Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune

2 INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6 Tilladelse fra andre myndigheder... 9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Veje, stier og kanalanlæg Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er udarbejdet af Holmsland Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med NIRAS Konsulenterne A/S

3 REDEGØRELSE Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej LOKALPLANENS REDEGØRELSE Indledning Holmsland Kommune fremlægger hermed en lokalplan for et b o- ligområde ved Gytjevej. Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlæg ge principperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som både fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Lokalplanens baggrund Holmsland Kommune ønsker at give mulighed for etableringen af et nyt boligområde nord for Gytjevej. Der er tale om et meget attraktivt område, der i dag henligger som et fladt strandengareal med sparsom bevoksning og direkte ud til Ringkøbing Fjord. Inden for området findes en tidligere minkfarm og 2 beboelsesejendomme. 1

4 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i det nordlige Hvide Sande. Området grænser mod syd op til Gytjevej, hvorfra det nye boligo mråde skal have vejadgang. Mod vest afgrænses området af Holmsland Kli t- vej og mod øst af Ringkøbing Fjord. Mod nord ligger området ud til det åbne land. Kort med lokalplanområdet indtegnet 2

5 REDEGØRELSE Lokalplanens formål og indhold Formålet med planlægningen er bl.a. at fastlægge princi pperne for en utraditionel udstykning af høj kvalitet, som fastholder og udnytter områdets unikke og spændende beliggenhed. Anvendelse Området er på ca. 14 ha. Området opdeles i flere delområder med forskellige boligtyper. Som bebyggelse mod Holmsland Klitvej gives der mulighed for parcelhuse i 1½ etage. I den nordlige del af området, langs en nyetableret kanal, udlægges et områd e til tæt - lav boligbebyggelse. Den sydøstlige del af området udlægges til villabebyggelse i 1 etage. Desuden gives der mulighed for at etablere en privat institution i form af et hospice i lokalplanområdets nordøstlige hjørne med udsigt over fjorden. Bebyggelse Bebyggelsen skal være varieret og attraktiv, og indeholde særlige herlighedsværdier, der udnytter den unikke beliggenhed ved fjo r- den. Desuden skal bebyggelsesplanen sikre, at alle områdets beboere for glæde af udsigten over fjorden enten fra bol igen, haven eller fællesarealerne. Området indeholder 2 eksisterende boliger, som skal indgå i den fremtidige bebyggelse. Landskab For at sikre, at landskabet får tilstrækkelig plads, og at der er luft mellem husene, skal grundstørrelsen for villabebyggelsen være min m², og der udlægges byggefelter, inden for hvilke bebyggelse, terrasser, garager og redskabsrum mv. skal placeres. For at sikre områdets karakter af naturlig strandeng og sammenhængen i området, må der ikke hegnes i skel. Afskær mning af private udearealer kan etableres ved mindre terrænregul eringer (max. 120cm) og plantning af naturligt forekommende arter som hjelme, andre græsser og fyr. Endvidere skal terrasser anlæ gges som en integreret del af huset, og belægningstyper og afskær m- ning skal harmonere med den omgivende natur. Inden for byggefeltets afgrænsning kan der etableres mindre læg i- vende faste hegn udført af materialer, der harmonerer med den omgivende natur i en maksimal højde på 120 cm. 3

6 REDEGØRELSE Det flade landskab og den lave horisont betyder, at bebyggelsen vil tegne sig meget tydeligt mod himlen. Derfor fastsættes en maks. totalhøjde på 6 m og 1 etage mod Landevejen dog op til 1½ etage. Ligeledes gives der mulighed for at bebyggelsen set fra kysten kan afsluttes mod nord med en bygning på 2 etager i form af en boinstititution. Bebyggelsen skal endvidere gives en enkel udformning, der er let aflæselig i landskabet. Ligeledes skal materialer og farver afstemmes med den omgivende natur. Disse krav er alle inspireret af Bedre sommerhus områder et idekatalog. Idekataloget er udarbejdet for at skabe viden om og forståelse for kvaliteten og sammenhængen mellem natur og by g- geri i sommerhusområder. Den bruges i denne lokalplan til inspiration for et normalt boligområde, hvis landskabelige kvaliteter ligner sommerhusområderne i kommunen. Kanal Lokalplanen åbner mulighed for at trække fjorden ind i området ved etableringen af en bymæssig kanal med lodrette kajsider og en træbelagt kaj. Ud mod fjorden skal kanalen indsnævres til et smalt indløb for at friholde kystlandskabet mest muligt. Kanalen skal udformes med en dybde som giver mulighed for indsejling for små joller. Kanalen skal udformes som et stort offentligt, landskabeligt element i området. Omkring kanalen gives der mulighed for at bebygge området med gårdhavehuse, der forskydes for hinanden og danner rum omkring kanalen. Vandskiftet i kanalen sikres ved naturlige vandstandsvariationer i Ringkøbing Fjord, såvel som kommunevandløb nr. 33 (afvandingsgrøft) forlægges med udløb til ka nalen. 4

7 REDEGØRELSE Illustrationsplan Vejadgange og stiforbindelser Det nye boligområde skal have vejadgang fra Gytjevej. Lokalplanen udlægger areal til en ny stamvej med tilkørsel fra Gytjevej. Matr. nr. 184c, der ligger uden for lokalplanens område, kan i fremtiden få vejadgang fra denne vej. Vejen er koblet til en række mindre boligveje, der giver adgang til den enkelte bolig. Der er desuden tinglyst byggeliniebestemmelser på alle ejendomme langs Holmsland Klitvej i en afstand af 30 m fra vejmidte. Når lokalplanens stamvej er etableret vil alle overkørsler fra lokalplanområdet til Holmsland Klitvej blive fjernet. Lokalplanen udlægger desuden areal til et st isystem i området, så offentligheden stadig kan nyde godt af kystlandskabet. 5

8 REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan 2001 for Ringkøbing Amt Den nordlige del af lokalplanområdet er omfattet af et regionalt naturbeskyttelsesområde. De udpegede naturområder indeholder værdifulde naturarealer, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Det gælder således arealer omfattet af fredning, naturbeskyttelsesl o- vens beskyttede naturtyper og ådalslandskaber. I disse områder lægger Ringkjøbing Amt særlig vægt på, at lan d- skaber og levesteder for vilde dyr og planter bevares og om muligt forbedres. I naturområderne må der ikke udlægges nye arealer til byudvi k- ling eller ny bebyggelse. Da lokalplanområdet tidligere er udlagt til byudvikling, er det ikke omfattet af retningslinierne. Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Lokalplanområdet strækker sig op mod den langsigtede byvækstgrænse. Med denne lokalplans endelige vedtagelse følger Holmsland kommune op på disse intentioner. Kommuneplanens rammer benævner o mrådet 2.B.16 og udlægger området til boligformål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspla d- ser pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for en institutionsbebyggelse på 2 etager. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg sammen med denne lokalplan. Zoneforhold Lokalplanområdet er i dag landzone. I Kommmuneplan 2000 for Holmsland Kommune er området udlagt som fremtidigt boligområde. Med denne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone som opfølgning på kommuneplanen. 6

9 REDEGØRELSE Vejstøj Ifølge regionplanens retningslinjer skal der omkring større veje angives en støjzone svarende til 55 db. For at imødegå dette udlægger lokalplanen byggefelter, der mindst har en afstand af 50 meter fra midten af landevejen. Desuden stilles der krav om at sikre, at terrænet langs Holmsland Klitvej er 0,5 meter højere end vejens niveau. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger i kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16 stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne: Lokalplanens formål er at skabe sammenhæng i områdets b ebyggelse, så den fremstår som en harmonisk helhed mod det åbne land og fjorden. Derfor vurderes det, at en realisering af lokalplanen ikke vil påvirke omgivelserne i negativ retning, men tvært i- mod sikre, at ny bebyggelse i byvækstzonen opføres med r espekt for omgivelserne og er med til at skabe sammenhæng i byens front mod naturen. Området før den nye bebyggelse 7

10 REDEGØRELSE Området med lokalplanens bebyggelse Strandbeskyttelseslinie En del af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m strandbeskyttelseslinie. Ifølge naturbeskyttelseslovens 69, stk. 4 og 5 kan miljøministeren ophæve den udvidede beskyttelseslinie på ba g- grund af et lokalplanforslag, så beskyttelsen kun omfatter en zone på 100 m. Betingelserne for denne ophævelse er: Arealet skal i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen være udlagt til almindelig byudvikling Kommuneplanrammerne skal være vedtaget før den 1. a u- gust 1994 Arealet skal den 1. august 1994 være beliggende i byzone. Lokalplanområdet opfylder de første to punkter. Arealerne er udlagt til byudvikling i Kommuneplan for Holmsland Kommune. I rammerne bemærkes det at området ikke forventes ibrugtaget før efter Igen i Kommuneplan 2000 udlægges arealerne til byudvikling. Arealet er dog stadig beliggende i landzone, men skal ifølge kommuneplanrammerne overføres til byzone gennem lokalplanlægningen. Lokalplanen forudsætter, at den udvidede strandbeskyttelsesl inie ophæves, så et areal i 150 meters bredde langs kysten er o mfattet af denne beskyttelse. 8

11 REDEGØRELSE 3-område Der løber et vandløb i form af en afvandingsgrøft igennem den sydlige del af lokalplanområdet (kommunevandløb nr. 33). Vandløbet er 3-beskyttet. Bebyggelse i området omkring vandløbet er afhængig af godkendelse fra Ringkj øbing Amt. Desuden omfatter lokalplanområdet en strækning med 3 - beskyttet strandeng langs kysten. Med lokalplanen udlægges et ubebygget areal, der omfatter de 3-beskyttede arealer, langs kysten. Til sikring af offentlighedens adgang etableres et stisystem i området. Forsyning Området varmeforsynes fra Hvide Sande Fjernvarmeværk. Området elforsynes fra Ringkøbing Amt Højspænding (RAH). Området vandforsynes fra Holmsland Kommunale Vandforsyning. Området er omfattet af Holmsland Kommunes forslag til spildevandsplan Der kloakeres for spildevand. Der må påregnes nedsivning af regnvand. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændri n- ger af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra: Ringkjøbing Amt vedrørende strandbeskyttelseslinien og 3-beskyttet vandløb. Miljøministeren vedrørende dispensation fra den udvidede strandbeskyttelseslinie. 9

12 REDEGØRELSE 10

13 KOMMUNEPLANTILLÆG LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej I henhold til Planloven (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning) fastsættes herved følgende bestemme lser for det område, der er beskrevet i Formål 1.1 Formålet med lokalplanen er: at fastlægge principperne for en utraditionel boligu d- stykning af høj kvalitet, at sikre areal til en boinstitution i området, at sikre, at bebyggelsen fremtræder harmonisk mod det omgivende landskab, at sikre bedst mulig udsigt til fjorden fra den enkelte ejendom, at friholde et areal langs kysten for bebyggelse, at udlægge et areal til en kanal, at udlægge a realer til veje og stier i området og at overføre området fra landzone til byzone. 2. Område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og beg æ- res tinglyst på følgende matr. nr.: 102c, 104b, 182i, 183g, 184b, 185a, 185af, 186h, 189g samt del af 184c, 184ec, 189a, 189e og 205b, alle af Søgård Hgd., Holmsland Klit samt alle delnumre som efter den 5. januar 2005 fremkommer ved udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. Lokalplanområdet opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag nr. 2: Område I: Åben-lav boligbebyggelse Område II: Tæt -lav boligbebyggelse 11

14 BESTEMMELSER Område III: Privat institution eller boliger Område IV: Kanal Område V: Naturområde 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med denne lokalplans endelige vedtagelse overføres området til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Område I må kun anvendes til boligformål i form af åbenlav boligbebyggelse. 3.2 Område II må kun anvendes til boligformål i form af tæt - lav boligbebyggelse. 3.3 Område III må kun anvendes til institutionsformål i form af boinstitution med tilknyttede boliger. 3.4 Område IV må kun anvendes til offentlige formål i form af kanal og andre fællesarealer for lokalplanområdet. Der må opføres et fælleshus for lokalplanområdets boliger. 3.5 Område V må kun anvendes til offentlige formål i form af naturområde og må ikke bebygges. 4. Udstykninger 4.1 Udstykning må kun foretages i henhold til principperne på kortbilag nr Der må ikke foretages udstykninger under m² i delområde I. 5. Veje, stier og kanalanlæg 5.1 Der udlægges et areal til følgende veje i princippet som vist på kortbilag nr. 2: A-B i en bredde af 8 m med en kørebanebredde på 6 m. C-D, E-F og G-H i en bredde af 6 m med en kørebanebredde på 5m. 5.2 Vejene anlægges som fast belægning tilpasset de naturlige omgivelser. 12

15 KOMMUNEPLANTILLÆG 5.3 Vejene, der er nævnt i 5.1, afsluttes med vendepladser med en radius af 6 m i princippet som vist på kortbilag nr Alle ejendomme i området skal have vejadgang fra Gytjevej eller fra én af de veje, der er nævnt i Der skal mindst etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal etableres ved den enkelte ejendom. I delområde I skal parkeringspladserne etableres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Der udlægges et areal til følgende nye stier i princippet som vist på kortbilag nr. 2: a-b i en bredde af 2,5 m med anlæg på 2 m. c, d, e, f, g og h i en bredde af 2 m med anlæg på 1,5 m. 5.7 I delområde IV udlægges der areal til en bymæssig, retl i- net kanal i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Kanalen anlægges i en bredde af 15 m og skal fremstå med en sammenhængende vandflade. Bredden kan reduceres ved brofæster. Kanalens dybde skal på midten være mindst 0,8 m ved normal vandstand. Kanalen udformes med lodrette kajsider og bolværk, hvis højde ikke må overstige ca. 40 cm ved normal vandstand. Bolværk skal fremstå i hårdt træi hele kanalens længde. På begge sider af kanalen skal der etableres et trædæk i en bredde af mindst 2,5 m. Som minimum etableres der dæmning/bro over kanalen ved vej A-B som nævnt i 5.1 o g sti a-b som nævnt i 5.4. Frihøjden mellem vandspejlet og stibroen skal ved bromidte være mindst 1 m ved normal vandstand. 6. Tekniske anlæg 6.1 Ledningsanlæg skal udføres som jordledninger og disse anlæg må kun udføres med kommunalbestyrelsens tillade l- se i hvert enkelt tilfælde. 13

16 BESTEMMELSER 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 25 %. 7.2 Ny bebyggelse må kun orienteres øst-vest eller nord-syd. Delområde I: Åben-lav boligbebyggelse 7.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 20 %. 7.4 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 6 meter og 1 etage. Facadehøjden må ikke overstige 3 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Dog må bebyggelse vest og nord for vej A-B opføres i 1½ etage og 8½ m. 7.5 Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres i de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse må ikke placeres nærmere Holmsland Kli t- vej end 50 m målt fra vejmidte som vist på kortbilag nr. 2. Dog må eksisterende boligbebyggelse på matr. nr. 185af og 189g genopføres på samme sted. Delområde II: Tæt-lav boligbebyggelse 7.7 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 30 %. 7.8 Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. 7.9 Ny bebyggelse i området skal etableres som tæt -lav bebyggelse efter en samlet plan i princippet som på kortbilag nr. 3. Delområde III: Privat institution eller boliger 7.10 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 20 % Ny institutionsbebyggelse med tilknyttede boliger kan gives en totalhøjde på op til 8,5 meter og 2 etager Ny bebyggelse, herunder udhuse, garager, carporte, parkeringspladser og lignende, må kun placeres inden for de byggefelter, der er angivet på kortbilag nr

17 KOMMUNEPLANTILLÆG Delområde IV: Kanal 7.13 Ny bebyggelse i form af et fælleshus må kun placeres i byggefeltet, der er angivet på kortbilag nr Ny bebyggelse kan gives en totalhøjde på op til 7 meter og 1½ etage. Delområde V: Naturområde 7.15 Der må ikke opføres ny bebyggelse af nogen art i delområdet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader må kun beklædes med naturmaterialer som træog (natur)sten og/eller mere forarbejdede materialer, som eternit, stål og forskellige træfiberplader, der er bearbejdet, så de matcher omgivelserne. 8.2 Tage må kun have en hældning på grader. Dog må institutionsbebyggelse i delområde III have tag med fladere hældning. Tage må ikke udføres med valm. 8.3 Tage skal beklædes med et mørkt, ikke -reflekterende materiale som eksempelvis tagpap. 8.4 Sekundære byg ninger som garager og redskabsskure, der opføres uden sammenhæng med boligen, må kun opføres i lette materialer. 8.5 Alle malede bygningsoverflader skal gives en farve inden for jordfarveskalaen, der matcher den omgivende natur. Der henvises til Holmsland Kommunes idekatalog, Bedre sommerhusområder et idekatalog. Heri findes retningslinier for hvilke farver kommunen kan forventes at tillade på bygningsoverflader. 8.6 Ny bebyggelse skal udføres i udformning, proportioner, farver og materialer, der harmonerer med landskabet. 8.7 Ny bebyggelse skal etableres med et gulvniveau, der ikke ligger lavere end kote 1,05 m/dvr Terrasser må kun etableres som en del af bygningskroppen. 15

18 BESTEMMELSER Delområde I 8.9 Ny bebyggelse må kun opføres som længehuse med sadde l- tag orienteret i øst-vestlig retning. Facadelinien kan dog brydes af mindre bygningsdele. Delområde II 8.10 Ny bebyggelse må kun opføres som gårdhavehuse med en ensidig taghældning. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal bevares med deres karakter af naturlig strandeng. 9.2 Terrænænd ringer må kun foretages i tilslutning til beboelse, og anlæggelsen må kun ske med det formål at være læg i- vende og/eller afskærmende. Terrænændringer skal udfo r- mes som en naturlig del af landskabet og skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Højden af terrænændringerne må ikke overstige 1,20 m. Vegetationen skal være naturlig for området. 9.3 Større terrænreguleringer må kun ske efter kommunalbest y- relsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9.4 Beplantning må kun i begrænset omfang etableres på den enkelte grund, og da kun som lægivende og/eller afskæ r- mende i tilknytning til den enkelte bebyggelse. Dog må der etableres beplantningsbælter i øst -vestlig retning i princippet som vist på kortbilag nr. 3. Beplantning skal ske med stedstypiske buske. 9.5 Matrikelskellet må ikke markeres med indhegning eller beplantning. 9.6 Delområde V skal friholdes for bebyggelse og dets karakter af naturlig strandeng skal bevares. Der må ikke ændres v æ- sentligt i områdets tilstand. Dog må forbindelsesløbet til kanalen etableres, såvel som de stier, der er nævnt i 5.6, må etableres som ubefæstede naturstier. 16

19 KOMMUNEPLANTILLÆG 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal kanalen nævnt i 5.7 være etableret med færdige ka j- anlæg. de veje, vendepladser og stier, der er nævnt i 5.1, 5.3 og 5.6 være etabl eret. terrænet i en afstand af 10 m fra vejmidte af Holm s- land Klitvej være etableret i en højde af 0,5 m over vejens niveau bebyggelsen være tilsluttet offentlig van dforsyning. bebyggelsen være tilslut tet fælles fjernvarmefors yning bebyggelsen være tilsluttet offentlig spildevandskl oak 11. Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af ko m- munalbestyrelsen. 17

20 BESTEMMELSER Retsvirkninger Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter, der søges skabt med planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan kun genne mføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan foretage ekspropriation af privat ejendom og rettigheder over ejendom, hvis det er af væsentlig bety d- ning for at virkeliggøre lokalplanen. Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren kræve, at kommunen overtager den. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 18

21 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr. 87 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 19

22 KOMMUNEPLANTILLÆG TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2000 FOR HOLMSLAND KOMMUNE Redegørelse Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej er udarbejdet for at give mulighed for at udvide Hvide Sande mod nord med en boligudstykning af kvalitet. Lokalplanen åbner mulighed for at områdets boinstitution kan gives 2 etager for at markere bebyggelsens afslutning mod det åbne land. Ifølge Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune er lokalplanområdet udlagt som fremtidig byzone. Kommuneplanens rammer benævner området 2.B.16 og udlægger området til boli g- formål. Området må bebygges med åben/lav og tæt/lav med en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må højst være 1½ etage og 8,5 meter. Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig. Kommuneplantillæg fastholder den eksisterende afgrænsning af rammeområde 2.B.16. Der gives mulighed for at bebygge området i 2 etager, men stadig kun i 8,5 meter. Områdets afgrænsning Der ændres ikke på den nuværende afgrænsning af området. 20

23 KOMMUNEPLANTILLÆG Området ved Gytjevej er en del af Hvide Sande Lokalområde og har områdebetegnelsen 2.B.16. Der fastlægges følgende rammer for området: 2.B.16 Boligområde øst for Landevejen i Hvide Sande Nord. Anvendelse Boligformål Bebyggelsens art Max bebyg % 1) pr. ejendom 2) hele området Åben-lav og tæt-lav 1) 25 2) 40 Min. grundstørrelse - Max antal etager 2 Max bygningshøjde 8,5 m Parkering 2 pl. pr. bolig Friareal - Zoneforhold Landzone/overføres til byzone gennem lokalplanlægningen Øvrigt: Ny bebyggelse i området kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinien. Planer: 21

24 KOMMUNEPLANTILLÆG Vedtagelsespåtegning Kommuneplantillæg nr. 10 er endelig vedtaget Holmsland Kommunalbestyrelse Den Iver Enevoldsen Borgmester 22

25 Kortbilag nr. 1: Matrikelkort

26 Kortbilag nr. 2: Administrationskort

27 Kortbilag nr. 3: Illustrationsplan

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2000. INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 88 for Center Nord

Lokalplan nr. 88 for Center Nord Lokalplan nr. 88 for Center Nord INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelse

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere