Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.57. Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Et område ved Taastrup Station, afgrænset mod nord af jernbanen,mod øst af Marievej, mod syd af Østerparken og Vesterparken samt mod sydvest af Ahornvej Taastrup Blandet bolig og erhverv Kongsbak Informatik

2 LOKALPLAN 1.57 Kirkevej Taastrup station Marievej Ahornvej Vesterparken Taastrup hovedgade Østerparken Parkvej Høje-Taastrup Kommune

3 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.57 Et område ved Taastrup Station, afgrænset mod nord af jernbanen, mod øst af Marievej, mod syd af Østerparken og Vesterparken samt mod sydvest af Ahornvej

4 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.57 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3 Områdets beliggenhed...3 Baggrund og formål med lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Områdets historie og eksisterende forhold...4 Forhold til anden planlægning...4 Miljøvurdering...7 Forhold til Taastrup Bys andre funktioner, herunder støj...10 Tilladelser fra andre myndigheder...10 Bæredygtig udvikling...11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Områdets afgrænsning Områdeinddeling og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Bebyggelsens omfang og placering Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og forsyningsanlæg Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Afskærmningsforanstaltninger Grundejerforening Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplanens retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning...21 Bilag: Bilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning - matrikelplan Bilag 2: Lokalplanområdets delområder Bilag 3: Oversigtskort Bilag 4: Byggefelt Bilag 5 12: Etageplaner, facadeopstalter, rejst plan samt snit Bilag 13: Trafikmiljøvurdering

5 3 Redegørelse Indledning En lokalplan er en detaljeret fysisk plan for et geografisk område. Lokalplanen er bygget op af en redegørelsesdel og en lovdel. I redegørelsen beskrives planens intentioner og baggrund samt dens forhold til anden planlægning. I lovdelen fastlægges planområdets afgrænsning, konkrete bestemmelser for udnyttelse, byggeri, infrastruktur, m.v. samt planens retsvirkninger. En lokalplan skal efter reglerne i planloven annonceres og fremlægges som forslag i mindst 8 uger. I denne periode har alle mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til planen. Hvis planen ikke ændres væsentlig kan den herefter vedtages endeligt af Byrådet. Områdets beliggenhed Lokalplan 1.57 omfatter et område, der ligger syd for jernbanen og mod vest, syd og øst er afgrænset af Ahornvej, Vesterparken, Parkvej og Marievej. Baggrund og formål med lokalplanen Der blev i 1998 afholdt en arkitektkonkurrence om den fremtidige udformning af Køgevej. Det vindende forslag er siden blevet bearbejdet og udbygget til en helhedsplan omfattende hele Taastrup Bymidte og dermed også stationsområdet. Stationsforpladsen er i dispositionsplanen bearbejdet med det formål at give pladsen en ny funktion som den samlende plads i byen og indgangsportal til handelsgaden Taastrup Hovedgade. Derudover skal det gøres lettere for pendlere at skifte mellem trafikarterne, så det bliver mere attraktivt at benytte den kollektive trafik dagligt. Stationsforpladsen skal gøres til en rumlig plads, der er indgang til bymidten og samtidig en plads, der samler mange funktioner og rummer trafikterminal, butikker og anden form for service. Der opføres derfor en 3 etagers bygning vest for Stationsforpladsen og en 1½ etagers bygning langs banearealet, der skal rumme Taastrup Bycenter. Bycenteret indeholder i stueetagen en stor dagligvarebutik og mindre udvalgsvarebutikker samt butikker, der kan understøtte trafikterminalen og servicere pendlerne. På de to øvrige etager i den 3-etagers bygning indrettes boliger og et parkeringshus. Formålet med at placere boliger vest for Stationsforpladsen er, at der skabes liv i og omkring bycenteret også uden for butikkernes åbningstider. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser for anvendelse af lokalplanområdet samt bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende.

6 Endvidere fastlægger lokalplanen krav til parkeringsdækning og krav til udeopholdsareal for bolig- og erhvervsfunktionen. 4 Områdets historie og eksisterende forhold Taastrups opståen og anlæggelse af jernbanen I 1847 bliver jernbanen mellem København og Roskilde åbnet for person- og godstrafik. Hvor jernbanen skærer Køgevej i yderkanten af landsbyen Taastrup-Valby, bliver der bygget en station, som får navnet Køgevejen Station. Her er der også forbindelse med diligencen fra Køge, så passagerer og gods kan udveksles. Udviklingen omkring stationen står i stampe indtil 1900-tallet, men så sker der en byudvikling og Taastrup udvikler sig omkring 1900-tallet til en handels- og serviceby for Hedeboegnens bønder. Der bygges skoler, kommunekontor, gas- og vandværk. En ny flot 2 etagers stationsbygning nord for banen erstatter den gamle stationsbygning af træ. Småhusene langs Køgevej erstattes af 2- og 3 etagers huse, der prydes med resalitter, karnapper og tårne. Taastrup udvikler sig mere og mere til en købstadslignende stationsby med Køgevej som livsnerven. I 1963 kommer der S- togsforbindelse til Taastrup, og byen vokser eksplosivt med nye parcelhusområder. I 1972 bliver Taastrup Stationscenter bygget med et stort udvalg af butikker, beregnet især for de mange, der benyttede toget til og fra arbejde. Taastrup Station nedrives i 1978, og stationen flyttes til arealet syd for banen tillige med busstationen. Arealet mellem Ahornvej og banearealet har tilhørt Bane- Danmark og været anvendt til nyttehaver. Områdets karakter Området har i dag karakter af ubenyttethed, reserve parkeringsareal og oplagringsplads. Støjgenen fra togtrafikken har bevirket, at området vest for Taastrup Station ikke er blevet bebygget, da det kræver afskærmning mod støj fra togtrafikken. Forhold til anden planlægning Regionplan 2005 Støj: I Regionplan 2005, redegørelse om støj står der, at ved planlægning af nye boligområder og anden støjfølsom anvendelse op til eksisterende jernbaneanlæg skal støjgener så vidt muligt helt undgås, og det skal som minimum sikres, at støjbelastningen i boligområderne ikke overstiger 60 db. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 65 db, mens den for rekreative områder er 55 db.

7 5 Detailhandel Rammer for detailhandel: I Regionplan 2005 er det målet, at den regionale detailhandelsstruktur fastholdes. Regionplanen skal medvirke til at sikre, at de er et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer. Butikkerne bør placeres i den centrale del af en by eller bydel, hvor der er god tilgængelighed især for borgere uden bil, samt placeres, så afstanden til indkøbsmuligheder begrænses.. Regionplan 2005 skal sammen med kommuneplanerne sikre en bæredygtig detailhandelsstruktur. I Regionplan 2005 fastsættes for de centrale byområder rammen for nybyggeri og omdannelse til butiksformål i kommuneplanen. Der er fri ramme for Køgevej/Taastrup By for nybyggeri og omdannelse til butiksformål. Rammer for nybyggeri og omdannelse indbefatter de resterende byggemuligheder i gældende lokalplaner. Kommuneplan temarevision af Kommuneplan 2000 Rammerne for udbygning af detailhandel i Taastrup Bymidte er m². Maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m² og for udvalgsvarer m² Kommuneplan 2006 temarevision af Kommuneplan 2000 Lokalplanen er omfattet af områderne 136 og 189 i kommuneplanen: Område 136 Lokalplanområdet er omfattet af område 136, hvor det fastlægges, at området anvendes til bolig og centerformål (butikker, kontorer, offentlig service, hotel og restaurantsformål. Områdets karakter med Taastrup Hovedgade som attraktiv strøggade skal fastholdes. Langs Taastrup Hovedgade skal der primært være butikker o.l. i stueetagen. I de overliggende etager kan der indrettes boliger, kontorer og liberale erhverv. På arealerne langs Østerparken, Vesterparken og sidegaderne kan der etableres boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner efter Byrådets nærmere godkendelse. Området skal i princippet trafikbetjenes fra Vesterparken og Østerparken, således at ingen ejendom får direkte tilkørsel fra Taastrup Hovedgade. Der udlægges arealer til parkering langs Vesterparken og Østerparken.

8 Langs Taastrup Hovedgade i en zone på 30 meter må bebyggelsesprocenten ikke overstige 100. For de øvrige arealer må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60. Langs Taastrup Hovedgade skal bebyggelsen opføres som sluttet randbebyggelse i 3 etager med mulighed for udnyttelse af tagetagen.. Husdybden må ikke overstige 13 meter. Der skal tilvejebringes et udeopholdsareal svarende til 50 % af boligarealets bruttoetageareal og 10 % af erhvervsarealets bruttoetageareal. Der skal anlægges 4 parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og én parkeringsplads per bolig. Bebyggelsen Medborgerhuset - på området mellem Parkvej og jernbanen søges bevaret. Ved Axeltorv udlægges et areal til offentlig tilgængeligt grønt område. Området er stationsnært og en del af bymidten. Område 189 Lokalplaner og byplanvedtægter: Del af lokalplan Området anvendes til centerformål og offentlige formål (stationsforplads, trafikterminal til bus, taxi, personbiler, cykler og fodgængere), detailhandel, offentlig service, liberale erhverv, administration, hotel, restaurant, café, møde- og konferencefaciliteter samt boliger. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager. Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 50% af boligarealets bruttoetageareal og 10 % af erhvervsarealet bruttoetageareal. Der skal anlægges 4 parkeringspladser for hver 100 m² butiksareal, 2 parkeringspladser for hver 100 m² erhvervsareal og 1 parkeringsplads pr. bolig. Byggeri i området skal med sin udformning bidrage til at styrke stationsforpladsen som en rummelig pladsdannelse og markere indgangen til bymidten. Området er stationsnært og en del af bymidten. Eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter Taastrup Station, Stationsforpladsen og Medborgerhuset er omfattet af lokalplan Arealet ved Ahornvej er omfattet af byplanvedtægt Sektorplaner Lokalplanområdet forsynes via fjernvarme. 6 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone og er stationsnært.

9 7 Miljøvurdering Bymiljø: Det vurderes at have en positiv virkning på Taastrup By og Taastrup Bymidte, at der lokaliseres et bycenter med en dagligvarebutik med et fuldvaresortiment, der kan danne en symbiose med udvalgsvarebutikkerne på Taastrup Hovedgade. Desuden kan et nyt bycenter ved Taastrup Station yde trafikterminalens pendlere gode indkøbsmuligheder på vej til og fra arbejde. Koncentration af detailhandel, opførelse af areal til erhvervs- og boligformål ved en trafikterminal vil skabe et øget kundeunderlag til den kollektive trafik og gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik En byfortætning af stationsområdet styrker Taastrup Bymidte og binder stationsområdet til Taastrup Hovedgade. Ud fra byrumsmæssige betragtninger er det vigtigt, at der etableres en bygning på Stationsforpladsen, der kan lukke pladsen mod vest og mod banearealet. Stationsforpladsen kan danne et lukket byrum i samspil med Medborgerhuset som den østlige væg i byrummet. Detailhandel: Analyse af udviklingsmulighederne for detailhandelen i kommunen udarbejdet af Institut for Centerplanlægning, ICP A/S i august 2005 konkluderer; - at etableres der en dagligvarebutik på m² samt yderligere m² mindre udvalgsvarebutikker ved Taastrup Station, vil det styrke den centrale del af Taastrup Hovedgade på bekostning af Taastrup Stationscenter, og - at en mulig løsning er at omdanne Stationscenteret til at rumme større udvalgsvarebutikker eller butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. ICP vurderer, at Taastrup Hovedgade mellem stationen og Taastrup Ret er en attraktiv handelsgade. Renoveringen af Taastrup Hovedgade har skabt et unikt miljø, der i vid udstrækning tager hensyn til forbrugernes krav om fredeliggjorte gader samt parkering tæt på butikkerne. Da projektet, Taastrup Bycenter, ikke ligger i umiddelbar tilknytning til Taastrup Hovedgade, er det meget væsentligt, at man forsøger visuelt og funktionelt at gøre distancen fra bycenteret til Taastrup Hovedgade så kort og let fremkommelig for kunderne som muligt. Trafik: Rambøll Nyvig a/s har udarbejdet en trafikmiljøvurdering af

10 Taastrup Bycenters påvirkning af trafikken i stationsområdet. Trafikmiljøvurdering er vedlagt lokalplanen. Se bilag 13 Støj og vibrationer Carl Bro a/s har udarbejdet et notat om støjbelastning fra togtrafik for Stationsforpladsen og Ahornvej. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr Støj og vibrationer fra jernbaner skal boligområder sikres et støjniveau udendørs under 60 db(a). Indendørs må støjniveauet i beboelsesrum ikke overstige 30 db(a). Carl Bro a/s har beregnet for bebyggelsen vest for Stationsforpladsen og på Ahornvej, at støjbelastningen på østfacaden er db(a) på sydfacaden mod Ahornvej db(a) og på vestfacaden db(a). Carl Bro a/s konkluderer derfor, at trafikstøjniveauet er større end 60 db(a) på de ydre facader og mindre end 60 db(a) på de indre facader, som vender ind mod gårdhaven. Alle boliger skal således være gennemgående fra facade til facade, for at opfylde kravet om at mindst én boligfacade skal have et støjniveau på under 60 db(a). Maksimalniveauet for støj er mindre end 85 db(a) på sydøst- og vestfacaderne, som er de facader med det største støjniveau. Støjniveauet er generelt større end 55 db(a) ved alle boligfacader, og det må påregnes, at alle facader skal have en tilstrækkelig god lydisolering for at sikre, at det indendørs støjniveau er mindre end 30 db(a). Ved sydøst- og vestfacaderne kan dobbeltkonstruktioner vise sig nødvendige. Carl Bro a/s vurderer, at krav til vibrationsniveau i boliger kan opfyldes, ligesom krav til vibrationsniveau i butikker og liberalt erhverv, også selvom der bygges nærmere end afstandskravet på 50 meter. Ifølge vejledningen er minimums afstanden til jernbanen 50 meter. Byggeafstand på mindre end 50 meter fra jernbanen skal verificeres ved måling af vibrationer i jorden. Jordforurening Inden for lokalplanområdet er der registreret flere jordforureninger, som er følgende: - Ahornvej, matr. nr. 5 fc er der kortlagt et område på 270 m² som følge af en olieforurening med let flygtige kulbrinter fra et tankanlæg, der blev etableret i Københavns Amt har ved undersøgelse af ejendommen fundet en kraftig jordforurening med oliekomponenter op til 3100 mg kulbrinter/kg. Endvidere 8

11 er det sekundære grundvand forurenet med oliekomponenter og i mindre omfang med pesticider. - På matr. nr. 6 l og litra betegnelsen co er der fundet olieforurening i det sekundære grundvand, og det er vurderet, at der er risiko for forurening af det primære grundvand med kulbrinter. - På Stationsforpladsen (litra betegnelsen as ) har der tidligere været installeret tankstanderanlæg. I 2003 har Oliebranchens Miljøpulje udført undersøgelse omkring det tidligere tankstanderanlæg. Der blev udført en enkelt boring ved det ældste tankanlæg. Da det ikke har været muligt for Oliebranchens Miljøpulje at lokalisere et nyere tankanlæg, er der ikke foretaget yderligere boringer. - Høje-Taastrup Kommune har lavet en historisk redegørelse af mulige forureningskilder ved Taastrup Station, som viser følgende: - Ved Taastrup Godsbanegård findes der i fire tanke på 80 m3. - Ved DSB vaskeplads ved baneterrænet vest for nyttehaverne findes der i 1974 et tankanlæg med to tanke på liter - I 1989 anmeldes der olie- og kemikalieaffald på Godsbanevej, DSB s værkstedsområde, der består af olieaffald, batterier og olieholdig jord. - I 1997 tømmes to olieudskillere ved Godsbanevej anvises der 150 tons jord fra Taastrup Station, som er forurenet med olie, bly, cadmium og nikkel. Jordens forureningsgrad er klasse 1 og 2. 9 Forurening: Da bebyggelserne og anvendelsen af disse inden for lokalplanområdet understøtter eksisterende byfunktioner, forventes de kommende aktiviteter ikke at skabe forøget miljøbelastning. Den eksisterende infrastruktur inden for området har en kapacitet, så den kan forsyne de kommende bebyggelser. En koncentration af byfunktioner inden for lokalplanområdet kan sikre en optimal udnyttelse af vejanlæg, kollektiv varmeforsyning samt vand- og kloakforsyning. Dette kan medvirke til at mindske den generelle miljøbelastning, da eksisterende strukturer og ressourcer udnyttes optimalt. Konklusion på miljøvurderingen Yderligere bebyggelse til detailhandelsformål og til liberalt

12 erhverv samt boliger vil ikke belaste området, snarere styrke Taastrup Bymidte, da der kan skabes en symbiotisk virkning. Flere butikker i området kan bevirke, at der vil blive handlet lokalt af Taastrupborgerne frem for at der handles uden for området. Taastrup Station vil blive mere attraktiv som trafikterminal for pendlere med en forbedring af indkøbsmulighederne. Forøget trafikbelastning af krydset Taastrup Hovedgade/Vesterparken/Parkvej kan medføre, at krydset skal ombygges, så trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området forbedres. 10 Forhold til Taastrup Bys andre funktioner, herunder støj Området ligger omkring Taastrup Station. Stationsforpladsen er trafikterminalens knudepunkt, hvor der kan ske skifte mellem S-tog og busruter, og desuden er Stationsforpladsen indgang, en port, til Taastrup Bymidte. Sammenkoblingen af dagligvarebutik på Stationsforpladsen og specialbutikkerne på Taastrup Hovedgade skal styrke handelslivet i Taastrup Bymidte. Lokalplanområdet er udsat for støj fra jernbanelinien, hvor alle tog både person- og godstog mellem Øst og Vestdanmark passerer. Der passerede i 2005 per døgn 636 tog på strækningen mellem Vigerslev og Høje Taastrup, hvoraf de 218 er S- tog. Den samlede togtrafik svarer til, at der i gennemsnit passerer et tog forbi Taastrup Station næsten hvert andet minut. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner, er der opstillet vejledende støjgrænser i forbindelse med planlægning af områder, der grænser op til jernbanelinier. De vejledende støjgrænser fra jernbaner til boligbebyggelse er 60 db(a) målt ude og 30 db(a) målt inde i boligen. Støjgrænseværdierne for liberale erhverv så som kontorer er tilsvarende 65 db(a) målt ude og 30 db(a) målt indendørs. Det er grænser, som er midlet over 24 timer, det såkaldte energiækvivalente lydtryk over 24 timer, LAeq,24h. I vejledningen er der også givet en grænseværdi for det maksimale støjniveau, kaldet LAmx. Denne Støjgrænse er på 85 db(a). Det maksimale støjniveau repræsenterer støjen fra det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på banestrækningen. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik er 75 (KB-vægtet accelerationsniveau), som angivet i Miljøstyrelsens vejledning fra 1983, Retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø. Tilladelser fra andre myn- Jordforurening

13 digheder 11 Bygge-og anlægsaktiviteter på en ejendom med en kortlagt jordforurening kræver tilladelse fra amtet, jf. jordforureningslovens 8. Fortidsminder Findes der under et jordarbejde grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Museet på Kroppedal, og vil i givet fald være omfattet af museumslovens 27 (Lov nr. 473 af 7. juni 2001). Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses. Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelsen og ved den fremtidige drift. Høje-Taastrup Kommune er, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indstillet på positivt at overveje at give de tilladelser og dispensationer, der er nødvendige for at fremme en bæredygtig udvikling.

14 12 Lokalplanens bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det område, der er beskrevet i Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre en bebyggelse vest for og nord for Stationsforpladsen. Bebyggelsen indeholder detailhandel samt funktioner, der er knyttet til trafikterminalen i stueetagen. De øvrige etager, første og anden etage, kan indeholde boliger eller liberalt erhverv samt et parkeringshus. 2. Områdets afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr.: 5 c, 5 æ, 125 b, 125 e, 5 fb, 5 fc, 5 kt og litra as samt dele af matr. nr.: 5 ey og 125 f alle Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra disse ejendomme. 3. Områdeinddeling og zonestatus Lokalplanens område opdeles i 3 delområder: Delområde A, B og C. Se kortbilag 2. Lokalplanens område ligger i byzone og inden for i Kommuneplan 2006 angivne stationsnære område i Taastrup. 4. Områdets anvendelse Selv om anvendelsen fastlægges til helårsbeboelse, kan der drives visse former for erhverv i boligerne (fx lægepraksis, frisørvirksomhed, dagpleje), når erhvervet udøves af beboerne uden fremmed med Delområde A Delområde A må kun anvendes til forplads til Taastrup Station, trafikterminal med busholdeplads, taxiholdeplads, terminalparkering, cykelparkering samt opholdsarealer. Bebyggelse omkring Stationsforpladsen må kun anvendes til detailhandel, restaurant, café, billetsalg, offentlig ser-

15 hjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes. Den type virksomhed kræver ikke tilladelse i henhold til planloven. vice, liberalt erhverv, administration samt boliger. Detailhandelsdelen kan max udgøre m² bruttoetageareal Delområde B 13 Delområde B, Medborgerhuset, må kun anvendes til restaurant, café, udstillingsformål, møde- og konferencefaciliteter. Det gamle banehus, matr. nr. 125 e, må kun anvendes til liberalt erhverv og/eller bolig. Matr. nr. 125 b, Jehovas Vidnes Rigssal må kun anvendes til møde- og konferencefaciliteter samt administration Delområde C Delområde C må kun anvendes til liberalt erhverv samt undervisningsformål. 5. Udstykning Inden for delområderne A, B og C må der ikke udstykkes yderligere. Der kan dog foretages mindre skelreguleringer. 6. Veje og stier Vejadgang Vejadgangen til bebyggelsen inden for delområde A er via Ahornvej fra Godsbanevej. Tilkørsel, udkørsel og vendeareal for varekørsel til bycenteret skal ske fra Godsbanevej. Der etableres en aflæsningsplads for varelevering på Stationsforpladsen til de butikker, der vender ud mod Stationsforpladsen. Rampen til bebyggelsens parkeringshus er adgangsgivende til BaneDanmarks arealer langs banearealet. Inden for delområde B er vejadgangen fra Marievej. Inden for delområde C er vejadgangen fra Ahornvej. Stier Eksisterende stiforbindelse inden for delområde B fra Taastrup Hovedgade til Marievej bevares Tunnelforbindelser Den eksisterende tunnel under banearealet fra Stationsforpladsen til Kirkevej bevares, ligesom den eksisterende tunnel fra Stationsforpladsen til perronarealet samt tunnelen fra perronarealet til Selsmosevej bevares.

16 14 7. Parkering Der skal i forbindelse med ny bebyggelse anlægges: - 4 parkeringspladser pr 100 m² detailhandel - 2 parkeringspladser pr 100 m² erhverv - 1 parkeringsplads pr bolig samt ½ parkeringsplads per ungdomsbolig Endvidere skal der anlægges 70 offentlige parkeringspladser til trafikterminalen inden for område A. Heraf tilhører 18 pladser ejendommen Taastrup Hovedgade Der er ikke parkeringskrav til de terminalrealterede arealer som DSB-billetsalg og kiosk. Der skal ved udvidelse af eksisterende bebyggelse sikres en samlet parkeringsløsning, der opfylder kravet til parkering. Inden for delområde A skal parkeringspladser (vinkelrette) for detailhandel anlægges i størrelsen 2,50 x 5 meter med et udbakningsareal på 7 meter. Øvrige parkeringspladser (vinkelrette) skal anlægges i størrelsen 2,30 x 5 meter med et udbakningssareal på 7 meter. Der skal indrettes mindst 800 cykelparkeringspladser i stationsområdet i umiddelbar nærhed af tunnelen til perronerne og derudover cykelparkeringer til detailhandelsbutikkerne svarende til 20 cykelparkeringspladser per m² detailhandel. 8. Bebyggelsens omfang og placering Delområde A Der kan opføres m² bruttoetageareal i max 3 etager. Heraf udgør stueetagens detailhandelsdel m². Dagligvarebutikker kan etableres med en butiksstørrelse på op til m², og udvalgsvarebutikker kan etableres med en butiksstørrelse op til m². Stueetagen kan opføres med en etagehøjde på max 5,40 meter. Der kan etableres taghuse, max 2,80 meter i højden, i et mindre omfang til tekniske anlæg som ventilation og elevatortårne. Bebyggelsens facadeflugt placeres inden for det angivne byggefelt, se kortbilag 4, herudover kan der placeres en arkade med overliggende altaner og karnapper med en udkragning på max 2 meter Delområde B Der kan ikke opføres yderligere bebyggelse inden for delområde B.

17 Delområde C Der kan opføres en bebyggelse i max 3 etager og med en bebyggelsesprocent på max 60. Der skal udarbejdes detaillokalplan for delområde C. 9. Bevaring af bebyggelse Medborgerhuset, matr. nr. 5 c Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændre udseende. Facaderne skal bevares i sin nuværende form. 10. Bebyggelsens udseende Delområde A Bebyggelse inden for delområde A, Taastrup Bycenter skal overvejende fremstå med lette facader af glaspartier og i metal som stål og aluminium samt fiberplader/eternit, beklædt med træ-, stål- eller aluminiumslameller. Mindre dele af facaden kan opføres i beton, som kan males eller murværk som kan filses. Vinduespartierne udføres i træ eller metal, og dele af vinduespartiet kan udføres som et fast parti af træ eller metal. Facaderne skal overvejende fremstå i en mat lys sølvgrå til grafitgrå farve samt sort farve. Der må ikke anvendes skinnende og reflekterende materialer. Parkeringshuset skal på alle fire sider fremstå med facader og i samme højde som boligdelens facader. Skiltning til bycenteret skal have et ensartet udtryk og tilpasses som en integreret del af facadeudformningen. Skiltningen skal være funktionel og have stor læsbarhed. - Skiltningens tekst må max have en højde på 0,60 meter - Skiltningen skal ske ud for stueetagen og yderligere skiltning må ikke finde sted - Skiltning må ikke placeres over taghøjde - Skiltning med slogans eller anden reklameagtig tekst er ikke tilladt - Skiltning og belysning af skilte skal ske efter en samlet plan. - Der kan placeres en flagstang inden for område A. - Pylon eller søjle, som markerer Taastrup Station kan opstilles inden for område A

18 16 Delområde B Ændring af facader og ændret farvesætning på bebyggelsen inden for delområde B skal godkendes af Byrådet. Delområde C Der skal udarbejdes detaillokalplan for delområde C, der fastlægger bebyggelsens udseende. 11. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads, varegård, rekreativt opholdsareal, fortov, adgangsvej og parkering. Overdækning til kundevogne skal ske efter en samlet plan. Inden for delområde A skal der anlægges udeopholdsareal svarende til 40 % af bolig bruttoetagearealet. Krav til udeopholdsareal kan opfyldes ved, at der etableres udeopholdsarealer som fælles taghaver, tagterrasser og altaner til boligerne. Der skal anlægges udeopholdsareal svarende til 5 % af bruttoetagearealet for detailhandel og øvrigt erhverv. Gangarealer, parkeringsarealer og arealer, der ikke er egnede til opholdsarealer, kan ikke medregnes i udeopholdsarealet. Oplagring uden for bygningerne eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. Der skal afsættes plads til opbevaring af affald og genbrug i henhold til kommunens affaldsregulativer. Affald og genbrug skal kunne afhentes jf. regulativernes bestemmelser, det vil sige nem og hensigtsmæssig adgang for renovationen. Belysning Bebyggelsernes facader i stueplan kan belyses via væghængte lysarmaturer. Skiltning og indgangspartier kan belyses. Belysningen må ikke blænde eller være til gene for beboerne, de gående eller kørende. Parkerings- og gårdarealer belyses med fritstående, fortrinsvis nedadlysende armaturer med et max blændingstal på 500, svarende til blændingsklasse D6 og med en lyspunkthøjde på max 3,5 meter, lyskilde Master-Colour eller kompakte lysstofrør.

19 Lednings- og forsyningsanlæg Delområde A Bebyggelse skal tilsluttes fælles varmeforsyning fjernvarme. Bebyggelse med afløbsinstallationer skal tilsluttes den offentlige spildevandskloakering og offentlig vandforsyning. Bebyggelsen inden for lokalområdet skal tilsluttes fælles kabel TV-antenne anlæg. Der kan etableres transformerstation til områdets drift. 13. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Bebyggelsen inden for delområde A må ikke tages i brug før følgende er gennemført: 1. Anlæg af parkeringspladser med belysning, jf Anlæg af 800 cykelparkeringspladser til terminalen og de i 7 fastlagte antal cykelparkeringspladser til detailhandelsbutikkerne 3. Have- og udeopholdsarealet er etableret, jf Affalds- og containerplads 5. Etablering af tekniske anlæg for vand- og energiforsyning, spildevandsafledning samt renovation, der er dimensioneret til bebyggelsens anvendelse, 11 og Der forelægger dokumentation for at bebyggelsen overholder miljølovgivningens krav til støj og vibrationer mod boliger og kontor samt administration o. l, jf Der foreligger dokumentation for, at der ved en bygnings indretning er taget højde for støj fra brugen af kølekompressorer, støj fra vareindlevering og støj fra anden til- og frakørsel, således at miljølovgivningens krav til støj mod boliger kan forventes overholdt. 8. Der er etableret vejadgang til offentlig vej, jf Afskærmningsforanstaltninger Boligområder op til eksisterende jernbaneanlæg skal afskærmes, så støjbelastningen i boligområdet ikke overstiger 60 db(a) for udeopholdsarealer og 30 db(a) i selve boligen. For offentlig og privat administration, liberale erhverv o.l. er de tilsvarende støjgrænser 65 db(a) udendørs og 35 db(a) målt i bygningen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1

20 18 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. Korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger inden for lokalplanområdet. Boligområder op til eksisterende jernbaneanlæg skal afskærmes, så grænseværdi for maksimal støjniveau, kaldet L Amax er på 85 db(a) overholdes. Det maksimale støjniveau er støjen fra det mest støjende tog, der regelmæssigt anvendes på strækningen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. Korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger. Grænseværdien for vibrationer fra togtrafik på 75 KBvægtet accelerationsniveau skal overholdes, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 1 fra 1997, Støj og vibrationer fra jernbaner. En. korrektion af Miljøstyrelsens vejledning vil være gældende ved senere ombygninger eller tilbygninger. Støjskærme skal opføres i stål, galvaniseret stål, glas, aluminium, eternit, fiberbeton og træ eventuelt dækket af beplantning. Der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse forelægge dokumentation for, at støjbelastningen i boligområdet ikke overstiger 60 db(a) for udeopholdsarealer og 30 db(a) i selve boligen. 15. Grundejerforening Til vedligeholdelse af interne veje inden for de enkelte områder etableres der en grundejerforening. Grundejerforeningen skal omfatte de ejendomme, der har vejadgang via den fælles interne vej. En grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af den pågældende ejendoms friarealer, gårdarealer og antenneanlæg m.m. 16. Servitutter Matr. nr 5 æ: Servitut på matr. nr. 5 æ, tinglyst den under nr dokument om vej m.v. ophæves. Servitut på matr. nr. 5 æ, tinglyst den under nr.

21 4652, dokument om oversigt m.v. samt adgangsvej m.m. ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 æ den under nr , lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 fc: Servitut på matr. nr. 5 fc, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves. 19 Servitut på matr. nr. 5 fc, tinglyst den under nr , dokument om forbud mod oplagsplads for tømmer ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 fc den under 29570, lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 fb: Servitut på matr. nr. 5fb, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves. Servitut på matr. nr. 5 fb, tinglyst den under nr , dokument om forbud mod oplagsplads for tømmer ophæves. Tinglyst på matr. nr. 5 fb den under 29570, lokalplan ophæves. Matr. nr. 5 ey: Servitut på matr. nr. 5 ey, tinglyst den under nr. 6268, dokument om fjernvarme, resp. Lån i offentlige midler ophæves. Servitut på matr. nr. 5 ey, tinglyst den under nr , dokument om fjernvarme ophæves. Matr. nr. 5 c: Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om vej og forsynings- og afløbsledninger ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om bebyggelse og benyttelse ophæves Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om10 kr. årlig vejafgift til matr. nr. 5 a ophæves. Servitut på matr. nr. 5c, tinglyst den under , dokument om bebyggelsesgrad og vilkår herfor, resp. Lån i offentlige midler ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr , dokument om overkørsel ophæves. Servitut på matr. nr. 5 c, tinglyst den under nr.

22 8157, dokument om lejekontrakt ophæves. Byplanvedtægt nr. 4 tinglyst den på matr. nr. 5 c under nr. 249 ophæves. Lokalplan tinglyst den på matr. nr 5 c under nr ophæves. Lokalplan tinglyst den på matr. nr. 5 c under nr ophæves Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Byplanvedtægt 1-22, vedtaget den 14 marts 1966, ophæves for matrikel 5 ey, 5 fb samt 5 fc Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. Lokalplan , vedtaget den 22. januar 1981, ophæves for matrikel 5 c, 5 æ, litra as, 125 b og 125 e alle Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke. 18. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Principperne i planen er anvendelsesbestemmelser der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang (som fx i boligområder til lokale transformerstationer eller til mindre generende erhverv som sagførerarkitekt- og revisionsvirksomhed med ganske få ansatte). Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 3. I henhold til planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen pri-

23 Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for det pågældende område. Vedtagelsespåtegning vatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen. 21 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt, og i medfør af 31 i samme lov begæres lokalplanen tinglyst på de ejendomme lokalplanen omfatter. Således vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 24. oktober Sign.: Michael Ziegler Borgmester / Ole Kristensen Konst. teknisk direktør Tinglyst den 12. februar 2007 under nr Lyst på de i lokalplanen nævnte matrikel numre. Retten i Taastrup den 16. februar 2007 Else Jørgensen (sign.)

24 147 5ir 4ip "ag" 6iq 6im 6il 6nq 6ey 6kn 6ik 6ii 6ih 6ex mo 6ll 6ky 6ke 6ip 6in 6kæ 6ig k 6mg 6mf Meters 6km 6if 6io 6fr 6ma 6gl 6pb 6gm 6gk 6pe 6er 6gq 6eo 6fi 6hm 125f 5ey 148 Ahornvej Fredensvej 6hæ 6ho 6of 6fy Godsbanevej 6ei 6ed "af" 6ep 6do 5fb "db" Jernbane 5æ 5fc 6cø "aa" "co" 6pc 6cr 6ch 6ci 6z 6eh 6hc 6ha Vesterparken Lokalplangrænse "y" 6gæ 6cn 6s 6t 5hg 6l 6p 6m 6o 6r 125a "as" "dc" 5f 5d 5dæ 6q 5e 6c 6dz 6dx 6b 6i Taastrup Hovedgade "b 5kn 5kp 6dy 5n 5dq 5ab 6am Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 "dd" 5c 5ax 5ac 125e "cp" 5kt 5ah "cq" 5bø 5at 5ø Østerparken "o" 125b Parkvej 5ku 5al 5km 5eh 5eg 5cu 5ag 5ba 5aæ 5aø 5aq 5ap 34l Marievej 5de5hz 5ca 5dv 5dx 5hy 5bx Telefon: r 5bb 5p "ah" 5cc 5cb 5 5 5eq 5ep Bilag 1 5 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Matrikelplan DATO MÅL 1: 2500 JOUR.NR

25 5le 5ci 5bc 5i 147 5ir 4ip "ag" 6im 6il 6nq 6ey 6kn 6ik 6ii 6ih 6ex 6ll 6ky 6ke 6ip 6in 6kæ 6ig 6fr 6ma 6km 6if Meters 125f 148 6gl 6pb 6pe 6er 6gq C 6eo 6fi 6hæ 6ho 6of 5ey 6gm 6gk 6ep 6cø Fredensvej 6do Godsbanevej 5fb Ahornvej 5æ 5fc 5hg "af" "aa" 6cr 6ch 6ei 6eh 6hc 6ha Lokalplangrænse Delområder Offentlig sti Vesterparken Jernbane "co" 6pc 6p 6m 6ci 6z 6o "y" 6gæ A 6r 6l 125a "as" "dc" 5f 5d 5dæ 5ax 6q 5ac 5e 6dz 6dx 6c Taastrup Hovedgade 5kn 5kp 6dy 5n "cq" 5ap Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Delområder B 125b "dd" 125e "cp" 5ø 5eg 5ah 5dq 6b 5bx 5bø 5c 5kt Østerparken Parkvej "o" 5ku 5al 5km 5eh 5cu 5ag 5ba 5aæ 5aø 5aq 34l Marievej 5de5hz 5ca 5dv 5dx 5hy 34r 5bb 5p "ah" 5cc 5cb 5er 5eq 5ep DATO MÅL 1: 2500 JOUR.NR c 5cø 5io 5cp 34s 5el Bilag 2

26 Taastrup Hovedgade Kirkevej Taastrup Station Marievej Parkvej Ahornvej Vesterparken Taastrup Hovedgade Østerparken Høje Taastrup Boulevard Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Bilag 3 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Oversigtskort DATO MÅL JOUR.NR

27 Bilag 4 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Byggefelt for område A DATO MÅL JOUR.NR

28 Bilag 5 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Stueplan DATO MÅL JOUR.NR

29 Bilag 6 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan sals plan DATO MÅL JOUR.NR

30 Bilag 7 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan sals plan DATO MÅL JOUR.NR

31 Bilag 8 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 1.57 Øst facade set fra stationsforpladsen DATO MÅL JOUR.NR

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 4.30.1

Lokalplan nr. 4.30.1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.30.1 For et område afgrænset af Hovedgaden, Vesterkøb og Tværvej i Hedehusene. Hedehusene Blandet bolig og erhverv 05-07-2006 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.30.1

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 4.18.13

Lokalplan nr. 4.18.13 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.18.13 Et område vest for stationsforpladsen Hedehusene/Fløng liberalt erhverv 01.12.1998 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 4.18.13 HØje-Taastrup Kommune Hsje-Taastrup

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs

7^gLK^l±i. åmfcs ta~i ffrs Videbæk i november 2000 Rettet i april 2001 J.nr. 6655 7^gLK^l±i åmfcs ta~i ffrs Lokalplan nr. 87 for et område til erhverv, håndværksvirksomhed, detailhandel, bolig og offentlige formål ved Nygade, Håndværkervej

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet

Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet & Kommuneplantillæg nr. 11 Detailhandelsområde på Industriskellet Ishøj Kommune 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets beliggenhed...4 EKSISTERENDE

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere