Lokal undervisningsplan Grundforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Grundforløb"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er nævnt udelukkende på Skovridervej 1, 8410 Rønde Den lokale undervisningsplan tager sit udgangspunkt i følgende bekendtgørelser Hovedbekendtgørelsen Fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelse= Karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse for indgangen Fastsættelse af den lokale undervisningsplan. Den lokale undervisningsplan er fastsat af skolen og vil blive forelagt bestyrelsen og revideres løbende. Efter godkendelse af den lokale undervisningsplan vil planen blive fremlagt på skolens hjemmeside www. Kalo.dk. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser. Når det grønne bevis skal være grønt Landmandsuddannelsen på Kalø følger den samme lov som andre landbrugsskoler. Hos os får du de samme uddannelsespapirer, bruger stort set de samme bøger og betaler det samme. Men så lærer du meget andet- for du skal være dygtig for at klare dig uden gift, GMO, og kunstig gødning. Forskellene Vi lægger vægt på de metoder, den viden og den teknik, du skal bruge for at drive økologisk landbrug. I løbet af undervisningen skal du løse en del projektopgaver, hvor du enten i gruppe eller alene arbejder med f.eks. afgrødebeskrivelse eller driftsplanlægning på tværs af fagene. Du lærer at tænke i helheder Som økologisk landmand er det vigtigt, at du tænker i helheder og langsigtet. Derfor skal du arbejde tværfagligt, så du kan opnå en overordnet forståelse for landbrugsbedriften. Men du skal også være skrap til selve håndværket. Til at køre maskiner og passe dyr, til at drive forretning og overskue økonomien. Vi giver dig udfordringer i det hele. At arbejde med naturen I økologisk landbrug arbejder vi med naturen på en måde, som vi kan være bekendt overfor vores efterkommere og overfor vores husdyr. Økologisk landbrug forsøger at belaste jordens ressourcer og miljøet mindst muligt. Vi arbejder meget med jordens frugtbarhed og undgår at bruge akut medicin. Det vil sige ingen syntetiske midler mod ukrudt, lange strå, svampe og insekter. 1

2 Vi bruger ikke den nemme kunstgødning eller gensplejsede organismer. Og vi bruger heller ikke forebyggende medicin til husdyrene eller væksthormoner. Men økologiske landmænd skal også være økonomisk bevidste. Derfor uddanner vi fremtidens landmænd i den svære balancekunst at få økologi og økonomi til at gå op i en højere enhed. Der skal indgås mange kompromiser og træffes en lang række valg for at realisere økologisk landbrug. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplan for grundforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole Dette er en beskrivelse af den bedømmelse som foregår på skolens grundforløb. Desuden beskrives grundforløbsprøven samt kriterierne for udstedelse af grundforløbsbevis. Endelig beskrives, hvordan Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer elever, der ikke består grundforløbsprøven. I slutningen af dokumentet er der 2 bilag med de relevante beskrivelser af kompetencemål mv. samt beskrivelsen af 7-trins karakterskalaen. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er at vurdere elevens udvikling samt opnåelse af de faglige og personlige kompetencer. Under grundforløbet afholdes der løbende samtaler mellem eleven og kontaktlæreren og/eller klasselæreren. I særlige tilfælde, hvor lærergruppen vurderer at elevens faglige eller personlige kompetencer ikke udvikles eller udvikles i uheldig retning, vil kontaktlæreren, uddannelseslederen eller forstanderen indkalde eleven til yderligere samtale. Bedømmelse af faglige kompetencer Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Bedømmelsesformen gælder for både 12 ugers og 20 ugers grundforløb. Områder Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Sikkerhedskursus 26 Traktorkørekort Læringsaktiviteter (fag) Medicinhåndteringskursus Grundforløbsprøve Bedømmelsesform Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Standpunktskarakterer, som en del af den løbende bedømmelse. Bestået / ikke bestået Prøvekarakter Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelsen af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionel sammenhæng eksempelvis ved omgang med dyr, sikkerhed ved maskinbetjening, samarbejde med skolens personale og andre elever samt ansvarlighed overfor materiel. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved afslutning. Eleven skal demonstrere opfyldelse af kompetencemålene for grundforløbet for at kunne komme til grundforløbsprøve. 2

3 Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for grundforløbsprøven sammen med en praktisk relateret prøve. Indholdet i grundforløbsprojektet afspejler undervisningen i grundforløbet. Projektet omfatter husdyr, planter, biologi, maskiner og arbejdsmiljø. Eleven har tre arbejdsdage til at udarbejde grundforløbsprojektet. Grundforløbsprøven består af 3 forskellige praktiske områder: maskiner, planter og husdyr. Eleven skal igennem alle 3 steder, hvor der vil være en lærer, der stiller opgaver/spørgsmål som udover de praktiske opgaver også tager udgangspunkt i projektet. Grundforløbsprøven foregår i og omkring maskinhallen. Vedrørende maskiner er det øvelser som tilkobling, vedligehold, indstilling og beskrivelse af traktor og maskiner. Vedrørende planter, husdyr og biologi kan der være billeder eller andet, der giver visuelle muligheder ved prøven. Der eksamineres i 25 minutter og herefter er der 5 minutter til votering m.m. Censor får tilsendt en beskrivelse af grundforløbsprojektet 4-5 dage inden eksamen. Censor får ikke tilsendt elevernes grundforløbsprojekter. Den samlede karakter for grundforløbsprøven gives som en kombination af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Grundforløb bestået / ikke bestået Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder. De mål der således ikke er opfyldt ved de 20 ugers skoleophold, kan derefter opnås i praktikperioden. I slutningen af skoleforløbet vurderes det om der kan udstedes et grundforløbsbevis for den enkelte elev. Grundforløbsbeviset udstedes på baggrund af en helhedsvurdering af, om eleven opfylder de mål, der er fastsat for at påbegynde et hovedforløb, hvor elevens resultat ved grundforløbsprøven indgår. Hvis nogle af kompetencemålene ikke er opnået inden grundeforløbsprøven, vejledes eleven til enten at forlænge grundforløbet eller at starte praktikperioden uden at deltage i grundforløbsprøven. Hvis eleven starter i praktik udarbejdes der en skriftlig aftale mellem skole, elev og praktiksted om, hvordan de manglende kompetencer kan opnås. Desuden aftales hvornår kompetencerne forventes opnået, således at eleven kan gå til grundforløbsprøven. Det er skolens ansvar at videregive de nødvendige informationer til landmanden. Arbejdsgiveren skal således være bekendt med, hvilke mangler den enkelte elev har, og der skal sammensættes en plan for hvorledes disse mangler afhjælpes. Skolen har udarbejdet skemaer, som kan benyttes til at afklare hvilke mål eleven har opnået, og hvilke mål der mangler for at bestå grundforløbet. Den lærer som har vurderet, at eleven ikke har opnået målene, skal kommentere hvilke dele af målene der ikke er opfyldt, og give forslag til hvordan der kan arbejdes med det i praktikken. Baggrunden for at eleven kan få udstedt et grundforløbsbevis er at eleven har: Opfyldt målene for de 4 fælles kompetencemål Opfyldt målene for de 10 særlige kompetencemål, som er gældende for landmandsuddannelsen Bestået som minimum traktorkørekort 3

4 Gennemført grundfaget Biologi på et F-niveau Opfyldt målene for faget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Opfyldt målene for faget Arbejdsmiljø Bestået grundforløbsprøven og projekt med minimum 02 i karakter Der vil være forskel på elever med eller uden en uddannelsesaftale, der ikke består grundforløbsprøven. Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer de to grupper på følgende måde: Ikke bestået - har uddannelsesaftale: Eleven kommer i praktik, efter 14 dage kontakter elevens kontaktlærere den uddannelsesansvarlige og eleven, for at lave aftale om at komme ud med opgaver, som eleven skal løse, for at vise, at de manglede kompetencer, til at bestå grundforløbet, er opnået. Kontaktlæreren skal følge eleven indtil manglende kompetencer er opnået, evt. flere opgavesæt med opfølgende besøg. Opgaverne skal ikke udelukkende forstås som skriftlige afleveringsopgaver, men kan ligeledes være praktisk håndtering af diverse opgaver. Ikke bestået - ingen uddannelsesaftale: Her tilbydes eleven at blive boende på skolen. Kontaktlæren følger eleven ud til af egnens landmænd for at lave aftale om en ulønnet praktikperiode. Samtidig med at eleven arbejder hos landmanden, skal der laves forskellige opgaver undervejs, således at eleven demonstrerer, at kompetencemålene for grundforløbet er opnået. Kontaktlæren aftaler opfølgningsbesøg. Når det vurderes at eleven har opnået de manglende kompetencer afholdes der en ny grundforløbsprøve. Beviser Der udstedes et grundforløbsbevis med følgende indhold: Fag, prøver og kompetencemål Standpunktskarakter Prøvekarakter Grundforløbsprøve + Fælles kompetencemål, dyr, planter, natur Gennemført Særlige kompetencemål, landbrugsuddannelsen Gennemført Traktorkørekort Bestået Biologi F + + Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Bestået Arbejdsmiljø, 1 uge + Der udstedes særskilte beviser for Sikkerhedskursus 26 og Medicinhåndteringskurset. Bilag 1: Fælles og særlige kompetencemål mv. Uddrag af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur (BEK nr. 884 af 07/07/2010) 4. De fælles kompetencemål, som eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er at eleven kan: 1) vælge og anvende metoder og hjælpemidler under vejledning i forhold til enkle og praktiske arbejdsopgaver på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 2) modtage og anvende vejledning og nødvendig information i relation til de særlige opgaver, der er i arbejdet med dyr, planter og natur, 3) handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver inden for dyr, planter og natur på baggrund af en generel biologisk, miljømæssig og økologisk indsigt, og 4

5 4) vise medansvar for egen læreproces samt indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer omkring løsning af praktiske arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med dyr, planter og natur. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge 2) arbejdsmiljø, 1 uge. Fra bilag 4 i bekendtgørelsen: Landbrugsuddannelsen 1. Uddannelsens formål og opdeling: 1.1. Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter, 2. husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter, 3. maskinføreropgaver, tilknyttede ydelser i landbruget og på maskinstationer, og 4. almene, sociale og personlige færdigheder i relation til det praktiske arbejde inden for maskinstations- og landbrugsområdet Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Landbrugsassistent, trin Landmand/jordbrugsmaskinfører, trin Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Landmand, husdyr. 2. Landmand, planter. 3. Jordbrugsmaskinfører. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.: 2.1. Uddannelsens trin 1, landbrugsassistent, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 16 uger. Trin 2, landmand/jordbrugsmaskinfører, varer mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 11 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger for uddannelsen til landmand og 16 uger for uddannelsen til jordbrugsmaskinfører Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles med mindst én skoleperiode pr. uddannelsestrin For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbene til anlægsgartner, produktionsgartner, skov- og naturtekniker eller væksthusgartner, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 5 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til veterinærsygeplejerske, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 15 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til greenkeeper, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 10 uger. 5

6 Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til dyrepasser, har tilsvarende opnået kompetence til hovedforløbet til landbrugsuddannelsen. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet: 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. inddrage grundlæggende viden om de enkelte dyrearters kendetegn, anvendelses- og pasningskrav i det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold, 2. deltage i daglige arbejdsopgaver samt malkning inden for pasning af husdyr eller andet større dyrehold, 3. udføre daglige arbejdsopgaver efter instruks inden for fodring af husdyr eller andet større dyrehold med udgangspunkt i grundlæggende kendskab til fodermidler og fodringsmetoder, 4. medvirke ved tilsyn med husdyr eller andet større dyrehold, herunder være opmærksom på åbenlyse forhold omkring formering, almindelige sygdomstegn og unormal adfærd, 5. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med etablering af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder, 6. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med dyrkning af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til almindelige kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser samt økologi, 7. anvende og betjene almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer efter instruks, som anvendes ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder, herunder deltage i den daglige vedligeholdelse, 8. udføre praktiske arbejdsopgaver ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 9. anvende grundlæggende viden om matematik, økonomi og markedsforhold til løsning af enkle og kendte erhvervsrettede problemstillinger, og 10. udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse for det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold For at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1., tillige have erhvervet kørekort til minimum traktor og have gennemført grundfaget biologi, niveau F, 2 uger. Kilde: Retsinformation Bilag 2: Beskrivelse af 7-trinsskala Karakter Betegnelse 12 Den fremragende præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Den fortrinlige Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der 6

7 præstation demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Kilde: Undervisningsministeriet 1.4 Overordnede vurderinger af elevernes kompetencer. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan - Først vurderes elevens formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. - Så vurderes elevens Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. - Så vurderes elevens uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur eller hobby. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning, præcisering af det niveau, som eleven afslutter det enkelte fag på (jfr. hovedbekendtgørelsen 50) og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler REGLER VED PRØVER OG EKSAMENER PÅ KALØ ØKOLOGISK LANDBRUGSSKOLE Formål: 7

8 Notatet beskriver reglerne ved afholdelse af prøver og eksamener på skolen og er udarbejdet som information til elever, lærere og censorer i forbindelse med prøver, eksamen og bedømmelse på grundforløb samt 1. og 2. hovedforløb i landbrugsuddannelsen. Notatet er medvirkende til at sikre elevernes retsstilling i forbindelse med deres uddannelse. Indhold Notatet tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser og vejledninger: BEK nr. 901 af 09/07/2010: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser LBK nr. 510 af 19/05/2010: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BEK nr. 884 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 444 af 08/06/2008: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr af 24/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser VEJ nr /09/2009 Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne Mødetid og eksamensrækkef ølge Skriftlig eksamen og projekter Ved udlevering af projektbeskrivelser skal du være til stede på det oplyste tidspunkt. Mundtlig eksamen Senest en uge før den mundtlige eksamen vil din lærer udarbejde en plan for, hvornår du skal møde, og hvornår du skal ind til eksamination. Du skal møde uden for eksamenslokalet 10 minutter før din eksamination begynder. Mødt for sent til eksamen Møder du senere end det fastsatte starttidspunkt, vil skolen vurdere, om du skal have lov til at deltage i eksamen. Sluttidspunktet for eksamen bliver ikke forlænget tilsvarende. Sygdom Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du ringe til skolen på kl Administrationen giver besked til pågældende lærer og til skolens forstander. Herefter aftales med forstander eller klasselærer, hvornår du kan komme op til sygeeksamen. 8

9 Udeblivelse Udebliver du fra eksamen - uden at give skolen besked - har du ikke mulighed for at gå til sygeeksamen, og udeblivelsen tæller som et eksamensforsøg. Udebliver du fra eksamen - men giver skolen besked på eksamensdagen om årsagen - vurderer skolen, om du kan indstilles til sygeeksamen. Pauser I forbindelse med en skriftlig eksamen må du ikke forlade din plads uden tilladelse fra den tilsynsførende. Er det nødvendigt for dig at forlade lokalet, skal du ledsages af en tilsynsførende. Kommunikation Du må ikke kommunikere med andre end den tilsynsførende under den skriftlige eksamen. Du skal kontakte den tilsynsførende ved at række hånden i vejret. Du skal aflevere din mobiltelefon til den tilsynsførende, inden eksamen begynder Du må ikke lytte til musik under eksamen. Hjælpemidler og forberedelsestid Omfanget af hjælpemidler afhænger af, hvilken eksamen det drejer sig om. Din lærer ved, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen. Kun godkendte lommeregnere til den pågældende eksamen må medbringes. Du kan spørge din lærer, hvis du er i tvivl, om hvorvidt din lommeregner er tilladt. Du skal selv medbringe skrive- og tegneredskaber. Du må kun skrive på det papir, skolen udleverer til eksamen. Din lærer sørger for, at de nødvendige materialer er til stede ved eksamen og har samtidig ansvaret for, at du er orienteret om eksamensformen, herunder hvilke hjælpemidler du må anvende. I fag med forberedelsestid sørger din lærer for, at der kun er de tilladte hjælpemidler. Der vil være papir og skriveredskaber i forberedelseslokalet. Ønsker du at bruge PC ved skriftlig eksamen, skal det aftales med din lærer. I skal i fællesskab gennemgå reglerne for brug af PC. Du må ikke bruge internet under eksamen, med mindre det er en forudsætning for 9

10 gennemførelse af eksamen. Eksamens varighed Grundforløb: 3 dages projekt Hovedforløb 1: 3 dages projekt. Hovedforløb 2: 5 dages projekt. Grundforløb: 30 minutter Hovedforløb 1: 30 minutter Hovedforløb 2: 30 minutter I alle tilfælde er tidsrammen inklusiv votering. Du skal have en særlig godkendelse fra skolens ledelse, hvis eksamen skal forlænges ud over det fastsatte. Godkendelsen skal gives skriftligt inden eksamen begynder. Aflevering af projekt Projektet skal afleveres til din lærer senest på det oplyste tidspunkt. Det er dit (gruppens) ansvar, at alt er afleveret. Du skriver under på at du har afleveret alt det, du vil have rettet. Når du har afleveret projektet, kan du ikke aflevere yderligere tekst og glemte bilag. Elevens eller elevernes fulde navn, skolens navn, opgavetitel, dato for aflevering og hvilket forløb skal fremgå af forsiden. Alle sider bortset fra forside skal nummereres fortløbende. Bilag skal nummereres særskilt. Øvrige formelle krav vil fremgå af projektbeskrivelsen. Bortvisning fra eksamen Overtræder du eksamensreglerne, kan det medføre bortvisning. Bortvisning medfører at der er brugt én prøvegang. 10

11 Reeksamen Du kan deltage i den samme eksamen 2 gange i alt. Det betyder at du har ret til én reeksamen. Skolen kan tillade en ekstra eksamen udover de 2, hvis omstændighederne er usædvanlige. Det er skolen, fastsætter kravene til usædvanlige omstændigheder. Klager over eksamen Du kan - senest 2 uger efter modtagelsen af eksamenskarakteren - klage til skolens ledelse. Hvis du har brug for det, vil skolen være dig behjælpelig med udformningen af din klage. Du har ret til at få udleveret en kopi af dine skriftlige opgavebesvarelser. Hvis du vil klage, skal du være opmærksom på, at din klage skal være præcis og begrundet ud fra en eller flere af følgende punkter: Eksaminationsgrundlaget Eksamensforløbet Bedømmelsen. Skolen fremsender klagen til censor, der har to uger til at give en skriftlig udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Når censor har svaret har klager 1 uge til at kommenterer udtalelserne fra censor. Herefter afgiver skolen en begrundet og skriftlig afgørelse af klagen. Denne sendes til klager og censor. Afgørelsen kan gå ud på: Ombedømmelse (ikke ved mundtlige prøver) Omprøve Ikke medhold i klagen Klageren skal accepterer tilbuddet om ombedømmelse eller omprøve senest 2 uger efter afgørelsen er modtaget. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. 11

12 Censors funktion og ansvar Censor er eksaminandens garant for at prøven og eksamen forgår korrekt og efter reglerne samt at eksaminanden får en fair behandling. Det er hovedsaligt din lærer, der stiller spørgsmål under eksaminationen, men censor kan - efter aftale med din lærer - stille spørgsmål. Censor sikrer, at tidsrammerne for eksaminationen overholdes. Censor og eksaminator skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen for hver elev. Disse notater skal bruges i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år efter eksamen. Karaktergivning Din præstation vurderes individuelt også ved gruppeeksamen. Din lærer meddeler dig karakteren, dette sker under overværelse af censor. Der gives karakter efter hver afsluttet eksamination. Din lærers og censors diskussioner angående voteringen refereres ikke videre. Karakterer gives efter 7-trins skalaen. Ophold uden for eksamenslokalet under mundtlig eksamen Du skal være afdæmpet og vise hensyn, når du opholder dig i nærheden af eksamenslokalet. 2. Praktiske oplysninger Se Her er alle tænkelige oplysninger du kan have brug for at finde. 2.1 Medarbejdere Se 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser. Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i undervisningsforløb og projektorganiserede forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer, hvor praksisnærhed prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. Praksisnærhed opnås ved undervisning i skolens landbrug. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Kompetencevurdering. Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første to uger.. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - Tidligere gennemførte forløb - Anden uddannelse 12

13 - Vurdering af reelle kompetencer - Særlige behov 13

14 Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: - Fritagelse for eksamen og/eller undervisning - Praktikophold i virksomheder - Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag. - Særlig støtte Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper: Elever som alene har skolebaggrund: - Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særligt støtte afdækkes ved samtalen. Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen: - Efter den indledende samtale vurderer studievejlederen og forstander, hvorvidt eleven skal have afkortet forløbet. Elever med meget erfaring, primært voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen: - Ansøgeren afprøves i form af test og dybgående samtaler, som er afgørende for, hvorvidt eleven skal have afkortet grundforløbet. 2.4 Undervisning på grundforløbet Det obligatoriske forløb på grundforløbet/ indgangen Dyr, planter og natur Grundforløbet er det første led i uddannelsen til landmand. Du vil tilegne dig grundlæggende viden om husdyr, erhvervskendskab, mark, maskiner, kulturafgrøder og naturens kredsløb. Indholdet i forløbet er tilrettelagt praksisnært, så alt teori bliver koblet op på praktisk landbrug og personlige udvikling. Da overblik og situationsfornemmelse er en vigtig forudsætning for, at blive en god landmand vil en del af undervisningen foregå i vores skolelandbrug og hos lokale landmænd. Undervisningsforløbet vil følge den danske bekendtgørelse for landbrugsuddannelsen, men fokus vil primært være rettet mod den økologiske tankegang. Det forventes at du er aktivt involveret i undervisningen og selv tager ansvar for din læring. Undervisningen vil være en kombination af: Timer i klassen, tværfaglige temaer og projekter, gruppearbejde og praktiske øvelser. Faglærere varetager den faglige praktisk/teoretisk undervisning. Varighed 20 uger. Elevens arbejdstid Aktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i klasseundervisning i 30 timer om ugen. Hertil kommer dit individuelle arbejde med at lave gruppearbejde, løse opgaver og læse teori som i gennemsnit omfatter mindst 7 timer om ugen. 14

15 Elevforudsætninger At du har bestået 9. klasses afgangseksamen Indholdet i timerne Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Arbejdsmiljø Elevplan 1 uge Standpunkt Fælles Elevplan 16/20 uger GE/IG kompetencemål Førstehjælp Elevplan ½ uge BE/IB Brandbekæmpel Elevplan ½ uge BE/IB se Biologi niveau F Elevplan 1 uge Standpunkt www. 1 uge 7- trins skalaen Grundforløbsprø ven Traktorkørekort Skal erhverves før afslutning Variabel BE/IB Andre Kompetencer Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Bygninger og Elevplan GE/IG staldsystemer Ekskursioner GE/IG Erverv og Elevplan GE/IG samfund Husdyr Elevplan GE/IG Maskiner Elevplan GE/IG Matematik Elevplan GE/IG Planter Elevplan GE/IG Praktikuge Elevplan GE/IG Svin Elevplan GE/IG Valgfag Elevplan GE/IG Værksted Elevplan GE/IG Økonomi Elevplan GE/IG Intro og kompetenceafklaring Elevplan GE/IG Afkortet forløb 15

16 Kompetencevurdering danner grundlag for et afkortet forløb. I forhold til det afkortede forløb er det i høj grad de særlige kompetence mål, der danner grundlag for et afkortet forløb for den enkelte elev. I kompetenceafklaringen der forløber i de første 2 uger afklares hvilke elever der har specielle forudsætninger, som måske kan danne grundlag for et afkortet forløb. Kompetencerne er vurderet ud fra elevens landbrugsfaglige niveau, og ud fra elevens personlige evne til at tilegne de nødvendige kompetencer til hovedforløbet. Kompetenceafklaringen holdes praksisnær ved hjælp af ekskursioner, diverse øvelser og personlige samtaler mellem faglærer og elev. Kontaktlæreren er ansvarlig for den samlede kompetencevurdering Virksomhedsforlagt undervisning og ophold. Virksomhedsophold Som en del af grundforløbet på Kalø Økologisk Landbrugsskole er eleverne på virksomhedsophold i mindst 5 dage. Formålet er primært at afklare muligheden for en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Sekundært opnår eleverne en vis indsigt i dagligdagen på et landbrug og de gensidige forventninger og krav, der er mellem elev, andre ansatte og arbejdsgiver. Endelig styrker virksomhedsopholdet sammenhængen mellem den teoretiske/praktiske undervisning på skolen og det praktiske arbejde på et landbrug. For de elever, der ikke opnår en uddannelsesaftale efter det første virksomhedsophold, kan der blive tale om yderligere ophold af 1-3 dages varighed. Virksomhedsopholdet vil medvirke til at eleverne opnår de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Hvilke af målene, der indgår, afhænger af hvilken produktion, der er på den ejendom den enkelte elever er ude på. Kontaktlæreren og/eller studievejlederen hjælper eleverne med at indgå aftalerne om virksomhedsophold. Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforlagt undervisning kan være en mulighed for de elever, der har brug for at kombinere grundforløbet på skolen med undervisning, der er helt praktisk funderet. Virksomhedsforlagt undervisning tilbydes også som en mulighed for de elever, der ikke har opnået kompetencerne for at få et grundforløbsbevis og ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver tilrettelagt et individuelt forløb for den enkelte elev, hvoraf det vil fremgå hvor længe forløbet forventes at vare, hvilke kompetencer der skal opnås og en vejledning til landmand og elev om, hvordan kompetencerne kan opnås. Det er kontaktlærerens ansvar at give denne vejledning og sammen med studievejlederen at tilrettelægge det individuelle forløb. 3.0 Læringsaktiviteter. Der henvises til elevplan hvor læringsaktiviteterne fremgår, gå til elevplan her. 16