LOKALPLAN nr Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1:

4 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer ind mod øst. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. Området er attraktivt som placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker en central og trafikal optimal beliggenhed i Danmark. Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6. Bl.a. på grund af grundvandsinteresse i området udlægges den nordligste del af lokalplanområdet til ny natur. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fremme en yderligere erhvervsudvikling i det område langs og nær ved motorvejen, der med baggrund i den optimale beliggenhed har fået navnet DANMARKC. Det er målet at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde ved at udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold. Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et relativt 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold fladt terræn uden større beplantning. Området gennemskæres af en højspændingsledning, som planlægges flyttet i forbindelse med byggemodningen. Naboområderne mod sydvest er udlagt til erhverv af samme type, som nærværende lokalplan udlægger. Lokalplanens indhold Det er målet at skabe et attraktivt erhvervsområde fortrinsvis for virksomheder med stort transportbehov og nærhed til transportcenter. Lokalplanområdets sydlige del udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6, produktionsvirksomhed, transport-, lager- og distributionsvirksomhed. I en zone på 100 m fra Tårup må der dog kun etableres erhvervsfunktioner under særlig hensyntagen vedr. støj i forhold til eksisterende boliger i Tårup. Det er kommunens ønske, at erhvervsområdets nye bebyggelser vil komme til at fremtræde i et moderne formsprog. Der er dog ikke i lokalplanen fastlagt eksakte regler om brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at bygninger fremtræder som en arkitektonisk helhed, og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. I lokalplanen er fastsat, at bygningshøjden højst må være 24 m. 5

6 Vejadgang til området sker fra Skærbækvej via Prinsessens Kvarter. Lokalplanens nordlige område udlægges til ny natur. Udlægget til ny natur sker for at beskytte grundvandet i området og for at sikre Naturplan Fredericiaes udlæg af grøn kile mellem Hejse og Kongsted. Udlægget til ny natur betyder, at området skal friholdes for landbrugsmæssig drift, primært med henblik på at reducere nitratforurening af grundvandet. Illustrationseksempel af det nordlige områdes anvendelse som ny natur. Eks. bygninger bevares, og der etableres skov med åbne grønninger, sø, stier og parkering Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 vist som byudviklingsområde. Byudviklingsområde Eks. byzone Regionplanens byudviklingsudlæg 6

7 Redegørelse Det område der omfattes af lokalplanen, er i regionplanen udpeget som indsatsområde som konsekvens af, at området har særlige drikkevandsinteresser. For indsatsområder skal der udarbejdes planer for fremtidssikring af vandforsyningen. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted-området. Indsatsplanen beskriver og accepterer lokalplanens arealudlæg til byudvikling i området. Arealudlægget har den konsekvens, at arealets regionplanmæssige binding som område med særlige drikkevandsinteresser ophæves. Vejle Amt har endvidere i 2006 offentliggjort forslag til tillæg nr. 12 (Mere skov i Vejle Amt) til regionplanen. Tillægget udpeger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanen. I Kommuneplantillæg nr. 50 er den sydlige del af området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplantillægget må området anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Området disponeres, så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Der må være industri, lager og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed, men ikke dagligvare og anden detailhandels-virksomhed. Den nordlige del af området er i kommuneplantillæg nr. 50 udlagt til ny natur. Ifølge kommuneplantillægget må byggeri maksimalt have en højde på 24 m. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse på op til 24 m og med et etageantal på højst 3. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen. Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres den sydlige del af området til byzone. Den nordlige del(område 2) forbliver i landzone. Jordbrugsmæssige interesser Arealet der omfattes af lokalplanen, anvendes i dag landbrugsmæssigt. Bag nærværende lokalplans udlæg af området til henholdsvis erhvervsformål og ny natur ligger en samlet afvejning af de forskellige arealanvendelsesinteresser herunder landbrugsinteressen. Forhold, der har vejet tungt til fordel for erhvervsanvendelsesinteressen, er arealets infrastrukturelle centrale beliggenhed, herunder muligheden for at forsyne området med stamspor til godstransport. Endvidere er området beliggende i direkte forlængelse af et eksisterende erhvervsområde. Udlæg af den nordlige del af området til ny natur skal primært ses med baggrund i 2 forhold. 7

8 Dels udgør arealerne en del af et såkaldt indstsområde dvs. et område, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Lokalplanens nordlige område er således beliggende i et område med stor nitratsårbarhed. I forbindelse med landbrug er forureningskilderne typisk nitrat og pesticider, hvorfor det er naturlig at dette areal udlægges til ny natur og således fremtidig udtages af landbrugsmæssig drift. Og dels skal udlægget til ny natur sikre den i naturplanen udlagte gønne kile mellem Hejse og Kongsted. Kilen vil samtidig udgøre en klar afgrænsning mod erhvervsområdet og sikre passende afstand mellem eksisterende landbrug og den kommende erhvervsbebyggelse. Lokalplanen udgør 1. etape af det byudviklingsområde mellem Skærbækvej, Vejle Landevej, Gl Ribevej og Kongstedvej som kommunetillæg nr. 50 udlægger. Byudviklingsområdet afgrænses naturligt af infrastrukturelle anlæg således at ingen landbrugsejendomme forringes ved ejendomsgennemskæring mv. på grund af nye infrastrukturanlæg. 1. etape udgør ca. 60% af det samlede byudviklingsområde. Afgrænsningen gennem området er fastlagt i overensstemmelse med eksisterende skel og ejerforhold således ingen landbrugsejendom får større gener ved en for driften uhensigtsmæssig frastykning af areal. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendomme i området. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter, der giver forbindelse til Skærbækvej. Fra Prinsessens Kvarter er der kun 1,5 km til motorvej mod Århus. Skal man mod Kolding og Odense er der kun 2 km til motorvejstilkørslen. Prinsessens Kvarter er forlagt uden om Tårup. Der er i dag en årsdøgntrafik på Skærbækvej biler. Inden for kort gangafstand er der stoppesteder både for bybusser og regionale busser. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Vejbyggelinier Langs Skærbækvej fastlægges byggelinie på 60 m fra vejmidte. Langs 8

9 Redegørelse Prinsessens Kvarter og kongstedvej fastlægges byggelinie på 20 m fra vejskel. Øvrige fredningsforhold Vejle Museum skal foretage en prøvegravning på området. Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri i lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er beskyttede diger i området. Derudover er der ikke andre fredningsinteresser indenfor lokalplanens område. Der er ikke ejendomme, der i Fredericia Kommuneatlas er registreret med bevaringsværdi. Kystområder Lokalplanen er ikke omfattet af Planlovens 5 vedrørende kystnære områder, idet området er beliggende 3 km og mere fra kysten. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat imiljøstyrelsens vejledning. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Ved enkeltboliger i tilgrænsende landzoneområder og i Tårup skal nedenstående grænser derfor overholdes: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Trafikstøj Årsdøgntrafikken på Skærbækvej biler. Da lokalplanen også giver mulighed for kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør sådanne bygninger udformes så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledning kan overholdes. 9

10 Forsyningsplanlægning Lokalplanområdets sydlige del, der udlægges til erhverv er omfattet af Fredericia Kommunes spildevandsplan. Den maksimale tilladte befæstelse (der omfatter: bygningers grundareal, indkørsel, flisebelægninger, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte grund fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder det, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan eller bebyggelse, der ligger mere end 1 m under terræn Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi og rumopvarmning. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Indenfor området er der desuden servitutsikret naturgasledning og elledning. 10

11 Miljøvurdering Indledning Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer mod øst. Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-6 med højest tilladelig støj på 60 db(a), f.eks. transport-, lager-, logistik-, servicevirksomhed mv. Primært virksomheder med relativt stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom og ny bebyggelse må opføres i maks. 3 etager. Screening Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og foretaget den indledende vurdering, at der gennemføres miljøvurdering af lokalplanen. Fælles planlægningszone støj Planlægningszonen angiver det areal, hvor der kan være støjpåvirkninger, der begrænser arealets anvendelighed til støjfølsomme formål. Lokanplanen udlægger anvendelsen til virksomhedsklasse 3-6. Støjbelastningen i området vurderes acceptabel i forhold til den ønskede anvendelse. Virksomhedsstøj Områdets anvendelse til virksomheder i klasse 3 6 vurderes at kunne medføre en vis støjbelastning af støjfølsom anvendelse i Tårup, der er beliggende direkte optil lokalplanområdet. Indsatsområder En del af lokalplanområdet er af amtet udpeget som indsatsområde. Indsatsområder er betegnelsen for de vigtigste områder for nuværende og fremtidig vandindvinding, hvor der skal iværksættes en særlig indsats for beskyttelsen af grundvandet. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted- området. 11

12 Drikkevandsinteresser Amtet har udpeget en del af lokalplanområdet som område med særlige drikkevandsinteresser. I sådanne områder må der som hovedregel ikke tillades placeret aktiviteter eller anlæg, der kan true grundvandet. Arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes. Beskyttede diger Vejle Amt har registreret beskyttede diger i området. Registreringen er vejledende. Diger er vigtige elementer i kulturlandskaber og har generel beskyttelse. Lodsejere må ikke foretage indgreb eller ændre tilstanden af sten- eller jordiger, med mindre der er meddelt dispensation. Skovrejsning Den nordligste del af lokalplanområdet er udpeget som skovrejsningsområde. I sådanne områder kan der ydes støtte til skovplantning. Vejle Amt har i 2006 offentliggjort et tillæg til regionplanen, der udlægger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Beslutning Med baggrund i ovenstående har Fredericia Kommune besluttet, at der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Som resultat af screeningen omhandler miljøvurderingen, - støjforhold i forhold til støjfølsom anvendelse i Tårup. - drikkevandsinteresser - beskyttede diger 12

13 Miljøpåvirkninger - støj Støjforhold i forhold til omgivelserne De maks. tilladelige støjgrænser for hvor stor en støjbelastning virksomheder må påføre enkeltboliger i landzonen er: db(a). Virksomheder i lokalplanområdet skal overholde denne støjgrænseværdi i forhold til boliger i Tårup. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvender Fredericia Kommune en afstandszoningsmodel, der bygger på Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere. Drikkevandsinteresser Med hensyn til drikkevandsinteresserne indenfor området, har Vejle Amt, accepteret, at det aftalte område til byudvikling udgår af amtets drikkevandsinteresseplan mod, at kommunen sikrer området nord for, f. eks. gennem skovrejsning. Siden er dette ønske indarbejdet i forslag til naturplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til den nærmere udstrækning af skovområdet. I den indsatsplan for Kongsted- området, Vejle Amt har udarbejdet i 2006 beskrives og accepteres lokalplanens arealudlæg til byudvikling. For at hindre yderligere byudvikling mod nord samt for at sikre en del af drikkevandsinteresseområdet friholdes for fremtidig belastning blandt andet nitrat fra landbrugsdrift, udlægger lokalplanen området mellem afgrænsningen til byudvikling og Gl. Ribevej til ny natur. Udpegningen til ny natur medfører ikke automatisk, at der vil blive etableret natur, men området skal friholdes for aktiviteter og anlæg, der forringer muligheden for mere sammenhængende natur. Kommuneplantillægget indeholder endvidere retningslinie om, at lokalplanen for området skal indeholde bestemmelser om at området skal være ude af landbrugsmæssig drift og anlagt som ny natur (skov eller grønt område), forinden der kan udstedes byggetilladelser indenfor lokalplanens område. Beskyttede diger Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at diger skal sikres i videst muligt omfang. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af lokalplanområdet Lokalplanen indeholder en zoning, der skal sikre tilstrækkelig afstand til boliger i Tårup. 13

14 Til sikring af det indendørs og udendørs støjniveau indeholder lokalplanen endvidere nedenstående bestemmelse: Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db (A) for virksomhedsknyttet kontoranvendelse. Alternativer I forhold til 0-alternativet altså en status Q for områderne, betyder lokalplanen - at der etableres ny natur frem for landbrugsdrif, hvorved drikkevandsinteresserne sikres mod nitratpåvirkninger fra landbrugsdriften I forhold til lokalplanens overordnede arealdisponering er det ikke fundet hensigtsmæssig at udarbejde alternativer. Foranstaltninger til overvågning Bygningsinspektoratet skal tilse at reglerne om støj i forhold til Tårup By og at hensyn til diger efterleves ved byggeri indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den

15 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 15

16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 16

17 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 18. august 2004) m. evt. senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål for virksomheder i klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og stort transportbehov og dermed behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet og transportcenter, overføre del af lokalplanens område fra landzone til byzone, sikre områdets arkitektoniske fremtræden, især mod de omkringliggende veje sikre drikkevandsinteressen i området, ved at udlægge den nordlige del til ny natur. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Lokalplanområdet opdeles i henholdsvis område 1 og område 2 som vist på kortbilag Lokalplanens område 1 overføres fra landzone til byzone. Område 2 bibeholdes i landzone. Områdets anvendelse Område Område 1 udlægges til erhvervsformål for virksomheder af klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området kan anvendes til forskellige typer produktionsvirksomhed, transportog distributionsvirksomhed, industri, lager og engrosvirksomhed, liberale 17

18 erhverv og administration og lignende. Der må ikke være dagligvare og anden detailhandelsvirksomhed. 3.2 Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.3 Området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvendes Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere 3.4 Ved enkeltboliger i Tårup og i de tilgrænsende landzoneområder må den udendørs støjbelastning fra virksomheder dog højst være db(a): Mandag-fredag kl og lørdag kl : 55 db(a) Mandag-fredag kl og lørdag kl : 45 db(a) Alle dage kl : 40 db(a) 3.5 Støjfølsom anvendelse som f.eks. virksomhedstilknyttet kontorvirksomhed skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænse værdier for acceptabel indendørs støj (35 db(a) støj ikke overskrides. Dette skal ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facade isolering o.l. og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. Område Område 2 udlægges til ny natur (skov, naturareal e.lign). Der kan således etableres skov med åbne grønninger, søer, stier og parkering i området. 18

19 Bestemmelser Udstykninger Område Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. Område Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye selvstændige ejendomme. Areal i område 2, der naturligt kan sammenlægges med en erhvervsgrund udstykket i område 1, kan sammenlægges med erhvervsgrunden. Vej- og stiforhold 5.1 Område 1 vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter i princippet som vist på kortbilag nr. 1. Eksisterende lovlige vejadgange til eksisterende ejendomme i område 2 kan bibeholdes. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af Skærbækvej i det grønne bælte. Indtil Skærbækvej udvides, anvendes arealet som et grønt bælte jfr Nye veje i området udlægges i mindst 11 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 7 m bredde med fast belægning, f.eks. asfalt. Vejadgang til nye udstykkede grunde i område 1 må kun ske fra disse veje. 5.4 Tårupvej nedlægges på strækningen fra Skærbækvej til Prinsessens kvarter. 5.5 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. I område 2 kan der dog etableres parkering med henblik på offentlighedens adgang. Der må ikke etableres parkering nærmere end 30 m fra vejskel mod Skærbækvej. 5.6 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. Ledningsanlæg

20 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.3 Langs Skærbækvej er der placeret transmissionsledning for naturgas. De pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst 2 x 10 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger eller plantes træer med dybtgående rødder. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af 60kV-elkabler samt højspændingsledning, der er sikret ved tinglysning, og hvorom der henvises til tingbogen. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet planlægges højspændingsledningen omlagt. 6.5 Virksomheder indenfor lokalplanens område skal tåle, at der fremføres stamspor hen over grundene. Sporene forventes lagt i området nærmest Skærbækvej. 6.6 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering Område Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Areal i område 2, der sammenlægges med en erhvervsgrund i område 1 medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent. 7.2 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 20

21 Bestemmelser 7.3. Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 60 m fra Skærbækvejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 30 m fra vejskel mod Kongstedvej og 20m fra vejskel mod Prinsessens Kvarter. Byggelinierne er vist på kortbilag nr. 1. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra nye stamvejes vejskel. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. 7.6 Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 24 m over terræn (målt fra niveauplan). Dog må 5% af grundens areal opføres i en højde op til 35 m. I en zone på 30 m fra område 2 må bebyggelsen dog ikke opføres i en større højde end 15 m. Bygninger må ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. Bygningsmyndigheden kan dog kræve større afstande til naboskel end angivet afhængig af nabobebyggelsers højde og brandbestemmelser. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. Område Der må ikke opføres ny selstændig beboelse, og der må ikke opføres nye produktionsbygninger i tilknytning til landbrugserhverv. Eksisterende ejendomme kan i øvrigt til- og ombygges efter planlovens regler om byggeri i landzone. 21

22 Bebyggelsens ydre fremtræden Område Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Materialerne skal fremhæve bebyggelsens arkitektoniske helhed. Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne, og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 3 facadeskilte pr. virksomhed, ét på hver facade mod eksterne veje. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte direkte på facaden. De påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte må mod Skærbækvej, Prinsessens Kvarter og Kongstedvej højst være 100 cm høje og 800 cm brede. Facadeskiltet skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Ved særlig store bygningskroppe kan ovennævnte regler vedr. facadeskilte fraviges, når opsætningen sker efter særlig ansøgning og tilladelse. 22

23 Bestemmelser 8.4 Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved vejadgang ud mod Prinsessens kvarter. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund, indenfor en zone på 2,5 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. Område Om- og tilbygninger skal opføres i harmoni med og i overensstemmelse med eksisterende bebyggelse på pågældende ejendom. Ubebyggede arealer Område Arealet mellem vejskel og 30 m fra skel mod Kongstedvej, 30 m fra vejskel mod Skærbækvej, 20 m fra skel mod Prinsessens Kvarter udlægges som grønne bælter. De grønne bælter græssås, og områderne skal beplantes med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Området kan desuden anvendes til friareal samt til landbrug og græsning. Området mod Kongstedvej kan endvidere anvendes til bakkelandskab(støjvold). Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles flagborge og lignende eller foretages oplag eller udstilling. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for området må foretages terrænreguleringer i op til 3 m s højde målt fra eksisterende terræn. Terrænreguleringer må foretages med større højde, når det sker efter et af Bygningsmyndigheden godkendt projekt, der tilgodeser intentionerne om at skabe en helhed i områdets udformning med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning. Terrænreguleringerne må ikke ske nærmere skel end 5 m. Med henblik på at begrænse støjgenerne fra virksomheder i området må der etableres støjdæmpende bakker og volde mod Tårup dog ikke nærmere vejskel end 5 m. 9.3 Hegning mellem grundene og mod omliggende veje skal ske som levende hegn eller som hegn i træ, natursten, jordvold Der kan derudover anvendes trådhegn, hvis dette skjules i en beplantning. Der må ikke opsættes trådhegn i 23

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd

FREDERICIAKOMMUNE. Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 242 Masterplanens mest centrale område - CE 1 Syd Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21

Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01. Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Forslag til Lokalplan Frh 08.08.01 Udsigtsboliger, Lykkensminde, Købstrupvej 21 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 4 Lokalplaners indhold Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Lovgrundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere