Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til Industritekniker. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, samt oprettelse af talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. 4. Uddannelsens struktur struktur for Industriassistent, 2½ år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Hovedforløb Praktik Skole 5 uger P struktur for Industritekniker, 4½ år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Praktik Hovedforløb Skole praktik 10 uger Skole 10 uger P Skole 5 uger P struktur for Industritekniker, 6 år GF1 Skole 20 uger GF2 Skole 20 uger Praktik Skole 10 uger Prak tik Skole 10 uger Hovedforløb praktik Skole P 10 uger Skole 5 uger P Skole 10 uger P Skole 5 uger P 1

2 struktur for Industritekniker EUX, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 Skole 20 Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik uger uger 20 uger 20 uger 20 uger 7,6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 67,6 uger. Skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode på 7.6 uge. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: EUX, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, EUX. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af EUX. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema 14 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 2

3 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/914. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 14 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Forklaring: Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold. Uddannelsesordningen kan kun indeholde beskrivelser om delmål, hvor det konkret i hvert enkelt tilfælde er begrundet i nødvendige hensyn til systematisk skoleskift eller sammenhæng med mål for praktikuddannelsen. Konkret gøres det ved at inddele trin/specialekolonnerne i kolonner svarende til hver skoleperiode/praktikperiode og markere de skoleperioder med kryds, hvor det pågældende fag bør gennemføres. Hvis en sådan markering skønnes nødvendig, bør der sættes så mange krydser som muligt af hensyn til fleksibilitet for skoler og virksomheder. Da antallet af skoleperioder/praktikperioder ikke ligger fast, kan der i en kolonne også angive fx 1. del og 2. del af hovedforløbet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Industritekniker 6, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Svendeprøven Trin 1, industriassistent For uddannelsen trin 1 industriassistent afholder skolen en prøve i form af et praktisk orienteret projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for trinnet. Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Ved bedømmelsen anvendes bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny svendeprøve Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende praktisk orienterede projektprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 3

4 Trinnene Industritekniker og industritekniker Opgaverne for stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før udlæringsdatoen og aldrig mere end 6 måneder før udlæringsdatoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg 34 uger før svendeprøven samt en lærer (eksaminator) udpeget af skolen. Erhvervsskolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI), kan medtages ved bedømmelsen. Prøverne for de 2 trin gennemføres med de nedenfor anførte varigheder og består af de nævnte elementer: Svendeprøven for trinnet Industritekniker gennemføres inden for en samlet varighed af 82 klokketimer og består af en kombineret teoretisk og praktisk projektprøve, samt en individuel fremstillingsprøve af 24 timers varighed. Trin 2, Industritekniker Varighed: I alt 82 Klokketimer (11 dage) Indhold: Opgavens punkt 1, 2 og 3 nedenfor gennemføres som projektopgave i grupper på op til 4 eksaminander. Opgaven indeholder: 1. Produktionsforberedelse og dokumentation 2. Fremstilling 3. Projektrapport 4. Individuel fremstillingsprøve (24 timer) De enkelte eksaminander gives lejlighed til at udføre opgaveelementer, der afspejler målene for de gennemførte fag. Trin 3, Industritekniker: Varighed: 74 Klokketimer (10 dage) Indhold: 1. Problemformulering 2. Analyse 3. Forslag til procesoptimering, herunder økonomi og investering 4. Projektrapport Opgaven udføres efter en case beskrivelse, baseret på begrundet behov for somlægning i en virksomhed. Skolen skal sikre, at elever, der har behov for det, gennemfører prøverne i henhold til gældende bestemmelser om prøver og eksaminer for erhvervsuddannelseselever med handicap. Rettelse, bedømmelse og karaktergivning Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske og teoretiske prøve. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede under bedømmelsen af prøven. Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne giver de to skuemestre og læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: 4

5 Elevens tekniskfaglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt elevens almenfaglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og dokumentation samt miljø og kvalitetsbevidsthed. De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: Trinnet Industritekniker: Måloverholdelse, funktionalitet og kvalitet Dokumentation (projektrapport, planlægning, arbejdsdeling, tegninger, skitser og anden dokumentation) Selvstændighed, overblik, samarbejdsevne, kommunikation (skriftlig og mundtlig) Helhedsindtryk Individuel fremstillingsprøve Trinnet industritekniker: Udarbejdelse af sbeskrivelse Overholdelse af mål og data Fremlæggelse af dokumentation Helhedsindtryk Samtale med eleven I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse. For trinnet Industritekniker gennemføres samtalen med eleven normalt i forbindelse med eksaminationen af hele projektgruppen. Karakterberegning, trinnet Industritekniker Den projektorienterede prøve bedømmes ud fra en faglig helheldsvurdering af projektet, projektrapporten samt elevens mundtlige redegørelse for fremstillingsforløbet. Karakteren for den enkelte eksaminands præstation i forbindelse med projektopgaven fremkommer ved votering mellem læreren og de to skuemestre. Den individuelle fremstillingsopgave omfatter dels de individuelle dreje og fræseopgaver og desuden alle de produkter, som eleven har bidraget med til projektopgaven. Med produkter menes foruden de fremstillede dele, alle konstruktionsskitser, tegninger, opstillerkort, operationskort, programmer, værktøjs og magasinlister, skæredatakort, målekort samt eventuelle hjælpeværktøjer, der har indgået i projektarbejdet. De individuelle fremstillingsopgaver bedømmes ud fra målfasthed, funktionalitet og kvaliteten af de fremstillede dele og karakteren for den individuelle fremstillingsopgave fremkommer ligeledes ved votering mellem læreren og de to skuemestre. Efter vurderingen af den individuelle prøve foreligger 2 karakterer pr. elev. Den noterede karakter for projektopgaven Karakteren for den individuelle prøve Elevens endelige eksamenskarakter beregnes herefter som følger: Karakteren for projektopgaven * 0,25 + karakteren for den individuelle opgave * 0,75 5

6 Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 6

7 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 11 uger 24 uger 11 uger Materiale og bearbejdningsforståelse (497) rutineret 1 X X X Måleteknik 1. (nyt) begynder 1 X X X Måleteknik 2. (nyt) rutineret 1 X X Teknisk innovation (nyt) rutineret 1 X X X CADteknik, 3D parter (9880) rutineret 1 X X X CADteknik, 3D parter og 2D tegninger (9881) avanceret 1 X X CADteknik avanceret (nyt) rutineret 1 X X CAMteknik, 2D fræsning (9883) begynder 1 X X X CAMteknik, 3D fræsning (nyt) begynder 1 X X CAMteknik, drejning (nyt) rutineret 1 X X CAMteknik, flersidet bearbejdning (nyt) rutineret 2 X X CAMteknik, drejning Cakse (144) rutineret 2 X X Konventionel bearbejdning (9888) rutineret 2 X X X CNCteknik, fræsning 1 (9889) begynder 1 X X X CNCteknik, drejning 1 (9890) rutineret 1 X X X CNCteknik, fræsning 2 (9891) rutineret 1 X X CNCteknik, drejning 2 (9892) rutineret 1 X X CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning (9893) avanceret 1 X X CNCteknik, programmering og opstilling (nyt) rutineret 2 X X (nyt mål) Automation (nyt) rutineret 1 X X 7

8 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 tid stri Assistent Trin 1 Indu i uger Trin 3 Industritekniker Automatisk (512) Avanceret 6,0 X Produktions styring og driftsøkonomi (513) Avanceret 6,0 X CEmærkning (514) Rutineret 1 X FEA (Finite Element Analysis) (493) Rutineret 1 X Robot programmering med vision (515) Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Uger 3 uger 9 uger 2 uger Produktionsfilosofier, definition og anvendelse (181) Rutineret 1 X X Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde (182) Rutineret 1 X X Ledelse ved somlægning (183) Rutineret 1 X X X CAM, komplekse konstruktioner (516) 1 X X CAD, komplekse konstruktioner (517) 1 X X CNC, makroprogrammering (518) 1 X X Optimering af CNCprogrammering (519) Rutineret 1 X X CAD/CAM drejning C og Yakse (520) Avanceret 1 X X CAD/CAM 3D fræsning (525) Avanceret 1 X X CAM, 5 akset bearbejdning (526) Avanceret 1 X X Postprocessorer (527) Rutineret 1 X X X Termisk bearbejdning og sammenføjning (528) Begynder 1 X X X Maskinbygning (529) Rutineret 1 X X Måle og kvalitetsteknik 2 (530) Rutineret 1 X X X Produktionsmodning (532) Rutineret 1 X X X 8

9 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Produktionsoptimering (534) Rutineret 1 X X X Udenlandsk (535) Rutineret 1 X X X Industrielt design (536) Rutineret 1 X X X Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner (6220) Rutineret 2 X X Multitask Simultan bearbejdning (6990) Avanceret 1 X X Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse (6991) 1 X X Probe opmåling af fremstillede emner (8485) Avanceret 2 X X Reverse engineering af eksisterende/modelerede emner (8490) Avanceret 2 X X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi (8493) Avanceret 4 X X Automations projektering robotintegration (8494) Avanceret 1 X X Automations projektering interfacing og (8495) Avanceret 1 X X busstyring CNC, programmering og opstilling II (9011) Avanceret 2 X X Industriteknisk måle og kvalitetsteknik II (9012) Avanceret 1 X X Montage og opretning af komponenter Kulturforståelse på den globale arbejdsplads (9013) Avanceret 1 X X (9014) Avanceret 2 X X X Bearbejdning af vanskelige materialer (10480) Avanceret 2 X X Metrologi med GPS ISO standard matrix (45205) AMU Mål 1 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Fræsning, delehoved (44819) AMU Mål 1 X X X Fræsning, tandhjul (44820) AMU Mål 1 X X X CAM fræsning (2D) på CAD filer (47444) AMU Mål 1 X X X CNC fræsning, programmering og opstilling, 2sidet CNC drejning, programmering og opstilling, 2sidet (47415) AMU Mål 1 X X X (47453) AMU Mål 1 X X X Robotter i industrien for operatører (42838) AMU Mål 0,4 X X X Robotbetjening for operatører (42839) AMU Mål 0,6 X X X Robot, fejlfinding på periferiudstyr operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr operatører (46656) AMU Mål 0,4 X X X (46657) AMU Mål 0,6 X X X Antal ugers valgfri 3 uge i alt 9 uger i alt 2 uger i alt Uddannelsesspecifikke fag Antal ugers valgfag 1 uge i alt 2 uger i alt 2 uger i alt Antal skoleuger i alt 15 uger i alt 20 uger i alt 15 uger i alt 10

11 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præsentationsstandard for til valgt højere niveau tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præsentationsstandard CNC, programmering og Opstilling II (H) Industriteknisk måle og Kvalitetsteknik II (H) Multitask avanceret bearbejdning CAM, komplekse konstruktioner CAD komplekse konstruktioner CNC makroprogrammering Cad, ekspert niveau (H) Avanceret (9011) Avanceret (9012) (6991) (516) (517) (518) (8491) 2,0 CNC, programmering og opstilling Rutineret (502) 1,0 Måleteknik 2. (nyt) 1,0 CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning 1,0 CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning 1,0 CADteknik, 3D parter og 2D tegninger Avanceret (9893) Avanceret (9893) Avanceret (9881) 1,0 CNC, programmering og opstilling Rutineret 2,0 CAD/CAM bearbejdning Avanceret 11

12 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 3,5 uge kortere for trin 1 i forhold til fagrækken i bilag 1. Der er sket afkortning ved at udelade fagene Måleteknik 1, Teknisk Innovation, (9889) CNC teknik, fræsning 1 og (9890) CNC teknik, drejning. 11 uger 24 uger 11 uger Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 11 uger 19 uger 11 uger Materiale og bearbejdningsforståelse (497) rutineret 1 X X X Måleteknik 2. (nyt) rutineret 1 X CADteknik, 3D parter (9880) rutineret 1 X X CADteknik, 3D parter og 2D tegninger (9881) avanceret 1 X CADteknik avanceret (nyt) rutineret 1 X CAMteknik, 2D fræsning (9883) begynder 1 X X CAMteknik, 3D fræsning (nyt) begynder 1 X CAMteknik, drejning (nyt) rutineret 1 X CAMteknik, flersidet bearbejdning (nyt) rutineret 2 X CAMteknik, drejning Cakse (144) rutineret 2 X Konventionel bearbejdning (9888) rutineret 2 X X CNCteknik, fræsning 2 (9891) rutineret 1 X CNCteknik, drejning 2 (9892) rutineret 1 X CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning (9893) avanceret 1 X CNCteknik, programmering og opstilling (nyt) rutineret 2 X (nyt mål) Automation (nyt) rutineret 1 X Produktions styring og driftsøkonomi (513) Avanceret 6,0 X CEmærkning (514) Rutineret 1 X FEA (Finite Element Analysis) (493) Rutineret 1 X Robot programmering med vision (515) Rutineret 1 X 12

13 Fagnavn Valgfri uddannelsesspecifikke fag Produktionsfilosofier, definition og anvendelse Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 tid stri Assistent Trin 1 Indu i uger Trin 3 Industritekniker (181) Rutineret 1 X X (182) Rutineret 1 X X Ledelse ved somlægning (183) Rutineret 1 X X X CAM, komplekse konstruktioner (516) 1 X X CAD, komplekse konstruktioner (517) 1 X X CNC, makroprogrammering (518) 1 X X Optimering af CNCprogrammering (519) Rutineret 1 X X CAD/CAM drejning C og Yakse (520) Avanceret 1 X X CAD/CAM 3D fræsning (525) Avanceret 1 X X CAM, 5 akset bearbejdning (526) Avanceret 1 X X Postprocessorer (527) Rutineret 1 X X X Termisk bearbejdning og sammenføjning (528) Begynder 1 X X X Maskinbygning (529) Rutineret 1 X X Måle og kvalitetsteknik 2 (530) Rutineret 1 X X X Produktionsmodning (532) Rutineret 1 X X X Produktionsoptimering (534) Rutineret 1 X X X Udenlandsk (535) Rutineret 1 X X X Industrielt design (536) Rutineret 1 X X X Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner (6220) Rutineret 2 X X 13

14 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Multitask Simultan bearbejdning (6990) Avanceret 1 X X Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse (6991) 1 X X Probe opmåling af fremstillede emner (8485) Avanceret 2 X X Reverse engineering af eksisterende/modelerede emner (8490) Avanceret 2 X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi (8493) Avanceret 4 X Automations projektering robotintegration (8494) Avanceret 1 X Automations projektering interfacing og (8495) Avanceret 1 X busstyring CNC, programmering og opstilling II (9011) Avanceret 2 X Industriteknisk måle og kvalitetsteknik II (9012) Avanceret 1 X Montage og opretning af komponenter Kulturforståelse på den globale arbejdsplads (9013) Avanceret 1 X (9014) Avanceret 2 X X Bearbejdning af vanskelige materialer (10480) Avanceret 2 X Metrologi med GPS ISO standard matrix (45205) AMU Mål 1 Fræsning, delehoved (44819) AMU Mål 1 X X Fræsning, tandhjul (44820) AMU Mål 1 X X CAM fræsning (2D) på CAD filer (47444) AMU Mål 1 X X CNC fræsning, programmering og opstilling, 2sidet (47415) AMU Mål 1 X X 14

15 Fagnavn CNC drejning, programmering og opstilling, 2sidet Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati Trin 1 Induonsstandard tid stri Assistent i uger (47453) AMU Mål 1 X X Robotter i industrien for operatører (42838) AMU Mål 0,4 X X Robotbetjening for operatører (42839) AMU Mål 0,6 X X Robot, fejlfinding på periferiudstyr operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr operatører (46656) AMU Mål 0,4 X X (46657) AMU Mål 0,6 X X Trin 3 Industritekniker Antal skoleuger i alt Uger 12 uger 19 uger 15 uger Antal ugers valgfri Uddannelsesspecifikke fag 2 uger i alt 7 uger i alt 0 uger i alt Antal ugers valgfag 1 uge i alt 2 uger i alt 15

16 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præstationsstandard for til valgt højere niveau tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard CNC, programmering og Opstilling II (H) Industriteknisk måle og Kvalitetsteknik II (H) Multitask avanceret bearbejdning CAM, komplekse konstruktioner CAD komplekse konstruktioner CNC makroprogrammering Cad, ekspert niveau (H) Avanceret (9011) Avanceret (9012) (6991) (516) (517) (518) (8491) 2,0 CNC, programmering og Rutineret opstilling (502) 1,0 Måleteknik 2. (nyt) 1,0 CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning 1,0 CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning 1,0 CADteknik, 3D parter og 2D tegninger Avanceret (9893) Avanceret (9893) Avanceret (9881) 1,0 CNC, programmering og opstilling Rutineret 2,0 CAD/CAM bearbejdning Avanceret 16

17 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. Af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnavn Præstations standard Faget bidrager til følgende kompetencemål tid i uger Trin 1 Industri Assistent Trin 3 Industritekniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 15 uger 20 uger 15 uger Materiale og bearbejdningsforståelse (nyt) avanceret 1 X X X Måleteknik 1. (9897) rutineret 1 X X X Måleteknik 2. (9898) avanceret 1 X X X Teknisk innovation (9592) avanceret 1 X X X CADteknik, 3D parter (9880) rutineret 1 X X X CADteknik, 3D parter og 2D tegninger (9881) avanceret 1 X X X CADteknik avanceret (9882) avanceret 1 X X CAMteknik, 2D fræsning (9883) begynder 1 X X X CAMteknik, 3D fræsning (106) rutineret 1 X X CAMteknik, drejning (9885) avanceret 1 X X X CAMteknik, flersidet bearbejdning (129) avanceret 2 X X CAMteknik, drejning Cakse (144) rutineret 2 X X X Konventionel bearbejdning (9888) rutineret 2 X X X CNCteknik, fræsning 1 (9889) begynder 1 X X X CNCteknik, drejning 1 (9890) rutineret 1 X X X CNCteknik, fræsning 2 (9891) rutineret 1 X X X CNCteknik, drejning 2 (9892) rutineret 1 X X CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning (9893) avanceret 1 X X CNCteknik programmering og opstilling 2 X X 1. (9894) avanceret Automation (9899) avanceret 1 X X Automatisk (512) Avanceret 6,0 X 17

18 Fagnavn Præstations standard Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 tid Industri i uger Assistent Trin 3 Industritekniker Produktions styring og driftsøkonomi (513) Avanceret 6,0 X CEmærkning (514) Rutineret 1 X FEA (Finite Element Analysis) (493) Rutineret 1 X Robot programmering med vision (515) Rutineret 1 X Robot programmering med vision (515) Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Produktionsfilosofier, definition og anvendelse (181) Rutineret 1 X X Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde (182) Rutineret 1 X X Ledelse ved somlægning (183) Rutineret 1 X X X CAM, komplekse konstruktioner (516) 1 X X CAD, komplekse konstruktioner (517) 1 X X CNC, makroprogrammering (518) 1 X X Optimering af CNCprogrammering (519) Rutineret 1 X X CAD/CAM drejning C og Yakse (520) Avanceret 1 X X CAD/CAM 3D fræsning (525) Avanceret 1 X X CAM, 5 akset bearbejdning (526) Avanceret 1 X X Postprocessorer (527) Rutineret 1 X X X Termisk bearbejdning og sammenføjning (528) Begynder 1 X X X Maskinbygning (529) Rutineret 1 X X Måle og kvalitetsteknik 2 (530) Rutineret 1 X X X Produktionsmodning (532) Rutineret 1 X X X Produktionsoptimering (534) Rutineret 1 X X X Udenlandsk (535) Rutineret 1 X X X Industrielt design (536) Rutineret 1 X X X 18

19 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 tid Industri i uger Assistent Præstations standard (6220) Rutineret 2 X X Trin 3 Industritekniker Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner Multitask Simultan bearbejdning (6990) Avanceret 1 X X Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse (6991) 1 X X Probe opmåling af fremstillede emner (8485) Avanceret 2 X X Reverse engineering af eksisterende/modelerede emner (8490) Avanceret 2 X X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi (8493) Avanceret 4 X X Automations projektering robotintegration (8494) Avanceret 1 X X Automations projektering interfacing og (8495) Avanceret 1 X X busstyring CNC, programmering og opstilling II (9011) Avanceret 2 X X Industriteknisk måle og kvalitetsteknik II (9012) Avanceret 1 X X Montage og opretning af komponenter (9013) Avanceret 1 X X Kulturforståelse på den globale arbejdsplads (9014) Avanceret 2 X X X Bearbejdning af vanskelige materialer (10480) Avanceret 2 X X Metrologi med GPS ISO standard matrix (45205) AMU Mål 1 X Fræsning, delehoved (44819) AMU Mål 1 X X X Fræsning, tandhjul (44820) AMU Mål 1 X X X CAM fræsning (2D) på CAD filer (47444) AMU Mål 1 X X X CNC fræsning, programmering og (47415) AMU Mål 1 X X X 19

20 Fagnavn opstilling, 2sidet CNC drejning, programmering og opstilling, 2sidet Præstations standard Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 tid Industri i uger Assistent Trin 3 Industritekniker (47453) AMU Mål 1 X X X Robotter i industrien for operatører (42838) AMU Mål 0,4 X X X Robotbetjening for operatører (42839) AMU Mål 0,6 X X X Robot, fejlfinding på periferiudstyr operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr operatører (46656) AMU Mål 0,4 X X X (46657) AMU Mål 0,6 X X X Antal skoleuger i alt Uger 12 uger 19 uger 15 uger Antal ugers valgfri Uddannelsesspecifikke fag 2 uger i alt 7 uger i alt 0 uger i alt Antal ugers valgfag 1 uge i alt 1 uge i alt 2 uger i alt 20

21 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk Præstations standard CADteknik III CNCteknik, Programmering og opstilling 2. CAD, ekspert (H) CAM, ekspert (H) (10184) (10183) (8491) (8492) 1 CAD teknik II Avanceret (9882) 1 CNCteknik, Programmering og opstilling 1. Avanceret (9894) 2 CADteknik avanceret Avanceret (9882) 2 CAMTeknik flersidet bearbejdning Avanceret (9886) 21

22 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 3,5 uge kortere for trin 1 i forhold til fagrækken i bilag 1. Der er sket afkortning ved at udelade fagene Måleteknik 1, Teknisk innovation, CNC teknik, fræsning 1, CNC teknik, drejning 1 Om EUV [Såfremt FU ønsker at indsætte tekst om EUVforløb, indsættes tekst her] Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 11.5 uger 16 uger Materiale og bearbejdningsforståelse (nyt) avanceret 1 X X X Måleteknik 2. (9898) avanceret 1 X X X CADteknik, 3D parter (9880) rutineret 1 X X X CADteknik, 3D parter og 2D tegninger (9881) avanceret 1 X X X CADteknik avanceret (9882) avanceret 1 X X CAMteknik, 2D fræsning (9883) begynder 1 X X X CAMteknik, 3D fræsning (106) rutineret 1 X X CAMteknik, drejning (9885) avanceret 1 X X X CAMteknik, flersidet bearbejdning (129) avanceret 2 X X CAMteknik, drejning Cakse (144) rutineret 2 X X X Konventionel bearbejdning (9888) rutineret 2 X X X CNCteknik, fræsning 2 (9891) rutineret 1 X X X CNCteknik, drejning 2 (9892) rutineret 1 X X CNCteknik, 5akset flersidet bearbejdning 1 X X (9893) avanceret CNCteknik programmering og opstilling 1. (9894) avanceret 2 X X 22

23 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Sagsnr.: S.541 Trin 1 In tid dustri Assi i uger stent Automation (9899) avanceret 1 X X Automatisk (512) Avanceret 6,0 X Produktions styring og driftsøkonomi (513) Avanceret 6,0 X CEmærkning (514) Rutineret 1 X FEA (Finite Element Analysis) (493) Rutineret 1 X Robot programmering med vision (515) Rutineret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Produktionsfilosofier, definition og anvendelse (181) Rutineret 1 X X Styring og planlægning af vedligeholdelsesarbejde (182) Rutineret 1 X X Ledelse ved somlægning (183) Rutineret 1 X X X CAM, komplekse konstruktioner (516) 1 X X CAD, komplekse konstruktioner (517) 1 X X CNC, makroprogrammering (518) 1 X X Optimering af CNCprogrammering (519) Rutineret 1 X X CAD/CAM drejning C og Yakse (520) Avanceret 1 X X CAD/CAM 3D fræsning (525) Avanceret 1 X X CAM, 5 akset bearbejdning (526) Avanceret 1 X X Postprocessorer (527) Rutineret 1 X X X Termisk bearbejdning og sammenføjning (528) Begynder 1 X X X Maskinbygning (529) Rutineret 1 X X Måle og kvalitetsteknik 2 (530) Rutineret 1 X X X Produktionsmodning (532) Rutineret 1 X X X Produktionsoptimering (534) Rutineret 1 X X X Udenlandsk (535) Rutineret 1 X X X 23

24 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard tid i uger Trin 1 Industri Assistent Industrielt design (536) Rutineret 1 X X X Bearbejdningsteknik, drejning af komplekse emner (6220) Rutineret 2 X X Multitask Simultan bearbejdning (6990) Avanceret 1 X X Multitask bearbejdning, avanceret anvendelse (6991) 1 X X Probe opmåling af fremstillede emner (8485) Avanceret 2 X X Reverse engineering af eksisterende/modelerede emner (8490) Avanceret 2 X X Højhastighedsbearbejdning med robotteknologi (8493) Avanceret 4 X X Automations projektering robotintegration (8494) Avanceret 1 X X Automations projektering interfacing og (8495) Avanceret 1 X X busstyring CNC, programmering og opstilling II (9011) Avanceret 2 X X Industriteknisk måle og kvalitetsteknik II (9012) Avanceret 1 X X Montage og opretning af komponenter (9013) Avanceret 1 X X Kulturforståelse på den globale arbejdsplads (9014) Avanceret 2 X X X Bearbejdning af vanskelige materialer (10480) Avanceret 2 X X Metrologi med GPS ISO standard matrix (45205) AMU Mål 1 X Fræsning, delehoved (44819) AMU Mål 1 X X X Fræsning, tandhjul (44820) AMU Mål 1 X X X CAM fræsning (2D) på CAD filer (47444) AMU Mål 1 X X X 24

25 Fagnavn CNC fræsning, programmering og opstilling, 2sidet CNC drejning, programmering og opstilling, 2sidet Præstationsstandard (47415) AMU Mål 1 X X X Sagsnr.: S.541 Trin 1 In tid dustri Assi i uger stent Faget bidrager til følgende kompetencemål (47453) AMU Mål 1 X X X Robotter i industrien for operatører (42838) AMU Mål 0,4 X X X Robotbetjening for operatører (42839) AMU Mål 0,6 X X X Robot, fejlfinding på periferiudstyr operatører Robot, montage/betjening periferiudstyr operatører (46656) AMU Mål 0,4 X X X (46657) AMU Mål 0,6 X X X Antal skoleuger i alt Uger 12 uger 19 uger 15 uger Antal ugers valgfri Uddannelsesspecifikke fag 2 uger i alt 7 uger i alt 0 uger i alt Antal ugers valgfag 1 uge i alt 1 uge i alt 2 uger i alt 25

26 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et til valgt højere præstationsniveau. Fagnavn Præstationsstandard for tilvalgt højere niveau tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Obligatorisk præstationsstandard CADteknik III CNCteknik, Programmering og opstilling 2. CAD, ekspert (H) CAM, ekspert (H) (10184) (10183) (8491) (8492) 1 CAD teknik II Avanceret (9882) 1 CNCteknik, Programmering og opstilling 1. Avanceret (9894) 2 CADteknik avanceret Avanceret (9882) 2 CAMTeknik flersidet bearbejdning Avanceret (9886) 26

27 SKEMA 4 EUX I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, EUX. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på EUX. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en EUX elev. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om EUX Der er EUX for Trinnet Industritekniker. Jf. skemaet på s.2 bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode med de resterende 7.6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem EUX og EUD. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Fagnavn tid 1. Skoleperiode 2. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode Der indsættes én række pr. fag Antal uger Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Dansk A 155 t / 6,2 uger X X X X Matematik B 125 t / 5 uger X X X Teknikfag A 175 t / 7 uger X Fysik B 90 t / 3,6 uger X X Engelsk B 120 t / 4,8 uger X X X Kemi C 60 t /2,4 uger X X Valgfag (matematik A) 100 t / 4,0 uger X X Større skriftlig opgave 25 t / 1,0 uger X Eksamensprojekt 15 t / 0,6 uge X Antal skoleuger i alt 34,6 uger 27

28 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Sagsnr.: S.541 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 Industri assistent Trin 2 Industritekniker Trin 3 Industritekniker Dokumentation Udføre enkle arbejdstegninger, materialelister og anden dokumentation ved hjælp af CAD anlæg i overensstemmelse med gældende normer og standarder for afbildning, tolerancer og målsætning, Konventionel Spåntagende bearbejdning Eleven kan under hensyn til egen og andres sikkerhed planlægge, opstille og udføre spåntagende bearbejdning på konventionelle drejebænke og fræseer Planlægning Eleven kan ud fra emnetegning, operationsplanlægge og selvstændigt udføre fremstilling af emner til arbejdsgrad IT 8 på konventionelle værktøjser. Drejning Eleven kan udføre langs plan og konusdrejning samt udboring, stikning, gevindskæring, boring og rivning. Eleven kan endvidere udføre de til drejeopgaverne nødvendige matematiske beregninger. Fræsning Eleven kan udføre plan, spor, delings og faconfræsning. Eleven kan endvidere udføre de til fræseopgaverne nødvendige matematiske beregninger. Datastyret Bearbejdning programmering Eleven kan udføre programmering og indlæsning af programmer til enkle bearbejdningsopgaver på datastyrede værktøjser. 11, 16, 22 x x x 9 x x x 9, 10, 20 x x x 9, 10, 17, 20 x x x 9, 10, 17, 20 x x x 15, 16, 20 x x x 28

29 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 Trin 2 Industri Industritekniker assistent Trin 3 Industritekniker Datastyret Bearbejdning betjening Eleven kan opstille og indkøre enkle emner til på datastyrede værktøjser. Kvalitet Udvise generel kvalitetsbevidsthed ved udførelse af fremstillingsopgaver og herunder, ved anvendelse af skydelære og mikrometermåleværktøj, foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser Dokumentation Eleven kan udarbejde stegninger og fremstille korrekte operationsbeskrivelser indeholdende de valgte spåntagende værktøjer samt tilhørende skæredata. Planlægning Eleven kan ud fra emnetegning, operationsplanlægge og selvstændigt udføre fremstilling af emner til arbejdsgrad IT 7 på CNC styrede værktøjser. Datastyret Bearbejdning programmering Eleven kan anvende faste bearbejdningscykler til programfremstilling og i øvrigt beregne talpars koordinater ved hjælp af trigonometriske funktioner. Program konstruktion Eleven kan konstruere 3D parter og udlægge værktøjsbaner på 3D parter, ved hjælp af et CAM system Datastyret Bearbejdning betjening Eleven kan betjene, opstille og indkøre emner til på CNC styrede værktøjser samt optimere et NCprogram til 15, 16, 20 x x x 13, 19 x x x 19 x x 15, 16, 20 x x 15, 16, 20 x x 16, 20 x x 16, 20 x x 29

30 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Trin 1 Trin 2 Industri Industritekniker assistent Trin 3 Industritekniker Kvalitet Eleven kan ved anvendelse af både faste og stilbare måleværktøjer selvstændigt foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser, herunder også udføre dokumentations arbejde i måleog kvalitets rapportering Maskinteknik Eleven kan planlægge og udføre opbygning, reparation og vedligeholdelse af komponenter, styringer, er og anlæg Produktteknologi og steknik Eleven kan udføre produktudvikling, smodning og procesoptimering rettet mod alle former for datastyret og konventionel spåntagende bearbejdning af emner. Produktions og økonomistyring Eleven kan medvirke ved projektledelse af større sammenhængende fremstillings eller udviklingsprojekter. Eleven kan udarbejde s og økonomistyringsgrundlag for større sammenhængende fremstillings eller udviklingsprojekter. 13, 19 x x 18, 21 x x 22, 24 x 23 x 30

31 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 14 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUXelever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 EUV3 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksenelever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksenelever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. Voksenelever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil 31

32 Elevtype Uddybning svare til praktikperioden for de unge. EUX MEST PREUD EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en sskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af EUXforløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og sskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og sskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 32

33 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag på disse elevtype grupperingen vil fagrækken ikke være synligt i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes på elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå ud fra man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen der skal have det pågældende fag. Der er ikke i eudadm.dk sat regel for hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksom på, er der ikke udarbejdet voksen er det frit for den enkelte skole, at bestemme hvor de 10 % reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 33