Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.57. Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Et område ved Taastrup Station, afgrænset mod nord af jernbanen,mod øst af Marievej, mod syd af Østerparken og Vesterparken samt mod sydvest af Ahornvej Taastrup Blandet bolig og erhverv Kongsbak Informatik

2 LOKALPLAN 1.57 Kirkevej Taastrup station Marievej Ahornvej Vesterparken Taastrup hovedgade Østerparken Parkvej Høje-Taastrup Kommune

3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.57 Et område ved Taastrup Station, afgrænset mod nord af jernbanen, mod øst af Marievej, mod syd af Østerparken og Vesterparken samt mod sydvest af Ahornvej

4 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.57 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Områdets historie og eksisterende forhold...4 Forhold til anden planlægning...4 Miljøvurdering...7 Forhold til Taastrup Bys andre funktioner, herunder støj...10 Tilladelser fra andre myndigheder...10 Bæredygtig udvikling...11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdeinddeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Afskærmningsforanstaltninger Grundejerforening Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplanens retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning...21 Bilag: Bilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning - matrikelplan Bilag 2: Lokalplanområdets delområder Bilag 3: Oversigtskort Bilag 4: Byggefelt Bilag 5 12: Etageplaner, facadeopstalter, rejst plan samt snit Bilag 13: Trafikmiljøvurdering

5 3 Redegørelse Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Områdets beliggenhed Lokalplan 1.57 omfatter et område, der ligger syd for jernbanen og mod vest, syd og øst er afgrænset af Ahornvej, Vesterparken, Parkvej og Marievej. Baggrund og formål med lokalplanen Der blev i 1998 afholdt en arkitektkonkurrence om den fremtidige udformning af Køgevej. Det vindende forslag er siden blevet bearbejdet og udbygget til en helhedsplan omfattende hele Taastrup Bymidte og dermed også stationsområdet. Stationsforpladsen er i dispositionsplanen bearbejdet med det formål at give pladsen en ny funktion som den samlende plads i byen og indgangsportal til handelsgaden Taastrup Hovedgade. Derudover skal det gøres lettere for pendlere at skifte mellem trafikarterne, så det bliver mere attraktivt at benytte den kollektive trafik dagligt. Stationsforpladsen skal gøres til en rumlig plads, der er indgang til bymidten og samtidig en plads, der samler mange funktioner og rummer trafikterminal, butikker og anden form for service. Der opføres derfor en 3 etagers bygning vest for Stationsforpladsen og en 1½ etagers bygning langs banearealet, der skal rumme Taastrup Bycenter. Bycenteret indeholder i stueetagen en stor dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker samt butikker, der kan understøtte trafikterminalen og servicere pendlerne. På de to øvrige etager i den 3-etagers bygning indrettes boliger og et parkeringshus. Formålet med at placere boliger vest for Stationsforpladsen er, at der skabes liv i og omkring bycenteret også uden for butikkernes åbningstider. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser for anvendelse af lokalplanområdet samt bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende.

6 Endvidere fastlægger lokalplanen krav til parkeringsdækning og krav til udeopholdsareal for bolig- og erhvervsfunktionen. 4 Områdets historie og eksisterende forhold Taastrups opståen og anlæggelse af jernbanen I 1847 bliver jernbanen mellem København og Roskilde åbnet for person- og godstrafik. Hvor jernbanen skærer Køgevej i yderkanten af landsbyen Taastrup-Valby, bliver der bygget en station, som får navnet Køgevejen Station. Her er der også forbindelse med diligencen fra Køge, så passagerer og gods kan udveksles. Udviklingen omkring stationen står i stampe indtil 1900-tallet, men så sker der en byudvikling og Taastrup udvikler sig omkring 1900-tallet til en handels- og serviceby for Hedeboegnens bønder. Der bygges skoler, kommunekontor, gas- og vandværk. En ny flot 2 etagers stationsbygning nord for banen erstatter den gamle stationsbygning af træ. Småhusene langs Køgevej erstattes af 2- og 3 etagers huse, der prydes med resalitter, karnapper og tårne. Taastrup udvikler sig mere og mere til en købstadslignende stationsby med Køgevej som livsnerven. I 1963 kommer der S- togsforbindelse til Taastrup, og byen vokser eksplosivt med nye parcelhusområder. I 1972 bliver Taastrup Stationscenter bygget med et stort udvalg af butikker, beregnet især for de mange, der benyttede toget til og fra arbejde. Taastrup Station nedrives i 1978, og stationen flyttes til arealet syd for banen tillige med busstationen. Arealet mellem Ahornvej og banearealet har tilhørt Bane- Danmark og været anvendt til nyttehaver. Områdets karakter Området har i dag karakter af ubenyttethed, reserve parkeringsareal og oplagringsplads. Støjgenen fra togtrafikken har bevirket, at området vest for Taastrup Station ikke er blevet bebygget, da det kræver afskærmning mod støj fra togtrafikken. Forhold til anden planlægning Regionplan 2005 Støj: I Regionplan 2005, redegørelse om støj står der, at ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende jernbaneanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområderne ikke overstiger 60 db. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 65 db, mens den for rekreative områder er 55 db.

7 5 Detailhandel Rammer for detailhandel: I Regionplan 2005 er det målet, at den regionale detailhandelsstruktur fastholdes. Regionplanen skal medvirke til at sikre, at de er et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer. Butikkerne bør placeres i den centrale del af en by eller bydel, hvor der er god tilgængelighed især for borgere uden bil, samt placeres, så afstanden til indkøbsmuligheder begrænses.. Regionplan 2005 skal sammen med kommuneplanerne sikre en bæredygtig detailhandelsstruktur. I Regionplan 2005 fastsættes for de centrale byområder rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i kommuneplanen. Der er fri ramme for Køgevej/Taastrup By for nybyggeri og omdannelse til butiksformål. Rammer for nybyggeri og omdannelse indbefatter de resterende byggemuligheder i gældende lokalplaner. Kommuneplan temarevision af Kommuneplan 2000 Rammerne for udbygning af detailhandel i Taastrup Bymidte er m². Maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m² og for udvalgsvarer m² Kommuneplan 2006 temarevision af Kommuneplan 2000 Lokalplanen er omfattet af områderne 136 og 189 i kommuneplanen: Område 136 Lokalplanområdet er omfattet af område 136, hvor det fastlægges, at området anvendes til bolig og centerformål (butikker, kontorer, offentlig service, hotel og restaurantsformål. Områdets karakter med Taastrup Hovedgade som attraktiv strøggade skal fastholdes. Langs Taastrup Hovedgade skal der primært være butikker o.l. i stueetagen. I de overliggende etager kan der indrettes boliger, kontorer og liberale erhverv. På arealerne langs Østerparken, Vesterparken og sidegaderne kan der etableres boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner efter Byrådets nærmere godkendelse. Området skal i princippet trafikbetjenes fra Vesterparken og Østerparken, således at ingen ejendom får direkte tilkørsel fra Taastrup Hovedgade. Der udlægges arealer til parkering langs Vesterparken og Østerparken.

8 Langs Taastrup Hovedgade i en zone på 30 meter må bebyggelsesprocenten ikke overstige 100. For de øvrige arealer må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60. Langs Taastrup Hovedgade skal bebyggelsen opføres som sluttet randbebyggelse i 3 etager med mulighed for udnyttelse af tagetagen.. Husdybden må ikke overstige 13 meter. Der skal tilvejebringes et udeopholdsareal svarende til 50 % af boligarealets bruttoetageareal og 10 % af erhvervsarealets bruttoetageareal. Der skal anlægges 4 parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og én parkeringsplads per bolig. Bebyggelsen Medborgerhuset - på området mellem Parkvej og jernbanen søges bevaret. Ved Axeltorv udlægges et areal til offentlig tilgængeligt grønt område. Området er stationsnært og en del af bymidten. Område 189 Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan Området anvendes til centerformål og offentlige formål (stationsforplads, trafikterminal til bus, taxi, personbiler, cykler og fodgængere), detailhandel, offentlig service, liberale erhverv, administration, hotel, restaurant, café, møde- og konferencefaciliteter samt boliger. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 50% af boligarealets bruttoetageareal og 10 % af erhvervsarealet bruttoetageareal. Der skal anlægges 4 parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og 1 parkeringsplads pr. bolig. Byggeri i området skal med sin udformning bidrage til at styrke stationsforpladsen som en rummelig pladsdannelse og markere indgangen til bymidten. Området er stationsnært og en del af bymidten. Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter Taastrup Station, Stationsforpladsen og Medborgerhuset er omfattet af lokalplan Arealet ved Ahornvej er omfattet af byplanvedtægt Sektorplaner Lokalplanområdet forsynes via fjernvarme. 6 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og er stationsnært.

9 7 Miljøvurdering Bymiljø: Det vurderes at have en positiv virkning på Taastrup By og Taastrup Bymidte, at der lokaliseres et bycenter med en dagligvarebutik med et fuldvaresortiment, der kan danne en symbiose med udvalgsvarebutikkerne på Taastrup Hovedgade. Desuden kan et nyt bycenter ved Taastrup Station yde trafikterminalens pendlere gode indkøbsmuligheder på vej til og fra arbejde. Koncentration af detailhandel, opførelse af areal til erhvervs- og boligformål ved en trafikterminal vil skabe et øget kundeunderlag til den kollektive trafik og gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik En byfortætning af stationsområdet styrker Taastrup Bymidte og binder stationsområdet til Taastrup Hovedgade. Ud fra byrumsmæssige betragtninger er det vigtigt, at der etableres en bygning på Stationsforpladsen, der kan lukke pladsen mod vest og mod banearealet. Stationsforpladsen kan danne et lukket byrum i samspil med Medborgerhuset som den østlige væg i byrummet. Detailhandel: Analyse af udviklingsmulighederne for detailhandelen i kommunen udarbejdet af Institut for Centerplanlægning, ICP A/S i august 2005 konkluderer; - at etableres der en dagligvarebutik på m² samt yderligere m² mindre udvalgsvarebutikker ved Taastrup Station, vil det styrke den centrale del af Taastrup Hovedgade på bekostning af Taastrup Stationscenter, og - at en mulig løsning er at omdanne Stationscenteret til at rumme større udvalgsvarebutikker eller butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. ICP vurderer, at Taastrup Hovedgade mellem stationen og Taastrup Ret er en attraktiv handelsgade. Renoveringen af Taastrup Hovedgade har skabt et unikt miljø, der i vid udstrækning tager hensyn til forbrugernes krav om fredeliggjorte gader samt parkering tæt på butikkerne. Da projektet, Taastrup Bycenter, ikke ligger i umiddelbar tilknytning til Taastrup Hovedgade, er det meget væsentligt, at man forsøger visuelt og funktionelt at gøre distancen fra bycenteret til Taastrup Hovedgade så kort og let fremkommelig for kunderne som muligt. Trafik: Rambøll Nyvig a/s har udarbejdet en trafikmiljøvurdering af

10 Taastrup Bycenters påvirkning af trafikken i stationsområdet. Trafikmiljøvurdering er vedlagt lokalplanen. Se bilag 13 Støj og vibrationer Carl Bro a/s har udarbejdet et notat om støjbelastning fra togtrafik for Stationsforpladsen og Ahornvej. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr Støj og vibrationer fra jernbaner skal boligområder sikres et støjniveau udendørs under 60 db(a). Indendørs må støjniveauet i beboelsesrum ikke overstige 30 db(a). Carl Bro a/s har beregnet for bebyggelsen vest for Stationsforpladsen og på Ahornvej, at støjbelastningen på østfacaden er db(a) på sydfacaden mod Ahornvej db(a) og på vestfacaden db(a). Carl Bro a/s konkluderer derfor, at trafikstøjniveauet er større end 60 db(a) på de ydre facader og mindre end 60 db(a) på de indre facader, som vender ind mod gårdhaven. Alle boliger skal således være gennemgående fra facade til facade, for at opfylde kravet om at mindst én boligfacade skal have et støjniveau på under 60 db(a). Maksimalniveauet for støj er mindre end 85 db(a) på sydøst- og vestfacaderne, som er de facader med det største støjniveau. Støjniveauet er generelt større end 55 db(a) ved alle boligfacader, og det må påregnes, at alle facader skal have en tilstrækkelig god lydisolering for at sikre, at det indendørs støjniveau er mindre end 30 db(a). Ved sydøst- og vestfacaderne kan dobbeltkonstruktioner vise sig nødvendige. Carl Bro a/s vurderer, at krav til vibrationsniveau i boliger kan opfyldes, ligesom krav til vibrationsniveau i butikker og liberalt erhverv, også selvom der bygges nærmere end afstandskravet på 50 meter. Ifølge vejledningen er minimums afstanden til jernbanen 50 meter. Byggeafstand på mindre end 50 meter fra jernbanen skal verificeres ved måling af vibrationer i jorden. Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der registreret flere jordforureninger, som er følgende: - Ahornvej, matr. nr. 5 fc er der kortlagt et område på 270 m² som følge af en olieforurening med let flygtige kulbrinter fra et tankanlæg, der blev etableret i Københavns Amt har ved undersøgelse af ejendommen fundet en kraftig jordforurening med oliekomponenter op til 3100 mg kulbrinter/kg. Endvidere 8

11 er det sekundære grundvand forurenet med oliekomponenter og i mindre omfang med pesticider. - På matr. nr. 6 l og litra betegnelsen co er der fundet olieforurening i det sekundære grundvand, og det er vurderet, at der er risiko for forurening af det primære grundvand med kulbrinter. - På Stationsforpladsen (litra betegnelsen as ) har der tidligere været installeret tankstanderanlæg. I 2003 har Oliebranchens Miljøpulje udført undersøgelse omkring det tidligere tankstanderanlæg. Der blev udført en enkelt boring ved det ældste tankanlæg. Da det ikke har været muligt for Oliebranchens Miljøpulje at lokalisere et nyere tankanlæg, er der ikke foretaget yderligere boringer. - Høje-Taastrup Kommune har lavet en historisk redegørelse af mulige forureningskilder ved Taastrup Station, som viser følgende: - Ved Taastrup Godsbanegård findes der i fire tanke på 80 m3. - Ved DSB vaskeplads ved baneterrænet vest for nyttehaverne findes der i 1974 et tankanlæg med to tanke på liter - I 1989 anmeldes der olie- og kemikalieaffald på Godsbanevej, DSB s værkstedsområde, der består af olieaffald, batterier og olieholdig jord. - I 1997 tømmes to olieudskillere ved Godsbanevej anvises der 150 tons jord fra Taastrup Station, som er forurenet med olie, bly, cadmium og nikkel. Jordens forureningsgrad er klasse 1 og 2. 9 Forurening: Da bebyggelserne og anvendelsen af disse inden for lokalplanområdet understøtter eksisterende byfunktioner, forventes de kommende aktiviteter ikke at skabe forøget miljøbelastning. Den eksisterende infrastruktur inden for området har en kapacitet, så den kan forsyne de kommende bebyggelser. En koncentration af byfunktioner inden for lokalplanområdet kan sikre en optimal udnyttelse af vejanlæg, kollektiv varmeforsyning samt vand- og kloakforsyning. Dette kan medvirke til at mindske den generelle miljøbelastning, da eksisterende strukturer og ressourcer udnyttes optimalt. Konklusion på miljøvurderingen Yderligere bebyggelse til detailhandelsformål og til liberalt

12 erhverv samt boliger vil ikke belaste området, snarere styrke Taastrup Bymidte, da der kan skabes en symbiotisk virkning. Flere butikker i området kan bevirke, at der vil blive handlet lokalt af Taastrupborgerne frem for at der handles uden for området. Taastrup Station vil blive mere attraktiv som trafikterminal for pendlere med en forbedring af indkøbsmulighederne. Forøget trafikbelastning af krydset Taastrup Hovedgade/Vesterparken/Parkvej kan medføre, at krydset skal ombygges, så trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området forbedres. 10 Forhold til Taastrup Bys andre funktioner, herunder støj Området ligger omkring Taastrup Station. Stationsforpladsen er trafikterminalens knudepunkt, hvor der kan ske skifte mellem S-tog og busruter, og desuden er Stationsforpladsen indgang, en port, til Taastrup Bymidte. Sammenkoblingen af dagligvarebutik på Stationsforpladsen og specialbutikkerne på Taastrup Hovedgade skal styrke handelslivet i Taastrup Bymidte. Lokalplanområdet er udsat for støj fra jernbanelinien, hvor alle tog både person- og godstog mellem Øst og Vestdanmark passerer. Der passerede i 2005 per døgn 636 tog på strækningen mellem Vigerslev og Høje Taastrup, hvoraf de 218 er S- tog. Den samlede togtrafik svarer til, at der i gennemsnit passerer et tog forbi Taastrup Station næsten hvert andet minut. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner, er der opstillet vejledende støjgrænser i forbindelse med planlægning af områder, der grænser op til jernbanelinier. De vejledende støjgrænser fra jernbaner til boligbebyggelse er 60 db(a) målt ude og 30 db(a) målt inde i boligen. Støjgrænseværdierne for liberale erhverv så som kontorer er tilsvarende 65 db(a) målt ude og 30 db(a) målt indendørs. Det er grænser, som er midlet over 24 timer, det såkaldte energiækvivalente lydtryk over 24 timer, LAeq,24h. I vejledningen er der også givet en grænseværdi for det maksimale støjniveau, kaldet LAmx. Denne Støjgrænse er på 85 db(a). Det maksimale støjniveau repræsenterer støjen fra det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på banestrækningen. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik er 75 (KB-vægtet accelerationsniveau), som angivet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1983, Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø. Tilladelser fra andre myn- Jordforurening

13 digheder 11 Bygge-og anlægsaktiviteter på en ejendom med en kortlagt jordforurening kræver tilladelse fra amtet, jf. jordforureningslovens 8. Fortidsminder Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (Lov nr. 473 af 7. juni 2001). Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling.

14 12 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en bebyggelse vest for og nord for Stationsforpladsen. Bebyggelsen indeholder detailhandel samt funktioner, der er knyttet til trafikterminalen i stueetagen. De øvrige etager, første og anden etage, kan indeholde boliger eller liberalt erhverv samt et parkeringshus. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 5 c, 5 æ, 125 b, 125 e, 5 fb, 5 fc, 5 kt og litra as samt dele af matr. nr.: 5 ey og 125 f alle Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdeinddeling og zonestatus Lokalplanens område opdeles i 3 delområder: Delområde A, B og C. Se kortbilag 2. Lokalplanens område ligger i byzone og inden for i Kommuneplan 2006 angivne stationsnære område i Taastrup. 4. Områdets anvendelse Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed med Delområde A Delområde A må kun anvendes til forplads til Taastrup Station, trafikterminal med busholdeplads, taxiholdeplads, terminalparkering, cykelparkering samt opholdsarealer. Bebyggelse omkring Stationsforpladsen må kun anvendes til detailhandel, restaurant, café, billetsalg, offentlig ser-

15 hjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. vice, liberalt erhverv, administration samt boliger. Detailhandelsdelen kan max udgøre m² bruttoetageareal Delområde B 13 Delområde B, Medborgerhuset, må kun anvendes til restaurant, café, udstillingsformål, møde- og konferencefaciliteter. Det gamle banehus, matr. nr. 125 e, må kun anvendes til liberalt erhverv og/eller bolig. Matr. nr. 125 b, Jehovas Vidnes Rigssal må kun anvendes til møde- og konferencefaciliteter samt administration Delområde C Delområde C må kun anvendes til liberalt erhverv samt undervisningsformål. 5. Udstykning Inden for delområderne A, B og C må der ikke udstykkes yderligere. Der kan dog foretages mindre skelreguleringer. 6. Veje og stier Vejadgang Vejadgangen til bebyggelsen inden for delområde A er via Ahornvej fra Godsbanevej. Tilkørsel, udkørsel og vendeareal for varekørsel til bycenteret skal ske fra Godsbanevej. Der etableres en aflæsningsplads for varelevering på Stationsforpladsen til de butikker, der vender ud mod Stationsforpladsen. Rampen til bebyggelsens parkeringshus er adgangsgivende til BaneDanmarks arealer langs banearealet. Inden for delområde B er vejadgangen fra Marievej. Inden for delområde C er vejadgangen fra Ahornvej. Stier Eksisterende stiforbindelse inden for delområde B fra Taastrup Hovedgade til Marievej bevares Tunnelforbindelser Den eksisterende tunnel under banearealet fra Stationsforpladsen til Kirkevej bevares, ligesom den eksisterende tunnel fra Stationsforpladsen til perronarealet samt tunnelen fra perronarealet til Selsmosevej bevares.

16 14 7. Parkering Der skal i forbindelse med ny bebyggelse anlægges: - 4 parkeringspladser pr 100 m² detailhandel - 2 parkeringspladser pr 100 m² erhverv - 1 parkeringsplads pr bolig samt ½ parkeringsplads per ungdomsbolig Endvidere skal der anlægges 70 offentlige parkeringspladser til trafikterminalen inden for område A. Heraf tilhører 18 pladser ejendommen Taastrup Hovedgade Der er ikke parkeringskrav til de terminalrealterede arealer som DSB-billetsalg og kiosk. Der skal ved udvidelse af eksisterende bebyggelse sikres en samlet parkeringsløsning, der opfylder kravet til parkering. Inden for delområde A skal parkeringspladser (vinkelrette) for detailhandel anlægges i størrelsen 2,50 x 5 meter med et udbakningsareal på 7 meter. Øvrige parkeringspladser (vinkelrette) skal anlægges i størrelsen 2,30 x 5 meter med et udbakningssareal på 7 meter. Der skal indrettes mindst 800 cykelparkeringspladser i stationsområdet i umiddelbar nærhed af tunnelen til perronerne og derudover cykelparkeringer til detailhandelsbutikkerne svarende til 20 cykelparkeringspladser per m² detailhandel. 8. Bebyggelsens omfang og placering Delområde A Der kan opføres m² bruttoetageareal i max 3 etager. Heraf udgør stueetagens detailhandelsdel m². Dagligvarebutikker kan etableres med en butiksstørrelse på op til m², og udvalgsvarebutikker kan etableres med en butiksstørrelse op til m². Stueetagen kan opføres med en etagehøjde på max 5,40 meter. Der kan etableres taghuse, max 2,80 meter i højden, i et mindre omfang til tekniske anlæg som ventilation og elevatortårne. Bebyggelsens facadeflugt placeres inden for det angivne byggefelt, se kortbilag 4, herudover kan der placeres en arkade med overliggende altaner og karnapper med en udkragning på max 2 meter Delområde B Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse inden for delområde B.

17 Delområde C Der kan opføres en bebyggelse i max 3 etager og med en bebyggelsesprocent på max 60. Der skal udarbejdes detaillokalplan for delområde C. 9. Bevaring af bebyggelse Medborgerhuset, matr. nr. 5 c Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændre udseende. Facaderne skal bevares i sin nuværende form. 10. Bebyggelsens udseende Delområde A Bebyggelse inden for delområde A, Taastrup Bycenter skal overvejende fremstå med lette facader af glaspartier og i metal som stål og aluminium samt fiberplader/eternit, beklædt med træ-, stål- eller aluminiumslameller. Mindre dele af facaden kan opføres i beton, som kan males eller murværk som kan filses. Vinduespartierne udføres i træ eller metal, og dele af vinduespartiet kan udføres som et fast parti af træ eller metal. Facaderne skal overvejende fremstå i en mat lys sølvgrå til grafitgrå farve samt sort farve. Der må ikke anvendes skinnende og reflekterende materialer. Parkeringshuset skal på alle fire sider fremstå med facader og i samme højde som boligdelens facader. Skiltning til bycenteret skal have et ensartet udtryk og tilpasses som en integreret del af facadeudformningen. Skiltningen skal være funktionel og have stor læsbarhed. - Skiltningens tekst må max have en højde på 0,60 meter - Skiltningen skal ske ud for stueetagen og yderligere skiltning må ikke finde sted - Skiltning må ikke placeres over taghøjde - Skiltning med slogans eller anden reklameagtig tekst er ikke tilladt - Skiltning og belysning af skilte skal ske efter en samlet plan. - Der kan placeres en flagstang inden for område A. - Pylon eller søjle, som markerer Taastrup Station kan opstilles inden for område A

18 16 Delområde B Ændring af facader og ændret farvesætning på bebyggelsen inden for delområde B skal godkendes af Byrådet. Delområde C Der skal udarbejdes detaillokalplan for delområde C, der fastlægger bebyggelsens udseende. 11. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads, varegård, rekreativt opholdsareal, fortov, adgangsvej og parkering. Overdækning til kundevogne skal ske efter en samlet plan. Inden for delområde A skal der anlægges udeopholdsareal svarende til 40 % af bolig bruttoetagearealet. Krav til udeopholdsareal kan opfyldes ved, at der etableres udeopholdsarealer som fælles taghaver, tagterrasser og altaner til boligerne. Der skal anlægges udeopholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet for detailhandel og øvrigt erhverv. Gangarealer, parkeringsarealer og arealer, der ikke er egnede til opholdsarealer, kan ikke medregnes i udeopholdsarealet. Oplagring uden for bygningerne eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Der skal afsættes plads til opbevaring af affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativer. Affald og genbrug skal kunne afhentes jf. regulativernes bestemmelser, det vil sige nem og hensigtsmæssig adgang for renovationen. Belysning Bebyggelsernes facader i stueplan kan belyses via væghængte lysarmaturer. Skiltning og indgangspartier kan belyses. Belysningen må ikke blænde eller være til gene for beboerne, de gående eller kørende. Parkerings- og gårdarealer belyses med fritstående, fortrinsvis nedadlysende armaturer med et max blændingstal på 500, svarende til blændingsklasse D6 og med en lyspunkthøjde på max 3,5 meter, lyskilde Master-Colour eller kompakte lysstofrør.

19 Lednings- og forsyningsanlæg Delområde A Bebyggelse skal tilsluttes fælles varmeforsyning fjernvarme. Bebyggelse med afløbsinstallationer skal tilsluttes den offentlige spildevandskloakering og offentlig vandforsyning. Bebyggelsen inden for lokalområdet skal tilsluttes fælles kabel TV-antenne anlæg. Der kan etableres transformerstation til områdets drift. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bebyggelsen inden for delområde A må ikke tages i brug før følgende er gennemført: 1. Anlæg af parkeringspladser med belysning, jf Anlæg af 800 cykelparkeringspladser til terminalen og de i 7 fastlagte antal cykelparkeringspladser til detailhandelsbutikkerne 3. Have- og udeopholdsarealet er etableret, jf Affalds- og containerplads 5. Etablering af tekniske anlæg for vand- og energiforsyning, spildevandsafledning samt renovation, der er dimensioneret til bebyggelsens anvendelse, 11 og Der forelægger dokumentation for at bebyggelsen overholder miljølovgivningens krav til støj og vibrationer mod boliger og kontor samt administration o. l, jf Der foreligger dokumentation for, at der ved en bygnings indretning er taget højde for støj fra brugen af kølekompressorer, støj fra vareindlevering og støj fra anden til- og frakørsel, således at miljølovgivningens krav til støj mod boliger kan forventes overholdt. 8. Der er etableret vejadgang til offentlig vej, jf Afskærmningsforanstaltninger Boligområder op til eksisterende jernbaneanlæg skal afskærmes, så støjbelastningen i boligområdet ikke overstiger 60 db(a) for udeopholdsarealer og 30 db(a) i selve boligen. For offentlig og privat administration, liberale erhverv o.l. er de tilsvarende støjgrænser 65 db(a) udendørs og 35 db(a) målt i bygningen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1

20 18 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. Korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger inden for lokalplanområdet. Boligområder op til eksisterende jernbaneanlæg skal afskærmes, så grænseværdi for maksimal støjniveau, kaldet L Amax er på 85 db(a) overholdes. Det maksimale støjniveau er støjen fra det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på strækningen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. Korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik på 75 KBvægtet accelerationsniveau skal overholdes, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. En. korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger. Støjskærme skal opføres i stål, galvaniseret stål, glas, aluminium, eternit, fiberbeton og træ eventuelt dækket af beplantning. Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse forelægge dokumentation for, at støjbelastningen i boligområdet ikke overstiger 60 db(a) for udeopholdsarealer og 30 db(a) i selve boligen. 15. Grundejerforening Til vedligeholdelse af interne veje inden for de enkelte områder etableres der en grundejerforening. Grundejerforeningen skal omfatte de ejendomme, der har vejadgang via den fælles interne vej. En grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af den pågældende ejendoms friarealer, gårdarealer og antenneanlæg m.m. 16. Servitutter Matr. nr 5 æ: Servitut på matr. nr. 5 æ, tinglyst den under nr dokument om vej m.v. ophæves. Servitut på matr. nr. 5 æ, tinglyst den under nr.

21 4652, dokument om oversigt m.v. samt adgangsvej m.m. ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 æ den under nr , lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 fc: Servitut på matr. nr. 5 fc, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves. 19 Servitut på matr. nr. 5 fc, tinglyst den under nr , dokument om forbud mod oplagsplads for tømmer ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 fc den under 29570, lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 fb: Servitut på matr. nr. 5fb, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves. Servitut på matr. nr. 5 fb, tinglyst den under nr , dokument om forbud mod oplagsplads for tømmer ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 fb den under 29570, lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 ey: Servitut på matr. nr. 5 ey, tinglyst den under nr. 6268, dokument om fjernvarme, resp. Lån i offentlige midler ophæves. Servitut på matr. nr. 5 ey, tinglyst den under nr , dokument om fjernvarme ophæves. Matr. nr. 5 c: Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om vej og forsynings- og afløbsledninger ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om10 kr. årlig vejafgift til matr. nr. 5 a ophæves. Servitut på matr. nr. 5c, tinglyst den under , dokument om bebyggelsesgrad og vilkår herfor, resp. Lån i offentlige midler ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om overkørsel ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr.

22 8157, dokument om lejekontrakt ophæves. Byplanvedtægt nr. 4 tinglyst den på matr. nr. 5 c under nr. 249 ophæves. Lokalplan tinglyst den på matr. nr 5 c under nr ophæves. Lokalplan tinglyst den på matr. nr. 5 c under nr ophæves Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Byplanvedtægt 1-22, vedtaget den 14 marts 1966, ophæves for matrikel 5 ey, 5 fb samt 5 fc Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. Lokalplan , vedtaget den 22. januar 1981, ophæves for matrikel 5 c, 5 æ, litra as, 125 b og 125 e alle Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. 18. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang (som fx i boligområder til lokale transformerstationer eller til mindre generende erhverv som sagførerarkitekt- og revisionsvirksomhed med ganske få ansatte). Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen pri-

23 Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for det pågældende område. Vedtagelsespåtegning vatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. 21 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt, og i medfør af 31 i samme lov begæres lokalplanen tinglyst på de ejendomme lokalplanen omfatter. Således vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 24. oktober Sign.: Michael Ziegler Borgmester / Ole Kristensen Konst. teknisk direktør Tinglyst den 12. februar 2007 under nr Lyst på de i lokalplanen nævnte matrikel numre. Retten i Taastrup den 16. februar 2007 Else Jørgensen (sign.)

24 147 5ir 4ip "ag" 6iq 6im 6il 6nq 6ey 6kn 6ik 6ii 6ih 6ex mo 6ll 6ky 6ke 6ip 6in 6kæ 6ig k 6mg 6mf Meters 6km 6if 6io 6fr 6ma 6gl 6pb 6gm 6gk 6pe 6er 6gq 6eo 6fi 6hm 125f 5ey 148 Ahornvej Fredensvej 6hæ 6ho 6of 6fy Godsbanevej 6ei 6ed "af" 6ep 6do 5fb "db" Jernbane 5æ 5fc 6cø "aa" "co" 6pc 6cr 6ch 6ci 6z 6eh 6hc 6ha Vesterparken Lokalplangrænse "y" 6gæ 6cn 6s 6t 5hg 6l 6p 6m 6o 6r 125a "as" "dc" 5f 5d 5dæ 6q 5e 6c 6dz 6dx 6b 6i Taastrup Hovedgade "b 5kn 5kp 6dy 5n 5dq 5ab 6am Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 "dd" 5c 5ax 5ac 125e "cp" 5kt 5ah "cq" 5bø 5at 5ø Østerparken "o" 125b Parkvej 5ku 5al 5km 5eh 5eg 5cu 5ag 5ba 5aæ 5aø 5aq 5ap 34l Marievej 5de5hz 5ca 5dv 5dx 5hy 5bx Telefon: r 5bb 5p "ah" 5cc 5cb 5 5 5eq 5ep Bilag 1 5 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Matrikelplan DATO MÅL 1: 2500 JOUR.NR

25 5le 5ci 5bc 5i 147 5ir 4ip "ag" 6im 6il 6nq 6ey 6kn 6ik 6ii 6ih 6ex 6ll 6ky 6ke 6ip 6in 6kæ 6ig 6fr 6ma 6km 6if Meters 125f 148 6gl 6pb 6pe 6er 6gq C 6eo 6fi 6hæ 6ho 6of 5ey 6gm 6gk 6ep 6cø Fredensvej 6do Godsbanevej 5fb Ahornvej 5æ 5fc 5hg "af" "aa" 6cr 6ch 6ei 6eh 6hc 6ha Lokalplangrænse Delområder Offentlig sti Vesterparken Jernbane "co" 6pc 6p 6m 6ci 6z 6o "y" 6gæ A 6r 6l 125a "as" "dc" 5f 5d 5dæ 5ax 6q 5ac 5e 6dz 6dx 6c Taastrup Hovedgade 5kn 5kp 6dy 5n "cq" 5ap Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Delområder B 125b "dd" 125e "cp" 5ø 5eg 5ah 5dq 6b 5bx 5bø 5c 5kt Østerparken Parkvej "o" 5ku 5al 5km 5eh 5cu 5ag 5ba 5aæ 5aø 5aq 34l Marievej 5de5hz 5ca 5dv 5dx 5hy 34r 5bb 5p "ah" 5cc 5cb 5er 5eq 5ep DATO MÅL 1: 2500 JOUR.NR c 5cø 5io 5cp 34s 5el Bilag 2

26 Taastrup Hovedgade Kirkevej Taastrup Station Marievej Parkvej Ahornvej Vesterparken Taastrup Hovedgade Østerparken Høje Taastrup Boulevard Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Bilag 3 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Oversigtskort DATO MÅL JOUR.NR

27 Bilag 4 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Byggefelt for område A DATO MÅL JOUR.NR

28 Bilag 5 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Stueplan DATO MÅL JOUR.NR

29 Bilag 6 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan sals plan DATO MÅL JOUR.NR

30 Bilag 7 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan sals plan DATO MÅL JOUR.NR

31 Bilag 8 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Øst facade set fra stationsforpladsen DATO MÅL JOUR.NR

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune. Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Pile Allé, Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Vej

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune. Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Pile Allé, Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Vej Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.56.4 Lokalplanen omfatter et område afgrænset af Pile Allé, Taastrup Hovedgade og Høje Taastrup Vej Taastrup bymidte Bolig og erhverv 28-03-2007 Kongsbak Informatik

Læs mere

Taastrup Station. Taastrup Bymidte LOKALPLAN Taastrup

Taastrup Station. Taastrup Bymidte LOKALPLAN Taastrup Station Marievej Hovedgade Parkvej Bymidte LOKALPLAN 1.56.6 Område mellem DDO COWI Hovedgade, Marievej og banen 2 Høje- Kommune Lokalplan 1.56.6 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. dato.. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. dato.. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.35.1 Taastrup Boliger dato.. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.35.1 Fredensvej 14 i Taastrup. Omdannelse af erhvervsareal til 2 yderligere boliger

Læs mere

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.02.2 Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup Forslag 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.02.2 Indhold: Redegørelse... 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan Et område i Taastrup Bymidte, afgrænset af Fredensvej, Taastrup Hovedgade, Vestervej og Vesterparken

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan Et område i Taastrup Bymidte, afgrænset af Fredensvej, Taastrup Hovedgade, Vestervej og Vesterparken Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.3 Et område i Taastrup Bymidte, afgrænset af Fredensvej, Taastrup Hovedgade, Vestervej og Vesterparken 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.3 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 1.56.1. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 1.56.1. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.56.1 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 1.56.1 Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.56.1 Lokalplanen omfatter Køgevej 109-111 samt Lindevej 2, som er

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boliger. 8. juli Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.19.1 Taastrup Boliger 8. juli 2003 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.19.1 Lokalplanen omfatter ejendommen Valbyvej 20 i Taastrup 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 4.30.1

Lokalplan nr. 4.30.1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.30.1 For et område afgrænset af Hovedgaden, Vesterkøb og Tværvej i Hedehusene. Hedehusene Blandet bolig og erhverv 05-07-2006 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.30.1

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje Taastrup Gymnasium. Lokalplan Bygaden 25 Høje Taastrup

Høje-Taastrup Kommune. Høje Taastrup Gymnasium. Lokalplan Bygaden 25 Høje Taastrup Halland Boulevard Høje-Taastrup Kommune Frøbjerget Bygaden Høje Taastrup Gymnasium Lokalplan 2.07.8 Bygaden 25 Høje Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.07.8 Indhold: Lokalplan 1 Lokalplanen udlægger

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene Brandvænget Brandhøjgårdsvej Lokalplan 4.16.8 Brandvænget 36 Hedehusene 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.8 Indhold: 3 Redegørelse Indledning områdets beliggenhed. 3 Områdets beliggenhed 3 Baggrund

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

DDO, COWI. Lokalplan Taastrup Stationscenter Taastrup

DDO, COWI. Lokalplan Taastrup Stationscenter Taastrup Roskildevej DDO, COWI Selsmosevej Jernbanen Kirkevej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.25.2 Taastrup Stationscenter Taastrup Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.25.2 Indhold: Redegørelse 2 Indledning... 2 Områdets

Læs mere

Taastrup Idrætshaller. Lokalplan 1.07.3. Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup

Taastrup Idrætshaller. Lokalplan 1.07.3. Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup Jernbane Parkvej Mølleholmen Taastrup Idrætshaller Lokalplan 1.07.3 Område med boliger og daginstitution ved Parkvej Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.07.3 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 2.13.1.20

Lokalplan nr. 2.13.1.20 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.13.1.20 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 2.13.1.20 Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.13.1.20 Lokalplanen omfatter Bygningskarre 6 BK 6 ved Høje

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Baldersbrønde. Ældreboliger. Dato... Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Baldersbrønde. Ældreboliger. Dato... Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.06.6 Baldersbrønde Ældreboliger Dato... Kongsbak Informatik c:\temp\plotwork.dgn 17-09-2003 10:51:14 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.06.6 Baldersbo Plejecenter i

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Ældreboliger. 19. september Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Ældreboliger. 19. september Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.58 Taastrup Ældreboliger 19. september 2003 Kongsbak Informatik c:\temp\plotwork.dgn 01-10-2003 11:05:21 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.58 Henriksdal Plejecenter

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boligområde. 2. juli Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Taastrup. Boligområde. 2. juli Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.21.4 Taastrup Boligområde 2. juli 2003 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.21.4 Boligbyggeri på Bambolagrunden, Skolevej i Taastrup 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Taastrup Idrætspark. Lokalplan 1.66. Seniorboliger på Mølleholmen Taastrup

Taastrup Idrætspark. Lokalplan 1.66. Seniorboliger på Mølleholmen Taastrup Jernbanen Holbækmotorvejen Parkvej Taastrup Idrætspark Mølleholmen Lokalplan 1.66 Seniorboliger på Mølleholmen Taastrup Lokalplan 1.66 Lokalplan for et område på Mølleholmen syd for Valmuen og nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.07.2 Rækkehusbebyggelse Taastrup Bolig 05.04.2006 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.07.2 Rækkehusbebyggelse på Solsortevej syd for Taastrup Menighedshus

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden

Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Hjemmel 1 Formål Område og zonestatus 3 Anvendelse 4 Butiksarealer 5 Udstykninger 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Vej, sti og parkeringsforhold 9 Øvrige ubebyggede områder

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere