eksisterende erhvervsområde. Udlæg af den nordlige del af området til ny natur skal primært ses med baggrund i 2 forhold. 7

8 Dels udgør arealerne en del af et såkaldt indstsområde dvs. et område, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Lokalplanens nordlige område er således beliggende i et område med stor nitratsårbarhed. I forbindelse med landbrug er forureningskilderne typisk nitrat og pesticider, hvorfor det er naturlig at dette areal udlægges til ny natur og således fremtidig udtages af landbrugsmæssig drift. Og dels skal udlægget til ny natur sikre den i naturplanen udlagte gønne kile mellem Hejse og Kongsted. Kilen vil samtidig udgøre en klar afgrænsning mod erhvervsområdet og sikre passende afstand mellem eksisterende landbrug og den kommende erhvervsbebyggelse. Lokalplanen udgør 1. etape af det byudviklingsområde mellem Skærbækvej, Vejle Landevej, Gl Ribevej og Kongstedvej som kommunetillæg nr. 50 udlægger. Byudviklingsområdet afgrænses naturligt af infrastrukturelle anlæg således at ingen landbrugsejendomme forringes ved ejendomsgennemskæring mv. på grund af nye infrastrukturanlæg. 1. etape udgør ca. 60% af det samlede byudviklingsområde. Afgrænsningen gennem området er fastlagt i overensstemmelse med eksisterende skel og ejerforhold således ingen landbrugsejendom får større gener ved en for driften uhensigtsmæssig frastykning af areal. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendomme i området. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter, der giver forbindelse til Skærbækvej. Fra Prinsessens Kvarter er der kun 1,5 km til motorvej mod Århus. Skal man mod Kolding og Odense er der kun 2 km til motorvejstilkørslen. Prinsessens Kvarter er forlagt uden om Tårup. Der er i dag en årsdøgntrafik på Skærbækvej biler. Inden for kort gangafstand er der stoppesteder både for bybusser og regionale busser. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Vejbyggelinier Langs Skærbækvej fastlægges byggelinie på 60 m fra vejmidte. Langs 8

9 Redegørelse Prinsessens Kvarter og kongstedvej fastlægges byggelinie på 20 m fra vejskel. Øvrige fredningsforhold Vejle Museum skal foretage en prøvegravning på området. Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri i lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er beskyttede diger i området. Derudover er der ikke andre fredningsinteresser indenfor lokalplanens område. Der er ikke ejendomme, der i Fredericia Kommuneatlas er registreret med bevaringsværdi. Kystområder Lokalplanen er ikke omfattet af Planlovens 5 vedrørende kystnære områder, idet området er beliggende 3 km og mere fra kysten. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat imiljøstyrelsens vejledning. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Ved enkeltboliger i tilgrænsende landzoneområder og i Tårup skal nedenstående grænser derfor overholdes: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Trafikstøj Årsdøgntrafikken på Skærbækvej biler. Da lokalplanen også giver mulighed for kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør sådanne bygninger udformes så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledning kan overholdes. 9

10 Forsyningsplanlægning Lokalplanområdets sydlige del, der udlægges til erhverv er omfattet af Fredericia Kommunes spildevandsplan. Den maksimale tilladte befæstelse (der omfatter: bygningers grundareal, indkørsel, flisebelægninger, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte grund fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder det, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan eller bebyggelse, der ligger mere end 1 m under terræn Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi og rumopvarmning. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Indenfor området er der desuden servitutsikret naturgasledning og elledning. 10

11 Miljøvurdering Indledning Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer mod øst. Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-6 med højest tilladelig støj på 60 db(a), f.eks. transport-, lager-, logistik-, servicevirksomhed mv. Primært virksomheder med relativt stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom og ny bebyggelse må opføres i maks. 3 etager. Screening Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og foretaget den indledende vurdering, at der gennemføres miljøvurdering af lokalplanen. Fælles planlægningszone støj Planlægningszonen angiver det areal, hvor der kan være støjpåvirkninger, der begrænser arealets anvendelighed til støjfølsomme formål. Lokanplanen udlægger anvendelsen til virksomhedsklasse 3-6. Støjbelastningen i området vurderes acceptabel i forhold til den ønskede anvendelse. Virksomhedsstøj Områdets anvendelse til virksomheder i klasse 3 6 vurderes at kunne medføre en vis støjbelastning af støjfølsom anvendelse i Tårup, der er beliggende direkte optil lokalplanområdet. Indsatsområder En del af lokalplanområdet er af amtet udpeget som indsatsområde. Indsatsområder er betegnelsen for de vigtigste områder for nuværende og fremtidig vandindvinding, hvor der skal iværksættes en særlig indsats for beskyttelsen af grundvandet. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted- området. 11

12 Drikkevandsinteresser Amtet har udpeget en del af lokalplanområdet som område med særlige drikkevandsinteresser. I sådanne områder må der som hovedregel ikke tillades placeret aktiviteter eller anlæg, der kan true grundvandet. Arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes. Beskyttede diger Vejle Amt har registreret beskyttede diger i området. Registreringen er vejledende. Diger er vigtige elementer i kulturlandskaber og har generel beskyttelse. Lodsejere må ikke foretage indgreb eller ændre tilstanden af sten- eller jordiger, med mindre der er meddelt dispensation. Skovrejsning Den nordligste del af lokalplanområdet er udpeget som skovrejsningsområde. I sådanne områder kan der ydes støtte til skovplantning. Vejle Amt har i 2006 offentliggjort et tillæg til regionplanen, der udlægger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Beslutning Med baggrund i ovenstående har Fredericia Kommune besluttet, at der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Som resultat af screeningen omhandler miljøvurderingen, - støjforhold i forhold til støjfølsom anvendelse i Tårup. - drikkevandsinteresser - beskyttede diger 12

13 Miljøpåvirkninger - støj Støjforhold i forhold til omgivelserne De maks. tilladelige støjgrænser for hvor stor en støjbelastning virksomheder må påføre enkeltboliger i landzonen er: db(a). Virksomheder i lokalplanområdet skal overholde denne støjgrænseværdi i forhold til boliger i Tårup. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvender Fredericia Kommune en afstandszoningsmodel, der bygger på Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere. Drikkevandsinteresser Med hensyn til drikkevandsinteresserne indenfor området, har Vejle Amt, accepteret, at det aftalte område til byudvikling udgår af amtets drikkevandsinteresseplan mod, at kommunen sikrer området nord for, f. eks. gennem skovrejsning. Siden er dette ønske indarbejdet i forslag til naturplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til den nærmere udstrækning af skovområdet. I den indsatsplan for Kongsted- området, Vejle Amt har udarbejdet i 2006 beskrives og accepteres lokalplanens arealudlæg til byudvikling. For at hindre yderligere byudvikling mod nord samt for at sikre en del af drikkevandsinteresseområdet friholdes for fremtidig belastning blandt andet nitrat fra landbrugsdrift, udlægger lokalplanen området mellem afgrænsningen til byudvikling og Gl. Ribevej til ny natur. Udpegningen til ny natur medfører ikke automatisk, at der vil blive etableret natur, men området skal friholdes for aktiviteter og anlæg, der forringer muligheden for mere sammenhængende natur. Kommuneplantillægget indeholder endvidere retningslinie om, at lokalplanen for området skal indeholde bestemmelser om at området skal være ude af landbrugsmæssig drift og anlagt som ny natur (skov eller grønt område), forinden der kan udstedes byggetilladelser indenfor lokalplanens område. Beskyttede diger Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at diger skal sikres i videst muligt omfang. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af lokalplanområdet Lokalplanen indeholder en zoning, der skal sikre tilstrækkelig afstand til boliger i Tårup. 13

14 Til sikring af det indendørs og udendørs støjniveau indeholder lokalplanen endvidere nedenstående bestemmelse: Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db (A) for virksomhedsknyttet kontoranvendelse. Alternativer I forhold til 0-alternativet altså en status Q for områderne, betyder lokalplanen - at der etableres ny natur frem for landbrugsdrif, hvorved drikkevandsinteresserne sikres mod nitratpåvirkninger fra landbrugsdriften I forhold til lokalplanens overordnede arealdisponering er det ikke fundet hensigtsmæssig at udarbejde alternativer. Foranstaltninger til overvågning Bygningsinspektoratet skal tilse at reglerne om støj i forhold til Tårup By og at hensyn til diger efterleves ved byggeri indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den

15 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 15

16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 16

17 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 18. august 2004) m. evt. senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål for virksomheder i klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og stort transportbehov og dermed behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet og transportcenter, overføre del af lokalplanens område fra landzone til byzone, sikre områdets arkitektoniske fremtræden, især mod de omkringliggende veje sikre drikkevandsinteressen i området, ved at udlægge den nordlige del til ny natur. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Lokalplanområdet opdeles i henholdsvis område 1 og område 2 som vist på kortbilag Lokalplanens område 1 overføres fra landzone til byzone. Område 2 bibeholdes i landzone. Områdets anvendelse Område Område 1 udlægges til erhvervsformål for virksomheder af klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området kan anvendes til forskellige typer produktionsvirksomhed, transportog distributionsvirksomhed, industri, lager og engrosvirksomhed, liberale 17

18 erhverv og administration og lignende. Der må ikke være dagligvare og anden detailhandelsvirksomhed. 3.2 Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.3 Området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvendes Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere 3.4 Ved enkeltboliger i Tårup og i de tilgrænsende landzoneområder må den udendørs støjbelastning fra virksomheder dog højst være db(a): Mandag-fredag kl og lørdag kl : 55 db(a) Mandag-fredag kl og lørdag kl : 45 db(a) Alle dage kl : 40 db(a) 3.5 Støjfølsom anvendelse som f.eks. virksomhedstilknyttet kontorvirksomhed skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænse værdier for acceptabel indendørs støj (35 db(a) støj ikke overskrides. Dette skal ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facade isolering o.l. og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. Område Område 2 udlægges til ny natur (skov, naturareal e.lign). Der kan således etableres skov med åbne grønninger, søer, stier og parkering i området. 18

19 Bestemmelser Udstykninger Område Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. Område Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye selvstændige ejendomme. Areal i område 2, der naturligt kan sammenlægges med en erhvervsgrund udstykket i område 1, kan sammenlægges med erhvervsgrunden. Vej- og stiforhold 5.1 Område 1 vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter i princippet som vist på kortbilag nr. 1. Eksisterende lovlige vejadgange til eksisterende ejendomme i område 2 kan bibeholdes. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af Skærbækvej i det grønne bælte. Indtil Skærbækvej udvides, anvendes arealet som et grønt bælte jfr Nye veje i området udlægges i mindst 11 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 7 m bredde med fast belægning, f.eks. asfalt. Vejadgang til nye udstykkede grunde i område 1 må kun ske fra disse veje. 5.4 Tårupvej nedlægges på strækningen fra Skærbækvej til Prinsessens kvarter. 5.5 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. I område 2 kan der dog etableres parkering med henblik på offentlighedens adgang. Der må ikke etableres parkering nærmere end 30 m fra vejskel mod Skærbækvej. 5.6 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. Ledningsanlæg

20 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.3 Langs Skærbækvej er der placeret transmissionsledning for naturgas. De pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst 2 x 10 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger eller plantes træer med dybtgående rødder. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af 60kV-elkabler samt højspændingsledning, der er sikret ved tinglysning, og hvorom der henvises til tingbogen. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet planlægges højspændingsledningen omlagt. 6.5 Virksomheder indenfor lokalplanens område skal tåle, at der fremføres stamspor hen over grundene. Sporene forventes lagt i området nærmest Skærbækvej. 6.6 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering Område Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Areal i område 2, der sammenlægges med en erhvervsgrund i område 1 medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent. 7.2 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 20

21 Bestemmelser 7.3. Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 60 m fra Skærbækvejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 30 m fra vejskel mod Kongstedvej og 20m fra vejskel mod Prinsessens Kvarter. Byggelinierne er vist på kortbilag nr. 1. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra nye stamvejes vejskel. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. 7.6 Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 24 m over terræn (målt fra niveauplan). Dog må 5% af grundens areal opføres i en højde op til 35 m. I en zone på 30 m fra område 2 må bebyggelsen dog ikke opføres i en større højde end 15 m. Bygninger må ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. Bygningsmyndigheden kan dog kræve større afstande til naboskel end angivet afhængig af nabobebyggelsers højde og brandbestemmelser. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. Område Der må ikke opføres ny selstændig beboelse, og der må ikke opføres nye produktionsbygninger i tilknytning til landbrugserhverv. Eksisterende ejendomme kan i øvrigt til- og ombygges efter planlovens regler om byggeri i landzone. 21

22 Bebyggelsens ydre fremtræden Område Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Materialerne skal fremhæve bebyggelsens arkitektoniske helhed. Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne, og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 3 facadeskilte pr. virksomhed, ét på hver facade mod eksterne veje. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte direkte på facaden. De påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte må mod Skærbækvej, Prinsessens Kvarter og Kongstedvej højst være 100 cm høje og 800 cm brede. Facadeskiltet skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Ved særlig store bygningskroppe kan ovennævnte regler vedr. facadeskilte fraviges, når opsætningen sker efter særlig ansøgning og tilladelse. 22

23 Bestemmelser 8.4 Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved vejadgang ud mod Prinsessens kvarter. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund, indenfor en zone på 2,5 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. Område Om- og tilbygninger skal opføres i harmoni med og i overensstemmelse med eksisterende bebyggelse på pågældende ejendom. Ubebyggede arealer Område Arealet mellem vejskel og 30 m fra skel mod Kongstedvej, 30 m fra vejskel mod Skærbækvej, 20 m fra skel mod Prinsessens Kvarter udlægges som grønne bælter. De grønne bælter græssås, og områderne skal beplantes med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Området kan desuden anvendes til friareal samt til landbrug og græsning. Området mod Kongstedvej kan endvidere anvendes til bakkelandskab(støjvold). Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles flagborge og lignende eller foretages oplag eller udstilling. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for området må foretages terrænreguleringer i op til 3 m s højde målt fra eksisterende terræn. Terrænreguleringer må foretages med større højde, når det sker efter et af Bygningsmyndigheden godkendt projekt, der tilgodeser intentionerne om at skabe en helhed i områdets udformning med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning. Terrænreguleringerne må ikke ske nærmere skel end 5 m. Med henblik på at begrænse støjgenerne fra virksomheder i området må der etableres støjdæmpende bakker og volde mod Tårup dog ikke nærmere vejskel end 5 m. 9.3 Hegning mellem grundene og mod omliggende veje skal ske som levende hegn eller som hegn i træ, natursten, jordvold Der kan derudover anvendes trådhegn, hvis dette skjules i en beplantning. Der må ikke opsættes trådhegn i 23

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000.

LOKALPLAN nr. 287. Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74. Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000. LOKALPLAN nr. 287 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 74 Lokalplanområde Plan & Byg, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål er at regulere

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde

Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde Lokalplan G-82 Lokalplan for erhvervsområde Vedtagelsesdato: 06-05-2003 LOKALPLAN FOR ET ERHVERVSOMRÅDE I GEDVED GEDVED KOMMUNE G-82 LOKALPLAN NR. G-82 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL I DEN SYDVESTLIGE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere