Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune

2 INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder... 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier og kanalanlæg Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er udarbejdet af Holmsland Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S

3 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej LOKALPLANENS REDEGØRELSE Indledning Holmsland Kommune fremlægger hermed en lokalplan for et b o- ligområde ved Gytjevej. Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlæg ge principperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som både fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Lokalplanens baggrund Holmsland Kommune ønsker at give mulighed for etableringen af et nyt boligområde nord for Gytjevej. Der er tale om et meget attraktivt område, der i dag henligger som et fladt strandengareal med sparsom bevoksning og direkte ud til Ringkøbing Fjord. Inden for området findes en tidligere minkfarm og 2 beboelsesejendomme. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i det nordlige Hvide Sande. Området grænser mod syd op til Gytjevej, hvorfra det nye boligo mråde skal have vejadgang. Mod vest afgrænses området af Holmsland Kli t- vej og mod øst af Ringkøbing Fjord. Mod nord ligger området ud til det åbne land. Kort med lokalplanområdet indtegnet 2

5 REDEGØRELSE Lokalplanens formål og indhold Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlægge princi pperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Anvendelse Området er på ca. 14 ha. Området opdeles i flere delområder med forskellige boligtyper. Som bebyggelse mod Holmsland Klitvej gives der mulighed for parcelhuse i 1½ etage. I den nordlige del af området, langs en nyetableret kanal, udlægges et områd e til tæt - lav boligbebyggelse. Den sydøstlige del af området udlægges til villabebyggelse i 1 etage. Desuden gives der mulighed for at etablere en privat institution i form af et hospice i lokalplanområdets nordøstlige hjørne med udsigt over fjorden. Bebyggelse Bebyggelsen skal være varieret og attraktiv, og indeholde særlige herlighedsværdier, der udnytter den unikke beliggenhed ved fjo r- den. Desuden skal bebyggelsesplanen sikre, at alle områdets beboere for glæde af udsigten over fjorden enten fra bol igen, haven eller fællesarealerne. Området indeholder 2 eksisterende boliger, som skal indgå i den fremtidige bebyggelse. Landskab For at sikre, at landskabet får tilstrækkelig plads, og at der er luft mellem husene, skal grundstørrelsen for villabebyggelsen være min m², og der udlægges byggefelter, inden for hvilke bebyggelse, terrasser, garager og redskabsrum mv. skal placeres. For at sikre områdets karakter af naturlig strandeng og sammenhængen i området, må der ikke hegnes i skel. Afskær mning af private udearealer kan etableres ved mindre terrænregul eringer (max. 120cm) og plantning af naturligt forekommende arter som hjelme, andre græsser og fyr. Endvidere skal terrasser anlæ gges som en integreret del af huset, og belægningstyper og afskær m- ning skal harmonere med den omgivende natur. Inden for byggefeltets afgrænsning kan der etableres mindre læg i- vende faste hegn udført af materialer, der harmonerer med den omgivende natur i en maksimal højde på 120 cm. 3

6 REDEGØRELSE Det flade landskab og den lave horisont betyder, at bebyggelsen vil tegne sig meget tydeligt mod himlen. Derfor fastsættes en maks. totalhøjde på 6 m og 1 etage mod Landevejen dog op til 1½ etage. Ligeledes gives der mulighed for at bebyggelsen set fra kysten kan afsluttes mod nord med en bygning på 2 etager i form af en boinstititution. Bebyggelsen skal endvidere gives en enkel udformning, der er let aflæselig i landskabet. Ligeledes skal materialer og farver afstemmes med den omgivende natur. Disse krav er alle inspireret af Bedre sommerhus områder et idekatalog. Idekataloget er udarbejdet for at skabe viden om og forståelse for kvaliteten og sammenhængen mellem natur og by g- geri i sommerhusområder. Den bruges i denne lokalplan til inspiration for et normalt boligområde, hvis landskabelige kvaliteter ligner sommerhusområderne i kommunen. Kanal Lokalplanen åbner mulighed for at trække fjorden ind i området ved etableringen af en bymæssig kanal med lodrette kajsider og en træbelagt kaj. Ud mod fjorden skal kanalen indsnævres til et smalt indløb for at friholde kystlandskabet mest muligt. Kanalen skal udformes med en dybde som giver mulighed for indsejling for små joller. Kanalen skal udformes som et stort offentligt, landskabeligt element i området. Omkring kanalen gives der mulighed for at bebygge området med gårdhavehuse, der forskydes for hinanden og danner rum omkring kanalen. Vandskiftet i kanalen sikres ved naturlige vandstandsvariationer i Ringkøbing Fjord, såvel som kommunevandløb nr. 33 (afvandingsgrøft) forlægges med udløb til ka nalen. 4

7 REDEGØRELSE Illustrationsplan Vejadgange og stiforbindelser Det nye boligområde skal have vejadgang fra Gytjevej. Lokalplanen udlægger areal til en ny stamvej med tilkørsel fra Gytjevej. Matr. nr. 184c, der ligger uden for lokalplanens område, kan i fremtiden få vejadgang fra denne vej. Vejen er koblet til en række mindre boligveje, der giver adgang til den enkelte bolig. Der er desuden tinglyst byggeliniebestemmelser på alle ejendomme langs Holmsland Klitvej i en afstand af 30 m fra vejmidte. Når lokalplanens stamvej er etableret vil alle overkørsler fra lokalplanområdet til Holmsland Klitvej blive fjernet. Lokalplanen udlægger desuden areal til et st isystem i området, så offentligheden stadig kan nyde godt af kystlandskabet. 5

8 REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 for Ringkøbing Amt Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af et regionalt naturbeskyttelsesområde. De udpegede naturområder indeholder værdifulde naturarealer, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Det gælder således arealer omfattet af fredning, naturbeskyttelsesl o- vens beskyttede naturtyper og ådalslandskaber. I disse områder lægger Ringkjøbing Amt særlig vægt på, at lan d- skaber og levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. I naturområderne må der ikke udlægges nye arealer til byudvi k- ling eller ny bebyggelse. Da lokalplanområdet tidligere er udlagt til byudvikling, er det ikke omfattet af retningslinierne. Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Lokalplanområdet strækker sig op mod den langsigtede byvækstgrænse. Med denne lokalplans endelige vedtagelse følger Holmsland kommune op på disse intentioner. Kommuneplanens rammer benævner o mrådet 2.B.16 og udlægger området til boligformål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspla d- ser pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for en institutionsbebyggelse på 2 etager. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg sammen med denne lokalplan. Zoneforhold Lokalplanområdet er i dag landzone. I Kommmuneplan 2000 for Holmsland Kommune er området udlagt som fremtidigt boligområde. Med denne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone som opfølgning på kommuneplanen. 6

9 REDEGØRELSE Vejstøj Ifølge regionplanens retningslinjer skal der omkring større veje angives en støjzone svarende til 55 db. For at imødegå dette udlægger lokalplanen byggefelter, der mindst har en afstand af 50 meter fra midten af landevejen. Desuden stilles der krav om at sikre, at terrænet langs Holmsland Klitvej er 0,5 meter højere end vejens niveau. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16 stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne: Lokalplanens formål er at skabe sammenhæng i områdets b ebyggelse, så den fremstår som en harmonisk helhed mod det åbne land og fjorden. Derfor vurderes det, at en realisering af lokalplanen ikke vil påvirke omgivelserne i negativ retning, men tvært i- mod sikre, at ny bebyggelse i byvækstzonen opføres med r espekt for omgivelserne og er med til at skabe sammenhæng i byens front mod naturen. Området før den nye bebyggelse 7

10 REDEGØRELSE Området med lokalplanens bebyggelse Strandbeskyttelseslinie En del af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m strandbeskyttelseslinie. Ifølge naturbeskyttelseslovens 69, stk. 4 og 5 kan miljøministeren ophæve den udvidede beskyttelseslinie på ba g- grund af et lokalplanforslag, så beskyttelsen kun omfatter en zone på 100 m. Betingelserne for denne ophævelse er: Arealet skal i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen være udlagt til almindelig byudvikling Kommuneplanrammerne skal være vedtaget før den 1. a u- gust 1994 Arealet skal den 1. august 1994 være beliggende i byzone. Lokalplanområdet opfylder de første to punkter. Arealerne er udlagt til byudvikling i Kommuneplan for Holmsland Kommune. I rammerne bemærkes det at området ikke forventes ibrugtaget før efter Igen i Kommuneplan 2000 udlægges arealerne til byudvikling. Arealet er dog stadig beliggende i landzone, men skal ifølge kommuneplanrammerne overføres til byzone gennem lokalplanlægningen. Lokalplanen forudsætter, at den udvidede strandbeskyttelsesl inie ophæves, så et areal i 150 meters bredde langs kysten er o mfattet af denne beskyttelse. 8

11 REDEGØRELSE 3-område Der løber et vandløb i form af en afvandingsgrøft igennem den sydlige del af lokalplanområdet (kommunevandløb nr. 33). Vandløbet er 3-beskyttet. Bebyggelse i området omkring vandløbet er afhængig af godkendelse fra Ringkj øbing Amt. Desuden omfatter lokalplanområdet en strækning med 3 - beskyttet strandeng langs kysten. Med lokalplanen udlægges et ubebygget areal, der omfatter de 3-beskyttede arealer, langs kysten. Til sikring af offentlighedens adgang etableres et stisystem i området. Forsyning Området varmeforsynes fra Hvide Sande Fjernvarmeværk. Området elforsynes fra Ringkøbing Amt Højspænding (RAH). Området vandforsynes fra Holmsland Kommunale Vandforsyning. Området er omfattet af Holmsland Kommunes forslag til spildevandsplan Der kloakeres for spildevand. Der må påregnes nedsivning af regnvand. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændri n- ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Ringkjøbing Amt vedrørende strandbeskyttelseslinien og 3-beskyttet vandløb. Miljøministeren vedrørende dispensation fra den udvidede strandbeskyttelseslinie. 9

12 REDEGØRELSE 10

13 KOMMUNEPLANTILLÆG LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning) fastsættes herved følgende bestemme lser for det område, der er beskrevet i Formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at fastlægge principperne for en utraditionel boligu d- stykning af høj kvalitet, at sikre areal til en boinstitution i området, at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk mod det omgivende landskab, at sikre bedst mulig udsigt til fjorden fra den enkelte ejendom, at friholde et areal langs kysten for bebyggelse, at udlægge et areal til en kanal, at udlægge a realer til veje og stier i området og at overføre området fra landzone til byzone. 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og beg æ- res tinglyst på følgende matr. nr.: 102c, 104b, 182i, 183g, 184b, 185a, 185af, 186h, 189g samt del af 184c, 184ec, 189a, 189e og 205b, alle af Søgård Hgd., Holmsland Klit samt alle delnumre som efter den 5. januar 2005 fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag nr. 2: Område I: Åben-lav boligbebyggelse Område II: Tæt -lav boligbebyggelse 11

14 BESTEMMELSER Område III: Privat institution eller boliger Område IV: Kanal Område V: Naturområde 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med denne lokalplans endelige vedtagelse overføres området til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I må kun anvendes til boligformål i form af åbenlav boligbebyggelse. 3.2 Område II må kun anvendes til boligformål i form af tæt - lav boligbebyggelse. 3.3 Område III må kun anvendes til institutionsformål i form af boinstitution med tilknyttede boliger. 3.4 Område IV må kun anvendes til offentlige formål i form af kanal og andre fællesarealer for lokalplanområdet. Der må opføres et fælleshus for lokalplanområdets boliger. 3.5 Område V må kun anvendes til offentlige formål i form af naturområde og må ikke bebygges. 4. Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i henhold til principperne på kortbilag nr Der må ikke foretages udstykninger under m² i delområde I. 5. Veje, stier og kanalanlæg 5.1 Der udlægges et areal til følgende veje i princippet som vist på kortbilag nr. 2: A-B i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 6 m. C-D, E-F og G-H i en bredde af 6 m med en kørebanebredde på 5m. 5.2 Vejene anlægges som fast belægning tilpasset de naturlige omgivelser. 12

15 KOMMUNEPLANTILLÆG 5.3 Vejene, der er nævnt i 5.1, afsluttes med vendepladser med en radius af 6 m i princippet som vist på kortbilag nr Alle ejendomme i området skal have vejadgang fra Gytjevej eller fra én af de veje, der er nævnt i Der skal mindst etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres ved den enkelte ejendom. I delområde I skal parkeringspladserne etableres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Der udlægges et areal til følgende nye stier i princippet som vist på kortbilag nr. 2: a-b i en bredde af 2,5 m med anlæg på 2 m. c, d, e, f, g og h i en bredde af 2 m med anlæg på 1,5 m. 5.7 I delområde IV udlægges der areal til en bymæssig, retl i- net kanal i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Kanalen anlægges i en bredde af 15 m og skal fremstå med en sammenhængende vandflade. Bredden kan reduceres ved brofæster. Kanalens dybde skal på midten være mindst 0,8 m ved normal vandstand. Kanalen udformes med lodrette kajsider og bolværk, hvis højde ikke må overstige ca. 40 cm ved normal vandstand. Bolværk skal fremstå i hårdt træi hele kanalens længde. På begge sider af kanalen skal der etableres et trædæk i en bredde af mindst 2,5 m. Som minimum etableres der dæmning/bro over kanalen ved vej A-B som nævnt i 5.1 o g sti a-b som nævnt i 5.4. Frihøjden mellem vandspejlet og stibroen skal ved bromidte være mindst 1 m ved normal vandstand. 6. Tekniske anlæg 6.1 Ledningsanlæg skal udføres som jordledninger og disse anlæg må kun udføres med kommunalbestyrelsens tillade l- se i hvert enkelt tilfælde. 13

16 BESTEMMELSER 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 25 %. 7.2 Ny bebyggelse må kun orienteres øst-vest eller nord-syd. Delområde I: Åben-lav boligbebyggelse 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20 %. 7.4 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 6 meter og 1 etage. Facadehøjden må ikke overstige 3 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Dog må bebyggelse vest og nord for vej A-B opføres i 1½ etage og 8½ m. 7.5 Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres i de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere Holmsland Kli t- vej end 50 m målt fra vejmidte som vist på kortbilag nr. 2. Dog må eksisterende boligbebyggelse på matr. nr. 185af og 189g genopføres på samme sted. Delområde II: Tæt-lav boligbebyggelse 7.7 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 %. 7.8 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. 7.9 Ny bebyggelse i området skal etableres som tæt -lav bebyggelse efter en samlet plan i princippet som på kortbilag nr. 3. Delområde III: Privat institution eller boliger 7.10 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 20 % Ny institutionsbebyggelse med tilknyttede boliger kan gives en totalhøjde på op til 8,5 meter og 2 etager Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr

17 KOMMUNEPLANTILLÆG Delområde IV: Kanal 7.13 Ny bebyggelse i form af et fælleshus må kun placeres i byggefeltet, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. Delområde V: Naturområde 7.15 Der må ikke opføres ny bebyggelse af nogen art i delområdet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader må kun beklædes med naturmaterialer som træog (natur)sten og/eller mere forarbejdede materialer, som eternit, stål og forskellige træfiberplader, der er bearbejdet, så de matcher omgivelserne. 8.2 Tage må kun have en hældning på grader. Dog må institutionsbebyggelse i delområde III have tag med fladere hældning. Tage må ikke udføres med valm. 8.3 Tage skal beklædes med et mørkt, ikke -reflekterende materiale som eksempelvis tagpap. 8.4 Sekundære byg ninger som garager og redskabsskure, der opføres uden sammenhæng med boligen, må kun opføres i lette materialer. 8.5 Alle malede bygningsoverflader skal gives en farve inden for jordfarveskalaen, der matcher den omgivende natur. Der henvises til Holmsland Kommunes idekatalog, Bedre sommerhusområder et idekatalog. Heri findes retningslinier for hvilke farver kommunen kan forventes at tillade på bygningsoverflader. 8.6 Ny bebyggelse skal udføres i udformning, proportioner, farver og materialer, der harmonerer med landskabet. 8.7 Ny bebyggelse skal etableres med et gulvniveau, der ikke ligger lavere end kote 1,05 m/dvr Terrasser må kun etableres som en del af bygningskroppen. 15

18 BESTEMMELSER Delområde I 8.9 Ny bebyggelse må kun opføres som længehuse med sadde l- tag orienteret i øst-vestlig retning. Facadelinien kan dog brydes af mindre bygningsdele. Delområde II 8.10 Ny bebyggelse må kun opføres som gårdhavehuse med en ensidig taghældning. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal bevares med deres karakter af naturlig strandeng. 9.2 Terrænænd ringer må kun foretages i tilslutning til beboelse, og anlæggelsen må kun ske med det formål at være læg i- vende og/eller afskærmende. Terrænændringer skal udfo r- mes som en naturlig del af landskabet og skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Højden af terrænændringerne må ikke overstige 1,20 m. Vegetationen skal være naturlig for området. 9.3 Større terrænreguleringer må kun ske efter kommunalbest y- relsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9.4 Beplantning må kun i begrænset omfang etableres på den enkelte grund, og da kun som lægivende og/eller afskæ r- mende i tilknytning til den enkelte bebyggelse. Dog må der etableres beplantningsbælter i øst -vestlig retning i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Beplantning skal ske med stedstypiske buske. 9.5 Matrikelskellet må ikke markeres med indhegning eller beplantning. 9.6 Delområde V skal friholdes for bebyggelse og dets karakter af naturlig strandeng skal bevares. Der må ikke ændres v æ- sentligt i områdets tilstand. Dog må forbindelsesløbet til kanalen etableres, såvel som de stier, der er nævnt i 5.6, må etableres som ubefæstede naturstier. 16

19 KOMMUNEPLANTILLÆG 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal kanalen nævnt i 5.7 være etableret med færdige ka j- anlæg. de veje, vendepladser og stier, der er nævnt i 5.1, 5.3 og 5.6 være etabl eret. terrænet i en afstand af 10 m fra vejmidte af Holm s- land Klitvej være etableret i en højde af 0,5 m over vejens niveau bebyggelsen være tilsluttet offentlig van dforsyning. bebyggelsen være tilslut tet fælles fjernvarmefors yning bebyggelsen være tilsluttet offentlig spildevandskl oak 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af ko m- munalbestyrelsen. 17

20 BESTEMMELSER Retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter, der søges skabt med planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun genne mføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan foretage ekspropriation af privat ejendom og rettigheder over ejendom, hvis det er af væsentlig bety d- ning for at virkeliggøre lokalplanen. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 18

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr. 87 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 19

22 KOMMUNEPLANTILLÆG TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2000 FOR HOLMSLAND KOMMUNE Redegørelse Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej er udarbejdet for at give mulighed for at udvide Hvide Sande mod nord med en boligudstykning af kvalitet. Lokalplanen åbner mulighed for at områdets boinstitution kan gives 2 etager for at markere bebyggelsens afslutning mod det åbne land. Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Kommuneplanens rammer benævner området 2.B.16 og udlægger området til boli g- formål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Kommuneplantillæg fastholder den eksisterende afgrænsning af rammeområde 2.B.16. Der gives mulighed for at bebygge området i 2 etager, men stadig kun i 8,5 meter. Områdets afgrænsning Der ændres ikke på den nuværende afgrænsning af området. 20

23 KOMMUNEPLANTILLÆG Området ved Gytjevej er en del af Hvide Sande Lokalområde og har områdebetegnelsen 2.B.16. Der fastlægges følgende rammer for området: 2.B.16 Boligområde øst for Landevejen i Hvide Sande Nord. Anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Max bebyg % 1) pr. ejendom 2) hele området Åben-lav og tæt-lav 1) 25 2) 40 Min. grundstørrelse - Max antal etager 2 Max bygningshøjde 8,5 m Parkering 2 pl. pr. bolig Friareal - Zoneforhold Landzone/overføres til byzone gennem lokalplanlægningen Øvrigt: Ny bebyggelse i området kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Planer: 21

24 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 10 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 22

25 Kortbilag nr. 1: Matrikelkort

26 Kortbilag nr. 2: Administrationskort

27 Kortbilag nr. 3: Illustrationsplan

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere