Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven"

Transkript

1 H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt i offentlig høring fra den 13. november 2013 til den 12. december Det fremgår af lovforslaget, hvem lovforslaget har været i høring hos. Energistyrelsen har modtaget i alt 7 høringssvar. Følgende parter havde bemærkninger til forslaget: Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen for Rådgivende Ingeniører FRI, BL Danmarks Almene Boliger, Københavns Kommune, Ejendomsforeningen Danmark, KL, VedvarendeEnergi. Lovforslagets 1, nr. 1 (præcisering af, at byggelovens 2, stk. 1, litra e, også omfatter vedligeholdelsesarbejder) Dansk Ejendomsmæglerforening er bekymret for, at den enkelte borger ikke vil forstå, hvad der ligger i begrebet vedligeholdelsesbyggearbejder, og at bestemmelsen i byggelovens 2, stk. 1, litra e, derfor bliver vanskelig at administrere i praksis. For at sikre klarhed om forståelsen af begrebet, bør dette derfor efter Dansk Ejendomsmæglerforenings opfattelse nærmere præciseres eller forklares. FRI anfører, at vedligeholdelsesbyggearbejder er mange ting og dermed et vidt begreb, hvorfor FRI har svært ved at forestille sig, hvordan man vil administrere lovens overholdelse. FRI anfører endvidere, at det energipolitisk giver god mening at præcisere loven nærmere, men at FRI er bekymret for, om ikke den foreslåede præcisering kommer til at sætte både myndigheder i en administrativ og borgere i en økonomisk uholdbar situation. Den almindelige borger kan ifølge FRI blive sat i en situation, hvor nødvendigt bygningsvedligehold ikke kan gennemføres på grund af de meromkostninger, som lovens præcisering pålægger borgerne. BL er på trods af eventuelle energimæssige hensyn ganske betænkelig ved udvidelsen af byggelovens anvendelsesområde til også at skulle omfatte almindelig vedligeholdelse, hvilket er nyt i en byggelovsmæssig sammenhæng. Den foreslåede ændring vil efter BLs opfattelse indebære, at alle nye energikrav mv. vil finde anvendelse på selv forholdsvis simple vedligeholdelsesarbejder. BL finder det helt afgørende, at det i den konkrete udmøntning af disse regler klart understreges, at der alene skal gennemføres totaløkonomisk rentable tiltag. I modsat fald Side 1

2 vil det ellers være konsekvensen, at der sker væsentlige fordyrelser og dermed huslejestigninger, der ikke modsvares af lavere energiudgifter. På baggrund af ovenstående anmoder BL om et møde med Energistyrelsen for en nærmere drøftelse. BL ser gerne, at mødet afholdes inden det endelige lovforslag bliver udarbejdet. Ejendomsforeningen Danmark har ikke bemærkninger til lovforslagets præcisering af kravet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, om, at vedligeholdelsesmæssige arbejder af betydning for bygningens energiforbrug også skal efterleve nugældende byggelovgivning, da dette allerede fremgår af lovens bemærkninger. VedvarendeEnergi støtter præciseringen af, at byggeloven også gælder ved vedligeholdelsesbyggearbejder, der har betydning for energiforbruget, idet dette er med til at sikre, at nye bygningsdele lever op til nutidens og fremtidens energikrav. Den foreslåede ændring af byggelovens 2, stk. 1, litra e, består alene af en lovteknisk præcisering af bestemmelsens ordlyd. Litra e blev indsat i byggelovens 2, stk. 1, ved en lovændring af byggeloven i Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget fra 2010, at litra e skal sikre, at byggeloven også finder anvendelse ved ombygninger og forandringer i bebyggelsen, der ikke er væsentlige, hvis ombygningen eller forandringen har betydning for energiforbruget i bygningen. Det fremgår således tydeligt af bemærkningerne til litra e, at byggeloven efter ændringen i 2010 også ville finde anvendelse ved den rene bygningsvedligeholdelse, såfremt det pågældende byggearbejde har betydning for energiforbruget i bygningen. Den foreslåede præcisering af ordlyden i litra e fremsættes alene af lovtekniske årsager og med det formål at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om bestemmelsen. Den foreslåede præcisering ændrer således ikke på indholdet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, ligesom den foreslåede præcisering ikke ændrer på bygningsreglementets komponentkrav til bygningsdele og installationer. Komponentkravene vil således fortsat alene rette sig mod den enkelte komponent, der udskiftes eller renoveres. Der vil derfor heller ikke fremover være krav om, at udskiftning af en komponent vil føre til krav om andre energiforbedringer i bygningen. Hvis man derfor i dag vælger at udskifte et vindue i en gammel bygning, vil der være krav om, at det nye vindue skal overholde de gældende energikrav til vinduer, der fremgår af bygningsreglementet. Der vil dog ikke gælde et krav om, at alle de andre vinduer i bygningen også skal udskiftes og leve op til energikravene. Tilsvarende vil det også fortsat være således, at hvis man renoverer taget, skal man efterisolere taget op til et vist niveau, men dog kun hvis det er rentabelt. Der vil heller ikke i disse tilfælde være krav om, at øvrige bygningsdele renoveres, eller at der gennemføres ikke-rentable isoleringsarbejder i bygningerne. Side 2

3 Bestemmelsen i litra e er i praksis efterlevet i overensstemmelse med dens formål, således at bestemmelsen også har været gældende ved vedligeholdelsesbyggearbejder, hvorfor den foreslåede præcisering i praksis ikke vil medføre ændringer for byggeriet. Den foreslåede præcisering ændrer ikke på, at bygningsejere alene skal anvende de mest energieffektive løsninger, når de alligevel bygger om eller udskifter bygningsdele og installationer, hvis dette vil være rentabelt. De anførte bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1, giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Lovforslagets 1, nr. 2 og 3 (ændring af dispensationsbestemmelsen vedrørende etablering af parkeringspladser på egen grund) Dansk Ejendomsmæglerforening finder det positivt, at det foreslås at ændre de pågældende bestemmelser i byggeloven for at sikre et klarere retsgrundlag samt for at sikre en mere ensartet praksis i forhold til de givne dispensationer. Energistyrelsen har noteret sig, at Dansk Ejendomsmæglerforening finder de foreslåede ændringer positive, idet hensigten med de foreslåede ændringer netop er at sikre et klarere retsgrundlag og en mere ensartet praksis ved meddelelse af dispensation fra byggelovgivningens krav om etablering af parkeringsarealer på egen grund. De anførte bemærkninger fra Dansk Ejendomsmæglerforening giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. BL anfører i deres høringssvar, at BL finder det både rimeligt, fornuftigt og retssikkerhedsmæssigt korrekt, at der med dette lovforslag sættes en stopper for de mere eller mindre vilkårlige kommunale betingelser for at give dispensation, som BLs medlemmer har måttet leve med igennem flere år. BL er endvidere tilfreds med, at der udover den gældende mulighed for indbetaling til en eller flere parkeringsfonde i den pågældende kommune tillige indføres en dispensationsmulighed på betingelse af, at bygherren kan fremlægge et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne i forbindelse med byggeriets opførelse eller i umiddelbar forlængelse heraf etableres på et andet areal end egen grund. BL er dog meget betænkelige ved den påtænkte udmøntning af denne bestemmelse, hvorefter det skal ske senest i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse, hvilket efter de specielle bemærkninger i lovudkastet vil sige, at parkeringspladserne allerede skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning. Navnlig i de større byer og især ved større byggerier forudser BL, at dette krav ofte vil støde ind i store praktiske problemer, herunder af tidsmæssig karakter, og på den baggrund foreslår BL, at kravet smidiggøres og bliver så fleksibelt, at de kommende regler eventuelt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse fx kan rumme forsinkelser og andre (tidsmæssige) forskydninger mellem eget byggeri og eventuelle nabobyggerier, herunder om fæl- Side 3

4 les p-pladser mv. BL anfører, at BL gerne tilbyder sin bistand til den nærmere udformning af disse regler, og BL går ud fra, at de bliver hørt igen, når der foreligger et udkast eller lignende. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund efter regler udstedt i medfør af byggelovens 22, stk. 6. Herved vil alle dispensationer, der meddeles fra bestemmelserne om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund være nærmere reguleret. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, hvorved der vil blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, såfremt der foreligger et forpligtende grundlag for en eller flere nærmere bestemte fysiske eller juridiske personer til at etablere parkeringspladserne andet steds. Ved udmøntningen af den foreslåede ændring vil der blive fastsat nærmere regler om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning. Bestemmelser herom skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter, at bygningen er blevet taget endeligt i brug således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at parkere biler, cykler m.v., som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt for bygherrerne at opfylde reglerne, selvom der sker forsinkelser i byggeriet, forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. samtidig med, at reglerne sikrer, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk. 6, og det er Energistyrelsens opfattelse, at den foreslåede ordlyd af ændringen i 22, stk. 6, allerede tager højde for de forhold, som BL beskriver i sit høringssvar. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De anførte bemærkninger fra BL giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6 medfører, at kommunen, som forudsætning for opnåelse af dispensation, alene kan kræve indbetaling til en parkeringsfond, hvorefter kommunen skal foranledige etablering af egnede parkeringspladser. Ejendomsforeningen Danmark støtter tiltag, som skaber ensretning og forudsigelighed i forbindelse med kommunernes forvaltning af byggeloven. Side 4

5 Det er ikke korrekt, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil medføre, at der alene kan opnås dispensation ved indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Med de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil det alene blive muligt for kommunerne at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til 22, stk. 6. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler, som udtømmende regulerer muligheden for at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der enten sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond eller på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne tilvejebringes på et andet areal, der har en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt. Den sidstnævnte betingelse, hvorved der kræves et forpligtende grundlag om tilvejebringelse af parkeringspladserne på et andet areal, indeholder således en ny betingelse, som kan lægges til grund for meddelelse af dispensation. De af Ejendomsforeningen Danmark anførte bemærkninger giver efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Københavns Kommune anmoder i høringssvaret om at blive inddraget i arbejdet med at udforme bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, samt at blive hørt i god tid inden udstedelsen af bekendtgørelsen. Københavns Kommune anbefaler, at der i vejledningsteksten til bygningsreglementets kap. 2.4, stk. 1, om fælles, ubebyggede arealer henvises til udmøntningsbekendtgørelsen, således at opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler ved etablering af parkeringsarealer på fremmed grund, såfremt dette sker som led i en fritagelse for at etablere parkeringspladser på egen grund. Københavns Kommune har noteret sig, at den forslåede ændring af 22, stk. 6, nu indeholder formuleringen eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse samt muligheden for at oprette flere parkeringsfonde i en kommune, som Københavns Kommune tidligere har anbefalet. Københavns Kommune påpeger dog, at lovforslaget på side 12, 5. nye afsnit to steder indeholder en angivelse af, at parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning i stedet for i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse. Københavns Kommune anbefaler, at samme formulering anvendes i både lovteksten og i bemærkningerne. Side 5

6 Københavns Kommune anfører, at kravet om, at parkeringspladserne skal være anlagt i umiddelbar forlængelse af det enkelte byggeri, ofte ikke vil kunne realiseres ved større udviklingsbyggerier, hvilket ifølge Københavns Kommune skyldes, at større udviklingsbyggerier ofte er planmæssigt tilrettelagt således, at der først skal opføres et parkeringsanlæg, når alle eller et bestemt antal byggerier i det pågældende lokalområde er opført. I den forbindelse henviser Københavns Kommune til det anførte om planloven i udtalelsen fra den 3. september 2013, idet Københavns Kommune fortsat er af den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt for borgerne, at der skabes kongruens på parkeringsområdet i byggelovgivningen og planlovgivningen. Københavns Kommune bemærker i sit høringssvar, at Københavns Kommune i tilfælde af fritagelse for etablering af parkeringsarealer på egen grund på baggrund af et forpligtende grundlag ikke vil foretage tinglysning af det forpligtende grundlag i en meddelelse i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune derimod vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning og for egen regning forestår tinglysning af en deklaration på sin ejendom og sørger for, at deklarationen bliver tinglyst på øvrige ejendomme, som det forpligtende grundlag relaterer sig til. Københavns Kommune henviser til lovforslagets s. 17, stk. 8, og påpeger, at den anførte mulighed for, at kommunen kan disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, forudsætter udarbejdelse af en lokalplan på grund af en væsentligt ændret anvendelse af den pågældende ejendom. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse skal udmøntes i bekendtgørelsesform. Når udkast til bekendtgørelse foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. Energistyrelsen er enig med Københavns Kommune i, at der bør anvendes samme formulering i lovteksten og i bemærkningerne til lovforslaget. Energistyrelsen vil derfor ændre bemærkningerne til den foreslåede ændring af 22, stk. 6. Bestemmelsen om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter bebyggelsens endelige ibrugtagning således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at benytte det pågældende antal parkeringspladser, som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt at opfylde reglerne, selvom der sker forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. Samtidig skal reglerne dog også sikre, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Side 6

7 Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk.. Energistyrelsen har været i dialog med Naturstyrelsen om, hvorvidt den foreslåede ændring af byggelovens 22, medfører et behov for en ændring af planlovens dispensationsbestemmelse. Naturstyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at Naturstyrelsen ikke har indtryk af, at planlovens dispensationsregler giver problemer for ejeren i relation til parkeringsarealer. Naturstyrelsen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at ændre planloven på dette område. Københavns Kommune bemærker, at kommunen ved dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag, ikke vil foretage tinglysning i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune i stedet vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning forestår tinglysningen. Byggelovens 27, 2. pkt., bestemmer, at kommunalbestyrelsen på den byggendes bekostning lader tinglyse betingelser, som angår benyttelse af eller anden rådighed over en ejendom eller dele af den. Da byggelovens 27, således tydeligt bestemmer, at det er kommunalbestyrelsen, der skal foretage tinglysningen, kan Københavns Kommune ikke lovligt vælge at pålægge den byggende at foretage tinglysningen. Energistyrelsen forventer, at Københavns Kommune overholder gældende lovgivning og vil gøre Københavns Kommune opmærksom på indholdet i og betydningen af byggelovens 27, 2. pkt. Lovforslagets side 17 indeholder opstillingen af paralleltekster. Paralleltekster skal fremgå af ethvert ændringslovforslag og har til formål på en overskuelig måde at vise, hvordan den foreslåede ændring af lovreglen er i forhold til den gældende lovregel. Når Københavns Kommune således henviser til lovforslagets side 17, stk. 8, henvises der reelt til den gældende bestemmelse i byggelovens 22, stk. 8, som bestemmer, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser. Bestemmelsen i byggelovens 22, stk. 8, foreslås ikke ændret ved nærværende lovforslag. Bestemmelsen i 22, stk. 8, er en hjemmelsbestemmelse, som blev indsat i byggeloven, ved lov nr. 484 af 9. juni Bestemmelsen i 22, stk. 8, blev indsat, fordi den daværende regering ønskede at fremme private aktørers deltagelse i offentlige opgaver. Det blev derfor foreslået, at ministeren blev bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at indgå aftale med private aktører om, at de private aktører skal kunne disponere over parkeringsfondsbidrag til etablering af parkeringspladser og til at fastsætte regler om de private aktørers adgang til at opkræve parkeringsafgifter. Anvendelsen af 22, stk. 8 forudsætter således, at ministeren fastsætter nærmere regler, som kommunalbestyrelsen skal agere efter. 22, stk. 8, er imidlertid aldrig blevet udmøntet, hvorfor kommunerne således ikke på nuværende tidpunkt har mulighed for at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, uanset om kommunen udarbejder en lokalplan eller ej. Side 7

8 KL henviser til høringssvaret afgivet af Købehavns Kommune. Derudover anmoder KL om, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, udsendes i god tid inden den foreslåede ændring af byggeloven, samt at udmøntningsbekendtgørelsen træder i kraft, således at den mere detaljerede beskrivelse kan udarbejdes i et samarbejde med de berørte kommuner. For så vidt angår KLs ønske om, at udmøntningen udsendes i god tid inden reglernes ikrafttræden samt udarbejdes i samarbejde med de berørte kommuner, skal Energistyrelsen bemærke, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, ikke vil ændre på, at kommunerne fortsat efter de allerede gældende regler kan vælge at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder således alene en yderligere, ny mulighed, som kommunerne kan meddele dispensation efter, hvis de i en konkret byggesag finder denne nye mulighed mere hensigtsmæssig. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, hvorefter kommunerne vil få mulighed for at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, vil blive udmøntet således, at det er op til den enkelte kommune selv at vælge, hvilken dispensationsmulighed kommunen vil anvende. Begge dispensationsmuligheder i byggelovens 22, stk. 6 dispensation på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond og dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om etableringen af parkeringspladserne kan således anvendes af samme kommune. Det skal endvidere bemærkes, at den foreslåede ændring af 22, stk. 6, vil berøre alle kommunerne, idet den foreslåede ændring af byggeloven vil være gældende for og vil kunne anvendes af alle 98 kommuner. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De af KL anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. VedvarendeEnergi er imod indskrænkningen i mulighederne for dispensation fra kravet om p- pladser ved nybyggeri. VedvarendeEnergi anfører, at hvis et byggeri planlægges således, at beboerne i høj grad kan bruge anden transport end bil (for eksempel cykel, typisk i større byer, eller kollektiv transport stationsnær beliggenhed), så bør det være muligt at dispensere alene på denne baggrund. VedvarendeEnergi mener ikke, at det er en menneskeret at parkere en bil, idet VedvarendeEnergi mener, at det er et tilvalg for nogen og et unødvendigt fordyrende krav for andre. Side 8

9 Efter den gældende byggelovs 7, stk. 1, kan der i bygningsreglementet fastsættes regler om indretning af ejendommens ubebyggede areal til sikring af parkering. I bygningsreglementet er det således med hjemmel i byggeloven bestemt, at der ved opførelsen af byggeri skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende m.v., kan parkere biler, motorcykler, cykler, m.v. på ejendommens område. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes i henhold til de gældende regler i bygningsreglementet af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen. Det er således kommunalbestyrelsen, der ved behandlingen af en byggesag konkret skal vurdere, hvor mange parkeringspladser, eller hvor stort et parkeringsareal, der er behov for ved opførelsen af en konkret bebyggelse. Ved denne vurdering skal kommunalbestyrelsen blandt andet tage bebyggelsens størrelse, anvendelse og beliggenhed i betragtning. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret vurdering sætte antallet af parkeringspladser til 0 eller størrelsen af parkeringsarealet til 0 m2, hvis kommunalbestyrelsen ikke mener, der er behov for at etablere parkeringspladser til brug for bebyggelsens brugere. Dette har kommunalbestyrelsen mulighed for allerede efter de gældende regler, og muligheden vil ligeledes foreligge efter den foreslåede ændring af byggelovens 22. Dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund vil således alene blive en aktualitet i det tilfælde, hvor kommunen konkret vurderer, at der skal etableres parkeringspladser på ejendommen, og bygherren ikke ønsker selv at etablere disse og derfor anmoder kommunen om dispensation. Kommunalbestyrelsen skal altid konkret vurdere, om der kan meddeles dispensation. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse medfører alene, at såfremt kommunen beslutter, at der kan meddeles dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund, vil dette alene kunne ske i henhold til byggelovens 22, stk. 6. Den foreslåede ændring medfører således ikke en indskrænkning i, i hvilke tilfælde en kommune kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser. Den foreslåede ændring medfører alene en indskrænkning i, hvilke betingelser kommunen i givet fald vil kunne stille ved meddelelse af dispensation. De af VedvarendeEnergi anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Side 9

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.05.2013-1004536468 TINGLYSNINGSDATO: 14.05.2013 11:39:49 EJENDOM: Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser December 2004 Indholdsfortegnelse: I. Byggesagsbehandling af tilgængelighedskrav 1. Materiale til ansøgning om byggetilladelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bf BE. Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten. 16. november 2010

Bf BE. Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten. 16. november 2010 Energistyrelsen Att.: Margit Malmsten 16. november 2010 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Tak for det fremsendte materiale vedrørende ovennævnte høring.

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere