1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '"

Transkript

1

2 LOKALPLAN B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give mulighed for at opføre en boligbebyggelse med 24 boliger. Baggrunden for lokalplanen er byrådets ønske om, at kommunens ældre kan få mulighed for at flytte til en mindre, centralt beliggende bolig med lettere adgang til forskellig hjælp, når de ikke længere kan klare sig i deres hidtidige, større bolig. Lokalplanens forhold til anden planlægning Sværdagergård er en af Jyllinges gamle landbrugsejendomme. Det meste af landbrugsjorden blev i begyndelsen af 1960'erne frastykket til boligbebyggelse i det sydlige Jyllinge. Landbrugspligten på ejendommen er ophævet d i forbindelse med en opdeling af ejendommen, hvorved bygningslodden blev en selvstændig ejendom med matr.nr. 13 a Jyllinge by, Jyllinge og en englod i Jyllinge Nordmark blev sammenlagt med en anden ejendom. Gårdens bygningslod, som denne lokalplan omhandler, ligger i byzone i sydenden af den gamle Jyllinge landsby. Bygningerne har i en årrække været anvendt til erhvervsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i den hidtil gældende lokalplan for området, Lokalplan 1.11, Bevaringsplan for Jyllinge landsby. Her har den sammen med naboejendommen Baunegården været placeret i et delområde, der er udlagt til forskellige former for erhverv. Bygningslodden har også været omfattet af Lokalplan 1. 29, der som supplement til Lokalplan 1.11 fastlægger, at der på hver ejendom i området højst må indrettes l bolig. I den gældende kommuneplan, Kommuneplan for Gundsø kommune, ligger ejendommen i rammeområde 1B2, der giver mulighed for, at ejendommene kan anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper. Bebyggelsesprocenten for tæt, lav bebyggelse er fastsat til maksimalt 35, Bebyggelse må højst udføres med 2 etager.

3 Da bebyggelsesprocenten i den nye boligbebyggelse ønskedes hævet til maksimalt 40, har det således været nødvendigt med en ændring af kommuneplanen. Der er derfor samtidig med vedtagelsen af denne lokalplan vedtaget et tillæg til kommuneplanen, Kommuneplantillæg nr. l til Kommuneplan , for kommuneplanens rammeområde 1B2, der omfatter den gamle bydel i Jyllinge. Heri er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent for åbent, lavt boligbyggeri på 25 og for anden boligbebyggelse på 40. Bebyggelsen må opføres med højst 2 etager. Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i planlovens kapitel 2 a om planlægning i kystområderne, 5 a, stk. 4. Der er tale om bebyggelse inde i den gamle landsby, og de nye bygninger er i bygningsform, højde og materialevirkning tilpasset den omliggende landsbybebyggelse. Den nye boligbebyggelse vil derfor ikke påvirke den kystlandskabelige helhed. Lokalplanens indhold Lokalplan 1.35 omfatter matr.nr. 13 a Jyllinge by, Sværdagergårds bygningslod på m 2. Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boligformål. Bebyggelsesprocenten for området som helhed fastlægges til maksimalt 40. Boligerne må bygges i op til 2 etager. Lokalplanen fastlægger rammer for bebyggelsen, der sikrer, at den med hensyn til bygningsformer og materialevalg falder godt ind i den omliggende bebyggelse i den gamle landsby. Det store, gamle stuehus, der i lokalplan 1.11 er udpeget som bevaringsværdigt, skal fortsat bevares og indgå i boligbebyggelsen. Dets tidstypiske ydre skal respekteres ved ombygningen til flere boliger. Den eksisterende, bevaringsværdige beplantning skal fortsat bevares og vedligeholdes.

4 LOKALPLAN B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge I henhold til lov om planlægning (jf. lovbekendtgørelse nr. 746 af ) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: l Lokalplanens formål l.l Lokalplanens formål er: at fastlægge området til boligbebyggelse, herunder boliger, der er særligt egnede for ældre. - at sikre, at ny bebyggelse udformes, så området får en bymæssig karakter. Dette opnås ved varieret randbebyggelse langs veje og stier. at regulere omfang, placering og udseende af nybyggeri. at bevare det eksisterende stuehus. at sikre offentlig adgang ad stier gennem området. at bevare og indpasse den bevaringsværdige beplantning. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l og omfatter matr.nr. 13 a Jyllinge by, Jyllinge samt alle parceller, som udstykkes efter d Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål og

5 hertil knyttede fælles anlæg og friarealer. 3.2 Bebyggelsen må kun bestå af boligbebyggelse i op til 2 etager. 4 Udstykning 4.1 Der må kun ske udstykning efter en plan, der er godkendt af byrådet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet må kun have l vejadgang fra Bygaden. Vejadgangen udlægges i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til trafikanlæg, i princippet som vist på kortbilaget. Veje og stier inden for lokalplanområdet udlægges som private fællesveje og stier. 5.3 Den endelige udformning af veje, stier og pladser, herunder belysning, befæstelse, afvanding mv. skal godkendes af byrådet. ** 5.4 Veje inden for lokalplanområdet skal anlægges som opholds- og legeområde. 5.5 Der skal sikres gående direkte adgang til bebyggelsen. 5.6 Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til mindst l bilplads pr. bolig. Udlæg af parkeringsarealer skal i princippet ske som vist på kortbilag 2. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 El-ledninger, herunder ledninger til sti- og vejbelysning, må kun udføres som jordkabler Belysning af veje, stier, parkeringspladser og andre færdselsarealer skal opfylde belysningsklassen for anlægget. Udformningen skal godkendes af byrådet.

6 6.3 Ved evt, overbygning af eksisterende, tinglyst ledningsanlæg skal omlægning af ledninger godkendes af ledningsej er. 6.4 Bebyggelsen skal tilsluttes fællesantenneanlæg. Fællesantenne kan etableres i lokalplanområdet, eller bebyggelsen kan tilsluttes godkendt fællesantenneanlæg uden for området. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsen skal i princippet opføres som vist på kortbilag 2. Placering af opbevarings- og affaldsfunktioner skal indpasses inden for området. 7.2 Bebyggelsesprocenten må være højst 40 dvs. maksimalt 1808 m 2 etageareal. 7.3 Der må højst opføres 24 boliger inden for lokalplanområdet. 7.4 Bebyggelsen kan opføres i varierende bygningshøjder fra l til 2 etager. 7.5 Facadehøjden må ikke overstige 4,5 m, målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og overside af tagflade skærer hinanden. 7.6 Intet punkt af bygningerne må være hævet mere end ca. 8 m over naturligt terræn eller et af bygningsmyndigheden godkendt niveauplan, bortset fra eventuelle særligt godkendte, mindre bygningselementer. 7.7 På beboelsesbygninger skal taghældningen være mellem 25 og Der må ikke opføres carporte eller garager til personbiler. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal tilpasses til bebyggelsen i den omkringliggende gamle bydel.

7 Det eksisterende stuehus, som i lokalplan 1.11 var udpeget som bevaringsværdigt, skal ved ombygningen til flere boliger bevare sit karakteristiske præg. Ændringer i bygningens ydre må kun foretages efter byrådets godkendelse. 8.2 Facader skal udføres af murværk og kan fremstå som blank mur og/eller pudsede, vandskurede eller malede i hvidt eller lys farve. Dele af facaden kan udføres med træbeklædning og/eller andre materialer efter byrådets godkendelse, under hensyntagen til samspillet med det eksisterende landsbymiljø. Vinduer og døre og lignende, mindre bygningsdele kan dog tillades behandlet med andre farver efter byrådets godkendelse. Eventuelle skure og udhuse skal i form og materialer tilpasses bebyggelsen. Andre materialer end de ovenfor angivne kan anvendes efter byrådets godkendelse. 8.3 Tagdækning skal være tegl- eller betontagsten efter byrådets godkendelse, under hensyntagen til samspillet med det eksisterende landsbymiljø. Andre tagmaterialer kan anvendes efter byrådets godkendelse. 8.4 Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 8.5 Der må ikke opsættes nogen form for antenner på de enkelte huse, bortset fra en eventuel fællesantenne. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Beplantning og belægninger skal udføres efter en samlet plan i overensstemmelse med de principper, som er angivet på kortbilag 2. Byrådet skal godkende planen Eksisterende, bevaringsværdig beplantning, som markeret på kortbilag l, skal i videst muligt omfang bevares, herunder det eksisterende beplantningsbælte mod Bygaden. 9.3 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende fremstå som frodige rammer med gode

8 opholdsmuligheder. Der skal løbende foretages vedligeholdelse, herunder nyplantning i fornødent omfang Parkeringsarealer skal forsynes med fast belægning og indrammes med beplantning Terrænreguleringer på mere end +/- 0, 5 m må kun foretages med byrådets godkendelse. 9.6 Belysning af veje og stier skal udføres som parkbelysning. 9.7 Eksisterende stendiger, som vist på kortbilag l, skal bevares i videst muligt omfang. 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes naturgasledningsnettet. Bebyggelsen må ikke tages i brug, før tilslutning er foretaget Bebyggelse må ikke tages i brug, før parkerings-, opholds- og adgangsårealer samt diverse beplantninger er færdiggjort, jf og Bebyggelse skal, inden den tages i brug, tilsluttes fællesantenneanlæg enten inden for lokalplanområdet eller andet anlæg efter byrådets godkendelse. 11 Bevaringsudvalget Beboerne i Jyllinges gamle bydel har i 1975 nedsat et bevaringsudvalg med 7 medlemmer, der vælges af og blandt grundejerne i det område, som omfattes af Lokalplan 1.11, Bevaringsplan for Jyllinge landsby. Bevaringsudvalgets formål er at varetage grundejernes interesse i forbindelse med landsbyens bevaring, herunder samarbejdet med byrådet om administrationen af lokalplanen Bevaringsudvalget afgiver indstilling til byrådet i sager, der angår denne lokalplans bestemmelser om: a. Godkendelse af farver, jf. 8.

9 b. Ændringer af farver på det gamle stuehus, jf. 8. c. Fjernelse af bevaringsværdige træer og beplantning, jf d. Placering og omfang af tilbygninger og udhuse ud over de i principskitsen viste. 12 Ophævelse af lokalplan 1.11 og lokalplan 1.29 Ved offentliggørelsen af byrådets endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves for denne lokalplans område: Lokalplan 1.11, Bevaringsplan for Jyllinge landsby / vedtaget af Gundsø byråd d og Lokalplan 1.29 (tidl ) Jyllinge landsby, supplement til lokalplan 1.11, vedtaget af Gundsø byråd d Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen i følge lov om planlægning, 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller opretholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 8 De almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven gælder fortsat, i det omfang de ikke er fortrængt af bestemmelser i lokalplanen.

10 Vedtagelsespåtegning Gundsø byråd har vedtaget lokalplanen d Jens Müller Borgmester / J. Agger Stadsingeniør Anne Jensen overassistent

11

12

13

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere