Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø"

Transkript

1 Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

2 Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Retningslinjer Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning Lokalplaner og byplanvedtægter Statslige planer Bygge- og beskyttelseslinjer Miljø Museumsloven Teknisk forsyning Landbrugspligt Vejlovgivning Jordforurening Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger 74 Sommerhusområderne på Samsø Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Kortbilag 6 Kortbilag 7 Kortbilag 8 Bilag 1: Miljøscreening Bilag 2: Servitutoversigt / 65

3 Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø 3 / 65

4 Baggrund I afsnittet om lokalplanens baggrund kan du læse om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt et samlet og ensartet administrationsgrundlag for sommerhusområderne på Samsø, herunder et nyudlagt område ved Egernvej/Langemark. Lokalplanen er udarbejdet af Samsø Kommune, Teknisk afdeling i samarbejde med COWI a/s, december / 65

5 Om lokalplanen Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Kommunalbestyrelsen altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Kommunalbestyrelsens videre overvejelser, men det er alene Kommunalbestyrelsen der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele dels en "Redegørelse" og dels "Lokalplanbestemmelser". I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. 5 / 65

6 Lokalplanens formål Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at få skabt et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdernes anvendelse til sommerhusformål. Lokalplanområdet er i dag omfattet helt eller delvist af flere eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter samt en lang række servitutter. Lokalplan nr. 74 kan således betragtes som et "sammenkog" af den hidtil gældende planlægning, hvor det primære formål er at videreføre anvendelsen og disponeringen af de eksisterende sommerhusområder, herunder områdernes overordnede karakter ift. bebyggelse, grønne strukturer o.l.. Et andet formål er, at harmonisere planlægningen ift. fremtidig byggesagsbehandling, så dette for de fleste områders vedkommende sker med udgangspunkt i det til enhver tid gældende bygningsreglement. I den forbindelse fastlægger planen endvidere af hensyn til fremtidige havstigninger en mindste sokkelkote ved nybyggeri. Endelig er det ét af planens primære formål, at muliggøre udvidelser af nogle af de eksisterende områder ved Langemark (Egernvej), Sælvig Huse og Vesterløkken i overensstemmelse med Miljøministeriets udpegning af nye sommerhusområder. 6 / 65

7 Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 157 ha fordelt på 9 delområder alle sommerhusområderne rundt om på Samsø, jf. kortbilag 1 Matrikelkort. Alle områderne ligger enten direkte ud til eller tæt ved vandet. Områderne er privatejede. Lokalplanen omfatter følgende eksisterende sommerhusområder: Møllevejen (delområde A), Mårup Østerstrand (delområde B), Mårup Skov (delområde C), Kanhave (delområde D), Sælvig Huse (delområde E) plus udvidelse, Sælvig (delområde F), Vesterløkken (delområde G) plus udvidelse og Langemark (delområde H). Hertil kommer det nye område ved Egernvej (delområde I), som er en udvidelse af Langemark. De eksisterende sommerhusområder herunder udvidelserne i Sælvig Huse og Vesterløkken vejbetjenes fra det tilstødende overordnede vejnet samt en lang række interne veje. Det nye område ved Egernvej skal vejbetjenes fra Høneballevej. Lokalplanområdet er næsten fuldt udbygget bortset fra enkelte spredt beliggende grunde, et nyudstykket areal i Mårup Østerstrand (delområde B) samt de nye områder ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Egernvej. De nye områder samt arealet i Mårup kan rumme i alt ca. 70 nye sommerhuse. Sommerhusområderne er udbygget i mange etaper og over en lang årrække, hvorfor husene fremtræder meget varierende mht. alder, udformning, materialer mv. Samsø's sommerhusområder ligger i det åbne flade kystlandskab, men mange af områderne er kendetegnet ved markante lægivende beplantninger med levende hegn mellem grundene eller tilstødende skovområder. Grundene tættest på kysten er dog typisk mere åbne af hensyn til udsigten. Delområde B og C omfatter endvidere arealer udlagt til fælles opholdsareal samt offentligt grønt område, jf. kortbilag 3. 7 / 65

8 Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanområdet, der omfatter 9 forskellige sommerhusområder fordelt rundt på hele Samsø, udgør et samlet areal på ca. 157 ha. De fleste områder ligger ved eller i tæt tilknytning til kysten, jf. oversigtskortet nedenunder. Den præcise afgrænsning af de 9 delområder ses på kortene ved siden af. Delområde A Møllevejen. Delområde B og C Mårup Østerstrand og Mårup Skov Delområde D Kanhave. Delområde E Sælvig Huse. 8 / 65

9 Delområde F Sælvig. Delområde G Vesterløkken. Delområde H og I Langemark og Egernvej 9 / 65

10 Redegørelse I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende. Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til regulering efter andre planer og anden lovgivning. I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Vedvarende energi og Fossilfri Ø Samsø er Danmarks Vedvarende Energi Ø. 100% af den energi vi bruger på øen kommer fra vedvarende energikilder vind, sol og biomasse (halm og træflis). Selvom Samsø i dag er nettoeksportør af elektricitet fra vindmøller bruger vi stadig fossile drivmidler (olie, diesel, benzin) i vores biler, færger og traktorer. Samsø har derfor besluttet, at vi inden 2030 vil være fri af fossile drivmidler den Fossilfri Ø. (Jf. beslutning nr. 316 i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2011) I Fossilfri Ø projektet går Samsø igen foran og demonstrerer, at det ikke bare er muligt at omstille et samfund til en fremtid uden olie kul og gas. Det giver også mening i et lokalsamfund - fordi vi kan bruge energien effektivt, spare penge og lave den energi vi bruger selv, i stedet for at importere den. Når vi laver energien lokalt og måske eksporterer det vi ikke bruger skaber og fastholder vi arbejdspladser på øen. Forureningsfri energi, et økonomisk grundlag og arbejdspladser er alle ingredienser der skal bruges til et bæredygtigt samfund. Feriehuse og energi Sommer og feriehuse er en vigtig del af Samsø mange danskere og udlændinge og de fleste "nye" samsinger lærer øen at kende fra et af øens sommerhusområder. Som feriehusejer er der mange gode grunde til at tænke energi. I takt med at energipriserne stiger, bliver energiregningen en væsentlig del af den samlede udlejningspris. Undersøgelser viser, at flere og flere lejere tager feriehusets energimærke i betragtning, når de vælger feriehus. Det er igen blevet lovpligtigt at energimærke nyopførte feriehuse efter 1. februar Hvis du tænker på at bruge eller udleje din feriebolig udenfor sommermånederne, bliver energiforbruget til opvarmning endda meget betydende. Et godt isoleret feriehus forlænger desuden sæsonen og gør også huset mere behageligt om sommeren. Når du bygger nyt, er der en oplagt mulighed for at tænke i ferieboligens energiprofil. På Samsø anbefaler vi ved nybyggeri af ferieboliger: at der arbejdes med orienteringen på grunden i forhold til solindfald og vinduer at feriehuset isoleres godt gerne som helårshus efter bygningsreglementet at der anvendes en varmekilde der kan opvarme huset i vintersæsonen en varmepumpe egnet til helårsbrug. at der indtænkes intelligent styring af belysning og varmekilde at der installeres solfangere til produktion af varmt brugsvand at der installeres solceller til produktion af el Hvis du følger anbefalingerne, får du et feriehus du kan bruge eller udleje en stor del af året. Hvis varmekilden er baseret på el, kan ferien på Samsø oven i købet markedsføres som CO2 neutral i kraft af øens store elproduktion fra vindmøller. Kan udlejningen oven i købet suppleres med en elbil, får lejerne en forsmag på morgendagens energisamfund. 10 / 65

11 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, men med mulighed for indpasning af naturligt tilhørende funktioner som fx feriekolonier, rekreative områder o.l. I planen lægges vægt på, at sikre både eksisterende og nye fællesarealer for beboerne og andre brugere. Indpasning af ny sommerhusbebyggelse skal ske i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement. Planen rummer dog visse undtagelser. Bebyggelse i delområde B (Mårup Østerstrand) må opføres i 1½ etage og 6,0 meters højde, ligesom dele af bebyggelsen i delområde I (Egernvej) må opføres i 2 etager og 6,0 meters højde. For delområde B er dette er fortsættelse af eksisterende praksis. Endvidere gælder for alle områder med eksisterende sommerhusbebyggelse, at mindre om og tilbygninger kan opføres i oprindelig skala/højde. Som noget nyt fastlægger planen, at der i forbindelse med byggetilladelser skal fastsættes en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for fremtidige vandstandsstigninger. Dette skal sikre, at sommerhusområderne er mere "robuste" ift. klimaforandringer også forsikringsmæssigt. Bestemmelsen vil dog betyde, at nye sommerhusbebyggelser i praksis vil have en større højde end de henholdsvis 5,0 og 6,0 meter. For at bevare nogle af de væsentligste karakteristika ved Samsø's sommerhusbebyggelse fastsætter lokalplanen også, at nybyggeri samt om og tilbygninger i delområde C (Mårup Skov) fortsat skal fremtræde med den originale udformning. Det drejer sig bl.a. om en særlig farveholdning, tagform, tagmaterialer, hegn mv. Planen indeholder tillige bestemmelser om skiltning. Planen angiver et retningsgivende udstykningsprincip for de nye områder ved Sælvig Huse og Egernvej samt for et areal ved Mårup Østerstrand, der kan udstykkes som storparcel, jf. hhv. kortbilag 6, 3 og 8. Yderligere udstykning kan ske iht. lovgivningens regler. For sommerhusgrundenes "haver" og ubebyggede arealer i øvrigt er der i planen fastsat bestemmelser omkring beplantning, hegning, oplag, terrænregulering o.l. Bestemmelser sikrer i overvejende grad en videreførelse af de eksisterende forhold, bl.a. så beboerne fortsat har adgang til at benytte særlige fri og opholdsarealer med de særlige naturværdier, som mange af dem har. Vejadgang til de forskellige delområder skal fortsat ske via det eksisterende vej og stinet, som også de nye områder kobles på. 11 / 65

12 Forholdet til kommuneplanen Kommuneplan 2013 er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse 27. august 2013 og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området. Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen. 12 / 65

13 Retningslinjer Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanen omfatter de eksisterende sommerhusområder, bortset fra nye arealudlæg ved Sælvig Huse, Vesterløkken og Egernvej. Arealerne, der er udpeget af Miljøministeriet i et landsplandirektiv. Det nye areal i Sælvig Huse (ca. 1,7 ha) ligger set fra kysten helt skjult bag den eksisterende sommerhusbebyggelse og opleves som en naturlig fortsættelse heraf. Det samme gør sig gældende for arealet ved Vesterløkken, der er på ca. 1,6 ha. Området her har en plantageagtig karakter og gennemskæres af en afskærmende beplantning. Det sidste nye arealudlæg ved Egernvej ligger afgrænset af et ubebygget og strandbeskyttet areal bagved og vest for det eksisterende sommerhusområde ved Langemark. Arealet er ca. 5 ha. Alle områder ligger således i naturlig forlængelse bag eksisterende sommerhusbebyggelse og beplantning. Nye sommerhuse skønnes derfor ikke at være synlige set fra kysten. Inden for lokalplanens område er der ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der mht. placering, omfang og udseende adskiller sig fra eksisterende bebyggelse i området. Det er således ikke muligt at opføre bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter. Selv ved fastsættelse af mindste sokkelkote ved fremtidige vandstandsstigninger kombineret med de tilladte bygningshøjder på 5,0 og 6,0 meter vil den maksismale bygningshøjde ikke overstige 8,5 meter, jf. 9. På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 74 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis. Øvrige retningslinjer Delområde D (Kanhave) ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige og geologiske interesser samt som bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse retningslinjer. 13 / 65

14 Rammebestemmelser Lokalplanens delområder er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammebestemmelser, der er vist nedenunder Kommuneplan 2013 medtager foruden de 3 nye områder ved Egernvej samt udvidelsen ved Sælvig Huse og Vesterløkken også en udvidelse af sommerhusområderne i Mårup. Områdenavn og nummer Anvendelse generel Anvendelse konkret Zonestatus Sommerhusområde Møllevejen. Nr Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilnyttede funktioner Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde i 5 meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Partiel byplanvedtægt nr. 1 Byplanvedtægt for Nordøen på Lokalplaner Samsø Områdenavn og Sommerhusområde Mårup Østerstrand. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement Max. antal etager 1,5 Max. bygningshøjde 6 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 35 Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplaner Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø Områdenavn og Sommerhusområde Mårup Østerstrand. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 3 i meter Miljøklasse 1 til 2 Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og Bestemmelser tagflade mødes. Taghældningen må ikke overstige 15 grader Forsyning Partiel byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Lokalplaner Mårup Områdenavn og nummer Anvendelse generel Anvendelse konkret Zonestatus Bebyggelsesprocent Max. antal etager Sommerhusområde Mårup Østerstrand rekreativt omr. Nr Grønt rekreativt område Grønt område med adgang for offentligheden Sommerhusområde 14 / 65

15 Max. bygningshøjde i meter Miljøklasse 1 Bestemmelser Området må ikke bebygges Forsyning Lokalplaner Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup Områdenavn og Sommerhusområde Kanhave. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering Bestemmelser harmonere med omgivelserne. Er delvist omfattet af Stauns Fjord fredningen. Forsyning Lokalplaner Områdenavn og Sommerhusområde Sælvig Huse. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. Områdenavn og Sommerhusområde Sælvig. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Taghældningen må ikke overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal Bestemmelser indrettes til grønt område med adgang for offentligheden. Forsyning Lokalplaner Lokalplan nr. 7 Bolig og Færgehavn i Sælvig Områdenavn og Sommerhusområde Langemark. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 15 / 65

16 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. Områdenavn og Sommerhusområde Vesterløkken. Nr nummer Anvendelse generel Sommerhusområde Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt Anvendelse konkret tilnyttede funktioner Zonestatus Landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplan Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocent jf. det gældende bygningsreglement. Max. antal etager 1 Max. bygningshøjde 5 i meter Miljøklasse 1 til 2 Bestemmelser Forsyning Lokalplan nr. 28 Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Lokalplaner Langemark og Vesterløkken. 16 / 65

17 Forholdet til anden planlægning En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, som dels beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, og som dels angiver om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. De temaer og forhold, som lokalplanen berører er beskrevet i de efterfølgende afsnit. 17 / 65

18 Lokalplaner og byplanvedtægter Lokalplanområdet er omfattet af følgende gældende lokalplaner eller byplanvedtægter: Delområde B Mårup Østerstrand: Byplanvedtægt nr. 1 for Nordøen på Samsø, Lokalplan nr. 35 "Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand", Lokalplan nr. 66 "Sommerhusområde øst for Mårup", Delområde C Mårup Skov: Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup, Delområde F Sælvig: Lokalplan nr. 7 (80.1), for et område til bolig og sommerhusformål samt for et område til færgehavn og erhvervsformål i Sælvig By, Delområde E, H og G Sælvig Huse, Langemark og Vesterløkken: Lokalplan nr. 28 "Sommerhusområder Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken", Med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 74 "Sommerhusområderne på Samsø" aflyses førnævnte lokalplaner inden for lokalplanens område. Lokalplan nr. 28, nr. 35, nr. 66 samt byplanvedtægt nr. 3 bortfalder således i deres helhed. 18 / 65

19 Statslige planer Vand- og naturplaner Vand og Natura 2000 planerne er implementeret i den danske lovgivning i Miljømålsloven, og det er statens miljøcentre, der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Samsø Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af Miljømålslovens bestemmelser. Grundvandsinteresser Lokalplanområdets forskellige delområder ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige med drikkevandsinteresser (OD). Dog ligger delområdea (Møllevejen) i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens delområde G (Vesterløkken) ligger delvist i OD og OSD område. Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til sommerhusformål ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.natura 2000 områder Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000 området "Stavns Fjord" med tilhørende forslag til naturplan. Planen skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand. Natura 2000 områder Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000 området "Stavns Fjord" med tilhørende forslag til naturplan. Planen skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand. Indtil Vand og Natura 2000 planerne er vedtaget, er det således retningslinjerne i regionplanen for Århus Amt, der gælder. Vandplanerne er fremlagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter By og Landskabsstyrelsen vil udarbejde de endelige vandplaner. Ifølge tidsplanen for naturplanerne og deres færdiggørelse forventes dette at ske inden udgangen af Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan / 65

20 Bygge- og beskyttelseslinjer Strandbeskyttelseslinjer Følgende delområder berøres af strandbeskyttelse: Delområde B (Mårup Østerstrand), delområde C (Mårup Skov), delområde D (Kanhave), delområde E (Sælvig Huse), delområde F (Sælvig) og delområde H (Langemark). Jævnfør kortbilag 3 6. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages ændringer i naturtilstanden, etableres bebyggelse, hegning m.m. Vejadgang til den nye sommerhusudstykning i Sælvig Huse forudsætter, at Naturstyrelsen dispenserer fra strandbeskyttelsen. Dispensationen berører dog kun strandbeskyttet areal uden for lokalplanområdet. Fortidsmindebeskyttelse Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af diger, der er omfattet af Museumslovens 29a, jf. kortbilag 3, 4, 6 og 8: Nord for Vagtelvej i delområde B (Mårup Østerstrand). Langs den vestlige grænse af delområde C (Mårup Skov). Langs den sydlige grænse af delområde D (Kanhave). Langs den nordlige grænse af delområde F (Sælvig). Langs den nordvestlige grænse af delområde H (Langemark). Langs den nordlige grænse af delområde I (Egernvej). For de beskyttede sten og jorddiger gælder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse. Den nordlige del af delområde D (Kanhave) berøres endvidere af to 100 m fortidsmindebeskyttelseslinjer en omkring et kanalanlæg Kanhave Kanal fra jernalderen (jf. kortbilag 4) samt en anden (formodentlig en gravhøj), der er under behandling. Inden for beskyttelseszonerne må ikke foretages ændring af tilstanden, etableres bebyggelse, hegn o.l. ligesom selve fortidsmindet ikke må ændres. Naturbeskyttelsesloven Følgende områder inden for lokalplanområdet omfatter eller berøres af naturtyper, der er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3: Delområde B (Mårup Østerstrand) rummer arealer med overdrev langs kysten og er delvis omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3. Delområde C (Mårup Skov) rummer arealer med overdrev langs kysten og er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 3. Delområde D (Kanhave) er i sin helhed omfattet af skovbyggelinje, jf. kortbilag 4. Delområdet rummer endvidere arealer med overdrev. Delområde E (Sælvig Huse) rummer et areal med overdrev, jf. kortbilag 5. Centralt i delområde I (Egernvej) er registreret et vandhul, jf. kortbilag 8. Ved etablering af bebyggelse på ubebyggede grunde inden for arealer omfattet af skovbyggelinje skal kommunen dispensere fra denne. Lokalplanen er endvidere i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for naturbeskyttelse, idet planen overvejende har en bevarende karakter og ikke giver mulighed for aktiviteter, der ændrer naturtilstanden i lokalplanområdet. Fredede arealer Der er registreret følgende fredninger inden for lokalplanområdet: Fredet areal i den østlige del af delområde E (Sælvig Huse) "Sælvigbugten fredningen". Hele delområde D (Kanhave) er omfattet af Stavns Fjord fredningen. Der er tale om en natur og kulturhistorisk fredning. Tilstanden af arealet på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Arealet må således ikke bebygges, beplantes, planeres, afgraves, opdyrkes eller anvendes til campering o.l. 20 / 65

21 Miljø Støjforhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til sommerhusformål, herunder kollektive anlæg for områdernes beboere, gæster og éndagsturister. Anvendelsen til kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner - fx feriekolonier - kan kun ske under forudsætning af, at funktionerne ikke påfører omgivelserne i dette tilfælde sommerhusområder et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". For sommerhusområder er grænseværdierne fastsat til 40/35/35 db (dag/aften/nat). For nybyggeri inden for området gælder endvidere, at det støjniveau, som vejtrafikken påfører bebyggelse, ikke må overstige Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj, p.t. vejledning nr. 4/2007, Støj fra veje. For sommerhusområder og rekreative områder i det åbne land er fastsat en grænseværdi på Lden = 53 db. 21 / 65

22 Museumsloven Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og det lokale museum adviseres. 22 / 65

23 Teknisk forsyning Delområde A, B, C, D, E og F vandforsynes fra NordSamsø Vandværk, delområde G fra Hårmark Vandværk og delområde H og I fra SydSamsø Vandværk. Lokalplanens delområder er med undtagelse af Sælvig Havn, p.t. ikke tilsluttet det offentlige kloaknet. Områderne forventes imidlertid tilsluttet iht. Spildevandsplan for Samsø Kommune. Der er ikke tilslutningspligt til nogen bestemt form for varmeforsyning. 23 / 65

24 Landbrugspligt På ejendomme inden for lokalplanområdet, der kan udstykkes og bebygges og som er omfattet af landbrugspligt, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten. 24 / 65

25 Vejlovgivning Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). 25 / 65

26 Jordforurening Inden for lokalplanens delområde B (Mårup Østerstrand) er registreret en forurening på vidensniveau 1 iht. Jordfoureningsloven. Forureningen er registreret på et areal omfattet af strandbeskyttelse. Hvis der i forbindelse med bygge og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet konstateres yderligere tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. 26 / 65

27 Miljøvurdering Som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bl.a. kommune og lokalplaner, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af en screening af lokalplanen efter lovens 3 vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser som følge af lokalplanens gennemførelse er af en sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig. Beslutningen tager afsæt i ovenstående screening, samt at miljøpåvirkningerne som følge af planen ikke vurderes at være væsentlige. Screeningen fremgår af Bilag 1 under "Øvrige bilag". 27 / 65

28 Servitutter Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret en række tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Listen fremgår af lokalplanens Bilag 2. Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 28 / 65

29 Tilladelser fra andre myndigheder Landbrugspligt På ejendomme inden for lokalplanområdet, der kan udstykkes og bebygges samt er omfattet af landbrugspligt, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten. Vejloven/Færdselsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens 100). Strandbeskyttelseslinje Realisering af lokalplanens princip for vejadgang til den nye sommerhusudstykning ved Sælvig Huse forudsætter forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15, om strandbeskyttelseslinie, fra Naturstyrelsen, Århus. 29 / 65

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere