LOKALPLAN nr Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000"

Transkript

1 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer osv. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1:

4 Lokalplanens område Indledning Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer ind mod øst. Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på ovenstående kort. Området er attraktivt som placeringsmulighed for virksomheder, der ønsker en central og trafikal optimal beliggenhed i Danmark. Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6. Bl.a. på grund af grundvandsinteresse i området udlægges den nordligste del af lokalplanområdet til ny natur. Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fremme en yderligere erhvervsudvikling i det område langs og nær ved motorvejen, der med baggrund i den optimale beliggenhed har fået navnet DANMARKC. Det er målet at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde ved at udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold. Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et relativt 4

5 Redegørelse Luftfoto der viser lokalplanens område og eksisterende forhold fladt terræn uden større beplantning. Området gennemskæres af en højspændingsledning, som planlægges flyttet i forbindelse med byggemodningen. Naboområderne mod sydvest er udlagt til erhverv af samme type, som nærværende lokalplan udlægger. Lokalplanens indhold Det er målet at skabe et attraktivt erhvervsområde fortrinsvis for virksomheder med stort transportbehov og nærhed til transportcenter. Lokalplanområdets sydlige del udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 3-6, produktionsvirksomhed, transport-, lager- og distributionsvirksomhed. I en zone på 100 m fra Tårup må der dog kun etableres erhvervsfunktioner under særlig hensyntagen vedr. støj i forhold til eksisterende boliger i Tårup. Det er kommunens ønske, at erhvervsområdets nye bebyggelser vil komme til at fremtræde i et moderne formsprog. Der er dog ikke i lokalplanen fastlagt eksakte regler om brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at bygninger fremtræder som en arkitektonisk helhed, og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. I lokalplanen er fastsat, at bygningshøjden højst må være 24 m. 5

6 Vejadgang til området sker fra Skærbækvej via Prinsessens Kvarter. Lokalplanens nordlige område udlægges til ny natur. Udlægget til ny natur sker for at beskytte grundvandet i området og for at sikre Naturplan Fredericiaes udlæg af grøn kile mellem Hejse og Kongsted. Udlægget til ny natur betyder, at området skal friholdes for landbrugsmæssig drift, primært med henblik på at reducere nitratforurening af grundvandet. Illustrationseksempel af det nordlige områdes anvendelse som ny natur. Eks. bygninger bevares, og der etableres skov med åbne grønninger, sø, stier og parkering Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan 2005 vist som byudviklingsområde. Byudviklingsområde Eks. byzone Regionplanens byudviklingsudlæg 6

7 Redegørelse Det område der omfattes af lokalplanen, er i regionplanen udpeget som indsatsområde som konsekvens af, at området har særlige drikkevandsinteresser. For indsatsområder skal der udarbejdes planer for fremtidssikring af vandforsyningen. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted-området. Indsatsplanen beskriver og accepterer lokalplanens arealudlæg til byudvikling i området. Arealudlægget har den konsekvens, at arealets regionplanmæssige binding som område med særlige drikkevandsinteresser ophæves. Vejle Amt har endvidere i 2006 offentliggjort forslag til tillæg nr. 12 (Mere skov i Vejle Amt) til regionplanen. Tillægget udpeger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanen. I Kommuneplantillæg nr. 50 er den sydlige del af området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplantillægget må området anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Området disponeres, så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Der må være industri, lager og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed, men ikke dagligvare og anden detailhandels-virksomhed. Den nordlige del af området er i kommuneplantillæg nr. 50 udlagt til ny natur. Ifølge kommuneplantillægget må byggeri maksimalt have en højde på 24 m. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse på op til 24 m og med et etageantal på højst 3. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med kommuneplanen. Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres den sydlige del af området til byzone. Den nordlige del(område 2) forbliver i landzone. Jordbrugsmæssige interesser Arealet der omfattes af lokalplanen, anvendes i dag landbrugsmæssigt. Bag nærværende lokalplans udlæg af området til henholdsvis erhvervsformål og ny natur ligger en samlet afvejning af de forskellige arealanvendelsesinteresser herunder landbrugsinteressen. Forhold, der har vejet tungt til fordel for erhvervsanvendelsesinteressen, er arealets infrastrukturelle centrale beliggenhed, herunder muligheden for at forsyne området med stamspor til godstransport. Endvidere er området beliggende i direkte forlængelse af et eksisterende erhvervsområde. Udlæg af den nordlige del af området til ny natur skal primært ses med baggrund i 2 forhold. 7

8 Dels udgør arealerne en del af et såkaldt indstsområde dvs. et område, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Lokalplanens nordlige område er således beliggende i et område med stor nitratsårbarhed. I forbindelse med landbrug er forureningskilderne typisk nitrat og pesticider, hvorfor det er naturlig at dette areal udlægges til ny natur og således fremtidig udtages af landbrugsmæssig drift. Og dels skal udlægget til ny natur sikre den i naturplanen udlagte gønne kile mellem Hejse og Kongsted. Kilen vil samtidig udgøre en klar afgrænsning mod erhvervsområdet og sikre passende afstand mellem eksisterende landbrug og den kommende erhvervsbebyggelse. Lokalplanen udgør 1. etape af det byudviklingsområde mellem Skærbækvej, Vejle Landevej, Gl Ribevej og Kongstedvej som kommunetillæg nr. 50 udlægger. Byudviklingsområdet afgrænses naturligt af infrastrukturelle anlæg således at ingen landbrugsejendomme forringes ved ejendomsgennemskæring mv. på grund af nye infrastrukturanlæg. 1. etape udgør ca. 60% af det samlede byudviklingsområde. Afgrænsningen gennem området er fastlagt i overensstemmelse med eksisterende skel og ejerforhold således ingen landbrugsejendom får større gener ved en for driften uhensigtsmæssig frastykning af areal. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendomme i området. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. Landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter, der giver forbindelse til Skærbækvej. Fra Prinsessens Kvarter er der kun 1,5 km til motorvej mod Århus. Skal man mod Kolding og Odense er der kun 2 km til motorvejstilkørslen. Prinsessens Kvarter er forlagt uden om Tårup. Der er i dag en årsdøgntrafik på Skærbækvej biler. Inden for kort gangafstand er der stoppesteder både for bybusser og regionale busser. Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog Udearealer for alle. Vejbyggelinier Langs Skærbækvej fastlægges byggelinie på 60 m fra vejmidte. Langs 8

9 Redegørelse Prinsessens Kvarter og kongstedvej fastlægges byggelinie på 20 m fra vejskel. Øvrige fredningsforhold Vejle Museum skal foretage en prøvegravning på området. Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri i lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Der er beskyttede diger i området. Derudover er der ikke andre fredningsinteresser indenfor lokalplanens område. Der er ikke ejendomme, der i Fredericia Kommuneatlas er registreret med bevaringsværdi. Kystområder Lokalplanen er ikke omfattet af Planlovens 5 vedrørende kystnære områder, idet området er beliggende 3 km og mere fra kysten. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat imiljøstyrelsens vejledning. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Ved enkeltboliger i tilgrænsende landzoneområder og i Tårup skal nedenstående grænser derfor overholdes: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Trafikstøj Årsdøgntrafikken på Skærbækvej biler. Da lokalplanen også giver mulighed for kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør sådanne bygninger udformes så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledning kan overholdes. 9

10 Forsyningsplanlægning Lokalplanområdets sydlige del, der udlægges til erhverv er omfattet af Fredericia Kommunes spildevandsplan. Den maksimale tilladte befæstelse (der omfatter: bygningers grundareal, indkørsel, flisebelægninger, parkeringsarealer og lign.) af den enkelte grund fremgår af spildevandsplanen. Ved byggeri med kælder gælder det, at Fredericia Kommunes kloaksystem ikke kan modtage regn- og spildevand fra kælderplan eller bebyggelse, der ligger mere end 1 m under terræn Virksomhederne er fritstillet i deres energivalg til procesenergi og rumopvarmning. Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Indenfor området er der desuden servitutsikret naturgasledning og elledning. 10

11 Miljøvurdering Indledning Ifølge lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer skal lokalplanens indvirkning på miljøet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Lokalplanen omfatter et område på knap 100 ha, beliggende øst for Tårup. Området er afgrænset mod syd af Skærbækvej, mod nord af Gl. Ribevej, mod vest af Kongstedvej og af landbrugsarealer mod øst. Området anvendes i dag til landbrugsformål. Lokalplanen udlægger arealet til erhvervsformål i virksomhedsklasse 3-6 med højest tilladelig støj på 60 db(a), f.eks. transport-, lager-, logistik-, servicevirksomhed mv. Primært virksomheder med relativt stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom og ny bebyggelse må opføres i maks. 3 etager. Screening Fredericia Kommune har screenet lokalplanen og foretaget den indledende vurdering, at der gennemføres miljøvurdering af lokalplanen. Fælles planlægningszone støj Planlægningszonen angiver det areal, hvor der kan være støjpåvirkninger, der begrænser arealets anvendelighed til støjfølsomme formål. Lokanplanen udlægger anvendelsen til virksomhedsklasse 3-6. Støjbelastningen i området vurderes acceptabel i forhold til den ønskede anvendelse. Virksomhedsstøj Områdets anvendelse til virksomheder i klasse 3 6 vurderes at kunne medføre en vis støjbelastning af støjfølsom anvendelse i Tårup, der er beliggende direkte optil lokalplanområdet. Indsatsområder En del af lokalplanområdet er af amtet udpeget som indsatsområde. Indsatsområder er betegnelsen for de vigtigste områder for nuværende og fremtidig vandindvinding, hvor der skal iværksættes en særlig indsats for beskyttelsen af grundvandet. Vejle Amt har i 2006 udarbejdet indsatsplan for Kongsted- området. 11

12 Drikkevandsinteresser Amtet har udpeget en del af lokalplanområdet som område med særlige drikkevandsinteresser. I sådanne områder må der som hovedregel ikke tillades placeret aktiviteter eller anlæg, der kan true grundvandet. Arealanvendelse, der sikrer godt grundvand, skal fremmes. Beskyttede diger Vejle Amt har registreret beskyttede diger i området. Registreringen er vejledende. Diger er vigtige elementer i kulturlandskaber og har generel beskyttelse. Lodsejere må ikke foretage indgreb eller ændre tilstanden af sten- eller jordiger, med mindre der er meddelt dispensation. Skovrejsning Den nordligste del af lokalplanområdet er udpeget som skovrejsningsområde. I sådanne områder kan der ydes støtte til skovplantning. Vejle Amt har i 2006 offentliggjort et tillæg til regionplanen, der udlægger det område, lokalplanen udlægger til ny natur til skovrejsningsområde. Beslutning Med baggrund i ovenstående har Fredericia Kommune besluttet, at der gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Som resultat af screeningen omhandler miljøvurderingen, - støjforhold i forhold til støjfølsom anvendelse i Tårup. - drikkevandsinteresser - beskyttede diger 12

13 Miljøpåvirkninger - støj Støjforhold i forhold til omgivelserne De maks. tilladelige støjgrænser for hvor stor en støjbelastning virksomheder må påføre enkeltboliger i landzonen er: db(a). Virksomheder i lokalplanområdet skal overholde denne støjgrænseværdi i forhold til boliger i Tårup. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvender Fredericia Kommune en afstandszoningsmodel, der bygger på Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere. Drikkevandsinteresser Med hensyn til drikkevandsinteresserne indenfor området, har Vejle Amt, accepteret, at det aftalte område til byudvikling udgår af amtets drikkevandsinteresseplan mod, at kommunen sikrer området nord for, f. eks. gennem skovrejsning. Siden er dette ønske indarbejdet i forslag til naturplanen. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til den nærmere udstrækning af skovområdet. I den indsatsplan for Kongsted- området, Vejle Amt har udarbejdet i 2006 beskrives og accepteres lokalplanens arealudlæg til byudvikling. For at hindre yderligere byudvikling mod nord samt for at sikre en del af drikkevandsinteresseområdet friholdes for fremtidig belastning blandt andet nitrat fra landbrugsdrift, udlægger lokalplanen området mellem afgrænsningen til byudvikling og Gl. Ribevej til ny natur. Udpegningen til ny natur medfører ikke automatisk, at der vil blive etableret natur, men området skal friholdes for aktiviteter og anlæg, der forringer muligheden for mere sammenhængende natur. Kommuneplantillægget indeholder endvidere retningslinie om, at lokalplanen for området skal indeholde bestemmelser om at området skal være ude af landbrugsmæssig drift og anlagt som ny natur (skov eller grønt område), forinden der kan udstedes byggetilladelser indenfor lokalplanens område. Beskyttede diger Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at diger skal sikres i videst muligt omfang. Foranstaltninger til begrænsning af miljøpåvirkninger af lokalplanområdet Lokalplanen indeholder en zoning, der skal sikre tilstrækkelig afstand til boliger i Tårup. 13

14 Til sikring af det indendørs og udendørs støjniveau indeholder lokalplanen endvidere nedenstående bestemmelse: Det skal sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 db (A) for virksomhedsknyttet kontoranvendelse. Alternativer I forhold til 0-alternativet altså en status Q for områderne, betyder lokalplanen - at der etableres ny natur frem for landbrugsdrif, hvorved drikkevandsinteresserne sikres mod nitratpåvirkninger fra landbrugsdriften I forhold til lokalplanens overordnede arealdisponering er det ikke fundet hensigtsmæssig at udarbejde alternativer. Foranstaltninger til overvågning Bygningsinspektoratet skal tilse at reglerne om støj i forhold til Tårup By og at hensyn til diger efterleves ved byggeri indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den

15 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 15

16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 16

17 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 18. august 2004) m. evt. senere ændringer fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål for virksomheder i klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og stort transportbehov og dermed behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet og transportcenter, overføre del af lokalplanens område fra landzone til byzone, sikre områdets arkitektoniske fremtræden, især mod de omkringliggende veje sikre drikkevandsinteressen i området, ved at udlægge den nordlige del til ny natur. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side og omfatter følgende matrikelnumre: 3a, 5a, 6e og 6c Tårup By, Taulov, samt 12a, 12e, 13, 36 og del af 27f, Kongsted by, Bredstrup, samt alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes heraf. Lokalplanområdet opdeles i henholdsvis område 1 og område 2 som vist på kortbilag Lokalplanens område 1 overføres fra landzone til byzone. Område 2 bibeholdes i landzone. Områdets anvendelse Område Område 1 udlægges til erhvervsformål for virksomheder af klasse 3-6, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området kan anvendes til forskellige typer produktionsvirksomhed, transportog distributionsvirksomhed, industri, lager og engrosvirksomhed, liberale 17

18 erhverv og administration og lignende. Der må ikke være dagligvare og anden detailhandelsvirksomhed. 3.2 Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.3 Området må anvendes til virksomheder i klasse 3-6, det vil sige til virksomheder med nogen og stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Området disponeres så de mindst støjende virksomheder eller dele af virksomheder placeres nærmest Tårup og de eksisterende boliger her. Som planlægningsværktøj til at overholde støjgrænseværdier til støjfølsom anvendelse som boliger anvendes Miljøstyrelsens anbefalede afstande. Mod Tårup kan der etableres støjafskærmning i form af vold (bakker). Såfremt der etableres støjafskærmning eller ved beregning kan dokumenteres kan aftandszoningens afstande reduceres i overensstemmelse med den reduktion i støjen en beregning kan dokumentere 3.4 Ved enkeltboliger i Tårup og i de tilgrænsende landzoneområder må den udendørs støjbelastning fra virksomheder dog højst være db(a): Mandag-fredag kl og lørdag kl : 55 db(a) Mandag-fredag kl og lørdag kl : 45 db(a) Alle dage kl : 40 db(a) 3.5 Støjfølsom anvendelse som f.eks. virksomhedstilknyttet kontorvirksomhed skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænse værdier for acceptabel indendørs støj (35 db(a) støj ikke overskrides. Dette skal ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facade isolering o.l. og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. Område Område 2 udlægges til ny natur (skov, naturareal e.lign). Der kan således etableres skov med åbne grønninger, søer, stier og parkering i området. 18

19 Bestemmelser Udstykninger Område Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. Område Der må ikke ske udstykning, hvorved der opstår nye selvstændige ejendomme. Areal i område 2, der naturligt kan sammenlægges med en erhvervsgrund udstykket i område 1, kan sammenlægges med erhvervsgrunden. Vej- og stiforhold 5.1 Område 1 vejbetjenes fra Prinsessens Kvarter i princippet som vist på kortbilag nr. 1. Eksisterende lovlige vejadgange til eksisterende ejendomme i område 2 kan bibeholdes. 5.2 Der udlægges areal til udvidelse af Skærbækvej i det grønne bælte. Indtil Skærbækvej udvides, anvendes arealet som et grønt bælte jfr Nye veje i området udlægges i mindst 11 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 7 m bredde med fast belægning, f.eks. asfalt. Vejadgang til nye udstykkede grunde i område 1 må kun ske fra disse veje. 5.4 Tårupvej nedlægges på strækningen fra Skærbækvej til Prinsessens kvarter. 5.5 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. I område 2 kan der dog etableres parkering med henblik på offentlighedens adgang. Der må ikke etableres parkering nærmere end 30 m fra vejskel mod Skærbækvej. 5.6 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let komme til og fra eventuelle miljøstationer. Ledningsanlæg

20 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.3 Langs Skærbækvej er der placeret transmissionsledning for naturgas. De pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst 2 x 10 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger eller plantes træer med dybtgående rødder. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af 60kV-elkabler samt højspændingsledning, der er sikret ved tinglysning, og hvorom der henvises til tingbogen. I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet planlægges højspændingsledningen omlagt. 6.5 Virksomheder indenfor lokalplanens område skal tåle, at der fremføres stamspor hen over grundene. Sporene forventes lagt i området nærmest Skærbækvej. 6.6 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering Område Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 50. Areal i område 2, der sammenlægges med en erhvervsgrund i område 1 medregnes ved beregning af bebyggelsesprocent. 7.2 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af om projektet overholder lokalplanens bestemmelser foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide. 20

21 Bestemmelser 7.3. Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 60 m fra Skærbækvejs midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 30 m fra vejskel mod Kongstedvej og 20m fra vejskel mod Prinsessens Kvarter. Byggelinierne er vist på kortbilag nr. 1. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra nye stamvejes vejskel. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. 7.6 Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 24 m over terræn (målt fra niveauplan). Dog må 5% af grundens areal opføres i en højde op til 35 m. I en zone på 30 m fra område 2 må bebyggelsen dog ikke opføres i en større højde end 15 m. Bygninger må ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. Bygningsmyndigheden kan dog kræve større afstande til naboskel end angivet afhængig af nabobebyggelsers højde og brandbestemmelser. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. Område Der må ikke opføres ny selstændig beboelse, og der må ikke opføres nye produktionsbygninger i tilknytning til landbrugserhverv. Eksisterende ejendomme kan i øvrigt til- og ombygges efter planlovens regler om byggeri i landzone. 21

22 Bebyggelsens ydre fremtræden Område Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Materialerne skal fremhæve bebyggelsens arkitektoniske helhed. Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne, og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 3 facadeskilte pr. virksomhed, ét på hver facade mod eksterne veje. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte direkte på facaden. De påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte må mod Skærbækvej, Prinsessens Kvarter og Kongstedvej højst være 100 cm høje og 800 cm brede. Facadeskiltet skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. Ved særlig store bygningskroppe kan ovennævnte regler vedr. facadeskilte fraviges, når opsætningen sker efter særlig ansøgning og tilladelse. 22

23 Bestemmelser 8.4 Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved vejadgang ud mod Prinsessens kvarter. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund, indenfor en zone på 2,5 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. Område Om- og tilbygninger skal opføres i harmoni med og i overensstemmelse med eksisterende bebyggelse på pågældende ejendom. Ubebyggede arealer Område Arealet mellem vejskel og 30 m fra skel mod Kongstedvej, 30 m fra vejskel mod Skærbækvej, 20 m fra skel mod Prinsessens Kvarter udlægges som grønne bælter. De grønne bælter græssås, og områderne skal beplantes med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Området kan desuden anvendes til friareal samt til landbrug og græsning. Området mod Kongstedvej kan endvidere anvendes til bakkelandskab(støjvold). Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles flagborge og lignende eller foretages oplag eller udstilling. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Inden for området må foretages terrænreguleringer i op til 3 m s højde målt fra eksisterende terræn. Terrænreguleringer må foretages med større højde, når det sker efter et af Bygningsmyndigheden godkendt projekt, der tilgodeser intentionerne om at skabe en helhed i områdets udformning med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning. Terrænreguleringerne må ikke ske nærmere skel end 5 m. Med henblik på at begrænse støjgenerne fra virksomheder i området må der etableres støjdæmpende bakker og volde mod Tårup dog ikke nærmere vejskel end 5 m. 9.3 Hegning mellem grundene og mod omliggende veje skal ske som levende hegn eller som hegn i træ, natursten, jordvold Der kan derudover anvendes trådhegn, hvis dette skjules i en beplantning. Der må ikke opsættes trådhegn i 23

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41 LOKALPLAN nr. 235 Ny forplads vest for Fredericia Banegård Kommuneplantillæg nr. 41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 2 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere