Lokal undervisningsplan Grundforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Grundforløb"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er nævnt udelukkende på Skovridervej 1, 8410 Rønde Den lokale undervisningsplan tager sit udgangspunkt i følgende bekendtgørelser Hovedbekendtgørelsen Fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelse= Karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse for indgangen Fastsættelse af den lokale undervisningsplan. Den lokale undervisningsplan er fastsat af skolen og vil blive forelagt bestyrelsen og revideres løbende. Efter godkendelse af den lokale undervisningsplan vil planen blive fremlagt på skolens hjemmeside www. Kalo.dk. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser. Når det grønne bevis skal være grønt Landmandsuddannelsen på Kalø følger den samme lov som andre landbrugsskoler. Hos os får du de samme uddannelsespapirer, bruger stort set de samme bøger og betaler det samme. Men så lærer du meget andet- for du skal være dygtig for at klare dig uden gift, GMO, og kunstig gødning. Forskellene Vi lægger vægt på de metoder, den viden og den teknik, du skal bruge for at drive økologisk landbrug. I løbet af undervisningen skal du løse en del projektopgaver, hvor du enten i gruppe eller alene arbejder med f.eks. afgrødebeskrivelse eller driftsplanlægning på tværs af fagene. Du lærer at tænke i helheder Som økologisk landmand er det vigtigt, at du tænker i helheder og langsigtet. Derfor skal du arbejde tværfagligt, så du kan opnå en overordnet forståelse for landbrugsbedriften. Men du skal også være skrap til selve håndværket. Til at køre maskiner og passe dyr, til at drive forretning og overskue økonomien. Vi giver dig udfordringer i det hele. At arbejde med naturen I økologisk landbrug arbejder vi med naturen på en måde, som vi kan være bekendt overfor vores efterkommere og overfor vores husdyr. Økologisk landbrug forsøger at belaste jordens ressourcer og miljøet mindst muligt. Vi arbejder meget med jordens frugtbarhed og undgår at bruge akut medicin. Det vil sige ingen syntetiske midler mod ukrudt, lange strå, svampe og insekter. 1

2 Vi bruger ikke den nemme kunstgødning eller gensplejsede organismer. Og vi bruger heller ikke forebyggende medicin til husdyrene eller væksthormoner. Men økologiske landmænd skal også være økonomisk bevidste. Derfor uddanner vi fremtidens landmænd i den svære balancekunst at få økologi og økonomi til at gå op i en højere enhed. Der skal indgås mange kompromiser og træffes en lang række valg for at realisere økologisk landbrug. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplan for grundforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole Dette er en beskrivelse af den bedømmelse som foregår på skolens grundforløb. Desuden beskrives grundforløbsprøven samt kriterierne for udstedelse af grundforløbsbevis. Endelig beskrives, hvordan Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer elever, der ikke består grundforløbsprøven. I slutningen af dokumentet er der 2 bilag med de relevante beskrivelser af kompetencemål mv. samt beskrivelsen af 7-trins karakterskalaen. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er at vurdere elevens udvikling samt opnåelse af de faglige og personlige kompetencer. Under grundforløbet afholdes der løbende samtaler mellem eleven og kontaktlæreren og/eller klasselæreren. I særlige tilfælde, hvor lærergruppen vurderer at elevens faglige eller personlige kompetencer ikke udvikles eller udvikles i uheldig retning, vil kontaktlæreren, uddannelseslederen eller forstanderen indkalde eleven til yderligere samtale. Bedømmelse af faglige kompetencer Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Bedømmelsesformen gælder for både 12 ugers og 20 ugers grundforløb. Områder Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Sikkerhedskursus 26 Traktorkørekort Læringsaktiviteter (fag) Medicinhåndteringskursus Grundforløbsprøve Bedømmelsesform Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Standpunktskarakterer, som en del af den løbende bedømmelse. Bestået / ikke bestået Prøvekarakter Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelsen af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionel sammenhæng eksempelvis ved omgang med dyr, sikkerhed ved maskinbetjening, samarbejde med skolens personale og andre elever samt ansvarlighed overfor materiel. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved afslutning. Eleven skal demonstrere opfyldelse af kompetencemålene for grundforløbet for at kunne komme til grundforløbsprøve. 2

3 Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for grundforløbsprøven sammen med en praktisk relateret prøve. Indholdet i grundforløbsprojektet afspejler undervisningen i grundforløbet. Projektet omfatter husdyr, planter, biologi, maskiner og arbejdsmiljø. Eleven har tre arbejdsdage til at udarbejde grundforløbsprojektet. Grundforløbsprøven består af 3 forskellige praktiske områder: maskiner, planter og husdyr. Eleven skal igennem alle 3 steder, hvor der vil være en lærer, der stiller opgaver/spørgsmål som udover de praktiske opgaver også tager udgangspunkt i projektet. Grundforløbsprøven foregår i og omkring maskinhallen. Vedrørende maskiner er det øvelser som tilkobling, vedligehold, indstilling og beskrivelse af traktor og maskiner. Vedrørende planter, husdyr og biologi kan der være billeder eller andet, der giver visuelle muligheder ved prøven. Der eksamineres i 25 minutter og herefter er der 5 minutter til votering m.m. Censor får tilsendt en beskrivelse af grundforløbsprojektet 4-5 dage inden eksamen. Censor får ikke tilsendt elevernes grundforløbsprojekter. Den samlede karakter for grundforløbsprøven gives som en kombination af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Grundforløb bestået / ikke bestået Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder. De mål der således ikke er opfyldt ved de 20 ugers skoleophold, kan derefter opnås i praktikperioden. I slutningen af skoleforløbet vurderes det om der kan udstedes et grundforløbsbevis for den enkelte elev. Grundforløbsbeviset udstedes på baggrund af en helhedsvurdering af, om eleven opfylder de mål, der er fastsat for at påbegynde et hovedforløb, hvor elevens resultat ved grundforløbsprøven indgår. Hvis nogle af kompetencemålene ikke er opnået inden grundeforløbsprøven, vejledes eleven til enten at forlænge grundforløbet eller at starte praktikperioden uden at deltage i grundforløbsprøven. Hvis eleven starter i praktik udarbejdes der en skriftlig aftale mellem skole, elev og praktiksted om, hvordan de manglende kompetencer kan opnås. Desuden aftales hvornår kompetencerne forventes opnået, således at eleven kan gå til grundforløbsprøven. Det er skolens ansvar at videregive de nødvendige informationer til landmanden. Arbejdsgiveren skal således være bekendt med, hvilke mangler den enkelte elev har, og der skal sammensættes en plan for hvorledes disse mangler afhjælpes. Skolen har udarbejdet skemaer, som kan benyttes til at afklare hvilke mål eleven har opnået, og hvilke mål der mangler for at bestå grundforløbet. Den lærer som har vurderet, at eleven ikke har opnået målene, skal kommentere hvilke dele af målene der ikke er opfyldt, og give forslag til hvordan der kan arbejdes med det i praktikken. Baggrunden for at eleven kan få udstedt et grundforløbsbevis er at eleven har: Opfyldt målene for de 4 fælles kompetencemål Opfyldt målene for de 10 særlige kompetencemål, som er gældende for landmandsuddannelsen Bestået som minimum traktorkørekort 3

4 Gennemført grundfaget Biologi på et F-niveau Opfyldt målene for faget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Opfyldt målene for faget Arbejdsmiljø Bestået grundforløbsprøven og projekt med minimum 02 i karakter Der vil være forskel på elever med eller uden en uddannelsesaftale, der ikke består grundforløbsprøven. Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer de to grupper på følgende måde: Ikke bestået - har uddannelsesaftale: Eleven kommer i praktik, efter 14 dage kontakter elevens kontaktlærere den uddannelsesansvarlige og eleven, for at lave aftale om at komme ud med opgaver, som eleven skal løse, for at vise, at de manglede kompetencer, til at bestå grundforløbet, er opnået. Kontaktlæreren skal følge eleven indtil manglende kompetencer er opnået, evt. flere opgavesæt med opfølgende besøg. Opgaverne skal ikke udelukkende forstås som skriftlige afleveringsopgaver, men kan ligeledes være praktisk håndtering af diverse opgaver. Ikke bestået - ingen uddannelsesaftale: Her tilbydes eleven at blive boende på skolen. Kontaktlæren følger eleven ud til af egnens landmænd for at lave aftale om en ulønnet praktikperiode. Samtidig med at eleven arbejder hos landmanden, skal der laves forskellige opgaver undervejs, således at eleven demonstrerer, at kompetencemålene for grundforløbet er opnået. Kontaktlæren aftaler opfølgningsbesøg. Når det vurderes at eleven har opnået de manglende kompetencer afholdes der en ny grundforløbsprøve. Beviser Der udstedes et grundforløbsbevis med følgende indhold: Fag, prøver og kompetencemål Standpunktskarakter Prøvekarakter Grundforløbsprøve + Fælles kompetencemål, dyr, planter, natur Gennemført Særlige kompetencemål, landbrugsuddannelsen Gennemført Traktorkørekort Bestået Biologi F + + Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Bestået Arbejdsmiljø, 1 uge + Der udstedes særskilte beviser for Sikkerhedskursus 26 og Medicinhåndteringskurset. Bilag 1: Fælles og særlige kompetencemål mv. Uddrag af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur (BEK nr. 884 af 07/07/2010) 4. De fælles kompetencemål, som eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er at eleven kan: 1) vælge og anvende metoder og hjælpemidler under vejledning i forhold til enkle og praktiske arbejdsopgaver på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 2) modtage og anvende vejledning og nødvendig information i relation til de særlige opgaver, der er i arbejdet med dyr, planter og natur, 3) handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver inden for dyr, planter og natur på baggrund af en generel biologisk, miljømæssig og økologisk indsigt, og 4

5 4) vise medansvar for egen læreproces samt indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer omkring løsning af praktiske arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med dyr, planter og natur. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge 2) arbejdsmiljø, 1 uge. Fra bilag 4 i bekendtgørelsen: Landbrugsuddannelsen 1. Uddannelsens formål og opdeling: 1.1. Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter, 2. husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter, 3. maskinføreropgaver, tilknyttede ydelser i landbruget og på maskinstationer, og 4. almene, sociale og personlige færdigheder i relation til det praktiske arbejde inden for maskinstations- og landbrugsområdet Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Landbrugsassistent, trin Landmand/jordbrugsmaskinfører, trin Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Landmand, husdyr. 2. Landmand, planter. 3. Jordbrugsmaskinfører. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.: 2.1. Uddannelsens trin 1, landbrugsassistent, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 16 uger. Trin 2, landmand/jordbrugsmaskinfører, varer mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 11 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger for uddannelsen til landmand og 16 uger for uddannelsen til jordbrugsmaskinfører Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles med mindst én skoleperiode pr. uddannelsestrin For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbene til anlægsgartner, produktionsgartner, skov- og naturtekniker eller væksthusgartner, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 5 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til veterinærsygeplejerske, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 15 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til greenkeeper, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 10 uger. 5

6 Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til dyrepasser, har tilsvarende opnået kompetence til hovedforløbet til landbrugsuddannelsen. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet: 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. inddrage grundlæggende viden om de enkelte dyrearters kendetegn, anvendelses- og pasningskrav i det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold, 2. deltage i daglige arbejdsopgaver samt malkning inden for pasning af husdyr eller andet større dyrehold, 3. udføre daglige arbejdsopgaver efter instruks inden for fodring af husdyr eller andet større dyrehold med udgangspunkt i grundlæggende kendskab til fodermidler og fodringsmetoder, 4. medvirke ved tilsyn med husdyr eller andet større dyrehold, herunder være opmærksom på åbenlyse forhold omkring formering, almindelige sygdomstegn og unormal adfærd, 5. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med etablering af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder, 6. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med dyrkning af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til almindelige kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser samt økologi, 7. anvende og betjene almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer efter instruks, som anvendes ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder, herunder deltage i den daglige vedligeholdelse, 8. udføre praktiske arbejdsopgaver ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 9. anvende grundlæggende viden om matematik, økonomi og markedsforhold til løsning af enkle og kendte erhvervsrettede problemstillinger, og 10. udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse for det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold For at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1., tillige have erhvervet kørekort til minimum traktor og have gennemført grundfaget biologi, niveau F, 2 uger. Kilde: Retsinformation Bilag 2: Beskrivelse af 7-trinsskala Karakter Betegnelse 12 Den fremragende præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Den fortrinlige Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der 6

7 præstation demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Kilde: Undervisningsministeriet 1.4 Overordnede vurderinger af elevernes kompetencer. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan - Først vurderes elevens formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. - Så vurderes elevens Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. - Så vurderes elevens uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur eller hobby. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning, præcisering af det niveau, som eleven afslutter det enkelte fag på (jfr. hovedbekendtgørelsen 50) og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler REGLER VED PRØVER OG EKSAMENER PÅ KALØ ØKOLOGISK LANDBRUGSSKOLE Formål: 7

8 Notatet beskriver reglerne ved afholdelse af prøver og eksamener på skolen og er udarbejdet som information til elever, lærere og censorer i forbindelse med prøver, eksamen og bedømmelse på grundforløb samt 1. og 2. hovedforløb i landbrugsuddannelsen. Notatet er medvirkende til at sikre elevernes retsstilling i forbindelse med deres uddannelse. Indhold Notatet tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser og vejledninger: BEK nr. 901 af 09/07/2010: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser LBK nr. 510 af 19/05/2010: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BEK nr. 884 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 444 af 08/06/2008: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr af 24/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser VEJ nr /09/2009 Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne Mødetid og eksamensrækkef ølge Skriftlig eksamen og projekter Ved udlevering af projektbeskrivelser skal du være til stede på det oplyste tidspunkt. Mundtlig eksamen Senest en uge før den mundtlige eksamen vil din lærer udarbejde en plan for, hvornår du skal møde, og hvornår du skal ind til eksamination. Du skal møde uden for eksamenslokalet 10 minutter før din eksamination begynder. Mødt for sent til eksamen Møder du senere end det fastsatte starttidspunkt, vil skolen vurdere, om du skal have lov til at deltage i eksamen. Sluttidspunktet for eksamen bliver ikke forlænget tilsvarende. Sygdom Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du ringe til skolen på kl Administrationen giver besked til pågældende lærer og til skolens forstander. Herefter aftales med forstander eller klasselærer, hvornår du kan komme op til sygeeksamen. 8

9 Udeblivelse Udebliver du fra eksamen - uden at give skolen besked - har du ikke mulighed for at gå til sygeeksamen, og udeblivelsen tæller som et eksamensforsøg. Udebliver du fra eksamen - men giver skolen besked på eksamensdagen om årsagen - vurderer skolen, om du kan indstilles til sygeeksamen. Pauser I forbindelse med en skriftlig eksamen må du ikke forlade din plads uden tilladelse fra den tilsynsførende. Er det nødvendigt for dig at forlade lokalet, skal du ledsages af en tilsynsførende. Kommunikation Du må ikke kommunikere med andre end den tilsynsførende under den skriftlige eksamen. Du skal kontakte den tilsynsførende ved at række hånden i vejret. Du skal aflevere din mobiltelefon til den tilsynsførende, inden eksamen begynder Du må ikke lytte til musik under eksamen. Hjælpemidler og forberedelsestid Omfanget af hjælpemidler afhænger af, hvilken eksamen det drejer sig om. Din lærer ved, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen. Kun godkendte lommeregnere til den pågældende eksamen må medbringes. Du kan spørge din lærer, hvis du er i tvivl, om hvorvidt din lommeregner er tilladt. Du skal selv medbringe skrive- og tegneredskaber. Du må kun skrive på det papir, skolen udleverer til eksamen. Din lærer sørger for, at de nødvendige materialer er til stede ved eksamen og har samtidig ansvaret for, at du er orienteret om eksamensformen, herunder hvilke hjælpemidler du må anvende. I fag med forberedelsestid sørger din lærer for, at der kun er de tilladte hjælpemidler. Der vil være papir og skriveredskaber i forberedelseslokalet. Ønsker du at bruge PC ved skriftlig eksamen, skal det aftales med din lærer. I skal i fællesskab gennemgå reglerne for brug af PC. Du må ikke bruge internet under eksamen, med mindre det er en forudsætning for 9

10 gennemførelse af eksamen. Eksamens varighed Grundforløb: 3 dages projekt Hovedforløb 1: 3 dages projekt. Hovedforløb 2: 5 dages projekt. Grundforløb: 30 minutter Hovedforløb 1: 30 minutter Hovedforløb 2: 30 minutter I alle tilfælde er tidsrammen inklusiv votering. Du skal have en særlig godkendelse fra skolens ledelse, hvis eksamen skal forlænges ud over det fastsatte. Godkendelsen skal gives skriftligt inden eksamen begynder. Aflevering af projekt Projektet skal afleveres til din lærer senest på det oplyste tidspunkt. Det er dit (gruppens) ansvar, at alt er afleveret. Du skriver under på at du har afleveret alt det, du vil have rettet. Når du har afleveret projektet, kan du ikke aflevere yderligere tekst og glemte bilag. Elevens eller elevernes fulde navn, skolens navn, opgavetitel, dato for aflevering og hvilket forløb skal fremgå af forsiden. Alle sider bortset fra forside skal nummereres fortløbende. Bilag skal nummereres særskilt. Øvrige formelle krav vil fremgå af projektbeskrivelsen. Bortvisning fra eksamen Overtræder du eksamensreglerne, kan det medføre bortvisning. Bortvisning medfører at der er brugt én prøvegang. 10

11 Reeksamen Du kan deltage i den samme eksamen 2 gange i alt. Det betyder at du har ret til én reeksamen. Skolen kan tillade en ekstra eksamen udover de 2, hvis omstændighederne er usædvanlige. Det er skolen, fastsætter kravene til usædvanlige omstændigheder. Klager over eksamen Du kan - senest 2 uger efter modtagelsen af eksamenskarakteren - klage til skolens ledelse. Hvis du har brug for det, vil skolen være dig behjælpelig med udformningen af din klage. Du har ret til at få udleveret en kopi af dine skriftlige opgavebesvarelser. Hvis du vil klage, skal du være opmærksom på, at din klage skal være præcis og begrundet ud fra en eller flere af følgende punkter: Eksaminationsgrundlaget Eksamensforløbet Bedømmelsen. Skolen fremsender klagen til censor, der har to uger til at give en skriftlig udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Når censor har svaret har klager 1 uge til at kommenterer udtalelserne fra censor. Herefter afgiver skolen en begrundet og skriftlig afgørelse af klagen. Denne sendes til klager og censor. Afgørelsen kan gå ud på: Ombedømmelse (ikke ved mundtlige prøver) Omprøve Ikke medhold i klagen Klageren skal accepterer tilbuddet om ombedømmelse eller omprøve senest 2 uger efter afgørelsen er modtaget. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. 11

12 Censors funktion og ansvar Censor er eksaminandens garant for at prøven og eksamen forgår korrekt og efter reglerne samt at eksaminanden får en fair behandling. Det er hovedsaligt din lærer, der stiller spørgsmål under eksaminationen, men censor kan - efter aftale med din lærer - stille spørgsmål. Censor sikrer, at tidsrammerne for eksaminationen overholdes. Censor og eksaminator skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen for hver elev. Disse notater skal bruges i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år efter eksamen. Karaktergivning Din præstation vurderes individuelt også ved gruppeeksamen. Din lærer meddeler dig karakteren, dette sker under overværelse af censor. Der gives karakter efter hver afsluttet eksamination. Din lærers og censors diskussioner angående voteringen refereres ikke videre. Karakterer gives efter 7-trins skalaen. Ophold uden for eksamenslokalet under mundtlig eksamen Du skal være afdæmpet og vise hensyn, når du opholder dig i nærheden af eksamenslokalet. 2. Praktiske oplysninger Se Her er alle tænkelige oplysninger du kan have brug for at finde. 2.1 Medarbejdere Se 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser. Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i undervisningsforløb og projektorganiserede forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer, hvor praksisnærhed prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. Praksisnærhed opnås ved undervisning i skolens landbrug. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Kompetencevurdering. Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første to uger.. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - Tidligere gennemførte forløb - Anden uddannelse 12

13 - Vurdering af reelle kompetencer - Særlige behov 13

14 Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: - Fritagelse for eksamen og/eller undervisning - Praktikophold i virksomheder - Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag. - Særlig støtte Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper: Elever som alene har skolebaggrund: - Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særligt støtte afdækkes ved samtalen. Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen: - Efter den indledende samtale vurderer studievejlederen og forstander, hvorvidt eleven skal have afkortet forløbet. Elever med meget erfaring, primært voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen: - Ansøgeren afprøves i form af test og dybgående samtaler, som er afgørende for, hvorvidt eleven skal have afkortet grundforløbet. 2.4 Undervisning på grundforløbet Det obligatoriske forløb på grundforløbet/ indgangen Dyr, planter og natur Grundforløbet er det første led i uddannelsen til landmand. Du vil tilegne dig grundlæggende viden om husdyr, erhvervskendskab, mark, maskiner, kulturafgrøder og naturens kredsløb. Indholdet i forløbet er tilrettelagt praksisnært, så alt teori bliver koblet op på praktisk landbrug og personlige udvikling. Da overblik og situationsfornemmelse er en vigtig forudsætning for, at blive en god landmand vil en del af undervisningen foregå i vores skolelandbrug og hos lokale landmænd. Undervisningsforløbet vil følge den danske bekendtgørelse for landbrugsuddannelsen, men fokus vil primært være rettet mod den økologiske tankegang. Det forventes at du er aktivt involveret i undervisningen og selv tager ansvar for din læring. Undervisningen vil være en kombination af: Timer i klassen, tværfaglige temaer og projekter, gruppearbejde og praktiske øvelser. Faglærere varetager den faglige praktisk/teoretisk undervisning. Varighed 20 uger. Elevens arbejdstid Aktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i klasseundervisning i 30 timer om ugen. Hertil kommer dit individuelle arbejde med at lave gruppearbejde, løse opgaver og læse teori som i gennemsnit omfatter mindst 7 timer om ugen. 14

15 Elevforudsætninger At du har bestået 9. klasses afgangseksamen Indholdet i timerne Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Arbejdsmiljø Elevplan 1 uge Standpunkt Fælles Elevplan 16/20 uger GE/IG kompetencemål Førstehjælp Elevplan ½ uge BE/IB Brandbekæmpel Elevplan ½ uge BE/IB se Biologi niveau F Elevplan 1 uge Standpunkt www. 1 uge 7- trins skalaen Grundforløbsprø ven Traktorkørekort Skal erhverves før afslutning Variabel BE/IB Andre Kompetencer Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Bygninger og Elevplan GE/IG staldsystemer Ekskursioner GE/IG Erverv og Elevplan GE/IG samfund Husdyr Elevplan GE/IG Maskiner Elevplan GE/IG Matematik Elevplan GE/IG Planter Elevplan GE/IG Praktikuge Elevplan GE/IG Svin Elevplan GE/IG Valgfag Elevplan GE/IG Værksted Elevplan GE/IG Økonomi Elevplan GE/IG Intro og kompetenceafklaring Elevplan GE/IG Afkortet forløb 15

16 Kompetencevurdering danner grundlag for et afkortet forløb. I forhold til det afkortede forløb er det i høj grad de særlige kompetence mål, der danner grundlag for et afkortet forløb for den enkelte elev. I kompetenceafklaringen der forløber i de første 2 uger afklares hvilke elever der har specielle forudsætninger, som måske kan danne grundlag for et afkortet forløb. Kompetencerne er vurderet ud fra elevens landbrugsfaglige niveau, og ud fra elevens personlige evne til at tilegne de nødvendige kompetencer til hovedforløbet. Kompetenceafklaringen holdes praksisnær ved hjælp af ekskursioner, diverse øvelser og personlige samtaler mellem faglærer og elev. Kontaktlæreren er ansvarlig for den samlede kompetencevurdering Virksomhedsforlagt undervisning og ophold. Virksomhedsophold Som en del af grundforløbet på Kalø Økologisk Landbrugsskole er eleverne på virksomhedsophold i mindst 5 dage. Formålet er primært at afklare muligheden for en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Sekundært opnår eleverne en vis indsigt i dagligdagen på et landbrug og de gensidige forventninger og krav, der er mellem elev, andre ansatte og arbejdsgiver. Endelig styrker virksomhedsopholdet sammenhængen mellem den teoretiske/praktiske undervisning på skolen og det praktiske arbejde på et landbrug. For de elever, der ikke opnår en uddannelsesaftale efter det første virksomhedsophold, kan der blive tale om yderligere ophold af 1-3 dages varighed. Virksomhedsopholdet vil medvirke til at eleverne opnår de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Hvilke af målene, der indgår, afhænger af hvilken produktion, der er på den ejendom den enkelte elever er ude på. Kontaktlæreren og/eller studievejlederen hjælper eleverne med at indgå aftalerne om virksomhedsophold. Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforlagt undervisning kan være en mulighed for de elever, der har brug for at kombinere grundforløbet på skolen med undervisning, der er helt praktisk funderet. Virksomhedsforlagt undervisning tilbydes også som en mulighed for de elever, der ikke har opnået kompetencerne for at få et grundforløbsbevis og ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver tilrettelagt et individuelt forløb for den enkelte elev, hvoraf det vil fremgå hvor længe forløbet forventes at vare, hvilke kompetencer der skal opnås og en vejledning til landmand og elev om, hvordan kompetencerne kan opnås. Det er kontaktlærerens ansvar at give denne vejledning og sammen med studievejlederen at tilrettelægge det individuelle forløb. 3.0 Læringsaktiviteter. Der henvises til elevplan hvor læringsaktiviteterne fremgår, gå til elevplan her. 16

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg

DIN interesse. Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg DYRK DIN interesse Start på din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Korinth v/faaborg Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012

Caseeksamen. Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Caseeksamen Vejledning til prøver i grundfag i det merkantile grundforløb 2011-2012 Gældende fra 1. april 2011 1 Indhold CASEEKSAMEN FRA CASEARBEJDSDAG TIL CASEEKSAMINATION... 3 CASEVIRKSOMHED... 3 CASEHISTORIE

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Eksamensreglement og retningslinjer

Eksamensreglement og retningslinjer Dalum Landbrugsskole Eksamensreglement og retningslinjer Udarbejdet af Line Østergaard Nielsen 2015, version 1 Forord Dette samlede eksamensreglement, er tilegnet enhver der ønsker information og overblik

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det generelle afsnit Gældende fra den 1. januar 2013 2 Indhold 1.0 Indledning... 1 1.1 Praktiske oplysninger... 1 1.2 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD

Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Det afsluttende projekt på grundforløbet i EUD Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Det afsluttende projekt på grundforløbet 6 De seks filmsekvenser 7 Oplæg til

Læs mere

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Den lokale undervisningsplan... 3 Dokumentation i forbindelse med uddannelserne...

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Transportuddannelserne

Transportuddannelserne Transportuddannelserne Vejledning for censorer ved svendeprøver under transportuddannelserne Lager og terminal Transporterhvervets Uddannelser Bygmestervej 5, 1. 2400 København NV Redigeret den 23. november

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere