T]DSKRIFT I 6 APR, g but ba.hktrr,p. Matr.nr. Udskriften skal vpre p"tsgxfsfemflet. Vh, l^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T]DSKRIFT I 6 APR, 2007. g but ba.hktrr,p. Matr.nr. Udskriften skal vpre p"tsgxfsfemflet. Vh, l^"

Transkript

1 Bestillingsnr.: Bestillingsdt: Deres j.nr.: T]DSKRIT Mtr.nr. ;r g but b.hk<brre Dy, BLi>trr,p Retten i Hitlersd Knnikegde Hillersd I 6 APR, 2007 /\ Vh, l^ Udskriften skl vpre p"tsgfsfemlet

2 G MLr.,\f.u' q.?' j"}l!i-q U1,J; SLis i - ',/ iritr.nr. i :6rr. {g Skkebjerg by, Blistrup DV&U., -L. K.4,5 ' 2ccl l"j. i tr : Ji{.Ci. I Adrckler:,,."i' '"':;:":'., v,.'" "tj i3,l0* $7?85 nttl )rr.,,. &5, c2 Anmeld - Akt: Skb l-,r.'a '] gf I (udlylds l dmmerkntret) liii i i;:i Ai';,ittilii;llii i' ;ci:li;.,ii;:;.,;, L"lNurili!!;\6iOiuR Aivcir: i' I nled.ning f ud.stykning f ejend,mmen mtr.nr. 42 g {c Bkkebjerg by, Slistrup sgnt plegges der herved ejend.mmen flgende SRVITUTTR GRUNDJR.ORNING. De til enhver tid verende ejere f prceller f mtr.nr. l g tlc Skkebjerg by, Blistrup.sgn, er efter p8.krv fr Blistrup krnmune pl,igtige f dnne en grundejerfrening. Dnnelsen f grundejerfreningen skl ske, nar mindst hlvd.elen f prcellerne er s1gt. Crundselgeren tger inititivei til dnnelqen f grundejerfreningen. Grundejerfreningens pgve er frt g frenmest t vretge vedlj.gehldelsen f vejene i udstykningen g prcelejerne er pli;t:,ge,t Ceitge i urlgifterne ti1 vejenes vedlj.gehid.else. Sntlige gruncejerfreningens udgifter, herunder udgifterne til vejenes vedligehldelse' frdeles rned lige stre bidrg pr. prcel. Sifremt prceller f mtr.nr.4t S mtr.nr. {c Skkebjerg by' illislrup sgn, tillegges ferdselsrettigheder pa veje i ndre udstykningsmr&ier, indg&r ndel i ved.ligehldelse f disse nd.re veje i de udgifter, skl erfhlcies f grund e jerf reningen, der d.nnes f r prceller f mtr. nr. 4" e {c Bkkebjerg byr 3)-istrup sgn. NAr en grundejerfrening dnnes, er prcelejerne frpligtede til i.t respektere grunde jerf r.eningens ved.tgter, s&ledes sm d.isse ti1 der enhver iid er lv]ig vedtget f grundejerfreningen g gdkendt f kmntunen, g i vedtgten kn ptges bestemmelser m prcellernes beplntning m.v., It med henblik pa t udvikle rnr8d.et srn et smukt bligkvrter. bebyggetse, udnyttelse g beskytte udstyknings-' SStinne vedtegtsbestemrnelser m3 ikke vre i mdstrid med ned.enst6ende ^^-,,.i****v ^- StsIVIlrUuUl v6 skl til enhver tid vre i Overenssiemmel-se med bestemnel- serne i Slistrup knnunes bygningsvedtegt, sundhedsved.tegt g vrige knmunle vecltegter, ligesm lndsbygningsreglementets bestemmelser i kp skl verhldes. Bstilli ngslrmulr I ;ensen & Kjeldskv A75, Kbenhvn.

3 Akt: Skb nr. (udlylds t dmmwkntret) 'g 5 SYGGTINIR OG OYRSIgISARALR. Sygninger ni ikke pfres nrnere vedmidte enc 1,0 meter. P3. de reler, hvrp8 der p. tinglysningsridset er vj-st versigtsiel-er, n& der pa de viste reler hverken vrigt e1ler midlertidigt frefind.es bevksning eller nbrj-nges genstnde, sn n6r mere end 1 n p ve eri flde gennem d.e tilstsdende ve jes nidtlinier. Besternmelsen geld.er ikke sne. f SYGGBSTMUiitSR. PrceLlerne er besternt fr &ben g 1v bebyggelse g ethvert byggeri skl tilfredsstille bestemmelserne i Slistrup knmunes bygningsvedigt, sund.hedsved.tegt, vrige kmmun,le vedtegter lndsbygningsreglernentet P prcellerne g f et tiltlende ud,seende. f I)65. md lene pfres smmerhuse i smuk stil srut Lndsbyggetven g Ier m& ikke pa ngen prcel indrettes virksrhed. f ngen rt, der ved stj elier ilde lugt kn vre til gene fr nberne. j heiler na plgres nget, der frembyder ubehgeligt skue e1l-er er til ulempe fi nberne. Slistrup krmune hr srlig p8.tleret i rnedfr f d.isse bestemmelse g fgr lene, m servitutter er verhldt. Der tilknmer ivrigt selgeren i frening ned Blistrup kmrnune, g - n&r srntlige prceller er slgt - lene Slistrup sgnel&d t fgre n en pfrt bygning g ejendmmens nvendelse n.v. tilfredsstiller besternmelserne, g prcelejerne br sikre sig ved frud t ind.hente selgerens g kmmunens gdkend"else. Brugte huse n& sm lmindelig regel ikke pstiltes pa prcellerne, inen slgeren kn i frening med. kmmunen, g - n6r srntlige prceller er s1gt. Blistrup kmrnune lene, dg give d.ispenstin fr d.enne bestemnelser n&r.det drejer sig m rdentlj-ge g pene huse f gde mteriler. Ved.kmmende ndrger er pligtig t frelegge s&ve1 bygningstegninger sm ftgrfi. P& hver prcel mli. kun pfres eet hus, beregnet til blig fr een fmi- Iie, i hjst een etge - i serlige tilfelde ned udnyttet tg-erge. Desuden rn6 pfres nd.vendige udhuse, herund.e grger. iilet ma ikke pstilles p5. prcellerne ritst&ende let bebyggede rel f enhver enkelt ejend,n skl ndrge nind,st Q2 m2. TT,l L,. ^ uq.nuse g grger medregnes i denng henseende ikke til re:rl - e i hpl l er verd.ekked-e terrssef. det bebyggede Bebyggelsen skl pfylde bestemnelserne i kp. I til g ned kp. 12 i Bestil Iinsfrmu lr bygningsreglenent fr kbstderne g lndet f I)66, ud.ferdiget f bligministeriet i ned.fr f $ 5 i byggelven f 10. juni 1!50. I ;ensen & Kjeldskv A7S, Kbenhvn.

4 4. Akt: Skb nr. (udfyldes l dmmerkntret). t I = t 0 VJ.!e p& ud.stykningsplnen viste veje g siier er privte veie. le ud.lgges sn vist i d.en ved.hefted.e udstykningspln i de derp6. vrste bredder. Ve jene skl nlegges sm befsted.e ve je ned verfldebehi*,dling f pulversflt. Ve;e, der er udlgi i 1 m. bredde g d'erver befestes i 5 n bledde, ndre veje befstes i 4 n. bredde. Nernere udfrnning f befstelsen r,v. fstsettes f Blistrup kmnune' der skl hve ve jprjekt frelgt iil gdkendelse f rind.en udfrelsen f vejnlggene pabegyndes. stireler befestes med singels g glus i frndent nfng. Vejene nlgges ved udstykningsselskbets frnstlcning strup kmnune g bekstning. Vejnleg n.v. ud.fles under -'ilsyn f 5tj-- Prcelejerne er frpligtet til efter lvgivningens regler i bekste d.e fremtid.ige udgifter til vedligehld.elsen f ve je, stier g fellesreler. llar der Cnnes en grunde;erfrening, ifr. fsniitet her;n, fretges ved.ligehldelsen ved grundejerfreningens frnstltning. Prcelejerne er p)-igtige t t61e, t eventuelle til vejnlggene hcrei d.e skr$ninger nlegges p& prcell"erne uden ersttning til ejerne. Grund.selgerne hr ret til ferd.sel p& de etblered.e ve je uen t skuiie deltge i ved.ligehldelsen f disse. Grundselgeren elier knnunen hr ligeled.es ret ti1 t give nd.re ferdselsiet p& vejene md t deltge i vecil igehld el sen f ve jene. De under ud.stykningen vejreler skl verg6 til grundejerfre ningen, n&r en s&dn er dnnet, g grund.ejerfreningen er frpligtet t t tge skd.ersa..snrt grund.selgerne nr&tte snske d.ette. Tilskdningen sker ved grund.slgerens d'vkt. A11e udgifterne ved verdrgelsen rf vejene fr grundselgerne til grun ejeifreningen fhld.es f grundslgerne. Det bernrkes, t der gives Blistrup kmmune pnteret hs de enkelte prcelejere efter reglerne f indd.rivelse f kmrnunle e jendnssktter fr krnmunens udleg til ev'u. vedligehldelse f ve je pa de i <ienne deklerrtin mhnd.lecie e jendn. 5. VANDORSYI{ING. Srntlige prceller hr pligt til til.sl-utning til Slistrup kmrnunes vzrn verk g pligt til t betle fgifter tif vnd.verket efter reglemeni f 14. februr I)62 fr levering f vnd fr Blistrup kmmunes vndverk rned tilleg I g II. Besti lli ngslrmulr I lensen & Kjeldskv A,6, Kbenhvn.

5 Akt: Skb (udlyld* nr. l dmmerkntret).. tbrering f hvedvnd.r.edninger sker ve. kmmuens.frnstitning g pe de virk6r, sr ti1 enhver t:.d. vedtegtsnssigt er fstst i Siistrup sgner.d. fr frbrugere under d.et knnunie vndverk. ve bebyggelse f de enkerte prceller skl vnd.verksvnd fsres bebelseshus. i.ri i smti<iig ned etbleringen f hvedvnd]edninger etbleres st'k ind p ei,,n hver i enkert prcel, fsluttet ned. en jrd.etphne. r ringen ei:1r f stikr.ed.ning incr. tilslutningen ti1 hved.ledningen bet:.._e et bidrg strt kr. ) pr. picel. stikledningsbirget kr. picel J pr. skl betr-es knint til Slistrup kmmunes ksse, hvedvndled.ningsrbejdei fiincen kn igngsttes. net bemerkes, t d,er.gives Biisirup knmune pnieret efter snne re6 1er, sm er gerd.ende fr kmunr.e ejend.nsskiter, fi s6 viit ng8 vnd'fgi'fter, der ptegges de enker,te prceller,.er udst,rkkes fr rtr.nr. 49 g nir.nr. 49 Bkkebjerg by, Blisrrup sgn. rvrigi bemerkes, t -tslistrup krnmune skr. hve ret ti1 0pgrvr:ing pi de enker'te prceller i frbindelse rued nedr.gning f e1r_er rep.rir-r f vnd.ledni.nger. Stikledninger f enhver rt bekstes f prcelkberne. I,-ORSYNING. 5. Lngs vejene etbr-eres hvedledni.nger fr ei-frsyning sn ]uftnlg g sa vid.t nuligt kun pa vejenes grund., nen prcelksbu"rru * vre inii. frstd'et ne. t gventuerre dele f el-frsyningsnlegget kn bersre de enkerte prceller g prcerejerne skl i disse tilfel.e tle d.en derf flgend^e gene ud.en ersttning. tbreringen f hved'r.ed.ninge:r fr el-frsyning sker ved grund.slgerne frnstltning. A1'e prceller f mtr'nr. 49 g mtr.nr. 49 Skkebjerg by, Blistrup sgn' hr pligt til t.eltge nprtsvis ned I prt pr. prcel i de udgifter, der er frbund.et ned etbleringen f hved_.r_r"rrirr;";.-- Hved-el-ledninger skr etbleres efter behv, det vir sige, nr c.er til en prcel rekvireres stikledning udfsrt. smtlige prceller, der hr nulighed fr tilslutning ti1 den hved.-e1-red.ning, der s'ledes etbleres, hr prigt tir strks t indbetre.en i nrvrende $," 2. stk' nevnte nprt f ud.giften til hved-er-ledningens etbiering, unset r prcellerne henligger ubebygget. Anprten indbeiles til" Bestillingslrmulr I ;ensen & Kjeldskv A/5, Kbenhvn.

6 Akt: Skb nr. (udfyld f dmmskntret) -g ' -, t tr d.: NSA, n6l indbeilingen kreves. Ovenstiende bester,nelser tinglyses pntstifiende p e jend:i.iene ntr.nr. 49 g 4g f B,kkebjerg bxr Slistrup sgn, fr et celzb.i ind'":-l- kr r00 g ved udstykning veifres ligeleces pntstlftencie iil hver enkelt prcel belb ind;il kr.50o,oc. P;ltl-ereiten tilkmmer lene Siistrup krnmune, g fj.ysning i rin. - bgen kn u.lene ske ned srtykke fr Blisrrup knmune. Stiklednir:;er f enhver rt bekstes f prceiksberne. I. IiLOAK. Det bernerkes, t der ikke i jeblikke', etbleres egenillgt klk-.'^'l-? -: rlni n-l-'--nl^n^ ^-;^* -+--+*^n 61r!4-6!4 us v vlllrl4lluisu ",t^+1'1'ni---^--a;^ L{uJ ujfltlj.ris5uiul-lqe ir;'n:- t UB Ue U I S Ub.d L Ue:i GgI: UJ, t bebyggelsen p6. d.e enkelte prcel,ler indtil til.sluining tij. ff. klknleg kn finde sted, g s8frernt sundhesmyncighederne tilicel det, kn :tfvndes ved sivebrnd, Cg fr v:idclsetteres ved.knnei:ce pa vilk&r, t der yderligere etbleres tri-nlg'"i} nevnte sivebrnd. net tj.lf jes, t efier de freliggende rernirlgs1in:er fr sundhed.sstyrelsen, vj-l kun et fatl f prcelierne kunne frvente tilldelse til t etblere vnd.-ciset. net bernerkes, t smtlige prceller efter p6krv fr kmmunen er p1j-gtige i tilslutte sig ffen-'1igt klknlg, nir ssdn etbleres, lt pa de vilkar, der nd.tte btive fstst f kmnrunen eller lnvsen kmnis sinen. Vnd.-cl-setter tilldes ivrigt, n8r fvnciing sker til ff. kf k. Bebyggelse uden vnd.-clsetter kn frventes tilldt, s8.fremt hus- 't ^ ^,,, n; ^+.. f 'l ^,1 ^^ *.q ^ f Drrrrutrydjrueu --; d.rru l.,d sr.r d.r SUNDIiDSi'fyNDIGiIlIRl,li GOIKNDT m&de, dg kun intil tilslutning til ff. klknleg kn finde sted. A HUSNU},IR OG VJNAVNII. S3 qnrrf rrin v lirr* T nrrlir- -"1 jf 'l ed- Dtrerv vsjcrrs r i.,^.i+ brycu rtd'vrrr -- -,r/-^^.e plfg[].ge I log n- 1--i n'^ I':enr:n-6 rj-iide rlusnu;ife. lf v ir.,rr-nnli'l * ejnirvneskl".ltre n.nc**: Opsettei ^ 1-^-*,,-^- ^- L,,^ l' krnuner:, g nusnuilre ud- Leveres f kmmunen, g ud.gifterne til nvnte vejnvneskilie g husnumre incigri.r i ve jenes nlegsudgifter, jfr. rf snittet n ve je. Bestilline lrmulr I ;ensen & Kieldskv A,rS, Kbenhvn.

7 Akt: Skb nr. (udfyldc l dmmerkntret). il t f A BA. nhver kber f prceller under det rr8de, der mfites f nelvreni.e deklriin, er pligiig t:,1 ud.en ersttning t t&ie t;e ulenper g gener f hvd rt nvnes kn i frbind,else ned byggemdningens genneirfrelse, herun.er eventuelle pgrvningerr &f,- bringelse f elbrd.uner, skr&ningsreler m.m. 9. GAP.AGR OG PARKIAiNGSPLADS Ved iilretielggelsen f j-ndkrseisfrhldene tii prcell-erne ski sikres pl<is fr prkering f rindsi 2 biler p3, de enkeite prcelier. Grger skl verhld.e d.e under fsnittet in bygge)-inier nvnte fstnde g 1 grge i frbindelse med frplds til 1 bil pfyies tre.nnvnt e prkeringskrv. 10. HGN. BPLANTNII{G OG U}STYI3(ING" Alene prcelkberne hr hegnspligt. r s& vidt der pi en prcei plntes levende hegn, unset n det sker nri grnsen til vej eij-er i:; nbskel, skl hegnet hldes i en s8dn fstnd. fr skellet, t gre;.e m.v. ikke rger ud ver skellinierne, dg t levende hegn efter e;l:6hed mel-lem de pagl-d.ende prcele jere kn plntes i skellinie, hvr prceile grenser til nden prcel. Hegnet skl enten vee levende hegn ikke vei 1.B m. hjt e1ler stlper ned trtd efler net ikke ver 1. n. hjt. Ivrigt p6hviler d.er preelejerne hegnspligt efter lvgivningens lnind 1 ; -^ -^-1 ^-. fss rcsisr. nhver prcelejer er frpligtet iil t fretge beplntning i verer'sstemmelse med en beplntningspln, der ved grundslgernes bekstning uc rbejdes f hverkitekt ywin l,ngkilde. Seplntningsplne;: mfttei s5vel mtr.nr. 49 sr mtr.nr. {c Bkkebjerg by, Blistrup sgn. Udver d.et i beplntningsplnen nviste rn6. plntning f stsrre treer eiler buske ikke f ind.e sted. Ingen prcel r8 ud.stykkes nderlecies end p6. udstykningspl;len g ingen prcel ma senele ud.stykkes yd.erligere. 11. TINGLYSNING OG PiTi,gNNT ngivet, n^ ^-^-^+:^-,r^! f v!4lld u4cllug mtr.nr. 49 g bestemnelser vil vere {c begge f Bkkebjerg ^+ +;--'l ^-...'1..+^+.'4r^-i^ I IInSlyse s eiv r r,ri L!' r,j-- vclruc ll.) 't^.,.]l'l.i ^+-,,* -^: --,,-; ^-' uj r DIIl' U!Up S98rl, meq SrtrircSdr.- Bestili n9e lrmulr I ;ensen & Kjeldskv A,6, Kbenhvn.

8 Akt: Skb nr. (udfyld* l dmmerkntret) t A c gerne Bn petleberettiget g nec bereitigelse fr gruncselgerne ti1 t meddele dispenetiner i det nfng, hvri grundseelgerne efter ftle med Slistrup knnune niite nse senne fr nskelige g rimelige N5r giundselgerne ikke lngere er eier f ngen f d.e i ud.stykningsplnen viste prceller, vergives p6tleretten g ispenstinsretien tii Slistrup kinnune lene. Med hensyn til byrder g servituttel ivrigi henvises til ejennnens bld i tingbgen. 11 A. Smtlige kbere f prce.ller under d.et mr&d.e, der nfttes f nerv erstining rende dekirtin' skl- uden vre pligiig t id,le freniiig tinglysning lige. Gilleleje, f d.eklrtiner g servitutter, der kreves f et ffen',-,i') den / /*^;19?0. Sn endelig skdehyere : Sm beiinget sksdehver: -./.tr'.., f) / y'/z/ t' r-,' /Z/ c,'/', 4;)-2,^ Helnuth Andersen '""i.,1' ',/".; btge Jrgensen.r"/rrr-, \j.t *l I I'.r'.',.i' " ' T i ^^ c..i < )/; / l3"c \ yl\ '{/ j.j Je. t cl,- t -{, {i)-)- LJl. -Q-h*: *i i: L'ti.;"1{:i:: :-t:", L - \-vc/. Bestillinsfrm u lr I ;ensen & Kjeldskv A,6, Ksbenhvn.

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

@ s#n&trhs ffi KoNrf,M{JF{

@ s#n&trhs ffi KoNrf,M{JF{ @ s#n&trs ffi KNrf,M{JF{ LOKALPLAN NR.30 BlrcunA.r I BRE DBJ E R G - I t - LOKALPLAN nr. 30 fr et BOLIGOMRADE i BREDBJERG s 1. Lklplnens mrade 1. Omr&dets mf ng g qr enser smt znesttus ' Omr5det begrenses

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

fra overtagelsesdagen indtil tilbageskødning sker, ejendomsskatter og eventuelt andre forpligtelser, som måtte-

fra overtagelsesdagen indtil tilbageskødning sker, ejendomsskatter og eventuelt andre forpligtelser, som måtte- 0 0 Akt: Skb R nr.'', (udfyldes f dommerkontoret) 0 t: Mtr.nr. 125- Rødby mrkjorder«anmelder: Oz4C4-2 NAR, 1978 Lrs. 11; 0. 'Nielsen's 0. HLSTD ADVOKAT TIL (03) 90 10 58-9011 90 RØDBY 2.s^ 'D IS I. A R

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149.

Beplantningsplan for beplantningsbælterne beskrevet i lokalplan 149. HEDENSTED KOMMUNE Plnfdelingen NIELS ESPES VEJ 8 8722 HEDENSTED TELEFON 7974 1111 POSTGIRO 501 5871 E-post: rdhus@hedensted.dk Internet: www.hedensted.dk Dto : 11. november 2004 Sgsbehndler : HK-BV KL-J.nr.

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981.

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981. Haslev kmmune Lkalplan nr. 11 Fr et mråde beliggende mellem Søndre Gangsti g bligblkkene ved Grøndalsvej Januar 1981. REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 11. Denne redegarelse har til frmål at rientere m de

Læs mere

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger.

Skitseforslag. Nyt toilet og bad på 1. sal. Rendevænget 1, Smørumnedre, 2760 Måløv. Nørre Boulevard 37, 2, 4600 Køge Mail: dennis@lykkefenger. Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk Nyt tilet g bd på 1. sl,, 2760 Måløv NO. Nyt tilet g bd. Skitsefrslg Nørre Bulevrd 37, 2, 4600 Køge Mil: dennis@lykkefenger.dk PROJEKTET Nyt bd

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning

e k 'lte DTE VÆGGE PLA,EBEK TR SKELE LYD 3 udarbejdet af BAM Blblioteksekeemplar STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT Jørgen Kristensen og Filip Wanning UDK 699.844:69.022.53 PLA,EBEK TR SKELE e k 'lte Jørgen Kristensen g Filip Wanning DTE VÆGGE pstalt 00 i lil ttpp cijlj Cl li dl f l l 1M, i rtl ) li'iii lj u l!li i "'! ()(] iiii i ii i (J li"'"') i l

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6. Erhvervsområde Lunderød/Skimmede. Juni 1977. κ κ. κ κ TØLLØSE KMMUNE BYPLANVEDTÆGT 6 Erhvervsoråde Lunderød/Skiede Juni 1977 Mtr.., ejerlav, sogn: Stepel: kr.,...,» (i Kø ben h a vn kvarter) el ler (i de sønderjydske l ands - dele)bd. og bl. i tingbogen,

Læs mere

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9

Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Å.R s LEV KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 9 Matr.nr. 12a m.fl. 412 2 ~ A~1~?5.Akt: Skab nr. Sønder-Nærå by og sogn....... Anmelder: Landinspektørfirmaet :Hübbe & Thorlacius Hunderupvej 71, Odense j.nr.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 7. For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 7 For området omkring Rosenvængets Hovedvej og Rosenvængets Allé m.fl. KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt for Rosenvænget Det vedtagcs i medfor af byplanloven, lov nr. 181 af 29. april 1938, at

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 1.40. Et område på hjørnet af Hørskætten og Roskildevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Blandet bolig- og erhvervsformål 13.11.

Lokalplan nr. 1.40. Et område på hjørnet af Hørskætten og Roskildevej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup. Blandet bolig- og erhvervsformål 13.11. Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.40 Et område på hjørnet af Hørskætten og Roskildevej Taastrup Blandet bolig- og erhvervsformål 13.11.1984 Kongsbak Informatik BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMAL I KLOVTOFTE

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ

BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ BYPLANVEDTIEGT 11 ESBJERG UKOMMUNE FOR ET OMRADE VED STOREGADE~SPORTSVEJ~UGLVIGVEJ 00 NOVRUPVEJ ESBJERG KOMMUNE Den 29,. december 196~ Rev 0 15,. august 1966. ~edtt11 St ore ad I medfør af by nr, 181 af

Læs mere

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631 M r Reviln AIS Regisiierede Revldier Ledrebrg Allå l3i 4 Rskilde cyr:3234 472 Tll:46325632 Fx 4632 5631 revisr@meirevisin.dk!ilww.merreviln.dk MfDfEM ÅT AANSKT NfVIOR[R F5K* r!-z = Ø9 >r () M; r-g OF E=

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov (\i { REVISIOSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR. HD HØEGH.CULDBERGS GADE 67. SOOO ARHUS C Ejerfreningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskv Årsrapprt 27 Freningsplysninger Freningen Ejerfreningen

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Rskilde Museum lkaler mkring Sct. Ols Stræde Maj 2010 Byrådssekretariat Sagsnr. 99429 Brevid 1047444 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk 1 Baggrund g sammenfatning Rskilde Kmmune har, sm

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING

Lokalplan 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tamdrup Strand. November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Loklpln 22-2 Feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd November 2011 FORSLAG TIL POLITISK BEHANDLING Forslg til Loklpln 22-2 feriehusbebyggelse ved Tmdrup Strnd. Udrbejdet f Hderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice.

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG

LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG LOKALPLAN NR. 152~1 TILL?EG FOR ET MR. 1 TIL LOKT~LPLAN MR. 152 OMRADE I HOSTRUP KOKS PANG ESBJERG KOMMUNE 1992 1. HVAD ER EN LOKT~LPLP~N HVAD ER EN LOKZ~LPLAN En lokaiplan er den type plan, byr~det kan

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri 1 Palle Fleb-Hansen Ansvaret er dit? Kapitel 4 Pligt til at lvliggøre ulvligt byggeri Sidst revideret den 14.jan.2012 Kapitel 4 Lvliggørelsespligten er uafhængig af, m ejeren har haft ansvar fr byggevertrædelsen.

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG

FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG FÅ FAT I DE NØDVENDIGE SERVICEYDELSER UANSET HVOR DU BEFINDER DIG Servicedirektivet giver frbrugerne større valgmuligheder, mere valuta fr pengene g lettere adgang til serviceydelser i hele EU HVORFOR

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

i 1/3// : 2 3,cv i, 27, z?,

i 1/3// : 2 3,cv i, 27, z?, Miltr.nr. 15 Dlsted by, Elsted sogn i 1/3// : 2 3,cv i, 27, z?, ANI4ELDER, JENS P. KOCH & CO. % BYGMESTRE APOTEKERGAARDEN Vermehrensvej 14 - Odense - tlf. 1'l 1241 DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved

Dek1aration vedrørende bebygge1se m.v. på 5 gnmde ved Sko1eve~. 6~, Gl. Hasseris, Hasseris s~gn, deklarerer og_bestemmer herved x- f Mar nr 6, G1 Hasseris Anme1der: Ilasseris kommune r 04085 Dek1araion vedrørende bebygge1se mv på 5 gnmde ved Sko1eve - 1 Underskrevne Hasseris komnjune som ejer a: ejendommen mr nr 6, Gl Hasseris,

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan ltr. 1. for et område Øst f o r KILDEVANGSKVARTE RET OG JOHANSGADE

Haslev kommune. Lokalplan ltr. 1. for et område Øst f o r KILDEVANGSKVARTE RET OG JOHANSGADE Haslev kommune Lokalplan ltr. 1 for et område Øst f o r KILDEVANGSKVARTE RET OG JOHANSGADE RTDEGØRELSE FORHOLD TIL øvrig PLANLÆGNING: lokalpian fø1ger de af Mi'ljøministeriet den 8. februar 1977 god1s-rammer

Læs mere

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen.

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen. Beskrivelse Luftfoto f Ørnevejens skole 1945-50, Frederikshvn Stdsrkiv. Boliger ved Ørnevejens Skole i Frederikshvn Frederikshvn Boligforening ønsker t erhverve Ørnevejens Skole med omkringliggende reler

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Bilag 1. Undertegnede ejer/ejere meddeler accept af, at HMN Naturgas I/S (ledningsejeren) har nedlagt en naturgasledning med tilbehør.

Bilag 1. Undertegnede ejer/ejere meddeler accept af, at HMN Naturgas I/S (ledningsejeren) har nedlagt en naturgasledning med tilbehør. Bilag 1 Undertegnede ejer/ejere meddeler accept af, at HMN Naturgas I/S (ledningsejeren) har nedlagt en naturgasledning med tilbehør. Samtidig meddeles samtykke til, at følgende servitutbestemmelser kan

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63

J.nr. 65167 cp/ts. Tff.nr. 14 43 43 63 Advokaterne Kongevej 64 Tff.nr. 14 43 43 63 J.nr. 65167 cp/ts Undertegnede ejer af ejendommen matr. nr. 3c Broager, Broager pålægger herved ejendommen og de fra ejendommen udstykkede parceller følgende

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 58 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE område I medfør af lov øm byplaner, lovbekendtgørelse nr

Læs mere

Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark.

Kursusvirksomhed for teaterarbejdere og dramapædagoger i Danmark. Kursusvirksmhed fr teaterarbejdere g dramapædagger i Danmark.,

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 CENTEROMRÅDE JERNBANEN 1/ ~..-,_ NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 CENTEROMRÅDE JERNBANEN 1/ ~..-,_ NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 CENTEROMRÅDE SYD FOR JERNBANEN 1/ ~..-,_ NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr.7 b m.fl. Nørre Åby by, Nørre Åby FF~ÇE~EP~KE MIDDELFART ~EMPELMÆRKE RETTEN I

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

00044.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00. Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien. Domme. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 00044.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00044.00 Fredningen vedrører: Strand-Esbønderup, Gilbjergstien Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-06-1937 Kendelser 04-12-1918

Læs mere