Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen."

Transkript

1 Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren har været inhabil ved salget erhvervsgrunde tilhørende kommunen, at kommunen ikke omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997, og at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. «brevdato» Statsforvaltning Hovedstadens brev til et byrådsmedlem STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E De har ved breve af 19. april 2006, 5. september 2006 og 28. september 2006 på vegne af Venstres Byrådsgruppe i Allerød Kommune anmodet statsamtet om at tage stilling til en række forhold. Ved brev af 3. juli 2006 har statsamtet taget stilling til borgmesterens habilitet i forbindelse med leje og køb af et nyt rådhus, offentliggørelse af fortegnelser og beslutningsprotokoller vedrørende sager, som er behandlet for lukkede døre, før kommunen ændrede praksis for offentliggørelse og sikring af personfølsomme og andre fortrolige oplysninger på rådhuset. Spørgsmålet om borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, kunne ved denne lejlighed ikke behandles. Der er efterfølgende indhentet en udtalelse fra kommunen herom. I brev af 5. september 2006 har De peget på kommunens omgåelse og manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse salg af to erhvervsgrunde til Kjeld Schouboe i henholdsvis 1997 og 2001, samt borgmesterens inhabilitet ved sin engagement i de indledende møder vedr. salget og ved sin deltagelse i økonomiudvalget og byrådsmødet ved behandlingen af sagen KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen Hovedstaden har nu afsluttet behandlingen af de forskellige spørgsmål i sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af

2 gelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen om donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien eller sagsbehandlingen i øvrigt. Statsforvaltningen finder ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. Statforvaltningen finder, at Borgmester Eva Nejstgaard har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Imidlertid finder statsforvaltningen ikke, at kommunen omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Endelig finder statsforvaltningen, at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalel - sen, hvori de relevante retsregler refereres. Endvidere beklager statsforvaltningen den lange sagsbehandlingstid over for Dem. Klagen Borgmesterens habilitet ved tillægsbevilling til katastrofeofrene Ved brev af 19. april 2006 har De anmodet statsamtet om at tage stilling til, om borgmesteren i Allerød Kommune var inhabil, da Allerød Byråd på byrådsmødet den 19. januar 2005 besluttede at meddele en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, og ved den sagsbehandling, som førte frem til beslutningen. De har oplyst, at borgmesterens ægtefælle er et fremtrædende medlem af Rotary og blandt andet har indtaget posten som guvernør, men at borgmesteren ikke erklærede sig inhabil, hverken i forbindelse med sagsforberedelsen eller selve afstemningen. De har i brev af 28. september 2006 til statsamtet på vegne af Venstres byrådsgruppes anført, at beslutningen om at meddele tillægsbevilling på kroner er problematisk. Ved behandlingen af tillægsbevillingen blev det udtrykkeligt tilkendegivet, at pengene skulle gives til ka- SIDE 2

3 tastrofeofrene via Rotary i Allerød. Borgmester Eva Nejstgaards mand Flemming Nejstgaard er et fremtrædende medlem af Rotary, og han har derfor en temmelig åbenlys interesse i, det er Rotary, der var formidler af pengene. De har i den sammenhæng sået tvivl om, hvorvidt donationen ville have fundet sted, såfremt Flemming Nejstgaard som medlem af Rotary ikke havde haft en interesse i at kunne være formidler af det store beløb. Endvidere har De anført, at det er borgmester Eva Nejstgaards opfattelse, at der ville have foreligget inhabilitet, såfremt det var Rotary, der var modtager af pengene. Imidlertid mener De, at det er en misforståelse, og at Eva Nejtsgaard var inhabil, fordi hun ved afgørelsen om at give penge til Indonesien via Rotary Allerød uundgåeligt måtte blive stærkt påvirket af, at bevillingen ville kaste glans over Rotary og over Flemming Nejstgaard. I det omhandlede brev har De i den sammenhæng rejst tvivl om, hvorvidt dansk kommunalbestyrelse kan drive nødhjælpsarbejde. Borgmesterens inhabilitet ved kommunens handler med Kjeld Schouboe I Deres brev af 5. september 2006 har De anført, at efter Venstres byrådsgruppens opfattelse har borgmester Eva Nejstgaard, ved at undlade at gøre opmærksom på sit nære personlige venskab med Kjeld Schouboe, været systematisk inhabil i forhold til samtlige Allerød Kommunes transaktioner med Kjeld Schouboe gennem en periode på 8 år. Blandt de transaktioner har De nævnt salget af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Vedr. salget af grunden i 1997 matr. nr. 12-b, Kollerød, Lynge har De angivet en oversigtsmæssig redegørelse for forløbet: Ved brev af 8. juli 1996 til Allerød Kommune om at reservere en byggegrund, som nærmere defineres i et bilag til brevet. Kjeld Schouboe anfører, at arealet ligger på en højderyg, hvilket indebærer ekstraomkostninger, som der bør tages højde for ved forhandling af salgspris. Ved brev af 27. august 1996 til Kjeld Schouboe meddeler borgmester Eva Nejstgaard, at Økonomiudvalget har imødekommet ønsket om reservation af det anførte grundareal. Det fremgår af notat dateret 4. november 1997, at køber har rejst indsigelse om prisen som følge af betydelige muldlag/fyldlag og betydelige højdeforskelle. Det hedder i notatet, at Allerød Kommune SIDE 3

4 er klar over, at disse forhold medfører ekstraomkostninger for køber. Ved fastsættelse af den udbudte pris er der derfor taget højde for disse forhold. Det bemærkes videre, at ekstraomkostningerne kan mindskes (bortsalg af muldjord og deponering af jord på kommunens arealer). På den baggrund afvises et nedslag i prisen. På møde den 5. november 1997 fastholder Økonomiudvalget prisen på 355 kr./m². I håndskrevet notat dateret den 12. november 1997 hedder det følgende: Accept fra Kjeld Schouboe på køb af grunden i Engholm-området. Grundens areal: m². Annoncering nov Byrådet decembermødet Ved brev af 12. november 1997 til lokalavisen Allerød nyt indrykker Allerød Kommune en annonce om salg af grundarealet. Arealet udbydes til en pris på 355 kr./m², svarende til en samlet købesum på kr. Salget godkendes på Økonomiudvalgets møde den 10. december Endvidere har De anført, at det fremgår af sagsakterne, at borgmester Eva Nejstgaard har været stærkt involveret i salget af matr. nr. 12-b, Kollerød By. På grundlag heraf og Statsamtets Københavns afgørelse af 10. november 2005, er De af den opfattelse, at borgmester Eva Nejstgaard var inhabil. Kommunens omgåelse af udbudsbekendtgørelsen Herudover har De anført, at det håndskrevne notat af 12. november 1997 indikerer, at aftale om salg i realiteten allerede var indgået inden arealet blev udbudt offentligt. I så fald er der tale om en omgåelse af udbudsbekendtgørelsen, som har til formål at sikre, at kommunen opnår den bedst mulige pris, således at ingen privatpersoner begunstiges. De finder således, at omgåelsen af udbudsbekendtgørelsen forekommer særligt bekymrende, fordi køber dels er nær ven af borgmester Eva Nejstgaard, dels har et nært samarbejde med borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle. I forlængelse heraf har De oplyst, at i 1997 var borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle Flemming Nejstgaard revisor for Kjeld Schouboes virksomhed. For så vidt angår salg af erhvervsgrund i 2001 matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge har De anført, at i 2001 indledes forhandlinger om salg af et grundstykke på knapt m² fra Allerød Kommune til Kjeld Schouboe. Arealet er beliggende umiddelbart op ad det oprindeligt købte areal. SIDE 4

5 Det fremgår af Deres brev af 5. september 2006, at arealet er udbudt til 450 kr./m² svarende til en pris på kr. Videre fremgår heraf, at på et møde den 6. december 2001 mellem Kjeld Schouboe og kommunen, herunder ved Eva Nejstgaards deltagelse, byder Kjeld Schouboe, under henvisning til bortkørsel af m³ rå-/fyldjord før byggeri kan påbegyndes uden ekstrafunderingsudgifter, kr. Det forekommer Dem således overraskende, at Allerød Kommune ved salg af det første jordstykke var klar over de særlige forhold, der gælder for området (jordlag og højdeforskelle) og havde taget højde for dette ved prisfastsættelsen. Hvorimod Allerød Kommune ved det efterfølgende salg af naboarealet ikke skulle have været klar over disse forhold, hvorfor borgmester Eva Nejstgaard fandt det berettiget at forhandle salgsprisen 14,5 % ned. De har i den forbindelse anført, at prisnedslaget på kr. svarende til 14,5 % af den oprindelig pris er begrundet i ekstraomkostninger forbundet med bebyggelse af arealet. Ekstraomkostningerne er udelukkende baseret på informationer fremskaffet af køber Kjeld Schouboe. Ekstraomkostningerne til bortkørsel af jord opstår alene, såfremt der bygges på arealet uden anlæggelse af kælder. De angivne omkostninger er således entydigt knyttet til købers valg af form for byggeri (kælderløst byggeri). Sådanne omkostninger afholdes normalt af køber selv. Prisnedslaget fremstår derfor ikke som sagligt, og det indebærer en økonomisk berigelse af køber på sælgers bekostning. De har i brevet oplyst, at arealet blev solgt til Kjeld Schouboe, uden at der blev foretaget udbud, således som det kræves i udbudsbekendtgørelsen. De har i den sammenhæng anført, at Allerød Kommune er forpligtet til at søge at sælge til højest mulige pris. Hvor der er tale om salg af en grund til en virksomhed beliggende på en nabogrund, der har et konkret og aktuelt behov for at erhverve netop denne kommunale ejendom med henblik på udvidelse af virksomheden, er det muligt at undlade at foretage offentligt udbud. Fritagelse er imidlertid kun muligt, såfremt det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at foretage offentligt udbud af ejendommen. Videre fremgår af brevet, at det således er Venstres byrådsgruppes opfattelse, at Allerød Kommune har omgået kravet om at foretage offentligt udbud af arealet. Dette forhold er i sig selv kritisabelt, idet kommunen derved afskar sig fra at sikre, at man opnåede den bedst mulige pris det på det pågældende jordstykke. Det må videre konstateres, at kommunen ikke ses at have krævet beta- SIDE 5

6 ling for de liebhaverkvaliteter, som matr. nr. 12-l, Kollerød By har haft hos Kjeld Schouboe. Tværtimod har man solgt arealet til en pris, der ligger over en halv million kroner (14,5 %) under den pris, som Allerød Kommune selv mente, at arealet var værd. Kommunes udtalelse Allerød Kommune har på baggrund af statsamtets skrivelse af 3. juli 2006 behandlet sagen på byrådsmødet den 20. september 2006 og har i brev af 26. september 2006 bl.a. udtalt følgende: Byrådet besluttede den 19. januar 2005 enstemmigt at bevillige kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød. Hjælpen blev givet til ofrene for katastrofen i Indonesien og ikke til Rotary Allerød, hvis rolle alene var at videreformidle hjælpen. Beløbet blev direkte bankoverført fra Allerød Kommunen til en statskontrolleret konto i Indonesien, og Rotary Allerød havde ingen muligheder for selv at disponere over midlerne. Denne fremgangsmåde blev valgt for at undgå administrationsomkostninger i forbindelse med donationen. Borgmester Eva Nejstgaard har været hørt i forbindelse med henvendelsen fra Tilsynet, og oplyser i den forbindelse, at det er korrekt at hendes ægtefælle er medlem af Rotary Allerød. Men da beløbet ikke blev givet eller doneret til Rotary Allerød har borgmester Eva Nejstgaard ikke ment, at hun eller hendes ægtefælle havde en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, som gjorde, at hun skulle have været inhabil i forbindelse med økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Kommunen har på baggrund af statsamtets anmodning den 21. december 2006 udtalt følgende: Vedrørende borgmester Eva Nejstgaards inhabilitet i forbindelse med forhandlinger om salg af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge henvises til tidligere afgørelse fra Tilsynet vedrørende borgmesterens inhabilitet i forbindelse med Allerød Kommunes leje af Crimphuset. Allerød Kommune har ikke yderligere bemærkninger. Vedrørende hvorvidt udbudsbekendtgørelsen var overholdt ved salg i 1997 af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 kan oplyses følgende: I forbindelse med kommunens erhvervelse af ervhvervsarealer anvendes normalt følgende procedure, SIDE 6

7 Henvendelse fra potentiel køber herunder beskrivelse af virksomhed, ønsker for byggeri, logistik m.m. Køber orienteres om kommunens generelle vilkår ved salg af arealer bl.a. at arealer sælges uden ansvar for arealets bæreevne og kommunens prisforlangende i forhold til skønnet markedsværdi. Økonomiudvalgets accept til indledning af egentlige forhandlinger om salg af areal indhentes. Salgsforhandlinger/undersøgelser indledes køber anmodes bl.a. om, forud for annoncering og afgivelse af bud, at foretage egne geotekniske undersøgelser af arealet for afklaring af evt. prisnedslag for ekstrafunderingsudgifter. Når der foreligger afklaring af påtænkt byggeri og arealets bæreevne annonceres i henhold til Udbudsbekendtgørelsen Køber har mulighed for at afgive bud Økonomiudvalget vurderer de indkomne bud og indstiller til byrådet på hvilke vilkår der evt. kan indgås handel Byrådet beslutter at indgå handel på vilkår som bud eller opstiller vilkår for uoverensstemmende accept Køber tiltræder evt. uoverstemmende accept Handlen gennemføres Ved slag af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 er denne procedure anvendt. Ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 er samme procedure fulgt, dog er der ikke forinden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det modtagne bud foretaget annoncering. I samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Kommunen er på baggrund af statsforvaltningens skrivelse af 19. april 2007 fremkommet med følgende udtalelse: Salget af matr. nr. 12-b Kollerød By, Lynge Procedure Ved salget er fulgt samme procedure som beskrevet i den tidligere fremsendte redegørelse. Forvaltningen er af den opfattelse at udbudsbekendtgørelsen er fulgt og at den valgte procedure sikrer udbudsbekendtgørelsens formål at der ved salg af kommunale ejendomme opnås markedsværdien... Notat af 12. november 1997 Notatet er et udtryk for en afslutning af de forhandlinger der er foregået mellem parterne forud for det egentlige udbud, modtagelse af købstilbud og endelige politisk behandling SIDE 7

8 som beskrevet i vores procedure. Forud for annoncering er over en periode drøftet overordnede vilkår for eventuel handel med interessent Kjeld Schouboe herefter er annoncering sket i henhold til udbudsbekendtgørelsens retningslinier om frister, annoncering m.m.. Notatet er ikke udtryk for endelig aftale mellem parterne men en tilkendegivelse af at der mellem parterne er enighed om vilkår for eventuel handel. Annonce er som det fremgår af bilag i sagen dateret indrykket i såvel Allerød Nyt og månedsbladet Markedsoversigten budfrist 2. december Der blev ikke modtaget øvrige bud hvilket er sædvanligt på denne type af udbud. Brev af 27. august 1996 På baggrund af henvendelse fra Kjeld Schouboe og indledende forhandlinger om eventuelt salg af areal til Kjeld Schouboe meddeler Økonomiudvalget på møde den reservation af et ca m² stort areal i det nye Engholm Erhvervsområde. Reservationen meddeles Kjeld Schouboe i brev af 27. august Reservation omhandler alene størrelse af areal og reservationsperiode og var tidsbegrænset frem til 1. juni Brevet er ikke udtryk for endelig aftale om salg, pris og øvrige vilkår. Ej heller forkøbsret. Samtlige sagsakter vedrørende forhandlinger og salg vedlagt. Besvarelse vedr. 12-l Kollerød By, Lynge Ved salg i december 2001 var Engholm Erhvervsområde under etablering det var gode år for salg af arealer til erhvervsbyggeri og kommunens udbudspris pr. m² var hævet til 450 kr. Flere arealer i Engholm Erhvervsområde var i perioden udbudt og annoncering fandt løbende sted i Allerød Nyt, Frederiksborg Amts avis og månedsbladet Erhvervsmagasinet. I den konkrete handel blev det som led i de indledende forhandlinger herunder geotekniske undersøgelser - dokumenteret, at der på arealet var behov for betydelig ekstrafundering. Kommunens Tekniske afdeling har i notat af 12. december 2001 analyseret resultat af den geotekniske rapport og redegjort for, at et prisnedslag på kr. ikke er urimeligt. På denne baggrund blev der opnået enighed mellem parterne om et prisnedslag ved eventuelt salg på kr. pr. SIDE 8

9 m² minus prisnedslag kr. for skønnede ekstrafunderingsudgifter. I den konkrete sag er der ikke foretaget annoncering. Kommunen er dog af den opfattelse, at udbudsbekendtgørelsens formål at sikre markedsværdien for et areal er sikret ved at der i perioden 1999 og frem til salget, er solgt tilsvarende arealer i området, hvilket fremgår af den tidligere fremsendte skematiske oversigt over salg, arealer og priser i Engholm Erhvervsområde. Herudover har kommunens ledige erhvervsarealer løbende været offentliggjort i månedsbladet Markedsoversigten og dermed været synlige for øvrige interessenter.... Det skal i øvrigt bemærkes, at samtlige af kommunens salg af erhvervsjord er sket på baggrund af aktive henvendelser fra interesserede virksomheder / virksomhedsindehavere. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmel - se med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: SIDE 9

10 1. Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde 4. Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen, jf. 14, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet, jf. 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov. Den kommunale styrelseslov indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et medlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål må afgøres ud fra forvaltningslovens regler om inhabilitet. Regler herom findes i forvaltningslovens kapitel 2. Beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabil er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem som inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. Den omstændighed, at der i kommunalbestyrelsen er enighed om en sags afgørelse, har ingen indflydelse på afgørelsen af spørgsmålet om et medlems habilitet og kan ikke begrunde, at der anlægges en mere lempelig vurdering af habilitetsspørgsmålet, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Jurist-og Økonomforbundets Forlag 2004, side 64. Det fremgår af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis SIDE 10

11 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 2, foreligger der dog ikke inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Interessens karakter eller styrke er udtryk for en væsentlighedstærkel eller bagatelgrænse. Selv om en vis relation til sagen vil kunne konstateres eller konstrueres, kan der dog være tale om en så beskeden eller fjerntliggende interesse at inhabilitet ikke bør statueres, jf. Hans Gammetoft-Hansen Forvaltningsret, 2. udgave, side Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Der er herved lagt vægt på, at hverken Flemming eller Eva Nejstgaard har haft en økonomisk interesse i sagen, og at den mulige prestigemæssige interesse for Flemming Nejstgaard og Rotary Allerød i forbindelse med videreformidlingen af donationen ikke efter Statforvaltningen opfattelse er en sådan omstændighed, der er egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed. 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde Indenrigsministeriet har i skrivelse af 16. januar 1985 udtalt følgende: I skrivelse af 6. december 1984 (00.01Ø49) har Silkeborg kommune anmodet om indenrigsministeriets udtalelse om, hvorvidt en kommune lovligt kan yde støtte til den landsdækkende indsamling, som Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors har indledt for at skaffe midler til hjælpearbejdet i en SIDE 11

12 række tørkeramte lande i Afrika. Det er i denne forbindelse oplyst, at landsindsamlingen Afrika sulter har søgt Silkeborg kommune om støtte til de to organisationers indsamling, og at en byrådsgruppe har stillet forslag om ydelse af et nærmere angivet beløb hertil. Forelæggelsen for indenrigsministeriet angår alene spørgsmålet om lovligheden af en eventuel beslutning om at yde bidrag til det nævnte formål. I denne anledning skal man meddele, at et kommunalt bidrag til humanitære hjælpeaktioner uden for landets grænser ikke kan anses for stridende mod kommunalretten under forudsætning af, at bidraget udbetales til en humanitær hjælpeorganisation, der sikrer, at hjælpen fordeles på upartisk vis og i overensstemmelse med det humanitære formål, samt under forudsætning af, at bidraget ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse. En eventuel kommunalbestyrelsesbeslutning om at yde bidrag til det omhandlede formål vil således ikke kunne anses for ulovlig. På baggrund af Indenrigsministeriets skrivelse og det forhold, som donationen fandt sted under, herunder beløbets bankoverførsel fra Allerød Kommune til en statskontrolleret konto i Indonesien og uden nogen form for politisk meningstilkendegivelse, finder Statsforvaltningen ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde Idet det lægges til grund, at de forhold - som førte til, at statsamtet den 10. november 2005 udtalte, at borgmesteren var inhabil ved behandlingen og beslutningen om indgåelsen af den 3-årige aftale om leje af Crimphuset, som tilhørte Kjeld Schouboe - bestod tilbage i 1997 og i 2001, hvor salget af erhvervsgrundene fandt sted, finder statsforvaltningen, at borgmesteren ligeledes har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af de pågældende erhvervsgrunde. Efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, foreligger der inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Efter bestemmelsen vil f.eks. et nært venskabsforhold til eller omvendt et konstaterbart uvenskab over for en person, der er part i sagen, kunne begrunde inhabilitet for SIDE 12

13 den, der virker i den offentlige forvaltning, jf. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, pkt. 18. Statsforvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at byrådet ved beslutningen om køb af rådhuset vurderede, at venskabet havde en sådan karakter, at det var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Der henvises i øvrigt til det anførte i statsamtets afgørelse af 10. november Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997 Det fremgår af 68, stk. 1, 1. pkt., i kommunestyrelsesloven, at salg af kommunens faste ejendomme ikke må ske uden forudgående offentligt udbud. Af udbudsbekendtgørelsens(bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991) 3, stk. 2, 1. pkt., fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Af pkt i vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, vejledning nr. 60 af 28. juni 2004, fremgår, at hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som for eksempel lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål. Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. Reglerne om offentligt udbud indebærer, at der ikke forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes beslutning om, hvilken tilbudsgiver, der skal erhverve den pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker og dermed egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud. I tilknytning hertil antages kommunen generelt at være forpligtet til at sælge sine faste ejendomme til markedspris, det vil sige den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel. Hovedbegrundelsen er, at kommunen er forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt ved alle dispo- SIDE 13

14 sitioner. Desuden følger kravet af, at kommunen som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde økonomisk støtte til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder. Som følge heraf påhviler det kommunen at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, for eksempel ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af undersøgelser af prisniveau for sammenlignelige ejendomme, jf. pkt. 7.1 i vejledningen. Videre fremgår af dette pkt., at i mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Dette navnlig gælder i situationer, hvor der ikke sker offentligt udbud. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin. Det fremgår af sagen, at de forudgående forhandlinger om salg og den efterfølgende reservation af grunden er meddelt på baggrund af anmodning fra Kjeld Schouboe. Der er i udbudsreglerne og i lovgivningen i øvrigt ikke forbud mod at starte et salg af en kommunal ejendom på det grundlag. Denne proces kan tværtimod give kommunen ideer for, hvordan området skal anvendes. Men det følger af udbudsreglerne, at sådanne forudgående forhandlinger skal sikre kommunen den bedst opnåelig pris for ejendommen, og det forudsætter selvsagt, at forhandlinger ikke skal føre til, at udbudsvilkårene udformes således, at det reelt er tilpasset en bestemt interessent og afskærer andre mulige interesserede, jf. pkt i vejledningen. Statsforvaltningen har imidlertid, som sagen foreligger, ikke grundlag for at antage, at de forudgående forhandlinger har haft en sådan en betydning. Hertil kommer, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har fået forelagt det ved de forudgående møder/forhandlinger drøftede og aftalte vilkår og således har haft mulighed for at ændre disse og derefter fastsætte de endelige udbudsvilkår, herunder pris. For så vidt angår det håndskrevne notat af 12. november 1997, finder Statsforvaltningen på baggrund af det af kommunen oplyste og forholdene i øvrigt ikke, at der hermed kan anses for at være indgået en endelig købsaftale. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at notatet efter sin karakter ikke kunne have en privatretlig virkning for andre mulige interessenter på den måde, at de efter udbudsrunden på trods af deres høje bud retligt ville have SIDE 14

15 runden på trods af deres høje bud retligt ville have været afskåret fra at erhverve grunden. Der er endvidere lagt vægt på formuleringen i notatet, hvoraf bl.a. fremgår følgende: annoncering nov. 1997, byrådet decembermødet Det må således antages, at Kjeld Schouboe var vidende om, at der skulle annonceres i lokal presse, og at de indkomne bud efter afholdelse af udbud herefter skulle godkendes af kommunen. Han må således have været klar over, at grunden kunne sælges til en anden højstbydende. For så vidt angår reservation af grunden, skal der henvises til vejledningens pkt. 8, hvoraf fremgår, at en aftale om at en interesseret køber efter offentligt udbud får en kommunal ejendom på hånden i en periode, inden for hvilken den pågældende kan beslutte at købe ejendommen, i visse tilfælde karakteriseres som en aftale om reservation af ejendommen. Det er imidlertid antaget, at en sådan aftale må betragtes som en aftale om køberet. Videre fremgår det af vejledningen, at en aftale om køberet vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der har indgået aftalen om køberet, opnår en ret til at købe ejendommen af kommunen til en på forhånd aftalt pris, når den pågældende ønsker det eller under visse nærmere betingelser, herunder til et på forhånd fastsat tidspunkt. Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det betyder, at indgåelse af en aftale, hvorved en interesseret køber opnår køberet til en kommunal ejendom, skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom. Imidlertid finder statsforvaltningen, at den reservation, der er indrømmet i den konkrete sag, hverken kan karakteriseres som køberet eller forkøbsret. Reservationen har efter sin karakter ikke sikret Kjeld Schouboe de rettigheder, der følger af en køberet eller en forkøbsret. En aftale om forkøbsret vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der indgår aftalen med kommunen, opnår en ret til at købe ejendommen, hvis og når kommunen ønsker at sælge den, jf. den pågældende vejlednings pkt Hertil kommer, at reservationen reelt ikke har haft nogen virkning, idet reservationen var meddelt i brev af 27. au- SIDE 15

16 gust 1996 frem til 1. juni Reservationsperioden ligger forud for annoncering, som fandt sted i november 1997 og fristen for modtagelse af bud den 2. december Reservationen må således anses for ikke at have haft nogen konkret betydning for afholdelse af udbud og salget generelt. 5. Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i 2001 Det fremgår af styrelseslovens 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens 1, at salg af kommunernes faste ejendomme som udgangspunkt skal ske efter offentligt udbud. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 1, at offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Endvidere fremgår det af 3, stk. 3, 1. pkt., at ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Kommunen har ved sin udtalelse af 28. februar 2007 oplyst, at der ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, ikke forinden økonomiudvalgets og byrådets behandling af modtagne bud er foretaget annoncering. Endvidere er det oplyst, at der i samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Som anført ovenfor fremgår det af sagen, at matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge blev solgt for kr. Det forhold, at der i den pågældende periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, opfylder ikke det af udbudsbekendtgørelsen forudsatte krav om, at der ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det følger således af denne regel, at den enkelte ejendom skal konkretiseres, således at der ikke hersker tvivl om hvilken ejendom, der er sat til salg med hvilke udbudsvilkår og med frist for modtagelse af bud. Statsforvaltningen finder således ikke, at kommunen ved salg af den omhandlede grund har overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Da salget er gennemført, har statsforvaltningen imidlertid ikke mulighed for at foretage videre i sagen, jf. styrelseslovens 50a, SIDE 16

17 I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen i tilfælde, hvor der er påført kommunen tab, kan anlægge erstatningssag mod det kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansvarlig herfor, jf. styrelseslovens 50c, stk. 1. Dette forudsætter, at der som følge af en uforsvarlig dispostion fra kommunalbestyrelsesmedlemmet er opstået et tab for kommunen, jf. den kommunale styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 1. udgave, 2004, s Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende afholdelse af offentligt udbud i sig selv ikke kan tages til indtægt for, at der er påført kommunen et tab. Det skal således fremstå klart eller på anden måde bevist, at kommunen har solgt sin ejendom under markedspris. Statforvaltningen finder på baggrund af det oplyste i sagen ikke, at der er forhold, der sandsynliggør, at grunden blev prisfastsat under markedsværdi. Under henvisning til, at det ikke med fornøden sikkerhed kan konstateres, at kommunen som følge af det manglende offentlige udbud, har lidt et tab, herunder henset til den tid, der er gået siden salget, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at rejse en erstatningssag overfor de medlemmer, der har været medbestemmende for salget af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, i Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 17

18 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 48 a. Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov SIDE 18

19 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, er sålydende: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1)vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bekendtgørelse nr 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er sålydende: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. SIDE 19

20 Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli SIDE 20

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16. Tilsyn, politi og domstole FARUM-KOMMISSIONEN Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Bind 16 Tilsyn, politi og domstole Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere