PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD"

Transkript

1 PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD EN SYSTEMATISK FORSKNINGSOVERSIGT 14:02 LISBETH TRILLE G. LOFT

2

3 14:02 PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD EN SYSTEMATISK FORSKNINGOVERSIGT LISBETH TRILLE G. LOFT KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 PARINTERVENTIONER OG SAMLIVSBRUD. EN SYSTEMATISK FORSKNINGTSOVERSIGT Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk Afdelingen for børn og familie ISSN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Colourbox Netpublikation Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2014 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden.

5 INDHOLD FORORD 5 RESUMÉ 7 1 BAGGRUND 11 Problemstilling 11 2 FORMÅL 13 Primære formål 13 Sekundære formål 14 3 METODE 15 Inklusionskriterier 15 Søgestrategi 17

6 Databehandling og analyse 21 4 DE INKLUDEREDE STUDIER 23 Typer af studier 23 Studiernes karakteristika 25 Studiernes formål 26 5 RESULTATER 29 Interventionerne og deres effekt 29 Systematiske reviews og meta-analyser 39 Ikke-systematiske reviews 42 Andre studier 43 6 DISKUSSION 45 Sammendrag af hovedresultater 45 Forskningsoversigtens begrænsninger 48 7 KONKLUSION 49 Implikationer for praksis 49 Implikationer for fremtidig forskning 50 BILAG 53 LITTERATUR 65 SFI-RAPPORTER SIDEN

7 FORORD Når parforholdet ophører, er det ofte forbundet med store personlige, sociale og økonomiske konsekvenser. Denne rapport bidrager med en systematisk forskningsoversigt over studier af programbaserede interventioner målrettet samlevende forældre og par med henblik på at forebygge eller forhindre samlivsbrud. Formålet er at belyse, hvorvidt der findes validerede programbaserede interventioner med påvist effekt i forhold til at forebygge eller forhindre, at samlivsbrud opstår. Manuskriptet til nærværende forskningsoversigt er udarbejdet af forsker Lisbeth Trille G. Loft, og datamaterialet, som forskningsoversigten bygger på, er tilvejebragt af videnskabelig assistent Stine Bagger og bibliotekar Kurt Mathiesen. Forskningsoversigten er bestilt og finansieret af Egmont Fonden. København, april 2014 AGI CSONKA 5

8

9 RESUMÉ Adskillige undersøgelser beskæftiger sig med at kortlægge de personlige, sociale og økonomiske omkostninger, som samlivsbrud kan medføre. Og vi ved, at i dagens Danmark er der langt mellem idealet om til døden jer skiller og virkelighedens verden. Men hvordan ser billedet ud, hvis vi zoomer ind på tiden, inden et samlivsbrud opstår? Med denne systematiske forskningsoversigt (herefter: forskningsoversigt) undersøger vi, om der findes velafprøvede, programbaserede samlivsorienterede interventioner med dokumenteret effekt i forhold til at forebygge eller forhindre samlivsbrud. Der er således tale om interventioner, som enten direkte forebygger eller forhindrer samlivsbrud, eller som indirekte forebygger eller forhindrer samlivsbrud ved at forbedre parrenes kommunikation, håndtering af konflikter og tilfredshed i samlivet. RESULTATER I forskningsoversigten afsøger, opsummerer og vurderer vi på effekten af eksisterende interventioner via en systematisk gennemgang af videnskabelige og evidensbaserede studier. På baggrund af vores indsamlede datamateriale konkluderer vi, at der for nogle få af de fundne parpro- 7

10 grammer er evidens for en positiv effekt i forhold til direkte eller indirekte at kunne forebygge eller forhindre samlivsbrud. Programmerne PREP, ECCT og EPL fremhæves i denne opsummering, fordi de tre er bedst evalueret og dokumenteret. De øvrige 10 programmer, der indgår i forskningsoversigten, er ikke blevet evalueret i mere end et enkelt studie. Disse programmer er derfor ikke lige så velegnede at bygge på, hvis man ønsker at udvikle en vidensbaseret strategi for at forebygge eller reducere andelen af par, der går fra hinanden. Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) er den mest veldokumenterede intervention. Det er her, der er flest og mest velgennemførte studier også studier, der er lavet uafhængig af dem, der opfandt PREP-programmet. I den amerikanske kontekst er der fundet generelle effekter af PREP, dvs. at der er fundet positive resultater for par med forskellig baggrund og kontekst. Uden for USA er der kun fundet en positiv effekt blandt par med høj risiko for samlivsbrud. I afprøvningen af PREP i den skandinaviske kontekst blandt par, der ventede barn, blev der ikke fundet nogen effekt. Couples Coping Enhancement Training (CCET) har dokumenteret en kortsigtet effekt blandt par med børn i alderen 2-12 år, hvor parrene oplever stress i forhold til børnenes opvækst. Ein Partnershaftliches Lernprogramm (EPL) har dokumenterede direkte og langsigtede effekter blandt par, der planlægger at blive gift, og blandt par med et ønske om at blive bedre til at kommunikere med hinanden og løse konflikter. En stor begrænsning er imidlertid, at dette program udelukkende er testet i Tyskland, og udelukkende på en begrænset gruppe hvide middelklasseborgere. Sandsynligheden for en positiv effekt i en mere socialt udsat befolkningsgruppe kendes således ikke. Kigger man på det metodiske grundlag i de tre ovennævnte programmer, der som nævnt har størst dokumenteret, positiv effekt for parrene, har programmer, der bygger på: kognitiv adfærdsterapi god kommunikationspraksis samt stresshåndtering 8

11 succes med at forebygge eller forhindre samlivsbrud. Det vil således være oplagt at tænke disse behandlingsmæssige byggesten ind i fremtidige programmer. Alt i alt er der stort set ikke specifikke målinger i dansk kontekst ud over Trillingsgaards studie, hvor man ikke fandt effekt af programmet for gravide par på trods af et ellers solidt og velgennemført studie. Det, vi har at basere os på i Danmark, er således de internationale undersøgelser med samstemmende positive resultater på relativt forskellige målgrupper. PERSPEKTIVER Samlet set er programbaserede interventioner målrettet at forebygge eller forhindre samlivsbrud til gavn for de par, som deltager. Størstedelen af de 13 interventioner, der undersøges i forskningsoversigtens inkluderede studier, rapporterer en eller flere positive effekter. Imidlertid vurderer vi, at der bør tages forbehold for mange af disse studiers validitet og generaliserbarhed. I flere af studierne udgør deltagerne nogle særlige, afgrænsede grupper, hvis sammensætning kan influere på effekten. For eksempel er deltagerne i flere af studierne par, som allerede har besluttet, at de vil giftes, eller par, som venter deres første barn. Det er plausibelt at antage, at disse par allerede på forhånd var mere motiverede end gennemsnittet for at indgå i interventionen. I andre studier er parrene motiveret af selv at besvare en annonce, der leder efter deltagere og derfor henvender sig til par, som gerne vil lære at kommunikere bedre, løse konflikter og blive mere tilfredse i deres samliv. Derudover er der en del studier, hvor antallet af deltagende par er relativt lille, og/eller mange par falder fra undervejs i studiet, således at det ikke er tilfældigt, hvem der stadig er med ved studiets afslutning. De par, der vælger at færdiggøre interventionen, er potentielt også de par, der føler, at de får mest ud af at deltage. Det er imidlertid også bemærkelsesværdigt, at med undtagelse af de studier, der undersøger effekten af The Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP), er interventionernes deltagere meget ens. Selvom enkelte interventioner koncentrerer sig om bestemte målgrupper (fx par, som skal være forældre for første gang), så er langt de fleste par, som studierne baserer deres resultater på, hvide par fra middelklassen. Det betyder, at man kun har meget begrænset viden om, hvordan interventionerne kan have forskellig virkning hos andre forskellige typer af par. 9

12 I beskrivelsen af indsatserne nævnes der meget lidt om, hvordan de værktøjer, parrene får med hjem, skal blive en integreret del af deres hverdag. Overvejelser af den art vil formodentlig kunne bidrage til, at deltagerne får et meget langsigtet udbytte af forløbene. Derudover bør det fremhæves, at på trods af at mange studier viser, at interventionerne har positive effekter, er disse effekter ofte kun kortsigtede. Det vil sige, at for mange af de undersøgte interventioner synes de målte effekter at være forsvundet allerede efter fx 1 år. Denne forskningsoversigts resultater kan danne udgangspunkt for diskussioner af, hvordan vi i den danske kontekst skal forholde os til samlivsorienterede programbaserede interventioner, der har til formål at forhindre eller forebygge samlivsbrud. Mens det står klart, at denne type interventioner har et potentiale, er det vigtigt at forholde sig til, hvilke interventioner som er meningsfyldte at arbejde med i den danske kontekst, samt hvordan vi sikrer en grundig videnskabelig evaluering af kortsigtede såvel som langsigtede effekter. Resultaterne i denne forskningsoversigt er især relevante for organisationer, politikere, praktikere såvel som for forskere, der beskæftiger sig med samlivsbrud. GRUNDLAG Undersøgelsen bygger på systematiske elektroniske litteratursøgninger. Foruden at udføre strukturerede elektroniske søgninger i PsycInfo, Academic Search Premier, SocIndex, Web of Science og Medline, er der også gennemført manuel litteratursøgning via Google, Google Scholar samt en række relevante svenske, norske og danske hjemmesider. Datamaterialet var i udgangspunktet afgrænset til kvantitative studier, som er publiceret i år 2000 og frem, og som er udført i Danmark, Norge, Sverige, Canada, Australien eller USA. Datamaterialet omfatter i alt 42 studier. Datamaterialet indeholder systematiske reviews, meta-analyser, eksperimentelle studier, kvasi-eksperimentelle studier, ikke-systematiske reviews og ikke-eksperimentelle studier. 10

13 KAPITEL 1 BAGGRUND Dette kapitel introducerer baggrunden for forskningsoversigtens problemstilling. PROBLEMSTILLING Danmarks Statistiks beregninger af skilsmisseprocenten for 2012 viser, at 42,7 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse (Danmarks Statistik, 2013). Dertil kommer alle de ugifte par, som ender med at gå fra hinanden. Det betyder blandt andet, at hvert tredje barn vil opleve, at deres forældre går fra hinanden (Christoffersen, 2004; Ottosen & Stage, 2012). Dermed er samlivsbrud en af de mest almindelige livskriser blandt danske børn (Egmont Fonden, 2014). Forskningen viser, at der ofte er store omkostninger for børn såvel som for forældre og samfund i forbindelse med forældres skilsmisse (fx Amato & Boyd, 2014). Hvor der i de senere år har været et klart fokus på at afdække og systematisere viden om disse konsekvenser, har der imidlertid kun i mindre grad været fokus på at indsamle og systematisere viden om, hvordan samlivsbrud kan forebygges eller helt undgås. En forskningsoversigt over programbaserede samlivsorienterede interventioner med dokumentet effekt i forhold til at kunne forebygge eller for- 11

14 hindre samlivsbrud blandt samlevende forældrepar har derfor et stort potentiale i den danske kontekst. Dog skal man huske på, at det ikke er i alle tilfælde, at man kan eller skal undgå, at forældre og par går fra hinanden. Der kan være situationer, hvor det at flytte hver for sig er den bedste løsning. Fordi det er en individuel vurdering, hvorvidt et brud er den bedste løsning, er det ikke en problemstilling, der indgår i denne forskningsoversigt. Det vil sige, at vi ikke beskæftiger os med, hvorvidt samlivsbrud bør undgås, men udelukkende belyser, hvorvidt der findes velafprøvede interventioner med dokumenteret effekt i forhold til at forebygge eller forhindre samlivsbrud. Der findes i dag en lang række samlivsorienterede interventioner. Et fælles træk ved de fleste af disse interventioner er, at de har til hensigt at forebygge problemer og fremme positive kvaliteter hos parrene. Denne forskningsoversigt tager udgangspunkt i videnskabelige og evidensbaserede studier. Evidens betyder bevis og er den bedste viden, man har om et givent forhold. Med videnskabelige og evidensbaserede studier mener vi således fagfællebedømte publikationer, som har til hensigt at tilvejebringe den aktuelt bedste viden. Den amerikanske forskning er dominerende i forhold til både at udvikle og evaluere interventioner, og derfor er en stor del af de inkluderede studier amerikanske. I den amerikanske kontekst benyttes der mange betegnelser for samlivsorienterede interventioner: premarital education, premarital enrichment, preventive education, relationship education og relationship enhancement. Det er tydeligt at se, at i den amerikanske kontekst har disse interventioner traditionelt været knyttet til indgåelsen af ægteskabet. I nyere forskning har man imidlertid været opmærksom på, at det ikke kun er i forberedelsen til ægteskabet, at det er gavnligt at fokusere på et velfungerende parforhold og samliv, men at det er noget, der kan være nyttigt hele livet igennem. Størstedelen af samlivsorienterede interventioner tager deres udspring i sociale læringsteorier, kognitive adfærdsterapier og kommunikationsteorier. Derudover bygger mange af de interventioner, der benyttes og udvikles i dag, også på erfaringer fra den empiriske forskning. En kortlægning af viden om velafprøvede og dokumenterede programbaserede interventioner, der forebygger eller helt forhindrer samlivsbrud, er et vigtigt redskab i beslutningsprocessen omkring, hvilke interventioner der potentielt kan satses på i fremtiden. 12

15 KAPITEL 2 FORMÅL Dette kapitel beskriver forskningsoversigtens formål. Der skelnes imellem primære og sekundære formål. PRIMÆRE FORMÅL Denne forskningsoversigts primære formål er at afsøge, opsummere og vurdere effekten af eksisterende interventioner målrettet forældre og par, som direkte har til hensigt at: forebygge eller forhindre samlivsbrud. Risikoen for samlivsbrud er tæt forbundet med kvaliteten af et parforhold (Adler-Baeder, Higginbotham & Lamke, 2004). I forbindelse med interventioner vurderes kvaliteten af et parforhold ofte ud fra, hvordan et par kommunikerer med hinanden, håndterer stressfulde situationer og forstår hinandens behov (Bradbury & Lavner, 2012; Cordova m.fl., 2005). For at give et mere komplet billede af de relevante interventioner, der findes, har vi derfor valgt også at inkludere interventioner, som arbejder med at forbedre parrenes kommunikation, håndtering af konflikter og tilfredshed i samlivet. Interventioner, der fokuserer på et eller flere af 13

16 disse temaer, og som er specifikt er målrettet forældre og par, betegner vi som indirekte interventioner. Denne forskningsoversigt har derfor også til formål at afsøge, opsummere og vurdere effekten af eksisterende indirekte interventioner målrettet forældre og par, som har til hensigt at: forbedre parrenes evne til at kommunikere med hinanden forbedre parrenes evne til at håndtere konfliktfyldte situationer forbedre parrenes tilfredshed i deres samliv. SEKUNDÆRE FORMÅL Ud over at afsøge, opsummere og vurdere effekten af eksisterende interventioner vurderer vi også, om der er omstændigheder, der kan bidrage til, at den samme intervention eventuelt tilskrives forskellig effekt i forskellige studier. I den forbindelse inddrager vi følgende perspektiver: hvorvidt en interventions effekt varierer for forskellige populationer hvorvidt en interventions effekt varierer i forskellige kontekster hvorvidt en intervention har hensigter i tillæg til dem, vi er interesserede i hvorvidt en intervention potentielt producerer utilsigtede eller uønskede konsekvenser Vores undersøgelse af primære såvel som de sekundære formål er udelukkende baseret på de 42 studier, der er inkluderet i denne forskningsoversigt. 14

17 KAPITEL 3 METODE Dette kapitel beskriver, hvordan vi har tilvejebragt vores datamateriale. INKLUSIONSKRITERIER I vores elektroniske søgninger har vi fulgt fem kriterier for at inkludere studier af interventioner: 1. Det første kriterie er at afgrænse søgningen til studier, der er publiceret i år 2000 og frem. Denne tidsmæssige afgrænsning er valgt, da interventioner i forhold til samlivsbrud er et relativt nyt forskningsområde, samt at validiteten i evalueringsbaserede forskningsdesigns er blevet signifikant forbedret siden år Dog kan de indsamlede data, som de forskellige studier er baseret på, være ældre end år Det andet kriterie er at afgrænse søgningen til studier fra Danmark, Norge, Sverige, Canada, Australien og USA. Denne geografiske afgrænsning er begrundet med, at det er vigtigt at tage afsæt i nationale kontekster, der ligner den danske, hvilket er tilfældet med Norge, Sverige, Canada og Australien. Derudover har vi valgt at inkludere USA, da langt størstedelen af publicerede studier af interventioner i forhold til samlivsbrud er amerikanske. Et andet, mere praktisk ar- 15

18 gument, er, at studierne skal være tilgængelige enten på engelsk eller på et af de skandinaviske sprog (dansk, norsk eller svensk). Vores søgemetode betyder, at kun videnskabelige værker, der er indført i de anvendte elektroniske databaser med en engelsk eller skandinavisk titel og/eller resume, er inkluderet. Ud over at være en praktisk foranstaltning retfærdiggøres vores sproglige afgrænsning også af, at engelsk er det primære internationale forskningssprog. 3. I udgangspunktet var det bestemt, at vi kun skulle inkludere studier af interventioner målrettet forældre. Det viste sig dog meget tidligt i vores søgeproces, at studier af interventioner med henblik på at forebygge samlivsbrud kun sjældent skelnede mellem, hvorvidt de deltagende par var forældre eller ej. Derfor besluttede vi at udvide vores søgning med et tredje kriterium, således at vi også inkluderer interventioner, hvor der deltog par med børn og par uden børn. 4. I vores søgning identificerede vi også en del studier af interventioner, der havde flere formål på samme tid. Der var flere af de evaluerede interventioner, som også indeholdt mål om både forældretræning såvel som at forbedre kommunikationen mellem forældrene og tilfredsheden med deres indbyrdes forhold. Interventioner, som fokuserer på parforholdet og dermed også forældres indbyrdes forhold, er inkluderet i vores oversigt. 5. Fordi muligheden for at kunne dokumentere en egentlig målbar effekt er forbeholdt kvantitative studier, afgrænsede vi vores søgning metodologisk til kun at indeholde studier med et kvantitativt og evalueringsbaseret forskningsdesign. Dette kriterie betyder, at vi har inkluderet studier med følgende forskningsdesigns: systematiske forskningsoversigter, meta-analyser, kontrollerede forsøg, forløbsundersøgelser, registerstudier og spørgeskemaundersøgelser. 16

19 Tabel 3.1 giver et overblik over de fem søgekriterier, vi har anvendt. TABEL 3.1 Anvendte inklusions kriterier. Kriterier Tidspunkt for publicering Geografisk område Interventionens deltagere Interventionens formål Metodologisk tilgang Afgrænsning År 2000 og frem Danmark Norge Sverige Canada Australien USA Par med børn Par uden børn Forebygge eller forhindre samlivsbrud Centralt fokus på at forbedre parrenes indbyrdes forhold Systematiske forskningsoversigter Meta-analyser Kontrollerede forsøg Forløbsundersøgelser Registerstudier Spørgeskemaundersøgelser SØGESTRATEGI For at undersøge vidensgrundlaget for programbaserede interventioner med dokumentet effekt i forhold til at forebygge eller forhindre samlivsbrud har vi udført elektroniske litteratursøgninger. Det er gennem disse søgninger, at vi har rekvireret den litteratur, forskningsoversigten er baseret på. Det første trin i vores elektroniske litteratursøgning var at foretage en indledende pilotsøgning. En pilotsøgning er nødvendig for at kunne sammensætte den mest relevante og præcise søgestreng. Vores pilotsøgning bidrog til at indsnævre forskningsfeltet, specificere vores inklusionskriterier yderligere samt præcisere de mest centrale begreber i litteraturen. Efter at have gennemført pilotsøgningen var vores næste trin en systematisk databasesøgning. Formålet med denne systematiske søgning var at identificere evidensbaserede studier af interventioner på baggrund af resultaterne fra vores pilotsøgning. Den systematiske søgning blev udført i fem af de største, og for vores formål mest relevante, databaser. De anvendte databaser er: 17

20 PsycInfo Academic Search Premier SocIndex Web of Science MedLine. PsycInfo indeholder over 3 millioner henvisninger og abstracts af tidsskriftsartikler, kapitler, bøger og afhandlinger. De ældste værker kan dateres tilbage til 1887 og rummer materiale fra mere end internationale tidsskrifter. Ud over at dække det psykologiske felt indeholder PsycInfo også information fra relaterede discipliner. Disse discipliner inkluderer fx sociologi, antropologi, medicin og pædagogik. Academic Search Premier er en tværfaglig indeksering af mere end internationale akademiske tidsskrifter. Academic Search Premier dækker næsten alle akademiske discipliner, og de ældste tidsskrifter kan dateres tilbage til SocIndex er den mest omfattende sociologiske forskningsdatabase. Den indeholder mere end tidsskrifter, og de ældste værker dateres tilbage til Derudover indeholder SocIndex et stort antal referencer til bøger, monografier, konferencepapirer og lignende materiale. Web of Science er en tværfaglig database, der dækker over mere end af de mest indflydelsesrige tidsskrifter i verden. Web of Science indeholder også akademiske bøger samt konferencepapirer, og de ældste værker kan dateres tilbage til år MedLine er den mest benyttede sundhedsvidenskabelige bibliografiske database. MedLine har indekseret mere end 21 millioner artikler fra mere end tidsskrifter, og det er muligt at søge litteratur tilbage til Vi søgte efter litteratur i PsycInfo, Academic Search Premier og SocIndex via databaseværten EBSCO s elektroniske søgeflade. Litteratur fra Web of Science og MedLine søgte vi via Web of Sciences elektroniske søgeflade. Til hver af de to søgeflader havde vi sammensat en søgestreng baseret på vores erfaringer fra vores pilotsøgning. Boks 3.1 og Boks 3.2 viser vores søgestreng til henholdsvis EBSCO og Web of Science. Da der er en smule forskel på, hvordan den samme søgestreng teknisk defineres i hver af de to elektroniske søgeflader, har vi valgt at inkludere begge søgestrenge. 18

21 BOKS 3.1 Anvendt søgestreng i EBSCO. (((marital N4 prevent*) OR (divorce N4 prevent*) OR (prevent* AND ("marital conflict" OR "marital satisfaction" OR "marital instability" OR "marital distress" OR "marital dissatisfaction" OR "marital quality" OR "marital dysfunction" OR "marital counseling" OR "marital enrichment" OR "marital functioning" OR "marital therapy" OR "marital happiness" OR "marital relations" OR "marriage counseling" OR "divorce" OR "marital adjustment" OR "family life education"))) AND (intervention* OR program*) AND (effect* OR efficacy OR outcome* OR measure*) AND (parent* OR child*)) OR ((prevent* AND (couple* OR cohabit*) AND ("relationship conflict" OR "relationship satisfaction" OR "relationship instability" OR "relationship distress" OR "relationship dissatisfaction" OR "relationship quality" OR "relationship dysfunction" OR "relationship counseling" OR "relationship enrichment" OR "relationship functioning" OR "relationship therapy" OR "relationship happiness" OR "relationship relations" OR "marriage counseling" OR "divorce" OR "relationship adjustment" OR "family life education")) AND (intervention* OR program*) AND (effect* OR efficacy OR outcome* OR measure*)) Fra 2000 og frem, kun PeerReviewede tss. Anm.: *Angiver, at søgningen inkluderer forskellige endelser og bøjninger af det pågældende ord. BOKS 3.2 Anvendt søgestreng i Web of Science. (((marital NEAR/4 prevent*) OR (divorce NEAR/4 prevent*) OR (prevent* AND ("marital conflict" OR "marital satisfaction" OR "marital instability" OR "marital distress" OR "marital dissatisfaction" OR "marital quality" OR "marital dysfunction" OR "marital counseling" OR "marital enrichment" OR "marital functioning" OR "marital therapy" OR "marital happiness" OR "marital relations" OR "marriage counseling" OR "divorce" OR "marital adjustment" OR "family life education"))) AND (intervention* OR program*) AND (effect* OR efficacy OR outcome* OR measure*) AND (parent* OR child*)) OR ((prevent* AND couple* AND ("relationship conflict" OR "relationship satisfaction" OR "relationship instability" OR "relationship distress" OR "relationship dissatisfaction" OR "relationship quality" OR "relationship dysfunction" OR "relationship counseling" OR "relationship enrichment" OR "relationship functioning" OR "relationship therapy" OR "relationship happiness" OR "relationship relations" OR "marriage counseling" OR "divorce" OR "relationship adjustment" OR "family life education")) AND (intervention* OR program*) AND (effect* OR efficacy OR outcome* OR measure*)) Fra 2000 og frem. Anm.: *Angiver, at søgningen inkluderer forskellige endelser og bøjninger af det pågældende ord. Ud over søgningen i de fem databaser udførte vi en mindre manuel elektronisk søgning ved hjælp af Google og Google Scholar samt via en række relevante danske, norske og svenske hjemmesider. Vi vurderede, at denne manuelle søgning var et nødvendigt supplement for at kortlægge, hvilke interventioner der findes i den skandinaviske kontekst. Dertil kommer, at der kan være interventioner, der ikke er publiceret i interna- 19

22 tionale, fagfællebedømte videnskabelige tidsskrifter, men hvor effektevalueringen er beskrevet i rapportform I vores manuelle søgning anvendte vi en række relevante søgeord og kombinationer af disse. Eksempler på søgeord er: forebyggelse, samlivsbrud, skilsmisse, indsatser, interventioner, effekt, evaluering. Hvert søgeord blev oversat til henholdsvis norsk, svensk og engelsk. Fordi litteratursøgninger via Google, Google Scholar samt relevante hjemmesider ikke kun returnerer referencer til relevante studier, men i stedet ofte inkluderer resultater fra en bredere søgning, har vi i vores opgørelse over det samlede antal returnerede referencer fra den manuelle øgning kun medtaget relevante litteraturreferencer. I Tabel 3.2 ses resultatet af vores systematiske og vores manuelle elektroniske litteratursøgninger. TABEL 3.2 Resultat af elektronisk litteratursøgninger. Søgning Antal referencer Systematisk database søgning via EBSCO s søgeflade 624 Systematisk database søgning via Web of Sciences søgeflade 335 Manuel søgning 30 Samlet antal referencer 989 Antal dubletter 408 Samlet antal referencer efter fjernelse af dubletter 581 Af ressourcemæssige hensyn har vi desværre ikke haft mulighed for at gennemføre udførlige kædesøgninger. Kædesøgning er en søgestrategi, hvor man tager udgangspunkt i de referencer, som publikationer, man ved er relevante, har citeret. Derudover benytter man også de nøgleord, 20

23 som specifikke relevante publikationer er indekserede under, til at lave endnu en søgning i de elektroniske databaser. Vi har ikke søgt i Dissertation Abstracts Online eller lignende databaser, som indeholder referencer til ph.d.-afhandlinger. På trods af at der ikke blev gennemført en kædesøgning eller søgt efter ph.d.-afhandlinger, anslår vi, at de inkluderede studier udgør et tilfredsstillende datamateriale. Undervejs i gennemlæsningen af de inkluderede studier og i gennemgangen af deres citerede litteratur er vi ikke umiddelbart faldet over yderligere studier, som kunne være af direkte relevans for denne forskningsoversigt. Dog kan der selvfølgelig godt være studier, som er undsluppet vores opmærksomhed. DATABEHANDLING OG ANALYSE Alle referencer fundet i vores elektroniske søgninger blev importeret til databehandlingsprogrammet Reference Manager, der er specielt egnet til at håndtere et stort antal litteraturreferencer. I forbindelse med import til Reference Manager er det muligt at identificere dubletter, dvs. hvor den samme reference optræder flere gange. Fordi de databaser, hvor vi har foretaget vores elektroniske søgninger, alle dækker det socialvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige felt, forventer vi et naturligt overlap, som vil producere et vist antal dubletter. Ud af de 989 referencer, vi fandt gennem vores elektroniske søgninger, var 408 referencer dubletter. Efter fjernelsen af disse dubletter udgjorde vores datamateriale 581 referencer. Alle fundne referencer blev gennemgået via to indledende uafhængige screeninger for at ekskludere studier, der var umiddelbare irrelevante for denne forskningsoversigts formål. Hver references relevans og kvalitet blev vurderet på baggrund af vores opstillede inklusionskriterier. Disse to indledende uafhængige screeninger blev foretaget af forfatteren af denne rapport og et medlem af forskningsgruppen. De to indledende screeninger var baseret på en gennemgang af titel og resume for hver af de 581 referencer. Der var 97 pct. enighed mellem disse to uafhængige screeninger. Bedømmelsen af de resterende 3 pct. blev foretaget på baggrund af en gennemlæsning af hele den publikation, referencen henviste til. Som følge af disse to indledende uafhængige screeninger blev 503 referencer sorteret fra. De studier, som de 21

24 resterende 78 referencer henviste til, blev indhentet og gennemgået i fuld tekst med henblik på en endelig screening. Den grundige gennemgang af hvert af de 78 indhentede studier i den endelige screening resulterede i, at 36 studier blev sorteret fra. De resterende 42 studier blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet. Det er disse 42 studier, der danner grundlaget for denne forskningsoversigt. Vores elektroniske søgninger og screeningprocessen er illustreret i et forløbsdiagram i bilagsfigur B

25 KAPITEL 4 DE INKLUDEREDE STUDIER Dette kapitel beskriver resultaterne af vores elektroniske litteratursøgninger. TYPER AF STUDIER Ud af de 42 studier, som blev vurderet relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet, mødte 34 alle fem af vores opstillede inklusionskriterier. Yderligere 7 studier blev vurderet så relevante, at de kunne inkluderes, på trods af at de ikke opfyldte vores krav til geografisk område (studierne var udført i Schweiz eller Tyskland). Derudover inkluderede vi også 2 centrale studier 1, som ikke opfyldte vores krav om at være publiceret efter år 2000 (publiceret i 1992 og i 1998). Alle de inkluderede studier forsøger at besvare, hvorvidt en eller flere interventioner har den ønskede effekt, og defineres derfor som effektstudier. En forudsætning for at kunne måle en effekt i praksis er, at man ved præcist, hvad det er, man ønsker at måle effekten af. Det vil sige, at der skal foreligge en klar definition af, hvad man vil måle (fx tilfredshed i samlivet). Dernæst skal man vide, hvad de(n) givne interventions formål er, og sikre sig, at man er i stand til at måle dette på en meningsfuld måde. Typisk vil man være interesseret i a) at undersøge effek- 1. Et af disse studier var udført i Tyskland (Hahlweg m.fl., 1998). 23

Videnskortlægning og praksisafdækning

Videnskortlægning og praksisafdækning Videnskortlægning og praksisafdækning Det kriminalpræventive råd og Trygfonden udbyder opgaven: Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund På basis af den aktuelt

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

indsats for sygemeldte

indsats for sygemeldte Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte En litteraturoversigt 12:06 Jan Høgelund 12:06 EFFEKTER AF DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS FOR SYGEMELDTE EN LITTERATUROVERSIGT JAN HØGELUND

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING

INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING SFI NOTAT INKLUSIONSPANELET ET FORSKNINGSPROJEKT OM INKLUSION AF ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I DEN ALMINDELIGE UNDERVISNING STATUSNOTAT 1 Af Mikkel Lynggaard og Mette Lausten INKLUSIONSPANELET. ET FORSKNINGSPROJEKT

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 260 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 260 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 260 Offentligt 14:11 LITTERATURSTUDIE AF HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE MALENE RODE LARSEN & JAN HØGELUND KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010)

på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Coaching forskning på evidensbaseret grundlag Centrale empiriske studier gennem tyve år (1990 2010) Status for tyve års evidens baseret empirisk forskning På verdensplan findes i alt blot tretten publicerede

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis

Fælles værdigrundlag. Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag Inklusion viden til praksis Fælles værdigrundlag 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen,

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Evidens i socialpædagogisk arbejde

Evidens i socialpædagogisk arbejde Evidens i socialpædagogisk arbejde Om virkningen af den pædagogiske indsats Om Evidens og socialpædagogik Evidens på feltets præmisser en dugfrisk illustration fra forskning i det socialpædagogiske felt

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015

kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Workshop 1 kl. 14.30-16.00 Torsdag d. 1. oktober 2015 Stella Mia Sieling-Monas, Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aalborg universitet stms@dps.aau.dk Kontroverser i forskning i socialt arbejde

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis

INKLUSION. - den svære vej fra idealer til praksis INKLUSION - den svære vej fra idealer til praksis Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Camilla B. Dyssegaard Postdoc, autoriseret psykolog Nyere inklusionsteori Inklusion og aktuelle tal fra DK

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar

Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar Hvordan måler vi effekten af forebyggelse? Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan måles effekt? 2. Effekt af forebyggende hjemmebesøg 3. Opsummering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk

Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv. Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk Far, mor og særlige børn - et forældreperspektiv Jeanette Ringkøbing Rothenborg www.tankespin.dk & www.vejvidere.dk INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg M. Sc. (Interkulturel Kommunikation og Ledelse,

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

aktivering for 12:20 en litteraturoversigt Brian Krogh Graversen

aktivering for 12:20 en litteraturoversigt Brian Krogh Graversen Effekter af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige en litteraturoversigt 12:20 Brian Krogh Graversen 12:20 EFFEKTER AF VIRKSOMHEDSRETTET AKTIVERING FOR UDSATTE LEDIGE EN LITTERATUROVERSIGT BRIAN

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search)

Embase Vejledning. Avanceret søgning (Advanced Search) Embase Vejledning Der er adgang til Embase fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk ) Har du ikke

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015

Mødet med skilsmissefamilien og børnene. Livsmod 25. september 2015 Mødet med skilsmissefamilien og børnene Livsmod 25. september 2015 Kort om stedet her PREP - Kommunikations kursus for par KIFF - Kurser fælles forældreansvar (skilte forældre) Samtalegrupper for børn

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

GRØNLÆNDERE I DANMARK

GRØNLÆNDERE I DANMARK GRØNLÆNDERE I DANMARK EN REGISTERBASERET KORTLÆGNING 15:29 SIDDHARTHA BAVISKAR 15:29 GRØNLÆNDERE I DANMARK EN REGISTERBASERET KORTLÆGNING SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af eksisterende viden om

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere