AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TNGLYST DOKUMENT DOKUMENT: TNGLYSNNGSDATO: :30:49 EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive SERVTUT: Dkument type MYNDGHED: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K PATALEBERETTGET: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K AREALANVENDELSE: Anvendelsesfrhld SERVTUT FORTRNSRET: Servitutten kan tillægges priritetsstilling frud fr allerede tinglyste rettigheder i henhld til den angivne lvhjemmel :51:15 Side af 4

2 SERVTUT TEKST: Tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendm Deklaratin Selskabet Energinet.dk erklærer hermed at ville verhlde følgende betingelser sm Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest har stillet ifrbindelse med tilladelse til at kunne erhverve landbrugsejendmmen matr.nr. 1a Elkær Gde., Ringgive m.fl., beliggende Lyngvejen 8,7323 Give, efter landbrugslvens $ 21: 1. Ejendmmens jrder anvendes jrdbrugsmæssigt ved brtfrpagtning efter reglerne i lv m landbrugsejendmme i den udstrækning, dette er freneligt med gennemførelsen af anlægsarbejderne fr ledningsanlægget. 2. Ejendmmen inden 5 år efter erhvervelsestilladelsen, dg senest 1 år efter at ledningsanlægget er taget i brug, afhændes efter reglerne i lv m landbrugsejendmme. 3. Denne deklaratin tinglyses servitutstiftende på ejendmmen frud fr alle indehavere af rettigheder ver ejendmmen, uanset hvrnår rettigheden er stiftet, jf. S 39, stk. 1 i lv m landbrugsejendmme. 4. Påtaleberettiget er Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest med samme CVR-nr. sm Statsfrvaltn ingerne. ELEKTRONSK AKT ANMELDELSE NFORMATON: ANMELDER: CVR: Kntaktplysninger: Energinet.dk Tnne Kjærsvej Fredericia Lyn gvejen 8 - Jrd bru gskmm issinens dekla ratin, BLAG: Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: ba7830fc- 1 1 b3-45a9-9 39a-44288b58b845 Andet. Tilladelse - Lyngvejen 8, Give :51 :15 Side 2 af 4

3 ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: TLLÆGSTEKST: Frpriritet RESULTAT AF TNGLYSNNG EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive 0006r STATUS: Tinglyst TNGLYSNNGSDATO: :33:40 DOKUMENTTYPE: Frevis dkumentatin BEMÆRKNNGER: 't5:51 :1 5 Side 3 af 4

4 Endeligt indført. ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: :51:15 Side 4 af 4

5 Justitsministeriets Genpa tpapir. Til Lejekntrakter, Servitutdkumenter. t,, Frtsættelse af Dkumenter, Frtegnelse ver pantsatte Genstande. l. (vedr. fast Ejendm). ll[tr. Nr., Eferlav, Sgn: ]a Sdr. Elkjær, (i Kbenhavn Kvuter) ^ eller(irlesønderjydskelsnds- Ringgive sgn' dete) Bd. g ll. t ting. bgen, arl' Nr" EJerlav'. Sg. Âkt: Stab K^ n. e S.'Y (udr1u6 1 DmwÌt ntfet) Annelderens Navn g Bpæl (Kntt): sagf ører r,icht r Grin dsted.. 4 Ftfrátuu Stempel: 2 Kr. Øre Mellem undertegnede gårde u" tuk"sê e /3 Grønbjerg Dambrug er indgået sålyd.ende 0 v e r e n s k m s t: Erkjær T/S'GrønAjerg Dambrug frpligter sig til at afgive en d.el af d.en stemnehøjèe hvrtil der hidtil'har måttet stemmes ved stemmeværk nr. 5 i Omme å nemli.g til et punkt, der ligger i en højde ver åøbets daglige vandstand ved bren fr kmmuneveien mellem Gtønb, erg by g landevei'jen på mel1em tr3 g L,35 n.r bvilket giver en * sænkning af fldemàlet' Pâ r75 n. Til gengæd gdkender g.årdejer lver Vind Sørensen sm ejer af eje :dmmen matr.nr. a, Sdr. EJ-kjærgaarde Ringgive sgn fr sig g efterføgende ejere af den nævnte ejendm àt,der bygses et nyt stemrneværk -"å nær sm muligt bvr det t:-aiigere ha stået, g at det nye støttes mal hans eng, ligesm Y'te.n er villig ti ãt tå1e al-den færdse.l mkring stemmeværkef, sm er frnøden fr stemmeværkets byg- ning g dg kun at den enévand h idt i1 med afl nyttes på dele áf na-ns eng el1er på hele denne engl nâ" dræne den del der,ikke nere va.d,es, bag stemmeværket, men derudver rnå der ilcke ledes vand bag stemmeværket. Sm vederlag fr verenskmsten betaler /S erønbjerg Dambrug til ver Vind Sørensen een gançfr alle kr. l. Jerscn & Kleldskv, AfS, København.

6 skriver eet tusinde krner, fr hvllket be1øb herved kvitteresr g'desuden betales yderligere fr ulemper ved åens frlægning6 gennem venævntes ejendm under stemmeværkets bygning kr. eet tusind.e, hvrfr ligeledes kvitteres..ver Vind Sørensen frbehlder sig ret til at lade pstille en vandkana fran stivninge. Nærværende begæres J-yst på ma.tr.nr. a Sdr. Elkjærgaarde Ringgive sgn med. respekt af de i dag lyste hæftelser a.f enhver art, hvrm henvises til ejendmmens blad i tingbgen. Påtaleberettiget er nuværende g fremtidíge indehavere af /S Omaujerg Dambrug. Elkjær den L956. sm ejer af matr.nr. La Sdr. Elkjærgaarde: ver V. Sørensen. 'r rls Grønhj erg Dambrug: l.hjrth Gregersen OenPartens rlgtlghed bekæftes Clvildrn^eren i Veþ, den / - 7 trg '

7 3-y Ganrnelby BY, Matr.nr. 1-b, 1-, -1_-m, 1-r, l-am, 1-g, 1--a Grlskvgårde, L-t, L-a, 1-k, L-ae, 2-8 Elt<aen Gårde, K/,þ Akt: Skab nr Anmelder: 't. Ringive. Stempel XrTZSO'- fra st. 4l ti1 st. L6/+ fra st. L64 til st. 592 fra sè. 592 til st. 47L fra st. 592 til sè kv kabelanlæg fra st. 544 sl. 712 Dekt.nr. etape 3 dekl L92l 164 St. Karlskv 592 l( r]'skv Vest 471 St. (arlskv 2 Transfrmerstatin 544 Grønb Vedrørèr kun matrikel nr De kla rat i n fr elkabler med speendinger til g med 20 kv samt transfrmerstatin med grundareal på højst 5 2 O Undertegnede meddeler herved med bindende virkning fr mig g efterfølgende ejere (neden fr betegnet "Selskabet") eller den, til hvem Selskabet eventuelt måtte verdrage sine rettigheder, ret til på mstående ejendm(me) at anbringe venstående irdkabelanlæg med frnødent tilbehør. Anleeggets g dets mtrentlige placering på ejendmmen fremgår af den udleverede/vedhæftede plan. Selskabet har ret til at efterse, vedligehlde g ridskifte kabelanlægget med tilhørende transfrmerstatin samt ret til at sikre, at transfrmerstatinen står frit g upåvirket af mgivelserne. Ldsejeren frpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet ver g mkring kabelanlægget, sm lvgivningen til enhver tid freskriver' Danske Elværkers Frening

8 Jrden ver kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder.behandling med nrmale markredskaber. Byggeri, etablering af vej, terrænændringer, grubning, dræning, bringer eller andet, hvr der er risik fr at skade kabelanlægget, g sm udføres nærmere end 1 m fra kabèlanlægget (vandret afstand), skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen, hvrefter Selskabet fr egen regning påviser eller - m nødvendigt - frilægger kabelanlægget. Fr byggeri til landbrugsmæssíge frmål flytter eller sikrer Selskabet kabelanlægget fr egen regning, Ved skvrejsning eller anden beplantning nærmere end 1 m fra kabelanlægget, skal ldsejeren kntakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår fr etablering af beplantningen. Ved fremtidige dreeningsarbejder på ejendmmen er Selskabet frpligtet til at afhlde merudgifter frårsaget af kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den frudgående planlægning. Fr de rettigheder Selskabet har erhvervet ved denne deklaratin, yder Selskabet en éngangserstatning. Erstatn ngen beregnes på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Erstatning fr skader pstået ved anlæggets etablering, vedligehldelse, udskiftning eller fjernelse pgøres på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af denne deklaralins bestemmelser er Selskabet eller den, til hvem Selskabet måtte verdrage sine rettigheder. Nærværende deklaratin er Selskabet berettiget til at lade tinglyse sm servitutstiftende på ejendmmen. Med hensyn til de på ejendmmen hvilende servitutter g behæftelser af enhver art henvises tíl tingbgen. Deklaratinen respekterer mpriritering g priritering. Nåi anlægget ikke bruges længere, g ldsejeren anmder herm, er Selskabet frpligtet til at aflyse deklaratinen g fjerne anlægget.

9 Dat Ejendmmens matrikelbetegnelse L-b Karlskvgårde, Riagive. Sign: Ejerens underskrift Niels Peter Pårup Frhandlerens underskrift Sign: Tnny ltildebrandt g l-m Karlskvgårde, Ringive. Hi-lmar K. transen Truey Hildebrandt x Karl-skvgårde, Ringive, Jøtgen Therkelsen Tnrry llildebrandt r E1kær Gårde, Ringive. Gr:nnar Jensen Tnny Hildebrandt -d- -d- Rudi Jensen ae Bll<aer Gårde Ringive Kim Jensen Tnny Hildebrandt 4-B-97 1-k Ell<ær Gårde, Ringive Egn A. Nielsen Tnrry Hildebrandt L-a Karlskvgårde, Ringive. trans lbrlskv Jensen Tnrry tildebrandt

10 Dat Ejendmmens matrikelbeteqnelse L-a Etlcff Gårde, 'l - Karlskvgårde, Ringive Ejerens underskrift Pia Pulsen Pedersen Frhandlerens underskrift Tnny Hildebrandt -d- -d- Bent fvan Pedersen 20-B-97 1-am krlskvgårde, Ringive Villy Kjeldsen -d g Ellaen Gårde, Ringive. Hen:ring Schnidt -d y Garrnelby By, Ringive Kaj }4adsen -d:- lùenrsende deklara t in dkendes af Give Byråd i henhld til lv m lanlægning S 42, idet tilvejebringelsen af 1 kalplan ikke er påkræ vet. Give byråd, den L s1gn.: Curt Nielsen brgmes ter J. Hastrup p1an1ægningsleder.

11 ÍN! È B t CA i6 <9 3J ãs a õ 3 li l ,t + DØRSLUNDVTJ 44 7J3O BRANDE rtf.9f18037f Kólrne a^ rk*e nëlsrkre, mr km fø^l lrl ær[e,t 3 ^ 0.4 kv trnsfrnnersttìn l0 kv kbel 0.4 kv kbel 1O l r h rf llprlrrinn

12 çj\' t e :. ro (h õò < q a E à. ^\'x 9- '. ß. * DØRSLUNDVEJ 4.t 73JO BRANDE Ttf K.cblrrre r r[<ke rnõlsr[re, ner km rfø-l t r - rert'e. rrrg A 0.4 kv trnsfrmerstt n l0 kv kbel 0.4 kv kbel l0 kv hrftleclnina

13 'ã. Ë E *** * * * * * * * * *** *** * **** *** Retten i Grindsted Tinglysningsaf del ingen Påtegning på byrde vedrørende matr.nr. 1 e m.f., Karlskvgård, Ejendmsejer : Nie1s-Peter Paarup Lyst første gang den: L7.O under nr' Senesu ændree den : L997 under nr- Ringive.U4 -t L7966 L7966 Rids vedhæftet. f,yst på de i deklaraèinen nævnèe matsrikelnumre Retten i GrindsEed den L997 Side: Akt.nr.: K 463 K. Frm. 267 G Olr B. Wrcblemkl, Nyln 19,1450 Ktbenhavn K

14

15 É À À À Ê.E,2 a Stempel kr. Matr, nr. -a, -g, 1-, 1-p, 2-a, Z-au, Zti g 3-a.Ulkind By, Ringive '.F Þüdt gtaôn")1-ar t-d, -g, l-n, l-ay, 2-a, 2-e, 3-a, l-d e l-f Nr. Langelund, Ringive t inb,be"çttbr,%un, Z-ak, 5-b g 5-e GammeJ-by By, Ringive, matr. nr.1-a, 1-k, 2+g 2-bi Elkær Gderr Ringive far T retskteds ffi i i.it$v19ilû 1921 i Deklaratin. Akt: Skab t nr. l"l ( Udlyldes a dmmerkntret) Anmelder: =k.vr NONSP KTøR HENNNG JENSEN Stts$d 36 7Íþ Bnnde. Telsfn (07t Undertegnede eje::e af matr.nrene l-a, l-g, -, 1-P, 2-a' 2-aut 2-ay g 3-a tjlkind By, Ringive l-a, -d,.-9, :i r -^y, 2-à, 2-e, 3-a, 3.'d g 1-f Nr. Langelund, Ringive, 2-n, Z--ak, 1"-b,g 5-e Gammelby By, Ringive, 1-a, T-k,"4+g 2-þi Elkær Gde.' Ringì_ve på1ægger herved vre nævnte ejendmme følgende servitutbestemmelser; at det tåes, at den på vedhæftede tingj-ysningsrids i 1:2000 med b1å fa ve viste vandledning er nedlagt ver v e ejendmmet at vandledningen'ska1 henligge ufrstyrret, g der skal gives den til enhver tid berettigede adgang ti1 eftersyn g rensning, samt til at fretage reparatins- g vedligehldelsesarbejde i det mfang bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund vandværk skønner det nødvendigt t at det ikke er titladt, uden flrud indhentet tilladelse hs vandværksbestyrelsen i et bæ1te på 1,00 m mkring vandledningenr at fretage større træbeplant,ning eller verhved at iværksætte nget t der kan vípre til hinder eler skade fr vedligehldelser eftersyn g reparatin af den nedlagte vandledningt at der tit enhver tid tåles de ulemper, der kan væpe frbundet med eventuel eftersyns- g reparatinsarbejde. Erstatni.nq a.f eventuel herved frvldt skade, fastsættes i mangel af verenskmst af u- vitdige mænd, udnævnt 'af 'retten, at de af Vejte amtsråd stillede vilkår til Grønbjerg-Langelund vandværk ved skrivelse af B. nvember 1985, i. nr t , respekteres ved skadeløs fjernelse af mtalte vandfedning, såfremt det efter vejbestyrelsens skøn, under hensyn ti1 vejudvidel- Frm,67 G Ott B. Wrcblcwski, Nytw 19, 1450 Kbcnhavn K tr

16 -2 <äl- 3- se eller færdselens tarv iøvriqt måtte blive nødvendiqt at fjerne den på vedhæftede rids med blå farve viste vandledning beliggende indenfr byggeliniearealer langs hvedlandevej nr. 3J7. Fjernelse af fedningsanlæg i vejareal eller tilhø ende byqqellnieareal langs hvedlandevej nr. 337 vi ikke kunne medføre ngen frøgelse af udgifter fr vejbestyrelsen. Påtal-eretten med hensyn ti verhldelse af de mstående punkter anførte bestemme.lser påhviler d"bil"il;ieåi. tid sicdende bestyi rel-se fr Grønbjerq-Langelund vañðvárt<'óó-vejfe amtsråd i frening. Kvitteringsret til aflysning af nærværende deklaratin i tingbgen vil rgbi [,VnAt/:"?.tagse ved.tj.jtrq.d?l:_sr.f,,bqstyrqlsen fr Grdnbjers=Lãnsélund -üåñdvälk--{ Ve le'amtsråd i'ftening; Nærværende dekl-aratin begæres tinglyst på matr.nr. l--a, -qi l- -p, 2-ar 2-aur.Z-ay g 3-e Ulkind By, Ringive, 1-a 1-d, l-gr-n, l-.y, 2-a, 2-e, J-ar 3-d g t-1 Nr. Langelund, Ringive, 2-nr 2-ak 5-b g 5-e Gammelby By, Rinqive, 1-a, l.-k l-+q z-bi Elkær Gde. Ringive med priritet frud fr pantegæld. a Med hensyn ti servitutter g menes blade i tingbgen. DenL2/9t986 andre byrder henvises ti ejendm- Sm påtaleberettiget: a Bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund Vandværk Give byr åd Vejle anrtsråd Sm bygningsmyndighed: Nærværende deklaratin kmmuneplan.lvens $36, er påkrævet. Give byråd, den 30/tO gdkendes af Give byråd i henhld ti1 idet tiì.ve j ebringel.sen af lkalplan ikke 1986 (si9n ) Curt Nielsen brgmester / (siqn ) J. Hastrup bygninqsinsp ektør

17 \ _4-1 Den L2 / e L9B6 U1 k ind By Rinqive. Sm ej er af matr. nr ' 3-a z sm e j er af matr. nr. l-a t. (qiqq )" 'Qv'e '9qqd " " ' Sm ejer af matr.nr. 1-e:..(eiqtì)..qenq.}{ll.qkqäq{.?e4eqeq'q " "' sm ejer af matr.nr. 1-:...(gi.qQ)..4".te.J.qqqqq sm ejer af matr.nr. r-p:..(ei.qnl..aete.j.qqqq't Sm ejer af matr.nr.2-a (sign ) Se er Brch Sm ejer af matr.nr. 2-aq 9?;4y i. (ei.qn ).c.qqt.tli.ql.".eq.f.i.qq.j.qnsen þ- fu.,+.r.^,,, a Nr. Lan el-und Rin rve. sm e j er af matr. nr. 1-a :..(".i.qtl)...kqq..4q1.1.qq.j.qqqq't sm ejer af matr. nr. 1-d:.(ei.gq)..41q1..\igl.egn sm e j er af matr. nr. l-g.. (gi.qq)..t-!gq=..v.g=.tly'.49d.".u.q sm ejer ar matr.nr. L-n:..(=.i.qq),.Qqiq.Çlu.e sm ejer af matr.íìr. J.-ay:.(gl'qn). B { rne Jens a..aaaar 3 'ù,; er; sm ejer af matr.nr. 2-az..(.".i.qn)..V.i..r.y..Aq4eq,een... ' '

18 ç tr Sm ejer af matr.nr. 2-et (siqn) Bue'.Srt sm ejer af matr.nr. i-az..(".i.qq) arne Pedersen sm e j er ar marr, nr. 3-d 2.. (eiql l,..yqq.1..?qll:".t1 sm ej er af matr. nr. i-f z.. (:i91 ì..{llg Peder s en Gammelby By, Rinqive. t sm ejer ar matr.nr. 2-nz.,.!:igll.{ytl.9:l:tq aard Sm ejer af matr.nr. 2-ak,.l:ig n ) Kurt Øster s aard sm ejer ar matr.nr. 5-b:.. ltiglì..9!:1.9!:lp ank /t ykke Strbank sm ejer ar marr.nr. 5-e:.. f:igl)..9yllgl. Y:9::1... Elkær Gde., Ringive. Sm ejer af matr.nr. 1-a:.. J:ig n ) Anders V Sør en sen Sm ejer af matr.nr. l-k: (sign) E q n A. Nielsen Sm ejer af matr.nr. 2-a udgår Sm ejer af matr.nr. 2-6it (sign ) rena Hansen

19 -P-! 'p ^ ã_t - ã3r å'e Ê;3 Mtr. nr., ejerlav, sgn: (i København kvarter) elle (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tìngbgen. att. nr., ejerlav, sgn. Gade g hus nr Stempel kr Akt: Skab bpæl: nf. (udlyldôs ât dmmrrkmt,rt),.l.li-,;ì,.9e ts er õ.þdg ;åa E ;;ï"f,1r11*'9'"-!krds l?n01,6 LVÐÎ Q' d' 4 6'r,,. l^tt/ Aryklà",.1 -!L /"- aa",.-r* 2 a.r1,g 5b, 2ù*, 5 5't 2 bt' n-;,-',r/r) /'ùd (, tu :!d, t d (' # ú # tl s'v.51 ü" rtettþu96 r tba6ãesssf ( '-.npn rt*nd rigtf 6hd bekræftes 'ìj {... iå., t-j.r -::t' {- lii Bsrill ngs, frmuler D J nsn g A/S, Kbenhavn

20 z ttt'l J,,r-^ JFT súrp ue 0s0''l JUT 000 jr JFH 3 Þ t ø i/ _z /2t 2ra 7 æ /i 7,Ì7 a^jej eìq pèúr lsr^ t,s 6utupeìpue^ u uflejelìðp le 6urusfl6ur1 e 6urupa ue 986, lìnf r a6rp.ra p lury a {a âunuut0){ e^ g e^t6utu,epg Jrlìi!g-Z 6 fr'\-l 'e-!.ru x{put! r. E ê :, î ' "*"-7-y' \ \ \ att / '/te, 0t't r3 rì' 1tk l 'ffi ar' aaæ t' tc lt'zt*,t' * et' il4 r'ü.ß al'?fi tg'æ 3ß' 3 r!' ói ' a n t' ffi tß' r' n 0t' 1ilt aa'tllc ' t* a ' üar 'l t3 ta't r t l0' 13 aa' tt] ]l'1 Bt B' 1 tê c 'aa n'û4 1 t]']lll31 t' ltl 3l' l tßl ]'T Ê] al'01e..'aa tl rt' t l '''ÍËl ll'gßr ' taéj 3- t a 'ia ßt tl'l0l ßt 'aa!3t 'tlltat l 'a t 3''L tct t'ú Ël 1t' t t t 'e31-t û C u t l tc ul t t a t a*,* T t* i ata aa. l t tta t t af' t jt tß tt u'll r'a t l 3a't t* tt'tt* rt't t* r'!at* t ' tê- '.'ü* il* tl' liß ta'a* t0' Ë3 a 'B* fl'at* rt'llt3 'l't* la'tf r al't?'n, il' 1il t- t t Í'ün '!.T t't it3 ì'c,,rn t0'l t: t tt t a t'tt t t 'la ir l't ttl E lu23a 'tlt1 í'.t r ra* ] Í ' T at't1 a at'alrl 1'tilc] Ë'n t a'a ;r1. 'ttßt rlh r 0t at8r1 z al ßtt tt'fé611 8'3ftí *'t att t'a Ël t 'a!ßt$ il'tt t l 3.4^ SAtl9l'tOËOOr 3tt al g, *6 t icr lr tc,û ra3 fr tac tae AE all Ít r3 lle l1 ilt t t'l à7 Ê7î?. a "/ uzø/ ; ;7 t q8ls :rìv e^t6u!u'f g f q' aurueg u_.ju ljleu apurrørp ^ spr.rsburusf 6u11 )d J \ r 3 f J 3 :

21 FúwPq&q.,, ê-t-e _î.-\ _ 'l t'l rrtt d5(!pù l 050'lt rr ï' -*a<"v 0002:t lì?!r ð^rtj llq p ù s!^ ùs 6uluÞ.ìpua u ullejll{ðp Je óun! t6u! Jr 6úNp!ì! 9 6! n f l 6tpJr pn lu,v 3ìf ^ dunuuy ê^!9 a^!6uru 'punìahre'l rn J- 6 p-t'e- 'a- ru rlpù 'ðpuåjljpã^ sprjs6utuslì6ulr i t t t å q a-0 a'e &.w.il.t'g Þ.ø d Gg èf 1ü!il3,K,8 4.lÐ E a.d 'l* t'8 t.ãß j.w tú d r'61 DÍnr FM gbt tlu ûtr4 &.8 'E t tatr t rað -n f, uë ù r.3!1m Daß iil a't!16 ^n r-ú F r1ü t núr lû l'fl 'ø r tre l û'ú 'il trdlê õ aë t c'n fírx 6.d -ñ F tl [n il r'í t'5t cr a_e t v'g i6 ll eê r ]il Ù6 rtr,t- u ttß l1lß tl r-l a'be ',/n ll -rd fr Úil9 ffi it tas 'ü lt'm 0.d 0 i1f 4'ñ r r.é * dt 'h xl.- c, lr'3 ilü l rafl an [Ü f re rl!'lg a'ñ f, ù. d l te ag L r..[trl.[ taat -te Ela[ a.cg a'. ul3 a'tß gg r. ta f.s4 t'tlg rüc 'tra d st il.ñ iu tt 6a ß t [r g.fl a.ñt t.m n. il l tl l tdrl ' ffi DüB Þ.E ñd tü].ü.ffi t5 ftt.ñ 6ð uaþr i'tn Írt tffi n'il!ró f Ê g t Nt a ð a ta a a L 4 ille r'lt,!m # Í d 'tr ra.dr Éat l. ffi fd fl È-il a' Ú t'ùß a.ta lh a6.'ú a' il r'& lfñl a.ñ úte lñ ttß lað,ñs 0't t'de ltr..dr FB af,rc ab a.üa lb.it k_w tr -.4*-1,M, -:L -+-- f-+ + -a á6ú-s A2OØ4DC \$ _1 1u qels atv _1 f w, -î..ê6'"tc' * r

22 E t f t! '? å ã a $ 5 i å! -1 à E r! Tingl.ysningsrids yþd are de Dålr hr 1- g 1-d Nn Langetund, Ringive n.lr nr 5-e 09 5-b Gamnelby By, Ringive 6 ve Xmmune Vejte Amt 5. Udf.rdigrt i jul 19E6 r t.dning af r ngtysning àf d. t. ti ú y. dt.dning y l mrd t t rr! Akr: Ståb nr,1åtf 1 :2000, n. ll,->-ç _ J- ây 5- { ør*qví:? rmrr âtlt ta Yafri a -ta a tlñ. t r'{.{ s.* 6 Ð.X ntt,ú r{.é ñf.[ f k,ø ñ.t llt.o A[.i! ffi., æ.?t H.t - tn,! ñr.r l$tl?.í ö.4 g,t æ. l ttt m.þ tm.a dí.s sdt,ñ Ëta.t t ts, r$u,! nû D tø.a ü{.i -Í,É E.{ ß.S lt E.t tt{ mí m. tn. ñ. r*.( ñ.a tø.û E,û t5,tr æt,f * td. ñ.t lß. Ê.a i ã6.0 t,! W.at ñ.{ D m.! æ{ ls.al m.t n rtð.- m.a l&.o ÐU,! t úø. t È,t rð.{ Þ.ra ñ ñh.t E. ffi. l lú.r 0 [ú, ü,9 æ,r lm. 0 af. ñt t ffi. nt, l { tú.r &,! r*ll. ffi.t atr,t Dt.t 14tr.t H.Í 5 te, A.r #.D m,l N J,O E.1t lm.t ñl ç tg. ð.t ff. fl,a { ð,ì Ê-r rs.t m.t 0 øt.e ü.s lð.i ffi.a ar E.a!tt.t re,f ilr.x.t il.a E.l ls. æ.* t ñ{ ñ.. lð.tl ñ.rl il il.í il. lh.l ß. 4 ütr. il.é M.U mil.l ilèilfl g.x õ4.a 15E,t ñ.1 tft4 ru.è tn.it 4 z- Y-4fl. Pl- n Ð.

23 Akl: Skâb ît, e t ç!g \\d ñ.1 f,tdlxâfl aîe tyale -lb #lt t ú r.i tdr tw3 gü-d rf rs'e ré. t0! ffi,t rs.t r*a Mt.r rs.ã BÍt lm.a lmi ffiü D6{ i{ t DÆ{ s. tr,r lf,.3 nr.t ru.t a. õ u, ilal E Ér õg -rí,4 d.i T'.8 gt E, lñ.d A-. Y rí t tnt Æl rht tsrr.,wn lm td rm.t lð.é r* trt ttû. ttí.4 E.t Mq ñ{ æ.4 ttt ú!r Er. D.d n,l ür.s mt.t úú.s dà. 'D.Í. EJ' t, ds m,q ' d4 kmg a! t i 5 lingtysningsilüs vedrtr.nde malr nr 1-, -9 l-,l-p.2-à.2-ðu,2by g 3-à Utkind By. Ringive -l--ìã---_:--?? J 6ive KmFUne Vejte Ani t Lcfrrd:gel i juli 196ó i.ntrlninq f tinglysninb E Ë! èl d. l.r lin t vandt.dn ng sm tisi nêd bl fàrvp 'lålf 1:2000 i r Jl 050 /. """,y' L ndispek itr &r&fid' z Y Pl..nî Y. 2

24 b { È Akti Sk b nr. DÈ sb lk Ê { t t T.5! i.e J rl TingrysîingÍ ô r.d.4. d. n tr trr l-à.1-9,l-n y Nr Lengelund, Ringlvr Dali nr 2-n g 2-åk 6ammelby B, RitìgivE 6 ve Kmmune Vêjtê Anf 21 Udt$digel i jùti 19ôó àâtpdnlng t tiâgtys n9 ðl dck[ðr l n n vàndl dûin9 sm risl med blå fàrye ZQ i''låtf. 1:2000 J nr,11 /;+3* ' 6- \ L ndlnspeltr Í -".tt!9 te.9 b5 "à,t/çxtd /.t 3 il r É'.t tt.t! E.t n ø.{ -'.a ú.r r M. Ã.ø Ë rq.il ñ,! 4 Ð.i D.t! ü,t æ! r 4a ú ø.9 #t t É.5 ô.a -. g.s - rtl-$ Û Ð. ú,) a m,t t, r ñtt.è ú, t ú,r ñ.r iltil t.t! tú.t D,t r N a ts.í. d -.t &l!!ã. t E, ñ.ú m 4. Dl.t s l&a ñ.t & m{ F mr r.ú ',t f ú. ð. r * út.i a.fi Ma at ñ t ldar tr,t ø, il,4 D,T Ðt úrt qri t,a l',l rút ÐÉ il. EÍ t! ßil ñ.ñ út ñtaæ Ð5 st &t õa ñ t.t kat ñr h,t. -ø f -D! ê! ñ D i 1 [ ft ñi r*. il{ tæ.n Ùs T lð' tdt tr t.i tta t E,,'n.l!.dl tí t ü., æþ F.ñ* {.{ E.t -tt -t n,t nta M ø.n nts útt G.Ct ú N Y G rgúr ß. Pl.5 6 ted ',?t

25 9'ru' Ì, ' \! l\{,',\,, :r rr ì+z  z /z E ó7 - rø{rðdsurpupl : -/D\ qyr'7?/i -050 Lt rú l- 000 :l 'lleh' (/ / ^.'ei glq pêuj lst^ rus 6utupaipue^ u.l tlllcjeìlap JP 6urusr(16ur1 ;r' 0urupr rrn 996L lìn r lafrp.rerp.þ ) //s z /-/? +/z j7t ez t7j *z /7J 7AZ 'l7f D z lruv ðìlaa aunuuj) a^rg a^r6uru'punìe6uel JN e-[6 e-z'e-f JU JlPur apuarøjpa^ ū =a f l.j,c N U a 1 a 3 -Ð 91/? */ î't / /z '173 1/ '/ /7 l7t î/7?077ú /7f lz t' '106ú8 ft'00 58 ' 8658 e't8568 lê a 8 a0'g 5502 t a t0' 9t0 z 0 '31 l06z 0ô' 003 æ004 e 't 6 t? r0' ta 8 3l'43 0t'1ç 8 t 1t630 te ú 68 0E' 100 z s?t006 0l'tr005 0![105 l '6irl06? 00'iìr 106 J8 âu 03 sl sr 06 x j 7 'Ê61-10 tê' t tt 5t' t5tel $'t96est '8!t5ES l 0' 3 çl t0' lrs{ 8['t!þtîr? ' tlre i 05't9rrsl?t'0r E$ l'ata[lr t0'tg f,et t't Esl 00't$ t tt't [sl 's010$ 3E'0gtest. Srest t' esr 1 '595tEl 8t' c6csr Ê 0 Est t0'ót 8sl 00 8t 0 1 t &$el t3' ll r'l0a01r 98'r0 0et l 8l [ 91 Jl 0t J lr t0 e0? r t t 51, l e5l t l e6l r3t 0il ' 't î / l7j t 0?,3'æ20 t'tt e r'ß 0 90't3 0 te'l 05 E L 05 ' 3 0 9!'t 04 'il80 e ''t0é el 0e06 l0' 8t06 0ff06 8S' 0t05 0t t t t03 '8te05 8't ç e05 81't f5 82 gt' 5602 l't0006 9a t l7j t' 0689r r'$68e r 00'r$Ee t 30 3e6831 E0'tt50îl 80'3t6[çt 8t'tt60e1 m rt6eer ît t'6eil r ts6 sl l5'8ßc831 6e' t 8ît 't t t 06 t E ] t 0t 8il 03'tt6f tt'98 elr t '1 6eer et'10 8e1 E'll sct r' l0ts1 0 t90ß ' l l t t0'ßlrf l r?'e tet 00 tzrß l T HS-A^S 3lSrlJ-vNOtOO)l 6/ 6il 80t 0t,0r s8t r t E8t al lsl l 8 t l, t s t t t e l Ll pt-"çp". -ît7 1 t 1il ttl Êil ll fl 5 t g0l ilr ttd 99/ \\ \'\,.'1S ;a \,Z\ '\ /3/ 773 JQ tßèt r \í. (.rô rr.ù,!'p r ròlr^rp r ' u qeìs : ìv Ë.(i;!l ò î --\-- zt/ l7j - t āa  =' tn E rd T ìe / t r/t ---_È_ /9/ s3 ñ\- ò.c lz J /ld (. l< t t s þ Þ +

26 * e! c ç^ ã_aë =E FE. r! õ 'e3 ã å5,f 3,:E :;h 9 õ.9d9.=c 9ã 2 't!.ô Mtr. nr.. ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller(i dø sønderjydske landsdele)bd. g bl. tingbgen, ";!'' ::-þ, 'ift ;-/ Gade g hus nr.: fl rl uln nîca/' ' -', /' Plt tqlâ Stempel kr Akt: Skab n,r. t [/ (udlyld6s af dmm!rkntret) Købers Kreditrs Anmelder bpæl: tndført dagbgsn tr Grl ndêtcd rìëtskreds den 1 L/Sr /":"'a 2ó; 0 FEB, f907 rya'å* :' li, rst ngs. l.mulsr D Jnsn Ki ldskv A/S, Kb nhavn

27 ! B^ J? C!õä È-.: _e!.9 þêe r L 'õ.ì l!ë!ll E c 'i -eg j td.!rt Ê= 'ÊË! EÉË gã8 å - 'E Mtr. nr., ejerlav, sgn: (t København kvarter) eller (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tlngbgen, ert. nt., ejerlav, sgn. /iatr ûr 1 a Elkær Gårde. Ringgive sgtlr Ve Stempel: L m. øte Akt: Skaô (udlyldetk^::r(^,# en r[e llemast nr t8/t -11 Anmelder: ELSAM Skærbæk pr. Fredericia Dekl. nr Ldsejer nr. rh DEKLARATóñ, xz0feb ie64 Anders Vind Sørensen Elkær pr.dilskv bekræfter heived at have meddelt ELSÀM, Skærbæk pr. Fredericia, eller den, til hvem selskabet seuere måtte verdrage sine rettigheder, en fra min g efterfølgende ejeres side upsigelige tilladelse til på ejendmmen: matr. nr. 1 a Dlkær Gaarcle Ringgive sgrr at fremføre 1stk.4 kv luftledning stk. g anbringe master med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet, sar rt til at efterse g vedligehlde anlægget. Endvidere er jeg indfrstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet under ledningen, sm myndighederne til enhver tid freskriver, g jeg har i den anledning mdtaget g gennemlæst et uddrag af stærkstrømsreglementets indskrænkninger i min rådighed ver deklaratinsmrådet. Fr tilladelsen gælder i øwigt: at den ved masternes g ledningernes anbringelse g senere vedligehldelse frvldte skade på ejendmmen straks g fuldstændig istandsættes, at ejeren er berettiget til fr selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt selskabet ikke efterkmmer sin frpligtelse i så. hen.seende inden dage efter, at det ved anbefalet brev har mdtaget pfrdring hertil fra ejeren, Bút lings lrmul r G lcnren & Kieldrkv AiS, Ktb'nh vn

28 at den i anledning af ledningernes fremførelse g ufrstytrede tilstedeværelse eventuelt frnødne beskæring at træer g buske fretages ved selska-bets franstaltning g fr dettes regning. at masterne g ledningerne vil være at brttage g ejendmmen at istandsætte efter brttagelsen, når ledningerue ikke længere agtes benyttet til elfrsyning, at der fr afgrøde, sm måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejeren eu erstatning, sm i mangel af rnindelig verenskmst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd, g at selskabet i øvrigt frpligter sig til at erstatte enhver hændelig skade, sm frårsages af uedfaldne ledninger eller ved, at nedfaldne ledninger kmmer i berøring med pigtråd eller hegnstråd g derved gør disse spændingsføiende, uanset m selskabet ifølge dansk ret har erstatningspligt fr den pågældende skade, alt fr så vidt skaden ikke skyldes frsæt eller grv uagtsmhed fra ejerens eller hans medhjælperes side. Fr denne tilladelse vder selskabet en a cnt elstatning på hver mast, der står på fri mark, g Det samlede a cnt beløb af nærværende deklaratin. - fr hver mast, der står i skel. kr. er udbetalt ved ejerens underskrivning Det udbetalte a cnt beløb er mindstebeløb g vil blive efterreguleret på grundlag af den endelige afgørelse af den masteerstatningssag, sm fr tiden verserer ved højesteret mellem prprietær Winther,,Skudshale<, g Aalbrg knrmunes elværk, eller-såfremt der mellem Danske Elværkers Frening på den ene side g på den anden side De samvitkende danske Husmandsfreninger, De samvirhende danske Landbfreninger g Centralfreningen af Tlvmandsfreninger g større Landbrugere i Danmark indgås en landsaftale m erstatning fr master i fri agerjrd af den i nærværende deklaratin mhandlede eller tilsvarende type da den heri fastsatte erstatning. - Såfremt der ikke indgås hgen landsaftale, g der ikke mellem parterne kan pnås enighed m erstatningsbeløbets størrelse, fastsættes erstatningen ved vldgift efter stærkstrømslvená regler med frbehld af parternes adgang til at indbringe erstatningsspørgsmålet fr dmstlene. Eventuelle frister fr erstatningsspørgsmålets indbringelse fr vldgiftsret eller dmstl suspenderes indtil videre g løber først fra det tidspunkt, da der er givet ldsejeren meddelelse m, hvilket endeligt erstatningsbeløb, der vil kunne tilbydes ham, Efterbetalingen frrentes med 5 pct. p. a. fra den dag, masterejsningen er afsluttet. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af nærværende deklaratins bestemmelser er ELSAM.

29 Nærværende deklaratin er selskabet berettiget til at lade tinglyse g ntere sm servitutstiftende på ejendmmens fli i tingbgen. Med hensyn tit de ejendmmen påhvilende servitutter g hæftelser af enhver art henvises til fliet i tingbgen. Dèklaratinen skal ikke være til hinder fr ejendmmens priritering eller mpriritering. Dat ( Eierene unilerskrift Til vitte lighed m underekriftens ægthed, dateringens tigtighed g uilsteilereue myntligheil 28/n Anders Vind Sørensen Navn N.P. Christense repræsentant Navn Í[.8.Hørlev ingeniør Overlund' v B Frederlcia

30 ; Ë:îilå": ï".= ", i? u".="re'!-ys-í', ting!:cg: biircl N. blac: \ -st akt: skat: K nr. 6u L\.* tieiaparlrems Retten Sanders 44r) B {i., 8f rës" &tferc-

31 a l! -! Èr-e L00?-E 9!õ 3.Ë!EH d - i.! trã!* å: ;.!i c-fl ;t:.i:e "!!!:6 ËLa 9!E Ë Eä3. : : ã 'È illtr. n., ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands. dete) bd. g br. t tlngbgen, art. nr., elerlav, sgn. Gade g l us nr.; Stempel : kr. ø e L g m.f. af. Stre- g riile Karlskvgårdet Riueive gefrtr tl9(ìtì *20DEt1969 Anmelder: veile Amts Yeiinspektrat. henhlcl til lv nr. 95 af 29. marts r9t7 S 4 har Vejle,\mtsråd truffet bestemmelse Akt: Skab 0 nr.3e (udf yldæ ef dmmôrkntr.t - m byggelinier fr den af amtsrådet bestyrede landevei nr. LZt Ve jle-bfeclgtgn- Sclr. 0m t pà suækningen fra g?ænsn Uelle$ Tejle købstailsk mn ne Og llver a$x k ruit rre vscl Strfbælc tll Velle aûte hvedlandevei îam-griudlgtedt f Sdr. Orr h t Oplysninger m byggeliniernes beliggenhecl g retsvirkning vil kunne fås pâ amtsvejinspektratets kntr i Vejle. Franstående begætes tinglyst setvitutstiftende ft så vidt angående følgende eiendnrme, cler berør s "{.PJqF.li,ïfelY*,1,/, y' t/,, Nfatr. nr' l.',êr'l är",1l.'9!l,1 1'+; 2 g, 2-*, 2''*, 2,4ru z'"b.! z,?j.rl z,j zrg'ru"'t: z glg z'rävaf Stre- g 1111e Earlskvgå,rcler Rlnglve É Påtalebetertiget et Veile. \mtsråd. Vejle Amts Veiinspektrat' Vejte, den l9 DEC, 1969 íì r i;ri; i': ;:,t nl;'li!l+d þ c k aiteg Bs. ll ng& lrmulú H lcnren & Kicldrkv A/S, Krbrnhevn.l nfere-,. ret af: tq /fttl

32

33 r: -9- =!.ES É.4 c.5c =59 -ô!.:! Ë Êì r!: TË d sfl.öt ï; s Ect 'Èã.EE: g-t li*'} J a.! È a Be!ti ll ngslrmu ar G Mtr. nr., elerlav, sgn: (i København kvaner) eller (i ile sønderiydske landsdele)bd.g bl. tlngbgen, ert. nr., elerlav, sgn. viat. n. la m. f,,. af Uhe by-g natr.n.b. lg n.fl, af Ëtrkærgasrde ìii.agå.ve egn Scempel : kr. øre Akt; skab à rr.ao'1 (udlfldes.f dmmerkntr6t) VE t E.{ÌúfË E.ìÏÊP$KS0RAt?18 1 x22[l0v1963 r*.txi'hi:-ëg H?tåär.åsrrs 1s57,," å i6, stk. j. r., henhld tll lv ß,x.1')5 afr eterieb fr fføntllge albejôer v fastsaû regul.erende f,ranetal"taln VeJe a^mts laartlevej r. 2t VeJle 46;789) he untler adgangsveien til OXllysni.nger n adgangsbegrætrsniggene üfang g. f,-rtegtels6 ver adgäaþsfrëldene vll iiunné fås på axntsveivæsenet Entr i Vej lei Fra ståenðe begæres tinglyst se ntitutetiftende fr ca vidt aagår f,ølgencle jendnñe der berøres af ailgangbegrænsaingeni Matr.ntr.,rg,Yr í rdr, rgl, lai, ' t) Sl-a, q ù il v J '5L, 5Er" 5\r' gëg 59' 69' Anmelder: b.)r, X{.in6i.ve 608 B tt!'v- "/ natr.br. f4, 18, LYr 2g sg 2!= af Ðlkærgaaldgr Ringive sgn, qfnisteriet fr ffenttr ige arþejder g VeJl.e au tssåd êr hve r fr ei6 Í åtaleþerettiget. fej e ante vejlnspektrat tjej ê, den ZX ilg1, 1963 l:-;ciiø,-i i caebcgcn fs rcl::;': i Grlnisiecl dcn 2 2 N0V, 1g$3 L\ígT, 'ting!:=gr bln:l bl:.d: l- ^,--. þ.akil nr b t^.tu- S ndl,b 0enpartens rigti gharl hekræ'ít. Retten i Gnnristeri,<ry J.nsn & Kíôld.kd A/S, Ktbcnh vn. 1) 4u i{' Knlr re_ ret.f:

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2015-1006943794 TINGLYSNINGSDATO: 10.12.2015 13:37:10 EJENDOM: Adresse: Tusindfryd 1 0004a 0004e SERVITUT: MYNDIGHED: Silkeborg Kommune Søvej

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 29.08.2014-1005600294 TINGLYSNINGSDATO: 29.08.2014 08:52:43 EJENDOM: Adresse: Gammelskovvej 14 6534 Agerskov Matrikelnummer: 0070 Matrikelnummer: 0171

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Y5D. 8a - 'Fredsgaarde BY --b.

Y5D. 8a - 'Fredsgaarde BY --b. Y5D Matr nr 3a mfl af Hjælmsømagle By 8a mfl af Fredsgaarde By 11 mfl'af Eskildstrup Hovedgaard 2c af HorSetofte BY 2 mfl: af Tvindelstrup Mølle alle af Sneslev Sogn Anmelder: Andelsselskabet SNESLEV rt

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 21.08.2014-1005583120 TINGLYSNINGSDATO: 21.08.2014 15:00:19 EJENDOM: Adresse: Lundgårdvej 2A 6600 Vejen Ll. Andst By, Andst 0005f Ll. Andst By, Andst

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION

Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. Navn: Adr.: DEKLARATION Retsafgift: Kr. Stempelafgift: Kr. 1.250,00 / Ejerlav." Jægerspris Hovedgaard, Dråby. Matr. nr.: 1 s, 1 t, 1 aa, l_ay, ]az, Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) 1 aæ og i bn. Tlf.nr.: 47 31 04 23. Gade og husnr.:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.03.2013-1004370187 TINGLYSNINGSDATO: 14.03.2013 14:48:46 EJENDOM: Adresse: Klintebjergvej 87 0009æ 0010d 0009a 0009z 0027f 0009m 0029c 0005u 0009c

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: 0021av 0021ax 0021aæ 0021az Adresse: Elektravej 36 0021ay 0021aø 0021ba 0021bb 0021bc 0021bg 0021p 0021n 0021m 27.12.2016 09:40:27 Side 1 af 11 0021l

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1

DSS 88313055 69VB471 Bulk Sort / Hvid. I il I 1 DSS 8831355 69VB471 Bulk Sort / Hvid 886943 I il I 1 r/ : i Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2,,, -.i. :t.,1 2. 2, ' ' a,t,. 4 Stempel: (' København kvarter) (.,), kia...+ As 1_,,2B k-,...,c1q., Gade og hus nr.:

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

PlK. De kla rat io n. t"- ÞF 2(-{rA-O'- e)c- D- $B- 16t3. tl>-o,( til vindmøller mellem 10 kv kabelanlæg 60 10 Bække trf. 1387 Oetl.nr.

PlK. De kla rat io n. t- ÞF 2(-{rA-O'- e)c- D- $B- 16t3. tl>-o,( til vindmøller mellem 10 kv kabelanlæg 60 10 Bække trf. 1387 Oetl.nr. a Matr.nr. tj- t^-ra- {-tc. 31, rqrc-cà-tfa- ni' t"- ÞF 2(-{rA-O'- e)c- D- $B- 16t3 bf @.æ-t< - BYz BÆ

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Forslag Dispensationer: sidst

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~«

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~« Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands- Matr. nr. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ----5.APR 72 2 2 Kirke Stillinge Stempel:

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n.

02134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00. Fredningen vedrører: Grathe Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss ione n. 02134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02134.00 Fredningen vedrører: Grathe Kirke Domme la ksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954, 24-05-1954 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE :24 N7DZ 851. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Helledivej 2

C021 BYGGESAG SIDE :24 N7DZ 851. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : Helledivej 2 C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. BYGGESAG SIDE 1 11.02.99 12:24 N7DZ 851 EJDNR: 199225 EJERL.ESR-NR: ADR. : Helledivej 2 SAGSNR. : 199-0461 SAGSBHDL.: TP ART: 24 DEKLARATIONS SAGER INDH. STATISTIKFELT:

Læs mere