STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling"

Transkript

1 Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning i forbruget på området for særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der blev derfor iværksat en nærmere undersøgelse af årsagen til udgiftsstigningen og udarbejdet en prognose for det fremtidige udgiftsniveau. Voksen- og plejeudvalget fik på sit møde den 4. februar 2014 forelagt et notat om undersøgelsen, som bilag til den månedlige budgetopfølgning. Notatet fra mødet den 4. februar 2014 er nu blevet opdateret med: det endelige regnskabsresultat for 2013 en opdateret prognose for antallet af årselever og en beregning af de forventede udgifter i perioden på baggrund af visitationsmødet i april 2014 en status på de unge, som har afsluttet et STU-forløb. Målgruppen for STU Målgruppen for STU er unge, som ikke kan gennemføre en ordinær uddannelse selv med væsentlig støtte. Det er typisk udviklingshæmmede unge med særlige behov eller unge som har omfattende indlæringsevner, på grund af fysiske og psykiske problemstillinger. Uddannelsen kan bevilges umiddelbart efter undervisningspligtens ophør og indtil det fyldte 25 år. Uddannelsen tilrettelægges individuelt under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Det fremgår af lovgrundlaget, at ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. Budget og forbrug til STU Norddjurs Kommune etablerede i 2009 Ravnholtskolen, som skulle optage hovedparten af STU-eleverne i kommunen. I særlige tilfælde har det derudover været muligt at købe STU-pladser andre steder. Budgettet til STU er i 2013 (og 2014) på ca. 6,6 mio. kr. og er fordelt på: Budget på socialområdet - grundbudget til Ravnholtskolen på ca. 5,3 mio. kr. 1

2 Budget i myndighedsafdelingen til køb af pladser i andre tilbud/kommuner på ca.1,3 mio. kr. Ravnholtskolen tilføres midler fra myndighedsafdelingen, når udgiften til egne indskrevne/visiterede borgere overskrider grundbudgettet. I 2013 overførte myndighedsafdelingen ca. 0,95 mio. kr., som følge af merindskrivninger. I forhold til køb af pladser i andre tilbud/kommuner har myndighedsafdelingen i 2013 anvendt 3,5 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. i Der har således i 2013 været et samlet forbrug på 9,75 mio. kr. til STU-forløb, hvor der var budgetteret med 6,6 mio. kr. Det betyder, at der har været et samlet merforbrug på 3,15 mio. kr. i Det nuværende takst- eller afregningsgrundlag er baseret på den udgift på kr. pr. plads, der også var forudsat i det oprindelige lovforslag til STU-uddannelsen. Ændring af udgangspunktet for budgetrammen Efter etablering af Ravnholtskolen blev der i forbindelse med budget 2010 lavet en teknisk budgetkorrektion, som siden har dannet grundlaget for budgettet til STU-uddannelsen. Der var budgetteret med en forventet årlig tilgang på helårselever. Det fremgår af bemærkningerne til budgetkorrektionen, at STU eleverne var forventet at komme fra Djurslandsskolen, Firkløverskolen og lignende specialtilbud. I 2013 har der været budgetteret med 33,0 helårselever. Det er undersøgt, hvor de elever, som er blevet visiteret siden 2009 (i alt 131 elever) er kommet fra. Tilgangen af elever fra forskellige områder fordeler sig således: Djurslandsskolen 48 stk. Firkløverskolen 6 stk. Specialrækkeklasser på kommunale skoler 15 stk. Efterskoler 8 stk. Højskoler 2 stk. Friskoler/frie fagskoler 6 stk. Bo- og opholdssteder 2 stk. EGU 2 stk. Jobcenteret 20 stk. Produktionsskolerne 13 stk. Selvhenvendelser 5 stk. Med udgangspunkt i den forventede målgruppe tilbage fra 2010 viser det sig således, at tilgangen af elever til STU-tilbud ikke alene kommer fra kommunale specialundervisningstilbud. Det fremgår, at STU-eleverne i høj grad kommer fra Jobcentret. Årsagen hertil er, dels at der i de seneste år er blevet stillet stadig større lovgivningsmæssige krav til unge om at være i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb, og dels at Jobcentret har deltaget i projekter under Arbejdsmarkedsstyrelsen med henblik på også at få unge med forskellige barrierer i gang med uddannelse eller beskæftigelse. De unge under 25 år, som har været på kontanthjælp og som har vist sig at være i målgruppen for STU har hidtil haft tilbud om anden aktivitet under Lov om aktivbeskæftigelsesindsats. Indsatsen, der er blevet tilbudt disse unge, har f.eks. være virksomhedspraktik i et virksomhedscenter, mentorforløb, ordblindeforløb eller Forberedende Voksenundervisningen (FVU eller tale læse-stave kursus) med henblik på en afklaring af arbejdsevnen og dermed det fremtidige forsørgelsesgrundlag. 2

3 Indsatser/tiltag som Jobperronen, Unge Kompasset og Brug for alle har således medvirket til en afklaring af en gruppe unge, som falder indenfor STU-målgruppen, og derfor er blevet visiteret til uddannelsen. Derudover viser det sig, at en del af stigningen skyldes, at der er et større antal elever på Grenaa Produktionsskole, der efter opstart i et almindeligt produktionsskoleforløb er overgået til et STU-tilbud. Endelig har der været en tilgang af STU-elever fra særlige specialefterskoler/opholdssteder som f.eks. Gødvad, Helle og Horne. Udvikling i antal STU elever I den følgende tabel ses udviklingen i antallet af Norddjurs Kommunes STU-elever i perioden 2011 til februar Nuværende /kendte STU elever Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årselever ,8 31,0 30,0 30,0 31,0 31,0 28,0 34,9 35,0 33,0 33,0 31,0 31, ,3 31,0 34,4 36,0 34,1 33,0 25,0 32,5 36,7 35,0 36,0 39,0 33, ,7 38,9 38,0 40,5 43,0 40,0 34,4 47,6 52,9 53,4 52,8 51,3 44, ,7 50,6 50,0 50,0 50,6 Bemærkning: opdateret april I 2011 og 2012 svarede det faktiske antal helårselever til det budgetterede antal på ca. 33 STU-elever. Siden efteråret 2012 har der imidlertid været en betydelig stigning i antallet af STU-elever, så det gennemsnitlige antal elever i 2013 er nået op på ca. 44. Udviklingen for 2014 viser, at antallet af STU-elever forventes at være på 53,3 årselever (når der tages højde for tilgangen efter sommerferien). Da uddannelsen er 3-årig, akkumuleres tallene. Merindskrivningerne op gennem 2012 og 2013 vil således have en effekt på elevtallet i 2014, 2015 og Prognose antal helårselever Der er udarbejdet en prognose for antallet af helårselever i perioden 2014 til Udgangspunktet for prognosen er en fremskrivning af det nuværende antal STU-elever og en forventet fremtidig tilgang på 16 årspersoner. Stigningen fra til 16 årspersoner skyldes primært, at unge kontanthjælpsmodtagere med den nye lovgivning fremover vil blive afklaret hurtigere og at der vil være en del af de unge, der vil blive visiteret til en STU-uddannelse. På nuværende tidspunkt er der blandt unge kontanthjælpsmodtagere årige, som kan forventes at tilhøre målgruppen for STU. På den baggrund vurderes det, at der vil være en tilgang til STU på 4 elever fra Jobcentret. Derudover forventes en øget tilgang på 2 elever fra efterskoler og produktionsskoler. Nedenfor er der vist en oversigt over det forventede antal STU-elever i perioden

4 Forventede fremtidige STU-elever Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årselever , , , , ,0 Det fremgår af prognosen, at der forventes at være en stigning i antallet af STU-elever frem til og med I 2016 forventes antallet at falde, blandt andet som følge af en forventning om, at toppen i antallet af elever fra Jobcentret er nået og merindskrevne fra 2012/2013 har afsluttet deres forløb, som har stor indflydelse på Status på afsluttede STU er Det er siden voksen- og plejeudvalgets møde i februar 2014 blevet undersøgt, hvad der er status for de unge, som er startet på en STU uddannelse. Det er således undersøgt, hvor de er kendt eller oplyser om deres nuværende situation (opgjort marts 2014). Der er i alt 56 elever, som har afsluttet et STU-forløb. Heraf har 11 ikke gennemført uddannelsen, og deres nuværende situation er: 5 er gået i gang med en ordinær uddannelse, der fordeler sig på: o Grundforløb hos Tradium Randers o VUC fjernundervisning i Haderslev o Mekanikeruddannelse o Produktionsskolen Grenaa o Uoplyst hvilken uddannelse 2 er på førtidspension 4 er på uddannelseshjælp har gennemført STU uddannelsen, og af disse er deres videre forløb: 1 gået videre i ordinær uddannelse (3D College). 16 modtager uddannelseshjælp 17 har fået tilkendt en førtidspension 1 Kontanthjælpen er erstattet af uddannelseshjælp til alle unge under 30 år uden ordinær uddannelse, som svarer til SU. De er p.t. i Jobcentret under videre afklaring. Afklaringen skal ske inden for ét år. 4

5 11 er rejst uden for kommunen (videre forløb ukendt). Det er visitationsudvalgets vurdering, at de elever, der efter STU-forløbet er påbegyndt en ordinær uddannelse, var omfattet af målgruppen på visitationstidspunktet. Det vurderes, at det under STU-forløbet er lykkedes at udvikle deres (sociale) kompetencer, så de reelt har været klar til at påbegynde en ordinær uddannelse. Det er dog usikkert, om alle vil være i stand til at gennemføre en ordinær uddannelse 2. Samlet udgiftsudvikling til STU Der er på Ravnholtskolen fire takstgrupper. Der er ved beregning af den fremtidige udgift til STU taget udgangspunkt i den laveste takst 1, som er på kr. Hertil kommer en årlig udgift til køb af et enkelt eksternt specialtilbud på kr. På Ravnholtskolen er der derudover en takst 2 på 150 pct., en takst 3 på 200 pct. og en takst 4, som er individuelt vurderet i forhold til helt ekstraordinære behov for dækning og afskærmning. Merudgiften til elever i takstgruppe 2-4 er i beregningen forudsat finansieret via budgettet til støttekontaktpersoner. Det skyldes, at de unge uden deltagelse i et STU-forløb ville have haft et behov for en større indsats med støtte-kontaktpersoner. Samlet set forventes der følgende udgift til STU i perioden : I kr Nuværende budget til STU Forventet udgift til STU Samlet merforbrug/ finansieringsbehov Baseret på oplysninger fra UU-vejleder i fbm. status på uddannelsesplanen ved STU ens ophør. 5