AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUELT TINGLYST DOKUMENT"

Transkript

1 AKTUELT TNGLYST DOKUMENT DOKUMENT: TNGLYSNNGSDATO: :30:49 EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive SERVTUT: Dkument type MYNDGHED: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K PATALEBERETTGET: CVR: Statsfrvaltningerne Sltshlmsgade København K AREALANVENDELSE: Anvendelsesfrhld SERVTUT FORTRNSRET: Servitutten kan tillægges priritetsstilling frud fr allerede tinglyste rettigheder i henhld til den angivne lvhjemmel :51:15 Side af 4

2 SERVTUT TEKST: Tilladelse til erhvervelse af landbrugsejendm Deklaratin Selskabet Energinet.dk erklærer hermed at ville verhlde følgende betingelser sm Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest har stillet ifrbindelse med tilladelse til at kunne erhverve landbrugsejendmmen matr.nr. 1a Elkær Gde., Ringgive m.fl., beliggende Lyngvejen 8,7323 Give, efter landbrugslvens $ 21: 1. Ejendmmens jrder anvendes jrdbrugsmæssigt ved brtfrpagtning efter reglerne i lv m landbrugsejendmme i den udstrækning, dette er freneligt med gennemførelsen af anlægsarbejderne fr ledningsanlægget. 2. Ejendmmen inden 5 år efter erhvervelsestilladelsen, dg senest 1 år efter at ledningsanlægget er taget i brug, afhændes efter reglerne i lv m landbrugsejendmme. 3. Denne deklaratin tinglyses servitutstiftende på ejendmmen frud fr alle indehavere af rettigheder ver ejendmmen, uanset hvrnår rettigheden er stiftet, jf. S 39, stk. 1 i lv m landbrugsejendmme. 4. Påtaleberettiget er Jrdbrugskmmissinen fr Regin Syddanmark Vest med samme CVR-nr. sm Statsfrvaltn ingerne. ELEKTRONSK AKT ANMELDELSE NFORMATON: ANMELDER: CVR: Kntaktplysninger: Energinet.dk Tnne Kjærsvej Fredericia Lyn gvejen 8 - Jrd bru gskmm issinens dekla ratin, BLAG: Bilagsreference: Bilag referencekde Beskrivelse af bilag: ba7830fc- 1 1 b3-45a9-9 39a-44288b58b845 Andet. Tilladelse - Lyngvejen 8, Give :51 :15 Side 2 af 4

3 ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: TLLÆGSTEKST: Frpriritet RESULTAT AF TNGLYSNNG EJENDOM: Adresse: Lyngvejen Give Elkær Gde., Ringive 0001a Gammelby By, Ringive 0006r STATUS: Tinglyst TNGLYSNNGSDATO: :33:40 DOKUMENTTYPE: Frevis dkumentatin BEMÆRKNNGER: 't5:51 :1 5 Side 3 af 4

4 Endeligt indført. ANMÆRKNNGER: Servitut: Servitut: Servitut: Servitut: :51:15 Side 4 af 4

5 Justitsministeriets Genpa tpapir. Til Lejekntrakter, Servitutdkumenter. t,, Frtsættelse af Dkumenter, Frtegnelse ver pantsatte Genstande. l. (vedr. fast Ejendm). ll[tr. Nr., Eferlav, Sgn: ]a Sdr. Elkjær, (i Kbenhavn Kvuter) ^ eller(irlesønderjydskelsnds- Ringgive sgn' dete) Bd. g ll. t ting. bgen, arl' Nr" EJerlav'. Sg. Âkt: Stab K^ n. e S.'Y (udr1u6 1 DmwÌt ntfet) Annelderens Navn g Bpæl (Kntt): sagf ører r,icht r Grin dsted.. 4 Ftfrátuu Stempel: 2 Kr. Øre Mellem undertegnede gårde u" tuk"sê e /3 Grønbjerg Dambrug er indgået sålyd.ende 0 v e r e n s k m s t: Erkjær T/S'GrønAjerg Dambrug frpligter sig til at afgive en d.el af d.en stemnehøjèe hvrtil der hidtil'har måttet stemmes ved stemmeværk nr. 5 i Omme å nemli.g til et punkt, der ligger i en højde ver åøbets daglige vandstand ved bren fr kmmuneveien mellem Gtønb, erg by g landevei'jen på mel1em tr3 g L,35 n.r bvilket giver en * sænkning af fldemàlet' Pâ r75 n. Til gengæd gdkender g.årdejer lver Vind Sørensen sm ejer af eje :dmmen matr.nr. a, Sdr. EJ-kjærgaarde Ringgive sgn fr sig g efterføgende ejere af den nævnte ejendm àt,der bygses et nyt stemrneværk -"å nær sm muligt bvr det t:-aiigere ha stået, g at det nye støttes mal hans eng, ligesm Y'te.n er villig ti ãt tå1e al-den færdse.l mkring stemmeværkef, sm er frnøden fr stemmeværkets byg- ning g dg kun at den enévand h idt i1 med afl nyttes på dele áf na-ns eng el1er på hele denne engl nâ" dræne den del der,ikke nere va.d,es, bag stemmeværket, men derudver rnå der ilcke ledes vand bag stemmeværket. Sm vederlag fr verenskmsten betaler /S erønbjerg Dambrug til ver Vind Sørensen een gançfr alle kr. l. Jerscn & Kleldskv, AfS, København.

6 skriver eet tusinde krner, fr hvllket be1øb herved kvitteresr g'desuden betales yderligere fr ulemper ved åens frlægning6 gennem venævntes ejendm under stemmeværkets bygning kr. eet tusind.e, hvrfr ligeledes kvitteres..ver Vind Sørensen frbehlder sig ret til at lade pstille en vandkana fran stivninge. Nærværende begæres J-yst på ma.tr.nr. a Sdr. Elkjærgaarde Ringgive sgn med. respekt af de i dag lyste hæftelser a.f enhver art, hvrm henvises til ejendmmens blad i tingbgen. Påtaleberettiget er nuværende g fremtidíge indehavere af /S Omaujerg Dambrug. Elkjær den L956. sm ejer af matr.nr. La Sdr. Elkjærgaarde: ver V. Sørensen. 'r rls Grønhj erg Dambrug: l.hjrth Gregersen OenPartens rlgtlghed bekæftes Clvildrn^eren i Veþ, den / - 7 trg '

7 3-y Ganrnelby BY, Matr.nr. 1-b, 1-, -1_-m, 1-r, l-am, 1-g, 1--a Grlskvgårde, L-t, L-a, 1-k, L-ae, 2-8 Elt<aen Gårde, K/,þ Akt: Skab nr Anmelder: 't. Ringive. Stempel XrTZSO'- fra st. 4l ti1 st. L6/+ fra st. L64 til st. 592 fra sè. 592 til st. 47L fra st. 592 til sè kv kabelanlæg fra st. 544 sl. 712 Dekt.nr. etape 3 dekl L92l 164 St. Karlskv 592 l( r]'skv Vest 471 St. (arlskv 2 Transfrmerstatin 544 Grønb Vedrørèr kun matrikel nr De kla rat i n fr elkabler med speendinger til g med 20 kv samt transfrmerstatin med grundareal på højst 5 2 O Undertegnede meddeler herved med bindende virkning fr mig g efterfølgende ejere (neden fr betegnet "Selskabet") eller den, til hvem Selskabet eventuelt måtte verdrage sine rettigheder, ret til på mstående ejendm(me) at anbringe venstående irdkabelanlæg med frnødent tilbehør. Anleeggets g dets mtrentlige placering på ejendmmen fremgår af den udleverede/vedhæftede plan. Selskabet har ret til at efterse, vedligehlde g ridskifte kabelanlægget med tilhørende transfrmerstatin samt ret til at sikre, at transfrmerstatinen står frit g upåvirket af mgivelserne. Ldsejeren frpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet ver g mkring kabelanlægget, sm lvgivningen til enhver tid freskriver' Danske Elværkers Frening

8 Jrden ver kabelanlægget kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder, herunder.behandling med nrmale markredskaber. Byggeri, etablering af vej, terrænændringer, grubning, dræning, bringer eller andet, hvr der er risik fr at skade kabelanlægget, g sm udføres nærmere end 1 m fra kabèlanlægget (vandret afstand), skal anmeldes til Selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen, hvrefter Selskabet fr egen regning påviser eller - m nødvendigt - frilægger kabelanlægget. Fr byggeri til landbrugsmæssíge frmål flytter eller sikrer Selskabet kabelanlægget fr egen regning, Ved skvrejsning eller anden beplantning nærmere end 1 m fra kabelanlægget, skal ldsejeren kntakte Selskabet med henblik på at aftale nærmere vilkår fr etablering af beplantningen. Ved fremtidige dreeningsarbejder på ejendmmen er Selskabet frpligtet til at afhlde merudgifter frårsaget af kabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den frudgående planlægning. Fr de rettigheder Selskabet har erhvervet ved denne deklaratin, yder Selskabet en éngangserstatning. Erstatn ngen beregnes på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Erstatning fr skader pstået ved anlæggets etablering, vedligehldelse, udskiftning eller fjernelse pgøres på grundlag af gældende landsaftale mellem landbrugsrganisatinerne g Danske Elværkers Frening. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af denne deklaralins bestemmelser er Selskabet eller den, til hvem Selskabet måtte verdrage sine rettigheder. Nærværende deklaratin er Selskabet berettiget til at lade tinglyse sm servitutstiftende på ejendmmen. Med hensyn til de på ejendmmen hvilende servitutter g behæftelser af enhver art henvises tíl tingbgen. Deklaratinen respekterer mpriritering g priritering. Nåi anlægget ikke bruges længere, g ldsejeren anmder herm, er Selskabet frpligtet til at aflyse deklaratinen g fjerne anlægget.

9 Dat Ejendmmens matrikelbetegnelse L-b Karlskvgårde, Riagive. Sign: Ejerens underskrift Niels Peter Pårup Frhandlerens underskrift Sign: Tnny ltildebrandt g l-m Karlskvgårde, Ringive. Hi-lmar K. transen Truey Hildebrandt x Karl-skvgårde, Ringive, Jøtgen Therkelsen Tnrry llildebrandt r E1kær Gårde, Ringive. Gr:nnar Jensen Tnny Hildebrandt -d- -d- Rudi Jensen ae Bll<aer Gårde Ringive Kim Jensen Tnny Hildebrandt 4-B-97 1-k Ell<ær Gårde, Ringive Egn A. Nielsen Tnrry Hildebrandt L-a Karlskvgårde, Ringive. trans lbrlskv Jensen Tnrry tildebrandt

10 Dat Ejendmmens matrikelbeteqnelse L-a Etlcff Gårde, 'l - Karlskvgårde, Ringive Ejerens underskrift Pia Pulsen Pedersen Frhandlerens underskrift Tnny Hildebrandt -d- -d- Bent fvan Pedersen 20-B-97 1-am krlskvgårde, Ringive Villy Kjeldsen -d g Ellaen Gårde, Ringive. Hen:ring Schnidt -d y Garrnelby By, Ringive Kaj }4adsen -d:- lùenrsende deklara t in dkendes af Give Byråd i henhld til lv m lanlægning S 42, idet tilvejebringelsen af 1 kalplan ikke er påkræ vet. Give byråd, den L s1gn.: Curt Nielsen brgmes ter J. Hastrup p1an1ægningsleder.

11 ÍN! È B t CA i6 <9 3J ãs a õ 3 li l ,t + DØRSLUNDVTJ 44 7J3O BRANDE rtf.9f18037f Kólrne a^ rk*e nëlsrkre, mr km fø^l lrl ær[e,t 3 ^ 0.4 kv trnsfrnnersttìn l0 kv kbel 0.4 kv kbel 1O l r h rf llprlrrinn

12 çj\' t e :. ro (h õò < q a E à. ^\'x 9- '. ß. * DØRSLUNDVEJ 4.t 73JO BRANDE Ttf K.cblrrre r r[<ke rnõlsr[re, ner km rfø-l t r - rert'e. rrrg A 0.4 kv trnsfrmerstt n l0 kv kbel 0.4 kv kbel l0 kv hrftleclnina

13 'ã. Ë E *** * * * * * * * * *** *** * **** *** Retten i Grindsted Tinglysningsaf del ingen Påtegning på byrde vedrørende matr.nr. 1 e m.f., Karlskvgård, Ejendmsejer : Nie1s-Peter Paarup Lyst første gang den: L7.O under nr' Senesu ændree den : L997 under nr- Ringive.U4 -t L7966 L7966 Rids vedhæftet. f,yst på de i deklaraèinen nævnèe matsrikelnumre Retten i GrindsEed den L997 Side: Akt.nr.: K 463 K. Frm. 267 G Olr B. Wrcblemkl, Nyln 19,1450 Ktbenhavn K

14

15 É À À À Ê.E,2 a Stempel kr. Matr, nr. -a, -g, 1-, 1-p, 2-a, Z-au, Zti g 3-a.Ulkind By, Ringive '.F Þüdt gtaôn")1-ar t-d, -g, l-n, l-ay, 2-a, 2-e, 3-a, l-d e l-f Nr. Langelund, Ringive t inb,be"çttbr,%un, Z-ak, 5-b g 5-e GammeJ-by By, Ringive, matr. nr.1-a, 1-k, 2+g 2-bi Elkær Gderr Ringive far T retskteds ffi i i.it$v19ilû 1921 i Deklaratin. Akt: Skab t nr. l"l ( Udlyldes a dmmerkntret) Anmelder: =k.vr NONSP KTøR HENNNG JENSEN Stts$d 36 7Íþ Bnnde. Telsfn (07t Undertegnede eje::e af matr.nrene l-a, l-g, -, 1-P, 2-a' 2-aut 2-ay g 3-a tjlkind By, Ringive l-a, -d,.-9, :i r -^y, 2-à, 2-e, 3-a, 3.'d g 1-f Nr. Langelund, Ringive, 2-n, Z--ak, 1"-b,g 5-e Gammelby By, Ringive, 1-a, T-k,"4+g 2-þi Elkær Gde.' Ringì_ve på1ægger herved vre nævnte ejendmme følgende servitutbestemmelser; at det tåes, at den på vedhæftede tingj-ysningsrids i 1:2000 med b1å fa ve viste vandledning er nedlagt ver v e ejendmmet at vandledningen'ska1 henligge ufrstyrret, g der skal gives den til enhver tid berettigede adgang ti1 eftersyn g rensning, samt til at fretage reparatins- g vedligehldelsesarbejde i det mfang bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund vandværk skønner det nødvendigt t at det ikke er titladt, uden flrud indhentet tilladelse hs vandværksbestyrelsen i et bæ1te på 1,00 m mkring vandledningenr at fretage større træbeplant,ning eller verhved at iværksætte nget t der kan vípre til hinder eler skade fr vedligehldelser eftersyn g reparatin af den nedlagte vandledningt at der tit enhver tid tåles de ulemper, der kan væpe frbundet med eventuel eftersyns- g reparatinsarbejde. Erstatni.nq a.f eventuel herved frvldt skade, fastsættes i mangel af verenskmst af u- vitdige mænd, udnævnt 'af 'retten, at de af Vejte amtsråd stillede vilkår til Grønbjerg-Langelund vandværk ved skrivelse af B. nvember 1985, i. nr t , respekteres ved skadeløs fjernelse af mtalte vandfedning, såfremt det efter vejbestyrelsens skøn, under hensyn ti1 vejudvidel- Frm,67 G Ott B. Wrcblcwski, Nytw 19, 1450 Kbcnhavn K tr

16 -2 <äl- 3- se eller færdselens tarv iøvriqt måtte blive nødvendiqt at fjerne den på vedhæftede rids med blå farve viste vandledning beliggende indenfr byggeliniearealer langs hvedlandevej nr. 3J7. Fjernelse af fedningsanlæg i vejareal eller tilhø ende byqqellnieareal langs hvedlandevej nr. 337 vi ikke kunne medføre ngen frøgelse af udgifter fr vejbestyrelsen. Påtal-eretten med hensyn ti verhldelse af de mstående punkter anførte bestemme.lser påhviler d"bil"il;ieåi. tid sicdende bestyi rel-se fr Grønbjerq-Langelund vañðvárt<'óó-vejfe amtsråd i frening. Kvitteringsret til aflysning af nærværende deklaratin i tingbgen vil rgbi [,VnAt/:"?.tagse ved.tj.jtrq.d?l:_sr.f,,bqstyrqlsen fr Grdnbjers=Lãnsélund -üåñdvälk--{ Ve le'amtsråd i'ftening; Nærværende dekl-aratin begæres tinglyst på matr.nr. l--a, -qi l- -p, 2-ar 2-aur.Z-ay g 3-e Ulkind By, Ringive, 1-a 1-d, l-gr-n, l-.y, 2-a, 2-e, J-ar 3-d g t-1 Nr. Langelund, Ringive, 2-nr 2-ak 5-b g 5-e Gammelby By, Rinqive, 1-a, l.-k l-+q z-bi Elkær Gde. Ringive med priritet frud fr pantegæld. a Med hensyn ti servitutter g menes blade i tingbgen. DenL2/9t986 andre byrder henvises ti ejendm- Sm påtaleberettiget: a Bestyrelsen fr Grønbjerg-Langelund Vandværk Give byr åd Vejle anrtsråd Sm bygningsmyndighed: Nærværende deklaratin kmmuneplan.lvens $36, er påkrævet. Give byråd, den 30/tO gdkendes af Give byråd i henhld ti1 idet tiì.ve j ebringel.sen af lkalplan ikke 1986 (si9n ) Curt Nielsen brgmester / (siqn ) J. Hastrup bygninqsinsp ektør

17 \ _4-1 Den L2 / e L9B6 U1 k ind By Rinqive. Sm ej er af matr. nr ' 3-a z sm e j er af matr. nr. l-a t. (qiqq )" 'Qv'e '9qqd " " ' Sm ejer af matr.nr. 1-e:..(eiqtì)..qenq.}{ll.qkqäq{.?e4eqeq'q " "' sm ejer af matr.nr. 1-:...(gi.qQ)..4".te.J.qqqqq sm ejer af matr.nr. r-p:..(ei.qnl..aete.j.qqqq't Sm ejer af matr.nr.2-a (sign ) Se er Brch Sm ejer af matr.nr. 2-aq 9?;4y i. (ei.qn ).c.qqt.tli.ql.".eq.f.i.qq.j.qnsen þ- fu.,+.r.^,,, a Nr. Lan el-und Rin rve. sm e j er af matr. nr. 1-a :..(".i.qtl)...kqq..4q1.1.qq.j.qqqq't sm ejer af matr. nr. 1-d:.(ei.gq)..41q1..\igl.egn sm e j er af matr. nr. l-g.. (gi.qq)..t-!gq=..v.g=.tly'.49d.".u.q sm ejer ar matr.nr. L-n:..(=.i.qq),.Qqiq.Çlu.e sm ejer af matr.íìr. J.-ay:.(gl'qn). B { rne Jens a..aaaar 3 'ù,; er; sm ejer af matr.nr. 2-az..(.".i.qn)..V.i..r.y..Aq4eq,een... ' '

18 ç tr Sm ejer af matr.nr. 2-et (siqn) Bue'.Srt sm ejer af matr.nr. i-az..(".i.qq) arne Pedersen sm e j er ar marr, nr. 3-d 2.. (eiql l,..yqq.1..?qll:".t1 sm ej er af matr. nr. i-f z.. (:i91 ì..{llg Peder s en Gammelby By, Rinqive. t sm ejer ar matr.nr. 2-nz.,.!:igll.{ytl.9:l:tq aard Sm ejer af matr.nr. 2-ak,.l:ig n ) Kurt Øster s aard sm ejer ar matr.nr. 5-b:.. ltiglì..9!:1.9!:lp ank /t ykke Strbank sm ejer ar marr.nr. 5-e:.. f:igl)..9yllgl. Y:9::1... Elkær Gde., Ringive. Sm ejer af matr.nr. 1-a:.. J:ig n ) Anders V Sør en sen Sm ejer af matr.nr. l-k: (sign) E q n A. Nielsen Sm ejer af matr.nr. 2-a udgår Sm ejer af matr.nr. 2-6it (sign ) rena Hansen

19 -P-! 'p ^ ã_t - ã3r å'e Ê;3 Mtr. nr., ejerlav, sgn: (i København kvarter) elle (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tìngbgen. att. nr., ejerlav, sgn. Gade g hus nr Stempel kr Akt: Skab bpæl: nf. (udlyldôs ât dmmrrkmt,rt),.l.li-,;ì,.9e ts er õ.þdg ;åa E ;;ï"f,1r11*'9'"-!krds l?n01,6 LVÐÎ Q' d' 4 6'r,,. l^tt/ Aryklà",.1 -!L /"- aa",.-r* 2 a.r1,g 5b, 2ù*, 5 5't 2 bt' n-;,-',r/r) /'ùd (, tu :!d, t d (' # ú # tl s'v.51 ü" rtettþu96 r tba6ãesssf ( '-.npn rt*nd rigtf 6hd bekræftes 'ìj {... iå., t-j.r -::t' {- lii Bsrill ngs, frmuler D J nsn g A/S, Kbenhavn

20 z ttt'l J,,r-^ JFT súrp ue 0s0''l JUT 000 jr JFH 3 Þ t ø i/ _z /2t 2ra 7 æ /i 7,Ì7 a^jej eìq pèúr lsr^ t,s 6utupeìpue^ u uflejelìðp le 6urusfl6ur1 e 6urupa ue 986, lìnf r a6rp.ra p lury a {a âunuut0){ e^ g e^t6utu,epg Jrlìi!g-Z 6 fr'\-l 'e-!.ru x{put! r. E ê :, î ' "*"-7-y' \ \ \ att / '/te, 0t't r3 rì' 1tk l 'ffi ar' aaæ t' tc lt'zt*,t' * et' il4 r'ü.ß al'?fi tg'æ 3ß' 3 r!' ói ' a n t' ffi tß' r' n 0t' 1ilt aa'tllc ' t* a ' üar 'l t3 ta't r t l0' 13 aa' tt] ]l'1 Bt B' 1 tê c 'aa n'û4 1 t]']lll31 t' ltl 3l' l tßl ]'T Ê] al'01e..'aa tl rt' t l '''ÍËl ll'gßr ' taéj 3- t a 'ia ßt tl'l0l ßt 'aa!3t 'tlltat l 'a t 3''L tct t'ú Ël 1t' t t t 'e31-t û C u t l tc ul t t a t a*,* T t* i ata aa. l t tta t t af' t jt tß tt u'll r'a t l 3a't t* tt'tt* rt't t* r'!at* t ' tê- '.'ü* il* tl' liß ta'a* t0' Ë3 a 'B* fl'at* rt'llt3 'l't* la'tf r al't?'n, il' 1il t- t t Í'ün '!.T t't it3 ì'c,,rn t0'l t: t tt t a t'tt t t 'la ir l't ttl E lu23a 'tlt1 í'.t r ra* ] Í ' T at't1 a at'alrl 1'tilc] Ë'n t a'a ;r1. 'ttßt rlh r 0t at8r1 z al ßtt tt'fé611 8'3ftí *'t att t'a Ël t 'a!ßt$ il'tt t l 3.4^ SAtl9l'tOËOOr 3tt al g, *6 t icr lr tc,û ra3 fr tac tae AE all Ít r3 lle l1 ilt t t'l à7 Ê7î?. a "/ uzø/ ; ;7 t q8ls :rìv e^t6u!u'f g f q' aurueg u_.ju ljleu apurrørp ^ spr.rsburusf 6u11 )d J \ r 3 f J 3 :

21 FúwPq&q.,, ê-t-e _î.-\ _ 'l t'l rrtt d5(!pù l 050'lt rr ï' -*a<"v 0002:t lì?!r ð^rtj llq p ù s!^ ùs 6uluÞ.ìpua u ullejll{ðp Je óun! t6u! Jr 6úNp!ì! 9 6! n f l 6tpJr pn lu,v 3ìf ^ dunuuy ê^!9 a^!6uru 'punìahre'l rn J- 6 p-t'e- 'a- ru rlpù 'ðpuåjljpã^ sprjs6utuslì6ulr i t t t å q a-0 a'e &.w.il.t'g Þ.ø d Gg èf 1ü!il3,K,8 4.lÐ E a.d 'l* t'8 t.ãß j.w tú d r'61 DÍnr FM gbt tlu ûtr4 &.8 'E t tatr t rað -n f, uë ù r.3!1m Daß iil a't!16 ^n r-ú F r1ü t núr lû l'fl 'ø r tre l û'ú 'il trdlê õ aë t c'n fírx 6.d -ñ F tl [n il r'í t'5t cr a_e t v'g i6 ll eê r ]il Ù6 rtr,t- u ttß l1lß tl r-l a'be ',/n ll -rd fr Úil9 ffi it tas 'ü lt'm 0.d 0 i1f 4'ñ r r.é * dt 'h xl.- c, lr'3 ilü l rafl an [Ü f re rl!'lg a'ñ f, ù. d l te ag L r..[trl.[ taat -te Ela[ a.cg a'. ul3 a'tß gg r. ta f.s4 t'tlg rüc 'tra d st il.ñ iu tt 6a ß t [r g.fl a.ñt t.m n. il l tl l tdrl ' ffi DüB Þ.E ñd tü].ü.ffi t5 ftt.ñ 6ð uaþr i'tn Írt tffi n'il!ró f Ê g t Nt a ð a ta a a L 4 ille r'lt,!m # Í d 'tr ra.dr Éat l. ffi fd fl È-il a' Ú t'ùß a.ta lh a6.'ú a' il r'& lfñl a.ñ úte lñ ttß lað,ñs 0't t'de ltr..dr FB af,rc ab a.üa lb.it k_w tr -.4*-1,M, -:L -+-- f-+ + -a á6ú-s A2OØ4DC \$ _1 1u qels atv _1 f w, -î..ê6'"tc' * r

22 E t f t! '? å ã a $ 5 i å! -1 à E r! Tingl.ysningsrids yþd are de Dålr hr 1- g 1-d Nn Langetund, Ringive n.lr nr 5-e 09 5-b Gamnelby By, Ringive 6 ve Xmmune Vejte Amt 5. Udf.rdigrt i jul 19E6 r t.dning af r ngtysning àf d. t. ti ú y. dt.dning y l mrd t t rr! Akr: Ståb nr,1åtf 1 :2000, n. ll,->-ç _ J- ây 5- { ør*qví:? rmrr âtlt ta Yafri a -ta a tlñ. t r'{.{ s.* 6 Ð.X ntt,ú r{.é ñf.[ f k,ø ñ.t llt.o A[.i! ffi., æ.?t H.t - tn,! ñr.r l$tl?.í ö.4 g,t æ. l ttt m.þ tm.a dí.s sdt,ñ Ëta.t t ts, r$u,! nû D tø.a ü{.i -Í,É E.{ ß.S lt E.t tt{ mí m. tn. ñ. r*.( ñ.a tø.û E,û t5,tr æt,f * td. ñ.t lß. Ê.a i ã6.0 t,! W.at ñ.{ D m.! æ{ ls.al m.t n rtð.- m.a l&.o ÐU,! t úø. t È,t rð.{ Þ.ra ñ ñh.t E. ffi. l lú.r 0 [ú, ü,9 æ,r lm. 0 af. ñt t ffi. nt, l { tú.r &,! r*ll. ffi.t atr,t Dt.t 14tr.t H.Í 5 te, A.r #.D m,l N J,O E.1t lm.t ñl ç tg. ð.t ff. fl,a { ð,ì Ê-r rs.t m.t 0 øt.e ü.s lð.i ffi.a ar E.a!tt.t re,f ilr.x.t il.a E.l ls. æ.* t ñ{ ñ.. lð.tl ñ.rl il il.í il. lh.l ß. 4 ütr. il.é M.U mil.l ilèilfl g.x õ4.a 15E,t ñ.1 tft4 ru.è tn.it 4 z- Y-4fl. Pl- n Ð.

23 Akl: Skâb ît, e t ç!g \\d ñ.1 f,tdlxâfl aîe tyale -lb #lt t ú r.i tdr tw3 gü-d rf rs'e ré. t0! ffi,t rs.t r*a Mt.r rs.ã BÍt lm.a lmi ffiü D6{ i{ t DÆ{ s. tr,r lf,.3 nr.t ru.t a. õ u, ilal E Ér õg -rí,4 d.i T'.8 gt E, lñ.d A-. Y rí t tnt Æl rht tsrr.,wn lm td rm.t lð.é r* trt ttû. ttí.4 E.t Mq ñ{ æ.4 ttt ú!r Er. D.d n,l ür.s mt.t úú.s dà. 'D.Í. EJ' t, ds m,q ' d4 kmg a! t i 5 lingtysningsilüs vedrtr.nde malr nr 1-, -9 l-,l-p.2-à.2-ðu,2by g 3-à Utkind By. Ringive -l--ìã---_:--?? J 6ive KmFUne Vejte Ani t Lcfrrd:gel i juli 196ó i.ntrlninq f tinglysninb E Ë! èl d. l.r lin t vandt.dn ng sm tisi nêd bl fàrvp 'lålf 1:2000 i r Jl 050 /. """,y' L ndispek itr &r&fid' z Y Pl..nî Y. 2

24 b { È Akti Sk b nr. DÈ sb lk Ê { t t T.5! i.e J rl TingrysîingÍ ô r.d.4. d. n tr trr l-à.1-9,l-n y Nr Lengelund, Ringlvr Dali nr 2-n g 2-åk 6ammelby B, RitìgivE 6 ve Kmmune Vêjtê Anf 21 Udt$digel i jùti 19ôó àâtpdnlng t tiâgtys n9 ðl dck[ðr l n n vàndl dûin9 sm risl med blå fàrye ZQ i''låtf. 1:2000 J nr,11 /;+3* ' 6- \ L ndlnspeltr Í -".tt!9 te.9 b5 "à,t/çxtd /.t 3 il r É'.t tt.t! E.t n ø.{ -'.a ú.r r M. Ã.ø Ë rq.il ñ,! 4 Ð.i D.t! ü,t æ! r 4a ú ø.9 #t t É.5 ô.a -. g.s - rtl-$ Û Ð. ú,) a m,t t, r ñtt.è ú, t ú,r ñ.r iltil t.t! tú.t D,t r N a ts.í. d -.t &l!!ã. t E, ñ.ú m 4. Dl.t s l&a ñ.t & m{ F mr r.ú ',t f ú. ð. r * út.i a.fi Ma at ñ t ldar tr,t ø, il,4 D,T Ðt úrt qri t,a l',l rút ÐÉ il. EÍ t! ßil ñ.ñ út ñtaæ Ð5 st &t õa ñ t.t kat ñr h,t. -ø f -D! ê! ñ D i 1 [ ft ñi r*. il{ tæ.n Ùs T lð' tdt tr t.i tta t E,,'n.l!.dl tí t ü., æþ F.ñ* {.{ E.t -tt -t n,t nta M ø.n nts útt G.Ct ú N Y G rgúr ß. Pl.5 6 ted ',?t

25 9'ru' Ì, ' \! l\{,',\,, :r rr ì+z  z /z E ó7 - rø{rðdsurpupl : -/D\ qyr'7?/i -050 Lt rú l- 000 :l 'lleh' (/ / ^.'ei glq pêuj lst^ rus 6utupaipue^ u.l tlllcjeìlap JP 6urusr(16ur1 ;r' 0urupr rrn 996L lìn r lafrp.rerp.þ ) //s z /-/? +/z j7t ez t7j *z /7J 7AZ 'l7f D z lruv ðìlaa aunuuj) a^rg a^r6uru'punìe6uel JN e-[6 e-z'e-f JU JlPur apuarøjpa^ ū =a f l.j,c N U a 1 a 3 -Ð 91/? */ î't / /z '173 1/ '/ /7 l7t î/7?077ú /7f lz t' '106ú8 ft'00 58 ' 8658 e't8568 lê a 8 a0'g 5502 t a t0' 9t0 z 0 '31 l06z 0ô' 003 æ004 e 't 6 t? r0' ta 8 3l'43 0t'1ç 8 t 1t630 te ú 68 0E' 100 z s?t006 0l'tr005 0![105 l '6irl06? 00'iìr 106 J8 âu 03 sl sr 06 x j 7 'Ê61-10 tê' t tt 5t' t5tel $'t96est '8!t5ES l 0' 3 çl t0' lrs{ 8['t!þtîr? ' tlre i 05't9rrsl?t'0r E$ l'ata[lr t0'tg f,et t't Esl 00't$ t tt't [sl 's010$ 3E'0gtest. Srest t' esr 1 '595tEl 8t' c6csr Ê 0 Est t0'ót 8sl 00 8t 0 1 t &$el t3' ll r'l0a01r 98'r0 0et l 8l [ 91 Jl 0t J lr t0 e0? r t t 51, l e5l t l e6l r3t 0il ' 't î / l7j t 0?,3'æ20 t'tt e r'ß 0 90't3 0 te'l 05 E L 05 ' 3 0 9!'t 04 'il80 e ''t0é el 0e06 l0' 8t06 0ff06 8S' 0t05 0t t t t03 '8te05 8't ç e05 81't f5 82 gt' 5602 l't0006 9a t l7j t' 0689r r'$68e r 00'r$Ee t 30 3e6831 E0'tt50îl 80'3t6[çt 8t'tt60e1 m rt6eer ît t'6eil r ts6 sl l5'8ßc831 6e' t 8ît 't t t 06 t E ] t 0t 8il 03'tt6f tt'98 elr t '1 6eer et'10 8e1 E'll sct r' l0ts1 0 t90ß ' l l t t0'ßlrf l r?'e tet 00 tzrß l T HS-A^S 3lSrlJ-vNOtOO)l 6/ 6il 80t 0t,0r s8t r t E8t al lsl l 8 t l, t s t t t e l Ll pt-"çp". -ît7 1 t 1il ttl Êil ll fl 5 t g0l ilr ttd 99/ \\ \'\,.'1S ;a \,Z\ '\ /3/ 773 JQ tßèt r \í. (.rô rr.ù,!'p r ròlr^rp r ' u qeìs : ìv Ë.(i;!l ò î --\-- zt/ l7j - t āa  =' tn E rd T ìe / t r/t ---_È_ /9/ s3 ñ\- ò.c lz J /ld (. l< t t s þ Þ +

26 * e! c ç^ ã_aë =E FE. r! õ 'e3 ã å5,f 3,:E :;h 9 õ.9d9.=c 9ã 2 't!.ô Mtr. nr.. ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller(i dø sønderjydske landsdele)bd. g bl. tingbgen, ";!'' ::-þ, 'ift ;-/ Gade g hus nr.: fl rl uln nîca/' ' -', /' Plt tqlâ Stempel kr Akt: Skab n,r. t [/ (udlyld6s af dmm!rkntret) Købers Kreditrs Anmelder bpæl: tndført dagbgsn tr Grl ndêtcd rìëtskreds den 1 L/Sr /":"'a 2ó; 0 FEB, f907 rya'å* :' li, rst ngs. l.mulsr D Jnsn Ki ldskv A/S, Kb nhavn

27 ! B^ J? C!õä È-.: _e!.9 þêe r L 'õ.ì l!ë!ll E c 'i -eg j td.!rt Ê= 'ÊË! EÉË gã8 å - 'E Mtr. nr., ejerlav, sgn: (t København kvarter) eller (i de sønderjydske lands' dele)bd. g bl. i tlngbgen, ert. nt., ejerlav, sgn. /iatr ûr 1 a Elkær Gårde. Ringgive sgtlr Ve Stempel: L m. øte Akt: Skaô (udlyldetk^::r(^,# en r[e llemast nr t8/t -11 Anmelder: ELSAM Skærbæk pr. Fredericia Dekl. nr Ldsejer nr. rh DEKLARATóñ, xz0feb ie64 Anders Vind Sørensen Elkær pr.dilskv bekræfter heived at have meddelt ELSÀM, Skærbæk pr. Fredericia, eller den, til hvem selskabet seuere måtte verdrage sine rettigheder, en fra min g efterfølgende ejeres side upsigelige tilladelse til på ejendmmen: matr. nr. 1 a Dlkær Gaarcle Ringgive sgrr at fremføre 1stk.4 kv luftledning stk. g anbringe master med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet, sar rt til at efterse g vedligehlde anlægget. Endvidere er jeg indfrstået med at rette mig efter de begrænsninger i brugen af arealet under ledningen, sm myndighederne til enhver tid freskriver, g jeg har i den anledning mdtaget g gennemlæst et uddrag af stærkstrømsreglementets indskrænkninger i min rådighed ver deklaratinsmrådet. Fr tilladelsen gælder i øwigt: at den ved masternes g ledningernes anbringelse g senere vedligehldelse frvldte skade på ejendmmen straks g fuldstændig istandsættes, at ejeren er berettiget til fr selskabets regning at lade en sådan skade istandsætte, såfremt selskabet ikke efterkmmer sin frpligtelse i så. hen.seende inden dage efter, at det ved anbefalet brev har mdtaget pfrdring hertil fra ejeren, Bút lings lrmul r G lcnren & Kieldrkv AiS, Ktb'nh vn

28 at den i anledning af ledningernes fremførelse g ufrstytrede tilstedeværelse eventuelt frnødne beskæring at træer g buske fretages ved selska-bets franstaltning g fr dettes regning. at masterne g ledningerne vil være at brttage g ejendmmen at istandsætte efter brttagelsen, når ledningerue ikke længere agtes benyttet til elfrsyning, at der fr afgrøde, sm måtte blive beskadiget ved selskabets arbejder, ydes ejeren eu erstatning, sm i mangel af rnindelig verenskmst fastsættes ved skøn af 2 uvildige mænd, g at selskabet i øvrigt frpligter sig til at erstatte enhver hændelig skade, sm frårsages af uedfaldne ledninger eller ved, at nedfaldne ledninger kmmer i berøring med pigtråd eller hegnstråd g derved gør disse spændingsføiende, uanset m selskabet ifølge dansk ret har erstatningspligt fr den pågældende skade, alt fr så vidt skaden ikke skyldes frsæt eller grv uagtsmhed fra ejerens eller hans medhjælperes side. Fr denne tilladelse vder selskabet en a cnt elstatning på hver mast, der står på fri mark, g Det samlede a cnt beløb af nærværende deklaratin. - fr hver mast, der står i skel. kr. er udbetalt ved ejerens underskrivning Det udbetalte a cnt beløb er mindstebeløb g vil blive efterreguleret på grundlag af den endelige afgørelse af den masteerstatningssag, sm fr tiden verserer ved højesteret mellem prprietær Winther,,Skudshale<, g Aalbrg knrmunes elværk, eller-såfremt der mellem Danske Elværkers Frening på den ene side g på den anden side De samvitkende danske Husmandsfreninger, De samvirhende danske Landbfreninger g Centralfreningen af Tlvmandsfreninger g større Landbrugere i Danmark indgås en landsaftale m erstatning fr master i fri agerjrd af den i nærværende deklaratin mhandlede eller tilsvarende type da den heri fastsatte erstatning. - Såfremt der ikke indgås hgen landsaftale, g der ikke mellem parterne kan pnås enighed m erstatningsbeløbets størrelse, fastsættes erstatningen ved vldgift efter stærkstrømslvená regler med frbehld af parternes adgang til at indbringe erstatningsspørgsmålet fr dmstlene. Eventuelle frister fr erstatningsspørgsmålets indbringelse fr vldgiftsret eller dmstl suspenderes indtil videre g løber først fra det tidspunkt, da der er givet ldsejeren meddelelse m, hvilket endeligt erstatningsbeløb, der vil kunne tilbydes ham, Efterbetalingen frrentes med 5 pct. p. a. fra den dag, masterejsningen er afsluttet. Påtaleberettiget med hensyn til vertrædelse af nærværende deklaratins bestemmelser er ELSAM.

29 Nærværende deklaratin er selskabet berettiget til at lade tinglyse g ntere sm servitutstiftende på ejendmmens fli i tingbgen. Med hensyn tit de ejendmmen påhvilende servitutter g hæftelser af enhver art henvises til fliet i tingbgen. Dèklaratinen skal ikke være til hinder fr ejendmmens priritering eller mpriritering. Dat ( Eierene unilerskrift Til vitte lighed m underekriftens ægthed, dateringens tigtighed g uilsteilereue myntligheil 28/n Anders Vind Sørensen Navn N.P. Christense repræsentant Navn Í[.8.Hørlev ingeniør Overlund' v B Frederlcia

30 ; Ë:îilå": ï".= ", i? u".="re'!-ys-í', ting!:cg: biircl N. blac: \ -st akt: skat: K nr. 6u L\.* tieiaparlrems Retten Sanders 44r) B {i., 8f rës" &tferc-

31 a l! -! Èr-e L00?-E 9!õ 3.Ë!EH d - i.! trã!* å: ;.!i c-fl ;t:.i:e "!!!:6 ËLa 9!E Ë Eä3. : : ã 'È illtr. n., ejeilav, sgn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands. dete) bd. g br. t tlngbgen, art. nr., elerlav, sgn. Gade g l us nr.; Stempel : kr. ø e L g m.f. af. Stre- g riile Karlskvgårdet Riueive gefrtr tl9(ìtì *20DEt1969 Anmelder: veile Amts Yeiinspektrat. henhlcl til lv nr. 95 af 29. marts r9t7 S 4 har Vejle,\mtsråd truffet bestemmelse Akt: Skab 0 nr.3e (udf yldæ ef dmmôrkntr.t - m byggelinier fr den af amtsrådet bestyrede landevei nr. LZt Ve jle-bfeclgtgn- Sclr. 0m t pà suækningen fra g?ænsn Uelle$ Tejle købstailsk mn ne Og llver a$x k ruit rre vscl Strfbælc tll Velle aûte hvedlandevei îam-griudlgtedt f Sdr. Orr h t Oplysninger m byggeliniernes beliggenhecl g retsvirkning vil kunne fås pâ amtsvejinspektratets kntr i Vejle. Franstående begætes tinglyst setvitutstiftende ft så vidt angående følgende eiendnrme, cler berør s "{.PJqF.li,ïfelY*,1,/, y' t/,, Nfatr. nr' l.',êr'l är",1l.'9!l,1 1'+; 2 g, 2-*, 2''*, 2,4ru z'"b.! z,?j.rl z,j zrg'ru"'t: z glg z'rävaf Stre- g 1111e Earlskvgå,rcler Rlnglve É Påtalebetertiget et Veile. \mtsråd. Vejle Amts Veiinspektrat' Vejte, den l9 DEC, 1969 íì r i;ri; i': ;:,t nl;'li!l+d þ c k aiteg Bs. ll ng& lrmulú H lcnren & Kicldrkv A/S, Krbrnhevn.l nfere-,. ret af: tq /fttl

32

33 r: -9- =!.ES É.4 c.5c =59 -ô!.:! Ë Êì r!: TË d sfl.öt ï; s Ect 'Èã.EE: g-t li*'} J a.! È a Be!ti ll ngslrmu ar G Mtr. nr., elerlav, sgn: (i København kvaner) eller (i ile sønderiydske landsdele)bd.g bl. tlngbgen, ert. nr., elerlav, sgn. viat. n. la m. f,,. af Uhe by-g natr.n.b. lg n.fl, af Ëtrkærgasrde ìii.agå.ve egn Scempel : kr. øre Akt; skab à rr.ao'1 (udlfldes.f dmmerkntr6t) VE t E.{ÌúfË E.ìÏÊP$KS0RAt?18 1 x22[l0v1963 r*.txi'hi:-ëg H?tåär.åsrrs 1s57,," å i6, stk. j. r., henhld tll lv ß,x.1')5 afr eterieb fr fføntllge albejôer v fastsaû regul.erende f,ranetal"taln VeJe a^mts laartlevej r. 2t VeJle 46;789) he untler adgangsveien til OXllysni.nger n adgangsbegrætrsniggene üfang g. f,-rtegtels6 ver adgäaþsfrëldene vll iiunné fås på axntsveivæsenet Entr i Vej lei Fra ståenðe begæres tinglyst se ntitutetiftende fr ca vidt aagår f,ølgencle jendnñe der berøres af ailgangbegrænsaingeni Matr.ntr.,rg,Yr í rdr, rgl, lai, ' t) Sl-a, q ù il v J '5L, 5Er" 5\r' gëg 59' 69' Anmelder: b.)r, X{.in6i.ve 608 B tt!'v- "/ natr.br. f4, 18, LYr 2g sg 2!= af Ðlkærgaaldgr Ringive sgn, qfnisteriet fr ffenttr ige arþejder g VeJl.e au tssåd êr hve r fr ei6 Í åtaleþerettiget. fej e ante vejlnspektrat tjej ê, den ZX ilg1, 1963 l:-;ciiø,-i i caebcgcn fs rcl::;': i Grlnisiecl dcn 2 2 N0V, 1g$3 L\ígT, 'ting!:=gr bln:l bl:.d: l- ^,--. þ.akil nr b t^.tu- S ndl,b 0enpartens rigti gharl hekræ'ít. Retten i Gnnristeri,<ry J.nsn & Kíôld.kd A/S, Ktbcnh vn. 1) 4u i{' Knlr re_ ret.f:

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Datiløbenummer: 23.04.20 1 4-1 005296673 TINGLYSNINGSDATO: 23.04.2014 14:17',21 EJENDOM: Adresse: Adresse Adresse Adresse Langkærvej 3 7330 Brande Askær, Brande 0003i

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

I bopæl; Charlottegaard, bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, 1 2 ( i:1 6. JAN. 195 4 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde

Læs mere

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken. Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.?

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller Marienhoffvej 28A Matr.nr. 3ho Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 04-05-2012 Sagsid 12/10378 1. Udbud af storparceller De kommunale byggegrunde sælges i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C.

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C. J.NR. 15800 Lom Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: HjulmandKaptain Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere