På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse"

Transkript

1 Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1

2 1. Forord It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark herunder udbredelsesprojektet Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og psykiatrisygehuset har til formål at igangsætte en proces hen imod en digitalisering af kommunikationen i det tværsektorielle samarbejde. Der er et udtalt ønske om, at opmærksomheden skal henledes til den elektroniske kommunikationspraksis og udvikling heraf på hele psykiatriområdet i Region Syddanmark. Derfor blev der nedsat en Følgegruppe for elektronisk sundhedskommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark, som hermed afleverer afrapporteringen På vej mod 2016 rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse til Det Administrative Kontaktforum (DAK), med henblik på at DAK sender afrapporteringen i høring. Den elektroniske kommunikation omkring indlæggelse og udskrivning mellem behandlingspsykiatrien og kommunerne (hjemmeplejen) er nu i store træk på omdrejningshøjde med kommunikationen på det somatiske område. Det står klart efter det forgangne arbejde, at behovet for elektronisk kommunikation på psykiatriområdet går udover behovet for kommunikation mellem sygehus og hjemmeplejen, fordi borgere med psykiatriske lidelser i højere grad er i kontakt med eksempelvis jobcenter, socialpsykiatri og familieafdelingen. Samtidig er der fra alle sider en berettiget forventning om, at fokus fremadrettet er på sammenhængende behandlings- og rehabiliteringsforløb til gavn for det enkelte menneske med en sindslidelse. Det bliver centralt i det arbejde at inddrage den enkelte borger og patient, og skabe rammer for og klare forventninger til hvilke oplysninger, der udveksles mellem den enkelte kommune og regionen. Følgegruppen har konstateret, at der vil være en række tekniske, organisatoriske og kulturelle udfordringer på vejen frem mod mere elektronisk kommunikation på tværs. Følgegruppen oplever samtidig at både kommunerne og Region Syddanmark i fællesskab nu er klar til at ruste sig til fremtiden og være på forkant med udviklingen. Derfor er vurderingen, at parterne nu er klar til at intensivere samarbejdet yderligere om den elektroniske kommunikation på det psykiatriske område byggende på bl.a. de gode erfaringer fra Sam:Bo på det somatiske område. Derfor kommer følgegruppen med en vision ledsaget af en række fremadrettede anbefalinger, der skal sikre en elektroniske understøttelse af et sammenhængende forløb. Afsnit 2 gennemgår vision, konklusioner og anbefalinger fra følgegruppe og i afsnit 3 er der en oversigt over de uddybende bilag der vedlægges afrapporteringen. God læselyst! På følgegruppens vegne Formændene Judith Poulsen, Rehabiliteringschef, Nordfyns Kommune og Flemming Lauemøller, Chef for Klinisk IT, Psykiatrien i Region Syddanmark 2

3 2. Konklusioner og anbefalinger 2.1 Indledning Følgegruppen har formuleret en overordnet fælles vision for det fælles videre arbejde: I 2016 kommunikerer de 22 kommuner i Region Syddanmark og psykiatrien elektronisk: - I ikke-komplekse borgerforløb via tidstro adviseringer ved indlæggelse og udskrivelse samt via korrespondancer i de ambulante forløb, og/eller via en shared care løsning. - I komplekse forløb kommunikerer vi sammen med borgeren og øvrige samarbejdsparter via en shared care løsning 1. Nedenfor gennemgås følgegruppens hovedkonklusioner og anbefalinger til det videre arbejde 2.2 Konklusioner Følgegruppen er i sit arbejde kommet frem til følgende konklusioner, som udgør de overordnede forudsætninger for anbefalingerne i afsnit 2.3: - Der er kortlagt et behov for tidstro elektronisk kommunikation mellem behandlingspsykiatri og andre kommunale fagområder end hjemmeplejen ved indlæggelse og udskrivelse af borgeren (jobcenter, misbrugsområde, hjemmestøtte, sociale institutioner mv.). - Teknikken skal virke! Der er mange systemer i spil i forskellige versioner og dermed en uensartet funktionalitet. - Kommunernes organisering er forskellig, og der er derfor brug for én elektronisk indgang i kommunen for behandlingspsykiatrien. - Der ønskes advis- og kvitteringsfunktion ved både indlæggelse og udskrivning, så man ved hvor borgeren/patienten er i systemet. - Der mangler en overordnet koordinering af det samlede forløb omkring elektronisk kommunikation. - Der er behov for opdateret viden og koordineret indsats for borgere tilknyttet flere sektorer. Der skal sikres kontinuerlig kommunikation, så borgeren ikke tabes ved sektorskift - Opmærksomhed på hvilke data der er i begge sektorer om borgeren/ patienten, så der undgås dobbeltarbejde. - Der skal være opmærksomhed på kulturforskelle både i det daglige samt ved fælles implementeringsprojekter. 1 Her opfattes kompleks iht. de faglige termer på de enkelte fagområder, bl.a. beskrevet i bilag 7 Begrebsdefinitioner i psykiatrien 3

4 - Der skal være opmærksomhed på respekt for og tillid til hinandens arbejde. - Man ønsker gerne eksisterende standarder afprøvet, med henblik på erfaringsindsamling, inden nye standarder udvikles. - Der er forståelse for vigtigheden af tidstro registrering i det tværsektorielle samarbejde Anbefalinger Nærværende afsnit gennemgår følgegruppens anbefalinger. Indledningsvist er anbefalingerne grupperet i en række hovedtemaer, hvorefter de specifikke anbefalinger gennemgås (de specifikke anbefalinger har parallelitet til anbefalingerne i bilag 1-4 vedr. de enkelte projektspor, hvor resultaterne af de enkelte delprojekter gennemgås) Overordnede anbefalinger - Det anbefales at der nedsættes en permanent følgegruppe der kunne navngives Sam:Bo- Psyk der løfter opgaver vedr. tværsektoriel elektronisk kommunikation på psykiatriområdet i tæt samarbejde med Sam:Bo følgegruppen. - Følgegruppen etableres som med reference til DAK og varetager opfølgende aktiviteter med henblik på: - At sikre elektronisk udvikling og understøttelse i det tværsektorielle samarbejde på samme vis som Sam:Bo - at sikre målrettede, sammenhængende og effektive patientforløb, hvor borgeren / patienten og pårørende inddrages og oplever at overgange imellem sektorer foregår smidigt og gnidningsløst. - Igangsættelse af konkrete pilotprojekter medførende udbredelse af elektronisk sundhedskommunikation på de områder, hvor der i forvejen er indgået samarbejdsaftaler på psykiatriområdet. - Konstant ledelsesmæssig opbakning og bevågenhed. - At sikre kvalitet og forestå monitorering med udgangspunkt i: Rette data til rette modtager på rette tidspunkt Specifikke anbefalinger - At Sam:Bo-Psyk følgegruppen sikrer en tæt koordinering med Sam:Bo følgegruppen om koordinering og deling af opgavevaretagelsen, bl.a. via at der udpeges repræsentanter der deltager i begge følgegrupper. - Vedr. udviklingen af tekniske løsninger anbefales det, at der vedtages en strategi for ibrugtagning af tekniske platforme fx shared care platformen i forhold til udvikling/implementering af nye standarder i kommunale systemer som fx Bosted systemet, således at man ikke risikerer at udvikle i to systemer på en gang. 4

5 - Der skal udarbejdes en fælles terminologi for den elektroniske kommunikation på psykiatriområdet. - Muligheden for elektronisk understøttelse af koordinering i forbindelse med planlægning af netværksmøder, samarbejdsmøder og lignende undersøges. - At Følgegruppen følger op på tidstro registrering og advisering ved indlæggelse og udskrivelse, når COSMIC er fuldt implementeret i psykiatrisygehuset. - At Følgegruppen fastsætter et succeskriterium for tidstro registrering på eksempelvis under 60 minutter. - At Følgegruppen får etableret lokale nøglepersoner både i kommuner og psykiatrisygehuset, for at sikre en succesfuld implementering og fastholdelse af aftaler / beslutninger, som skal omsættes til brugbar praksis til gavn for borgeren / patienten. - At advisering til kommunerne foregår via én indgang til kommunen. - At advisering internt i kommunen til de områder, som borgeren har kontakt med, er en intern proces i kommunalt regi. For at igangsætte denne proces, er det en forudsætning af kommunerne har it-systemer, som teknisk kan håndtere dette. - At der 1 gang årligt foretagers en evaluering af, om det er rette data til rette sted og på rette tidspunkt, som udveksles i det tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset (med udgangspunkt i Samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet). - At Følgegruppen fremadrettet sikrer ensartet brug af elektroniske standarder i det tværsektorielle samarbejde. - At Følgegruppen 1 gang årligt foretager en evaluering på anvendeligheden af de 3 nye MedCom standarder i tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset (udgangspunkt i det materiale som arbejdsgruppen udarbejder samt i forhold til Sam:Bo s beskrivelse heraf). - At Følgegruppen fremadrettet sikrer ensartet brug af de 3 standarder i det tværsektorielle samarbejde. - At Følgegruppen på baggrund af ovennævnte tager stilling til, om den elektroniske melding om færdigbehandling på psykiatriområdet, kan erstattes af plejeforløbsplanen, da denne indeholder samme dataindhold. - At Følgegruppen vurderer rammerne for tidsfristerne for forsendelser af disse 3 standarder på psykiatriområdet og at disse vurderes op i mod gennemsnitsindlæggelsestiden for et menneske med en psykisk lidelse (2013 tal: 20,22 dage inkl. retspsykiatri). - At Følgegruppen følger op på pilotprojektet om elektronisk kommunikation ift. LÆ blanketter og eventuelt iværksætter tiltag. 5

6 3. Bilagsoversigt Bilag 1 Projektspor 1: Elektronisk kommunikation mellem kommunens hjemmepleje og behandlingspsykiatrien Bilag 2 Projektspor 2: Elektronisk kommunikation mellem andre kommunale fagområder end hjemmeplejen og behandlingspsykiatrien Bilag 3 Projektspor 3: Implementering af nye MedCom standarder Bilag 4 - Projektspor 4: Elektronisk understøttelse af LÆ-blanketter Bilag 5 Evalueringsnotat tidstro registrering Bilag 6 Grafisk overblik over kommunikationsstandarder mellem kommune og sygehus Bilag 7 Begrebsdefinitioner psykiatrien Bilag 8 - Kommissorium for Følgegruppe for elektronisk sundhedskommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark Bilag 9 Kortlægning af IT systemer på de kommunale fagområder 6

7 Område: Administrationen Afdeling: Klinisk IT Journal nr.: Dato: 4. december 2013 Udarbejdet af: Susanne Heinrich Telefon: BILAG 1 Projekt 'Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark' Evaluering af projektspor 1: Psykiatri- hjemmesygepleje. Det første spor vil have fokus på at ensarte brugen af den eksisterende elektroniske kommunikation mellem den kommunale hjemmesygepleje og de psykiatriske afdelinger. Projektomfang / afgrænsning Udbrede anvendelse af tidstro registrering og advisering på de psykiatriske afdelinger ved indlæggelse og udskrivelse. Skabe overblik over anvendte MedCom-standarder i det tværsektorielle elektroniske samarbejde. Udbrede anvendelse af korrespondancebeskeder på de psykiatriske afdelinger og i kommunerne, samt sikre ensartet brug af disse. Leverance og produktbeskrivelse Udbrede anvendelse af tidstro advisering ved indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien. Der udarbejdes en plan for udbredelse af tidstro advisering for hver enkelt enhed. Planen skal være godkendt af Psykiatriens sygehusledelse inden implementering. Sikre ensartet brug af korrespondancemeddelelser mellem psykiatrien og den kommunale hjemmesygepleje, samt mellem psykiatrien og praksis. De korrespondancemeddelelser i COSMIC der anvendes i samarbejdet mellem psykiatri og kommuner, og psykiatri og praksis gennemgås og ensartes, således at det sikres, at korrespondancemeddelelserne benyttes til samme formål på tværs af geografi. Der udarbejdes et supplement inspireret af SAM:BO, til den regionale samarbejdsaftale for det psykiatriske område, hvor det præciseres hvilke informationer, der udveksles elektronisk mellem aktørerne, samt hvornår og hvordan. Proces Tidstro registrering: Tidstro registrering og dermed tidstro advisering til kommunernes hjemmepleje i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse af borgere / patienter er et vigtigt indsatsområde. Dette har stor betydning for kommunernes tilrettelæggelse af omsorgsopgaver. Ydelser fra

8 hjemmeplejen m.v. kan bringes midlertidigt til ophør eller sættes i værk umiddelbart i forlængelse af patientens indlæggelse og udskrivning fra sygehuset. Alle sengeafsnit i psykiatrisygehuset har it-systemer tilgængelige, som kan håndtere automatisk generede adviseringer til patientens hjemkommune (hjemmepleje) ved indlæggelse og udskrivelse af borgeren / patienten. Arbejdsgange samt organisering heraf er afgørende for, om registreringen og dermed adviseringen sker tidstro. I juni måned d.å. har der været afholdt informationsmøder med afdelingerne i psykiatrisygehuset. Her har ledelser og ressourcepersoner fra de enkelte sengeafsnit deltaget. Budskabet på møderne har været, hvordan afdelingerne kunne skabe fokus på tidstro registrering af indlæggelse og udskrivelse af patienten, samt se på arbejdsgange som kunne understøtte dette. Samtidig blev ressourcepersonerne bedt om, at skabe en viden og forståelse iblandt det kliniske personale på sengeafsnittene, om betydningen af den tidstro registrering og advisering for hjemmeplejens tilrettelæggelse af omsorgsopgaver mv. Afdelinger blev også orienteret om, at tre kommuner i Region Syddanmark i en periode over op til tre måneder ville lave målinger på, hvor tidstro der blev registreret. Vejledende materiale med beskrivelse af processen omkring tidstro registrering på sygehuset, adviseringen i hjemmeplejen samt definition af tidstro registrering blev justeret, således at det kunne matche COSMIC systemet. Materialet blev udleveret til afdelinger, som har implementeret COSMIC (både EPJ- og PAS-delen). Fredericia, Odense og Varde Kommune har i perioden juli, august og september 2013, fortaget stikprøver på udskrivelsesregistreringer. Odense og Varde Kommune dog ikke i juli måned pga. sommerferie afvikling. Resultatet heraf fremgår af evalueringsnotat vedr. tidstro registrering der er vedlagt som bilag. Som opfølgning på processen og projektsporet, har der været afviklet evalueringsmøder primo oktober måned d.å. med ressourcepersonerne fra de psykiatriske afsnit. Resultatet heraf fremgår også af evalueringsnotat vedr. tidstro registrering der er vedlagt som bilag. Korrespondancemeddelelser: Med udrulningen af COSMIC blev der samtidig skabt en mulighed for, at vælge imellem mange notatskabeloner, som kan sendes som MedCom standarder til tværsektorielle samarbejdspartnere, herunder kommunernes hjemmepleje. Målet er at skabe en så ensartet elektronisk kommunikation og dataudveksling i det tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset, med Sam:Bo som forbillede. Ved at medarbejderne i psykiatrisygehuset anvender det samme udvalg af notatskabeloner i COSMIC til kommunens hjemmepleje, vil dataudvekslingen ensartes. For at opnå målet blev alle forsendelsesskabelonerne i COSMIC for psykiatrien gennemgået og sammenlignet. Et oplæg om udbredelse og anvendelsen af et fælles udvalg af forsendelsesskabeloner fra COSMIC (psykiatri) og til kommunernes hjemmepleje, er blevet Side 2 af 3

9 fremlagt på møde i Dokumentations- og Harmoniseringsgruppen for Psykiatrien i Region Syddanmark den 3. september d.å. En stillingtagen hertil var forventet ultimo oktober måned d.å. Grundet forsinkelser vil et resultat først være forventeligt i løbet af første kvartal Arbejdsgruppen for projektspor 3 vedrørende anvendelse og ibrugtagning af de tre nye MedCom standarder på psykiatriområdet, har ud over den fastsatte opgave også ønsket, at bidrage til stillingtagen til udvalgt af elektroniske korrespondancebeskeder, som fremadrettet skal anvendes specielt på det ambulante område i det tværsektorielle elektroniske samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset. Dette arbejde vil blive afsluttet den 9. december Evalueringsresultat Der er nu skabt præcedens for at tidstro registrering på sengeafsnittene i psykiatrisygehuset. For målingsresultater se evalueringsnotat vedr. tidstro registrering der er vedlagt som bilag. Yderligere erfaring på denne proces er, at implementering som indledes og afsluttes med møder, får en anden bevågenhed og bliver mere succesfulde end blot en orientering pr. mail. Resultatet af ovennævnte vil blive orienteret ud til Følgegruppen til projektet, når dette foreligger fra Dokumentations- og Harmoniseringsgruppen i løbet af første kvartal Supplement fra arbejdsgruppen vil indgå i orienteringen. Resultatet vil efterfølgende skulle orienteres ud i både kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset. Dette i skriftligt i form (oversigtsskema) og via ambassadører i psykiatrisygehuset og i kommunernes hjemmepleje. Indtil da anvendes nuværende aftaler. Anbefaling At Følgegruppen til SAMBO-psyk følger op på tidstro registrering og advisering, når COSMIC er fuldt implementeret i psykiatrisygehuset. At Følgegruppen til SAMBO-psyk fastsætter et succeskriterium for tidstro registrering. Eksempelvis at registreringen af indlæggelse og udskrivelse af patienten er foretaget indenfor 60 minutter efter patienten henholdsvis bliver indlagt og bliver udskrevet At Følgegruppen til SAMBO-psyk får etableret lokale ambassadører både i kommuner og psykiatrisygehuset, for at sikre en succesfuld implementering og fastholdelse af aftaler / beslutninger, som skal omsættes til brugbar praksis til gavn for borgeren / patienten At advisering til kommunerne foregår via én indgang til kommunen At advisering internt i kommunen til de områder, som borgeren har kontakt med, er en intern proces i kommunalt regi. For at igangsætte denne proces, er det en betingelse af kommunerne har it-systemer, som teknisk kan håndtere dette At Følgegruppen til SAMBO-psyk en gang årligt foretager en evaluering på, om det er rette data til rette sted og på rette tidspunkt, som udveksles i det tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset (udgangspunkt i Samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet) At Følgegruppen til SAMBO-psyk fremadrettet sikrer ensartet brug af elektroniske standarder i det tværsektorielle samarbejde. Side 3 af 3

10 Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Velfærdsteknologi & telemedicin Journal nr.: Dato: 10. december 2013 Udarbejdet af: Ditte Victoria Borggreen Telefon: BILAG 2 Projekt 'Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark' Evaluering af projektspor 2: Elektronisk sundhedskommunikation til andre kommunale fagområder end hjemmesygeplejen. Det andet spor vil have fokus på at forberede udbredelsen af elektronisk sundhedskommunikation mellem psykiatrien og de øvrige relevante kommunale fagområder. Projektomfang / afgrænsning Skabe overblik over o hvilke kommunale fagområder, der er behov for at etablere elektronisk kommunikation til og fra o hvilke af disse områder, og hvilke kommuner, der endnu ikke har mulighed for elektronisk kommunikation o samt hvilke it-systemer, der benyttes/ skal benyttes til elektronisk kommunikation Leverance og produktbeskrivelse Der udarbejdes en analyse af behovet for elektronisk kommunikation mellem psykiatrien og kommunernes øvrige fagområder. Der udarbejdes en anbefaling for det videre arbejde med udbredelse af elektronisk kommunikation mellem psykiatrien og kommunerne. Proces Følgegruppen valgte at processen skulle gennemføres via 3 workshops med en arbejdsgruppe bestående af Følgegruppen samt repræsentanter inden for følgende områder: Misbrugsområdet, Jobcenter, Retspsykiatrien, voksenpsykiatrien, Børn & unge samt gerontopsykiatri. Områderne er gennemgået med henblik på at få afklaret hvor der er behov for elektronisk kommunikation. I processen blev materiale vedr. samarbejdsaftaler, LÆ-blanketter, nuværende og nye MedCom standarder drøftet.

11 De tre samarbejdsaftaler på psykiatriområdet for henholdsvis voksenområdet, børne-& unge området samt demensområdet bearbejdet, med henblik på hvor i de eksisterende samarbejdsaftaler, der er mulighed for at understøtte kommunikationen i det tværsektorielle samarbejde elektronisk. Evalueringsresultat Forskellige juridiske regler på kommunale områder samt i psykiatrisygehuset, medvirker til forskellig udgangspunkt samt forskellige fortolkninger. Elektronisk understøttelse af det tværsektorielle samarbejde ønskes drøftet og defineret. Generelt mangler der vedr. LÆ blanketter en fælles forståelse for i hvilket omfang og til hvilket brug de enkelte blanketter benyttes. Det opleves ofte at der ønsker uddybning af udarbejdet materiale, uden yderligere specificering. Tabel 1: Opsamling på kortlægning opdelt på kommunale fagområde Område Arbejdsmarkedsområdet Børn og unge Hjemmeplejen Socialpsykiatri Behov Stort behov for kommunikation i forbindelse med ny reform på sygedagpenge, fleksjob og pension, som betyder at arbejdsmarkedsområdet skal arbejde med nye metoder. Stor målgruppe i behandlingspsykiatrien er tilknyttet arbejdsmarkedsområdet Der er et stort behov for kommunikation med en række samarbejdsparter inkl. pårørende. Der er ligeledes er behov for at koordinering og mødeplanlægning Der udveksles data via systemer, men der mangler en formel aftale. Stort behov, da borgere udenfor arbejdsmarkedet ofte har ydelser herfra og ikke i hjemmeplejen. Gennemgående konklusioner var: Der ønskes advis- og kvitteringsfunktion ved både indlæggelse og udskrivning, så man ved hvor borgeren/patienten er i systemet. Der mangler en overordnet koordinering af det samlede forløb omkring elektronisk kommunikation. Der er behov for kontinuerlig kommunikation, så borgeren ikke tabes ved sektorskift. Opmærksomhed på hvilke data der er i begge sektorer om borgeren/ patienten, så der undgås dobbeltarbejde. Der skal være opmærksomhed på kulturforskelle, i det daglige samt ved fælles implementeringsprojekter Side 2 af 3

12 Der skal være opmærksomhed på respekt for og tillid til hinandens arbejde Teknikken skal virke Der er mange systemer i spil i forskellige versioner og dermed uenshed i funktionalitet. Man ønsker gerne eksisterende MedCom standarder afprøvet i den elektroniske sundhedskommunikation mellem kommuner og psykiatrisygehus, med henblik på erfaringsindsamling inden nye standarder udvikles. Anbefaling Elektronisk kommunikation mellem psykiatrisygehuset og kommunerne er et meget komplekst område, da det involverer mange forskellige fagområder, lovgivninger og systemer. Derfor anbefales det at nuværende Følgegruppe fortsætter som Sam:Bo-Psyk med afsæt i det arbejde som Sam:Bo har udviklet. Følgegruppen kan løbende nedsætte arbejdsgrupper til afklaring af kommunikationsbehov inden for de enkelte områder. Det anbefales at kommunerne finder/udvikler løsninger til distribution af fx advis internt i kommunen. Vedr. udviklingen af tekniske løsninger anbefales det at der vedtages en strategi for ibrugtagning af tekniske platforme fx shared care platformen i forhold til udvikling/implementering af nye standarder i kommunale systemer som fx Bosted systemet, således at man ikke risikerer at udvikle i to systemer på en gang. Side 3 af 3

13 Område: Administrationen Afdeling: Klinisk IT Journal nr.: Dato: 4. december 2013 Udarbejdet af: Susanne Heinrich Telefon: BILAG 3 Projekt 'Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark' Evaluering af projektspor 3: Nye MedCom standarder. Det tredje spor vil have fokus på de nye MedCom standarder som implementeres i COSMIC. Projektomfang / afgrænsning Udbrede og ensarte brugen af MedCom-standarder (fx Indlæggelsesrapport, Plejeforløbsplan og Udskrivningsrapport), når disse idriftsættes. Leverance og produktbeskrivelse Brugen af de nye standarder beskrives, der udarbejdes undervisningsmateriale, samt en plan for ibrugtagning ved udrulning af COSMIC og relevante kommunale fagsystemer. Proces På psykiatriområdet ønskes, at anvende MedCom standarder på samme grundlag som beskrevet i Sam:Bo, så vidt det er muligt og giver mening. Dette både i det tværsektorielle samarbejde og til gavn for borgeren / patienten. Formålet med de tre nye MedCom standarder er at anvende et redskab / skabelon til at standardisere dataudveksling i det tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehus. En standardisering vil samtidig bevirke en øget kvalitet samt patientsikkerhed, da standardiserede data er lettere at genfinde og er tilgængelige for den behandler / kliniker, der har ansvaret for patienten. Samtidig er der på nationalt niveau (i regi af MedCom) taget stillingtagen til, hvilke data der er behov for at udveksle i det tværsektorielle samarbejde. Standarder og elektronisk kommunikation i det tværsektorielle samarbejde vil aldrig kunne stå alene, men være et redskab. Borgeren / patienten vil altid være det centrale omdrejningspunkt og specielt i situationer hvor borgerens / patientens sundhedstilstand akut forandres, vil der i første omgang foregå en telefonisk kontakt. Der blev i processen skabt forhåbning om, at beskrivelsen kunne håndteres på de tre workshop under projektspor 2. Det viste sig dog, at de rette kompetencer i forhold til MedCom standarderne ikke var fyldestgørende og derfor blev det besluttet at fastholde den

14 oprindelige plan om, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle beskrive brugen at disse tre nye standarder på psykiatriområdet, udarbejde undervisningsmateriale samt fastlægge implementeringsplan for standarderne i det tværsektorielle samarbejde mellem hjemmeplejen og psykiatrisygehuset. Dette med afsæt i det allerede udarbejdede materiale samt beskrivelse i regi af SAM:BO. Arbejdsgruppen er nedsat med 2 repræsentanter fra Følgegruppen til projektet en fra kommunalt regi og en fra psykiatrisygehuset. Der ud over består arbejdsgruppen af 3 kommunale repræsentanter udpeget af Det kommunale Sundhedssekretariat samt 3 repræsentanter fra psykiatrisygehuset. Evalueringsresultat Der har i Region Syddanmark været udfordringer på idriftsættelsen af de nye MedCom standarder. Dette har forlænget processen og der forventes ny pilotdrift i regi af SAM:BO medio december Erfaringer i den nuværende proces er, at der i en tværsektoriel sammensat arbejdsgruppe opstår en indsigt og deraf følgende forståelse for de forskellige behov, arbejdsgange osv. i det tværsektorielle samarbejde. Dette medvirker til, at produktet bliver mere kvalificeret og lettere at implementere / udbrede. Brugen af de nye standarder er beskrevet, og der er udarbejdet undervisningsmateriale til brug for implementeringen. Implementeringen af de nye standarder vil ske, når de er klar til drift samt i takt med udrulningen af COSMIC. Anbefaling At Følgegruppen vurderer om nedenstående punkter skal varetages i eget regi, eller om dette kan være i regi af Sam:Bo (Følgegruppen samt Sygehus-hjemmepleje projektgruppen) At Følgegruppen en gang årligt foretager en evaluering på anvendeligheden af de 3 nye MedCom standarder i tværsektorielle samarbejde mellem kommunernes hjemmepleje og psykiatrisygehuset (udgangspunkt i det materiale som arbejdsgruppen udarbejder samt i forhold til SAMBO beskrivelsen heraf) At Følgegruppen fremadrettet sikrer ensartet brug af de 3 standarder i det tværsektorielle samarbejde At Følgegruppen på baggrund af ovennævnte tager stilling til, om melding om færdigbehandling på psykiatriområdet, kan erstattes af plejeforløbsplanen, da denne indeholder samme dataindhold At Følgegruppen vurderer rammerne for tidsfristerne for forsendelser af disse 3 standarder på psykiatriområdet og at disse vurderes op i mod gennemsnit indlæggelsestiden for et menneske med en sindslidelse lidelse (2013 tal: 20,22 dage incl. retspsykiatri) At Følgegruppen får etableret lokale ambassadører både i kommuner og psykiatrisygehuset, for at sikre en succesfuld implementering og fastholdelse af aftaler / beslutninger, som skal omsættes til brugbar praksis til gavn for borgeren / patienten. Side 2 af 2

15 Område: Administrationen Afdeling: Klinisk IT Journal nr.: Dato: 10. december 2013 Udarbejdet af: Susanne Heinrich Telefon: BILAG 4 Projekt 'Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark' Evaluering af projektspor 4: Afdække tværsektorielt anvendelse af LÆ-blanketter. Det fjerde spor vil have fokus på en analyse af den tværsektorielle brug af LÆ-blanketter på det psykiatriske område med henblik på mulig digitalisering af denne. Projektomfang / afgrænsning Afdække behov og muligheder for elektronisk understøttelse af den tværsektorielle anvendelse af LÆ-blanketter. LÆ-blanketter vil være et område, som både berører somatik og psykiatri. Der igangsættes muligvis en regional arbejdsgruppe, som har til formål at afklare om LÆ-blanketter skal gøres elektroniske. I fald denne gruppe opstartes, vil opgaven vedr. LÆ-blanketter udgå af projektet. Leverance og produktbeskrivelse Der udarbejdes en analyse inden for hvilke områder LÆ-blanketter benyttes. Analysen skal omfatte hvor i arbejdsgangene disse kan digitaliseres samt en anbefaling om hvorvidt der skal iværksættes en digitaliseringsproces. Proces Samtidig med opstart af dette projekt, blev der i et samarbejde mellem Syddansk Sundhedsinnovation, et sengeafsnit på OUH og Odense Kommune taget initiativ til et pilotprojekt, som skulle afdække muligheden for, at it-understøtte arbejdsgangene omkring LÆ-blanketter i sygehusregi. Psykiatrien kom ikke med i pilotprojektet. Evalueringsresultat Projektet har afdækket nuværende arbejdsgange i psykiatrien omkring LÆ-blanketter og COSMIC. Kommunerne anvender alle Netforvaltning Sundhed som elektronisk understøtning af LÆblanketter. Heri kan ses advis for afsendelse, modtagelse og rykker.

16 Anbefaling Der foreligger endnu ingen resultater af pilotprojektet, og en anbefaling afventer derfor pilotprojektets resultater. At Følgegruppen følger op på processen og eventuelt iværksætter tiltag Side 2 af 2

17 Område: Administrationen Afdeling: Klinisk IT Journal nr.: Dato: 4. december 2013 Udarbejdet af: Susanne Heinrich Telefon: BILAG 5 Projekt 'Elektronisk kommunikation mellem de 22 kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark' Evaluering af projektspor 1: Tidstro registrering / advisering v. indlæggelse og udskrivelse Projektspor 1 Tidstro registrering / advisering : Projektomfang / afgrænsning Udbrede anvendelse af tidstro registrering og advisering på de psykiatriske afdelinger ved indlæggelse og udskrivelse Leverance og produktbeskrivelse Udbrede anvendelse af tidstro advisering ved indlæggelse og udskrivelse i psykiatrien. Der udarbejdes en plan for udbredelse af tidstro advisering for hver enkelt enhed. Planen skal være godkendt af Psykiatriens sygehusledelse inden implementering Proces: Projektsporet er forløbet i perioden juli, august og september Fredericia, Odense og Varde Kommune har foretaget stikprøver på udskrivelsesregistreringer i denne periode. Odense og Varde Kommune dog ikke i juli måned pga. sommerferieafvikling. Forud for igangsætning af projektsporet har der i juni måned 2013 været afholdt introduktionsmøder med repræsentanter fra hver afdeling (sengepsykiatri). Der har været afviklet evaluering på projektsporet oktober Dette i form af evalueringsmøder, evaluering pr. mail og / eller pr. telefon. Der ud over har de tre kommuner afleveret skemaer, hvoraf bl.a. data for Udskrivningsdato og tidspunkt, Afsendt dato og tidspunkt samt Modtaget dato og tidspunkt for registrering / advisering fremgår. Evalueringen med sengepsykiatrien har taget udgangspunkt i følgende spørgsmål: - hvordan er der skabt fokus på at indlægge og udskrive patienter tidstro i jeres afdeling(er)? - hvordan sikrer arbejdsgangene i jeres afdeling(er) at indlæggelse og udskrivelse registreres tidstro? - hvordan håndterer medarbejderen situationer, hvor indlæggelse og udskrivelse ikke har kunnet registreres tidstro? - har medarbejderne en viden om betydningen af tidstro indlæggelse og udskrivelse af patienter, for det tværsektorielle samarbejde med hjemmeplejen? - hvordan har det vejledende materiale omkring tidstro registrering af indlæggelse og udskrivelse af patienter kunnet anvendes?

18 Evalueringsresultat fra sengepsykiatrien: Plejepersonalet indlægger og udskriver selv patienterne i COSMIC tidstro Når lægesekretæren er til stede er det ofte denne som foretager registreringerne. Dette i et tæt samarbejde med den kliniker, som modtager / udskriver patienten Lægesekretæren kvalificerer plejepersonalets registreringer (kodninger ved indlæggelse og udskrivelse) i systemet Det er naturligt at indlægge patienter i COSMIC så hurtigt som muligt, da alle data registreres og er tilgængelige i systemet Der er fokus på det tværsektorielle samarbejde med hjemmeplejen Der er forståelse for vigtigheden af tidstro registrering i det tværsektorielle samarbejde Tit og ofte er i kontakt med hjemmeplejen ved udskrivelse og har aftalt udskrivelse/modtagelses tidspunkt med disse Der opleves tværfaglig sparring / vejledning i indlæggelses- og udskrivelsessituationer Tidstro registrering ved indlæggelse og udskrivelse er en del af introduktionen Arbejdsgange ved indlæggelse og udskrivelse af patienten fremgår på nogle afdelinger i en brugermanual / vejledning til klinikeren Nogle afdelinger har information på intranettet vedr. Elektronisk advisering til hjemmeplejen. Den udleverede vejledning på tidstro indlæggelse og udskrivelse (kun til COSMIC) fungerer fint i praksis Ikke tidstro registrering / advisering kan forekomme når: Patienten ikke vender retur efter udgang. Her er det lægen som træffer beslutning om udskrivelsestidspunkt Når patienten ikke bliver afhentet (bestilt transport) til aftalt tid På afdelinger med få indlæggelser, hvor rutinen omkring tidstro registrering / advisering ikke opnås iblandt plejepersonalet Enkelte sengeafsnit (Augustenborg) har ikke implementeret tidstro registrering ved indlæggelse og udskrivelse. Afventer implementering af COSMIC. Man forsøger så vidt muligt at kompensere herfor ud fra nuværende muligheder Evalueringsresultat fra de tre kommuner: Registreringer fra Fredericia, Odense og Varde Kommune Gennemsnits tider Fredericia Odense Varde Udskrivningstidspunkt / registrering (indtastning) af 38 min 78 min 97 min System afsendelse / system modtagelse 14 min 17 min 25 min Fredericia (i alt 10 målinger): Nedenstående 3 målinger fra Fredericia er ikke med i gennemsnitsberegningen ovenfor. Heraf 1 registrering > 8 timer efter udskrivningstidspunktet Heraf 1 registrering > 3 døgn efter udskrivningstidspunktet Heraf 1 registrering > 3 måneder efter udskrivningstidspunktet Odense (i alt 47 målinger): Side 2 af 3

19 Nedenstående målinger fra Odense er incl. den samlede gennemsnitsberegning ovenfor. Heraf 10 registreringer > 2 timer efter udskrivningstidspunktet Heraf 2 registreringer > 3 timer efter udskrivningstidspunktet Varde (i alt 19 målinger): Nedenstående målinger fra Varde er incl. den samlede gennemsnitsberegning ovenfor. Udskrivningstidspunkt / registrering (indtastning) af: Heraf 3 registreringer > 2 timer efter udskrivningstidspunktet Heraf 4 registreringer > 3 timer efter udskrivningstidspunktet System afsendelse / system modtagelse: Heraf 1 > 3 timer. Side 3 af 3

20 BILAG 6

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter

Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om udskrivningsforløb for svage, ældre patienter 29. februar 2008 2 Krav 1: Koordinering Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere