Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven"

Transkript

1 H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt i offentlig høring fra den 13. november 2013 til den 12. december Det fremgår af lovforslaget, hvem lovforslaget har været i høring hos. Energistyrelsen har modtaget i alt 7 høringssvar. Følgende parter havde bemærkninger til forslaget: Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen for Rådgivende Ingeniører FRI, BL Danmarks Almene Boliger, Københavns Kommune, Ejendomsforeningen Danmark, KL, VedvarendeEnergi. Lovforslagets 1, nr. 1 (præcisering af, at byggelovens 2, stk. 1, litra e, også omfatter vedligeholdelsesarbejder) Dansk Ejendomsmæglerforening er bekymret for, at den enkelte borger ikke vil forstå, hvad der ligger i begrebet vedligeholdelsesbyggearbejder, og at bestemmelsen i byggelovens 2, stk. 1, litra e, derfor bliver vanskelig at administrere i praksis. For at sikre klarhed om forståelsen af begrebet, bør dette derfor efter Dansk Ejendomsmæglerforenings opfattelse nærmere præciseres eller forklares. FRI anfører, at vedligeholdelsesbyggearbejder er mange ting og dermed et vidt begreb, hvorfor FRI har svært ved at forestille sig, hvordan man vil administrere lovens overholdelse. FRI anfører endvidere, at det energipolitisk giver god mening at præcisere loven nærmere, men at FRI er bekymret for, om ikke den foreslåede præcisering kommer til at sætte både myndigheder i en administrativ og borgere i en økonomisk uholdbar situation. Den almindelige borger kan ifølge FRI blive sat i en situation, hvor nødvendigt bygningsvedligehold ikke kan gennemføres på grund af de meromkostninger, som lovens præcisering pålægger borgerne. BL er på trods af eventuelle energimæssige hensyn ganske betænkelig ved udvidelsen af byggelovens anvendelsesområde til også at skulle omfatte almindelig vedligeholdelse, hvilket er nyt i en byggelovsmæssig sammenhæng. Den foreslåede ændring vil efter BLs opfattelse indebære, at alle nye energikrav mv. vil finde anvendelse på selv forholdsvis simple vedligeholdelsesarbejder. BL finder det helt afgørende, at det i den konkrete udmøntning af disse regler klart understreges, at der alene skal gennemføres totaløkonomisk rentable tiltag. I modsat fald Side 1

2 vil det ellers være konsekvensen, at der sker væsentlige fordyrelser og dermed huslejestigninger, der ikke modsvares af lavere energiudgifter. På baggrund af ovenstående anmoder BL om et møde med Energistyrelsen for en nærmere drøftelse. BL ser gerne, at mødet afholdes inden det endelige lovforslag bliver udarbejdet. Ejendomsforeningen Danmark har ikke bemærkninger til lovforslagets præcisering af kravet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, om, at vedligeholdelsesmæssige arbejder af betydning for bygningens energiforbrug også skal efterleve nugældende byggelovgivning, da dette allerede fremgår af lovens bemærkninger. VedvarendeEnergi støtter præciseringen af, at byggeloven også gælder ved vedligeholdelsesbyggearbejder, der har betydning for energiforbruget, idet dette er med til at sikre, at nye bygningsdele lever op til nutidens og fremtidens energikrav. Den foreslåede ændring af byggelovens 2, stk. 1, litra e, består alene af en lovteknisk præcisering af bestemmelsens ordlyd. Litra e blev indsat i byggelovens 2, stk. 1, ved en lovændring af byggeloven i Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget fra 2010, at litra e skal sikre, at byggeloven også finder anvendelse ved ombygninger og forandringer i bebyggelsen, der ikke er væsentlige, hvis ombygningen eller forandringen har betydning for energiforbruget i bygningen. Det fremgår således tydeligt af bemærkningerne til litra e, at byggeloven efter ændringen i 2010 også ville finde anvendelse ved den rene bygningsvedligeholdelse, såfremt det pågældende byggearbejde har betydning for energiforbruget i bygningen. Den foreslåede præcisering af ordlyden i litra e fremsættes alene af lovtekniske årsager og med det formål at sikre, at der ikke kan opstå tvivl om bestemmelsen. Den foreslåede præcisering ændrer således ikke på indholdet i byggelovens 2, stk. 1, litra e, ligesom den foreslåede præcisering ikke ændrer på bygningsreglementets komponentkrav til bygningsdele og installationer. Komponentkravene vil således fortsat alene rette sig mod den enkelte komponent, der udskiftes eller renoveres. Der vil derfor heller ikke fremover være krav om, at udskiftning af en komponent vil føre til krav om andre energiforbedringer i bygningen. Hvis man derfor i dag vælger at udskifte et vindue i en gammel bygning, vil der være krav om, at det nye vindue skal overholde de gældende energikrav til vinduer, der fremgår af bygningsreglementet. Der vil dog ikke gælde et krav om, at alle de andre vinduer i bygningen også skal udskiftes og leve op til energikravene. Tilsvarende vil det også fortsat være således, at hvis man renoverer taget, skal man efterisolere taget op til et vist niveau, men dog kun hvis det er rentabelt. Der vil heller ikke i disse tilfælde være krav om, at øvrige bygningsdele renoveres, eller at der gennemføres ikke-rentable isoleringsarbejder i bygningerne. Side 2

3 Bestemmelsen i litra e er i praksis efterlevet i overensstemmelse med dens formål, således at bestemmelsen også har været gældende ved vedligeholdelsesbyggearbejder, hvorfor den foreslåede præcisering i praksis ikke vil medføre ændringer for byggeriet. Den foreslåede præcisering ændrer ikke på, at bygningsejere alene skal anvende de mest energieffektive løsninger, når de alligevel bygger om eller udskifter bygningsdele og installationer, hvis dette vil være rentabelt. De anførte bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1, giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Lovforslagets 1, nr. 2 og 3 (ændring af dispensationsbestemmelsen vedrørende etablering af parkeringspladser på egen grund) Dansk Ejendomsmæglerforening finder det positivt, at det foreslås at ændre de pågældende bestemmelser i byggeloven for at sikre et klarere retsgrundlag samt for at sikre en mere ensartet praksis i forhold til de givne dispensationer. Energistyrelsen har noteret sig, at Dansk Ejendomsmæglerforening finder de foreslåede ændringer positive, idet hensigten med de foreslåede ændringer netop er at sikre et klarere retsgrundlag og en mere ensartet praksis ved meddelelse af dispensation fra byggelovgivningens krav om etablering af parkeringsarealer på egen grund. De anførte bemærkninger fra Dansk Ejendomsmæglerforening giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. BL anfører i deres høringssvar, at BL finder det både rimeligt, fornuftigt og retssikkerhedsmæssigt korrekt, at der med dette lovforslag sættes en stopper for de mere eller mindre vilkårlige kommunale betingelser for at give dispensation, som BLs medlemmer har måttet leve med igennem flere år. BL er endvidere tilfreds med, at der udover den gældende mulighed for indbetaling til en eller flere parkeringsfonde i den pågældende kommune tillige indføres en dispensationsmulighed på betingelse af, at bygherren kan fremlægge et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne i forbindelse med byggeriets opførelse eller i umiddelbar forlængelse heraf etableres på et andet areal end egen grund. BL er dog meget betænkelige ved den påtænkte udmøntning af denne bestemmelse, hvorefter det skal ske senest i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse, hvilket efter de specielle bemærkninger i lovudkastet vil sige, at parkeringspladserne allerede skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i forbindelse med eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning. Navnlig i de større byer og især ved større byggerier forudser BL, at dette krav ofte vil støde ind i store praktiske problemer, herunder af tidsmæssig karakter, og på den baggrund foreslår BL, at kravet smidiggøres og bliver så fleksibelt, at de kommende regler eventuelt efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse fx kan rumme forsinkelser og andre (tidsmæssige) forskydninger mellem eget byggeri og eventuelle nabobyggerier, herunder om fæl- Side 3

4 les p-pladser mv. BL anfører, at BL gerne tilbyder sin bistand til den nærmere udformning af disse regler, og BL går ud fra, at de bliver hørt igen, når der foreligger et udkast eller lignende. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund efter regler udstedt i medfør af byggelovens 22, stk. 6. Herved vil alle dispensationer, der meddeles fra bestemmelserne om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund være nærmere reguleret. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse vil blive udmøntet i bekendtgørelsesform, hvorved der vil blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, såfremt der foreligger et forpligtende grundlag for en eller flere nærmere bestemte fysiske eller juridiske personer til at etablere parkeringspladserne andet steds. Ved udmøntningen af den foreslåede ændring vil der blive fastsat nærmere regler om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning. Bestemmelser herom skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter, at bygningen er blevet taget endeligt i brug således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at parkere biler, cykler m.v., som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt for bygherrerne at opfylde reglerne, selvom der sker forsinkelser i byggeriet, forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. samtidig med, at reglerne sikrer, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk. 6, og det er Energistyrelsens opfattelse, at den foreslåede ordlyd af ændringen i 22, stk. 6, allerede tager højde for de forhold, som BL beskriver i sit høringssvar. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De anførte bemærkninger fra BL giver således ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Ejendomsforeningen Danmark anfører, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6 medfører, at kommunen, som forudsætning for opnåelse af dispensation, alene kan kræve indbetaling til en parkeringsfond, hvorefter kommunen skal foranledige etablering af egnede parkeringspladser. Ejendomsforeningen Danmark støtter tiltag, som skaber ensretning og forudsigelighed i forbindelse med kommunernes forvaltning af byggeloven. Side 4

5 Det er ikke korrekt, at de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil medføre, at der alene kan opnås dispensation ved indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Med de foreslåede ændringer af byggelovens 22, stk. 1 og 6, vil det alene blive muligt for kommunerne at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund i henhold til 22, stk. 6. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder hjemmel for klima-, energi- og bygningsministeren til at fastsætte nærmere regler, som udtømmende regulerer muligheden for at dispensere fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund. Den foreslåede ændring af 22, stk. 6, indebærer, at der alene kan meddeles dispensation fra byggelovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der enten sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond eller på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om, at parkeringspladserne tilvejebringes på et andet areal, der har en hensigtsmæssig placering i forhold til den ejendom, hvorpå parkeringspladserne skulle have været anlagt. Den sidstnævnte betingelse, hvorved der kræves et forpligtende grundlag om tilvejebringelse af parkeringspladserne på et andet areal, indeholder således en ny betingelse, som kan lægges til grund for meddelelse af dispensation. De af Ejendomsforeningen Danmark anførte bemærkninger giver efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Københavns Kommune anmoder i høringssvaret om at blive inddraget i arbejdet med at udforme bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, samt at blive hørt i god tid inden udstedelsen af bekendtgørelsen. Københavns Kommune anbefaler, at der i vejledningsteksten til bygningsreglementets kap. 2.4, stk. 1, om fælles, ubebyggede arealer henvises til udmøntningsbekendtgørelsen, således at opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler ved etablering af parkeringsarealer på fremmed grund, såfremt dette sker som led i en fritagelse for at etablere parkeringspladser på egen grund. Københavns Kommune har noteret sig, at den forslåede ændring af 22, stk. 6, nu indeholder formuleringen eller i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse samt muligheden for at oprette flere parkeringsfonde i en kommune, som Københavns Kommune tidligere har anbefalet. Københavns Kommune påpeger dog, at lovforslaget på side 12, 5. nye afsnit to steder indeholder en angivelse af, at parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning i umiddelbar forlængelse af byggeriets ibrugtagning i stedet for i umiddelbar forlængelse af byggeriets opførelse. Københavns Kommune anbefaler, at samme formulering anvendes i både lovteksten og i bemærkningerne. Side 5

6 Københavns Kommune anfører, at kravet om, at parkeringspladserne skal være anlagt i umiddelbar forlængelse af det enkelte byggeri, ofte ikke vil kunne realiseres ved større udviklingsbyggerier, hvilket ifølge Københavns Kommune skyldes, at større udviklingsbyggerier ofte er planmæssigt tilrettelagt således, at der først skal opføres et parkeringsanlæg, når alle eller et bestemt antal byggerier i det pågældende lokalområde er opført. I den forbindelse henviser Københavns Kommune til det anførte om planloven i udtalelsen fra den 3. september 2013, idet Københavns Kommune fortsat er af den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt for borgerne, at der skabes kongruens på parkeringsområdet i byggelovgivningen og planlovgivningen. Københavns Kommune bemærker i sit høringssvar, at Københavns Kommune i tilfælde af fritagelse for etablering af parkeringsarealer på egen grund på baggrund af et forpligtende grundlag ikke vil foretage tinglysning af det forpligtende grundlag i en meddelelse i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune derimod vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning og for egen regning forestår tinglysning af en deklaration på sin ejendom og sørger for, at deklarationen bliver tinglyst på øvrige ejendomme, som det forpligtende grundlag relaterer sig til. Københavns Kommune henviser til lovforslagets s. 17, stk. 8, og påpeger, at den anførte mulighed for, at kommunen kan disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, forudsætter udarbejdelse af en lokalplan på grund af en væsentligt ændret anvendelse af den pågældende ejendom. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse har til formål at tilvejebringe ensartede og klare regler ved dispensation fra kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse skal udmøntes i bekendtgørelsesform. Når udkast til bekendtgørelse foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. Energistyrelsen er enig med Københavns Kommune i, at der bør anvendes samme formulering i lovteksten og i bemærkningerne til lovforslaget. Energistyrelsen vil derfor ændre bemærkningerne til den foreslåede ændring af 22, stk. 6. Bestemmelsen om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal sikre, at parkeringspladserne etableres og kan anvendes af bebyggelsens beboere og brugere inden for en overskuelig tid efter bebyggelsens endelige ibrugtagning således, at bebyggelsens beboere og brugere får adgang til at benytte det pågældende antal parkeringspladser, som det er foreskrevet i byggelovgivningen. Reglerne om, hvornår parkeringspladserne skal være færdiganlagte og klar til ibrugtagning, skal selvfølgelig være så tilpas smidige og fleksible, at det er muligt at opfylde reglerne, selvom der sker forskydninger i færdiggørelsen mellem de bebyggelser, der skal etablere fælles parkeringspladser m.v. Samtidig skal reglerne dog også sikre, at bebyggelsens beboere får adgang til parkeringspladser. Side 6

7 Dette er således tilsigtet med den foreslåede ordlyd af ændringen til 22, stk.. Energistyrelsen har været i dialog med Naturstyrelsen om, hvorvidt den foreslåede ændring af byggelovens 22, medfører et behov for en ændring af planlovens dispensationsbestemmelse. Naturstyrelsen har i denne forbindelse oplyst, at Naturstyrelsen ikke har indtryk af, at planlovens dispensationsregler giver problemer for ejeren i relation til parkeringsarealer. Naturstyrelsen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at ændre planloven på dette område. Københavns Kommune bemærker, at kommunen ved dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag, ikke vil foretage tinglysning i medfør af byggelovens 27, men at Københavns Kommune i stedet vil kræve, at ejeren ved egen foranstaltning forestår tinglysningen. Byggelovens 27, 2. pkt., bestemmer, at kommunalbestyrelsen på den byggendes bekostning lader tinglyse betingelser, som angår benyttelse af eller anden rådighed over en ejendom eller dele af den. Da byggelovens 27, således tydeligt bestemmer, at det er kommunalbestyrelsen, der skal foretage tinglysningen, kan Københavns Kommune ikke lovligt vælge at pålægge den byggende at foretage tinglysningen. Energistyrelsen forventer, at Københavns Kommune overholder gældende lovgivning og vil gøre Københavns Kommune opmærksom på indholdet i og betydningen af byggelovens 27, 2. pkt. Lovforslagets side 17 indeholder opstillingen af paralleltekster. Paralleltekster skal fremgå af ethvert ændringslovforslag og har til formål på en overskuelig måde at vise, hvordan den foreslåede ændring af lovreglen er i forhold til den gældende lovregel. Når Københavns Kommune således henviser til lovforslagets side 17, stk. 8, henvises der reelt til den gældende bestemmelse i byggelovens 22, stk. 8, som bestemmer, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser. Bestemmelsen i byggelovens 22, stk. 8, foreslås ikke ændret ved nærværende lovforslag. Bestemmelsen i 22, stk. 8, er en hjemmelsbestemmelse, som blev indsat i byggeloven, ved lov nr. 484 af 9. juni Bestemmelsen i 22, stk. 8, blev indsat, fordi den daværende regering ønskede at fremme private aktørers deltagelse i offentlige opgaver. Det blev derfor foreslået, at ministeren blev bemyndiget til at fastsætte bestemmelser om kommunalbestyrelsens adgang til at indgå aftale med private aktører om, at de private aktører skal kunne disponere over parkeringsfondsbidrag til etablering af parkeringspladser og til at fastsætte regler om de private aktørers adgang til at opkræve parkeringsafgifter. Anvendelsen af 22, stk. 8 forudsætter således, at ministeren fastsætter nærmere regler, som kommunalbestyrelsen skal agere efter. 22, stk. 8, er imidlertid aldrig blevet udmøntet, hvorfor kommunerne således ikke på nuværende tidpunkt har mulighed for at disponere over parkeringsfondsbidrag ved at overdrage grunde til private aktører til brug for etablering af parkeringspladser, uanset om kommunen udarbejder en lokalplan eller ej. Side 7

8 KL henviser til høringssvaret afgivet af Købehavns Kommune. Derudover anmoder KL om, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, udsendes i god tid inden den foreslåede ændring af byggeloven, samt at udmøntningsbekendtgørelsen træder i kraft, således at den mere detaljerede beskrivelse kan udarbejdes i et samarbejde med de berørte kommuner. For så vidt angår KLs ønske om, at udmøntningen udsendes i god tid inden reglernes ikrafttræden samt udarbejdes i samarbejde med de berørte kommuner, skal Energistyrelsen bemærke, at bekendtgørelsen, der skal udmønte den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, ikke vil ændre på, at kommunerne fortsat efter de allerede gældende regler kan vælge at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, indeholder således alene en yderligere, ny mulighed, som kommunerne kan meddele dispensation efter, hvis de i en konkret byggesag finder denne nye mulighed mere hensigtsmæssig. Den forslåede ændring af 22, stk. 6, hvorefter kommunerne vil få mulighed for at meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, vil blive udmøntet således, at det er op til den enkelte kommune selv at vælge, hvilken dispensationsmulighed kommunen vil anvende. Begge dispensationsmuligheder i byggelovens 22, stk. 6 dispensation på betingelse af, at der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond og dispensation på betingelse af, at der foreligger et forpligtende grundlag om etableringen af parkeringspladserne kan således anvendes af samme kommune. Det skal endvidere bemærkes, at den foreslåede ændring af 22, stk. 6, vil berøre alle kommunerne, idet den foreslåede ændring af byggeloven vil være gældende for og vil kunne anvendes af alle 98 kommuner. Når udkast til bekendtgørelse med udmøntning af den foreslåede ændring af byggelovens 22, stk. 6, foreligger, sendes udkastet naturligvis i offentlig høring, således at alle de relevante parter har mulighed for at kommentere på udkastet. De af KL anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. VedvarendeEnergi er imod indskrænkningen i mulighederne for dispensation fra kravet om p- pladser ved nybyggeri. VedvarendeEnergi anfører, at hvis et byggeri planlægges således, at beboerne i høj grad kan bruge anden transport end bil (for eksempel cykel, typisk i større byer, eller kollektiv transport stationsnær beliggenhed), så bør det være muligt at dispensere alene på denne baggrund. VedvarendeEnergi mener ikke, at det er en menneskeret at parkere en bil, idet VedvarendeEnergi mener, at det er et tilvalg for nogen og et unødvendigt fordyrende krav for andre. Side 8

9 Efter den gældende byggelovs 7, stk. 1, kan der i bygningsreglementet fastsættes regler om indretning af ejendommens ubebyggede areal til sikring af parkering. I bygningsreglementet er det således med hjemmel i byggeloven bestemt, at der ved opførelsen af byggeri skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende m.v., kan parkere biler, motorcykler, cykler, m.v. på ejendommens område. Hvor stor en del af grundens areal, der skal udlægges til parkeringsareal, og hvornår det skal anlægges, fastsættes i henhold til de gældende regler i bygningsreglementet af kommunalbestyrelsen og skal fremgå af byggetilladelsen. Det er således kommunalbestyrelsen, der ved behandlingen af en byggesag konkret skal vurdere, hvor mange parkeringspladser, eller hvor stort et parkeringsareal, der er behov for ved opførelsen af en konkret bebyggelse. Ved denne vurdering skal kommunalbestyrelsen blandt andet tage bebyggelsens størrelse, anvendelse og beliggenhed i betragtning. Kommunalbestyrelsen kan således efter en konkret vurdering sætte antallet af parkeringspladser til 0 eller størrelsen af parkeringsarealet til 0 m2, hvis kommunalbestyrelsen ikke mener, der er behov for at etablere parkeringspladser til brug for bebyggelsens brugere. Dette har kommunalbestyrelsen mulighed for allerede efter de gældende regler, og muligheden vil ligeledes foreligge efter den foreslåede ændring af byggelovens 22. Dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund vil således alene blive en aktualitet i det tilfælde, hvor kommunen konkret vurderer, at der skal etableres parkeringspladser på ejendommen, og bygherren ikke ønsker selv at etablere disse og derfor anmoder kommunen om dispensation. Kommunalbestyrelsen skal altid konkret vurdere, om der kan meddeles dispensation. Den foreslåede ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse medfører alene, at såfremt kommunen beslutter, at der kan meddeles dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund, vil dette alene kunne ske i henhold til byggelovens 22, stk. 6. Den foreslåede ændring medfører således ikke en indskrænkning i, i hvilke tilfælde en kommune kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser. Den foreslåede ændring medfører alene en indskrænkning i, hvilke betingelser kommunen i givet fald vil kunne stille ved meddelelse af dispensation. De af VedvarendeEnergi anførte bemærkninger giver således efter Energistyrelsens opfattelse ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Side 9

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15)

N O T AT 28. april 2015. Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) N O T AT 28. april 2015 Center for Bygninger Høringsnotat vedrørende udkast til nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet (BR15) har været udsendt i høring fra den 6. februar til den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 177 Bilag 1 Offentligt N O T AT 20. marts 2015 J.nr. 2008/2015-0018 / 2015-972 Ref. RVN Center for Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til forslag til ændring

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere