Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune

2 INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder... 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier og kanalanlæg Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er udarbejdet af Holmsland Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S

3 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej LOKALPLANENS REDEGØRELSE Indledning Holmsland Kommune fremlægger hermed en lokalplan for et b o- ligområde ved Gytjevej. Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlæg ge principperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som både fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Lokalplanens baggrund Holmsland Kommune ønsker at give mulighed for etableringen af et nyt boligområde nord for Gytjevej. Der er tale om et meget attraktivt område, der i dag henligger som et fladt strandengareal med sparsom bevoksning og direkte ud til Ringkøbing Fjord. Inden for området findes en tidligere minkfarm og 2 beboelsesejendomme. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i det nordlige Hvide Sande. Området grænser mod syd op til Gytjevej, hvorfra det nye boligo mråde skal have vejadgang. Mod vest afgrænses området af Holmsland Kli t- vej og mod øst af Ringkøbing Fjord. Mod nord ligger området ud til det åbne land. Kort med lokalplanområdet indtegnet 2

5 REDEGØRELSE Lokalplanens formål og indhold Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlægge princi pperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Anvendelse Området er på ca. 14 ha. Området opdeles i flere delområder med forskellige boligtyper. Som bebyggelse mod Holmsland Klitvej gives der mulighed for parcelhuse i 1½ etage. I den nordlige del af området, langs en nyetableret kanal, udlægges et områd e til tæt - lav boligbebyggelse. Den sydøstlige del af området udlægges til villabebyggelse i 1 etage. Desuden gives der mulighed for at etablere en privat institution i form af et hospice i lokalplanområdets nordøstlige hjørne med udsigt over fjorden. Bebyggelse Bebyggelsen skal være varieret og attraktiv, og indeholde særlige herlighedsværdier, der udnytter den unikke beliggenhed ved fjo r- den. Desuden skal bebyggelsesplanen sikre, at alle områdets beboere for glæde af udsigten over fjorden enten fra bol igen, haven eller fællesarealerne. Området indeholder 2 eksisterende boliger, som skal indgå i den fremtidige bebyggelse. Landskab For at sikre, at landskabet får tilstrækkelig plads, og at der er luft mellem husene, skal grundstørrelsen for villabebyggelsen være min m², og der udlægges byggefelter, inden for hvilke bebyggelse, terrasser, garager og redskabsrum mv. skal placeres. For at sikre områdets karakter af naturlig strandeng og sammenhængen i området, må der ikke hegnes i skel. Afskær mning af private udearealer kan etableres ved mindre terrænregul eringer (max. 120cm) og plantning af naturligt forekommende arter som hjelme, andre græsser og fyr. Endvidere skal terrasser anlæ gges som en integreret del af huset, og belægningstyper og afskær m- ning skal harmonere med den omgivende natur. Inden for byggefeltets afgrænsning kan der etableres mindre læg i- vende faste hegn udført af materialer, der harmonerer med den omgivende natur i en maksimal højde på 120 cm. 3

6 REDEGØRELSE Det flade landskab og den lave horisont betyder, at bebyggelsen vil tegne sig meget tydeligt mod himlen. Derfor fastsættes en maks. totalhøjde på 6 m og 1 etage mod Landevejen dog op til 1½ etage. Ligeledes gives der mulighed for at bebyggelsen set fra kysten kan afsluttes mod nord med en bygning på 2 etager i form af en boinstititution. Bebyggelsen skal endvidere gives en enkel udformning, der er let aflæselig i landskabet. Ligeledes skal materialer og farver afstemmes med den omgivende natur. Disse krav er alle inspireret af Bedre sommerhus områder et idekatalog. Idekataloget er udarbejdet for at skabe viden om og forståelse for kvaliteten og sammenhængen mellem natur og by g- geri i sommerhusområder. Den bruges i denne lokalplan til inspiration for et normalt boligområde, hvis landskabelige kvaliteter ligner sommerhusområderne i kommunen. Kanal Lokalplanen åbner mulighed for at trække fjorden ind i området ved etableringen af en bymæssig kanal med lodrette kajsider og en træbelagt kaj. Ud mod fjorden skal kanalen indsnævres til et smalt indløb for at friholde kystlandskabet mest muligt. Kanalen skal udformes med en dybde som giver mulighed for indsejling for små joller. Kanalen skal udformes som et stort offentligt, landskabeligt element i området. Omkring kanalen gives der mulighed for at bebygge området med gårdhavehuse, der forskydes for hinanden og danner rum omkring kanalen. Vandskiftet i kanalen sikres ved naturlige vandstandsvariationer i Ringkøbing Fjord, såvel som kommunevandløb nr. 33 (afvandingsgrøft) forlægges med udløb til ka nalen. 4

7 REDEGØRELSE Illustrationsplan Vejadgange og stiforbindelser Det nye boligområde skal have vejadgang fra Gytjevej. Lokalplanen udlægger areal til en ny stamvej med tilkørsel fra Gytjevej. Matr. nr. 184c, der ligger uden for lokalplanens område, kan i fremtiden få vejadgang fra denne vej. Vejen er koblet til en række mindre boligveje, der giver adgang til den enkelte bolig. Der er desuden tinglyst byggeliniebestemmelser på alle ejendomme langs Holmsland Klitvej i en afstand af 30 m fra vejmidte. Når lokalplanens stamvej er etableret vil alle overkørsler fra lokalplanområdet til Holmsland Klitvej blive fjernet. Lokalplanen udlægger desuden areal til et st isystem i området, så offentligheden stadig kan nyde godt af kystlandskabet. 5

8 REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 for Ringkøbing Amt Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af et regionalt naturbeskyttelsesområde. De udpegede naturområder indeholder værdifulde naturarealer, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Det gælder således arealer omfattet af fredning, naturbeskyttelsesl o- vens beskyttede naturtyper og ådalslandskaber. I disse områder lægger Ringkjøbing Amt særlig vægt på, at lan d- skaber og levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. I naturområderne må der ikke udlægges nye arealer til byudvi k- ling eller ny bebyggelse. Da lokalplanområdet tidligere er udlagt til byudvikling, er det ikke omfattet af retningslinierne. Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Lokalplanområdet strækker sig op mod den langsigtede byvækstgrænse. Med denne lokalplans endelige vedtagelse følger Holmsland kommune op på disse intentioner. Kommuneplanens rammer benævner o mrådet 2.B.16 og udlægger området til boligformål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspla d- ser pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for en institutionsbebyggelse på 2 etager. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg sammen med denne lokalplan. Zoneforhold Lokalplanområdet er i dag landzone. I Kommmuneplan 2000 for Holmsland Kommune er området udlagt som fremtidigt boligområde. Med denne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone som opfølgning på kommuneplanen. 6

9 REDEGØRELSE Vejstøj Ifølge regionplanens retningslinjer skal der omkring større veje angives en støjzone svarende til 55 db. For at imødegå dette udlægger lokalplanen byggefelter, der mindst har en afstand af 50 meter fra midten af landevejen. Desuden stilles der krav om at sikre, at terrænet langs Holmsland Klitvej er 0,5 meter højere end vejens niveau. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16 stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne: Lokalplanens formål er at skabe sammenhæng i områdets b ebyggelse, så den fremstår som en harmonisk helhed mod det åbne land og fjorden. Derfor vurderes det, at en realisering af lokalplanen ikke vil påvirke omgivelserne i negativ retning, men tvært i- mod sikre, at ny bebyggelse i byvækstzonen opføres med r espekt for omgivelserne og er med til at skabe sammenhæng i byens front mod naturen. Området før den nye bebyggelse 7

10 REDEGØRELSE Området med lokalplanens bebyggelse Strandbeskyttelseslinie En del af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m strandbeskyttelseslinie. Ifølge naturbeskyttelseslovens 69, stk. 4 og 5 kan miljøministeren ophæve den udvidede beskyttelseslinie på ba g- grund af et lokalplanforslag, så beskyttelsen kun omfatter en zone på 100 m. Betingelserne for denne ophævelse er: Arealet skal i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen være udlagt til almindelig byudvikling Kommuneplanrammerne skal være vedtaget før den 1. a u- gust 1994 Arealet skal den 1. august 1994 være beliggende i byzone. Lokalplanområdet opfylder de første to punkter. Arealerne er udlagt til byudvikling i Kommuneplan for Holmsland Kommune. I rammerne bemærkes det at området ikke forventes ibrugtaget før efter Igen i Kommuneplan 2000 udlægges arealerne til byudvikling. Arealet er dog stadig beliggende i landzone, men skal ifølge kommuneplanrammerne overføres til byzone gennem lokalplanlægningen. Lokalplanen forudsætter, at den udvidede strandbeskyttelsesl inie ophæves, så et areal i 150 meters bredde langs kysten er o mfattet af denne beskyttelse. 8

11 REDEGØRELSE 3-område Der løber et vandløb i form af en afvandingsgrøft igennem den sydlige del af lokalplanområdet (kommunevandløb nr. 33). Vandløbet er 3-beskyttet. Bebyggelse i området omkring vandløbet er afhængig af godkendelse fra Ringkj øbing Amt. Desuden omfatter lokalplanområdet en strækning med 3 - beskyttet strandeng langs kysten. Med lokalplanen udlægges et ubebygget areal, der omfatter de 3-beskyttede arealer, langs kysten. Til sikring af offentlighedens adgang etableres et stisystem i området. Forsyning Området varmeforsynes fra Hvide Sande Fjernvarmeværk. Området elforsynes fra Ringkøbing Amt Højspænding (RAH). Området vandforsynes fra Holmsland Kommunale Vandforsyning. Området er omfattet af Holmsland Kommunes forslag til spildevandsplan Der kloakeres for spildevand. Der må påregnes nedsivning af regnvand. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændri n- ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Ringkjøbing Amt vedrørende strandbeskyttelseslinien og 3-beskyttet vandløb. Miljøministeren vedrørende dispensation fra den udvidede strandbeskyttelseslinie. 9

12 REDEGØRELSE 10

13 KOMMUNEPLANTILLÆG LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning) fastsættes herved følgende bestemme lser for det område, der er beskrevet i Formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at fastlægge principperne for en utraditionel boligu d- stykning af høj kvalitet, at sikre areal til en boinstitution i området, at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk mod det omgivende landskab, at sikre bedst mulig udsigt til fjorden fra den enkelte ejendom, at friholde et areal langs kysten for bebyggelse, at udlægge et areal til en kanal, at udlægge a realer til veje og stier i området og at overføre området fra landzone til byzone. 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og beg æ- res tinglyst på følgende matr. nr.: 102c, 104b, 182i, 183g, 184b, 185a, 185af, 186h, 189g samt del af 184c, 184ec, 189a, 189e og 205b, alle af Søgård Hgd., Holmsland Klit samt alle delnumre som efter den 5. januar 2005 fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag nr. 2: Område I: Åben-lav boligbebyggelse Område II: Tæt -lav boligbebyggelse 11

14 BESTEMMELSER Område III: Privat institution eller boliger Område IV: Kanal Område V: Naturområde 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med denne lokalplans endelige vedtagelse overføres området til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I må kun anvendes til boligformål i form af åbenlav boligbebyggelse. 3.2 Område II må kun anvendes til boligformål i form af tæt - lav boligbebyggelse. 3.3 Område III må kun anvendes til institutionsformål i form af boinstitution med tilknyttede boliger. 3.4 Område IV må kun anvendes til offentlige formål i form af kanal og andre fællesarealer for lokalplanområdet. Der må opføres et fælleshus for lokalplanområdets boliger. 3.5 Område V må kun anvendes til offentlige formål i form af naturområde og må ikke bebygges. 4. Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i henhold til principperne på kortbilag nr Der må ikke foretages udstykninger under m² i delområde I. 5. Veje, stier og kanalanlæg 5.1 Der udlægges et areal til følgende veje i princippet som vist på kortbilag nr. 2: A-B i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 6 m. C-D, E-F og G-H i en bredde af 6 m med en kørebanebredde på 5m. 5.2 Vejene anlægges som fast belægning tilpasset de naturlige omgivelser. 12

15 KOMMUNEPLANTILLÆG 5.3 Vejene, der er nævnt i 5.1, afsluttes med vendepladser med en radius af 6 m i princippet som vist på kortbilag nr Alle ejendomme i området skal have vejadgang fra Gytjevej eller fra én af de veje, der er nævnt i Der skal mindst etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres ved den enkelte ejendom. I delområde I skal parkeringspladserne etableres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Der udlægges et areal til følgende nye stier i princippet som vist på kortbilag nr. 2: a-b i en bredde af 2,5 m med anlæg på 2 m. c, d, e, f, g og h i en bredde af 2 m med anlæg på 1,5 m. 5.7 I delområde IV udlægges der areal til en bymæssig, retl i- net kanal i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Kanalen anlægges i en bredde af 15 m og skal fremstå med en sammenhængende vandflade. Bredden kan reduceres ved brofæster. Kanalens dybde skal på midten være mindst 0,8 m ved normal vandstand. Kanalen udformes med lodrette kajsider og bolværk, hvis højde ikke må overstige ca. 40 cm ved normal vandstand. Bolværk skal fremstå i hårdt træi hele kanalens længde. På begge sider af kanalen skal der etableres et trædæk i en bredde af mindst 2,5 m. Som minimum etableres der dæmning/bro over kanalen ved vej A-B som nævnt i 5.1 o g sti a-b som nævnt i 5.4. Frihøjden mellem vandspejlet og stibroen skal ved bromidte være mindst 1 m ved normal vandstand. 6. Tekniske anlæg 6.1 Ledningsanlæg skal udføres som jordledninger og disse anlæg må kun udføres med kommunalbestyrelsens tillade l- se i hvert enkelt tilfælde. 13

16 BESTEMMELSER 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 25 %. 7.2 Ny bebyggelse må kun orienteres øst-vest eller nord-syd. Delområde I: Åben-lav boligbebyggelse 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20 %. 7.4 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 6 meter og 1 etage. Facadehøjden må ikke overstige 3 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Dog må bebyggelse vest og nord for vej A-B opføres i 1½ etage og 8½ m. 7.5 Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres i de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere Holmsland Kli t- vej end 50 m målt fra vejmidte som vist på kortbilag nr. 2. Dog må eksisterende boligbebyggelse på matr. nr. 185af og 189g genopføres på samme sted. Delområde II: Tæt-lav boligbebyggelse 7.7 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 %. 7.8 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. 7.9 Ny bebyggelse i området skal etableres som tæt -lav bebyggelse efter en samlet plan i princippet som på kortbilag nr. 3. Delområde III: Privat institution eller boliger 7.10 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 20 % Ny institutionsbebyggelse med tilknyttede boliger kan gives en totalhøjde på op til 8,5 meter og 2 etager Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr

17 KOMMUNEPLANTILLÆG Delområde IV: Kanal 7.13 Ny bebyggelse i form af et fælleshus må kun placeres i byggefeltet, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. Delområde V: Naturområde 7.15 Der må ikke opføres ny bebyggelse af nogen art i delområdet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader må kun beklædes med naturmaterialer som træog (natur)sten og/eller mere forarbejdede materialer, som eternit, stål og forskellige træfiberplader, der er bearbejdet, så de matcher omgivelserne. 8.2 Tage må kun have en hældning på grader. Dog må institutionsbebyggelse i delområde III have tag med fladere hældning. Tage må ikke udføres med valm. 8.3 Tage skal beklædes med et mørkt, ikke -reflekterende materiale som eksempelvis tagpap. 8.4 Sekundære byg ninger som garager og redskabsskure, der opføres uden sammenhæng med boligen, må kun opføres i lette materialer. 8.5 Alle malede bygningsoverflader skal gives en farve inden for jordfarveskalaen, der matcher den omgivende natur. Der henvises til Holmsland Kommunes idekatalog, Bedre sommerhusområder et idekatalog. Heri findes retningslinier for hvilke farver kommunen kan forventes at tillade på bygningsoverflader. 8.6 Ny bebyggelse skal udføres i udformning, proportioner, farver og materialer, der harmonerer med landskabet. 8.7 Ny bebyggelse skal etableres med et gulvniveau, der ikke ligger lavere end kote 1,05 m/dvr Terrasser må kun etableres som en del af bygningskroppen. 15

18 BESTEMMELSER Delområde I 8.9 Ny bebyggelse må kun opføres som længehuse med sadde l- tag orienteret i øst-vestlig retning. Facadelinien kan dog brydes af mindre bygningsdele. Delområde II 8.10 Ny bebyggelse må kun opføres som gårdhavehuse med en ensidig taghældning. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal bevares med deres karakter af naturlig strandeng. 9.2 Terrænænd ringer må kun foretages i tilslutning til beboelse, og anlæggelsen må kun ske med det formål at være læg i- vende og/eller afskærmende. Terrænændringer skal udfo r- mes som en naturlig del af landskabet og skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Højden af terrænændringerne må ikke overstige 1,20 m. Vegetationen skal være naturlig for området. 9.3 Større terrænreguleringer må kun ske efter kommunalbest y- relsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9.4 Beplantning må kun i begrænset omfang etableres på den enkelte grund, og da kun som lægivende og/eller afskæ r- mende i tilknytning til den enkelte bebyggelse. Dog må der etableres beplantningsbælter i øst -vestlig retning i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Beplantning skal ske med stedstypiske buske. 9.5 Matrikelskellet må ikke markeres med indhegning eller beplantning. 9.6 Delområde V skal friholdes for bebyggelse og dets karakter af naturlig strandeng skal bevares. Der må ikke ændres v æ- sentligt i områdets tilstand. Dog må forbindelsesløbet til kanalen etableres, såvel som de stier, der er nævnt i 5.6, må etableres som ubefæstede naturstier. 16

19 KOMMUNEPLANTILLÆG 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal kanalen nævnt i 5.7 være etableret med færdige ka j- anlæg. de veje, vendepladser og stier, der er nævnt i 5.1, 5.3 og 5.6 være etabl eret. terrænet i en afstand af 10 m fra vejmidte af Holm s- land Klitvej være etableret i en højde af 0,5 m over vejens niveau bebyggelsen være tilsluttet offentlig van dforsyning. bebyggelsen være tilslut tet fælles fjernvarmefors yning bebyggelsen være tilsluttet offentlig spildevandskl oak 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af ko m- munalbestyrelsen. 17

20 BESTEMMELSER Retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter, der søges skabt med planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun genne mføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan foretage ekspropriation af privat ejendom og rettigheder over ejendom, hvis det er af væsentlig bety d- ning for at virkeliggøre lokalplanen. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 18

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr. 87 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 19

22 KOMMUNEPLANTILLÆG TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2000 FOR HOLMSLAND KOMMUNE Redegørelse Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej er udarbejdet for at give mulighed for at udvide Hvide Sande mod nord med en boligudstykning af kvalitet. Lokalplanen åbner mulighed for at områdets boinstitution kan gives 2 etager for at markere bebyggelsens afslutning mod det åbne land. Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Kommuneplanens rammer benævner området 2.B.16 og udlægger området til boli g- formål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Kommuneplantillæg fastholder den eksisterende afgrænsning af rammeområde 2.B.16. Der gives mulighed for at bebygge området i 2 etager, men stadig kun i 8,5 meter. Områdets afgrænsning Der ændres ikke på den nuværende afgrænsning af området. 20

23 KOMMUNEPLANTILLÆG Området ved Gytjevej er en del af Hvide Sande Lokalområde og har områdebetegnelsen 2.B.16. Der fastlægges følgende rammer for området: 2.B.16 Boligområde øst for Landevejen i Hvide Sande Nord. Anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Max bebyg % 1) pr. ejendom 2) hele området Åben-lav og tæt-lav 1) 25 2) 40 Min. grundstørrelse - Max antal etager 2 Max bygningshøjde 8,5 m Parkering 2 pl. pr. bolig Friareal - Zoneforhold Landzone/overføres til byzone gennem lokalplanlægningen Øvrigt: Ny bebyggelse i området kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Planer: 21

24 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 10 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 22

25 Kortbilag nr. 1: Matrikelkort

26 Kortbilag nr. 2: Administrationskort

27 Kortbilag nr. 3: Illustrationsplan

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere