Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / VIA University College. Erhverv: Plastindustri"

Transkript

1 Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / VIA University College Erhverv: Plastindustri 1

2 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t) fag indgår i forløbet? Alderstrin Hvilke(t) alderstrin er involveret i forløbet? Tidsforbrug Antal timer pr. uge, der bruges ude og hjemme Omfang Hvor mange elever og lærere deltager i forløbet? Virksomhed(er) Hvilke typer virksomheder er med i forløbet? Fysik/kemi, biologi, geografi, matematik år Ude: 2 besøg hos Dan Hill Plast: 2 x 5 timer 2 besøg på VIA: 2 x 4 timer Hjemme: 11 uger à 6 lektioner Stensballeskolen: 3 lærere & 20 elever VIA UC: 1 lærer & 4 studerende Dan Hill Plast: Rotationsstøbning i plast 2

3 Fagdidaktisk fokus i planlægningsfasen Hvad skal eleverne arbejde med? Kort beskrivelse af de begreber, emner og arbejdsmetoder, som er i fokus i elevaktiviteterne før, under og efter virksomhedskontakten Arbejdsmetoder: Gruppearbejde struktureret som små virksomheder, hvor eleverne ansættes i forskellige jobs Emner: Dannelse af fossile brændstoffer, jordens geologi, plastkemi, regneark, præsentation. Der har været løbende virksomhedskontakt under hele forløbet, og virksomheden har været aktivt medvirkende til udvikling af forløbet Formål og mål med aktiviteten/forløbet Kort beskrivelse af, hvad eleverne skal blive i stand til gennem disse aktiviteter (med henvisning til generelle mål, herunder fælles fagmål og elevens alsidige udvikling, it-kompetenceudvikling, uddannelsesparathed) Fælles mål: Geografi: Beskrive det indre og ydre geologiske kredsløb. Beskrive, sammenligne og vurdere geografiske forhold. Fordelingen af verdens ressourcer, råstoffer og industriområder. Hovedpunkter i Jordens udviklingshistorie og geologiske processer og kredsløb. Muligheder for landbrugsproduktion og råstofindvinding forskellige steder i verden. Forskellige produktionsformer i forhold til den teknologiske og økonomiske udvikling. Fysik/kemi: Beskrive og forklare eksempler på fremstilling af produkter samt vurdere produktionsprocessers belastning af miljøet. Beskrive hverdagslivets teknik og dens betydning for den enkelte og samfundet.benytte fysiske og kemiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener og hændelser. Kende til vigtige stoffer og materialer og deres egenskaber. Beskrive enkle principper i grundstoffernes periodesystem. Kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden Hvem skal eleverne møde? Kort beskrivelse af hvem der fungere som rollemodel(ler) for eleverne i virksomheden (fordi de har et spændende job/en spændende uddannelse og formår at skabe interesse hos eleverne) Eleverne møder alle funktioner / jobs i firmaet, men den direkte, løbende reference er til CEO og sekretær. I forløbet er der specielt fokus på flg. funktioner / jobs: Udvikling, marketing, økonomistyring, IT-medarbejder, sekretær 3

4 Hvordan skal elevernes aktiviteter organiseres? Kort beskrivelse af konkrete aktiviteter før under og efter kontakten til virksomheden (eleverne som hovedaktører) Før kontakten: Undervisning i emnerne nævnt i øverste rubrik. Under: Eleverne udvikler forslag til emner, der kan produceres i virksomheden. Disse forslag følges op af forslag til markedsføring, økonomiberegninger samt CAD-tegninger af de konkrete produkter. Efter: Evaluering og evt. produktion af et af elevernes forslag 4

5 Beskrivelse af forløbet opdelt i faser Kort beskrivelse af forløbet opdelt i et antal faser Under hver faser uddybes kort nedenstående punkter Mål Forløb - hvem involveres i fasen? hvor foregår fasen henne? hvad laves i fasen? Didaktiske overvejelser Praktiske råd ang. transport, påklædning, virksomhedens besøgspolitik? Bilag konkretisering af opgaver, eksperimenter, delforløb i faserne o Undervisningsmateriale indgår som en del af bilag formen er variabel: Pdf eller word-filer -> Her henviser vi til de skannede undervisningsmaterialer, som ligger i Dropbox en, da de er for store til at blive vedhæftede Power point materiale Filmoptagelser fra forløbet -> ligger i projektsamspil -kanalen på Skoletube Billeder fra forløbet -> Elevprodukter (rapporter, plancher, egne optagelser) Links (kommenterede og i begrænset omfang) Fase 1: Uge 2 uge 6: Stensballeskolen 7.B Indledende undervisning: Fagfagligt i biologi, geografi og fysik: Materialer: Kemisk produktion og din hverdag: Afsnittet Født til plast og tilhørende øvelser (Malling Beck) (udgået fra forlaget) Ind i geografien, Grundbog B (Alinea) Fase 2: 1. Start med introduktion til og besøg hos DHP mandag d. 20/2 Kl Bus Stensballe kl Velkomst, rundvisning, hvad laver DHP? 2. DHP inviterer til en konkurrence om et nyt produkt Direktøren for DHP slutter dagen med at sælge ideén til eleverne 3. Torsdag d. 23/2. kl : Konkurrence / brainstorm (med VIA?) Besøg på VIA, rundvisning, mødes med ingeniørerne, se eksempler 4. Fredag d. 24/2: Ansættelsescase Fire grupper, der kæmper om den endelige ordre eleverne kan samarbejde om et job KE og MN er bestyrelseschefer, for dem skal de forskellige produkter/delopgaver præsenteres. 5

6 Job skal opslås: Udviklingschef, marketingschef, økonomidirektør, sekretær, IT-medarbejder 5. Hver gruppe skal finde, markedsføre og sælge et produkt. 1. uge Besøg på DHP og VIA og opstart Fredag afleveres Jobansøgningerne 2. Uge (den. 27/2) Grupperne præsenteres. Opgaven fra DHP udleveres på papir/skrift. Delmål fredag: Et produkt skal være bestemt/udvalgt, Logo og firmanavn, hvem er kunden? Hvad skal produktet koste? Hvad skal I have i løn? Sparring om produktudviklinger med elever fra 2. klasse. Fredag afleveres Produktbeskrivelse/forslag (2 eller 3) Evt. lave betamodel i termoplast/pap. Bestyrelsen (MN og KE) voterer 3. Uge (den. 5/3) Mandag: 7.B besøger deres venskabsklasse (2.D) i 2. lektion. 7.B skal, styre brainstorm og idégenereringsforløbet med de små elever. Hvad kan de små elever opfinde? I 7 lektion. Samler vi op på nye idéer, og ser om der er nogle vi kan bruge. (flipvideo er booket) 6

7 Fredag: Der skal laves et udkast i google sketchup Der skal laves økonomiberegning for salg af produktet Produktet skal markedsføres Fredag kl 12.05: Fortælle om besøg i 2 klasse. Have min. 1 termoplastmodel klar til fremvisning. Hvilke 2 medarbejdere skal til VIA den 19/3? 4. Uge (den. 12/3) Økonomidirektør: Kontakt Peder Madsen ang. listepriser- og tidsforbrug Marketingschef: Udkast til en markedsføringsstrategi IT-medarbejder: Arbejde i google sketchup, der skal laves en 3D-model som skal bruges på VIA Medbring egen bærbar Udviklingschef: Hjælpe IT-medarbejder Sekretær: Ansvar for deadlines!!! 7

8 Fredag: Der er lavet et udkast i google sketchup Der er laves økonomiberegning for salg af produktet Hvordan skal Produktet markedsføres? 5. Uge (den 19/3) Besøg på VIA mandag den 19/ elever fra hvert firma arbejder med CAD Der skal udarbejdes en CAD-tegning i samarbejde med VIA CAD tegningen skal printes på VIAs 3D-printer Økonomidirektør: Lave en præsentation af økonomien Marketingschef: Færdiggøre marketingsarbejdet + lægge video fra 2. kl på FI IT-medarbejder: Besøg på VIA Udviklingschef: Besøg på VIA Sekretær: Ansvar for deadlines: Hjælpe en eller flere af de andre, hvor det er nødvendigt Fredag 23/3: CAD-tegning og 3D produkt skal præsenteres Marketing skal være færdiggjort (mimimum i beta-udgave) Økonomiberegningerne skal præsenteres 8

9 6. Uge (den 26/3) Gruppens idé præsenteres for DanHill Plast, der udvælger et vinderprodukt Dato: fredag d. 30/3 kl , bus Stensballe kl Det endelige produkt fremlægges for Peter Madsen, VIA og rep. fra Energi Horsens. Eleverne kan fremvise Powerpoint, prezi, selvlavede modeller i plast, plancher. Her skal indgå viden fra de faglige forløb i fysik/kemi og geografi om: fossile brændstoffer, vedvarende energi, plastproduktion De skal fortæller og vise hvordan de vil markedsføre deres produkt, hvem er modtageren, hvorfor skal man anskaffe sig produktet. (+ dansktimer?) De skal fremlægge regnskab om hvad det koster at producere produktet: Udgangspunkt i problemregning, eleverne kan bruge excel. (+ matematiktimer?) Fredag: Fremlægge det færdige produkt for DHP ceo! 9

10 Evaluering Eleverne evaluerer forløbet ved at kommenterer på fire områder: Det gode Dejligt at få en sodavand Spændende at snakke med studerende på VIA Det mindre gode Langsomt svar på, hvem der var vinderen Det bevaringsværdige Samarbejde med VIA studerende Ture ud af huset Det der skal ændres Længere forløb, færre skoletimer Flere af den slags projekter Evaluering i gennemførelsesfasen (formativ evaluering): Elevernes refleksioner Egne aktiviteter og mødet med folk fra virksomhed Lærerens iagttagelser Elevernes motivation, arbejdsomhed og samarbejde Virksomhedens iagttagelser Egen medvirken og kontakt til lærere og elever Se ovenstående. Alle 3 dele har været helt i top. Desuden rigtig gode tilbagemeldinger fra forældrene. Gode erfaringer med projektorienteret arbejdsform. Evaluering til slut (summativ evaluering): Værdien af aktiviteterne for eleverne Undervisningens, hvad, hvem og hvordan Bedre samarbejdsevner, større ansvarlighed, evne til at videreformidle fagligt stof, se sammenhæng 10

11 Målopfyldelse Undervisningens hvorfor Tilpasning Ved fremtidige virksomhedsbesøg mellem teori og praksis. Arbejde med CAD, regneark, Google Sketchup, hjemmesider, PowerPoint, Facebook Stor værdi for eleverne, at de får et ægte indtryk af, hvordan emner i undervisningen bliver relevante i det virkelige liv. Det har været et fint samarbejde med DHP og VIA. Alle parter har bidraget med konstruktiv kritik, og dette er rigtig vigtigt at medtænke ved fremtidige besøg 11