Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for digital media uddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital media uddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: På baggrund af erhvervsuddannelsesreformen 2014 er der udviklet standardiserede euv-forløb for voksne på begge specialer samt udviklet højniveaufag for begge specialer. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen supplerende bemærkninger. Der henvises til bekendtgørelsen for digital media uddannelsens Uddannelsens struktur Den vejledende struktur for uddannelsens to specialer, multimedie og multimedie animator, fremgår af følgende tabel. Grundforløb GF 1 20 uger GF 2 20 uger Praktik og multimedie animator, 3 år og 6 måneder Hovedforløb Skole, 10 uger Praktik Skole, 10 uger Praktik Skole, 10 uger Praktik Skole, 10 uger Praktik Skoleundervisning i hovedforløbet varer 40 uger og indeholder 4 ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag. Uddannelsens hovedforløb anbefales at bestå af mindst 4 skoleperioder á 10 uger, hvor de første 2 skoleperioder er fælles og gennemføres ud fra et overordnet tema for hver skoleperiode, og de sidste 2 skoleperioder gennemføres med fokus på enten multimedie eller multimedie animator. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, valgfri uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Side 1 af 13

2 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktikmål bidrager til et Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for uddannelse inden for Digital media er de enkelte mål- og fagbeskrivelser for uddannelsen. Disse beskrivelser udgør det fælles grundlag for undervisningen og praktik gennem hele uddannelsesforløbet, og skal derfor også ses som grundlaget for den afsluttende prøve. Retningslinjerne i det nedenstående er bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete afsluttende prøve, som udgør en svendeprøve. Prøver og bedømmelse er beskrevet i 6 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til digital media uddannelsen, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået ene for uddannelsen. (Slutkompetencerne). Den afsluttende prøves formål Prøven har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for det pågældende speciale, og vise at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. Eleven skal i forbindelse med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af opgaverne kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Indkaldelse af skuemestre (censorer) Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvor den afsluttende prøve afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Det faglige udvalg udpeger herefter skuemestrene (censorerne), og giver skolen meddelelse om, hvem der er udpeget. Skuemestrene (censorerne) indvarsles af det faglige udvalg til bedømmelsen ca. 5 uger før prøven. Indkaldelsen skal ske skriftligt. Skolen modtager ligeledes kopi af indkaldelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af den afsluttende prøve vægt på følgende: 1) Teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. Side 2 af 13

3 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Skolen indsender oplysning om den endelige karakter, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter resultatet er meddelt til eleven. Det faglige udvalg har udarbejdet en karakterblanket, der kan hentes på iu.dk. Den afsluttende prøve for de enkelte specialer Den afsluttende prøve er beskrevet for hvert speciale. Eksamen for specialet multimedie Eksamen inden for specialet multimedie består af: 1) En bunden opgave, 2) En projektopgave med dertil hørende mundtlig fremlæggelse (eksamination). Den bundne opgave Den bundne opgave omfatter et antal opgaver inden for de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Projektopgaven Projektopgaven omfatter en: a) Problemformulering b) Produktion bestående af en website og/eller CD rom c) Produktionsplan d) Funktionsbeskrivelse e) Projektdagbog. Projektdokumentationen skal afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne. Eksaminationsgrundlaget er den stillede bundne opgave og den stillede projektopgave. Bedømmelsesgrundlaget er projektforløbet og det projekt, som eleven har fremstillet under den praktiske prøve og elevens mundtlige præstation. Eksamen for specialet multimedie animator Eksamen inden for specialet multimedie animator består af: 1) En bunden opgave, 2) En projektopgave med dertil hørende mundtlig fremlæggelse (eksamination). Den bundne opgave Den bundne opgave omfatter et antal opgaver inden for de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag. Projektopgaven Projektopgaven omfatter: a) En problemformulering, b) En kopi af produktionen, c) Et storyboard, d) En produktionsplan, e) Diverse karakterdesign og skitser, f) En projektdagbog og g) Eventuelt funktionsbeskrivelse. Side 3 af 13

4 Projektdokumentationen skal afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne. Eksaminationsgrundlaget er den stillede bundne opgave og den stilede projektopgave. Bedømmelsesgrundlaget er projektforløbet og den projektopgave, som eleven har fremstillet under den praktiske prøve og elevens mundtlige præstation. Side 4 af 13

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger animator Grundfag 0 uger 0 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 33,5 uger 33,5 uger Fag som er fælles for uddannelsens specialer 21 uger 21 uger Fag nr , 8 Rutineret 2 X X Skærmdesign Fag nr Rutineret 2 X X Fremstilling og redigering af originalmaterialer Fag nr , 8 Rutineret 1 X X Digital fotografering I Fag nr Rutineret 1 X X Typografi og tekst Fag nr , 7 Rutineret 2 X X Produktion af video og lyd Fag nr , 7 Rutineret 1 X X Distribution af video og lyd Fag nr , 6 Rutineret 1 X X Applikationsudvikling medieafspiller Fag nr , 8 Rutineret 2 X X Webproduktion Fag nr , 5 Rutineret 1 X X 3D animation visualisering Fag nr D Animation 3, 4, 6 Rutineret 1 X X Side 5 af 13

6 Fagnavn Fag nr Applikationsudvikling scripting Fag nr Webproduktion reklamer Fag nr Brugerfladegrafik Fag nr Præproduktion spil Fag nr Applikationsudvikling spil Fag nr D animation spil Fag nr Webproduktion portal Fag nr Innovation & iværksætteri Specialet multimedie Fag nr Webproduktion clientside scripting I Fag nr Webproduktion serverside scripting I Fag nr Applikationsudvikling I Fag nr Optimering af webserver I Fag nr Projekt for multimedie Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger animator 4, 6 Rutineret 1 X X 4, 8 Rutineret 1 X X 2, 3, 8 Rutineret 1 X X 1, 9 Rutineret 0,5 X X 1, 2, 4-6 Rutineret 1 X X 5 Rutineret 1 X X 1, 4, 8 Rutineret 0,5 X X 9 Rutineret 1 X X 12,5 uger 12, 14, 15 Avanceret 2,5 X 11, 12, 14, 15 Avanceret 3 X 13-15, 17 Avanceret 1 X 16 Avanceret 1 X 1-17 Avanceret 5 X Side 6 af 13

7 Fagnavn Specialet multimedie animator Fag nr Postproduktion I Fag nr D modellering og overflader I Fag nr D lyssætning I Fag nr D i forbindelse med spil I Fag nr D karakteranimation I Fag nr Projekt for multimedie animator Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger animator 12,5 uger 21 Avanceret 2,5 X Avanceret 1,5 X 21 Avanceret 1 X 18, 20 Avanceret 1 X 19, 20 Avanceret 1,5 X 1-10 og Avanceret 5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 4 uger 4 uger Fag nr , 8 Rutineret 3 X X Medieproduktion til netbårne platforme Fag nr Rutineret 1 X X Formateringssprog Fag nr Rutineret 1 X X Optimering af webserver Fag nr , 5, 6 Rutineret 1 X X Digital fotografering II Fag nr Projektorganisation 9 Rutineret 1 X X Antal ugers valgfag 2,5 uger 2,5 uger Antal skoleuger i alt 40 uger 40 uger Side 7 af 13

8 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Specialet multimedie Fag nr Webproduktion clientside scripting I Fag nr Webproduktion, serverside scripting I Fag nr Applikationsudvikling I Specialet multimedie animator Fag nr D modellering og overflader I Fag nr D lyssætning I Fag nr D i forbindelse med spil I Fag nr D karakteranimation I Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Ekspert 2,5 uge Webproduktion clientside scripting I Avanceret Ekspert 3,0 uge Webproduktion, serveside Avanceret scripting I Ekspert 1,0 uge Applikationsudvikling I Avanceret Ekspert 2,5 uge 3D modellering og overflader Avanceret I Ekspert 1,0 uge 3D lyssætning I Avanceret Ekspert 1,5 uge 3D i forbindelse med spil I Avanceret Ekspert 1,5 uge 3D karakteranimation I Avanceret Side 8 af 13

9 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. For voksne elever gælder det, at antallet af skoleuger er afkortet med 10% svarende til 4 uger. 0,5 uge er afkortet fra de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, hvor afkortningen i praksis bør lægges på det eller de fag, hvor skolen vurderer, at eleven har flest kompetencer. 1 uge er afkortet fra de valgfri uddannelsesspecifikke fag. 2,5 uger er afkortet fra valgfagene. Fagnavn Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger animator Grundfag 0 uger 0 uger Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 33 uger 33 uger Fag som er fælles for uddannelsens specialer 20,6 uger 20,6 uger Fag nr , 8 Rutineret 2 X X Skærmdesign Fag nr Rutineret 2 X X Fremstilling og redigering af originalmaterialer Fag nr , 8 Rutineret 1 X X Digital fotografering I Fag nr Rutineret 1 X X Typografi og tekst Fag nr , 7 Rutineret 2 X X Produktion af video og lyd Fag nr , 7 Rutineret 1 X X Distribution af video og lyd Fag nr , 6 Rutineret 1 X X Applikationsudvikling medieafspiller Fag nr , 8 Rutineret 2 X X Webproduktion Fag nr D animation visualisering 2, 5 Rutineret 1 X X Side 9 af 13

10 Fagnavn Fag nr D Animation Fag nr Applikationsudvikling scripting Fag nr Webproduktion reklamer Fag nr Brugerfladegrafik Fag nr Præproduktion spil Fag nr Applikationsudvikling spil Fag nr D animation spil Fag nr Webproduktion portal Fag nr Innovation & iværksætteri Specialet multimedie Fag nr Webproduktion clientside scripting I Fag nr Webproduktion serverside scripting I Fag nr Applikationsudvikling I Fag nr Optimering af webserver I Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger animator 3, 4, 6 Rutineret 1 X X 4, 6 Rutineret 1 X X 4, 8 Rutineret 1 X X 2, 3, 8 Rutineret 1 X X 1, 9 Rutineret 0,5 X X 1, 2, 4-6 Rutineret 1 X X 5 Rutineret 1 X X 1, 4, 8 Rutineret 0,5 X X 9 Rutineret 1 X X 12,4 uger 12, 14, 15 Avanceret 2,5 X 11, 12, 14, 15 Avanceret 3 X 13-15, 17 Avanceret 1 X 16 Avanceret 1 X Side 10 af 13

11 Fagnavn Fag nr Projekt for multimedie Specialet multimedie animator Fag nr Postproduktion I Fag nr D modellering og overflader I Fag nr D lyssætning I Fag nr D i forbindelse med spil I Fag nr D karakteranimation I Fag nr Projekt for multimedie animator Faget bidrager til følgende Præstationsstandard Vejledende tid i uger 1-17 Avanceret 5 X animator 12,4 uger 21 Avanceret 2,5 X Avanceret 1,5 X 21 Avanceret 1 X 18, 20 Avanceret 1 X 19, 20 Avanceret 1,5 X 1-10 og Avanceret 5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3 uger 3 uger Fag nr , 8 Rutineret 3 X X Medieproduktion til netbårne platforme Fag nr Rutineret 1 X X Formateringssprog Fag nr Rutineret 1 X X Optimering af webserver Fag nr , 5, 6 Rutineret 1 X X Digital fotografering II Fag nr Projektorganisation 9 Rutineret 1 X X Antal ugers valgfag 0 uger 0 uger Antal skoleuger i alt 36 uger 36 uger Side 11 af 13

12 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Specialet multimedie Fag nr Webproduktion clientside scripting I Fag nr Webproduktion, serverside scripting I Fag nr Applikationsudvikling I Specialet multimedie animator Fag nr D modellering og overflader I Fag nr D lyssætning I Fag nr D i forbindelse med spil I Fag nr D karakteranimation I Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard Ekspert 2,5 uge Webproduktion clientside scripting I Avanceret Ekspert 3,0 uge Webproduktion, serveside Avanceret scripting I Ekspert 1,0 uge Applikationsudvikling I Avanceret Ekspert 2,5 uge 3D modellering og overflader Avanceret I Ekspert 1,0 uge 3D lyssætning I Avanceret Ekspert 1,5 uge 3D i forbindelse med spil I Avanceret Ekspert 1,5 uge 3D karakteranimation I Avanceret Side 12 af 13

13 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Der indsættes én række pr. praktikmål Specialet multimedie Mål nr Design af digitale kommunikationsprodukter Mål nr Applikationsudvikling og webproduktion Specialet multimedie animator Mål nr Design af digitale kommunikationsprodukter Mål nr Avancerede 3D- animation og modellering Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 1-9 X X X 1-9 X X X Side 13 af 13