Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø"

Transkript

1 Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

2 Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Retningslinjer Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning Lokalplaner og byplanvedtægter Statslige planer Bygge- og beskyttelseslinjer Miljø Museumsloven Teknisk forsyning Landbrugspligt Vejlovgivning Jordforurening Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger 74 Sommerhusområderne på Samsø Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Kortbilag 6 Kortbilag 7 Kortbilag 8 Bilag 1: Miljøscreening Bilag 2: Servitutoversigt / 65

3 Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø 3 / 65

4 Baggrund I afsnittet om lokalplanens baggrund kan du læse om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt et samlet og ensartet administrationsgrundlag for sommerhusområderne på Samsø, herunder et nyudlagt område ved Egernvej/Langemark. Lokalplanen er udarbejdet af Samsø Kommune, Teknisk afdeling i samarbejde med COWI a/s, december / 65

5 Om lokalplanen Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele dels en "Redegørelse" og dels "Lokalplanbestemmelser". I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. 5 / 65

6 Lokalplanens formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdernes anvendelse til sommerhusformål. Lokalplanområdet er i dag omfattet helt eller delvist af flere eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter samt en lang række servitutter. Lokalplan nr. 74 kan således betragtes som et "sammenkog" af den hidtil gældende planlægning, hvor det primære formål er at videreføre anvendelsen og disponeringen af de eksisterende sommerhusområder, herunder områdernes overordnede karakter ift. bebyggelse, grønne strukturer o.l.. Et andet formål er, at harmonisere planlægningen ift. fremtidig byggesagsbehandling, så dette for de fleste områders vedkommende sker med udgangspunkt i det til enhver tid gældende bygningsreglement. I den forbindelse fastlægger planen endvidere af hensyn til fremtidige havstigninger en mindste sokkelkote ved nybyggeri. Endelig er det ét af planens primære formål, at muliggøre udvidelser af nogle af de eksisterende områder ved Langemark (Egernvej), Sælvig Huse og Vesterløkken i overensstemmelse med Miljøministeriets udpegning af nye sommerhusområder. 6 / 65

7 Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 157 ha fordelt på 9 delområder alle sommerhusområderne rundt om på Samsø, jf. kortbilag 1 Matrikelkort. Alle områderne ligger enten direkte ud til eller tæt ved vandet. Områderne er privatejede. Lokalplanen omfatter følgende eksisterende sommerhusområder: Møllevejen (delområde A), Mårup Østerstrand (delområde B), Mårup Skov (delområde C), Kanhave (delområde D), Sælvig Huse (delområde E) plus udvidelse, Sælvig (delområde F), Vesterløkken (delområde G) plus udvidelse og Langemark (delområde H). Hertil kommer det nye område ved Egernvej (delområde I), som er en udvidelse af Langemark. De eksisterende sommerhusområder herunder udvidelserne i Sælvig Huse og Vesterløkken vejbetjenes fra det tilstødende overordnede vejnet samt en lang række interne veje. Det nye område ved Egernvej skal vejbetjenes fra Høneballevej. Lokalplanområdet er næsten fuldt udbygget bortset fra enkelte spredt beliggende grunde, et nyudstykket areal i Mårup Østerstrand (delområde B) samt de nye områder ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Egernvej. De nye områder samt arealet i Mårup kan rumme i alt ca. 70 nye sommerhuse. Sommerhusområderne er udbygget i mange etaper og over en lang årrække, hvorfor husene fremtræder meget varierende mht. alder, udformning, materialer mv. Samsø's sommerhusområder ligger i det åbne flade kystlandskab, men mange af områderne er kendetegnet ved markante lægivende beplantninger med levende hegn mellem grundene eller tilstødende skovområder. Grundene tættest på kysten er dog typisk mere åbne af hensyn til udsigten. Delområde B og C omfatter endvidere arealer udlagt til fælles opholdsareal samt offentligt grønt område, jf. kortbilag 3. 7 / 65

8 Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanområdet, der omfatter 9 forskellige sommerhusområder fordelt rundt på hele Samsø, udgør et samlet areal på ca. 157 ha. De fleste områder ligger ved eller i tæt tilknytning til kysten, jf. oversigtskortet nedenunder. Den præcise afgrænsning af de 9 delområder ses på kortene ved siden af. Delområde A Møllevejen. Delområde B og C Mårup Østerstrand og Mårup Skov Delområde D Kanhave. Delområde E Sælvig Huse. 8 / 65

9 Delområde F Sælvig. Delområde G Vesterløkken. Delområde H og I Langemark og Egernvej 9 / 65

10 Redegørelse I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende. Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til regulering efter andre planer og anden lovgivning. I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Vedvarende energi og Fossilfri Ø Samsø er Danmarks Vedvarende Energi Ø. 100% af den energi vi bruger på øen kommer fra vedvarende energikilder vind, sol og biomasse (halm og træflis). Selvom Samsø i dag er nettoeksportør af elektricitet fra vindmøller bruger vi stadig fossile drivmidler (olie, diesel, benzin) i vores biler, færger og traktorer. Samsø har derfor besluttet, at vi inden 2030 vil være fri af fossile drivmidler den Fossilfri Ø. (Jf. beslutning nr. 316 i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2011) I Fossilfri Ø projektet går Samsø igen foran og demonstrerer, at det ikke bare er muligt at omstille et samfund til en fremtid uden olie kul og gas. Det giver også mening i et lokalsamfund - fordi vi kan bruge energien effektivt, spare penge og lave den energi vi bruger selv, i stedet for at importere den. Når vi laver energien lokalt og måske eksporterer det vi ikke bruger skaber og fastholder vi arbejdspladser på øen. Forureningsfri energi, et økonomisk grundlag og arbejdspladser er alle ingredienser der skal bruges til et bæredygtigt samfund. Feriehuse og energi Sommer og feriehuse er en vigtig del af Samsø mange danskere og udlændinge og de fleste "nye" samsinger lærer øen at kende fra et af øens sommerhusområder. Som feriehusejer er der mange gode grunde til at tænke energi. I takt med at energipriserne stiger, bliver energiregningen en væsentlig del af den samlede udlejningspris. Undersøgelser viser, at flere og flere lejere tager feriehusets energimærke i betragtning, når de vælger feriehus. Det er igen blevet lovpligtigt at energimærke nyopførte feriehuse efter 1. februar Hvis du tænker på at bruge eller udleje din feriebolig udenfor sommermånederne, bliver energiforbruget til opvarmning endda meget betydende. Et godt isoleret feriehus forlænger desuden sæsonen og gør også huset mere behageligt om sommeren. Når du bygger nyt, er der en oplagt mulighed for at tænke i ferieboligens energiprofil. På Samsø anbefaler vi ved nybyggeri af ferieboliger: at der arbejdes med orienteringen på grunden i forhold til solindfald og vinduer at feriehuset isoleres godt gerne som helårshus efter bygningsreglementet at der anvendes en varmekilde der kan opvarme huset i vintersæsonen en varmepumpe egnet til helårsbrug. at der indtænkes intelligent styring af belysning og varmekilde at der installeres solfangere til produktion af varmt brugsvand at der installeres solceller til produktion af el Hvis du følger anbefalingerne, får du et feriehus du kan bruge eller udleje en stor del af året. Hvis varmekilden er baseret på el, kan ferien på Samsø oven i købet markedsføres som CO2 neutral i kraft af øens store elproduktion fra vindmøller. Kan udlejningen oven i købet suppleres med en elbil, får lejerne en forsmag på morgendagens energisamfund. 10 / 65

11 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, men med mulighed for indpasning af naturligt tilhørende funktioner som fx feriekolonier, rekreative områder o.l. I planen lægges vægt på, at sikre både eksisterende og nye fællesarealer for beboerne og andre brugere. Indpasning af ny sommerhusbebyggelse skal ske i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. Planen rummer dog visse undtagelser. Bebyggelse i delområde B (Mårup Østerstrand) må opføres i 1½ etage og 6,0 meters højde, ligesom dele af bebyggelsen i delområde I (Egernvej) må opføres i 2 etager og 6,0 meters højde. For delområde B er dette er fortsættelse af eksisterende praksis. Endvidere gælder for alle områder med eksisterende sommerhusbebyggelse, at mindre om og tilbygninger kan opføres i oprindelig skala/højde. Som noget nyt fastlægger planen, at der i forbindelse med byggetilladelser skal fastsættes en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for fremtidige vandstandsstigninger. Dette skal sikre, at sommerhusområderne er mere "robuste" ift. klimaforandringer også forsikringsmæssigt. Bestemmelsen vil dog betyde, at nye sommerhusbebyggelser i praksis vil have en større højde end de henholdsvis 5,0 og 6,0 meter. For at bevare nogle af de væsentligste karakteristika ved Samsø's sommerhusbebyggelse fastsætter lokalplanen også, at nybyggeri samt om og tilbygninger i delområde C (Mårup Skov) fortsat skal fremtræde med den originale udformning. Det drejer sig bl.a. om en særlig farveholdning, tagform, tagmaterialer, hegn mv. Planen indeholder tillige bestemmelser om skiltning. Planen angiver et retningsgivende udstykningsprincip for de nye områder ved Sælvig Huse og Egernvej samt for et areal ved Mårup Østerstrand, der kan udstykkes som storparcel, jf. hhv. kortbilag 6, 3 og 8. Yderligere udstykning kan ske iht. lovgivningens regler. For sommerhusgrundenes "haver" og ubebyggede arealer i øvrigt er der i planen fastsat bestemmelser omkring beplantning, hegning, oplag, terrænregulering o.l. Bestemmelser sikrer i overvejende grad en videreførelse af de eksisterende forhold, bl.a. så beboerne fortsat har adgang til at benytte særlige fri og opholdsarealer med de særlige naturværdier, som mange af dem har. Vejadgang til de forskellige delområder skal fortsat ske via det eksisterende vej og stinet, som også de nye områder kobles på. 11 / 65

12 Forholdet til kommuneplanen Kommuneplan 2013 er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse 27. august 2013 og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området. Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen. 12 / 65

13 Retningslinjer Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen omfatter de eksisterende sommerhusområder, bortset fra nye arealudlæg ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Egernvej. Arealerne, der er udpeget af Miljøministeriet i et landsplandirektiv. Det nye areal i Sælvig Huse (ca. 1,7 ha) ligger set fra kysten helt skjult bag den eksisterende sommerhusbebyggelse og opleves som en naturlig fortsættelse heraf. Det samme gør sig gældende for arealet ved Vesterløkken, der er på ca. 1,6 ha. Området her har en plantageagtig karakter og gennemskæres af en afskærmende beplantning. Det sidste nye arealudlæg ved Egernvej ligger afgrænset af et ubebygget og strandbeskyttet areal bagved og vest for det eksisterende sommerhusområde ved Langemark. Arealet er ca. 5 ha. Alle områder ligger således i naturlig forlængelse bag eksisterende sommerhusbebyggelse og beplantning. Nye sommerhuse skønnes derfor ikke at være synlige set fra kysten. Inden for lokalplanens område er der ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der mht. placering, omfang og udseende adskiller sig fra eksisterende bebyggelse i området. Det er således ikke muligt at opføre bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter. Selv ved fastsættelse af mindste sokkelkote ved fremtidige vandstandsstigninger kombineret med de tilladte bygningshøjder på 5,0 og 6,0 meter vil den maksismale bygningshøjde ikke overstige 8,5 meter, jf. 9. På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 74 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis. Øvrige retningslinjer Delområde D (Kanhave) ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige og geologiske interesser samt som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer. 13 / 65

14 Rammebestemmelser Lokalplanens delområder er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammebestemmelser, der er vist nedenunder Kommuneplan 2013 medtager foruden de 3 nye områder ved Egernvej samt udvidelsen ved Sælvig Huse og Vesterløkken også en udvidelse af sommerhusområderne i Mårup. Områdenavn og nummer Anvendelse generel Anvendelse konkret Zonestatus Sommerhusområde Møllevejen. Nr Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde i 5 meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Partiel byplanvedtægt nr. 1 Byplanvedtægt for Nordøen på Lokalplaner Samsø Områdenavn og Sommerhusområde Mårup Østerstrand. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement Max. antal etager 1,5 Max. bygningshøjde 6 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 35 Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplaner Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø Områdenavn og Sommerhusområde Mårup Østerstrand. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 3 i meter Miljøklasse 1 til 2 Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og Bestemmelser tagflade mødes. Taghældningen må ikke overstige 15 grader Forsyning Partiel byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Lokalplaner Mårup Områdenavn og nummer Anvendelse generel Anvendelse konkret Zonestatus Bebyggelsesprocent Max. antal etager Sommerhusområde Mårup Østerstrand rekreativt omr. Nr Grønt rekreativt område Grønt område med adgang for offentligheden Sommerhusområde 14 / 65

15 Max. bygningshøjde i meter Miljøklasse 1 Bestemmelser Området må ikke bebygges Forsyning Lokalplaner Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup Områdenavn og Sommerhusområde Kanhave. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering Bestemmelser harmonere med omgivelserne. Er delvist omfattet af Stauns Fjord fredningen. Forsyning Lokalplaner Områdenavn og Sommerhusområde Sælvig Huse. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. Områdenavn og Sommerhusområde Sælvig. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Taghældningen må ikke overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal Bestemmelser indrettes til grønt område med adgang for offentligheden. Forsyning Lokalplaner Lokalplan nr. 7 Bolig og Færgehavn i Sælvig Områdenavn og Sommerhusområde Langemark. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 15 / 65

16 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. Områdenavn og Sommerhusområde Vesterløkken. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. 16 / 65

17 Forholdet til anden planlægning En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, som dels beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, og som dels angiver om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. De temaer og forhold, som lokalplanen berører er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 17 / 65

18 Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er omfattet af følgende gældende lokalplaner eller byplanvedtægter: Delområde B Mårup Østerstrand: Byplanvedtægt nr. 1 for Nordøen på Samsø, Lokalplan nr. 35 "Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand", Lokalplan nr. 66 "Sommerhusområde øst for Mårup", Delområde C Mårup Skov: Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup, Delområde F Sælvig: Lokalplan nr. 7 (80.1), for et område til bolig og sommerhusformål samt for et område til færgehavn og erhvervsformål i Sælvig By, Delområde E, H og G Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken: Lokalplan nr. 28 "Sommerhusområder Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken", Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 74 "Sommerhusområderne på Samsø" aflyses førnævnte lokalplaner inden for lokalplanens område. Lokalplan nr. 28, nr. 35, nr. 66 samt byplanvedtægt nr. 3 bortfalder således i deres helhed. 18 / 65

19 Statslige planer Vand- og naturplaner Vand og Natura 2000 planerne er implementeret i den danske lovgivning i Miljømålsloven, og det er statens miljøcentre, der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Samsø Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af Miljømålslovens bestemmelser. Grundvandsinteresser Lokalplanområdets forskellige delområder ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige med drikkevandsinteresser (OD). Dog ligger delområdea (Møllevejen) i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens delområde G (Vesterløkken) ligger delvist i OD og OSD område. Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til sommerhusformål ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.natura 2000 områder Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000 området "Stavns Fjord" med tilhørende forslag til naturplan. Planen skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand. Natura 2000 områder Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000 området "Stavns Fjord" med tilhørende forslag til naturplan. Planen skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand. Indtil Vand og Natura 2000 planerne er vedtaget, er det således retningslinjerne i regionplanen for Århus Amt, der gælder. Vandplanerne er fremlagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter By og Landskabsstyrelsen vil udarbejde de endelige vandplaner. Ifølge tidsplanen for naturplanerne og deres færdiggørelse forventes dette at ske inden udgangen af Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan / 65

20 Bygge- og beskyttelseslinjer Strandbeskyttelseslinjer Følgende delområder berøres af strandbeskyttelse: Delområde B (Mårup Østerstrand), delområde C (Mårup Skov), delområde D (Kanhave), delområde E (Sælvig Huse), delområde F (Sælvig) og delområde H (Langemark). Jævnfør kortbilag 3 6. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i naturtilstanden, etableres bebyggelse, hegning m.m. Vejadgang til den nye sommerhusudstykning i Sælvig Huse forudsætter, at Naturstyrelsen dispenserer fra strandbeskyttelsen. Dispensationen berører dog kun strandbeskyttet areal uden for lokalplanområdet. Fortidsmindebeskyttelse Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af diger, der er omfattet af Museumslovens 29a, jf. kortbilag 3, 4, 6 og 8: Nord for Vagtelvej i delområde B (Mårup Østerstrand). Langs den vestlige grænse af delområde C (Mårup Skov). Langs den sydlige grænse af delområde D (Kanhave). Langs den nordlige grænse af delområde F (Sælvig). Langs den nordvestlige grænse af delområde H (Langemark). Langs den nordlige grænse af delområde I (Egernvej). For de beskyttede sten og jorddiger gælder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse. Den nordlige del af delområde D (Kanhave) berøres endvidere af to 100 m fortidsmindebeskyttelseslinjer en omkring et kanalanlæg Kanhave Kanal fra jernalderen (jf. kortbilag 4) samt en anden (formodentlig en gravhøj), der er under behandling. Inden for beskyttelseszonerne må ikke foretages ændring af tilstanden, etableres bebyggelse, hegn o.l. ligesom selve fortidsmindet ikke må ændres. Naturbeskyttelsesloven Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af naturtyper, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3: Delområde B (Mårup Østerstrand) rummer arealer med overdrev langs kysten og er delvis omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3. Delområde C (Mårup Skov) rummer arealer med overdrev langs kysten og er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3. Delområde D (Kanhave) er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 4. Delområdet rummer endvidere arealer med overdrev. Delområde E (Sælvig Huse) rummer et areal med overdrev, jf. kortbilag 5. Centralt i delområde I (Egernvej) er registreret et vandhul, jf. kortbilag 8. Ved etablering af bebyggelse på ubebyggede grunde inden for arealer omfattet af skovbyggelinje skal kommunen dispensere fra denne. Lokalplanen er endvidere i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse, idet planen overvejende har en bevarende karakter og ikke giver mulighed for aktiviteter, der ændrer naturtilstanden i lokalplanområdet. Fredede arealer Der er registreret følgende fredninger inden for lokalplanområdet: Fredet areal i den østlige del af delområde E (Sælvig Huse) "Sælvigbugten fredningen". Hele delområde D (Kanhave) er omfattet af Stavns Fjord fredningen. Der er tale om en natur og kulturhistorisk fredning. Tilstanden af arealet på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Arealet må således ikke bebygges, beplantes, planeres, afgraves, opdyrkes eller anvendes til campering o.l. 20 / 65

21 Miljø Støjforhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, herunder kollektive anlæg for områdernes beboere, gæster og éndagsturister. Anvendelsen til kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner - fx feriekolonier - kan kun ske under forudsætning af, at funktionerne ikke påfører omgivelserne i dette tilfælde sommerhusområder et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For sommerhusområder er grænseværdierne fastsat til 40/35/35 db (dag/aften/nat). For nybyggeri inden for området gælder endvidere, at det støjniveau, som vejtrafikken påfører bebyggelse, ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For sommerhusområder og rekreative områder i det åbne land er fastsat en grænseværdi på Lden = 53 db. 21 / 65

22 Museumsloven Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale museum adviseres. 22 / 65

23 Teknisk forsyning Delområde A, B, C, D, E og F vandforsynes fra NordSamsø Vandværk, delområde G fra Hårmark Vandværk og delområde H og I fra SydSamsø Vandværk. Lokalplanens delområder er med undtagelse af Sælvig Havn, p.t. ikke tilsluttet det offentlige kloaknet. Områderne forventes imidlertid tilsluttet iht. Spildevandsplan for Samsø Kommune. Der er ikke tilslutningspligt til nogen bestemt form for varmeforsyning. 23 / 65

24 Landbrugspligt På ejendomme inden for lokalplanområdet, der kan udstykkes og bebygges og som er omfattet af landbrugspligt, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten. 24 / 65

25 Vejlovgivning Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). 25 / 65

26 Jordforurening Inden for lokalplanens delområde B (Mårup Østerstrand) er registreret en forurening på vidensniveau 1 iht. Jordfoureningsloven. Forureningen er registreret på et areal omfattet af strandbeskyttelse. Hvis der i forbindelse med bygge og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet konstateres yderligere tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. 26 / 65

27 Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af lokalplanen efter lovens 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Beslutningen tager afsæt i ovenstående screening, samt at miljøpåvirkningerne som følge af planen ikke vurderes at være væsentlige. Screeningen fremgår af Bilag 1 under "Øvrige bilag". 27 / 65

28 Servitutter Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret en række tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Listen fremgår af lokalplanens Bilag 2. Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 28 / 65

29 Tilladelser fra andre myndigheder Landbrugspligt På ejendomme inden for lokalplanområdet, der kan udstykkes og bebygges samt er omfattet af landbrugspligt, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten. Vejloven/Færdselsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Strandbeskyttelseslinje Realisering af lokalplanens princip for vejadgang til den nye sommerhusudstykning ved Sælvig Huse forudsætter forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15, om strandbeskyttelseslinie, fra Naturstyrelsen, Århus. 29 / 65

Sommerhusområderne på Samsø

Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund I afsnittet om lokalplanens baggrund kan du læse om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 74...2/78. Sommerhusområderne på Samsø...3/78. Baggrund...4/78. Om lokalplanen...5/78. Lokalplanens formål...

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 74...2/78. Sommerhusområderne på Samsø...3/78. Baggrund...4/78. Om lokalplanen...5/78. Lokalplanens formål... Indholdsfortegnelse...1/78 Lokalplan nr. 74...2/78 Sommerhusområderne på Samsø...3/78 Baggrund...4/78 Om lokalplanen...5/78 Lokalplanens formål...6/78 Eksisterende forhold...7/78 Lokalplanområdets afgrænsning...9/78

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 75...1/59. Baggrund...2/59. Om lokalplanen...3/59. Lokalplanens formål...4/59. Eksisterende forhold...

Indholdsfortegnelse. Lokalplan nr. 75...1/59. Baggrund...2/59. Om lokalplanen...3/59. Lokalplanens formål...4/59. Eksisterende forhold... Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 75...1/59 Baggrund...2/59 Om lokalplanen...3/59 Lokalplanens formål...4/59 Eksisterende forhold...5/59 Lokalplanområdets afgrænsning...6/59 Redegørelse...8/59 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Samsø kommune Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan for Samsø kommune 2005-2017 REDEGØRELSE Området er

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND

LOKALPLAN RIR 25. FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN RIR 25 FOR ET SOFlMERHUSQMRADE VED LENDRUP STRAND LOKALPLAN NR. 25 for et sommerhusområde ved Lendrup strand. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan for Nordfyns Kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 for Nordfyns Kommune FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg? 3 Kommuneplantillæggets formål 4 Nuværende Rammer

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling

SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling LANGGADE 1, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 22 10 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk Høring af forslag til Lokalplan nr. 66 og kommuneplantillæg nr. 5 Sommerhusområde

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006.

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. FORSLAG, JUNI 2006 Lokalplan nr. 7.27 Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. Endelig godkendt d. 22.11.2006 1 INDHOLD INDHOLD... 2

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG ANMELDELSE: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer)

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere