Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg"

Transkript

1 Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL 4 LOKALPLANENS INDHOLD 4 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5 LOKALPLAN F108 FOR EN DEL AF ERHVERVSOMRÅDET VED KONGEVEJEN HØJVANGEN 8 1 LOKALPLANENS FORMÅL 8 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING 8 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 8 4 UDSTYKNINGER 8 5 VEJE, STIER OG PARKERING 8 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 9 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN OG SKILTNING 9 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 11 KORTBILAG Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Byggefelter Kortbilag 3: Situationsplan Kortbilag 4: Vejledende facadetegning Redaktionelle bemærkninger Lokalplanen er udarbejdet af Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø i samarbejde med arkitekt maa Preben Munch Andersen og Landinspektørkontoret, Nielsen, Baatrup & Thomsen a/s. Lokalplanen er trykt i Fredensborg Kommunes trykkeri

4 (Luftfoto af lokalplanområdet) 2

5 REDEGØRELSE INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg. Lokalplanen var fremlagt til offentligt eftersyn fra den 9. maj til den 4. juli 2012 og blev endeligt vedtaget i Fredensborg Byråd den 1. oktober Vedtagelsen af lokalplanen blev annonceret den 5. november 2012 på Fredensborg Kommunes hjemmeside KLAGEVEJLEDNING I henhold til planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet, men klagen skal sendes til Fredensborg Kommune eller Fredensborg Kommune, Plan, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Kommunen videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet med kommunens bemærkninger. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen jf. planlovens 60. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt eller offentliggjort jf. planlovens 62. BORGERMØDE I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslag F108, blev der afholdt et borgermøde den 11. juni 2012 på rådhuset, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret og en repræsentant for bygherre fortalte om bygherres ønsker for området. 3

6 LOKALPLANOMRÅDET Afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende i byzone og udgør m² og omfatter ejendommene matr.nr. 1k og 1ai Asminderød By, Asminderød. Lokalplanområdet afgrænses mod nord, syd og vest af anden erhvervsbebyggelse, mod øst af den nye kirkegård ved Asminderød. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for den nye lokalplan for området er et ønske om at erstatte ældre nedslidte garage- og værkstedbygninger med moderne butikker til særligt pladskrævende varer. Hermed får borgerne i Fredensborg også på dette område mulighed for at handle lokalt, til gavn for miljø og trafikintensiteten ud af Fredensborg. Projektet ses samtidig at forstærke grundlaget for den nærliggende dagligvarebutik. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål, lettere industri samt mulighed for etablering af butikker til særlig pladskrævende varer der ifølge Planloven omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. For en møbelbutik placeret i områder der alene forhandler pladskrævende varer, skal der forinden i kommuneplanen være redegjort for mulighederne for placering af en møbelbutik i henholdsvis bymidten, bydelscenter eller aflastningsområder. Der er ikke redegjort for dette i Kommuneplan 2009, og det er derfor pt. ikke muligt at etablere møbelbutik i området. Veje og parkering Lokalplanen fastlægger, at området alene vejbetjenes fra Højvangen. Transformerstation i områdets nordøstlige hjørne vejbetjenes fra Højvangen. Der skal inden for lokalplanområdet etableres parkeringspladser svarende til 1 pr. 50 m 2 bebyggelse, hvoraf 5 skal være handicappladser. Handicappladser skal placeres nærmest butikkernes indgangspartier. Der skal etableres min. 14 cykelparkeringspladser nær butikkernes indgangspartier. Bebyggelsens omfang og placering Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres bebyggelse med et samlet bruttoetageareal på m 2. Bebyggelsens højde må ikke overstige en samlet højde på 10 meter målt fra et af 4

7 Fredensborg Kommune fastsat niveauplan. Mindre bygningsdele som ventilationshætter og skorstenspiber kan i begrænset omfang overskride højdegrænsen. Bebyggelsens ydre fremtræden Bebyggelsen udformes med ydervægge af teglsten, glas og enkelte partier af træ. Ubebyggede arealer, beplantning og hegn Langs Højvangen og Kongevejen skal der etableres et plantebælte på min. 5m. bredde med buske suppleret med højstammet løvfældende træer. Beplantningen kan på indersiden støttes af et trådhegn. Bæredygtighed Bæredygtighed i byggeriet er et tema i den vedtagne Kommuneplan På den baggrund har Byrådet besluttet, at der i denne lokalplan bliver stillet krav om: At ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser. At dele af de befæstede arealer skal muliggøre lokal nedsivning. At der skal afsættes et areal til forsinkelse, fordampning og evt. nedsivning af regnvand, og At der skal installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine. Miljø Det vurderes, at der ikke vil være miljømæssige konflikter mellem det inden for lokalplanområdet ønskede byggeri og nabobebyggelserne. Inden for lokalplanområdet kan der etableres virksomheder inden for miljøklasse 1 3. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan 2009 Kommuneplan 2009 fastlægger rammerne for lokalplanlægning for Erhvervsområde ved Kongevejen, Højvangen område FE 03: Anvendelse: Lettere industri Max. bebyggelsesprocent: 30 % for den enkelte ejendom. Andet: Områdets anvendelse fastsættes til erhvervsformål, lettere industri og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, forretningsvirksomhed der har tilknytning til det pågældende erhverv, samt butikker for særligt pladskrævende varer. Kun ejendomme med et grundareal på min m 2 kan anvendes til butikker til særligt pladskrævende varer. På hver ejendom kan opføres eller indrettes én beboelseslejlighed. 5

8 Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanens endelige vedtagelse. Naturbeskyttelsesloven Der er ikke kendskab til beskyttelseslinjer inden for lokalplanområdet. Museumsloven Hvis der i forbindelse med jord- og anlægsarbejder findes jordfaste fortidsminder, er disse omfattet af Museumsloven, og arbejdet skal stoppes og Hørsholm Egns Museum skal tilkaldes. Eksisterende lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan F21 for et erhvervsområde ved Kongevejen - Højvangen i Fredensborg. Ved Byrådets endelige vedtagelse af lokalplan F108 ophæves lokalplan F21 for det område, der omfattes af nærværende lokalplan. Grundvand Lokalplanområdet er i sin helhed beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Med henblik på at beskytte grundvandet m.v. anbefaler Fredensborg Kommune, at der ikke anvendes kemiske ukrudtsmidler og lignende til vedligeholdelsen af de ubebyggede arealer. Vandforsyning Området er omfattet af Fredensborg Kommunes vandforsyningsplan og forsynes fra den kommunale vandforsyning. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Fredensborg Kommunes spildevandsplan og ligger i separat kloakeret opland. Såfremt tilslutningen til kloaksystemet ændres væsentligt, herunder ændringer af befæstelsesgrad, skal der ansøges om tilslutningstilladelse. Området skal kloakeres således, at spildevandet ledes til offentlig kloak. Varmeforsyning Området er udlagt til forsyning med naturgas. Lavenergibebyggelse kan fritages fra tilslutning, efter at Fredensborg Kommune har meddelt dispensation. Affald Fredensborg Kommune har vedtaget Affaldsplan 2009 samt regulativ for erhvervsaffald. De gældende bestemmelser fastlægger, at der skal afsættes plads til individuelt eller fælles affaldshåndtering og affaldssortering inden for området. Vejlovgivning Lokalplanområdet har adgang til de offentlige veje Højvangen og Kongevejen. Jordforurening Lokalplanens areal ligger inden for Fredensborg Kommunes områdeklassificering. Dvs. at jorden er klassificeret som lettere forurenet, og at der er restriktioner på håndtering af jorden (anmeldepligt 6

9 og analysekrav). Region Hovedstaden er desuden i færd med at undersøge om ejendommen skal kortlægges som forurenet. Miljøvurdering Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplan F108 efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, idet lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område lokalt og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 7

10 LOKALPLAN F108 FOR EN DEL AF ERHVERVSOMRÅDET VED KONGEVEJEN HØJVANGEN I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål: 1. At skabe det planmæssige grundlag for lokalplanområdets anvendelse til lettere industri, samt butikker for særligt pladskrævende varer, 2. at fastlægge bebyggelsens omfang, placering og udformning, 3. at sikre areal til etablering af det nødvendige antal parkeringspladser, 4. at regulere indkørselsforholdene til lokalplanområdet. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING 1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matriklerne 1k og 1ai Asminderød By, Asminderød. Desuden omfattes alle ejendomme der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes herfra. 2. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Området må kun anvendes til lettere industri, samt butikker for særlig pladskrævende varer, (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer). 4 UDSTYKNINGER Ejendomme der anvendes til pladskrævende varer må ikke udstykkes i mindre ejendomme end 7000 m 2. 5 VEJE OG PARKERING 1. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Højvangen som vist på kortbilag Parkeringspladser inden for lokalplanområdet skal etableres efter retningslinjerne som vist på kortbilag Der skal anlægges parkeringspladser svarende til 1 pr. 50 m 2 bebyggelse, hvoraf 5 skal være handicapegnede. De handicapegnede parkeringspladser skal placeres i nærhed af 8

11 butikkernes indgangspartier. 4. Der skal sikres adgang for gående og cyklende fra Kongevejen til området. 5. Der skal etableres min. 14 cykelparkeringspladser nær butikkernes indgangspartier. 6 TEKNISKE INSTALLATIONER 1. El-kabler, herunder kabler til belysning, skal udføres som jordkabler. 2. Der skal installeres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine. 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 1. Bebyggelsesprocenten må maximalt udgøre 30 % af den enkelte ejendom. 2. Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne som vist på kortbilag Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglements bestemmelser. 4. Ny bebyggelse må maksimalt opføres med en bygningshøjde på 10 m målt fra et af Fredensborg Kommune fastsat niveauplan. Mindre bygningsdele som ventilationshætter og skorstenspiber kan i begrænset omfang overskride højdegrænsen. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN OG SKILTNING 1. Facader skal fremstå med tegl - og glasfacader. Enkelte partier kan udføres i træ. 2. Tagbeklædning skal udføres med tegl- eller betontagsten, tagpap eller tagplader. 3. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, dog kan der opsættes solfanger og solceller. 4. Skiltning må kun finde sted efter Fredensborg Kommunes godkendelse. 5. Skiltning på bygningerne skal i princippet placeres som vist på bilag Der må ikke opsættes skilte på tage. 9

12 7. For hver butik inden for lokalplanområdet kan der i nærheden af butikkens hovedindgang opstilles 1 flagstang med en max. højde på 10 meter målt fra et fastsat niveauplan. 8. Der må ved Højvangen etableres én pylon med en højde på 3 meter og en bredde på 1,5 meter med angivelse af de enkelte butikker eller virksomheder inden for lokalplanområdet. Placeringen og udformning skal godkendes af Fredensborg Kommune. 9 UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING OG HEGN 1. Fælles grønne arealer skal anlægges efter princippet på bilag 3 samt planteliste. 2. Imod Højvangen og Kongevejen skal der etableres et 5 m. bredt beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal fremstå som en tæt sammenhængende beplantning med en minimums højde på 1,5 meter suppleret med enkelte højstammede løvfældende træer. Beplantningen kan på indersiden støttes af et max. 1,2 meter højt trådhegn. Mod Kongevejen 58 B etableres et 3 meter bredt beplantningsbælte med buske og træer med minimumshøjde på 2,0 meter. 3. Varegårde skal være hegnet med tæt træhegn i op til 2 meters højde. 4. Udendørs oplag må ikke ske uden for bygninger eller varegårde. 5. Udendørs belysning af ubebyggede arealer, herunder veje, stier og parkeringspladser skal være nedadrettede. Udendørs belysning må have en maksimal lyspunktshøjde på 3,5 meter. 6. Ubebyggede arealer med belægning skal som udgangspunkt anlægges med belægningsmaterialer, der muliggør lokal nedsivning af regnvand. Belægningsmaterialer skal dog samtidig tilgodese hensynet til tilgængelighed for handicappede. 7. Der skal afsættes et areal til forsinkelse, fordampning og/eller evt. nedsivning af regnvand. 10 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BEBYG- GELSE 1. Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret de under 5 beskrevne anlæg til adgang og parkering, de under 6 beskrevne anlæg til opsamling af regnvand, samt den under 9 beskrevne beplantning. 2. Før ny bebyggelse tages i brug, skal der være foretaget tilslutning til eksisterende naturgasnet. Byggeri opført som lav- 10

13 energibebyggelse kan fritages for tilslutningspligt, når Fredensborg Kommune har meddelt dispensation. 3. Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret en fælles affaldshåndtering og affaldssortering. 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Ved Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan F108 ophæves Lokalplan F21 (tinglyst d ) og tillæg (tinglyst d ) for matr. nr. 1k og 1ai Asminderød By, Asminderød. 12 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i denne lokalplan kan indrømmes af Byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner. I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående Lokalplan F108 endeligt. Fredensborg Byråd, den 1. oktober 2012 Thomas Lykke Pedersen Borgmester / Kim Herlev Jørgensen Kommunaldirektør 11

14 Lokalplan F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Kortbilag nr.1 Lokalplanens afgrænsning oktober 2012

15

16 Lokalplan F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Kortbilag nr.3 Situationsplan oktober 2012

17 Lokalplan F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Kortbilag nr.4 Vejledende facadetegning oktober 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan 2-2012, Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere