AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TNGLYST DOKUMENT DOKUMENT: TNGLYSNNGSDATO: :30:49 EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive SERVTUT: Dkument type MYNDGHED: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K PATALEBERETTGET: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K AREALANVENDELSE: Anvendelsesfrhld SERVTUT FORTRNSRET: Servitutten kan tillægges priritetsstilling frud fr allerede tinglyste rettigheder i henhld til den angivne lvhjemmel :51:15 Side af 4

2 SERVTUT TEKST: Tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendm Deklaratin Selskabet Energinet.dk erklærer hermed at ville verhlde følgende betingelser sm Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest har stillet ifrbindelse med tilladelse til at kunne erhverve landbrugsejendmmen matr.nr. 1a Elkær Gde., Ringgive m.fl., beliggende Lyngvejen 8,7323 Give, efter landbrugslvens $ 21: 1. Ejendmmens jrder anvendes jrdbrugsmæssigt ved brtfrpagtning efter reglerne i lv m landbrugsejendmme i den udstrækning, dette er freneligt med gennemførelsen af anlægsarbejderne fr ledningsanlægget. 2. Ejendmmen inden 5 år efter erhvervelsestilladelsen, dg senest 1 år efter at ledningsanlægget er taget i brug, afhændes efter reglerne i lv m landbrugsejendmme. 3. Denne deklaratin tinglyses servitutstiftende på ejendmmen frud fr alle indehavere af rettigheder ver ejendmmen, uanset hvrnår rettigheden er stiftet, jf. S 39, stk. 1 i lv m landbrugsejendmme. 4. Påtaleberettiget er Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest med samme CVR-nr. sm Statsfrvaltn ingerne. ELEKTRONSK AKT ANMELDELSE NFORMATON: ANMELDER: CVR: Kntaktplysninger: Energinet.dk Tnne Kjærsvej Fredericia Lyn gvejen 8 - Jrd bru gskmm issinens dekla ratin, BLAG: Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: ba7830fc- 1 1 b3-45a9-9 39a-44288b58b845 Andet. Tilladelse - Lyngvejen 8, Give :51 :15 Side 2 af 4

3 ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: TLLÆGSTEKST: Frpriritet RESULTAT AF TNGLYSNNG EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive 0006r STATUS: Tinglyst TNGLYSNNGSDATO: :33:40 DOKUMENTTYPE: Frevis dkumentatin BEMÆRKNNGER: 't5:51 :1 5 Side 3 af 4

4 Endeligt indført. ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: :51:15 Side 4 af 4

5 Justitsministeriets Genpa tpapir. Til Lejekntrakter, Servitutdkumenter. t,, Frtsættelse af Dkumenter, Frtegnelse ver pantsatte Genstande. l. (vedr. fast Ejendm). ll[tr. Nr., Eferlav, Sgn: ]a Sdr. Elkjær, (i Kbenhavn Kvuter) ^ eller(irlesønderjydskelsnds- Ringgive sgn' dete) Bd. g ll. t ting. bgen, arl' Nr" EJerlav'. Sg. Âkt: Stab K^ n. e S.'Y (udr1u6 1 DmwÌt ntfet) Annelderens Navn g Bpæl (Kntt): sagf ører r,icht r Grin dsted.. 4 Ftfrátuu Stempel: 2 Kr. Øre Mellem undertegnede gårde u" tuk"sê e /3 Grønbjerg Dambrug er indgået sålyd.ende 0 v e r e n s k m s t: Erkjær T/S'GrønAjerg Dambrug frpligter sig til at afgive en d.el af d.en stemnehøjèe hvrtil der hidtil'har måttet stemmes ved stemmeværk nr. 5 i Omme å nemli.g til et punkt, der ligger i en højde ver åøbets daglige vandstand ved bren fr kmmuneveien mellem Gtønb, erg by g landevei'jen på mel1em tr3 g L,35 n.r bvilket giver en * sænkning af fldemàlet' Pâ r75 n. Til gengæd gdkender g.årdejer lver Vind Sørensen sm ejer af eje :dmmen matr.nr. a, Sdr. EJ-kjærgaarde Ringgive sgn fr sig g efterføgende ejere af den nævnte ejendm àt,der bygses et nyt stemrneværk -"å nær sm muligt bvr det t:-aiigere ha stået, g at det nye støttes mal hans eng, ligesm Y'te.n er villig ti ãt tå1e al-den færdse.l mkring stemmeværkef, sm er frnøden fr stemmeværkets byg- ning g dg kun at den enévand h idt i1 med afl nyttes på dele áf na-ns eng el1er på hele denne engl nâ" dræne den del der,ikke nere va.d,es, bag stemmeværket, men derudver rnå der ilcke ledes vand bag stemmeværket. Sm vederlag fr verenskmsten betaler /S erønbjerg Dambrug til ver Vind Sørensen een gançfr alle kr. l. Jerscn & Kleldskv, AfS, København.

6 skriver eet tusinde krner, fr hvllket be1øb herved kvitteresr g'desuden betales yderligere fr ulemper ved åens frlægning6 gennem venævntes ejendm under stemmeværkets bygning kr. eet tusind.e, hvrfr ligeledes kvitteres..ver Vind Sørensen frbehlder sig ret til at lade pstille en vandkana fran stivninge. Nærværende begæres J-yst på ma.tr.nr. a Sdr. Elkjærgaarde Ringgive sgn med. respekt af de i dag lyste hæftelser a.f enhver art, hvrm henvises til ejendmmens blad i tingbgen. Påtaleberettiget er nuværende g fremtidíge indehavere af /S Omaujerg Dambrug. Elkjær den L956. sm ejer af matr.nr. La Sdr. Elkjærgaarde: ver V. Sørensen. 'r rls Grønhj erg Dambrug: l.hjrth Gregersen OenPartens rlgtlghed bekæftes Clvildrn^eren i Veþ, den / - 7 trg '

7 3-y Ganrnelby BY, Matr.nr. 1-b, 1-, -1_-m, 1-r, l-am, 1-g, 1--a Grlskvgårde, L-t, L-a, 1-k, L-ae, 2-8 Elt<aen Gårde, K/,þ Akt: Skab nr Anmelder: 't. Ringive. Stempel XrTZSO'- fra st. 4l ti1 st. L6/+ fra st. L64 til st. 592 fra sè. 592 til st. 47L fra st. 592 til sè kv kabelanlæg fra st. 544 sl. 712 Dekt.nr. etape 3 dekl L92l 164 St. Karlskv 592 l( r]'skv Vest 471 St. (arlskv 2 Transfrmerstatin 544 Grønb Vedrørèr kun matrikel nr De kla rat i n fr elkabler med speendinger til g med 20 kv samt transfrmerstatin med grundareal på højst 5 2 O Undertegnede meddeler herved med bindende virkning fr mig g efterfølgende ejere (neden fr betegnet "Selskabet") eller den, til hvem Selskabet eventuelt måtte verdrage sine rettigheder, ret til på mstående ejendm(me) at anbringe venstående irdkabelanlæg med frnødent tilbehør. Anleeggets g dets mtrentlige placering på ejendmmen fremgår af den udleverede/vedhæftede plan. Selskabet har ret til at efterse, vedligehlde g ridskifte kabelanlægget med tilhørende transfrmerstatin samt ret til at sikre, at transfrmerstatinen står frit g upåvirket af mgivelserne. Ldsejeren frpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet ver g mkring kabelanlægget, sm lvgivningen til enhver tid freskriver' Danske Elværkers Frening

8 Jrden ver kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder.behandling med nrmale markredskaber. Byggeri, etablering af vej, terrænændringer, grubning, dræning, bringer eller andet, hvr der er risik fr at skade kabelanlægget, g sm udføres nærmere end 1 m fra kabèlanlægget (vandret afstand), skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen, hvrefter Selskabet fr egen regning påviser eller - m nødvendigt - frilægger kabelanlægget. Fr byggeri til landbrugsmæssíge frmål flytter eller sikrer Selskabet kabelanlægget fr egen regning, Ved skvrejsning eller anden beplantning nærmere end 1 m fra kabelanlægget, skal ldsejeren kntakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår fr etablering af beplantningen. Ved fremtidige dreeningsarbejder på ejendmmen er Selskabet frpligtet til at afhlde merudgifter frårsaget af kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den frudgående planlægning. Fr de rettigheder Selskabet har erhvervet ved denne deklaratin, yder Selskabet en éngangserstatning. Erstatn ngen beregnes på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Erstatning fr skader pstået ved anlæggets etablering, vedligehldelse, udskiftning eller fjernelse pgøres på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af denne deklaralins bestemmelser er Selskabet eller den, til hvem Selskabet måtte verdrage sine rettigheder. Nærværende deklaratin er Selskabet berettiget til at lade tinglyse sm servitutstiftende på ejendmmen. Med hensyn til de på ejendmmen hvilende servitutter g behæftelser af enhver art henvises tíl tingbgen. Deklaratinen respekterer mpriritering g priritering. Nåi anlægget ikke bruges længere, g ldsejeren anmder herm, er Selskabet frpligtet til at aflyse deklaratinen g fjerne anlægget.

9 Dat Ejendmmens matrikelbetegnelse L-b Karlskvgårde, Riagive. Sign: Ejerens underskrift Niels Peter Pårup Frhandlerens underskrift Sign: Tnny ltildebrandt g l-m Karlskvgårde, Ringive. Hi-lmar K. transen Truey Hildebrandt x Karl-skvgårde, Ringive, Jøtgen Therkelsen Tnrry llildebrandt r E1kær Gårde, Ringive. Gr:nnar Jensen Tnny Hildebrandt -d- -d- Rudi Jensen ae Bll<aer Gårde Ringive Kim Jensen Tnny Hildebrandt 4-B-97 1-k Ell<ær Gårde, Ringive Egn A. Nielsen Tnrry Hildebrandt L-a Karlskvgårde, Ringive. trans lbrlskv Jensen Tnrry tildebrandt

10 Dat Ejendmmens matrikelbeteqnelse L-a Etlcff Gårde, 'l - Karlskvgårde, Ringive Ejerens underskrift Pia Pulsen Pedersen Frhandlerens underskrift Tnny Hildebrandt -d- -d- Bent fvan Pedersen 20-B-97 1-am krlskvgårde, Ringive Villy Kjeldsen -d g Ellaen Gårde, Ringive. Hen:ring Schnidt -d y Garrnelby By, Ringive Kaj }4adsen -d:- lùenrsende deklara t in dkendes af Give Byråd i henhld til lv m lanlægning S 42, idet tilvejebringelsen af 1 kalplan ikke er påkræ vet. Give byråd, den L s1gn.: Curt Nielsen brgmes ter J. Hastrup p1an1ægningsleder.

11 ÍN! È B t CA i6 <9 3J ãs a õ 3 li l ,t + DØRSLUNDVTJ 44 7J3O BRANDE rtf.9f18037f Kólrne a^ rk*e nëlsrkre, mr km fø^l lrl ær[e,t 3 ^ 0.4 kv trnsfrnnersttìn l0 kv kbel 0.4 kv kbel 1O l r h rf llprlrrinn

12 çj\' t e :. ro (h õò < q a E à. ^\'x 9- '. ß. * DØRSLUNDVEJ 4.t 73JO BRANDE Ttf K.cblrrre r r[<ke rnõlsr[re, ner km rfø-l t r - rert'e. rrrg A 0.4 kv trnsfrmerstt n l0 kv kbel 0.4 kv kbel l0 kv hrftleclnina

13 'ã. Ë E *** * * * * * * * * *** *** * **** *** Retten i Grindsted Tinglysningsaf del ingen Påtegning på byrde vedrørende matr.nr. 1 e m.f., Karlskvgård, Ejendmsejer : Nie1s-Peter Paarup Lyst første gang den: L7.O under nr' Senesu ændree den : L997 under nr- Ringive.U4 -t L7966 L7966 Rids vedhæftet. f,yst på de i deklaraèinen nævnèe matsrikelnumre Retten i GrindsEed den L997 Side: Akt.nr.: K 463 K. Frm. 267 G Olr B. Wrcblemkl, Nyln 19,1450 Ktbenhavn K

14

15 É À À À Ê.E,2 a Stempel kr. Matr, nr. -a, -g, 1-, 1-p, 2-a, Z-au, Zti g 3-a.Ulkind By, Ringive '.F Þüdt gtaôn")1-ar t-d, -g, l-n, l-ay, 2-a, 2-e, 3-a, l-d e l-f Nr. Langelund, Ringive t inb,be"çttbr,%un, Z-ak, 5-b g 5-e GammeJ-by By, Ringive, matr. nr.1-a, 1-k, 2+g 2-bi Elkær Gderr Ringive far T retskteds ffi i i.it$v19ilû 1921 i Deklaratin. Akt: Skab t nr. l"l ( Udlyldes a dmmerkntret) Anmelder: =k.vr NONSP KTøR HENNNG JENSEN Stts$d 36 7Íþ Bnnde. Telsfn (07t Undertegnede eje::e af matr.nrene l-a, l-g, -, 1-P, 2-a' 2-aut 2-ay g 3-a tjlkind By, Ringive l-a, -d,.-9, :i r -^y, 2-à, 2-e, 3-a, 3.'d g 1-f Nr. Langelund, Ringive, 2-n, Z--ak, 1"-b,g 5-e Gammelby By, Ringive, 1-a, T-k,"4+g 2-þi Elkær Gde.' Ringì_ve på1ægger herved vre nævnte ejendmme følgende servitutbestemmelser; at det tåes, at den på vedhæftede tingj-ysningsrids i 1:2000 med b1å fa ve viste vandledning er nedlagt ver v e ejendmmet at vandledningen'ska1 henligge ufrstyrret, g der skal gives den til enhver tid berettigede adgang ti1 eftersyn g rensning, samt til at fretage reparatins- g vedligehldelsesarbejde i det mfang bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund vandværk skønner det nødvendigt t at det ikke er titladt, uden flrud indhentet tilladelse hs vandværksbestyrelsen i et bæ1te på 1,00 m mkring vandledningenr at fretage større træbeplant,ning eller verhved at iværksætte nget t der kan vípre til hinder eler skade fr vedligehldelser eftersyn g reparatin af den nedlagte vandledningt at der tit enhver tid tåles de ulemper, der kan væpe frbundet med eventuel eftersyns- g reparatinsarbejde. Erstatni.nq a.f eventuel herved frvldt skade, fastsættes i mangel af verenskmst af u- vitdige mænd, udnævnt 'af 'retten, at de af Vejte amtsråd stillede vilkår til Grønbjerg-Langelund vandværk ved skrivelse af B. nvember 1985, i. nr t , respekteres ved skadeløs fjernelse af mtalte vandfedning, såfremt det efter vejbestyrelsens skøn, under hensyn ti1 vejudvidel- Frm,67 G Ott B. Wrcblcwski, Nytw 19, 1450 Kbcnhavn K tr

16 -2 <äl- 3- se eller færdselens tarv iøvriqt måtte blive nødvendiqt at fjerne den på vedhæftede rids med blå farve viste vandledning beliggende indenfr byggeliniearealer langs hvedlandevej nr. 3J7. Fjernelse af fedningsanlæg i vejareal eller tilhø ende byqqellnieareal langs hvedlandevej nr. 337 vi ikke kunne medføre ngen frøgelse af udgifter fr vejbestyrelsen. Påtal-eretten med hensyn ti verhldelse af de mstående punkter anførte bestemme.lser påhviler d"bil"il;ieåi. tid sicdende bestyi rel-se fr Grønbjerq-Langelund vañðvárt<'óó-vejfe amtsråd i frening. Kvitteringsret til aflysning af nærværende deklaratin i tingbgen vil rgbi [,VnAt/:"?.tagse ved.tj.jtrq.d?l:_sr.f,,bqstyrqlsen fr Grdnbjers=Lãnsélund -üåñdvälk--{ Ve le'amtsråd i'ftening; Nærværende dekl-aratin begæres tinglyst på matr.nr. l--a, -qi l- -p, 2-ar 2-aur.Z-ay g 3-e Ulkind By, Ringive, 1-a 1-d, l-gr-n, l-.y, 2-a, 2-e, J-ar 3-d g t-1 Nr. Langelund, Ringive, 2-nr 2-ak 5-b g 5-e Gammelby By, Rinqive, 1-a, l.-k l-+q z-bi Elkær Gde. Ringive med priritet frud fr pantegæld. a Med hensyn ti servitutter g menes blade i tingbgen. DenL2/9t986 andre byrder henvises ti ejendm- Sm påtaleberettiget: a Bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund Vandværk Give byr åd Vejle anrtsråd Sm bygningsmyndighed: Nærværende deklaratin kmmuneplan.lvens $36, er påkrævet. Give byråd, den 30/tO gdkendes af Give byråd i henhld ti1 idet tiì.ve j ebringel.sen af lkalplan ikke 1986 (si9n ) Curt Nielsen brgmester / (siqn ) J. Hastrup bygninqsinsp ektør

17 \ _4-1 Den L2 / e L9B6 U1 k ind By Rinqive. Sm ej er af matr. nr ' 3-a z sm e j er af matr. nr. l-a t. (qiqq )" 'Qv'e '9qqd " " ' Sm ejer af matr.nr. 1-e:..(eiqtì)..qenq.}{ll.qkqäq{.?e4eqeq'q " "' sm ejer af matr.nr. 1-:...(gi.qQ)..4".te.J.qqqqq sm ejer af matr.nr. r-p:..(ei.qnl..aete.j.qqqq't Sm ejer af matr.nr.2-a (sign ) Se er Brch Sm ejer af matr.nr. 2-aq 9?;4y i. (ei.qn ).c.qqt.tli.ql.".eq.f.i.qq.j.qnsen þ- fu.,+.r.^,,, a Nr. Lan el-und Rin rve. sm e j er af matr. nr. 1-a :..(".i.qtl)...kqq..4q1.1.qq.j.qqqq't sm ejer af matr. nr. 1-d:.(ei.gq)..41q1..\igl.egn sm e j er af matr. nr. l-g.. (gi.qq)..t-!gq=..v.g=.tly'.49d.".u.q sm ejer ar matr.nr. L-n:..(=.i.qq),.Qqiq.Çlu.e sm ejer af matr.íìr. J.-ay:.(gl'qn). B { rne Jens a..aaaar 3 'ù,; er; sm ejer af matr.nr. 2-az..(.".i.qn)..V.i..r.y..Aq4eq,een... ' '

18 ç tr Sm ejer af matr.nr. 2-et (siqn) Bue'.Srt sm ejer af matr.nr. i-az..(".i.qq) arne Pedersen sm e j er ar marr, nr. 3-d 2.. (eiql l,..yqq.1..?qll:".t1 sm ej er af matr. nr. i-f z.. (:i91 ì..{llg Peder s en Gammelby By, Rinqive. t sm ejer ar matr.nr. 2-nz.,.!:igll.{ytl.9:l:tq aard Sm ejer af matr.nr. 2-ak,.l:ig n ) Kurt Øster s aard sm ejer ar matr.nr. 5-b:.. ltiglì..9!:1.9!:lp ank /t ykke Strbank sm ejer ar marr.nr. 5-e:.. f:igl)..9yllgl. Y:9::1... Elkær Gde., Ringive. Sm ejer af matr.nr. 1-a:.. J:ig n ) Anders V Sør en sen Sm ejer af matr.nr. l-k: (sign) E q n A. Nielsen Sm ejer af matr.nr. 2-a udgår Sm ejer af matr.nr. 2-6it (sign ) rena Hansen

19 -P-! 'p ^ ã_t - ã3r å'e Ê;3 Mtr. nr., ejerlav, sgn: (i København kvarter) elle (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tìngbgen. att. nr., ejerlav, sgn. Gade g hus nr Stempel kr Akt: Skab bpæl: nf. (udlyldôs ât dmmrrkmt,rt),.l.li-,;ì,.9e ts er õ.þdg ;åa E ;;ï"f,1r11*'9'"-!krds l?n01,6 LVÐÎ Q' d' 4 6'r,,. l^tt/ Aryklà",.1 -!L /"- aa",.-r* 2 a.r1,g 5b, 2ù*, 5 5't 2 bt' n-;,-',r/r) /'ùd (, tu :!d, t d (' # ú # tl s'v.51 ü" rtettþu96 r tba6ãesssf ( '-.npn rt*nd rigtf 6hd bekræftes 'ìj {... iå., t-j.r -::t' {- lii Bsrill ngs, frmuler D J nsn g A/S, Kbenhavn

20 z ttt'l J,,r-^ JFT súrp ue 0s0''l JUT 000 jr JFH 3 Þ t ø i/ _z /2t 2ra 7 æ /i 7,Ì7 a^jej eìq pèúr lsr^ t,s 6utupeìpue^ u uflejelìðp le 6urusfl6ur1 e 6urupa ue 986, lìnf r a6rp.ra p lury a {a âunuut0){ e^ g e^t6utu,epg Jrlìi!g-Z 6 fr'\-l 'e-!.ru x{put! r. E ê :, î ' "*"-7-y' \ \ \ att / '/te, 0t't r3 rì' 1tk l 'ffi ar' aaæ t' tc lt'zt*,t' * et' il4 r'ü.ß al'?fi tg'æ 3ß' 3 r!' ói ' a n t' ffi tß' r' n 0t' 1ilt aa'tllc ' t* a ' üar 'l t3 ta't r t l0' 13 aa' tt] ]l'1 Bt B' 1 tê c 'aa n'û4 1 t]']lll31 t' ltl 3l' l tßl ]'T Ê] al'01e..'aa tl rt' t l '''ÍËl ll'gßr ' taéj 3- t a 'ia ßt tl'l0l ßt 'aa!3t 'tlltat l 'a t 3''L tct t'ú Ël 1t' t t t 'e31-t û C u t l tc ul t t a t a*,* T t* i ata aa. l t tta t t af' t jt tß tt u'll r'a t l 3a't t* tt'tt* rt't t* r'!at* t ' tê- '.'ü* il* tl' liß ta'a* t0' Ë3 a 'B* fl'at* rt'llt3 'l't* la'tf r al't?'n, il' 1il t- t t Í'ün '!.T t't it3 ì'c,,rn t0'l t: t tt t a t'tt t t 'la ir l't ttl E lu23a 'tlt1 í'.t r ra* ] Í ' T at't1 a at'alrl 1'tilc] Ë'n t a'a ;r1. 'ttßt rlh r 0t at8r1 z al ßtt tt'fé611 8'3ftí *'t att t'a Ël t 'a!ßt$ il'tt t l 3.4^ SAtl9l'tOËOOr 3tt al g, *6 t icr lr tc,û ra3 fr tac tae AE all Ít r3 lle l1 ilt t t'l à7 Ê7î?. a "/ uzø/ ; ;7 t q8ls :rìv e^t6u!u'f g f q' aurueg u_.ju ljleu apurrørp ^ spr.rsburusf 6u11 )d J \ r 3 f J 3 :

21 FúwPq&q.,, ê-t-e _î.-\ _ 'l t'l rrtt d5(!pù l 050'lt rr ï' -*a<"v 0002:t lì?!r ð^rtj llq p ù s!^ ùs 6uluÞ.ìpua u ullejll{ðp Je óun! t6u! Jr 6úNp!ì! 9 6! n f l 6tpJr pn lu,v 3ìf ^ dunuuy ê^!9 a^!6uru 'punìahre'l rn J- 6 p-t'e- 'a- ru rlpù 'ðpuåjljpã^ sprjs6utuslì6ulr i t t t å q a-0 a'e &.w.il.t'g Þ.ø d Gg èf 1ü!il3,K,8 4.lÐ E a.d 'l* t'8 t.ãß j.w tú d r'61 DÍnr FM gbt tlu ûtr4 &.8 'E t tatr t rað -n f, uë ù r.3!1m Daß iil a't!16 ^n r-ú F r1ü t núr lû l'fl 'ø r tre l û'ú 'il trdlê õ aë t c'n fírx 6.d -ñ F tl [n il r'í t'5t cr a_e t v'g i6 ll eê r ]il Ù6 rtr,t- u ttß l1lß tl r-l a'be ',/n ll -rd fr Úil9 ffi it tas 'ü lt'm 0.d 0 i1f 4'ñ r r.é * dt 'h xl.- c, lr'3 ilü l rafl an [Ü f re rl!'lg a'ñ f, ù. d l te ag L r..[trl.[ taat -te Ela[ a.cg a'. ul3 a'tß gg r. ta f.s4 t'tlg rüc 'tra d st il.ñ iu tt 6a ß t [r g.fl a.ñt t.m n. il l tl l tdrl ' ffi DüB Þ.E ñd tü].ü.ffi t5 ftt.ñ 6ð uaþr i'tn Írt tffi n'il!ró f Ê g t Nt a ð a ta a a L 4 ille r'lt,!m # Í d 'tr ra.dr Éat l. ffi fd fl È-il a' Ú t'ùß a.ta lh a6.'ú a' il r'& lfñl a.ñ úte lñ ttß lað,ñs 0't t'de ltr..dr FB af,rc ab a.üa lb.it k_w tr -.4*-1,M, -:L -+-- f-+ + -a á6ú-s A2OØ4DC \$ _1 1u qels atv _1 f w, -î..ê6'"tc' * r

22 E t f t! '? å ã a $ 5 i å! -1 à E r! Tingl.ysningsrids yþd are de Dålr hr 1- g 1-d Nn Langetund, Ringive n.lr nr 5-e 09 5-b Gamnelby By, Ringive 6 ve Xmmune Vejte Amt 5. Udf.rdigrt i jul 19E6 r t.dning af r ngtysning àf d. t. ti ú y. dt.dning y l mrd t t rr! Akr: Ståb nr,1åtf 1 :2000, n. ll,->-ç _ J- ây 5- { ør*qví:? rmrr âtlt ta Yafri a -ta a tlñ. t r'{.{ s.* 6 Ð.X ntt,ú r{.é ñf.[ f k,ø ñ.t llt.o A[.i! ffi., æ.?t H.t - tn,! ñr.r l$tl?.í ö.4 g,t æ. l ttt m.þ tm.a dí.s sdt,ñ Ëta.t t ts, r$u,! nû D tø.a ü{.i -Í,É E.{ ß.S lt E.t tt{ mí m. tn. ñ. r*.( ñ.a tø.û E,û t5,tr æt,f * td. ñ.t lß. Ê.a i ã6.0 t,! W.at ñ.{ D m.! æ{ ls.al m.t n rtð.- m.a l&.o ÐU,! t úø. t È,t rð.{ Þ.ra ñ ñh.t E. ffi. l lú.r 0 [ú, ü,9 æ,r lm. 0 af. ñt t ffi. nt, l { tú.r &,! r*ll. ffi.t atr,t Dt.t 14tr.t H.Í 5 te, A.r #.D m,l N J,O E.1t lm.t ñl ç tg. ð.t ff. fl,a { ð,ì Ê-r rs.t m.t 0 øt.e ü.s lð.i ffi.a ar E.a!tt.t re,f ilr.x.t il.a E.l ls. æ.* t ñ{ ñ.. lð.tl ñ.rl il il.í il. lh.l ß. 4 ütr. il.é M.U mil.l ilèilfl g.x õ4.a 15E,t ñ.1 tft4 ru.è tn.it 4 z- Y-4fl. Pl- n Ð.

23 Akl: Skâb ît, e t ç!g \\d ñ.1 f,tdlxâfl aîe tyale -lb #lt t ú r.i tdr tw3 gü-d rf rs'e ré. t0! ffi,t rs.t r*a Mt.r rs.ã BÍt lm.a lmi ffiü D6{ i{ t DÆ{ s. tr,r lf,.3 nr.t ru.t a. õ u, ilal E Ér õg -rí,4 d.i T'.8 gt E, lñ.d A-. Y rí t tnt Æl rht tsrr.,wn lm td rm.t lð.é r* trt ttû. ttí.4 E.t Mq ñ{ æ.4 ttt ú!r Er. D.d n,l ür.s mt.t úú.s dà. 'D.Í. EJ' t, ds m,q ' d4 kmg a! t i 5 lingtysningsilüs vedrtr.nde malr nr 1-, -9 l-,l-p.2-à.2-ðu,2by g 3-à Utkind By. Ringive -l--ìã---_:--?? J 6ive KmFUne Vejte Ani t Lcfrrd:gel i juli 196ó i.ntrlninq f tinglysninb E Ë! èl d. l.r lin t vandt.dn ng sm tisi nêd bl fàrvp 'lålf 1:2000 i r Jl 050 /. """,y' L ndispek itr &r&fid' z Y Pl..nî Y. 2

24 b { È Akti Sk b nr. DÈ sb lk Ê { t t T.5! i.e J rl TingrysîingÍ ô r.d.4. d. n tr trr l-à.1-9,l-n y Nr Lengelund, Ringlvr Dali nr 2-n g 2-åk 6ammelby B, RitìgivE 6 ve Kmmune Vêjtê Anf 21 Udt$digel i jùti 19ôó àâtpdnlng t tiâgtys n9 ðl dck[ðr l n n vàndl dûin9 sm risl med blå fàrye ZQ i''låtf. 1:2000 J nr,11 /;+3* ' 6- \ L ndlnspeltr Í -".tt!9 te.9 b5 "à,t/çxtd /.t 3 il r É'.t tt.t! E.t n ø.{ -'.a ú.r r M. Ã.ø Ë rq.il ñ,! 4 Ð.i D.t! ü,t æ! r 4a ú ø.9 #t t É.5 ô.a -. g.s - rtl-$ Û Ð. ú,) a m,t t, r ñtt.è ú, t ú,r ñ.r iltil t.t! tú.t D,t r N a ts.í. d -.t &l!!ã. t E, ñ.ú m 4. Dl.t s l&a ñ.t & m{ F mr r.ú ',t f ú. ð. r * út.i a.fi Ma at ñ t ldar tr,t ø, il,4 D,T Ðt úrt qri t,a l',l rút ÐÉ il. EÍ t! ßil ñ.ñ út ñtaæ Ð5 st &t õa ñ t.t kat ñr h,t. -ø f -D! ê! ñ D i 1 [ ft ñi r*. il{ tæ.n Ùs T lð' tdt tr t.i tta t E,,'n.l!.dl tí t ü., æþ F.ñ* {.{ E.t -tt -t n,t nta M ø.n nts útt G.Ct ú N Y G rgúr ß. Pl.5 6 ted ',?t

25 9'ru' Ì, ' \! l\{,',\,, :r rr ì+z  z /z E ó7 - rø{rðdsurpupl : -/D\ qyr'7?/i -050 Lt rú l- 000 :l 'lleh' (/ / ^.'ei glq pêuj lst^ rus 6utupaipue^ u.l tlllcjeìlap JP 6urusr(16ur1 ;r' 0urupr rrn 996L lìn r lafrp.rerp.þ ) //s z /-/? +/z j7t ez t7j *z /7J 7AZ 'l7f D z lruv ðìlaa aunuuj) a^rg a^r6uru'punìe6uel JN e-[6 e-z'e-f JU JlPur apuarøjpa^ ū =a f l.j,c N U a 1 a 3 -Ð 91/? */ î't / /z '173 1/ '/ /7 l7t î/7?077ú /7f lz t' '106ú8 ft'00 58 ' 8658 e't8568 lê a 8 a0'g 5502 t a t0' 9t0 z 0 '31 l06z 0ô' 003 æ004 e 't 6 t? r0' ta 8 3l'43 0t'1ç 8 t 1t630 te ú 68 0E' 100 z s?t006 0l'tr005 0![105 l '6irl06? 00'iìr 106 J8 âu 03 sl sr 06 x j 7 'Ê61-10 tê' t tt 5t' t5tel $'t96est '8!t5ES l 0' 3 çl t0' lrs{ 8['t!þtîr? ' tlre i 05't9rrsl?t'0r E$ l'ata[lr t0'tg f,et t't Esl 00't$ t tt't [sl 's010$ 3E'0gtest. Srest t' esr 1 '595tEl 8t' c6csr Ê 0 Est t0'ót 8sl 00 8t 0 1 t &$el t3' ll r'l0a01r 98'r0 0et l 8l [ 91 Jl 0t J lr t0 e0? r t t 51, l e5l t l e6l r3t 0il ' 't î / l7j t 0?,3'æ20 t'tt e r'ß 0 90't3 0 te'l 05 E L 05 ' 3 0 9!'t 04 'il80 e ''t0é el 0e06 l0' 8t06 0ff06 8S' 0t05 0t t t t03 '8te05 8't ç e05 81't f5 82 gt' 5602 l't0006 9a t l7j t' 0689r r'$68e r 00'r$Ee t 30 3e6831 E0'tt50îl 80'3t6[çt 8t'tt60e1 m rt6eer ît t'6eil r ts6 sl l5'8ßc831 6e' t 8ît 't t t 06 t E ] t 0t 8il 03'tt6f tt'98 elr t '1 6eer et'10 8e1 E'll sct r' l0ts1 0 t90ß ' l l t t0'ßlrf l r?'e tet 00 tzrß l T HS-A^S 3lSrlJ-vNOtOO)l 6/ 6il 80t 0t,0r s8t r t E8t al lsl l 8 t l, t s t t t e l Ll pt-"çp". -ît7 1 t 1il ttl Êil ll fl 5 t g0l ilr ttd 99/ \\ \'\,.'1S ;a \,Z\ '\ /3/ 773 JQ tßèt r \í. (.rô rr.ù,!'p r ròlr^rp r ' u qeìs : ìv Ë.(i;!l ò î --\-- zt/ l7j - t āa  =' tn E rd T ìe / t r/t ---_È_ /9/ s3 ñ\- ò.c lz J /ld (. l< t t s þ Þ +

26 * e! c ç^ ã_aë =E FE. r! õ 'e3 ã å5,f 3,:E :;h 9 õ.9d9.=c 9ã 2 't!.ô Mtr. nr.. ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller(i dø sønderjydske landsdele)bd. g bl. tingbgen, ";!'' ::-þ, 'ift ;-/ Gade g hus nr.: fl rl uln nîca/' ' -', /' Plt tqlâ Stempel kr Akt: Skab n,r. t [/ (udlyld6s af dmm!rkntret) Købers Kreditrs Anmelder bpæl: tndført dagbgsn tr Grl ndêtcd rìëtskreds den 1 L/Sr /":"'a 2ó; 0 FEB, f907 rya'å* :' li, rst ngs. l.mulsr D Jnsn Ki ldskv A/S, Kb nhavn

27 ! B^ J? C!õä È-.: _e!.9 þêe r L 'õ.ì l!ë!ll E c 'i -eg j td.!rt Ê= 'ÊË! EÉË gã8 å - 'E Mtr. nr., ejerlav, sgn: (t København kvarter) eller (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tlngbgen, ert. nt., ejerlav, sgn. /iatr ûr 1 a Elkær Gårde. Ringgive sgtlr Ve Stempel: L m. øte Akt: Skaô (udlyldetk^::r(^,# en r[e llemast nr t8/t -11 Anmelder: ELSAM Skærbæk pr. Fredericia Dekl. nr Ldsejer nr. rh DEKLARATóñ, xz0feb ie64 Anders Vind Sørensen Elkær pr.dilskv bekræfter heived at have meddelt ELSÀM, Skærbæk pr. Fredericia, eller den, til hvem selskabet seuere måtte verdrage sine rettigheder, en fra min g efterfølgende ejeres side upsigelige tilladelse til på ejendmmen: matr. nr. 1 a Dlkær Gaarcle Ringgive sgrr at fremføre 1stk.4 kv luftledning stk. g anbringe master med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet, sar rt til at efterse g vedligehlde anlægget. Endvidere er jeg indfrstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet under ledningen, sm myndighederne til enhver tid freskriver, g jeg har i den anledning mdtaget g gennemlæst et uddrag af stærkstrømsreglementets indskrænkninger i min rådighed ver deklaratinsmrådet. Fr tilladelsen gælder i øwigt: at den ved masternes g ledningernes anbringelse g senere vedligehldelse frvldte skade på ejendmmen straks g fuldstændig istandsættes, at ejeren er berettiget til fr selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt selskabet ikke efterkmmer sin frpligtelse i så. hen.seende inden dage efter, at det ved anbefalet brev har mdtaget pfrdring hertil fra ejeren, Bút lings lrmul r G lcnren & Kieldrkv AiS, Ktb'nh vn

28 at den i anledning af ledningernes fremførelse g ufrstytrede tilstedeværelse eventuelt frnødne beskæring at træer g buske fretages ved selska-bets franstaltning g fr dettes regning. at masterne g ledningerne vil være at brttage g ejendmmen at istandsætte efter brttagelsen, når ledningerue ikke længere agtes benyttet til elfrsyning, at der fr afgrøde, sm måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejeren eu erstatning, sm i mangel af rnindelig verenskmst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd, g at selskabet i øvrigt frpligter sig til at erstatte enhver hændelig skade, sm frårsages af uedfaldne ledninger eller ved, at nedfaldne ledninger kmmer i berøring med pigtråd eller hegnstråd g derved gør disse spændingsføiende, uanset m selskabet ifølge dansk ret har erstatningspligt fr den pågældende skade, alt fr så vidt skaden ikke skyldes frsæt eller grv uagtsmhed fra ejerens eller hans medhjælperes side. Fr denne tilladelse vder selskabet en a cnt elstatning på hver mast, der står på fri mark, g Det samlede a cnt beløb af nærværende deklaratin. - fr hver mast, der står i skel. kr. er udbetalt ved ejerens underskrivning Det udbetalte a cnt beløb er mindstebeløb g vil blive efterreguleret på grundlag af den endelige afgørelse af den masteerstatningssag, sm fr tiden verserer ved højesteret mellem prprietær Winther,,Skudshale<, g Aalbrg knrmunes elværk, eller-såfremt der mellem Danske Elværkers Frening på den ene side g på den anden side De samvitkende danske Husmandsfreninger, De samvirhende danske Landbfreninger g Centralfreningen af Tlvmandsfreninger g større Landbrugere i Danmark indgås en landsaftale m erstatning fr master i fri agerjrd af den i nærværende deklaratin mhandlede eller tilsvarende type da den heri fastsatte erstatning. - Såfremt der ikke indgås hgen landsaftale, g der ikke mellem parterne kan pnås enighed m erstatningsbeløbets størrelse, fastsættes erstatningen ved vldgift efter stærkstrømslvená regler med frbehld af parternes adgang til at indbringe erstatningsspørgsmålet fr dmstlene. Eventuelle frister fr erstatningsspørgsmålets indbringelse fr vldgiftsret eller dmstl suspenderes indtil videre g løber først fra det tidspunkt, da der er givet ldsejeren meddelelse m, hvilket endeligt erstatningsbeløb, der vil kunne tilbydes ham, Efterbetalingen frrentes med 5 pct. p. a. fra den dag, masterejsningen er afsluttet. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af nærværende deklaratins bestemmelser er ELSAM.

29 Nærværende deklaratin er selskabet berettiget til at lade tinglyse g ntere sm servitutstiftende på ejendmmens fli i tingbgen. Med hensyn tit de ejendmmen påhvilende servitutter g hæftelser af enhver art henvises til fliet i tingbgen. Dèklaratinen skal ikke være til hinder fr ejendmmens priritering eller mpriritering. Dat ( Eierene unilerskrift Til vitte lighed m underekriftens ægthed, dateringens tigtighed g uilsteilereue myntligheil 28/n Anders Vind Sørensen Navn N.P. Christense repræsentant Navn Í[.8.Hørlev ingeniør Overlund' v B Frederlcia

30 ; Ë:îilå": ï".= ", i? u".="re'!-ys-í', ting!:cg: biircl N. blac: \ -st akt: skat: K nr. 6u L\.* tieiaparlrems Retten Sanders 44r) B {i., 8f rës" &tferc-

31 a l! -! Èr-e L00?-E 9!õ 3.Ë!EH d - i.! trã!* å: ;.!i c-fl ;t:.i:e "!!!:6 ËLa 9!E Ë Eä3. : : ã 'È illtr. n., ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands. dete) bd. g br. t tlngbgen, art. nr., elerlav, sgn. Gade g l us nr.; Stempel : kr. ø e L g m.f. af. Stre- g riile Karlskvgårdet Riueive gefrtr tl9(ìtì *20DEt1969 Anmelder: veile Amts Yeiinspektrat. henhlcl til lv nr. 95 af 29. marts r9t7 S 4 har Vejle,\mtsråd truffet bestemmelse Akt: Skab 0 nr.3e (udf yldæ ef dmmôrkntr.t - m byggelinier fr den af amtsrådet bestyrede landevei nr. LZt Ve jle-bfeclgtgn- Sclr. 0m t pà suækningen fra g?ænsn Uelle$ Tejle købstailsk mn ne Og llver a$x k ruit rre vscl Strfbælc tll Velle aûte hvedlandevei îam-griudlgtedt f Sdr. Orr h t Oplysninger m byggeliniernes beliggenhecl g retsvirkning vil kunne fås pâ amtsvejinspektratets kntr i Vejle. Franstående begætes tinglyst setvitutstiftende ft så vidt angående følgende eiendnrme, cler berør s "{.PJqF.li,ïfelY*,1,/, y' t/,, Nfatr. nr' l.',êr'l är",1l.'9!l,1 1'+; 2 g, 2-*, 2''*, 2,4ru z'"b.! z,?j.rl z,j zrg'ru"'t: z glg z'rävaf Stre- g 1111e Earlskvgå,rcler Rlnglve É Påtalebetertiget et Veile. \mtsråd. Vejle Amts Veiinspektrat' Vejte, den l9 DEC, 1969 íì r i;ri; i': ;:,t nl;'li!l+d þ c k aiteg Bs. ll ng& lrmulú H lcnren & Kicldrkv A/S, Krbrnhevn.l nfere-,. ret af: tq /fttl

32

33 r: -9- =!.ES É.4 c.5c =59 -ô!.:! Ë Êì r!: TË d sfl.öt ï; s Ect 'Èã.EE: g-t li*'} J a.! È a Be!ti ll ngslrmu ar G Mtr. nr., elerlav, sgn: (i København kvaner) eller (i ile sønderiydske landsdele)bd.g bl. tlngbgen, ert. nr., elerlav, sgn. viat. n. la m. f,,. af Uhe by-g natr.n.b. lg n.fl, af Ëtrkærgasrde ìii.agå.ve egn Scempel : kr. øre Akt; skab à rr.ao'1 (udlfldes.f dmmerkntr6t) VE t E.{ÌúfË E.ìÏÊP$KS0RAt?18 1 x22[l0v1963 r*.txi'hi:-ëg H?tåär.åsrrs 1s57,," å i6, stk. j. r., henhld tll lv ß,x.1')5 afr eterieb fr fføntllge albejôer v fastsaû regul.erende f,ranetal"taln VeJe a^mts laartlevej r. 2t VeJle 46;789) he untler adgangsveien til OXllysni.nger n adgangsbegrætrsniggene üfang g. f,-rtegtels6 ver adgäaþsfrëldene vll iiunné fås på axntsveivæsenet Entr i Vej lei Fra ståenðe begæres tinglyst se ntitutetiftende fr ca vidt aagår f,ølgencle jendnñe der berøres af ailgangbegrænsaingeni Matr.ntr.,rg,Yr í rdr, rgl, lai, ' t) Sl-a, q ù il v J '5L, 5Er" 5\r' gëg 59' 69' Anmelder: b.)r, X{.in6i.ve 608 B tt!'v- "/ natr.br. f4, 18, LYr 2g sg 2!= af Ðlkærgaaldgr Ringive sgn, qfnisteriet fr ffenttr ige arþejder g VeJl.e au tssåd êr hve r fr ei6 Í åtaleþerettiget. fej e ante vejlnspektrat tjej ê, den ZX ilg1, 1963 l:-;ciiø,-i i caebcgcn fs rcl::;': i Grlnisiecl dcn 2 2 N0V, 1g$3 L\ígT, 'ting!:=gr bln:l bl:.d: l- ^,--. þ.akil nr b t^.tu- S ndl,b 0enpartens rigti gharl hekræ'ít. Retten i Gnnristeri,<ry J.nsn & Kíôld.kd A/S, Ktbcnh vn. 1) 4u i{' Knlr re_ ret.f:

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 09.03.2012-1003408036 TINGLYSNINGSDATO: 09.03.2012 10:42:01 EJENDOM: Adresse: Dalgårdsvej 2 0172 0083 0042 1153 0032 0032 Adresse: Vestagervej 4B 1229

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m.

a. Ejendomsskat b. Bidrag til Ejerforeningen Kaj Plads 24 c. Vedligeholdelse d. Administration e. Revision f. Diverse, møder m.m. NTELsEN r$rrhomsen )w\q8 Matr.nr. 192 Eksercerpladsen, København Anmelder: Ejerlejlighederne t-59 Advokat Allan Thomsen Beliggende: Islands Brygge 34 A-D Østbanegade 55 2300 København S 2100 KøbenhavnØ

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.05.2013-1004536468 TINGLYSNINGSDATO: 14.05.2013 11:39:49 EJENDOM: Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING

(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING (dlwok^ifé^poi) MØDERET FOR HØJESTERET MØDERET FOR LANDSRET Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) C- 35~S> PÅTEGNING l7.kar890t>637 * p:i fællesdekl aration for Vejle Midtpunkt mellem A/S Handelsselskabet

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter')

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4 Bilag 882-9-3 BestyrelsesmØde nr.82 21. nvember 2Ot4 Kvartalsrapprt pr. 3. september 2OL4 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal Ì 1. kr.) Nt 2 Indtægter Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere