Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 25. marts 2015 Underbilag 3.3 LA Ver 1.0.docxx

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING ARKITEKTUROVERBLIK INDLEDNING Tilpasninger/valideringer i Digital Tinglysning EJERFORTEGNELSEN I FORHOLD TIL NUVÆRENDE LØSNING Tinglyst ejerskab og tinglysningsmeddelelser Kommunale opgaver i relation til Ejerfortegnelsen AKTØRDIAGRAM AKTØRER OG DERES ROLLER ARKITEKTURMODEL Overblik Klienter Ejerfortegnelsens grunddataregister Geodatabanken Udstilling af fællesoffentlige grunddata vedrørende ejerforhold LØSNINGSARKITEKTURENS INTEGRATIONER LØSNINGSARKITEKTURENS INFORMATIONSINDHOLD LØSNINGSARKITEKTURENS PROCESSER LØSNINGENS ELEMENTER EJERFORTEGNELSENS KLIENTER Myndighedsklient Administrationsklient GRUNDDATAREGISTER Servicelag Forretningslogik Administration Ejerfortegnelsens oplysninger GEODATABANKEN UDSTILLING AF EJER OG ADMINISTRATOROPLYSNINGER ARKITEKTURPRINCIPPER EJENDOMSDATAPROGRAMMETS PRINCIPPER Princippernes anvendelse Forretningsprincipper It principper ØVRIGE VILKÅR GRUNDDATAPROGRAMMETS RAMMER SIKKERHED LØST KOBLET ARKITEKTUR FLEKSIBILITETSPRINCIP DATASTANDARDISERINGSPRINCIP af 26

3 3 af 26

4 1. Indledning 1.11 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som s kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificek ring og udvikling af en Ejerfortegnelse til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumend nter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af ett hoveddokument og tree underbilag. Dokumentet her udgør hoveddokumentet. Rammerne omkring løsningsarkitekturenn kommer primært fra tre kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata g via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukkett rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende fællesoffentlige standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Forretningsmæssigt scope for Ejerfortegnelsen dokumenteret og vedtaget af styregruppen gennem Ejerfortegnelse Scope og løsningsskitse version af 26

5 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Arkitekturoverblik Indeholder en beskrivelse af løsningens forretningsmæssige kontekst og overordnede arkitekturmæssige sammenhænge herunder løsningens integrationer, informationsindhold og understøttede forretningsprocesser. Kapitel 3 Løsningens elementer Indeholder en mere detaljeret beskrivelse af løsningskomponenterne klienter, grunddatasystem, Geodatabank samt udstilling af informationer og hændelser via Datafordeleren og dennes Beskedfordeler. Kapitel 4 Arkitekturprincipper Indeholder en beskrivelse af hvorledes Ejerfortegnelsen efterlever de forskellige forretnings og it principper opstillet af Ejendomsdataprogrammet. Kapitel 5 Øvrige vilkår Indeholder en beskrivelse af øvrige vilkår for løsningen, som ikke er fastlagt i rammerne beskrevet i de øvrige kapitler. I tilknytning til løsningsarkitekturdokumentet er der tre bilag: Bilag A: Servicebeskrivelser og integrationer Indeholder en beskrivelse af de forskellige services og serviceoperationer, som Ejerfortegnelsen udstiller, samt af de ikke servicebaserede integrationer, som er relevante for løsningen. Omfatter både services til brug for ajourføring af Ejerfortegnelsen og services til at udstille oplysninger om ejerforhold mv. via Datafordeleren. Bilag B: Informationsmodel Indeholder en beskrivelse af informationsmodel i relation til Ejerfortegnelsen. Der er tale om én fælles model, som anvendes både ift. lagring i Ejerfortegnelsen og ift. udstilling af ejer og administrationsoplysninger via Datafordeleren. Bilag C: Processer (set indefra) Indeholder en beskrivelse af de til løsningsarkitekturen hørende forretningsprocesser. Der er her tale om en detaljering af målarkitekturens processer udefra med interne processer ift. Ejerfortegnelsen processer set indefra. 5 af 26

6 2. Arkitekturoverblik 2.1 Indledning Med udgangspunkt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og aftalen mellem Regeringen og KL om etablering af Grunddataprogrammet herunder Ejendomsdataprogrammet samt fastlæggelsen af Målarkitekturen for Ejendomsdataprogrammet har Grunddataprogrammet vedtaget, at der skal etableres en Ejerfortegnelse til afløsning af den nuværende registrering af ejer og administratoroplysninger i ESR. Ejerfortegnelsen skal baseres på den fællesoffentlige ejendomsnøgle BFE nummer og være et nyt autoritativt register over de faktiske ejere 1 af al fast ejendom i Danmark. Ejerfortegnelsen skal derfor indeholde oplysninger om de personer og virksomheder, som råder over en fast ejendom, og hvortil kommunikation og forpligtelser overfor offentlige myndigheder vedrørende ejendommen kan sendes. Desuden skal Ejerfortegnelsen understøtte, at der til et ejendomsejerskab kan tilknyttes en administrator, som på ejers foranledning, er indsat som den der skal modtage meddelelser fra det offentlige herunder ejendomsskattebilletten og opkrævning af bidrag vedr. ejendommen. På baggrund af foranalysen vedr. Ejerfortegnelsen er det besluttet at Geodatastyrelsen overtager opgaven med at etablere Ejerfortegnelsen, og etablerer Ejerfortegnelsen midlertidigt som et selvstændigt register ( palleløsning ) med henblik på senere permanent tilknytning til Digital Tinglysning. Kommunerne har tilbudt at bistå med varetagelsen af en række opgaver, indtil der findes en permanent løsning. Geodatastyrelsen har i løsningsarkitekturen lagt vægt på at Ejerfortegnelsen etableres som en flytbar løsning. Dog med undtagelse af integrationen til den fællesoffentlige Datafordeler. Her har Geodatastyrelsen valgt at udnytte eksisterende infrastruktur for at holde omkostningerne nede, og for at opnå synergi med andre grunddataprojekter i styrelsen. Ejerfortegnelsen opbygges således at den efterfølgende kan flyttes til et andet myndighedsområde og en anden driftsleverandør (hos Digital Tinglysning). Som følge af ovenstående vil der dog være behov for tilpasning i integrationen med den fællesoffentlige Datafordeler i relation til udstilling af Ejerfortegnelsens informationer. En flytning af Ejerfortegnelsen til andet myndighedsområde vil derfor kræve en tilpasning af dette interface, mens selve Ejerfortegnelsen, (data, services, udstillingsmodel mm) vil kunne flyttes umiddelbart som en forretningsmæssig sammenhængende løsning Tilpasninger/valideringer i Digital Tinglysning 2 For at sikre den størst mulige grad af automatisering i Ejerfortegnelsen kan der med fordel indføres en række regler og valideringer i Digital Tinglysning. Hvis ændringerne gennemføres vurderes det, at langt de fleste tingslysningsmeddelelser (85 % 95 %), kan lagres automatisk i Ejerfortegnelsen uden nogen form for manuel efterbehandling af en kommunal sagsbehandler. 1 Faktisk ejer er en term anvendt til at beskrive den ejer, som aktuelt registreres som ejer af en fast ejendom uanset om dette ejerskab er sikret gennem en tinglysning af adkomst eller ej. 2 Afventer afsluttet dialog med Digital Tinglysning 6 af 26

7 Det er derfor aftalt 3 at nedenstående tilpasninger/valideringer indføres i Digital Tinglysning. Anvendelse af validt BFE nr i Digital Tinglysning Valid Overtagelsesdato (kontrol af at feltet er udfyldt) Valid Overdragelsesmåde (kontrol af at feltet er udfyldt) Tilpasningerne er nærmere beskrevet i aftaledokument mellem Geodatastyrelsen/ Ejerfortegnelsen og Digital Tinglysning. 2.2 Ejerfortegnelsen i forhold til nuværende løsning Tinglyst ejerskab og tinglysningsmeddelelser Ejerfortegnelsen vil på samme måde som det nuværende ejendomsstamregister (ESR) abonnere på en række af de tinglysningsmeddelelser, som Digital Tinglysning udsender. I den forbindelse højnes kvaliteten af disse ved at der indføres nogle udvidede valideringer ifb. indberetningen til Digital Tinglysning. Derudover udvides abonnementet med 5 yderligere typer af tinglysningsmeddelelser. Tinglysningsmeddelelserne er i dag af en væsentlig højere datakvalitet end de var i opstarten af Digital Tinglysning. Dette sammenholdt med de udvidede valideringer gør, at Ejerfortegnelsen arbejder ud fra et tillidsforhold til Digital Tinglysning og dermed med en væsentlig højere automatiseringsgrad end tilfældet er i ESR. Succeskriteriet er, når Ejerfortegnelsen er fuldt indfaset, at mindst 95 % af alle de modtagne tinglysningsmeddelelser kan håndteres fuldautomatisk uden behov for manuel indgriben eller kontrol. Disse automatiske opdateringer vil i Ejerfortegnelsen blive markeret automatisk opdateret på baggrund af data modtaget fra Digital Tinglysning Kommunale opgaver i relation til Ejerfortegnelsen Med den øgede automatisering fjernes en del af de manuelle opgaver, der i dag udføres i kommunerne i relation til registrering af ejere af fast ejendom. Alt kan dog ikke automatiseres, hvorfor der stadig vil være manuelle kommunale opgaver. Det drejer sig primært om: Fejlretninger i relation til tinglysningsmeddelelser. Som nævnt ovenfor vil langt de fleste tinglysningsmeddelelser blive håndteret fuldautomatisk, men det vil være undtagelser, hvor den kommunale medarbejder skal inddrages, fx: Når Tingbogens ejerandele ikke stemmer overens med de andele, som ESR har registreret. Dette vil fx kunne være tilfældet, når Tinglysningsretten opretter op i gamle anmeldelser for at få en samlet ejerandel på 100%. Når behandlingen hos Tinglysningsretten har en vis udstrækning kalendermæssigt og kommunen i mellemtiden har registreret ejerforhold, som ikke stemmer med det nu tinglyste. Når den automatiske opdatering i valideringen konstaterer fejl, mangler eller uoverensstemmelser, som der er behov for en manuel kommunal håndtering af. 3 Afventer endelig aftale med Tinglysningsretten. 7 af 26

8 Henvendelser fra borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder, som er ejere eller administratorer af fast ejendom, kan til kommunen anmelde ejerskifter, som ikke ønskes tinglyst, eller anmelde oplysninger om administratorer. Disse anmeldelser kontrolleres og valideres af de kommunale medarbejdere, som efterfølgende foretager opdateringen af Ejerfortegnelsen. Henvendelser fra Fogedret og Skifteret. På sigt automatiseres opgaver i relation til Fogedret og Skifteret, men i en overgangsperiode kan der stadig være behov for manuelle kommunale opgaver på baggrund af henvendelse fra Fogedret og/eller Skifteret. Eksempelvis ved at Fogedretten, ved begæret tvangsauktion af en fast ejendom, meddeler kommunen, hvem der er indsat som administrator. Håndtering af hændelsesbeskeder fra CPR. Ejerfortegnelsen vil abonnere på en række relevante personhændelser fra CPR. I det omfang disse ikke kan håndteres fuldautomatisk, bliver der behov for, at en kommunal medarbejder tager stilling til hændelsen. Håndtering af hændelsesbeskeder fra CVR. Ejerfortegnelsen vil abonnere på en række relevante virksomhedshændelser fra CVR. I det omfang disse ikke kan håndteres fuldautomatisk, bliver der behov for, at en kommunal medarbejder tager stilling til hændelsen, herunder ejere uden CPR/CVR nummer. Håndtering af øvrige situationer, der kræver manuel kommunal vurdering/behandling. 2.3 Aktørdiagram Ejerfortegnelsens oplysninger baserer sig på informationer og hændelser, som registreres hos flere forskellige myndigheder, og registreres i forskellige myndigheders systemer. Nedenstående kontekstdiagram viser, hvordan disse myndigheder og myndighedssystemer optræder som aktører i forhold til Ejerfortegnelsen. 8 af 26

9 Figur 2 Aktørdiagram for Ejerfortegnelsen Foged og Skifteret vil på et tidspunkt indberette Person/Virksomhed administrator direkte i Ejerfortegnelsen. Dette er ikke vist på aktørdiagrammet, fordi der formentlig først implementeres efter Ejerfortegnelsen har været i drift i en periode. I en overgangsperiode må det derfor forventes, at der stadig vil være en del henvendelser til kommunen fra hhv. Fogedret og skifteret (markeret som stiplede pile på aktørdiagrammet). På den lidt længere bane vil denne manuelle proces blive erstattet af Digital Tinglysning og de services, som Ejerfortegnelsen udstiller. 2.4 Aktører og deres roller Kommunal medarbejder Kommunerne er privilegerede indberetter i forhold til Ejerfortegnelsen, og de eneste brugere som foretager manuelle opdateringer af Ejerfortegnelsens data gennem dennes brugerflader. De kommunale medarbejdere, foretager opdateringer af ejere og administratorer på baggrund af henvendelser fra henholdsvis borgere og virksomheder, som er ejere eller administratorer af fast ejendom, samt fra Foged og Skifteret. De kommunale medarbejdere tilretter og/eller supplerer de elektroniske opdateringer fra Digital Tinglysning, CPR og CVR, såfremt disse ikke kan opdateres automatisk. Det forventes dog med de udvidede valideringsregler mv. at mindst 95% af alle tinglysningsmeddelelser, på sigt kan håndteres fuldautomatisk. Dette omfatter både de typer af tinglysningsmeddelelser, som ESR i dag modtager, og de 5 ekstra eksisterende ekspeditionstyper som Ejerfortegnelsen forventer at udvide abonnementet hos Digital Tinglysning med. 9 af 26

10 Digital tinglysning Al tinglysning sker i det elektroniske tinglysningssystem Digital Tinglysning som sender meddelelser om tinglyste ejerskifter som elektroniske tinglysningsmeddelelser til Ejerfortegnelsen. Ejerfortegnelsen opdateres på den baggrund helt eller delvist automatisk afhængig af ekspeditionstype og den konkrete kontekst. Digital Tinglysning modtager også oplysninger fra fogedretterne og sender de dertil hørende ejerskifter efter samme model som andre tinglysningsmeddelelser. Tinglyses en skifteretsattest som adkomst for en eller flere af arvingerne eller tinglyses udlæg af et dødsbo til den efterlevende ægtefælle, registrerer Digital Tinglysning dette og sender de dertil hørende ejerskifter som tinglysningsmeddelelser. Datafordeleren Datafordeleren opdaterer ikke Ejerfortegnelsen, men stiller grunddata til rådighed om f.eks. Personer, Virksomheder, Adresser og Ejendomme, som kan sammenstilles med Ejerfortegnelsens oplysninger om Ejerskaber. Derudover udstiller Datafordeleren beskeder med hændelser, som i Ejerfortegnelsens behandling (maskinelt eller manuelt via en kommunal behandling) kan føre til opdatering af denne. Datafordeleren stiller desuden Ejerfortegnelsens oplysninger og hændelser til rådighed for andre grunddatasystemer og eksterne anvendere. Hændelsesbeskeder genereres af Datafordeleren i forbindelse med opdatering af Ejerfortegnelsens data på denne. Matriklen Matriklen indeholder oplysninger om ejendomme (Bestemt fast ejendom). I forbindelse med oprettelsen af nye, foreløbige ejendomme initialiserer Matriklen Ejerfortegnelsen med ejere af de nye, foreløbige ejendomme 4 ved at kopiere ejerforhold fra den eller de udstykkende ejendomme. Matriklen sørger også for opdatering af Ejerfortegnelsen ifb. ikke gennemførte udstykninger eller nedlagte ejendomme. Ved oprettelse af en BPFG initierer Matriklen ligeledes Ejerfortegnelsen med ejere af den nye BPFG. Dette gøres ud fra de ejeroplysninger, som kommunen via BBR klienten indberetter til Matriklen i forbindelse med bygningens registrering i BBR. CVR Når en Virksomhed, som er registreret som ejer eller administrator ophører med at eksistere, er der behov for at få registreret, hvem der træder i den ophørte Virksomheds sted. CVR sender via Datafordeleren en hændelsesbesked til Ejerfortegnelsen, som på den baggrund (maskinelt eller manuelt via en kommunal behandling) er i stand til at vurdere behovet for opdatering af ejer og administratoroplysninger. Dette omfatter også de tilfælde, hvor CVR gør et CVR nummer inaktivt pga. manglende aktivitet. Sidstnævnte er ofte tilfældet i relation til foreninger fx en grundejerforening som reelt er ejer af nogle fællesarealer, veje mv. inden for grundejerforeningens område. 4 Med undtagelse af matrikulering af umatrikulerede arealer, BPFG mv., hvor der ikke er registreret en ejer i forvejen. 10 af 26

11 CPR Når der registreres dødsfald, nummerskift, flytning til udlandet mv. i CPR, sender CPR via Datafordeleren en hændelsesbesked til Ejerfortegnelsen, som på den baggrund (maskinelt eller manuelt via en kommunal behandling) er i stand til at vurdere behovet for opdatering af ejer og administratoroplysninger. Ved et dødsfald suppleres personens navn i Ejerfortegnelsen med teksten Boet efter, når Ejerfortegnelsen viser eller udstiller oplysninger om ejendommens ejer. Ejerfortegnelsen vil have en hel del ejere ikke mindst af historiske årsager ifb. konvertering af ejeroplysninger fra ESR som ikke er registreret med et CPR nummer. Disse er i stedet registreret med en kommunal entydig nøgle et UHB nummer 5 såfremt den pågældende person skal modtage opkrævninger eller have penge udbetalt fra kommunen. Skifteretten Når en person dør, skal der tages stilling til en række formelle spørgsmål. Der skal blandt andet tages stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød person skal skiftes. Begravelsesmyndigheden (kordegnen) anmelder dødsfaldet til folkeregisteret og skifteretten, som sender besked til kommunen. Her angives hvem der er kontaktperson i boet, indtil der er taget stilling til, hvad der skal ske med boets ejendomme, og dette er tinglyst. Er afdøde ejer af fast ejendom, oprettes kontaktpersonen som ejerskabsadministrator. Når boet har tinglyst adkomstændringen, sendes sædvanlig tinglysningsmeddelelse til Ejerfortegnelsen med den nye ejer. Fogedretten Når der er begæret tvangsauktion af en fast ejendom, meddeler Fogedretten kommunen, hvem der skal indsættes som ejerskabsadministrator indtil tvangsauktionen er gennemført. Ved afslutning af en tvangsauktion af fast ejendom meddeler Fogedretten Tinglysningen, hvem der er ny ejer af ejendommen (højstbydende på auktionen), og denne registreres i tingbogen, som en serviceoplysning. Når auktionsvilkårerne er opfyldt udsteder Fogedretten auktionsskøde til køberen, som så kan vælge at lade dette tinglyse. Borger/Virksomhed Borgere og virksomheder, som er ejere eller administratorer af fast ejendom, kan til kommunen anmelde ejerskifter, som ikke ønskes tinglyst, eller anmelde oplysninger om administratorer. Oplysningerne kontrolleres og valideres af de kommunale medarbejdere, som efterfølgende foretager opdateringen af Ejerfortegnelsen. Geodatastyrelsen (registeransvarlig) Geodatastyrelsen er registerejer og har den daglige drift af Ejerfortegnelsen. Geodatastyrelsen har som registerejer rettigheder til at foretage opdateringer og tilretninger af teknisk karakter, mens det er kommunerne der har det forretningsmæssige ansvar for dataindholdet. 5 UHB nummer anvendes i dag fra kommunens debitorsystem. Der er tale om et 10 cifret nummer en slags fiktivt CPR nummer. 11 af 26

12 Arkitekturmodel Overblik Projektets tekniske løsning omfatter etablering af Ejerfortegnelsen baseret på Matriklens registrering af Bestemt fast ejendom identificeret ved BFE nummer samt services for udstilling af ejer og administratoroplysninger via Datafordeleren. Ejerfortegnelsenn skal etableres som en del af det fællesoffentlige ejendomsdataprogram, og skal indgå i dette programs samlede arkitektur, og dermed følge en overordnet arkitekturmodel, som for Ejerfortegnelsen er vist på nedenstående figur. De øvrige vilkår og forudsætninger, som ligger til t grund for den beskrevne løsning, er e beskrevett i kapitel 4 og 5. Figurr 3. GD1 Arkitekturmodel for Ejerfortegnelse. Ejerfortegnelsenn vil bestå aff fire hoveddele: 1. Klienter som anvendes til ajourføring og administration af Ejerfortegnelsen. 2. Ejerfortegnelsen grunddataregister bestående af et servicelag, forretningslogik til brug for f og administrationslag samt s et datalag med Ejerfortegnelsens registre. 3. Geodatabanken, som stiller GST infrastrukturkomponenter til rådighed dataintegrationen mellem Ejerfortegnelsenss registre og Datafordeleren. 4. Udstilling af fællesoffentlige grunddata og hændelser vedrørende ejer og administratorforhold via Grunddataprogrammets Datafordeler og Beskedfordeler. 12 af 26

13 2.5.2 Klienter Ejerfortegnelsen vedligeholdes via dertil udstillede services fra en Myndighedsklient, der udvikles specifikt til Ejerfortegnelsen. Klienten tilgår Ejerfortegnelsens data gennem dennes ajourføringsservices, mens øvrige grunddata læses fra Datafordeleren. Klienten anvendes af de kommunale medarbejdere. Derudover vil der være en administrationsklient til vedligeholdelse af systemopsætninger, sikkerhedsroller, forretningsregler mv. Der lægges vægt på en arkitektur med parameterstyring i størst muligt omfang. Administrationsklienten anvendes af den registeransvarlige eller af dennes leverandør Ejerfortegnelsens grunddataregister Ejerfortegnelsens grunddataregister vil bestå af følgende arkitekturlag: Et servicelag som varetager kommunikationen med Ejerfortegnelsens klienter samt eksterne anvendere, som foretager registrering ift. Ejerfortegnelsens data. Forretningslogik som varetager ajourføring af ejer og administratorforhold. Dvs. logik til understøttelse af processerne angivet i Bilag C Processer og af opdateringer foretaget af eksterne anvendere gennem ajourføringsservices. Administration som varetager teknisk integrationen med andre it systemer samt de forskellige former for systemopsætninger herunder forretningsregler og sikkerhedsforhold. En registerdel med databasetabeller til lagring af ejer og administratorforhold og dertil relaterede data samt tabeller til brug for systemopsætning, sikkerhed mv Geodatabanken Geodatabanken er en GST it løsning som stiller GST infrastrukturkomponenter til rådighed til brug for udstilling af data fra Ejerfortegnelsen via den fællesoffentlige Datafordeler. Infrastrukturkomponenterne i Geodatabanken varetager i den forbindelse både en løbende opdatering af Ejerfortegnelsens data på Datafordeleren, dels en synkronisering af Datafordeler med Ejerfortegnelsens data, såfremt Datafordeleren ikke er synkroniseret korrekt Udstilling af fællesoffentlige grunddata vedrørende ejerforhold Ejerfortegnelsen sikrer at fællesoffentlige grunddata og hændelser vedrørende ejer og administratorforhold opdateres og udstilles via tjenester på den fællesoffentlige Datafordeler. De udstillede informationer omfatter ejerskaber, administratorer og handelsoplysninger samt hændelsesbeskeder når der sker opdatering af ejere og/eller administratorer i forhold til fast ejendom. Hændelsesbeskederne genereres af Datafordeleren ved at sammenholde opdateringen med det eksisterende indhold i de tilhørende registertabeller. 13 af 26

14 2.6 Løsningsarkitekturens integrationer Løsningsarkitekturen integrationer er i oversigtsform illustreret nedenfor: Figur 4 Løsningsarkitekturens integrationer. Informationer, som ikke er lagret interntt i Ejerfortegnelsen, læses via Datafordeleren. Det drejer sig om følgende: Udstillingsservices ift. Bestemt fast ejendom, Person, Virksomhed, Adresse og Kommune. Disse benyttes til valideringer samt visning i Ejerfortegnelsens myndighedsklient. Sammenstillede services som anvendes til at søge og vise ejendomme med oplysninger fra fleree grunddataregistre. Derudover henter Ejerfortegnelsen bilag fra Digital Tinglysnings bilagsbank. Dette opslag foretages vha. et link, som medsendes i tinglysningsmeddelelser. Ejerfortegnelsenn abonnerer på en rækkee hændelsesbeskeder. Disse modtages fra: Datafordeleren i form af CPR hændelser ( civilstand skift ) og CVR hændelser (ophør, CVR nummer skift mv.). Digital Tinglysning (tinglysningsmeddelelser). 14 af 26

15 Udover Ejerfortegnelsens egne klienter opdateres Ejerfortegnelsen eksternt fra i form af: Matriklen, som initierer ejerskab ved nye ejendomme. Foged og Skifteretter. Ejerfortegnelsen forberedes til (derfor kun stiplet pil ), at disse skal kunne opdatere administratorer direkte i Ejerfortegnelsen via udstillede ajourføringsservices, når hhv. Foged og Skifteret er klar hertil. Ejerfortegnelsen udstiller egne informationer og hændelser til brug for andre offentlige og private aktører. Dette gøres gennem Datafordeleren i form af: Informationer i relation til ejerforhold herunder bl.a. ejerskab, administratorer, ejerskifter og de handelsinformationer der evt. er knyttet til et sådant ejerskifte. Beskeder med hændelser i relation til ændringer i ejerforhold og administratorer. Udover ovennævnte har Ejerfortegnelsen yderligere to integrationer: Integrationer i relation til grunddataprogrammets sikkerhedsmodel herunder validering af modtagne tokens mv. Integration til Statens Arkiver i henhold til Arkivloven 6. Integrationerne er beskrevet i løsningsarkitekturens bilag A. 6 Det er ikke endelig afklaret hvorvidt integrationen til Statens Arkiver skal ske direkte fra Ejerfortegnelsen eller om der etableres en fælles generel løsning i andet regi, som kan dække dette behov (derfor en stiplet pil ). 15 af 26

16 2.7 Løsningsarkitekturens informationsindhold Løsningsarkitekturen informationer er struktureret omkring nedenstående begreber: Figur 5 Ejerfortegnelsens informationsindhold. Det centrale begreb i Ejerfortegnelsen er Ejerskab, som indeholder den andel af en Bestemt fast ejendom, en given Person eller Virksomhed (herunder personer og virksomheder uden CPR/CVR) regnes som ejer af i relation til kommunikation og forpligtelser overfor offentlige myndigheder uanset om ejerskabet er tinglyst eller ej. 16 af 26

17 Derudover indeholder Ejerfortegnelsen oplysninger om de enkelte ejerskifter og dertil hørende hændelser, samt om eventuelle administratorer i relation til det enkelte ejerskab hhv. i forhold til en Bestemt fast ejendom. Begreberne i Ejerfortegnelsen har relationer til fem grunddatabegreber, som ligger uden for Ejerfortegnelsen (Bestemt fast ejendom, Person, Virksomhed, Adresse og Kommune). Informationsmodellen er beskrevet i løsningsarkitekturens bilag B. I afsnit 2.1 heri er angivet hvilke begreber der udstilles via Datafordeleren. 2.8 Løsningsarkitekturens processer Figur 6 Løsningsarkitekturens processer Overblik. Ejerfortegnelsen indeholder jf. informationsmodellen i Bilag B en række informationer, som modtages og ajourføres gennem forskellige kanaler. Forskellen i behandlingen i vedligeholdelsen af Ejerfortegnelsens informationer er primært betinget af, om oplysningerne tilgår Ejerfortegnelsen digitalt som en elektronisk meddelelse eller om de er kommet til kommunens kendskab på anden vis, og derfor skal vedligeholdes gennem Ejerfortegnelsens myndighedsklient. Processerne er beskrevet i løsningsarkitekturens bilag C. 17 af 26

18 3. Løsningens elementer 3.1 Ejerfortegnelsens klienter Myndighedsklient Figur 7. Ejerfortegnelsens klienter. Kommunerne er privilegerede indberetter i forhold til Ejerfortegnelsen, og de foretager opdateringer af Ejerfortegnelsens informationerr gennem myndighedsklienten. Det er herigennem muligt at foretage opdateringer af ejere og administratorer på baggrund af henvendelser fra ejendomsejere og administratorer samt Foged og Skifteret mv. ligesom det også er muligt gennem denne brugerflade at tilrette og/eller supplere de elektroniske opdateringer fra Digital Tinglysning m.fl.., såfremt disse er mangelfulde eller kræver tilretning. Myndighedsklienten anvendes også til at give et overblik over en ejendoms ejere og administratorer, fx gennem visning af de historiske ejere og administratorer ift. en ejendom eller visning af modtagne hændelsesbeskeder i relation til ejerskabet til en ejendom Administrationsklient Administrationsklienten anvendes til at konfigurere systemet ogg dets integrationer, opsætning af parameterstyret forretningsregler, definition af rettigheder knyttet til de enkelte sikkerhedsrollerr mv. Ejerfortegnelsenn opbygges således, at den i videst muligt omfang kan tilpasses til eventuelt ændrede forretningsbehov,, lovmæssige og forvaltningsmæssige behov mv. uden att dette kræver store udviklingsomkostninger hos leverandøren. Forretningsregler mv. styres derfor hvor dette er muligt via parametre mv. indmeldt gennem administrationsklienten. 18 af 26

19 3.2 Grunddataregister Figur 8. Ejerfortegnelsens grunddatareg gister Servicelag Fra Ejerfortegnelsen udstilles veldefinerede servicesnitflader (ajourføringsservices) til brug for klienter, som har ret til og behov for at ajourføre ejerforhold og/eller administratorerr ift. en Bestemt fast ejendom. Informationerne vedligeholdes udelukkendee gennem disse ajourføringsservices, som sikrer overholdelsen af de til enhver tid gældende forretningsregler. Servicelaget etableres i henhold til de fællesoffentlige anbefalinger i relation til en service orienteret arkitektur (SOA) Forretningslogik Vedligeholdelse af de forretningsmæssige data varetages af forretningslogikken, derr sikrer overholdelse af forretningsregler knyttet til ajourføring af ejerforhold og administratorer. Dette uanset om opdateringerne kommer fra klienter via ajourføringsservices, initieres af hændelsesstyring på baggrund af hændelser fra Datafordelerens Beskedfordeler eller de skal foretages på baggrund af tinglyste ejerskifter modtaget fraa Digital Tinglysning. Data til validering hentes gennem Integration. Bestemt fast ejendom, Personer,, Virksomheder og Adresser valideres ved opslag på Datafordeleren. Hændelsesstyring modtager og styrer reaktionen i forhold til hændelser h indtruffet i andre ithhv. løsninger kommunikeret til Ejerfortegnelsenn som tinglysningsmt meddelelser hændelsesbeskeder. Alle modtagne hændelsesbeskeder registreres i en hændelseslog uanset om disse harr været årsag til en opdatering af Ejerfortegnelsens informationer eller ej. e Ved opdatering gennem Ejerfortegnelsens ajourføringsservices og klienter dannes og gemmes tilsvarende en tilhørende hændelse. 19 af 26

20 3.2.3 Administration Administrationsdelen består af tre hovedkomponenter. Integrationskomponenten varetager integrationen med andre it løsninger: Læsning af data på Datafordeleren Modtagelse af hændelsesbeskeder fra Datafordelerens Beskedfordeler Modtagelse af tinglysningsmeddelelser fra Digital Tinglysning Integration til/anvendelse af Geodatabankens infrastruktur komponenter Aflevering af data til Statens arkiver Sikkerhedskomponenten håndterer de sikkerhedsmæssige aspekter omkring løsningen såsom certifikater, security tokens, rettigheder knyttet til de forskellige roller mv. Systemopsætningskomponenten håndterer de systemmæssige opsætningsparametre og regler omkring Ejerfortegnelsen Ejerfortegnelsens oplysninger Ejerfortegnelsen indeholder på konceptuelt niveau følgende oplysninger: Ejerforhold. Indeholder de enkelte ejere af en Bestemt fast ejendom Person med et CPR nummer, Virksomhed med et CVR nummer hhv. foreninger, udlændinge mv. uden et CPR/CVRnummer. Derudover registreres oplysninger om de enkelte ejerskifter med de dertil hørende informationer. Administratorer. Indeholder oplysninger om administratorer hhv. i forhold til en Bestemt fast ejendom (Ejendomsadministrator) og administratorer i relation til en Person eller Virksomhed (Person/virksomhed administrator). Hændelser. Alle modtagne hændelsesbeskeder og tinglysningsmeddelelser gemmes i en hændelseslog uanset om denne medfører en opdatering af Ejerfortegnelsen eller ej. Ved opdatering gennem Ejerfortegnelsens klienter dannes og gemmes tilsvarende en tilhørende hændelse (Ejerskabshændelse hhv. Person/Virksomheds hændelse). Handelsoplysninger. Ift. en tinglyst ejendomshandel registreres handelsoplysningerne knyttet til denne, såfremt disse er oplyst ifb. tinglysningen. Systemopsætning. Indeholder informationer til brug for opsætning af systemet og dertil knyttede kontroller og forretningsregler herunder kodelister og andre parametre, som anvendes til at styre forretningslogikken i Ejerfortegnelsen. Logning. Indeholder en logning af systemets anvendelse herunder hvilke systemer og brugere som har tilgået Ejerfortegnelsens grunddataregister. 3.3 Geodatabanken Geodatabanken er en GST it løsning som stiller GST infrastrukturkomponenter til rådighed til brug for udstilling af data fra Ejerfortegnelsen via den fællesoffentlige Datafordeler. 20 af 26

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Klassifikation. Klassifikation. Et af de otte Støttesystemer 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet? Håndtering af alle typer klassifikationer i samme system Støttesystemet er et centralt register for de klassifikationer, som

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata

H Ø R I N G. I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata H Ø R I N G Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Sendt elektronisk til sdfe@sdfe.dk Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere