Lokal undervisningsplan Grundforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan Grundforløb"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Grundforløb 1. Generelt om Kalø Økologisk Landbrugsskole. 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Kalø Økologisk Landbrugsskole Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er nævnt udelukkende på Skovridervej 1, 8410 Rønde Den lokale undervisningsplan tager sit udgangspunkt i følgende bekendtgørelser Hovedbekendtgørelsen Fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Ændringsbekendtgørelse til fagbekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelse= Karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse for indgangen Fastsættelse af den lokale undervisningsplan. Den lokale undervisningsplan er fastsat af skolen og vil blive forelagt bestyrelsen og revideres løbende. Efter godkendelse af den lokale undervisningsplan vil planen blive fremlagt på skolens hjemmeside www. Kalo.dk. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser. Når det grønne bevis skal være grønt Landmandsuddannelsen på Kalø følger den samme lov som andre landbrugsskoler. Hos os får du de samme uddannelsespapirer, bruger stort set de samme bøger og betaler det samme. Men så lærer du meget andet- for du skal være dygtig for at klare dig uden gift, GMO, og kunstig gødning. Forskellene Vi lægger vægt på de metoder, den viden og den teknik, du skal bruge for at drive økologisk landbrug. I løbet af undervisningen skal du løse en del projektopgaver, hvor du enten i gruppe eller alene arbejder med f.eks. afgrødebeskrivelse eller driftsplanlægning på tværs af fagene. Du lærer at tænke i helheder Som økologisk landmand er det vigtigt, at du tænker i helheder og langsigtet. Derfor skal du arbejde tværfagligt, så du kan opnå en overordnet forståelse for landbrugsbedriften. Men du skal også være skrap til selve håndværket. Til at køre maskiner og passe dyr, til at drive forretning og overskue økonomien. Vi giver dig udfordringer i det hele. At arbejde med naturen I økologisk landbrug arbejder vi med naturen på en måde, som vi kan være bekendt overfor vores efterkommere og overfor vores husdyr. Økologisk landbrug forsøger at belaste jordens ressourcer og miljøet mindst muligt. Vi arbejder meget med jordens frugtbarhed og undgår at bruge akut medicin. Det vil sige ingen syntetiske midler mod ukrudt, lange strå, svampe og insekter. 1

2 Vi bruger ikke den nemme kunstgødning eller gensplejsede organismer. Og vi bruger heller ikke forebyggende medicin til husdyrene eller væksthormoner. Men økologiske landmænd skal også være økonomisk bevidste. Derfor uddanner vi fremtidens landmænd i den svære balancekunst at få økologi og økonomi til at gå op i en højere enhed. Der skal indgås mange kompromiser og træffes en lang række valg for at realisere økologisk landbrug. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplan for grundforløb på Kalø Økologisk Landbrugsskole Dette er en beskrivelse af den bedømmelse som foregår på skolens grundforløb. Desuden beskrives grundforløbsprøven samt kriterierne for udstedelse af grundforløbsbevis. Endelig beskrives, hvordan Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer elever, der ikke består grundforløbsprøven. I slutningen af dokumentet er der 2 bilag med de relevante beskrivelser af kompetencemål mv. samt beskrivelsen af 7-trins karakterskalaen. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er at vurdere elevens udvikling samt opnåelse af de faglige og personlige kompetencer. Under grundforløbet afholdes der løbende samtaler mellem eleven og kontaktlæreren og/eller klasselæreren. I særlige tilfælde, hvor lærergruppen vurderer at elevens faglige eller personlige kompetencer ikke udvikles eller udvikles i uheldig retning, vil kontaktlæreren, uddannelseslederen eller forstanderen indkalde eleven til yderligere samtale. Bedømmelse af faglige kompetencer Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen eller bestået/ikke bestået. Bedømmelsesformen gælder for både 12 ugers og 20 ugers grundforløb. Områder Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Sikkerhedskursus 26 Traktorkørekort Læringsaktiviteter (fag) Medicinhåndteringskursus Grundforløbsprøve Bedømmelsesform Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Bestået / ikke bestået Standpunktskarakterer, som en del af den løbende bedømmelse. Bestået / ikke bestået Prøvekarakter Bedømmelse af personlige kompetencer Bedømmelsen af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven i undervisningen. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionel sammenhæng eksempelvis ved omgang med dyr, sikkerhed ved maskinbetjening, samarbejde med skolens personale og andre elever samt ansvarlighed overfor materiel. Afsluttende bedømmelse Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved afslutning. Eleven skal demonstrere opfyldelse af kompetencemålene for grundforløbet for at kunne komme til grundforløbsprøve. 2

3 Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for grundforløbsprøven sammen med en praktisk relateret prøve. Indholdet i grundforløbsprojektet afspejler undervisningen i grundforløbet. Projektet omfatter husdyr, planter, biologi, maskiner og arbejdsmiljø. Eleven har tre arbejdsdage til at udarbejde grundforløbsprojektet. Grundforløbsprøven består af 3 forskellige praktiske områder: maskiner, planter og husdyr. Eleven skal igennem alle 3 steder, hvor der vil være en lærer, der stiller opgaver/spørgsmål som udover de praktiske opgaver også tager udgangspunkt i projektet. Grundforløbsprøven foregår i og omkring maskinhallen. Vedrørende maskiner er det øvelser som tilkobling, vedligehold, indstilling og beskrivelse af traktor og maskiner. Vedrørende planter, husdyr og biologi kan der være billeder eller andet, der giver visuelle muligheder ved prøven. Der eksamineres i 25 minutter og herefter er der 5 minutter til votering m.m. Censor får tilsendt en beskrivelse af grundforløbsprojektet 4-5 dage inden eksamen. Censor får ikke tilsendt elevernes grundforløbsprojekter. Den samlede karakter for grundforløbsprøven gives som en kombination af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation. Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Grundforløb bestået / ikke bestået Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder. De mål der således ikke er opfyldt ved de 20 ugers skoleophold, kan derefter opnås i praktikperioden. I slutningen af skoleforløbet vurderes det om der kan udstedes et grundforløbsbevis for den enkelte elev. Grundforløbsbeviset udstedes på baggrund af en helhedsvurdering af, om eleven opfylder de mål, der er fastsat for at påbegynde et hovedforløb, hvor elevens resultat ved grundforløbsprøven indgår. Hvis nogle af kompetencemålene ikke er opnået inden grundeforløbsprøven, vejledes eleven til enten at forlænge grundforløbet eller at starte praktikperioden uden at deltage i grundforløbsprøven. Hvis eleven starter i praktik udarbejdes der en skriftlig aftale mellem skole, elev og praktiksted om, hvordan de manglende kompetencer kan opnås. Desuden aftales hvornår kompetencerne forventes opnået, således at eleven kan gå til grundforløbsprøven. Det er skolens ansvar at videregive de nødvendige informationer til landmanden. Arbejdsgiveren skal således være bekendt med, hvilke mangler den enkelte elev har, og der skal sammensættes en plan for hvorledes disse mangler afhjælpes. Skolen har udarbejdet skemaer, som kan benyttes til at afklare hvilke mål eleven har opnået, og hvilke mål der mangler for at bestå grundforløbet. Den lærer som har vurderet, at eleven ikke har opnået målene, skal kommentere hvilke dele af målene der ikke er opfyldt, og give forslag til hvordan der kan arbejdes med det i praktikken. Baggrunden for at eleven kan få udstedt et grundforløbsbevis er at eleven har: Opfyldt målene for de 4 fælles kompetencemål Opfyldt målene for de 10 særlige kompetencemål, som er gældende for landmandsuddannelsen Bestået som minimum traktorkørekort 3

4 Gennemført grundfaget Biologi på et F-niveau Opfyldt målene for faget Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Opfyldt målene for faget Arbejdsmiljø Bestået grundforløbsprøven og projekt med minimum 02 i karakter Der vil være forskel på elever med eller uden en uddannelsesaftale, der ikke består grundforløbsprøven. Kalø Økologisk Landbrugsskole håndterer de to grupper på følgende måde: Ikke bestået - har uddannelsesaftale: Eleven kommer i praktik, efter 14 dage kontakter elevens kontaktlærere den uddannelsesansvarlige og eleven, for at lave aftale om at komme ud med opgaver, som eleven skal løse, for at vise, at de manglede kompetencer, til at bestå grundforløbet, er opnået. Kontaktlæreren skal følge eleven indtil manglende kompetencer er opnået, evt. flere opgavesæt med opfølgende besøg. Opgaverne skal ikke udelukkende forstås som skriftlige afleveringsopgaver, men kan ligeledes være praktisk håndtering af diverse opgaver. Ikke bestået - ingen uddannelsesaftale: Her tilbydes eleven at blive boende på skolen. Kontaktlæren følger eleven ud til af egnens landmænd for at lave aftale om en ulønnet praktikperiode. Samtidig med at eleven arbejder hos landmanden, skal der laves forskellige opgaver undervejs, således at eleven demonstrerer, at kompetencemålene for grundforløbet er opnået. Kontaktlæren aftaler opfølgningsbesøg. Når det vurderes at eleven har opnået de manglende kompetencer afholdes der en ny grundforløbsprøve. Beviser Der udstedes et grundforløbsbevis med følgende indhold: Fag, prøver og kompetencemål Standpunktskarakter Prøvekarakter Grundforløbsprøve + Fælles kompetencemål, dyr, planter, natur Gennemført Særlige kompetencemål, landbrugsuddannelsen Gennemført Traktorkørekort Bestået Biologi F + + Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Bestået Arbejdsmiljø, 1 uge + Der udstedes særskilte beviser for Sikkerhedskursus 26 og Medicinhåndteringskurset. Bilag 1: Fælles og særlige kompetencemål mv. Uddrag af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur (BEK nr. 884 af 07/07/2010) 4. De fælles kompetencemål, som eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er at eleven kan: 1) vælge og anvende metoder og hjælpemidler under vejledning i forhold til enkle og praktiske arbejdsopgaver på en sikkerhedsmæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 2) modtage og anvende vejledning og nødvendig information i relation til de særlige opgaver, der er i arbejdet med dyr, planter og natur, 3) handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsopgaver inden for dyr, planter og natur på baggrund af en generel biologisk, miljømæssig og økologisk indsigt, og 4

5 4) vise medansvar for egen læreproces samt indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer omkring løsning af praktiske arbejdsopgaver, der relaterer sig til arbejdet med dyr, planter og natur. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge 2) arbejdsmiljø, 1 uge. Fra bilag 4 i bekendtgørelsen: Landbrugsuddannelsen 1. Uddannelsens formål og opdeling: 1.1. Landbrugsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. planteavl med produktion af landbrugsafgrøder, specialafgrøder og andre vegetabilske produkter, 2. husdyrproduktion og husdyravl med produktion af mælk, kød og æg samt andre animalske produkter, 3. maskinføreropgaver, tilknyttede ydelser i landbruget og på maskinstationer, og 4. almene, sociale og personlige færdigheder i relation til det praktiske arbejde inden for maskinstations- og landbrugsområdet Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Landbrugsassistent, trin Landmand/jordbrugsmaskinfører, trin Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Landmand, husdyr. 2. Landmand, planter. 3. Jordbrugsmaskinfører. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.: 2.1. Uddannelsens trin 1, landbrugsassistent, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 16 uger. Trin 2, landmand/jordbrugsmaskinfører, varer mindst 1 år og 5 måneder og højst 1 år og 11 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20 uger for uddannelsen til landmand og 16 uger for uddannelsen til jordbrugsmaskinfører Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles med mindst én skoleperiode pr. uddannelsestrin For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbene til anlægsgartner, produktionsgartner, skov- og naturtekniker eller væksthusgartner, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 5 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til veterinærsygeplejerske, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 15 uger For elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til greenkeeper, tilrettelægger skolen undervisningen efter 3.1., så den kan gennemføres på 10 uger. 5

6 Elever, der har opnået grundforløbsbevis fra indgangen Dyr, planter og natur med kompetence til hovedforløbet til dyrepasser, har tilsvarende opnået kompetence til hovedforløbet til landbrugsuddannelsen. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet: 3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan: 1. inddrage grundlæggende viden om de enkelte dyrearters kendetegn, anvendelses- og pasningskrav i det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold, 2. deltage i daglige arbejdsopgaver samt malkning inden for pasning af husdyr eller andet større dyrehold, 3. udføre daglige arbejdsopgaver efter instruks inden for fodring af husdyr eller andet større dyrehold med udgangspunkt i grundlæggende kendskab til fodermidler og fodringsmetoder, 4. medvirke ved tilsyn med husdyr eller andet større dyrehold, herunder være opmærksom på åbenlyse forhold omkring formering, almindelige sygdomstegn og unormal adfærd, 5. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med etablering af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til jordbundsforhold og jordbehandlingsmetoder, 6. udføre enkle arbejdsopgaver efter instruks med dyrkning af almindelige kulturafgrøder på baggrund af grundlæggende kendskab til almindelige kulturafgrøders vækstforløb, naturens kredsløb, vækstbetingelser samt økologi, 7. anvende og betjene almindelige udvalgte maskiner og tekniske installationer efter instruks, som anvendes ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder, herunder deltage i den daglige vedligeholdelse, 8. udføre praktiske arbejdsopgaver ved større dyrehold og dyrkning af kulturafgrøder på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, 9. anvende grundlæggende viden om matematik, økonomi og markedsforhold til løsning af enkle og kendte erhvervsrettede problemstillinger, og 10. udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse for det praktiske arbejde med husdyr eller andet større dyrehold For at påbegynde skoleundervisningen i uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1., tillige have erhvervet kørekort til minimum traktor og have gennemført grundfaget biologi, niveau F, 2 uger. Kilde: Retsinformation Bilag 2: Beskrivelse af 7-trinsskala Karakter Betegnelse 12 Den fremragende præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 10 Den fortrinlige Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der 6

7 præstation demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 4 Den jævne præstation 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Kilde: Undervisningsministeriet 1.4 Overordnede vurderinger af elevernes kompetencer. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan - Først vurderes elevens formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. - Så vurderes elevens Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. - Så vurderes elevens uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur eller hobby. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning, præcisering af det niveau, som eleven afslutter det enkelte fag på (jfr. hovedbekendtgørelsen 50) og eventuel afkortelse af uddannelsen. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.5 Eksamensregler REGLER VED PRØVER OG EKSAMENER PÅ KALØ ØKOLOGISK LANDBRUGSSKOLE Formål: 7

8 Notatet beskriver reglerne ved afholdelse af prøver og eksamener på skolen og er udarbejdet som information til elever, lærere og censorer i forbindelse med prøver, eksamen og bedømmelse på grundforløb samt 1. og 2. hovedforløb i landbrugsuddannelsen. Notatet er medvirkende til at sikre elevernes retsstilling i forbindelse med deres uddannelse. Indhold Notatet tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser og vejledninger: BEK nr. 901 af 09/07/2010: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser LBK nr. 510 af 19/05/2010: Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser BEK nr. 884 af 07/07/2010: Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur BEK nr. 882 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 444 af 08/06/2008: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr af 24/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser VEJ nr /09/2009 Vejledning om vurdering af eleverne som grundlag for udstedelse af grundforløbsbevis i erhvervsuddannelserne Mødetid og eksamensrækkef ølge Skriftlig eksamen og projekter Ved udlevering af projektbeskrivelser skal du være til stede på det oplyste tidspunkt. Mundtlig eksamen Senest en uge før den mundtlige eksamen vil din lærer udarbejde en plan for, hvornår du skal møde, og hvornår du skal ind til eksamination. Du skal møde uden for eksamenslokalet 10 minutter før din eksamination begynder. Mødt for sent til eksamen Møder du senere end det fastsatte starttidspunkt, vil skolen vurdere, om du skal have lov til at deltage i eksamen. Sluttidspunktet for eksamen bliver ikke forlænget tilsvarende. Sygdom Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du ringe til skolen på kl Administrationen giver besked til pågældende lærer og til skolens forstander. Herefter aftales med forstander eller klasselærer, hvornår du kan komme op til sygeeksamen. 8

9 Udeblivelse Udebliver du fra eksamen - uden at give skolen besked - har du ikke mulighed for at gå til sygeeksamen, og udeblivelsen tæller som et eksamensforsøg. Udebliver du fra eksamen - men giver skolen besked på eksamensdagen om årsagen - vurderer skolen, om du kan indstilles til sygeeksamen. Pauser I forbindelse med en skriftlig eksamen må du ikke forlade din plads uden tilladelse fra den tilsynsførende. Er det nødvendigt for dig at forlade lokalet, skal du ledsages af en tilsynsførende. Kommunikation Du må ikke kommunikere med andre end den tilsynsførende under den skriftlige eksamen. Du skal kontakte den tilsynsførende ved at række hånden i vejret. Du skal aflevere din mobiltelefon til den tilsynsførende, inden eksamen begynder Du må ikke lytte til musik under eksamen. Hjælpemidler og forberedelsestid Omfanget af hjælpemidler afhænger af, hvilken eksamen det drejer sig om. Din lærer ved, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen. Kun godkendte lommeregnere til den pågældende eksamen må medbringes. Du kan spørge din lærer, hvis du er i tvivl, om hvorvidt din lommeregner er tilladt. Du skal selv medbringe skrive- og tegneredskaber. Du må kun skrive på det papir, skolen udleverer til eksamen. Din lærer sørger for, at de nødvendige materialer er til stede ved eksamen og har samtidig ansvaret for, at du er orienteret om eksamensformen, herunder hvilke hjælpemidler du må anvende. I fag med forberedelsestid sørger din lærer for, at der kun er de tilladte hjælpemidler. Der vil være papir og skriveredskaber i forberedelseslokalet. Ønsker du at bruge PC ved skriftlig eksamen, skal det aftales med din lærer. I skal i fællesskab gennemgå reglerne for brug af PC. Du må ikke bruge internet under eksamen, med mindre det er en forudsætning for 9

10 gennemførelse af eksamen. Eksamens varighed Grundforløb: 3 dages projekt Hovedforløb 1: 3 dages projekt. Hovedforløb 2: 5 dages projekt. Grundforløb: 30 minutter Hovedforløb 1: 30 minutter Hovedforløb 2: 30 minutter I alle tilfælde er tidsrammen inklusiv votering. Du skal have en særlig godkendelse fra skolens ledelse, hvis eksamen skal forlænges ud over det fastsatte. Godkendelsen skal gives skriftligt inden eksamen begynder. Aflevering af projekt Projektet skal afleveres til din lærer senest på det oplyste tidspunkt. Det er dit (gruppens) ansvar, at alt er afleveret. Du skriver under på at du har afleveret alt det, du vil have rettet. Når du har afleveret projektet, kan du ikke aflevere yderligere tekst og glemte bilag. Elevens eller elevernes fulde navn, skolens navn, opgavetitel, dato for aflevering og hvilket forløb skal fremgå af forsiden. Alle sider bortset fra forside skal nummereres fortløbende. Bilag skal nummereres særskilt. Øvrige formelle krav vil fremgå af projektbeskrivelsen. Bortvisning fra eksamen Overtræder du eksamensreglerne, kan det medføre bortvisning. Bortvisning medfører at der er brugt én prøvegang. 10

11 Reeksamen Du kan deltage i den samme eksamen 2 gange i alt. Det betyder at du har ret til én reeksamen. Skolen kan tillade en ekstra eksamen udover de 2, hvis omstændighederne er usædvanlige. Det er skolen, fastsætter kravene til usædvanlige omstændigheder. Klager over eksamen Du kan - senest 2 uger efter modtagelsen af eksamenskarakteren - klage til skolens ledelse. Hvis du har brug for det, vil skolen være dig behjælpelig med udformningen af din klage. Du har ret til at få udleveret en kopi af dine skriftlige opgavebesvarelser. Hvis du vil klage, skal du være opmærksom på, at din klage skal være præcis og begrundet ud fra en eller flere af følgende punkter: Eksaminationsgrundlaget Eksamensforløbet Bedømmelsen. Skolen fremsender klagen til censor, der har to uger til at give en skriftlig udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Når censor har svaret har klager 1 uge til at kommenterer udtalelserne fra censor. Herefter afgiver skolen en begrundet og skriftlig afgørelse af klagen. Denne sendes til klager og censor. Afgørelsen kan gå ud på: Ombedømmelse (ikke ved mundtlige prøver) Omprøve Ikke medhold i klagen Klageren skal accepterer tilbuddet om ombedømmelse eller omprøve senest 2 uger efter afgørelsen er modtaget. Ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. 11

12 Censors funktion og ansvar Censor er eksaminandens garant for at prøven og eksamen forgår korrekt og efter reglerne samt at eksaminanden får en fair behandling. Det er hovedsaligt din lærer, der stiller spørgsmål under eksaminationen, men censor kan - efter aftale med din lærer - stille spørgsmål. Censor sikrer, at tidsrammerne for eksaminationen overholdes. Censor og eksaminator skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen for hver elev. Disse notater skal bruges i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i et år efter eksamen. Karaktergivning Din præstation vurderes individuelt også ved gruppeeksamen. Din lærer meddeler dig karakteren, dette sker under overværelse af censor. Der gives karakter efter hver afsluttet eksamination. Din lærers og censors diskussioner angående voteringen refereres ikke videre. Karakterer gives efter 7-trins skalaen. Ophold uden for eksamenslokalet under mundtlig eksamen Du skal være afdæmpet og vise hensyn, når du opholder dig i nærheden af eksamenslokalet. 2. Praktiske oplysninger Se Her er alle tænkelige oplysninger du kan have brug for at finde. 2.1 Medarbejdere Se 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser. Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i undervisningsforløb og projektorganiserede forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer, hvor praksisnærhed prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer integreres i projekterne. Praksisnærhed opnås ved undervisning i skolens landbrug. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Kompetencevurdering. Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første to uger.. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - Tidligere gennemførte forløb - Anden uddannelse 12

13 - Vurdering af reelle kompetencer - Særlige behov 13

14 Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: - Fritagelse for eksamen og/eller undervisning - Praktikophold i virksomheder - Mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag. - Særlig støtte Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. Der gennemføres tre forskellige modeller for kompetencevurdering i forhold til tre elevgrupper: Elever som alene har skolebaggrund: - Eleven vurderes ved en samtale, og der gives primært godskrivning på baggrund af dokumentation for opnåede kompetencer. Behov for særligt støtte afdækkes ved samtalen. Elever, som har nogen praktisk erfaring fra fritidsjob eller kortere jobforløb, og som efter samtalen formodes at kunne godskrives for dele af uddannelsen: - Efter den indledende samtale vurderer studievejlederen og forstander, hvorvidt eleven skal have afkortet forløbet. Elever med meget erfaring, primært voksne elever, hvor det efter samtalen formodes, at de kan godskrives for store dele af uddannelsen: - Ansøgeren afprøves i form af test og dybgående samtaler, som er afgørende for, hvorvidt eleven skal have afkortet grundforløbet. 2.4 Undervisning på grundforløbet Det obligatoriske forløb på grundforløbet/ indgangen Dyr, planter og natur Grundforløbet er det første led i uddannelsen til landmand. Du vil tilegne dig grundlæggende viden om husdyr, erhvervskendskab, mark, maskiner, kulturafgrøder og naturens kredsløb. Indholdet i forløbet er tilrettelagt praksisnært, så alt teori bliver koblet op på praktisk landbrug og personlige udvikling. Da overblik og situationsfornemmelse er en vigtig forudsætning for, at blive en god landmand vil en del af undervisningen foregå i vores skolelandbrug og hos lokale landmænd. Undervisningsforløbet vil følge den danske bekendtgørelse for landbrugsuddannelsen, men fokus vil primært være rettet mod den økologiske tankegang. Det forventes at du er aktivt involveret i undervisningen og selv tager ansvar for din læring. Undervisningen vil være en kombination af: Timer i klassen, tværfaglige temaer og projekter, gruppearbejde og praktiske øvelser. Faglærere varetager den faglige praktisk/teoretisk undervisning. Varighed 20 uger. Elevens arbejdstid Aktiviteten er planlagt med 37 arbejdstimer pr. uge. I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i klasseundervisning i 30 timer om ugen. Hertil kommer dit individuelle arbejde med at lave gruppearbejde, løse opgaver og læse teori som i gennemsnit omfatter mindst 7 timer om ugen. 14

15 Elevforudsætninger At du har bestået 9. klasses afgangseksamen Indholdet i timerne Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Arbejdsmiljø Elevplan 1 uge Standpunkt Fælles Elevplan 16/20 uger GE/IG kompetencemål Førstehjælp Elevplan ½ uge BE/IB Brandbekæmpel Elevplan ½ uge BE/IB se Biologi niveau F Elevplan 1 uge Standpunkt www. 1 uge 7- trins skalaen Grundforløbsprø ven Traktorkørekort Skal erhverves før afslutning Variabel BE/IB Andre Kompetencer Obligatoriske Beskrivelse Varighed Bedømmelse fag Bygninger og Elevplan GE/IG staldsystemer Ekskursioner GE/IG Erverv og Elevplan GE/IG samfund Husdyr Elevplan GE/IG Maskiner Elevplan GE/IG Matematik Elevplan GE/IG Planter Elevplan GE/IG Praktikuge Elevplan GE/IG Svin Elevplan GE/IG Valgfag Elevplan GE/IG Værksted Elevplan GE/IG Økonomi Elevplan GE/IG Intro og kompetenceafklaring Elevplan GE/IG Afkortet forløb 15

16 Kompetencevurdering danner grundlag for et afkortet forløb. I forhold til det afkortede forløb er det i høj grad de særlige kompetence mål, der danner grundlag for et afkortet forløb for den enkelte elev. I kompetenceafklaringen der forløber i de første 2 uger afklares hvilke elever der har specielle forudsætninger, som måske kan danne grundlag for et afkortet forløb. Kompetencerne er vurderet ud fra elevens landbrugsfaglige niveau, og ud fra elevens personlige evne til at tilegne de nødvendige kompetencer til hovedforløbet. Kompetenceafklaringen holdes praksisnær ved hjælp af ekskursioner, diverse øvelser og personlige samtaler mellem faglærer og elev. Kontaktlæreren er ansvarlig for den samlede kompetencevurdering Virksomhedsforlagt undervisning og ophold. Virksomhedsophold Som en del af grundforløbet på Kalø Økologisk Landbrugsskole er eleverne på virksomhedsophold i mindst 5 dage. Formålet er primært at afklare muligheden for en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Sekundært opnår eleverne en vis indsigt i dagligdagen på et landbrug og de gensidige forventninger og krav, der er mellem elev, andre ansatte og arbejdsgiver. Endelig styrker virksomhedsopholdet sammenhængen mellem den teoretiske/praktiske undervisning på skolen og det praktiske arbejde på et landbrug. For de elever, der ikke opnår en uddannelsesaftale efter det første virksomhedsophold, kan der blive tale om yderligere ophold af 1-3 dages varighed. Virksomhedsopholdet vil medvirke til at eleverne opnår de særlige kompetencemål forud for hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Hvilke af målene, der indgår, afhænger af hvilken produktion, der er på den ejendom den enkelte elever er ude på. Kontaktlæreren og/eller studievejlederen hjælper eleverne med at indgå aftalerne om virksomhedsophold. Virksomhedsforlagt undervisning Virksomhedsforlagt undervisning kan være en mulighed for de elever, der har brug for at kombinere grundforløbet på skolen med undervisning, der er helt praktisk funderet. Virksomhedsforlagt undervisning tilbydes også som en mulighed for de elever, der ikke har opnået kompetencerne for at få et grundforløbsbevis og ikke har en uddannelsesaftale. Der bliver tilrettelagt et individuelt forløb for den enkelte elev, hvoraf det vil fremgå hvor længe forløbet forventes at vare, hvilke kompetencer der skal opnås og en vejledning til landmand og elev om, hvordan kompetencerne kan opnås. Det er kontaktlærerens ansvar at give denne vejledning og sammen med studievejlederen at tilrettelægge det individuelle forløb. 3.0 Læringsaktiviteter. Der henvises til elevplan hvor læringsaktiviteterne fremgår, gå til elevplan her. 16

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN

GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN GRUNDFORLØB BEDØMMELSESPLAN Nordjyllands Landbrugsskole 2011-2012 Bedømmelsesplanen er sidst revideret d. 12/12-2011 Bedømmelsesplan for grundforløb på Nordjyllands Landbrugsskole Nedenstående er en beskrivelse

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på 1. hovedforløb Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab.

Opfyldelsen af disse kompetencemål er et ansvar der påhviler skole og praktiksted i fællesskab. - 1 - Dette skema er til afklaring af hvilke kompetencer eleven har. Meningen er at elev og læremester udfylder skemaet i fællesskab, og derved får en drøftelse af på hvilke områder, der er behov for at

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Landbrugsuddannelsen Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT PRODUKTIONSLEDER AFSLUTTENDE PROJEKT 2011 Målet For at blive produktionsleder, skal du vise, at du

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere