Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen."

Transkript

1 Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren har været inhabil ved salget erhvervsgrunde tilhørende kommunen, at kommunen ikke omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997, og at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. «brevdato» Statsforvaltning Hovedstadens brev til et byrådsmedlem STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E De har ved breve af 19. april 2006, 5. september 2006 og 28. september 2006 på vegne af Venstres Byrådsgruppe i Allerød Kommune anmodet statsamtet om at tage stilling til en række forhold. Ved brev af 3. juli 2006 har statsamtet taget stilling til borgmesterens habilitet i forbindelse med leje og køb af et nyt rådhus, offentliggørelse af fortegnelser og beslutningsprotokoller vedrørende sager, som er behandlet for lukkede døre, før kommunen ændrede praksis for offentliggørelse og sikring af personfølsomme og andre fortrolige oplysninger på rådhuset. Spørgsmålet om borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, kunne ved denne lejlighed ikke behandles. Der er efterfølgende indhentet en udtalelse fra kommunen herom. I brev af 5. september 2006 har De peget på kommunens omgåelse og manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse salg af to erhvervsgrunde til Kjeld Schouboe i henholdsvis 1997 og 2001, samt borgmesterens inhabilitet ved sin engagement i de indledende møder vedr. salget og ved sin deltagelse i økonomiudvalget og byrådsmødet ved behandlingen af sagen KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen Hovedstaden har nu afsluttet behandlingen af de forskellige spørgsmål i sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af

2 gelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen om donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien eller sagsbehandlingen i øvrigt. Statsforvaltningen finder ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. Statforvaltningen finder, at Borgmester Eva Nejstgaard har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Imidlertid finder statsforvaltningen ikke, at kommunen omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Endelig finder statsforvaltningen, at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalel - sen, hvori de relevante retsregler refereres. Endvidere beklager statsforvaltningen den lange sagsbehandlingstid over for Dem. Klagen Borgmesterens habilitet ved tillægsbevilling til katastrofeofrene Ved brev af 19. april 2006 har De anmodet statsamtet om at tage stilling til, om borgmesteren i Allerød Kommune var inhabil, da Allerød Byråd på byrådsmødet den 19. januar 2005 besluttede at meddele en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, og ved den sagsbehandling, som førte frem til beslutningen. De har oplyst, at borgmesterens ægtefælle er et fremtrædende medlem af Rotary og blandt andet har indtaget posten som guvernør, men at borgmesteren ikke erklærede sig inhabil, hverken i forbindelse med sagsforberedelsen eller selve afstemningen. De har i brev af 28. september 2006 til statsamtet på vegne af Venstres byrådsgruppes anført, at beslutningen om at meddele tillægsbevilling på kroner er problematisk. Ved behandlingen af tillægsbevillingen blev det udtrykkeligt tilkendegivet, at pengene skulle gives til ka- SIDE 2

3 tastrofeofrene via Rotary i Allerød. Borgmester Eva Nejstgaards mand Flemming Nejstgaard er et fremtrædende medlem af Rotary, og han har derfor en temmelig åbenlys interesse i, det er Rotary, der var formidler af pengene. De har i den sammenhæng sået tvivl om, hvorvidt donationen ville have fundet sted, såfremt Flemming Nejstgaard som medlem af Rotary ikke havde haft en interesse i at kunne være formidler af det store beløb. Endvidere har De anført, at det er borgmester Eva Nejstgaards opfattelse, at der ville have foreligget inhabilitet, såfremt det var Rotary, der var modtager af pengene. Imidlertid mener De, at det er en misforståelse, og at Eva Nejtsgaard var inhabil, fordi hun ved afgørelsen om at give penge til Indonesien via Rotary Allerød uundgåeligt måtte blive stærkt påvirket af, at bevillingen ville kaste glans over Rotary og over Flemming Nejstgaard. I det omhandlede brev har De i den sammenhæng rejst tvivl om, hvorvidt dansk kommunalbestyrelse kan drive nødhjælpsarbejde. Borgmesterens inhabilitet ved kommunens handler med Kjeld Schouboe I Deres brev af 5. september 2006 har De anført, at efter Venstres byrådsgruppens opfattelse har borgmester Eva Nejstgaard, ved at undlade at gøre opmærksom på sit nære personlige venskab med Kjeld Schouboe, været systematisk inhabil i forhold til samtlige Allerød Kommunes transaktioner med Kjeld Schouboe gennem en periode på 8 år. Blandt de transaktioner har De nævnt salget af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Vedr. salget af grunden i 1997 matr. nr. 12-b, Kollerød, Lynge har De angivet en oversigtsmæssig redegørelse for forløbet: Ved brev af 8. juli 1996 til Allerød Kommune om at reservere en byggegrund, som nærmere defineres i et bilag til brevet. Kjeld Schouboe anfører, at arealet ligger på en højderyg, hvilket indebærer ekstraomkostninger, som der bør tages højde for ved forhandling af salgspris. Ved brev af 27. august 1996 til Kjeld Schouboe meddeler borgmester Eva Nejstgaard, at Økonomiudvalget har imødekommet ønsket om reservation af det anførte grundareal. Det fremgår af notat dateret 4. november 1997, at køber har rejst indsigelse om prisen som følge af betydelige muldlag/fyldlag og betydelige højdeforskelle. Det hedder i notatet, at Allerød Kommune SIDE 3

4 er klar over, at disse forhold medfører ekstraomkostninger for køber. Ved fastsættelse af den udbudte pris er der derfor taget højde for disse forhold. Det bemærkes videre, at ekstraomkostningerne kan mindskes (bortsalg af muldjord og deponering af jord på kommunens arealer). På den baggrund afvises et nedslag i prisen. På møde den 5. november 1997 fastholder Økonomiudvalget prisen på 355 kr./m². I håndskrevet notat dateret den 12. november 1997 hedder det følgende: Accept fra Kjeld Schouboe på køb af grunden i Engholm-området. Grundens areal: m². Annoncering nov Byrådet decembermødet Ved brev af 12. november 1997 til lokalavisen Allerød nyt indrykker Allerød Kommune en annonce om salg af grundarealet. Arealet udbydes til en pris på 355 kr./m², svarende til en samlet købesum på kr. Salget godkendes på Økonomiudvalgets møde den 10. december Endvidere har De anført, at det fremgår af sagsakterne, at borgmester Eva Nejstgaard har været stærkt involveret i salget af matr. nr. 12-b, Kollerød By. På grundlag heraf og Statsamtets Københavns afgørelse af 10. november 2005, er De af den opfattelse, at borgmester Eva Nejstgaard var inhabil. Kommunens omgåelse af udbudsbekendtgørelsen Herudover har De anført, at det håndskrevne notat af 12. november 1997 indikerer, at aftale om salg i realiteten allerede var indgået inden arealet blev udbudt offentligt. I så fald er der tale om en omgåelse af udbudsbekendtgørelsen, som har til formål at sikre, at kommunen opnår den bedst mulige pris, således at ingen privatpersoner begunstiges. De finder således, at omgåelsen af udbudsbekendtgørelsen forekommer særligt bekymrende, fordi køber dels er nær ven af borgmester Eva Nejstgaard, dels har et nært samarbejde med borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle. I forlængelse heraf har De oplyst, at i 1997 var borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle Flemming Nejstgaard revisor for Kjeld Schouboes virksomhed. For så vidt angår salg af erhvervsgrund i 2001 matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge har De anført, at i 2001 indledes forhandlinger om salg af et grundstykke på knapt m² fra Allerød Kommune til Kjeld Schouboe. Arealet er beliggende umiddelbart op ad det oprindeligt købte areal. SIDE 4

5 Det fremgår af Deres brev af 5. september 2006, at arealet er udbudt til 450 kr./m² svarende til en pris på kr. Videre fremgår heraf, at på et møde den 6. december 2001 mellem Kjeld Schouboe og kommunen, herunder ved Eva Nejstgaards deltagelse, byder Kjeld Schouboe, under henvisning til bortkørsel af m³ rå-/fyldjord før byggeri kan påbegyndes uden ekstrafunderingsudgifter, kr. Det forekommer Dem således overraskende, at Allerød Kommune ved salg af det første jordstykke var klar over de særlige forhold, der gælder for området (jordlag og højdeforskelle) og havde taget højde for dette ved prisfastsættelsen. Hvorimod Allerød Kommune ved det efterfølgende salg af naboarealet ikke skulle have været klar over disse forhold, hvorfor borgmester Eva Nejstgaard fandt det berettiget at forhandle salgsprisen 14,5 % ned. De har i den forbindelse anført, at prisnedslaget på kr. svarende til 14,5 % af den oprindelig pris er begrundet i ekstraomkostninger forbundet med bebyggelse af arealet. Ekstraomkostningerne er udelukkende baseret på informationer fremskaffet af køber Kjeld Schouboe. Ekstraomkostningerne til bortkørsel af jord opstår alene, såfremt der bygges på arealet uden anlæggelse af kælder. De angivne omkostninger er således entydigt knyttet til købers valg af form for byggeri (kælderløst byggeri). Sådanne omkostninger afholdes normalt af køber selv. Prisnedslaget fremstår derfor ikke som sagligt, og det indebærer en økonomisk berigelse af køber på sælgers bekostning. De har i brevet oplyst, at arealet blev solgt til Kjeld Schouboe, uden at der blev foretaget udbud, således som det kræves i udbudsbekendtgørelsen. De har i den sammenhæng anført, at Allerød Kommune er forpligtet til at søge at sælge til højest mulige pris. Hvor der er tale om salg af en grund til en virksomhed beliggende på en nabogrund, der har et konkret og aktuelt behov for at erhverve netop denne kommunale ejendom med henblik på udvidelse af virksomheden, er det muligt at undlade at foretage offentligt udbud. Fritagelse er imidlertid kun muligt, såfremt det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at foretage offentligt udbud af ejendommen. Videre fremgår af brevet, at det således er Venstres byrådsgruppes opfattelse, at Allerød Kommune har omgået kravet om at foretage offentligt udbud af arealet. Dette forhold er i sig selv kritisabelt, idet kommunen derved afskar sig fra at sikre, at man opnåede den bedst mulige pris det på det pågældende jordstykke. Det må videre konstateres, at kommunen ikke ses at have krævet beta- SIDE 5

6 ling for de liebhaverkvaliteter, som matr. nr. 12-l, Kollerød By har haft hos Kjeld Schouboe. Tværtimod har man solgt arealet til en pris, der ligger over en halv million kroner (14,5 %) under den pris, som Allerød Kommune selv mente, at arealet var værd. Kommunes udtalelse Allerød Kommune har på baggrund af statsamtets skrivelse af 3. juli 2006 behandlet sagen på byrådsmødet den 20. september 2006 og har i brev af 26. september 2006 bl.a. udtalt følgende: Byrådet besluttede den 19. januar 2005 enstemmigt at bevillige kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød. Hjælpen blev givet til ofrene for katastrofen i Indonesien og ikke til Rotary Allerød, hvis rolle alene var at videreformidle hjælpen. Beløbet blev direkte bankoverført fra Allerød Kommunen til en statskontrolleret konto i Indonesien, og Rotary Allerød havde ingen muligheder for selv at disponere over midlerne. Denne fremgangsmåde blev valgt for at undgå administrationsomkostninger i forbindelse med donationen. Borgmester Eva Nejstgaard har været hørt i forbindelse med henvendelsen fra Tilsynet, og oplyser i den forbindelse, at det er korrekt at hendes ægtefælle er medlem af Rotary Allerød. Men da beløbet ikke blev givet eller doneret til Rotary Allerød har borgmester Eva Nejstgaard ikke ment, at hun eller hendes ægtefælle havde en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, som gjorde, at hun skulle have været inhabil i forbindelse med økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Kommunen har på baggrund af statsamtets anmodning den 21. december 2006 udtalt følgende: Vedrørende borgmester Eva Nejstgaards inhabilitet i forbindelse med forhandlinger om salg af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge henvises til tidligere afgørelse fra Tilsynet vedrørende borgmesterens inhabilitet i forbindelse med Allerød Kommunes leje af Crimphuset. Allerød Kommune har ikke yderligere bemærkninger. Vedrørende hvorvidt udbudsbekendtgørelsen var overholdt ved salg i 1997 af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 kan oplyses følgende: I forbindelse med kommunens erhvervelse af ervhvervsarealer anvendes normalt følgende procedure, SIDE 6

7 Henvendelse fra potentiel køber herunder beskrivelse af virksomhed, ønsker for byggeri, logistik m.m. Køber orienteres om kommunens generelle vilkår ved salg af arealer bl.a. at arealer sælges uden ansvar for arealets bæreevne og kommunens prisforlangende i forhold til skønnet markedsværdi. Økonomiudvalgets accept til indledning af egentlige forhandlinger om salg af areal indhentes. Salgsforhandlinger/undersøgelser indledes køber anmodes bl.a. om, forud for annoncering og afgivelse af bud, at foretage egne geotekniske undersøgelser af arealet for afklaring af evt. prisnedslag for ekstrafunderingsudgifter. Når der foreligger afklaring af påtænkt byggeri og arealets bæreevne annonceres i henhold til Udbudsbekendtgørelsen Køber har mulighed for at afgive bud Økonomiudvalget vurderer de indkomne bud og indstiller til byrådet på hvilke vilkår der evt. kan indgås handel Byrådet beslutter at indgå handel på vilkår som bud eller opstiller vilkår for uoverensstemmende accept Køber tiltræder evt. uoverstemmende accept Handlen gennemføres Ved slag af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 er denne procedure anvendt. Ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 er samme procedure fulgt, dog er der ikke forinden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det modtagne bud foretaget annoncering. I samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Kommunen er på baggrund af statsforvaltningens skrivelse af 19. april 2007 fremkommet med følgende udtalelse: Salget af matr. nr. 12-b Kollerød By, Lynge Procedure Ved salget er fulgt samme procedure som beskrevet i den tidligere fremsendte redegørelse. Forvaltningen er af den opfattelse at udbudsbekendtgørelsen er fulgt og at den valgte procedure sikrer udbudsbekendtgørelsens formål at der ved salg af kommunale ejendomme opnås markedsværdien... Notat af 12. november 1997 Notatet er et udtryk for en afslutning af de forhandlinger der er foregået mellem parterne forud for det egentlige udbud, modtagelse af købstilbud og endelige politisk behandling SIDE 7

8 som beskrevet i vores procedure. Forud for annoncering er over en periode drøftet overordnede vilkår for eventuel handel med interessent Kjeld Schouboe herefter er annoncering sket i henhold til udbudsbekendtgørelsens retningslinier om frister, annoncering m.m.. Notatet er ikke udtryk for endelig aftale mellem parterne men en tilkendegivelse af at der mellem parterne er enighed om vilkår for eventuel handel. Annonce er som det fremgår af bilag i sagen dateret indrykket i såvel Allerød Nyt og månedsbladet Markedsoversigten budfrist 2. december Der blev ikke modtaget øvrige bud hvilket er sædvanligt på denne type af udbud. Brev af 27. august 1996 På baggrund af henvendelse fra Kjeld Schouboe og indledende forhandlinger om eventuelt salg af areal til Kjeld Schouboe meddeler Økonomiudvalget på møde den reservation af et ca m² stort areal i det nye Engholm Erhvervsområde. Reservationen meddeles Kjeld Schouboe i brev af 27. august Reservation omhandler alene størrelse af areal og reservationsperiode og var tidsbegrænset frem til 1. juni Brevet er ikke udtryk for endelig aftale om salg, pris og øvrige vilkår. Ej heller forkøbsret. Samtlige sagsakter vedrørende forhandlinger og salg vedlagt. Besvarelse vedr. 12-l Kollerød By, Lynge Ved salg i december 2001 var Engholm Erhvervsområde under etablering det var gode år for salg af arealer til erhvervsbyggeri og kommunens udbudspris pr. m² var hævet til 450 kr. Flere arealer i Engholm Erhvervsområde var i perioden udbudt og annoncering fandt løbende sted i Allerød Nyt, Frederiksborg Amts avis og månedsbladet Erhvervsmagasinet. I den konkrete handel blev det som led i de indledende forhandlinger herunder geotekniske undersøgelser - dokumenteret, at der på arealet var behov for betydelig ekstrafundering. Kommunens Tekniske afdeling har i notat af 12. december 2001 analyseret resultat af den geotekniske rapport og redegjort for, at et prisnedslag på kr. ikke er urimeligt. På denne baggrund blev der opnået enighed mellem parterne om et prisnedslag ved eventuelt salg på kr. pr. SIDE 8

9 m² minus prisnedslag kr. for skønnede ekstrafunderingsudgifter. I den konkrete sag er der ikke foretaget annoncering. Kommunen er dog af den opfattelse, at udbudsbekendtgørelsens formål at sikre markedsværdien for et areal er sikret ved at der i perioden 1999 og frem til salget, er solgt tilsvarende arealer i området, hvilket fremgår af den tidligere fremsendte skematiske oversigt over salg, arealer og priser i Engholm Erhvervsområde. Herudover har kommunens ledige erhvervsarealer løbende været offentliggjort i månedsbladet Markedsoversigten og dermed været synlige for øvrige interessenter.... Det skal i øvrigt bemærkes, at samtlige af kommunens salg af erhvervsjord er sket på baggrund af aktive henvendelser fra interesserede virksomheder / virksomhedsindehavere. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmel - se med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: SIDE 9

10 1. Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde 4. Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen, jf. 14, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet, jf. 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov. Den kommunale styrelseslov indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et medlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål må afgøres ud fra forvaltningslovens regler om inhabilitet. Regler herom findes i forvaltningslovens kapitel 2. Beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabil er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem som inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. Den omstændighed, at der i kommunalbestyrelsen er enighed om en sags afgørelse, har ingen indflydelse på afgørelsen af spørgsmålet om et medlems habilitet og kan ikke begrunde, at der anlægges en mere lempelig vurdering af habilitetsspørgsmålet, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Jurist-og Økonomforbundets Forlag 2004, side 64. Det fremgår af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis SIDE 10

11 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 2, foreligger der dog ikke inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Interessens karakter eller styrke er udtryk for en væsentlighedstærkel eller bagatelgrænse. Selv om en vis relation til sagen vil kunne konstateres eller konstrueres, kan der dog være tale om en så beskeden eller fjerntliggende interesse at inhabilitet ikke bør statueres, jf. Hans Gammetoft-Hansen Forvaltningsret, 2. udgave, side Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Der er herved lagt vægt på, at hverken Flemming eller Eva Nejstgaard har haft en økonomisk interesse i sagen, og at den mulige prestigemæssige interesse for Flemming Nejstgaard og Rotary Allerød i forbindelse med videreformidlingen af donationen ikke efter Statforvaltningen opfattelse er en sådan omstændighed, der er egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed. 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde Indenrigsministeriet har i skrivelse af 16. januar 1985 udtalt følgende: I skrivelse af 6. december 1984 (00.01Ø49) har Silkeborg kommune anmodet om indenrigsministeriets udtalelse om, hvorvidt en kommune lovligt kan yde støtte til den landsdækkende indsamling, som Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors har indledt for at skaffe midler til hjælpearbejdet i en SIDE 11

12 række tørkeramte lande i Afrika. Det er i denne forbindelse oplyst, at landsindsamlingen Afrika sulter har søgt Silkeborg kommune om støtte til de to organisationers indsamling, og at en byrådsgruppe har stillet forslag om ydelse af et nærmere angivet beløb hertil. Forelæggelsen for indenrigsministeriet angår alene spørgsmålet om lovligheden af en eventuel beslutning om at yde bidrag til det nævnte formål. I denne anledning skal man meddele, at et kommunalt bidrag til humanitære hjælpeaktioner uden for landets grænser ikke kan anses for stridende mod kommunalretten under forudsætning af, at bidraget udbetales til en humanitær hjælpeorganisation, der sikrer, at hjælpen fordeles på upartisk vis og i overensstemmelse med det humanitære formål, samt under forudsætning af, at bidraget ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse. En eventuel kommunalbestyrelsesbeslutning om at yde bidrag til det omhandlede formål vil således ikke kunne anses for ulovlig. På baggrund af Indenrigsministeriets skrivelse og det forhold, som donationen fandt sted under, herunder beløbets bankoverførsel fra Allerød Kommune til en statskontrolleret konto i Indonesien og uden nogen form for politisk meningstilkendegivelse, finder Statsforvaltningen ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde Idet det lægges til grund, at de forhold - som førte til, at statsamtet den 10. november 2005 udtalte, at borgmesteren var inhabil ved behandlingen og beslutningen om indgåelsen af den 3-årige aftale om leje af Crimphuset, som tilhørte Kjeld Schouboe - bestod tilbage i 1997 og i 2001, hvor salget af erhvervsgrundene fandt sted, finder statsforvaltningen, at borgmesteren ligeledes har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af de pågældende erhvervsgrunde. Efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, foreligger der inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Efter bestemmelsen vil f.eks. et nært venskabsforhold til eller omvendt et konstaterbart uvenskab over for en person, der er part i sagen, kunne begrunde inhabilitet for SIDE 12

13 den, der virker i den offentlige forvaltning, jf. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, pkt. 18. Statsforvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at byrådet ved beslutningen om køb af rådhuset vurderede, at venskabet havde en sådan karakter, at det var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Der henvises i øvrigt til det anførte i statsamtets afgørelse af 10. november Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997 Det fremgår af 68, stk. 1, 1. pkt., i kommunestyrelsesloven, at salg af kommunens faste ejendomme ikke må ske uden forudgående offentligt udbud. Af udbudsbekendtgørelsens(bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991) 3, stk. 2, 1. pkt., fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Af pkt i vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, vejledning nr. 60 af 28. juni 2004, fremgår, at hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som for eksempel lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål. Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. Reglerne om offentligt udbud indebærer, at der ikke forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes beslutning om, hvilken tilbudsgiver, der skal erhverve den pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker og dermed egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud. I tilknytning hertil antages kommunen generelt at være forpligtet til at sælge sine faste ejendomme til markedspris, det vil sige den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel. Hovedbegrundelsen er, at kommunen er forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt ved alle dispo- SIDE 13

14 sitioner. Desuden følger kravet af, at kommunen som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde økonomisk støtte til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder. Som følge heraf påhviler det kommunen at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, for eksempel ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af undersøgelser af prisniveau for sammenlignelige ejendomme, jf. pkt. 7.1 i vejledningen. Videre fremgår af dette pkt., at i mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Dette navnlig gælder i situationer, hvor der ikke sker offentligt udbud. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin. Det fremgår af sagen, at de forudgående forhandlinger om salg og den efterfølgende reservation af grunden er meddelt på baggrund af anmodning fra Kjeld Schouboe. Der er i udbudsreglerne og i lovgivningen i øvrigt ikke forbud mod at starte et salg af en kommunal ejendom på det grundlag. Denne proces kan tværtimod give kommunen ideer for, hvordan området skal anvendes. Men det følger af udbudsreglerne, at sådanne forudgående forhandlinger skal sikre kommunen den bedst opnåelig pris for ejendommen, og det forudsætter selvsagt, at forhandlinger ikke skal føre til, at udbudsvilkårene udformes således, at det reelt er tilpasset en bestemt interessent og afskærer andre mulige interesserede, jf. pkt i vejledningen. Statsforvaltningen har imidlertid, som sagen foreligger, ikke grundlag for at antage, at de forudgående forhandlinger har haft en sådan en betydning. Hertil kommer, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har fået forelagt det ved de forudgående møder/forhandlinger drøftede og aftalte vilkår og således har haft mulighed for at ændre disse og derefter fastsætte de endelige udbudsvilkår, herunder pris. For så vidt angår det håndskrevne notat af 12. november 1997, finder Statsforvaltningen på baggrund af det af kommunen oplyste og forholdene i øvrigt ikke, at der hermed kan anses for at være indgået en endelig købsaftale. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at notatet efter sin karakter ikke kunne have en privatretlig virkning for andre mulige interessenter på den måde, at de efter udbudsrunden på trods af deres høje bud retligt ville have SIDE 14

15 runden på trods af deres høje bud retligt ville have været afskåret fra at erhverve grunden. Der er endvidere lagt vægt på formuleringen i notatet, hvoraf bl.a. fremgår følgende: annoncering nov. 1997, byrådet decembermødet Det må således antages, at Kjeld Schouboe var vidende om, at der skulle annonceres i lokal presse, og at de indkomne bud efter afholdelse af udbud herefter skulle godkendes af kommunen. Han må således have været klar over, at grunden kunne sælges til en anden højstbydende. For så vidt angår reservation af grunden, skal der henvises til vejledningens pkt. 8, hvoraf fremgår, at en aftale om at en interesseret køber efter offentligt udbud får en kommunal ejendom på hånden i en periode, inden for hvilken den pågældende kan beslutte at købe ejendommen, i visse tilfælde karakteriseres som en aftale om reservation af ejendommen. Det er imidlertid antaget, at en sådan aftale må betragtes som en aftale om køberet. Videre fremgår det af vejledningen, at en aftale om køberet vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der har indgået aftalen om køberet, opnår en ret til at købe ejendommen af kommunen til en på forhånd aftalt pris, når den pågældende ønsker det eller under visse nærmere betingelser, herunder til et på forhånd fastsat tidspunkt. Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det betyder, at indgåelse af en aftale, hvorved en interesseret køber opnår køberet til en kommunal ejendom, skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom. Imidlertid finder statsforvaltningen, at den reservation, der er indrømmet i den konkrete sag, hverken kan karakteriseres som køberet eller forkøbsret. Reservationen har efter sin karakter ikke sikret Kjeld Schouboe de rettigheder, der følger af en køberet eller en forkøbsret. En aftale om forkøbsret vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der indgår aftalen med kommunen, opnår en ret til at købe ejendommen, hvis og når kommunen ønsker at sælge den, jf. den pågældende vejlednings pkt Hertil kommer, at reservationen reelt ikke har haft nogen virkning, idet reservationen var meddelt i brev af 27. au- SIDE 15

16 gust 1996 frem til 1. juni Reservationsperioden ligger forud for annoncering, som fandt sted i november 1997 og fristen for modtagelse af bud den 2. december Reservationen må således anses for ikke at have haft nogen konkret betydning for afholdelse af udbud og salget generelt. 5. Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i 2001 Det fremgår af styrelseslovens 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens 1, at salg af kommunernes faste ejendomme som udgangspunkt skal ske efter offentligt udbud. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 1, at offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Endvidere fremgår det af 3, stk. 3, 1. pkt., at ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Kommunen har ved sin udtalelse af 28. februar 2007 oplyst, at der ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, ikke forinden økonomiudvalgets og byrådets behandling af modtagne bud er foretaget annoncering. Endvidere er det oplyst, at der i samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Som anført ovenfor fremgår det af sagen, at matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge blev solgt for kr. Det forhold, at der i den pågældende periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, opfylder ikke det af udbudsbekendtgørelsen forudsatte krav om, at der ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det følger således af denne regel, at den enkelte ejendom skal konkretiseres, således at der ikke hersker tvivl om hvilken ejendom, der er sat til salg med hvilke udbudsvilkår og med frist for modtagelse af bud. Statsforvaltningen finder således ikke, at kommunen ved salg af den omhandlede grund har overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Da salget er gennemført, har statsforvaltningen imidlertid ikke mulighed for at foretage videre i sagen, jf. styrelseslovens 50a, SIDE 16

17 I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen i tilfælde, hvor der er påført kommunen tab, kan anlægge erstatningssag mod det kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansvarlig herfor, jf. styrelseslovens 50c, stk. 1. Dette forudsætter, at der som følge af en uforsvarlig dispostion fra kommunalbestyrelsesmedlemmet er opstået et tab for kommunen, jf. den kommunale styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 1. udgave, 2004, s Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende afholdelse af offentligt udbud i sig selv ikke kan tages til indtægt for, at der er påført kommunen et tab. Det skal således fremstå klart eller på anden måde bevist, at kommunen har solgt sin ejendom under markedspris. Statforvaltningen finder på baggrund af det oplyste i sagen ikke, at der er forhold, der sandsynliggør, at grunden blev prisfastsat under markedsværdi. Under henvisning til, at det ikke med fornøden sikkerhed kan konstateres, at kommunen som følge af det manglende offentlige udbud, har lidt et tab, herunder henset til den tid, der er gået siden salget, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at rejse en erstatningssag overfor de medlemmer, der har været medbestemmende for salget af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, i Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 17

18 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 48 a. Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov SIDE 18

19 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, er sålydende: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1)vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bekendtgørelse nr 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er sålydende: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. SIDE 19

20 Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli SIDE 20

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej Kerteminde. Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale

Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej Kerteminde. Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale Statsforvaltningen, Østergade 41, 6950 Ringkøbing Kerteminde Kommune Att. Byrådet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde 2016-23424 Dato: 25-07-2017 Henvendelse vedrørende indgåelse af købsaftale Et antal medlemmer

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud

Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Høje-Taastrup Kommune. Fritagelse for offentligt udbud Resumè: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der i det konkrete tilfælde foreligger sådanne særlige forhold, der kan begrunde, at de omhandlede

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme retsinformation.dk - BEK nr 799 af 24/06/2011 https://www.retsinformation.dk/print.aspx?id=137809 Side 1 af 2 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-2011 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag

Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag 2007-03-05. Herlev Kommune. Teknisk hjælp til ændringsforslag til budgettet. Resumé: Udtalt at SF-gruppen havde haft ret til teknisk bistand fra forvaltningen til et ændringsforslag til budgettet, som

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud.

Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. Statsforvaltningens forhåndstilkendegivelse til Esbjerg Kommune om salg af ca. 2 mio m 2 areal uden offentligt udbud. 5-12- 2008 Esbjerg Kommune har den 18. november 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget

DRAGØR KOMMUNE Kirkevej Dragør. Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget DRAGØR KOMMUNE Kirkevej 7 2791 Dragør 2015-31230 Dato: 11-01-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Dragør Kommunes salg af ejendommen Vierdiget 2-4 i Dragør Som advokat for Dragør Strandhuse ApS har Anne

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere