Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration"

Transkript

1 side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift uden ansvar se tingbogen, hvor der også er kopi af deklarationsridset. Undertegnede Viborg kommune som ejer af oprindelig matr. nr. 4 a m. fl. Overlund by Asmild Sogn bestemmer hermed bindende for sig og efterfølgende ejere af nedenstående 64 parceller samt vejparcellen udstykket fra den nævnte ejendom, følgende: 1 Arealet Området begrænses som vist på vedhæftede deklarationsrids: mod øst af Houlkærvejs vestgrænse mod syd, vest og nord af et offentligt grønt område, som indgår i Asmild bypark. 2 Arealets anvendelse Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres lav bebyggelse. Området er udstykket af Viborg kommune efter de retningslinier, som er gengivet på vedhæftede deklarationsrids. Planen åbner mulighed for, at 2 eller flere af de på deklarationsridset viste parceller udstykkes på anden måde end vist på planen, hvilket også vil kunne tillades, dersom området bebygges efter en fælles, af byrådet godkendt og sikret plan. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller på anden måde efter byrådets skøn er til ulempe for de omboende. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden efter byrådets skøn ikke fremkalder ulemper for de omboende eller behov for parkeringsmulighed, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. Ejendommen må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af første afsnit, må der således ikke på ejendommen indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed. Der skal på hver ejendom sikres parkeringsplads til det antal motorkøretøjer, som beboerne på den pågældende ejendom anvender samt herunder én plads for besøgende. Der skal dog mindst sikres plads til 2 biler på hver grund. Inden for området må opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 3 Veje og stier. I forbindelse med udstykningen udlægges og noteres i matriklen de på vedhæftede deklarationsrids viste veje og stier: Stamvej 10,5 m bred Boligveje 5 og 12 m, 8 og 15 m brede

2 side 2 af 5 sider Hovedsti a - a: i samme tracé og bredde som eksisterende grusvej (Asmildvejs forlængelse mod nord bemærkning = Bakkestien) Boligstier 2 m og 3 m brede Alle veje og stier udlægges med retning, bredde og beliggenhed som angivet på kortbilaget. Ved alle skel mod veje og stier føres vejens profil 60 cm ud over skel. Først her må der foretages regulering på grundene. Eventuelle plantestensmure, hegn m.v. skal placeres mindst 60 cm fra skel. Beplantning kan dog udføres 30 cm fra skel, jvf. 7 stk. 5. Såfremt udstykningen foretages forinden vejene eller stiernes endelige færdiggørelse, skal parcelejerne respektere, at vej- og stianlæg gennemføres som nævnt i stk. 2 uden at der betales for gener ved skråningsarealer, hegnsforstyrrelser, afgravning, påfyldning, plantning eller lignende. Samtlige veje og stier anlægges af Viborg kommune og forbliver private veje og stier. De vedligeholdes af lodsejerne efter den til enhver tid gældende vejlovgivning. Uanset ovenstående skal Viborg kommune til enhver tid vederlagsfrit kunne overtage hovedsti a-a som offentlig. Samtlige veje og stier må ingensinde spærres for kørende eller gående trafik uden byrådets godkendelse. Samtlige stier inden for det af deklarationen omfattede område må kun benyttes til gående og cyklende færdsel. Knallertkørsel er ikke tilladt på stierne. Det tilkommer byrådet at træffe sådanne trafikregulerende bestemmelser, som måttes skønnes nødvendige. Byggelinjer Langs følgende veje pålægges byggelinjer i de nedenfor angivne afstande: Boligveje: 5 m fra vejskel Stamvejen: 5 m fra vejskel Stier: 2,5 m fra skel Naboskel: 2,5 m fra skel Det bemærkes, at byrådet vil være sindet at dispensere fra bygningsreglementets kap stk. 1, omhandlende bebyggelses højde i forhold til vej under iagttagelse af bestemmelserne i kap stk. 3. Ved tilslutning mellem boligveje og stamvejen afskæres hjørnerne med en 5 m hjørneafskæring. Opmærksomheden henledes på, at der langs den offentlige bivej, der begrænser deklarationsområdet mod øst, gælder de til enhver tid af den pågældende vejbestyrelse fastlagte byggelinjer og oversigtslinjer. 4 Adgangsforhold Al adgang til boligparcellerne skal foregå fra de blinde boligveje. Det tillades dog fra matr. nr.: 4 cd, cc, cb, ca, ch, ci, bø, bæ, bz, by, bx, bv, bu, bt, bs, br, cq, cr, cs, ct, cv, cu, cx, cø, da, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, og dl (bemærkning Kildebakken nr. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 57, 55, 45, 43, 41, 31, 29, 19, 17, 15, 13 og 11) at etablere en højst 1 m bred åbning gennem den i 9 stk. 1 omtalte beplantning ud mod byparkområdet (grønning 2 og 3 bemærkning henholdsvis Asmild Bypark syd for Kildebakken og Asmild Bypark nord for Kildebakken) med henblik på at skabe adgang for gående, ligesom det tillades fra matr. nr. 4 by, cl, cy, cz, cæ, cø, og bx, cm, cx (bemærkning Kildebakken nr. 26, 28, 63, 61, 59, 57, og 34, 32, 65) at etablere fodgængeradgang fra byparkarealerne, som støder op til disse parceller fra henholdsvis vest og øst.

3 side 3 af 5 sider 5 Parkeringsforhold Kun køretøjer på indtil 2500 kg totalvægt må være hjemmehørende på eller til stadighed være henstillet på eller ved parcellerne. Køretøjer med større vægt må kun henstilles på eller ved parcellerne i det omfang, det er nødvendig for af og pålæsning. 6 Udstykning Det til de enkelte boligparceller hørende tillægsareal fremkommer ved at fordele det til hele området hørende tillægsareal på de enkelte parceller i forhold til disses nettoarealer. 7 Bebyggelsens omfang og placering Vedr. de tilladelige bygningshøjder finder bestemmelserne i gældende bygningsvedtægt anvendelse. Stuegulve må ikke placeres højere end 30 cm over højeste terræn ved ydermur. Byrådet kan ved behandling af projekter med udnyttet eller udnyttelig tagetage forlange disse bygningers placering på grunden ændret, hvis det skønnes, at den projekterede bygnings placering bliver til unødig gene for di omboende. Samtlige bygninger skal, med mindre byrådet kan godkende andet, placeres med facaden vinkelret på eller parallelt med retningen af den boligvej, vedkommende parcel har adgangsret til. Såfremt 2 eller flere parceller bebygges i henhold til en samlet plan som nævnt i 2 st. 1 andet afsnit, kan landsbyggelovens bestemmelser i 31 stk. 3 om opførelse af bygninger i skel finde anvendelse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden Ingen form for reklamering ved skiltning, belysning, flagning og lign. på ejendommen må finde sted. Dog skal det være tilladt på ejendomme, der fader ind under 2 stk. 3, at opsætte et skilt af en størrelse på ikke over 0,1 m 2, og hvortil ikke må anvendes lysende, reflekterende og fluorescerende materialer. Uanset foranstående kan byrådet tillade udsmykning. Alle tage med hældning skal dækkes med tegl eller mørke (sorte, blåsorte eller brunrøde) materialer. Udvendige bygningsdele, herunder flade tage må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, gråt, eller sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignede mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes. 9 Beplantning Viborg kommune udfører beplantning som vist på vedhæftede deklarationsrids af: a. Fritvoksende blomstrende buske i 2 m bredde langs begge sider af stamvejen og ud mod de offentlige grønne arealer på følgende mat. Nr.: 4 ce, cf, cg, ch, ci, ck, cl, cy, dv, dx, dy, dz, dæ, dø, ea, eb, bx, bv, bu, bt, bs, br, cq, cr, cs, ct, cu, cv, cx, (bemærkning Kildebakken nr. 6, 4, 2, 16, 18, 30, 28, 63, 51, 49, 37, 35, 25, 23, 1, 3, 34, 36, 42, 44, 48, 50, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65) og b. Fritvoksende blomstrende buske med lave overstandere ud mod de offentlige grønne arealer i 5 m bredde, hvoraf de 3 m af beplantningens bredde placeres på det offentlige grønne areal og 2 m på mart. nr. 4 cd, cc, cb, ca, ch, ci, bø, bæ, bz, by, cø, db, dc, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, (bemærkning Kildebakken nr. 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 57, 45, 43, 41, 31, 29, 19, 17, 15, 13, 11) og

4 side 4 af 5 sider c. Lave blomstrende stammede allétræer i stamvejens sydlige side og d. Lave, blomstrende stammede træer lang dele af boligvejene på de på deklarationsridset viste parceller. Træerne plantes i en 1 m bred rabat, som tilplantes med græs eller belægges med grus. Viborg kommune har ret til at udføre ovennævnte plantning på parcellerne på tidspunkter, der fastsættes af kommunen. Der må ikke uden byrådets samtykke foretages åbninger i den i stk. 1 afsnit a. og b. nævnte beplantning undtagen som angivet i 4 stk. 1. Vedligeholdelsen af den i stk. 1. nævnte beplantning skal foretages og foretages alene af den i 15 nævnte grundejerforening efter retningslinjer udarbejdet af kommunen, og parcelejerne er pligtige til at give adgang til nævnte vedligeholdelse. Parcelejerne er pligtige til at tåle ulemper af den i stk. 1 beskrevne træer og beplantninger, af hovedstiens allétræer og af den blandede beplantning langs Houlkærvej i henseende til løvfald, skygge, rodskud, m.v. uden erstatning, ligesom fjernelse af løv inde på parcellerne er kommunen uvedkommende. Al beplantning ud over den i stk. 1 nævnte skal holdes i en afstand på mindst 30 cm fra vejog stiskel, og parcelejerne er pligtige til at drage omsorg for, at beplantningerne ikke breder sig ud over vej- og stiskel til gene for den offentlige færdsel. 10 Terrænregulering Samtidig med fremsendelse af byggeandragende skal der til kommunens godkendelse fremsendes plan over parcellen og dennes regulering, hvoraf fremgår, hvorledes eventuelle ændringer af terræn agtes foretaget i forhold til en af kommunen fastsat niveauplan for grunden. Kommunen kan kræve, at terrænregulering sker efter en fælles, godkendt plan for flere parceller. Såfremt terrænregulering ikke sker efter en sådan plan, og såfremt der ikke opnås anden aftale med naboen, skal skråninger og evt. støttemure holdes i en afstand af mindst 0,5 m fra naboskel. I tilfælde, hvor byggeri ønskes opført nærmere skel end 2,5 m, kan byrådet gøre en tilladelse afhængig af gennemførelse af en fælles terrænreguleringsplan omfattende de berørte og tilstødende arealer. 11 Ledningsanlæg De til de enkelte parceller fra hovedledninger for kloak fra skel etablerede detailstik ren- og vedligeholdelse på egen grund af grundejerne. Lysmaster og vandstophaner samt de til el- og telefonforsyningen fornødne kabelskabe anbringes bag skellinien mod vej, hvilket skal respekteres af grundejerne. Parcellerne er desuden pligtige til at tåle, at forsyningsledninger af enhver art til betjening af ejendomme i området fremføres over parcellerne inden for en zone på 30 cm, målt fra vejskel. 12 Affaldspladser Haveaffaldspladser, skarnkasser, spande, og / eller sække til dagrenovation skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje, stier, eller offentligt parkområde. Anbringelse samt ren- og vedligeholdelse skal i øvrigt ske således, at de ikke er til ulempe for de omboende. 13 Antenner Udendørs antenner må kun udføres som fællesanlæg.

5 side 5 af 5 sider Såfremt forholdene taler derfor, kan Viborg byråd give tilladelser, der fraviger ovennævnte. 14 Fjernvarme Parcellerne er pligtige til at aftage varme fra Viborg Varmeværk I/S indtil år 1999 og herunder efterkomme varmeværkets gebyrer og vedtagelser af sædvanlig karakter på lige vilkår med andre ejendomme inden for værkets forsyningsområde. Efter indflytning skal parcelejerne underskrive sædvanlig overenskomst med værket. 15 Grundejerforening Til varetagelse af grundejernes interesser og disses forpligtelser i henhold til denne deklaration, stiftes en grundejerforening, hvis love skal godkendes af byrådet, der også er berettiget til at kræve bestemmelser til præcisering af foreningens virksomhed optaget i lovene. Enhver ejer af parcel til selvstændig bebyggelse er pligtigt medlem af grundejerforeningen fra dennes stiftelse eller fra underskrift af købekontrakt. Grundejerforeningen skal stiftes, når halvdelen af parcellerne inden for deklarationsområdet er solgt. Bidragspligt til grundejerforeningen indtræder i hvert tilfælde ved underskrift af købekontrakt. Bidragets (kontingentets) størrelse fastsættes, indtil første generalforsamling har været afholdt, af kommunen, hvem bidraget også tilfalder i tidsrummet indtil foreningens stiftelse, som kompensation for at kommunen i omtalte tidsrum overtager grundejerforeningen fremtidige forpligtelser. 16 Ændringer og dispensationer Byrådet kan tillade mindre afvigelser fra bestemmelserne i denne deklaration, når særlige forhold taler herfor, når sådanne afvigelser efter byrådets skøn ikke berøver kvarteret dets karakter efter denne deklarations bestemmelser. Alle spørgsmål vedrørende denne deklaration og fortolkningen af dens bestemmelser afgøres af byrådet, hvis afgørelse grundejerne er pligtige at underkaste sig, men med rekurs til domstolene. 17 Påtaleret Påtaleret med hensyn til overholdelse af de i denne deklaration anførte bestemmelser har alene Viborg byråd. 18 Tinglysning Denne deklaration vil være at tinglyse på nedenstående 65 matr. nr. af Overlund by, Asmild Sogn med prioritet forud for al pantegæld, men med respekt af de indtil dato tinglyste servitutter. Viborg den 5/ Sign O. Th. Nielsen Borgmester sign C. Krogsgaard Nielsen.

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere