T]DSKRIFT I 6 APR, g but ba.hktrr,p. Matr.nr. Udskriften skal vpre p"tsgxfsfemflet. Vh, l^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T]DSKRIFT I 6 APR, 2007. g but ba.hktrr,p. Matr.nr. Udskriften skal vpre p"tsgxfsfemflet. Vh, l^"

Transkript

1 Bestillingsnr.: Bestillingsdt: Deres j.nr.: T]DSKRIT Mtr.nr. ;r g but b.hk<brre Dy, BLi>trr,p Retten i Hitlersd Knnikegde Hillersd I 6 APR, 2007 /\ Vh, l^ Udskriften skl vpre p"tsgfsfemlet

2 G MLr.,\f.u' q.?' j"}l!i-q U1,J; SLis i - ',/ iritr.nr. i :6rr. {g Skkebjerg by, Blistrup DV&U., -L. K.4,5 ' 2ccl l"j. i tr : Ji{.Ci. I Adrckler:,,."i' '"':;:":'., v,.'" "tj i3,l0* $7?85 nttl )rr.,,. &5, c2 Anmeld - Akt: Skb l-,r.'a '] gf I (udlylds l dmmerkntret) liii i i;:i Ai';,ittilii;llii i' ;ci:li;.,ii;:;.,;, L"lNurili!!;\6iOiuR Aivcir: i' I nled.ning f ud.stykning f ejend,mmen mtr.nr. 42 g {c Bkkebjerg by, Slistrup sgnt plegges der herved ejend.mmen flgende SRVITUTTR GRUNDJR.ORNING. De til enhver tid verende ejere f prceller f mtr.nr. l g tlc Skkebjerg by, Blistrup.sgn, er efter p8.krv fr Blistrup krnmune pl,igtige f dnne en grundejerfrening. Dnnelsen f grundejerfreningen skl ske, nar mindst hlvd.elen f prcellerne er s1gt. Crundselgeren tger inititivei til dnnelqen f grundejerfreningen. Grundejerfreningens pgve er frt g frenmest t vretge vedlj.gehldelsen f vejene i udstykningen g prcelejerne er pli;t:,ge,t Ceitge i urlgifterne ti1 vejenes vedlj.gehid.else. Sntlige gruncejerfreningens udgifter, herunder udgifterne til vejenes vedligehldelse' frdeles rned lige stre bidrg pr. prcel. Sifremt prceller f mtr.nr.4t S mtr.nr. {c Skkebjerg by' illislrup sgn, tillegges ferdselsrettigheder pa veje i ndre udstykningsmr&ier, indg&r ndel i ved.ligehldelse f disse nd.re veje i de udgifter, skl erfhlcies f grund e jerf reningen, der d.nnes f r prceller f mtr. nr. 4" e {c Bkkebjerg byr 3)-istrup sgn. NAr en grundejerfrening dnnes, er prcelejerne frpligtede til i.t respektere grunde jerf r.eningens ved.tgter, s&ledes sm d.isse ti1 der enhver iid er lv]ig vedtget f grundejerfreningen g gdkendt f kmntunen, g i vedtgten kn ptges bestemmelser m prcellernes beplntning m.v., It med henblik pa t udvikle rnr8d.et srn et smukt bligkvrter. bebyggetse, udnyttelse g beskytte udstyknings-' SStinne vedtegtsbestemrnelser m3 ikke vre i mdstrid med ned.enst6ende ^^-,,.i****v ^- StsIVIlrUuUl v6 skl til enhver tid vre i Overenssiemmel-se med bestemnel- serne i Slistrup knnunes bygningsvedtegt, sundhedsved.tegt g vrige knmunle vecltegter, ligesm lndsbygningsreglementets bestemmelser i kp skl verhldes. Bstilli ngslrmulr I ;ensen & Kjeldskv A75, Kbenhvn.

3 Akt: Skb nr. (udlylds t dmmwkntret) 'g 5 SYGGTINIR OG OYRSIgISARALR. Sygninger ni ikke pfres nrnere vedmidte enc 1,0 meter. P3. de reler, hvrp8 der p. tinglysningsridset er vj-st versigtsiel-er, n& der pa de viste reler hverken vrigt e1ler midlertidigt frefind.es bevksning eller nbrj-nges genstnde, sn n6r mere end 1 n p ve eri flde gennem d.e tilstsdende ve jes nidtlinier. Besternmelsen geld.er ikke sne. f SYGGBSTMUiitSR. PrceLlerne er besternt fr &ben g 1v bebyggelse g ethvert byggeri skl tilfredsstille bestemmelserne i Slistrup knmunes bygningsvedigt, sund.hedsved.tegt, vrige kmmun,le vedtegter lndsbygningsreglernentet P prcellerne g f et tiltlende ud,seende. f I)65. md lene pfres smmerhuse i smuk stil srut Lndsbyggetven g Ier m& ikke pa ngen prcel indrettes virksrhed. f ngen rt, der ved stj elier ilde lugt kn vre til gene fr nberne. j heiler na plgres nget, der frembyder ubehgeligt skue e1l-er er til ulempe fi nberne. Slistrup krmune hr srlig p8.tleret i rnedfr f d.isse bestemmelse g fgr lene, m servitutter er verhldt. Der tilknmer ivrigt selgeren i frening ned Blistrup kmrnune, g - n&r srntlige prceller er slgt - lene Slistrup sgnel&d t fgre n en pfrt bygning g ejendmmens nvendelse n.v. tilfredsstiller besternmelserne, g prcelejerne br sikre sig ved frud t ind.hente selgerens g kmmunens gdkend"else. Brugte huse n& sm lmindelig regel ikke pstiltes pa prcellerne, inen slgeren kn i frening med. kmmunen, g - n6r srntlige prceller er s1gt. Blistrup kmrnune lene, dg give d.ispenstin fr d.enne bestemnelser n&r.det drejer sig m rdentlj-ge g pene huse f gde mteriler. Ved.kmmende ndrger er pligtig t frelegge s&ve1 bygningstegninger sm ftgrfi. P& hver prcel mli. kun pfres eet hus, beregnet til blig fr een fmi- Iie, i hjst een etge - i serlige tilfelde ned udnyttet tg-erge. Desuden rn6 pfres nd.vendige udhuse, herund.e grger. iilet ma ikke pstilles p5. prcellerne ritst&ende let bebyggede rel f enhver enkelt ejend,n skl ndrge nind,st Q2 m2. TT,l L,. ^ uq.nuse g grger medregnes i denng henseende ikke til re:rl - e i hpl l er verd.ekked-e terrssef. det bebyggede Bebyggelsen skl pfylde bestemnelserne i kp. I til g ned kp. 12 i Bestil Iinsfrmu lr bygningsreglenent fr kbstderne g lndet f I)66, ud.ferdiget f bligministeriet i ned.fr f $ 5 i byggelven f 10. juni 1!50. I ;ensen & Kjeldskv A7S, Kbenhvn.

4 4. Akt: Skb nr. (udfyldes l dmmerkntret). t I = t 0 VJ.!e p& ud.stykningsplnen viste veje g siier er privte veie. le ud.lgges sn vist i d.en ved.hefted.e udstykningspln i de derp6. vrste bredder. Ve jene skl nlegges sm befsted.e ve je ned verfldebehi*,dling f pulversflt. Ve;e, der er udlgi i 1 m. bredde g d'erver befestes i 5 n bledde, ndre veje befstes i 4 n. bredde. Nernere udfrnning f befstelsen r,v. fstsettes f Blistrup kmnune' der skl hve ve jprjekt frelgt iil gdkendelse f rind.en udfrelsen f vejnlggene pabegyndes. stireler befestes med singels g glus i frndent nfng. Vejene nlgges ved udstykningsselskbets frnstlcning strup kmnune g bekstning. Vejnleg n.v. ud.fles under -'ilsyn f 5tj-- Prcelejerne er frpligtet til efter lvgivningens regler i bekste d.e fremtid.ige udgifter til vedligehld.elsen f ve je, stier g fellesreler. llar der Cnnes en grunde;erfrening, ifr. fsniitet her;n, fretges ved.ligehldelsen ved grundejerfreningens frnstltning. Prcelejerne er p)-igtige t t61e, t eventuelle til vejnlggene hcrei d.e skr$ninger nlegges p& prcell"erne uden ersttning til ejerne. Grund.selgerne hr ret til ferd.sel p& de etblered.e ve je uen t skuiie deltge i ved.ligehldelsen f disse. Grundselgeren elier knnunen hr ligeled.es ret ti1 t give nd.re ferdselsiet p& vejene md t deltge i vecil igehld el sen f ve jene. De under ud.stykningen vejreler skl verg6 til grundejerfre ningen, n&r en s&dn er dnnet, g grund.ejerfreningen er frpligtet t t tge skd.ersa..snrt grund.selgerne nr&tte snske d.ette. Tilskdningen sker ved grund.slgerens d'vkt. A11e udgifterne ved verdrgelsen rf vejene fr grundselgerne til grun ejeifreningen fhld.es f grundslgerne. Det bernrkes, t der gives Blistrup kmmune pnteret hs de enkelte prcelejere efter reglerne f indd.rivelse f kmrnunle e jendnssktter fr krnmunens udleg til ev'u. vedligehldelse f ve je pa de i <ienne deklerrtin mhnd.lecie e jendn. 5. VANDORSYI{ING. Srntlige prceller hr pligt til til.sl-utning til Slistrup kmrnunes vzrn verk g pligt til t betle fgifter tif vnd.verket efter reglemeni f 14. februr I)62 fr levering f vnd fr Blistrup kmmunes vndverk rned tilleg I g II. Besti lli ngslrmulr I lensen & Kjeldskv A,6, Kbenhvn.

5 Akt: Skb (udlyld* nr. l dmmerkntret).. tbrering f hvedvnd.r.edninger sker ve. kmmuens.frnstitning g pe de virk6r, sr ti1 enhver t:.d. vedtegtsnssigt er fstst i Siistrup sgner.d. fr frbrugere under d.et knnunie vndverk. ve bebyggelse f de enkerte prceller skl vnd.verksvnd fsres bebelseshus. i.ri i smti<iig ned etbleringen f hvedvnd]edninger etbleres st'k ind p ei,,n hver i enkert prcel, fsluttet ned. en jrd.etphne. r ringen ei:1r f stikr.ed.ning incr. tilslutningen ti1 hved.ledningen bet:.._e et bidrg strt kr. ) pr. picel. stikledningsbirget kr. picel J pr. skl betr-es knint til Slistrup kmmunes ksse, hvedvndled.ningsrbejdei fiincen kn igngsttes. net bemerkes, t d,er.gives Biisirup knmune pnieret efter snne re6 1er, sm er gerd.ende fr kmunr.e ejend.nsskiter, fi s6 viit ng8 vnd'fgi'fter, der ptegges de enker,te prceller,.er udst,rkkes fr rtr.nr. 49 g nir.nr. 49 Bkkebjerg by, Blisrrup sgn. rvrigi bemerkes, t -tslistrup krnmune skr. hve ret ti1 0pgrvr:ing pi de enker'te prceller i frbindelse rued nedr.gning f e1r_er rep.rir-r f vnd.ledni.nger. Stikledninger f enhver rt bekstes f prcelkberne. I,-ORSYNING. 5. Lngs vejene etbr-eres hvedledni.nger fr ei-frsyning sn ]uftnlg g sa vid.t nuligt kun pa vejenes grund., nen prcelksbu"rru * vre inii. frstd'et ne. t gventuerre dele f el-frsyningsnlegget kn bersre de enkerte prceller g prcerejerne skl i disse tilfel.e tle d.en derf flgend^e gene ud.en ersttning. tbreringen f hved'r.ed.ninge:r fr el-frsyning sker ved grund.slgerne frnstltning. A1'e prceller f mtr'nr. 49 g mtr.nr. 49 Skkebjerg by, Blistrup sgn' hr pligt til t.eltge nprtsvis ned I prt pr. prcel i de udgifter, der er frbund.et ned etbleringen f hved_.r_r"rrirr;";.-- Hved-el-ledninger skr etbleres efter behv, det vir sige, nr c.er til en prcel rekvireres stikledning udfsrt. smtlige prceller, der hr nulighed fr tilslutning ti1 den hved.-e1-red.ning, der s'ledes etbleres, hr prigt tir strks t indbetre.en i nrvrende $," 2. stk' nevnte nprt f ud.giften til hved-er-ledningens etbiering, unset r prcellerne henligger ubebygget. Anprten indbeiles til" Bestillingslrmulr I ;ensen & Kjeldskv A/5, Kbenhvn.

6 Akt: Skb nr. (udfyld f dmmskntret) -g ' -, t tr d.: NSA, n6l indbeilingen kreves. Ovenstiende bester,nelser tinglyses pntstifiende p e jend:i.iene ntr.nr. 49 g 4g f B,kkebjerg bxr Slistrup sgn, fr et celzb.i ind'":-l- kr r00 g ved udstykning veifres ligeleces pntstlftencie iil hver enkelt prcel belb ind;il kr.50o,oc. P;ltl-ereiten tilkmmer lene Siistrup krnmune, g fj.ysning i rin. - bgen kn u.lene ske ned srtykke fr Blisrrup knmune. Stiklednir:;er f enhver rt bekstes f prceiksberne. I. IiLOAK. Det bernerkes, t der ikke i jeblikke', etbleres egenillgt klk-.'^'l-? -: rlni n-l-'--nl^n^ ^-;^* -+--+*^n 61r!4-6!4 us v vlllrl4lluisu ",t^+1'1'ni---^--a;^ L{uJ ujfltlj.ris5uiul-lqe ir;'n:- t UB Ue U I S Ub.d L Ue:i GgI: UJ, t bebyggelsen p6. d.e enkelte prcel,ler indtil til.sluining tij. ff. klknleg kn finde sted, g s8frernt sundhesmyncighederne tilicel det, kn :tfvndes ved sivebrnd, Cg fr v:idclsetteres ved.knnei:ce pa vilk&r, t der yderligere etbleres tri-nlg'"i} nevnte sivebrnd. net tj.lf jes, t efier de freliggende rernirlgs1in:er fr sundhed.sstyrelsen, vj-l kun et fatl f prcelierne kunne frvente tilldelse til t etblere vnd.-ciset. net bernerkes, t smtlige prceller efter p6krv fr kmmunen er p1j-gtige i tilslutte sig ffen-'1igt klknlg, nir ssdn etbleres, lt pa de vilkar, der nd.tte btive fstst f kmnrunen eller lnvsen kmnis sinen. Vnd.-cl-setter tilldes ivrigt, n8r fvnciing sker til ff. kf k. Bebyggelse uden vnd.-clsetter kn frventes tilldt, s8.fremt hus- 't ^ ^,,, n; ^+.. f 'l ^,1 ^^ *.q ^ f Drrrrutrydjrueu --; d.rru l.,d sr.r d.r SUNDIiDSi'fyNDIGiIlIRl,li GOIKNDT m&de, dg kun intil tilslutning til ff. klknleg kn finde sted. A HUSNU},IR OG VJNAVNII. S3 qnrrf rrin v lirr* T nrrlir- -"1 jf 'l ed- Dtrerv vsjcrrs r i.,^.i+ brycu rtd'vrrr -- -,r/-^^.e plfg[].ge I log n- 1--i n'^ I':enr:n-6 rj-iide rlusnu;ife. lf v ir.,rr-nnli'l * ejnirvneskl".ltre n.nc**: Opsettei ^ 1-^-*,,-^- ^- L,,^ l' krnuner:, g nusnuilre ud- Leveres f kmmunen, g ud.gifterne til nvnte vejnvneskilie g husnumre incigri.r i ve jenes nlegsudgifter, jfr. rf snittet n ve je. Bestilline lrmulr I ;ensen & Kieldskv A,rS, Kbenhvn.

7 Akt: Skb nr. (udfyldc l dmmerkntret). il t f A BA. nhver kber f prceller under det rr8de, der mfites f nelvreni.e deklriin, er pligiig t:,1 ud.en ersttning t t&ie t;e ulenper g gener f hvd rt nvnes kn i frbind,else ned byggemdningens genneirfrelse, herun.er eventuelle pgrvningerr &f,- bringelse f elbrd.uner, skr&ningsreler m.m. 9. GAP.AGR OG PARKIAiNGSPLADS Ved iilretielggelsen f j-ndkrseisfrhldene tii prcell-erne ski sikres pl<is fr prkering f rindsi 2 biler p3, de enkeite prcelier. Grger skl verhld.e d.e under fsnittet in bygge)-inier nvnte fstnde g 1 grge i frbindelse med frplds til 1 bil pfyies tre.nnvnt e prkeringskrv. 10. HGN. BPLANTNII{G OG U}STYI3(ING" Alene prcelkberne hr hegnspligt. r s& vidt der pi en prcei plntes levende hegn, unset n det sker nri grnsen til vej eij-er i:; nbskel, skl hegnet hldes i en s8dn fstnd. fr skellet, t gre;.e m.v. ikke rger ud ver skellinierne, dg t levende hegn efter e;l:6hed mel-lem de pagl-d.ende prcele jere kn plntes i skellinie, hvr prceile grenser til nden prcel. Hegnet skl enten vee levende hegn ikke vei 1.B m. hjt e1ler stlper ned trtd efler net ikke ver 1. n. hjt. Ivrigt p6hviler d.er preelejerne hegnspligt efter lvgivningens lnind 1 ; -^ -^-1 ^-. fss rcsisr. nhver prcelejer er frpligtet iil t fretge beplntning i verer'sstemmelse med en beplntningspln, der ved grundslgernes bekstning uc rbejdes f hverkitekt ywin l,ngkilde. Seplntningsplne;: mfttei s5vel mtr.nr. 49 sr mtr.nr. {c Bkkebjerg by, Blistrup sgn. Udver d.et i beplntningsplnen nviste rn6. plntning f stsrre treer eiler buske ikke f ind.e sted. Ingen prcel r8 ud.stykkes nderlecies end p6. udstykningspl;len g ingen prcel ma senele ud.stykkes yd.erligere. 11. TINGLYSNING OG PiTi,gNNT ngivet, n^ ^-^-^+:^-,r^! f v!4lld u4cllug mtr.nr. 49 g bestemnelser vil vere {c begge f Bkkebjerg ^+ +;--'l ^-...'1..+^+.'4r^-i^ I IInSlyse s eiv r r,ri L!' r,j-- vclruc ll.) 't^.,.]l'l.i ^+-,,* -^: --,,-; ^-' uj r DIIl' U!Up S98rl, meq SrtrircSdr.- Bestili n9e lrmulr I ;ensen & Kjeldskv A,6, Kbenhvn.

8 Akt: Skb nr. (udfyld* l dmmerkntret) t A c gerne Bn petleberettiget g nec bereitigelse fr gruncselgerne ti1 t meddele dispenetiner i det nfng, hvri grundseelgerne efter ftle med Slistrup knnune niite nse senne fr nskelige g rimelige N5r giundselgerne ikke lngere er eier f ngen f d.e i ud.stykningsplnen viste prceller, vergives p6tleretten g ispenstinsretien tii Slistrup kinnune lene. Med hensyn til byrder g servituttel ivrigi henvises til ejennnens bld i tingbgen. 11 A. Smtlige kbere f prce.ller under d.et mr&d.e, der nfttes f nerv erstining rende dekirtin' skl- uden vre pligiig t id,le freniiig tinglysning lige. Gilleleje, f d.eklrtiner g servitutter, der kreves f et ffen',-,i') den / /*^;19?0. Sn endelig skdehyere : Sm beiinget sksdehver: -./.tr'.., f) / y'/z/ t' r-,' /Z/ c,'/', 4;)-2,^ Helnuth Andersen '""i.,1' ',/".; btge Jrgensen.r"/rrr-, \j.t *l I I'.r'.',.i' " ' T i ^^ c..i < )/; / l3"c \ yl\ '{/ j.j Je. t cl,- t -{, {i)-)- LJl. -Q-h*: *i i: L'ti.;"1{:i:: :-t:", L - \-vc/. Bestillinsfrm u lr I ;ensen & Kjeldskv A,6, Ksbenhvn.

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte

rer \r,i',1-:'if,,fi'i! Gauguin Auktioner ABS Faktura - Gauguin.dk Nybrovej 83, 2820 Gentofte ffigl/4ffi1,1 Fktur - Guguin.dk Guguin Auktiner ABS Nybrvej 83, 2820 Gentfte rer t Tlf 45357L L2 - Fx 452500 Lz Dnske Bnk regnr. 420 knt nr, 42020237 Kundenr: Fkturnr,: Fkturdt: Hmmerslgsdt: vrnr. 25 93

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Datiløbenummer: 23.04.20 1 4-1 005296673 TINGLYSNINGSDATO: 23.04.2014 14:17',21 EJENDOM: Adresse: Adresse Adresse Adresse Langkærvej 3 7330 Brande Askær, Brande 0003i

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken. Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.?

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1; :. -'

Vilhår. ,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r. ,...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1; :. -' l Vilhår Vedrøreade salg øf parcelhøs grunde i onrådei nord. for Vestre Nngoej i Bjeningbro,;. i,:',:','r;' :,:, :,:,,,,,.,. t!%g rl:'r',i,,,i'r :. -',...,...r,.: -.-t.i.::.,t :,.;,.,,:r_.@..._:1.r;.,,1;

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

I,, I".' I ":i- ~'7 Ml 111-1"6..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I"'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V "="V,. " ',." " EG D E K L A R A T ION:

I,, I.' I :i- ~'7 Ml 111-16..1:...!-\'_. _,l!.- 1 ~J'I'n7~ l. LJNI:: b* ...Q I A8V =V,.  ',.  EG D E K L A R A T ION: ADVOKATFRMAET O. BONDO SVANE OSKAR BONDO SVANE. HØJESTERETSSAGFORER GREGERS BOECK. LANDSRETSSAGFØRER H. 1ØHRNG-ANDERSEN.H0JESTERETSSAGFOUER HELGE HASSEL. LANDSRETSSAGFØRER FNN LLUJ". ADVOKAT TORBEN LYDOLPH.

Læs mere

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN 74 Crylus. hssel Crylus

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud.

FOREBYG INDBRUD. - gode råd. Undgå indbrud. Hvis skaden er sket. eller lignende - lidt rod får din lejlighed til at se beboet ud. FORBYG INDBRUD - gde råd Undgå indbrud Frtæl dine nærmeste naber, hvrnår du er på ferie Luk kun persner du kender ind i pgangen Br du i en stuelejlighed, så efterlad legetøj, vasketøj, pvask, en kaffekp

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

ri]:j, STEN,IPELM. RKE

ri]:j, STEN,IPELM. RKE 5a4o/7 e iiati:. tilt. rof i o Esb j e::g 'ir1r11::u.trc1e. Jegcr & Rarnbu,scir Esbj erg. ri]:j, STEN,IPELM. RKE il ::clrin:c XUN GYLOIGT AFSiEilPLIIi6 AF OOlItlERKOliOi is ',4 O (ASS KONTiCLAPPAR/rT F

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r,

W e. f. g, h, i, k, 1, m, n, 0, P, q, t, 11, v, x, Y, r, I medfdr af byplanloven (lovbekendtsgcirelse nr 160 af 9. maj 1962) faststtes f6lgende bestemelser for det i B 1 m t e område i Kalrmdborg konmune: l. måde., 1. Området begranses mod nord af SejerØbugten

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere