Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven"

Transkript

1 H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt i offentlig høring fra den 13. november 2013 til den 12. december Det fremgår af lovforslaget, hvem lovforslaget har været i høring hos. Energistyrelsen har modtaget i alt 7 høringssvar. Følgende parter havde bemærkninger til forslaget: Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen for Rådgivende Ingeniører FRI, BL Danmarks Almene Boliger, Københavns Kommune, Ejendomsforeningen Danmark, KL, VedvarendeEnergi. Lovforslagets 1, nr. 1 (præcisering af, at byggelovens 2, stk. 1, litra e, også omfatter vedligeholdelsesarbejder) Dansk Ejendomsmæglerforening er bekymret for, at den enkelte borger ikke vil forstå, hvad der ligger i begrebet vedligeholdelsesbyggearbejder, og at bestemmelsen i byggelovens 2, stk. 1, litra e, derfor bliver vanskelig at administrere i praksis. For at sikre klarhed om forståelsen af begrebet, bør dette derfor efter Dansk Ejendomsmæglerforenings opfattelse nærmere præciseres eller forklares. FRI anfører, at vedligeholdelsesbyggearbejder er mange ting og dermed et vidt begreb, hvorfor FRI har svært ved at forestille sig, hvordan man vil administrere lovens overholdelse. FRI anfører endvidere, at det energipolitisk giver god mening at præcisere loven nærmere, men at FRI er bekymret for, om ikke den foreslåede præcisering kommer til at sætte både myndigheder i en administrativ og borgere i en økonomisk uholdbar situation. Den almindelige borger kan ifølge FRI blive sat i en situation, hvor nødvendigt bygningsvedligehold ikke kan gennemføres på grund af de meromkostninger, som lovens præcisering pålægger borgerne. BL er på trods af eventuelle energimæssige hensyn ganske betænkelig ved udvidelsen af byggelovens anvendelsesområde til også at skulle omfatte almindelig vedligeholdelse, hvilket er nyt i en byggelovsmæssig sammenhæng. Den foreslåede ændring vil efter BLs opfattelse indebære, at alle nye energikrav mv. vil finde anvendelse på selv forholdsvis simple vedligeholdelsesarbejder. BL finder det helt afgørende, at det i den konkrete udmøntning af disse regler klart understreges, at der alene skal gennemføres totaløkonomisk rentable tiltag. I modsat fald Side 1

2 vil det ellers være konsekvensen, at der sker væsentlige fordyrelser og dermed huslejestigninger, der ikke modsvares af lavere energiudgifter. På baggrund af ovenstående anmoder BL om et møde med Energistyrelsen for en nærmere drøftelse. BL ser gerne, at mødet afholdes inden det endelige lovforslag bliver udarbejdet. Ejendomsforeningen Danmark har ikke bemærkninger til lovforslagets præcisering af kravet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, om, at vedligeholdelsesmæssige arbejder af betydning for bygningens energiforbrug også skal efterleve nugældende byggelovgivning, da dette allerede fremgår af lovens bemærkninger. VedvarendeEnergi støtter præciseringen af, at byggeloven også gælder ved vedligeholdelsesbyggearbejder, der har betydning for energiforbruget, idet dette er med til at sikre, at nye bygningsdele lever op til nutidens og fremtidens energikrav. Den foreslåede ændring af byggelovens 2, stk. 1, litra e, består alene af en lovteknisk præcisering af bestemmelsens ordlyd. Litra e blev indsat i byggelovens 2, stk. 1, ved en lovændring af byggeloven i Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget fra 2010, at litra e skal sikre, at byggeloven også finder anvendelse ved ombygninger og forandringer i bebyggelsen, der ikke er væsentlige, hvis ombygningen eller forandringen har betydning for energiforbruget i bygningen. Det fremgår således tydeligt af bemærkningerne til litra e, at byggeloven efter ændringen i 2010 også ville finde anvendelse ved den rene bygningsvedligeholdelse, såfremt det pågældende byggearbejde har betydning for energiforbruget i bygningen. Den foreslåede præcisering af ordlyden i litra e fremsættes alene af lovtekniske årsager og med det formål at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om bestemmelsen. Den foreslåede præcisering ændrer således ikke på indholdet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, ligesom den foreslåede præcisering ikke ændrer på bygningsreglementets komponentkrav til bygningsdele og installationer. Komponentkravene vil således fortsat alene rette sig mod den enkelte komponent, der udskiftes eller renoveres. Der vil derfor heller ikke fremover være krav om, at udskiftning af en komponent vil føre til krav om andre energiforbedringer i bygningen. Hvis man derfor i dag vælger at udskifte et vindue i en gammel bygning, vil der være krav om, at det nye vindue skal overholde de gældende energikrav til vinduer, der fremgår af bygningsreglementet. Der vil dog ikke gælde et krav om, at alle de andre vinduer i bygningen også skal udskiftes og leve op til energikravene. Tilsvarende vil det også fortsat være således, at hvis man renoverer taget, skal man efterisolere taget op til et vist niveau, men dog kun hvis det er rentabelt. Der vil heller ikke i disse tilfælde være krav om, at øvrige bygningsdele renoveres, eller at der gennemføres ikke-rentable isoleringsarbejder i bygningerne. Side 2

3 Bestemmelsen i litra e er i praksis efterlevet i overensstemmelse med dens formål, således at bestemmelsen også har været gældende ved vedligeholdelsesbyggearbejder, hvorfor den foreslåede præcisering i praksis ikke vil medføre ændringer for byggeriet. Den foreslåede præcisering ændrer ikke på, at bygningsejere alene skal anvende de mest energieffektive løsninger, når de alligevel bygger om eller udskifter bygningsdele og installationer, hvis dette vil være rentabelt. De anførte bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1, giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Lovforslagets 1, nr. 2 og 3 (ændring af dispensationsbestemmelsen vedrørende etablering af parkeringspladser på egen grund) Dansk Ejendomsmæglerforening finder det positivt, at det foreslås at ændre de pågældende bestemmelser i byggeloven for at sikre et klarere retsgrundlag samt for at sikre en mere ensartet praksis i forhold til de givne dispensationer. Energistyrelsen har noteret sig, at Dansk Ejendomsmæglerforening finder de foreslåede ændringer positive, idet hensigten med de foreslåede ændringer netop er at sikre et klarere retsgrundlag og en mere ensartet praksis ved meddelelse af dispensation fra byggelovgivningens krav om etablering af parkeringsarealer på egen grund. De anførte bemærkninger fra Dansk Ejendomsmæglerforening giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. BL anfører i deres høringssvar, at BL finder det både rimeligt, fornuftigt og retssikkerhedsmæssigt korrekt, at der med dette lovforslag sættes en stopper for de mere eller mindre vilkårlige kommunale betingelser for at give dispensation, som BLs medlemmer har måttet leve med igennem flere år. BL er endvidere tilfreds med, at der udover den gældende mulighed for indbetaling til en eller flere parkeringsfonde i den pågældende kommune tillige indføres en dispensationsmulighed på betingelse af, at bygherren kan fremlægge et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne i forbindelse med byggeriets opførelse eller i umiddelbar forlængelse heraf etableres på et andet areal end egen grund. BL er dog meget betænkelige ved den påtænkte udmøntning af denne bestemmelse, hvorefter det skal ske senest i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse, hvilket efter de specielle bemærkninger i lovudkastet vil sige, at parkeringspladserne allerede skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning. Navnlig i de større byer og især ved større byggerier forudser BL, at dette krav ofte vil støde ind i store praktiske problemer, herunder af tidsmæssig karakter, og på den baggrund foreslår BL, at kravet smidiggøres og bliver så fleksibelt, at de kommende regler eventuelt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse fx kan rumme forsinkelser og andre (tidsmæssige) forskydninger mellem eget byggeri og eventuelle nabobyggerier, herunder om fæl- Side 3

4 les p-pladser mv. BL anfører, at BL gerne tilbyder sin bistand til den nærmere udformning af disse regler, og BL går ud fra, at de bliver hørt igen, når der foreligger et udkast eller lignende. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund efter regler udstedt i medfør af byggelovens 22, stk. 6. Herved vil alle dispensationer, der meddeles fra bestemmelserne om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund være nærmere reguleret. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, hvorved der vil blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, såfremt der foreligger et forpligtende grundlag for en eller flere nærmere bestemte fysiske eller juridiske personer til at etablere parkeringspladserne andet steds. Ved udmøntningen af den foreslåede ændring vil der blive fastsat nærmere regler om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning. Bestemmelser herom skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter, at bygningen er blevet taget endeligt i brug således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at parkere biler, cykler m.v., som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt for bygherrerne at opfylde reglerne, selvom der sker forsinkelser i byggeriet, forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. samtidig med, at reglerne sikrer, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk. 6, og det er Energistyrelsens opfattelse, at den foreslåede ordlyd af ændringen i 22, stk. 6, allerede tager højde for de forhold, som BL beskriver i sit høringssvar. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De anførte bemærkninger fra BL giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6 medfører, at kommunen, som forudsætning for opnåelse af dispensation, alene kan kræve indbetaling til en parkeringsfond, hvorefter kommunen skal foranledige etablering af egnede parkeringspladser. Ejendomsforeningen Danmark støtter tiltag, som skaber ensretning og forudsigelighed i forbindelse med kommunernes forvaltning af byggeloven. Side 4

5 Det er ikke korrekt, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil medføre, at der alene kan opnås dispensation ved indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Med de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil det alene blive muligt for kommunerne at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til 22, stk. 6. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler, som udtømmende regulerer muligheden for at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der enten sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond eller på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne tilvejebringes på et andet areal, der har en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt. Den sidstnævnte betingelse, hvorved der kræves et forpligtende grundlag om tilvejebringelse af parkeringspladserne på et andet areal, indeholder således en ny betingelse, som kan lægges til grund for meddelelse af dispensation. De af Ejendomsforeningen Danmark anførte bemærkninger giver efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Københavns Kommune anmoder i høringssvaret om at blive inddraget i arbejdet med at udforme bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, samt at blive hørt i god tid inden udstedelsen af bekendtgørelsen. Københavns Kommune anbefaler, at der i vejledningsteksten til bygningsreglementets kap. 2.4, stk. 1, om fælles, ubebyggede arealer henvises til udmøntningsbekendtgørelsen, således at opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler ved etablering af parkeringsarealer på fremmed grund, såfremt dette sker som led i en fritagelse for at etablere parkeringspladser på egen grund. Københavns Kommune har noteret sig, at den forslåede ændring af 22, stk. 6, nu indeholder formuleringen eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse samt muligheden for at oprette flere parkeringsfonde i en kommune, som Københavns Kommune tidligere har anbefalet. Københavns Kommune påpeger dog, at lovforslaget på side 12, 5. nye afsnit to steder indeholder en angivelse af, at parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning i stedet for i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse. Københavns Kommune anbefaler, at samme formulering anvendes i både lovteksten og i bemærkningerne. Side 5

6 Københavns Kommune anfører, at kravet om, at parkeringspladserne skal være anlagt i umiddelbar forlængelse af det enkelte byggeri, ofte ikke vil kunne realiseres ved større udviklingsbyggerier, hvilket ifølge Københavns Kommune skyldes, at større udviklingsbyggerier ofte er planmæssigt tilrettelagt således, at der først skal opføres et parkeringsanlæg, når alle eller et bestemt antal byggerier i det pågældende lokalområde er opført. I den forbindelse henviser Københavns Kommune til det anførte om planloven i udtalelsen fra den 3. september 2013, idet Københavns Kommune fortsat er af den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt for borgerne, at der skabes kongruens på parkeringsområdet i byggelovgivningen og planlovgivningen. Københavns Kommune bemærker i sit høringssvar, at Københavns Kommune i tilfælde af fritagelse for etablering af parkeringsarealer på egen grund på baggrund af et forpligtende grundlag ikke vil foretage tinglysning af det forpligtende grundlag i en meddelelse i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune derimod vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning og for egen regning forestår tinglysning af en deklaration på sin ejendom og sørger for, at deklarationen bliver tinglyst på øvrige ejendomme, som det forpligtende grundlag relaterer sig til. Københavns Kommune henviser til lovforslagets s. 17, stk. 8, og påpeger, at den anførte mulighed for, at kommunen kan disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, forudsætter udarbejdelse af en lokalplan på grund af en væsentligt ændret anvendelse af den pågældende ejendom. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse skal udmøntes i bekendtgørelsesform. Når udkast til bekendtgørelse foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. Energistyrelsen er enig med Københavns Kommune i, at der bør anvendes samme formulering i lovteksten og i bemærkningerne til lovforslaget. Energistyrelsen vil derfor ændre bemærkningerne til den foreslåede ændring af 22, stk. 6. Bestemmelsen om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter bebyggelsens endelige ibrugtagning således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at benytte det pågældende antal parkeringspladser, som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt at opfylde reglerne, selvom der sker forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. Samtidig skal reglerne dog også sikre, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Side 6

7 Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk.. Energistyrelsen har været i dialog med Naturstyrelsen om, hvorvidt den foreslåede ændring af byggelovens 22, medfører et behov for en ændring af planlovens dispensationsbestemmelse. Naturstyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at Naturstyrelsen ikke har indtryk af, at planlovens dispensationsregler giver problemer for ejeren i relation til parkeringsarealer. Naturstyrelsen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at ændre planloven på dette område. Københavns Kommune bemærker, at kommunen ved dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag, ikke vil foretage tinglysning i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune i stedet vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning forestår tinglysningen. Byggelovens 27, 2. pkt., bestemmer, at kommunalbestyrelsen på den byggendes bekostning lader tinglyse betingelser, som angår benyttelse af eller anden rådighed over en ejendom eller dele af den. Da byggelovens 27, således tydeligt bestemmer, at det er kommunalbestyrelsen, der skal foretage tinglysningen, kan Københavns Kommune ikke lovligt vælge at pålægge den byggende at foretage tinglysningen. Energistyrelsen forventer, at Københavns Kommune overholder gældende lovgivning og vil gøre Københavns Kommune opmærksom på indholdet i og betydningen af byggelovens 27, 2. pkt. Lovforslagets side 17 indeholder opstillingen af paralleltekster. Paralleltekster skal fremgå af ethvert ændringslovforslag og har til formål på en overskuelig måde at vise, hvordan den foreslåede ændring af lovreglen er i forhold til den gældende lovregel. Når Københavns Kommune således henviser til lovforslagets side 17, stk. 8, henvises der reelt til den gældende bestemmelse i byggelovens 22, stk. 8, som bestemmer, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser. Bestemmelsen i byggelovens 22, stk. 8, foreslås ikke ændret ved nærværende lovforslag. Bestemmelsen i 22, stk. 8, er en hjemmelsbestemmelse, som blev indsat i byggeloven, ved lov nr. 484 af 9. juni Bestemmelsen i 22, stk. 8, blev indsat, fordi den daværende regering ønskede at fremme private aktørers deltagelse i offentlige opgaver. Det blev derfor foreslået, at ministeren blev bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at indgå aftale med private aktører om, at de private aktører skal kunne disponere over parkeringsfondsbidrag til etablering af parkeringspladser og til at fastsætte regler om de private aktørers adgang til at opkræve parkeringsafgifter. Anvendelsen af 22, stk. 8 forudsætter således, at ministeren fastsætter nærmere regler, som kommunalbestyrelsen skal agere efter. 22, stk. 8, er imidlertid aldrig blevet udmøntet, hvorfor kommunerne således ikke på nuværende tidpunkt har mulighed for at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, uanset om kommunen udarbejder en lokalplan eller ej. Side 7

8 KL henviser til høringssvaret afgivet af Købehavns Kommune. Derudover anmoder KL om, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, udsendes i god tid inden den foreslåede ændring af byggeloven, samt at udmøntningsbekendtgørelsen træder i kraft, således at den mere detaljerede beskrivelse kan udarbejdes i et samarbejde med de berørte kommuner. For så vidt angår KLs ønske om, at udmøntningen udsendes i god tid inden reglernes ikrafttræden samt udarbejdes i samarbejde med de berørte kommuner, skal Energistyrelsen bemærke, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, ikke vil ændre på, at kommunerne fortsat efter de allerede gældende regler kan vælge at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder således alene en yderligere, ny mulighed, som kommunerne kan meddele dispensation efter, hvis de i en konkret byggesag finder denne nye mulighed mere hensigtsmæssig. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, hvorefter kommunerne vil få mulighed for at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, vil blive udmøntet således, at det er op til den enkelte kommune selv at vælge, hvilken dispensationsmulighed kommunen vil anvende. Begge dispensationsmuligheder i byggelovens 22, stk. 6 dispensation på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond og dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om etableringen af parkeringspladserne kan således anvendes af samme kommune. Det skal endvidere bemærkes, at den foreslåede ændring af 22, stk. 6, vil berøre alle kommunerne, idet den foreslåede ændring af byggeloven vil være gældende for og vil kunne anvendes af alle 98 kommuner. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De af KL anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. VedvarendeEnergi er imod indskrænkningen i mulighederne for dispensation fra kravet om p- pladser ved nybyggeri. VedvarendeEnergi anfører, at hvis et byggeri planlægges således, at beboerne i høj grad kan bruge anden transport end bil (for eksempel cykel, typisk i større byer, eller kollektiv transport stationsnær beliggenhed), så bør det være muligt at dispensere alene på denne baggrund. VedvarendeEnergi mener ikke, at det er en menneskeret at parkere en bil, idet VedvarendeEnergi mener, at det er et tilvalg for nogen og et unødvendigt fordyrende krav for andre. Side 8

9 Efter den gældende byggelovs 7, stk. 1, kan der i bygningsreglementet fastsættes regler om indretning af ejendommens ubebyggede areal til sikring af parkering. I bygningsreglementet er det således med hjemmel i byggeloven bestemt, at der ved opførelsen af byggeri skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende m.v., kan parkere biler, motorcykler, cykler, m.v. på ejendommens område. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes i henhold til de gældende regler i bygningsreglementet af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen. Det er således kommunalbestyrelsen, der ved behandlingen af en byggesag konkret skal vurdere, hvor mange parkeringspladser, eller hvor stort et parkeringsareal, der er behov for ved opførelsen af en konkret bebyggelse. Ved denne vurdering skal kommunalbestyrelsen blandt andet tage bebyggelsens størrelse, anvendelse og beliggenhed i betragtning. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret vurdering sætte antallet af parkeringspladser til 0 eller størrelsen af parkeringsarealet til 0 m2, hvis kommunalbestyrelsen ikke mener, der er behov for at etablere parkeringspladser til brug for bebyggelsens brugere. Dette har kommunalbestyrelsen mulighed for allerede efter de gældende regler, og muligheden vil ligeledes foreligge efter den foreslåede ændring af byggelovens 22. Dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund vil således alene blive en aktualitet i det tilfælde, hvor kommunen konkret vurderer, at der skal etableres parkeringspladser på ejendommen, og bygherren ikke ønsker selv at etablere disse og derfor anmoder kommunen om dispensation. Kommunalbestyrelsen skal altid konkret vurdere, om der kan meddeles dispensation. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse medfører alene, at såfremt kommunen beslutter, at der kan meddeles dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund, vil dette alene kunne ske i henhold til byggelovens 22, stk. 6. Den foreslåede ændring medfører således ikke en indskrænkning i, i hvilke tilfælde en kommune kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser. Den foreslåede ændring medfører alene en indskrænkning i, hvilke betingelser kommunen i givet fald vil kunne stille ved meddelelse af dispensation. De af VedvarendeEnergi anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Side 9

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Forslag til. 1. I 2, stk. 1, litra e, indsættes før ombygninger : vedligeholdelsesbyggearbejder,.

Forslag til. 1. I 2, stk. 1, litra e, indsættes før ombygninger : vedligeholdelsesbyggearbejder,. Forslag til Lov om ændring af byggelov (Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.) 1 I byggelov, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune

Regulativ. for parkeringspladser. i Thisted kommune Regulativ for parkeringspladser i Thisted kommune dok. 732048 Regulativ for anlæg af parkeringspladser i Thisted kommune. 1 Regulativets anvendelse. 1.1 Regulativet er gældende for det i kortbilaget angivne

Læs mere

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer

Bilag 1: Vejledning om p- deklarationer Introduktion Siden 1950 har Københavns Kommune udstedt omkring 800 p- i forbindelse med byggetilladelser. Deklarationerne er udstedt i forbindelse med privat byggeri, alment boligbyggeri, samt statsligt

Læs mere

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen

Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen København V. Sendt pr. e-post. Att. Per Justesen Københavns Kommune Center for Byudvikling Rådhuspladsen 1 1599 København V Sendt pr. e-post Att. Per Justesen 24-02- 2 0 1 4 T i l s y n e t Henvendelse vedrørende p -deklarationer kommunens sagsnr. 2012-176366

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010

Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Vedtægt for Kerteminde Kommunes parkeringsfond 2010 Kerteminde Kommune, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde, www.kerteminde.dk Vedtægt for Kerteminde Kommunes Parkeringsfond Vedtægt for Kerteminde kommunes

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

VEDTÆGT FOR PARKERINGSFOND I TØNDER KOMMUNE

VEDTÆGT FOR PARKERINGSFOND I TØNDER KOMMUNE VEDTÆGT FOR PARKERINGSFOND I TØNDER KOMMUNE Hjemmel Vedtægten er udarbejdet i henhold til: Byggelovens 22 stk. 6 Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om kommunale parkeringsfonde.

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse

Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde. 2. Beregning af parkeringsbehov. 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 2. Beregning af parkeringsbehov 3. Parkeringspladsernes etablering og anvendelse 4. Parkeringspladsernes dimensionering 5. Parkeringsfond for centerområderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt Parkeringsregulativ 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement. 3. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier

Modelpapir for udmøntning af lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPNOU Sags nr.: 1202706 Dok. Nr.: 973862 Dato: 14.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt

PARKERINGSFONDEN. Vedtægt Teknisk Forvaltning Kirketorvet 22 7100 Vejle Tlf.:76810000 E-post: post @vejle.dk Internet: www.vejle.dk Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl. 10-17, Fredag kl. 9-14 PARKERINGSFONDEN Vedtægt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse.

Vedtægt for. Vedtægten cirkulære om. Vedtægten. Nyt byggeri: e antal. benyttelse. Vedtægt for Odensee Kommunes parkeringsfond Forudsætninger: Vedtægten er udfærdiget med hjemmel i Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 357 af 3. juni 1993 omhandlende byggeloven, samt i henhold til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Parkeringsfond. januar 2011

Parkeringsfond. januar 2011 Parkeringsfond januar 2011 Mariagerfjord Kommune Parkeringsfond Udarbejdet af Mariagerfjord Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Aleks Danmark Mariagerfjord Kommune Park &

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner

KTO s medlemsorganisationer. Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO Sekretariatet 15. april 2002 HKB J.nr.: 4.10.03-03 Til: Vedr.: KTO s medlemsorganisationer Lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner KTO afgav den 25. oktober 2001 et høringssvar på udkast til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere