SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D"

Transkript

1 Bilag 1 Artillerivej Syd tillæg nr. 1 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd Borgerrepræsentationen har den XX.XX 2014 vedtaget forslag tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høringsperiode fra den xx.xx til den xx.xx 2014 SKÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

2 Indhold edegørelse for lokalplantillægget...3 Lokalplantillæggets baggrund og formål... 3 Lokalplantillægsområdet og kvarteret... 3 Byggeønsker...4 Lokalplantillæggets indhold... 5 Trafik... 7 Vindforhold... 7 Miljøforhold... 7 Skyggediagrammer...8 Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning...9 Statslig planlægning...9 Fingerplan Kommuneplan Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Varmeplanlægning Bydelsplan for Amager Vest Lokalplaner i kvarteret Miljø i byggeri og anlæg egnvand...11 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Jordforurening Museumsloven ottesikring Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd Formål Område Vandarealer og bolværker Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Bæredygtighed etsvirkninger Tegning nr. 1 Område...17 Tegning nr. 2a Ny vejstruktur og eksisterende vejareal, der kan nedlægges Tegning nr. 3a Anvendelse Tegning nr. 4a Vejforhold, vandarealer samt bebyggede arealer Tegning nr. 5a Byggefelter og bygningshøjder Hvad er en lokalplan...22 Lokalplan Lokalplanforslagets retsvirkninger Lokalplanens endelige retsvirkninger Mindretalsudtalelser...23 Praktiske oplysninger... Bagsiden Forside: Lodfoto fra LP nr. 410 er vist med tynd hvid streg og de to aktuelle lokalplantillæg med kraftig hvid streg.

3 edegørelse for lokalplantillægget De to delarealer, der er omfattet af tillægget til lokalplan nr Luftfoto fra 2012 set mod vest. Lokalplantillæggets baggrund og formål To af de store grundejere i Artillerivej Syd området NCC Bolig A/S og Walls A/S har i forbindelse med ønsker om opførel se af nybyggeri anmodet om at få udarbejdet et tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd, der justerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for to begrænsede delarealer. Lokalplan nr. 410 er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at det tidligere havne- og industriområde på den sydlige del af Islands Brygge kan omdannes til et moderne, integreret byområde af høj arkitektonisk kvalitet, der i en blanding af lavere bebyggelser, primært i form af rækkehuse, og høje solitære bygninger udnytter den optimale beliggenhed i forhold til Havnen og den fredede Amager Fælled. Lokalplanen fastlægger en samlet rummelighed på ca m 2 etageareal til boliger og serviceerhverv mv. Lokalplanen, der opdeler området i 5 underområder, er bygget op omkring fire overordnede strukturerende elementer i form af en større landskabeligt formet kanal (Havnevigen), en byfælled (Hilmar Baunsgaards Boulevard), en central plads, der knytter an til havnerummet, og en havnepromenade, der inkluderer en forsænket træbrygge. Formålet med lokalplantillægget er at justere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for 2 delarealer på baggrund af de byggeønsker, der er beskrevet i afsnittet herom. Lokalplantillægsområdet og kvarteret Området omfattet af lokalplan nr. 410 ligger på den sydlige del af Islands Brygge mellem havnen og Amager Fælled og har et samlet areal på ca. 17,5 ha, eksklusive vandarealer. Området, der er en del af Islands Brygges gamle havne- og industrikvarter, rummer bortset fra det nu ombyggede A-Huset på hjørnet af gaden Islands Brygge og Drechselsgade ikke bygninger af særlig arkitektonisk og/eller kulturhistorisk interesse. Omdannelsen af området er godt i gang med en omlagt Artillerivej, nedrivninger og nybyggerier i form af rækkehuse, længehuse og punkthuse. Nord for lokalplanområdet ligger Havnestad, der er fuldt udbygget med boliger og serviceerhverv, herunder i ombyggede industri- og silobygninger. Mod øst ligger Amager Fælled, mod syd kolonihaveforeningen Nokken og mod vest Havnen. På vestsiden af Havnen ligger Enghave Brygge, hvor plangrundlaget for en omdannelse til et integreret byområde er ved at være på plads. Københavns Kommune 3

4 Vandkunstens visualisering af det U-formede nybyggeri, der skal erstatte det 45 meter høje Kræmmerhuset. Bygningen, der har et etageareal på ca m 2, kan anvendes til boliger og/eller erhverv. Stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv og andre udadvendte funktioner mv. Med u-formen dannes et pladsrum, der skal udnyttes i samspil med Havnevigens promenade og badestrand. Bag ved bygningen ses de projekterede rækkehuse. Parkering indrettes i kældrene under rækkehusene. Byggeønsker Tegnestuen Vandkunsten har for NCC Bolig A/S udarbejdet en samlet plan for den del af området, der ligger nord for Havnevigen og øst for gaden Islands Brygge. I den forbindelse ønskes en i lokalplanen fastlagt 45 m høj solitær bygning benævnt Kræmmerhuset på en plads lige nord for vigen erstattet med en u-formet bebyggelse i 3-5 etager. En sådan bebyggelse vil betyde færre skyggegener for de tilgrænsende 110 rækkehuse, der også er en del af projektet, og vil desuden give en bedre beskyttelse mod vindgener. I stueetagen tænkes der indrettet fællesfaciliteter for NNC s boliger i om rådet, værksteder og en café/et spisehus mv. samt to portgennem gange. I de overliggende etager indrettes boliger eller serviceerhverv. Byggeønsket forudsætter en ændring af lokalplanens bebyggelsesplan. De to lokalplantillægsområder er vist som røde flader og afgrænsningen af lokalplan nr. 410 er vist med grå streg. Københavns Kommune, Kort og data er vejledende. Holgaard Arkitekter har for Walls A/S udarbejdet et forslag til ændret bebyggelsesplan for området vest for Artillerivej og syd for pladsen i forlængelse af Drechselsgade. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er dispenseret til, at en ny nord-sydgående lokalgade placeres inden for den oprindelige Artillerivejs vejprofil i stedet for den i lokalplan nr. 410 fastlagte placering ca. 25 m vest herfor. Begrundelsen for dispensationen er, at der ligger 2 store kloaktrykledninger i den oprindelige Artillerivej, og dermed gennem et i lokalplanen fastlagt byggefelt, og at det vil være særdeles omkostningstungt og vanske- 4 Københavns Kommune

5 Holgaard Arkitekters visualisering af det nye højhus ved Artillerivej, der ses bag de tilladte bebyggelser i form af rækkehuse og den ca. 40 m høje bygning, der kaldes Sfinksen. Det ny højhus, der har et etageareal på ca m 2 og en højde på 45 m, kan anvendes til boliger og/eller erhverv. Neden for højhuset ses den runde overdækning af HOFO s overløbsbassin. Det er aftalt med HOFO, at arealet kan bruges som friareal for bebyggelsen. Der etableres fælles parkering i kælder i tilknytning til bygherrens øvrige bebyggelser i denne del af området. ligt at overbygge eller flytte disse ledninger. Arealet vest for den dermed tilladte nye vej ønskes herefter bebygget med 8 rækkehuse svarende til de huse, der er under opførelse vest herfor. Byggetilladelse til de 8 nye række huse er meddelt. Der mangler herefter stillingtagen til, hvorledes det indskrænkede byggefelt øst for den nye vej skal bebygges. Her begrænses bygge mulighederne yderligere af HOFO s underjordiske overløbsbassin med tilhørende pumpestation. Derfor ønskes lokalplanens randbebyggelse i 4-6 etager erstattet med et højhus i 45 meters højde i den nordlige del og bebyggelse i 4-6 etager i den sydlige del. Højhuset vil byarkitektonisk markere det sted, hvor Artillerivej skifter retning. Desuden vil den markere pladsen i forlængelse af Drechselsgade sammen med den påbegyndte ca. 40 meter høje bygning benævnt Sfinksen. Lokalplantillæggets indhold Med lokalplantillægget justeres de bebyggelsesregulerende bestemmelser for 2 delarealer beliggende henholdsvis nord for Havnevigen og vest for Artillerivej i overensstemmelse med de byggeønsker, der er beskrevet ovenfor. De fastlagte byggerier mod henholdsvis vigen og Artillerivej vil fortsat kunne anvendes til boliger og/ eller serviceerhverv. For så vidt angår bebyggelse mod vigen vil der ligeledes fortsat være krav om, at stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, til fritidsprægede og kulturelle funktioner og til sådanne virksomheds- og institutionsfunktioner, der vurderes at medvirke til at skabe et varieret og levende miljø i området. Der er optaget bestemmelser om, at beplantning i byrummene omkring det nye højhus ved Artillerivej (H) skal udføres med henblik på at forebygge gener fra vind. Desuden bestemmes det, at der skal udføres en støjmur ud mod Artillerivej syd for højhuset for at beskytte friarealerne mod trafikstøj. Endelig optages der bestemmelser om lavenergi for så vidt angår nybyggeri på de af tillægget omfattede arealer. Lokalplantillægget er udarbejdet på en sådan måde, at de tekstmæssige ændringer indsættes i lokalplan nr. 410, når tillægget er endeligt vedtaget. Disse ændringer og tilføjelser er markeret med rød tekst i forslaget til lokalplantillæg. Samtidig udskiftes opstalt set fra havnen i 6, og i 7 udskiftes et modelfoto. Desuden erstattes lokalplantegninger nr. 2-5 med tegninger nr. 2a-5a. Som følge heraf ændres også alle tegningshenvisninger i den endelige lokalplan nr. 410 med tillæg nr. 1. Ændringer på tegningerne vedrører kun de arealer, der er omfattet af lokalplantillægget. Københavns Kommune 5

6 Illustration udarbejdet af Schönherr, der viser lokalplanområdet med de på nuværende tidspunkt godkendte, ønskede eller i lokalplanen viste nybyggerier. Desuden er angivet de 4 overordnede strukturerende elementer. De 2 ønskede nybyggerier, der udløser lokalplantillægget, er markeret med rød pil. 6 Københavns Kommune

7 Trafik Lokalplantillægget vurderes ikke at medføre ændringer i det trafikbillede, der er beskrevet i lokalplan nr Vindforhold Force Technology har for Walls A/S udarbejdet en rapport om vindforholdene ved det nye højhus ved Artillerivej. Vurderingen er foretaget ud fra vindteknisk viden samt erfaring fra simuleringer og lignende studier. Konklusionerne er illustreret på tegningen nederst. Hvor og hvornår generne opstår, er selvfølgelig afhængig af vindens hastighed og retning. Som nævnt stilles der i lokalplanen krav om, at beplantning i byrummene skal udføres med henblik på at forebygge gener fra vind. Den afskærmende effekt kan dog kun tages i betragtning, når der er blade på træerne. På de mest udsatte områder skal der vælges vindstærke træer. Den krævede støjmur langs Artillerivej mellem de to bygninger vil give læ og dermed forbedre vindkomforten. Det samme gælder den et-etages udbygning i højhusets sydvestlige hjørne, som vil begrænse downwash effekten på dette sted. Over indgange anbefales det, at der etableres overdækninger. Miljøforhold VVM Der er ikke anlæg eller projekter inden for lokalplantillægsområdet, der vurderes at være til skade for miljøet, og de anses dermed ikke at være omfattet af VVM-bestemmelserne (bekendtgørelse nr. 436 af 15. december 2010) MPP Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 410 vurderedes at medføre, at der skulle foretages en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2011). Baggrunden herfor var, at uanset at planen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag, er det en plan, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljørapporten, der blev offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget og den endelige lokalplan nr. 410, kan ses på Lokalplantillægget, der kun justerer bebyggelsesplanen for delarealer, vurderes ikke at medføre, at der skal foretages en ny miljøvurdering i henhold til loven. Trafikstøj I henhold til Kommuneplan 2011 må der som udgangspunkt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, rekreative formål mv.) i områder, der er eller kan forventes belastet med et udendørs støjniveau på over 58 db fra vejtrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse 63 db. I områder med nybyggeri, hvor den udendørs støjbelastning vil overstige disse grænseværdier, skal det ved pla cering af byggeri samt ved støjisolering, lejlighedsindretning mv. sikres, at det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer ikke overstiger 46 db fra vejtrafik i sove- og opholdsrum. Det tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri er 51 db. Ved kontorer mv. kan luftudskiftning sikres på anden måde end ved oplukkelige vinduer. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige 58 db fra vejtrafik. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, hvor der er indført en støjindikator Lden, der vægter støjen i forhold til dag, aften og nat. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten. I lokalplantillægget er der taget højde herfor, jf. desuden miljørapporten til lokalplan nr Kort med vejledende vindkomfortniveauer omkring det planlagte højhus ved Artillerivej udarbejdet af Force Technology. Kortet opsummerer konklusionerne i virksomhedens rapport. Københavns Kommune 7

8 21. marts kl juni kl marts kl juni kl marts kl juni kl Skyggediagrammer Skyggediagrammerne fokuserer på konsekvenserne af den nye 45 meter høje bygning H ved Artillerivej. Skyggevirkningerne er den naturlige konsekvens af den blanding af høje solitære bygninger og lavere bebyggelser, der er den grundlæggende idé i planen. Skyggerne fra høje slanke bygninger har den fordel, at de passerer hurtigere jo større afstanden er. I den nærliggende del af Amager Fælled ligger Politiets hundeskole og arealer med tæt træbeplantning, hvor der ikke er tale om intensiv rekreativ anvendelse. 21. juni kl Københavns Kommune

9 Lokalplantillæggets sammenhæng med anden planlægning og lovgivning Statslig planlægning egional udviklingsplan egionsrådet vedtog den 24. juni 2008 den regionale udviklingsplan Danmarks Hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst. Visionen for hovedstadsregionen er, at regionen skal være en af de førende europæiske storbyregioner, kendetegnet ved en grøn profil, effektiv trafikal infrastruktur, uddannelse til alle, attraktive erhvervsvilkår. Mangfoldigt kultur- og friluftsliv og internationalt udsyn en storbyregion, hvor høj livskvalitet og høj vækst går hånd i hånd. Københavns Kommunes planer for dette lokalplanområde er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Fingerplan 2013 Der er ikke bestemmelser i Fingerplan 2013, der er Miljøministeriets landsplandirektiv for planlægning i hovedstadsområdet, som er relevante i forhold til lokalplantillægget, der alene justerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for begrænsede delarealer. Kommuneplan 2011 I Kommuneplan 2011 er størstedelen af området omfattet af lokalplan nr. 410 udpeget som byudviklingsområde og som byomdannelsesområde, og hele området er i rammerne fastlagt til to C1*-områder. C1-områder har en maksimal bebyggelsesprocent på 110, en maksimal bygningshøjde på 20 m og en friarealprocent på 60 for boliger og 15 for erhverv. For den del af C1*-områderne, der udgør byomdannelsesområdet, gælder, at det samlede etageareal ikke må overstige m 2, og at boligandel skal udgøre mindst 75 pct. heraf. I lokalplan kan den maksimale bygningshøjde fastsættes til 45 m. Boligandel og friarealer beregnes for byomdannelsesområdet under ét, undtagen ejendommen matr.nr. 121 Eksercerpladsen, København, hvor boligandelen mindst skal være 50 pct., og friarealet mindst 20 pct. af etagearealet. Taghaver og tagterrasser kan som fællesarealer medregnes fuldt ud til friarealet og i øvrigt med 2/3 af det samlede areal af disse. Inden for det afgrænsede lokalcenter Artillerivej Syd skal der i bebyggelsens stueetage indrettes mindst m 2 til publikumsorienterede erhverv og andre funktioner. Uden for byomdannelsesområdet må det samlede etageareal ikke overstige m 2. I dette område kan der opfyldes vandarealer ud til en linje i forlængelse af den nord for liggende kajlinje på Islands Brygge. I lokalplan kan der på de tilgrænsende vandarealer tillades etableret lette træbrygger samt et klubhus/en publikumsorienteret funktion på pæle eller som en flydende enhed. I byudviklingsområder skal nye boliger være mindst 95 m 2 bruttoetageareal i gennemsnit, og mindst 20 pct. af boligerne skal være mellem 50 og 70 m 2 bruttoetageareal, medmindre der er tale om ungdomsboliger mv. I C-områder i byudviklingsområder skal parkeringsdækningen være af størrelsesordenen og må ikke overstige 1 plads pr. 200 m 2 etageareal, dog 1 plads pr. 100 m 2 etageareal i forbindelse med byggeri til butiksformål. I henhold til bestemmelserne om detailhandel fastlægges der et lokalcenter Artillerivej Syd beliggende centralt i området på begge sider af gaden Islands Brygge. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m 2, og arealet i dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m 2 og 500 m 2. Forslaget til lokalplantillæg er, for så vidt angår de emner tillægget vedrører, i overensstemmelse hermed. Da tillægget kun drejer sig om justering af bebyggelsesplanen for begrænsede delarealer, er der kun ændret på de bebyggelses regulerende bestemmelser samt bestemmelser om placering af vej og om lavenergi for disse arealer. S2* C2* S2* B5* O1 Lokalcenter Artillerivej Syd C1* Lokalplan nr. 410 er vist med tynd hvid streg. De 2 lokalplan tillægs områder er vist med kraftig hvid streg. ammer i Kommuneplan C1-C2: Boliger og serviceerhverv, O1: Institutioner og fritidsområder, B5: Boliger, S2: Serviceerhverv, *: Særlige bestemmelser Gl. C1* C1* O1* Københavns Kommune 9

10 Lokalplanen set i forhold til mål og værdier i planlægningen Lokalplan nr. 410 bidrager positivt til opfyldelse af målene i Kommuneplan 2005 og dermed også målene i Kommuneplan 2011, hvor der i betydelig grad er tale om en videreførelse. Det drejer sig om visionerne om et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Da lokalplantillægget kun justerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for 2 begrænsede delarealer, ændres der ikke på planens positive bidrag til opfyldelse af målene. Varmeplanlægning Nybyggeri i byomdannelsesområder skal i henhold til Kommuneplan 2011 opføres i overensstemmelse med kravene i lavest gældende energiklasse, jf. gældende bygningsreglement. Frem til 2015 kan det dog tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (bygningsklasse 2020). Tilladelse til fravigelse kan ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering. Området er udlagt til fjernvarmeforsyning. Det betyder, at lokale fælles solvarmeanlæg ikke kan indregnes i energirammen som fælles Vedvarende Energianlæg. Dette gælder for både lavenergiklasse 2015 samt energiklasse Indregning af fælles VE-anlæg er desuden betinget af, at ejerne af bygningerne bidrager økonomisk til etablering af VE-anlægget. Ifølge Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 690 af 21/06/2011, skal kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibebyggelse. Blokvarmecentraler (større end 250 kw) skal dog forsynes med fjernvarme, medmindre samfundsøkonomiske hensyn taler imod dette. Etablering af blokvarmecentraler samt omlægning og udvidelse af fjernvarmenettet kræver, at der udarbejdes et projektforslag, typisk af Københavns Energi, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Fjernvarme anses stadig for at være et bæredygtigt element i bystrukturen. Lokalplan nr. 410 indeholder ikke krav om lavenergibebyggelse. Der optages bestemmelser herom for så vidt angår de af tillægget omfattede arealer. Bydelsplan for Amager Vest Bydelsplan for Amager Vest 2013 er udarbejdet af Amager Vest Lokaludvalg og er godkendt af Borgerrepræsentationen den 23. maj 2013 som udtryk for lokaludvalgets visioner og som supplement til de tidligere bydelsplaner. Desuden godkendes det, at planens projektforslag, visioner og udviklingsstrategier inddrages i forvaltningernes videre arbejde, herunder i forslag til budgetforhandlinger. Der er ikke emner i bydelsplanen, der er direkte relevante i relation til lokalplantillægget, der som nævnt alene justerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser for begrænsede delarealer. Lokalplaner i kvarteret Lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd fastlægger størstedelen af området til boliger og serviceerhverv og et mindre område nord for Nokken ud mod havnen til roklubber samt dag- og fritidsinstitutioner. Der fastlægges byggefelter til lavere bebyggelse primært i form af rækkehuse, randbebyggelser samt høje solitære bygninger. Boliger skal være helårsboliger med et gennemsnit på 90 m 2. Boliger skal være mindst 75 m 2, og boliger i bebyggelse i indtil 3½ etage skal være mindst 100 m 2. Den samlede rummelighed er m 2 etageareal fordelt på hvert af de enkelte underområder under ét og med krav til mindste og største etageareal til boliger. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 plads pr. 100 m 2 etageareal med højst 15 pct. på terræn. For område I (A-Huset) gælder dog, at der højst må være 5 pladser på terræn, og for område V (roklubber og institutioner), at der må parkeres på terræn. Lokalplan nr &2 Islands Brygge Syd udgør det planmæssige grundlag for udbygning af Havnestad med boliger og serviceerhverv. Lokalplan nr. 384 Artillerivej Øst muliggør udbygning af Skolen på Islands Brygge og opførelse af en daginstitution samt sikrer fortsat anvendelse af Ballonparken til kollegieboliger og den nordlige del af Amager Fælled til rekreative formål. Lokalplan nr Fisketorvet muliggør fornyelse af Fisketorvsområdet med boliger og serviceerhverv. Lokalplan nr. 494 Enghave Brygge muliggør omdannelse af det eksisterende industri- og havneområde omkring H.C. Ørstedværket til et blandet bolig- og erhvervsområde samtidig med, at H.C. Ørstedværket kan opretholdes som kraftvarmeværk. Forslag til lokalplan Nokken fastlægger haveforeningen Nokken til kolonihaveformål og de tilstødende fredede arealer til rekreative formål i sammenhæng med udviklingsplanen for Amager Fælled. Desuden fastlægges der rekreative stier gennem området som led i det overordnede sti- og cykelrutenet. Miljø i byggeri og anlæg Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer, byfornyelse og anlægsarbejder. Derfor har Borgerrepræsentationen tiltrådt retningslinjerne Miljø i byggeri og anlæg, Heri berøres emnerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. 10 Københavns Kommune

11 Kort over gældende lokalplaner samt lokalplanforslag i området. De to aktuelle lokalplantillægsområder i LP 410 er vist som røde flader Nokken Minimumskravene skal følges i forbindelse med nybyggeri, større renoveringer og anlægsarbejder, hvor Københavns Kommune er bygherre eller kontraktmæssig bruger, samt ved støttet byggeri og byfornyelse. Private opfordres til at hente ideer fra retningslinjerne. Miljø i byggeri og anlæg oplyser i øvrigt om love, regulativer og links til, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Miljø i byggeri og anlæg kan hentes på: mba2010 egnvand Ifølge Københavns Kommunes Spildevandsplan skal regnvand håndteres lokalt (Lokal Afledning af egnvand, LA) for at imødegå klimaændringer og det øgede pres på kloakkerne. Lokal håndtering vil sige inden for egen matrikel, i et lokalområde omfattende flere matrikler og eventuelt ved afledning til en nærliggende recipient. Ved genanvendelse kan regnvand eksempelvis bruges til vanding, springvand, vaskeri, bilvask eller toiletskyl. egnvand til toiletskyl kan dog ikke tillades i daginstitutioner, skoler, plejehjem, sportshaller, cafeteriaer og andre bygninger, hvor der er offentlig adgang. Københavns Kommune har udgivet en håndbog, der beskriver en række metoder og løsninger. Denne kan hentes på Er det ikke muligt at håndtere regnvandet lokalt, skal bygherre dokumentere dette, hvilket skal vurderes og godkendes af Københavns Kommune. Endelig giver planloven hjemmel til, at der kan stilles krav om brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask i maskine. Forvaltningen er ikke bekendt med, at der er større problemer forbundet hermed. Hvis der i en konkret sag kan dokumenteres andre løsninger med samme effekt, vil der være mulighed for at søge dispensation. egnvandet kan opsamles, genanvendes, forsinkes, fordampes, nedsives og/eller afledes til eksisterende vandområde. Københavns Kommune 11

12 Tilladelser efter anden lovgivning Affald Der skal afsættes plads til opsamling af kildesorteret affald i henhold til Københavns Kommunes egulativ for erhvervsaffald og egulativ for husholdningsaffald. Beholderantal og -placering skal aftales med Teknik- og Miljøforvaltningen, der desuden kan rådgive om indretning af kvarter-, gårdmiljøstationer mm. Jordforurening Bortskaffelse af og håndtering af forurenet jord skal ske i henhold til Jordregulativ for Københavns Kommune 1. januar Dette kan hentes på Teknik- og Miljøforvaltningens hjemmeside eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Ifølge Jordforureningslovens 50 a er alle byzonearealer som udgangspunkt områdeklassificerede, det vil sige, at overfladejorden formodes at være lettere forurenet. Områdeklassificering af et areal udløser pligt til at anmelde bortskaffelse af jord til Teknik- og Miljøforvaltningen. Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse såsom boliger, børneinstitutioner, skoler, offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter på ubefæstede arealer består af rene materialer (jord, sand, grus el. lign.) eller varig fast belægning, (jf. Jordforureningsloven 72 b). Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer, eller der udlægges varig fast belægning. Hvis der i forbindelse med byggeriet skal bortledes mere end m 3 /år grundvand, eller hvis en grundvandssænkning står på i mere end 2 år, skal Teknik- og Miljøforvaltningen ansøges om bortledningstilladelse. Her skal der endvidere indhentes tilladelse til udførelse af boringer og udledning af forurenet vand fra byggegruben. Skal der udledes oppumpet grundvand til kloak, skal Teknik- og Miljøforvaltningen tillige søges om udledningstilladelse. Skal oppumpet grundvand udledes til recipient (vandløb, åer, søer, havnen mm.) skal Teknik- og Miljøforvaltningen søges om tilladelse. Permanent dræning af grundvand i Københavns Kommune tillades som udgangspunkt ikke. egler, retningslinjer og anmeldelsesskema kan hentes på Teknik- og Miljøforvaltningens hjemmeside www. miljoe.kk.dk eller rekvireres på tlf Jorden kan også anmeldes via Museumsloven Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning i henhold til museumsloven 26 og 27 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). Københavns Museum skal kontaktes i god tid, så en forundersøgelse kan sættes i gang, inden et jordarbejde påbegyndes. ottesikring Grundejerne skal rottesikre og renholde deres ejendomme, herunder brønde og stikledninger, således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. Dette fremgår af miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, kap. 1, 3. Især ved etablering af grønne facader og lignende vil det være nødvendigt at sørge for at forhindre rotteangreb på bygninger. Tagfladeafvanding, som udledes til recipient, f.eks. havnen, skal etableres, så rotter ikke kan trænge ind i afløbssystemet. 12 Københavns Kommune

13 Københavns Kommune 13

14 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd I henhold til lov om planlægning fastsættes følgende bestemmelser for dele af underområde II i lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd. ød tekst er ny lokalplantekst, der bliver sat ind i den endelige lokalplan. Desuden erstatter de to illustrationer de tilsvarende illustrationer i den oprindelige lokalplan. 1. Formål Lokalplanens 1 suppleres med følgende nye punkt: Ved tillæg nr. 1 er der indarbejdet ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser for det fastlagte nybyggeri øst for gaden Islands Brygge og nord for den fastlagte landskabeligt formede kanal samt for det fastlagte nybyggeri øst for Artillerivej og syd for pladsdannelsen i forlængelse af Drechselsgade. Med førstnævnte ændring fastlægges et lavere byggeri i skala med de tilgrænsende bebyggelser. Med den anden ændring fastlægges en høj bygning kombineret med lavere bebyggelse og en vejforlægning. 2. Område Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr.nr. 134, 151 og 156 samt del af matr.nr. 75, 80a, 116, 119, 140 og 169 og offentligt vejareal Eksercerpladsen, København, og alle parceller, der efter den 1. de cember 2013 udstykkes i området. 3. Vandarealer og bolværker Tegning nr. 4 erstattes af tegning nr. 4a. 4. Anvendelse Tegning nr. 3 erstattes af tegning nr. 3a. 5. Vejforhold Stk. 1. Tegning nr. 2 og 4 erstattes af tegning nr. 2a og 4a. Stk.2. I stk. 3 indsættes til sidst i 6. afsnit: Lokalgaden nord for byfælleden anlægges dog som opholds- og legeområde. 6. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Tegning nr. 5 erstattes af tegning nr. 5a. Tegningen nederst på side med Opstalt set fra havnen med markering af de høje bygninger erstattes af Opstalt a set fra havnen med markering af de høje bygninger. Stk. 2. I stk. 2 indsættes i tredje pind:, 3-5 efter. Stk. 3. I stk. 3 indsættes til sidst: Der skal etableres to porte i bebyggelsen mod strandpladsen mrk. d som vist på tegning nr. 5a. Portene skal have en bredde på mindst 4 m. Kommentar Den høje bygning mrk. H øst for gaden Islands Brygge og nord for den fastlagte landskabeligt formede kanal udgår og erstattes af en ny bygning mrk. H øst for Artillerivej og syd for pladsdannelsen i forlængelse af Drechselsgade. A B L E H F G C D 14 Københavns Kommune

15 Ny bygning H. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Modelfoto nederst side 41 udgår og erstattes af nyt modelfoto: Ny bygning H. 8. Ubebyggede arealer Stk.2. I stk. 12 indsættes efter sidste punktum: Ved placering og valg af træer i byrummene op til bygning H skal der lægges særlig vægt på forebyggelse af gener fra vind. Stk. 3. I stk. 13 indsættes efter 4. punktum: Mod Artillerivej skal der opføres en støjmur med en højde på ca. 4,5 m mellem bygning H og den syd herfor fastlagte randbebyggelse. I dele af muren skal der indbygges partier af transparent glas af hensyn til variation og visuel forbindelse fra gade til friarealer og fra friarealer til gade og Amager Fælled. Tegning nr. 4 erstattes af tegning nr. 4a. Alle tegninger nr. 2-5 udskiftes med tegninger nr. 2a-5a og som følge heraf også alle tegningshenvisninger. Ændringer på tegningerne vedrører kun de arealer, der er omfattet af lokalplantillægget. 14. Bæredygtighed Nybyggeri, der afgrænser arealet mrk. d nord for den landskabelige kanal, bygning H ved Artillerivej og nybyggeri i byggefeltet syd herfor samt nybyggeri i de to byggefelter vest herfor i en dybde af 23 m skal opføres i overensstemmelse med kravene til laveste energiklasse, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement og planlovens 21 a. Opstalt a set fra havnen med markering af de høje bygninger. G C D M N I K J Københavns Kommune 15

16 Kommentar Ejendommene er underlagt krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Der skal dog meddeles dispensation fra tilslutningspligten, når bebyggelser opføres som lavenergibebyggelse. Bygninger, der forsynes fra en varmecentral med en varmekapacitet over 0,25 MW (blokvarmecentraler) og er beliggende i et fjernvarmeområde, har dog ikke krav på dispensation, når de bliver opført som lavenergibyggeri. Blokvarmecentraler er forpligtet til at tilslutte sig den kollektive forsyning, med mindre samfundsøkonomiske hensyn taler mod dette. Frem til 2015 kan det tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (bygningsklasse 2020). Tilladelse til fravigelse kan ske efter en konkret miljømæssig og økonomisk vurdering. 14 og 15 bliver herefter 15 og etsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. Kommentarer af generel karakter a) På tidspunktet for planens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september b) Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i lokalplanen. Ændringer på en ejendom kræver ikke i alle tilfælde byggetilladelse. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at påtænkte ændringer er i overensstemmelse med lokalplanen, inden de sættes i gang. Kontakt derfor Teknik- og Miljøforvaltningen ved alle ændringer. c) I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune. 16 Københavns Kommune

17 Tegning nr. 1 Område Lokalplanområde LP. nr. 410 Artillerivej Syd Aktuelle lokalplantillægsområder Københavns Kommune, KMS, Kort og data er vejledende. Københavns Kommune 17

18 (7) Tegning nr. 2a Ny vejstruktur og eksisterende vejareal, der kan nedlægges (24) (32) (5) TØMMEGAVEN (9) JENS OTTO KAGS G. HF.BYGGEN ATILLEIVEJ DECHSELSGADE ENGHAVE BYGGE ISLANDS BYGGE I SYDHAVNEN II FEDSKOV V III NY ATILLEIVEJ NOKKEN STANDVEJ LOSSEPLADSVEJ IV Ny vejstruktur og eksisterende vejareal, der kan nedlægges Lokalplanområde Grænse mellem underområder Ny vejstruktur, jf. tegning nr. 4 Eksisterende vejareal, der kan nedlægges, når betingelserne herfor er opfyldt Eksisterende matrikelskel 18 Københavns Kommune

19 ned (7) HF.BYGGEN Tegning nr. 3a Anvendelse (24) (32) (5) TØMMEGAVEN (9) JENS OTTO KAGS G. a ATILLEIVEJ ENGHAVE BYGGE SYDHAVNEN ISLANDS BYGGE I DECHSELSGADE c b II FEDSKOV d V III NY ATILLEIVEJ IV NOKKEN STANDVEJ LOSSEPLADSVEJ Anvendelse Lokalplanområde Grænse mellem underområder Boliger/serviceerhverv Primært boliger, herunder institutioner Institutioner +klubber Publikumsorienterede serviceerhverv istueetagen Københavns Kommune 19

20 (7) Tegning nr. 4a Vejforhold, vandarealer samt bebyggede arealer (24) (32) (5) TØMMEGAVEN (9) JENS OTTO KAGS G. HF.BYGGEN a ATILLEIVEJ ENGHAVE BYGGE SYDHAVNEN ISLANDS BYGGE I DECHSELSGADE c b II FEDSKOV d V III NY ATILLEIVEJ IV NOKKEN STANDVEJ LOSSEPLADSVEJ Vejforhold, vandarealer samt ubebyggede arealer Lokalplanområde Grænse mellem underområder Vendepladser Byfælled Vandarealer Træer Sandstrand Stier Fordelingsgade Bydelsgader Lokalgader Opholds- og legeområder Træbrygge Vandareal, der kan opfyldes Pladser mrk. a-d/passager/ promenader Anløbspladser i kanal Principiel afgrænsning af anløbspladser ihavneløbet Stibro Mulig stibro 20 Københavns Kommune

21 ned (7) HF.BYGGEN Tegning nr. 5a Byggefelter og bygningshøjder (24) (32) (5) TØMMEGAVEN (9) ENGHAVE BYGGE SYDHAVNEN B E A ISLANDS BYGGE I DECHSELSGADE L JENS OTTO KAGS G. ATILLEIVEJ V NOKKEN STANDVEJ F C G D I K J d III 1-4 II H M 2-3 N LOSSEPLADSVEJ NY ATILLEIVEJ 1-4 IV FEDSKOV Byggefelter og bygningshøjder Lokalplanområde Grænse mellem underområder Eksisterende bebyggelse, fastlagt som bebyggelsesplan Bygninger med særlige krav til udformning og materialer, mrk. A-N 4-6 Byggefelter med faste byggelinier Porte Byggezoner Principiel afgrænsning for husbåde mv. Etageantal Københavns Kommune 21

22 Hvad er en lokalplan Lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan, der bestemmer, hvad der kan ske i et område. Planen kan indeholde bestemmelser om anvendelse, vejforhold, bebyggelsens omfang, placering og udformning, eventuel bevaring af bebyggelse, friarealer og parkering mv. Kommunen har ret og ofte pligt til at udarbejde en lokalplan. Kommunen skal således ifølge planloven tilvejebringe en lokalplan, inden der eksempelvis kan gennemføres større bygge- og anlægsarbejder. Lokalplanen kan ændres eller suppleres med en ny lokalplan eventuelt i form af et lokalplantillæg. Lokalplanen skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt borgernes indsigt og indflydelse i planlægningen. Lokalplanforslaget skal derfor offentliggøres således, at alle interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger, inden Borgerrepræsentationen vedtager den endelige plan. Lokalplanforslagets retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke ændres, bebygges eller ændre anvendelse i perioden, fra lokalplanforslaget er offentliggjort, til den endelige plan er vedtaget og bekendtgjort. Forbuddet gælder højst ét år. Når fristen for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget er udløbet, og ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt, kan kommunen tillade ejendommene bebygget eller anvendt som beskrevet i lokalplanforslaget. En sådan tilladelse forudsætter, at det, der gives tilladelse til, er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke kræver lokalplan. Lokalplanens endelige retsvirkninger Når Borgerrepræsentationen har vedtaget den endelige lokalplan, og den er bekendtgjort, må der ikke foretages ændringer på de ejendomme, der er omfattet af planen, i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige bebyggelse kan blive liggende og anvendelsen fortsætte som hidtil. Lokalplanens bestemmelser vil kun gælde, hvis ejeren ønsker at gennemføre ændringer på ejendommen. 22 Københavns Kommune

23 Mindretalsudtalelser Københavns Kommune 23

24 Praktiske oplysninger Høringsperiode Københavns Borgerrepræsentation har den xx. xxxx 2014 besluttet at offentliggøre et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 Artillerivej Syd. Høringsperioden løber fra den xx. xxxxx til den xx. xxxxx 2014 Enhver har ret til at komme med høringssvar til planforslaget. Alle skriftlige høringssvar om forslaget vil indgå i den videre behandling. På hjemmesiden kan du se og downloade forslaget. Høringssvar På Københavns Kommunes høringsportal har du mulighed for at sende et høringssvar. Høringssvar kan endvidere sendes til: Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks København V tlf.: Sidste frist for indlevering af høringssvar er den xx. xxxxx 2014

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DLG SILO PÅ FORTKAJ Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn

DLG SILO PÅ FORTKAJ Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn DLG SILO PÅ FORTKAJ Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret i Nordhavn Borgerrepræsentationen har den 22. maj 2014 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 463 Århusgadekvarteret

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 10.11.014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" (014-018699) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Godthåbsvej Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 23.maj 2013 vedtaget forslag til lokalplan Godthåbsvej med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II

Carlsberg II. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Carlsberg II Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Borgerrepræsentationen har den 29. marts 2012 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II Lokalplanen er bekendtgjort den 18. april

Læs mere

Sundbyøster Skole. Offentlig høringsperiode fra den 4. september til den 30. oktober 2015. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Sundbyøster Skole. Offentlig høringsperiode fra den 4. september til den 30. oktober 2015. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. Sundbyøster skole Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole Borgerrepræsentationen har den 20. august 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 490 Sundbyøster Skole.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere