Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-12-12. Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen."

Transkript

1 Allerød Kommune. Borgmesters inhabilitet samt overholdelse af udbudsbekendtgørelsen. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen finder, at bevillingen af nødhjælp lovligt kunne finde sted, at borgmesteren har været inhabil ved salget erhvervsgrunde tilhørende kommunen, at kommunen ikke omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997, og at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. «brevdato» Statsforvaltning Hovedstadens brev til et byrådsmedlem STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E De har ved breve af 19. april 2006, 5. september 2006 og 28. september 2006 på vegne af Venstres Byrådsgruppe i Allerød Kommune anmodet statsamtet om at tage stilling til en række forhold. Ved brev af 3. juli 2006 har statsamtet taget stilling til borgmesterens habilitet i forbindelse med leje og køb af et nyt rådhus, offentliggørelse af fortegnelser og beslutningsprotokoller vedrørende sager, som er behandlet for lukkede døre, før kommunen ændrede praksis for offentliggørelse og sikring af personfølsomme og andre fortrolige oplysninger på rådhuset. Spørgsmålet om borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, kunne ved denne lejlighed ikke behandles. Der er efterfølgende indhentet en udtalelse fra kommunen herom. I brev af 5. september 2006 har De peget på kommunens omgåelse og manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse salg af to erhvervsgrunde til Kjeld Schouboe i henholdsvis 1997 og 2001, samt borgmesterens inhabilitet ved sin engagement i de indledende møder vedr. salget og ved sin deltagelse i økonomiudvalget og byrådsmødet ved behandlingen af sagen KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: «Sagsnummer» SAGSBEHANDLER: HONKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Statsforvaltningen Hovedstaden har nu afsluttet behandlingen af de forskellige spørgsmål i sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af

2 gelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen om donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien eller sagsbehandlingen i øvrigt. Statsforvaltningen finder ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. Statforvaltningen finder, at Borgmester Eva Nejstgaard har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Imidlertid finder statsforvaltningen ikke, at kommunen omgik udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Endelig finder statsforvaltningen, at kommunen ved salg af erhvervsgrunden i 2001 ikke overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Nedenfor redegøres for Deres klage, kommunens udtalelse og statsforvaltningens nærmere begrundelse for udtalel - sen, hvori de relevante retsregler refereres. Endvidere beklager statsforvaltningen den lange sagsbehandlingstid over for Dem. Klagen Borgmesterens habilitet ved tillægsbevilling til katastrofeofrene Ved brev af 19. april 2006 har De anmodet statsamtet om at tage stilling til, om borgmesteren i Allerød Kommune var inhabil, da Allerød Byråd på byrådsmødet den 19. januar 2005 besluttede at meddele en tillægsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød, og ved den sagsbehandling, som førte frem til beslutningen. De har oplyst, at borgmesterens ægtefælle er et fremtrædende medlem af Rotary og blandt andet har indtaget posten som guvernør, men at borgmesteren ikke erklærede sig inhabil, hverken i forbindelse med sagsforberedelsen eller selve afstemningen. De har i brev af 28. september 2006 til statsamtet på vegne af Venstres byrådsgruppes anført, at beslutningen om at meddele tillægsbevilling på kroner er problematisk. Ved behandlingen af tillægsbevillingen blev det udtrykkeligt tilkendegivet, at pengene skulle gives til ka- SIDE 2

3 tastrofeofrene via Rotary i Allerød. Borgmester Eva Nejstgaards mand Flemming Nejstgaard er et fremtrædende medlem af Rotary, og han har derfor en temmelig åbenlys interesse i, det er Rotary, der var formidler af pengene. De har i den sammenhæng sået tvivl om, hvorvidt donationen ville have fundet sted, såfremt Flemming Nejstgaard som medlem af Rotary ikke havde haft en interesse i at kunne være formidler af det store beløb. Endvidere har De anført, at det er borgmester Eva Nejstgaards opfattelse, at der ville have foreligget inhabilitet, såfremt det var Rotary, der var modtager af pengene. Imidlertid mener De, at det er en misforståelse, og at Eva Nejtsgaard var inhabil, fordi hun ved afgørelsen om at give penge til Indonesien via Rotary Allerød uundgåeligt måtte blive stærkt påvirket af, at bevillingen ville kaste glans over Rotary og over Flemming Nejstgaard. I det omhandlede brev har De i den sammenhæng rejst tvivl om, hvorvidt dansk kommunalbestyrelse kan drive nødhjælpsarbejde. Borgmesterens inhabilitet ved kommunens handler med Kjeld Schouboe I Deres brev af 5. september 2006 har De anført, at efter Venstres byrådsgruppens opfattelse har borgmester Eva Nejstgaard, ved at undlade at gøre opmærksom på sit nære personlige venskab med Kjeld Schouboe, været systematisk inhabil i forhold til samtlige Allerød Kommunes transaktioner med Kjeld Schouboe gennem en periode på 8 år. Blandt de transaktioner har De nævnt salget af erhvervsgrunde i henholdsvis 1997 og Vedr. salget af grunden i 1997 matr. nr. 12-b, Kollerød, Lynge har De angivet en oversigtsmæssig redegørelse for forløbet: Ved brev af 8. juli 1996 til Allerød Kommune om at reservere en byggegrund, som nærmere defineres i et bilag til brevet. Kjeld Schouboe anfører, at arealet ligger på en højderyg, hvilket indebærer ekstraomkostninger, som der bør tages højde for ved forhandling af salgspris. Ved brev af 27. august 1996 til Kjeld Schouboe meddeler borgmester Eva Nejstgaard, at Økonomiudvalget har imødekommet ønsket om reservation af det anførte grundareal. Det fremgår af notat dateret 4. november 1997, at køber har rejst indsigelse om prisen som følge af betydelige muldlag/fyldlag og betydelige højdeforskelle. Det hedder i notatet, at Allerød Kommune SIDE 3

4 er klar over, at disse forhold medfører ekstraomkostninger for køber. Ved fastsættelse af den udbudte pris er der derfor taget højde for disse forhold. Det bemærkes videre, at ekstraomkostningerne kan mindskes (bortsalg af muldjord og deponering af jord på kommunens arealer). På den baggrund afvises et nedslag i prisen. På møde den 5. november 1997 fastholder Økonomiudvalget prisen på 355 kr./m². I håndskrevet notat dateret den 12. november 1997 hedder det følgende: Accept fra Kjeld Schouboe på køb af grunden i Engholm-området. Grundens areal: m². Annoncering nov Byrådet decembermødet Ved brev af 12. november 1997 til lokalavisen Allerød nyt indrykker Allerød Kommune en annonce om salg af grundarealet. Arealet udbydes til en pris på 355 kr./m², svarende til en samlet købesum på kr. Salget godkendes på Økonomiudvalgets møde den 10. december Endvidere har De anført, at det fremgår af sagsakterne, at borgmester Eva Nejstgaard har været stærkt involveret i salget af matr. nr. 12-b, Kollerød By. På grundlag heraf og Statsamtets Københavns afgørelse af 10. november 2005, er De af den opfattelse, at borgmester Eva Nejstgaard var inhabil. Kommunens omgåelse af udbudsbekendtgørelsen Herudover har De anført, at det håndskrevne notat af 12. november 1997 indikerer, at aftale om salg i realiteten allerede var indgået inden arealet blev udbudt offentligt. I så fald er der tale om en omgåelse af udbudsbekendtgørelsen, som har til formål at sikre, at kommunen opnår den bedst mulige pris, således at ingen privatpersoner begunstiges. De finder således, at omgåelsen af udbudsbekendtgørelsen forekommer særligt bekymrende, fordi køber dels er nær ven af borgmester Eva Nejstgaard, dels har et nært samarbejde med borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle. I forlængelse heraf har De oplyst, at i 1997 var borgmester Eva Nejstgaards ægtefælle Flemming Nejstgaard revisor for Kjeld Schouboes virksomhed. For så vidt angår salg af erhvervsgrund i 2001 matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge har De anført, at i 2001 indledes forhandlinger om salg af et grundstykke på knapt m² fra Allerød Kommune til Kjeld Schouboe. Arealet er beliggende umiddelbart op ad det oprindeligt købte areal. SIDE 4

5 Det fremgår af Deres brev af 5. september 2006, at arealet er udbudt til 450 kr./m² svarende til en pris på kr. Videre fremgår heraf, at på et møde den 6. december 2001 mellem Kjeld Schouboe og kommunen, herunder ved Eva Nejstgaards deltagelse, byder Kjeld Schouboe, under henvisning til bortkørsel af m³ rå-/fyldjord før byggeri kan påbegyndes uden ekstrafunderingsudgifter, kr. Det forekommer Dem således overraskende, at Allerød Kommune ved salg af det første jordstykke var klar over de særlige forhold, der gælder for området (jordlag og højdeforskelle) og havde taget højde for dette ved prisfastsættelsen. Hvorimod Allerød Kommune ved det efterfølgende salg af naboarealet ikke skulle have været klar over disse forhold, hvorfor borgmester Eva Nejstgaard fandt det berettiget at forhandle salgsprisen 14,5 % ned. De har i den forbindelse anført, at prisnedslaget på kr. svarende til 14,5 % af den oprindelig pris er begrundet i ekstraomkostninger forbundet med bebyggelse af arealet. Ekstraomkostningerne er udelukkende baseret på informationer fremskaffet af køber Kjeld Schouboe. Ekstraomkostningerne til bortkørsel af jord opstår alene, såfremt der bygges på arealet uden anlæggelse af kælder. De angivne omkostninger er således entydigt knyttet til købers valg af form for byggeri (kælderløst byggeri). Sådanne omkostninger afholdes normalt af køber selv. Prisnedslaget fremstår derfor ikke som sagligt, og det indebærer en økonomisk berigelse af køber på sælgers bekostning. De har i brevet oplyst, at arealet blev solgt til Kjeld Schouboe, uden at der blev foretaget udbud, således som det kræves i udbudsbekendtgørelsen. De har i den sammenhæng anført, at Allerød Kommune er forpligtet til at søge at sælge til højest mulige pris. Hvor der er tale om salg af en grund til en virksomhed beliggende på en nabogrund, der har et konkret og aktuelt behov for at erhverve netop denne kommunale ejendom med henblik på udvidelse af virksomheden, er det muligt at undlade at foretage offentligt udbud. Fritagelse er imidlertid kun muligt, såfremt det må påregnes, at der ikke vil kunne opnås højere eller bedre købstilbud ved at foretage offentligt udbud af ejendommen. Videre fremgår af brevet, at det således er Venstres byrådsgruppes opfattelse, at Allerød Kommune har omgået kravet om at foretage offentligt udbud af arealet. Dette forhold er i sig selv kritisabelt, idet kommunen derved afskar sig fra at sikre, at man opnåede den bedst mulige pris det på det pågældende jordstykke. Det må videre konstateres, at kommunen ikke ses at have krævet beta- SIDE 5

6 ling for de liebhaverkvaliteter, som matr. nr. 12-l, Kollerød By har haft hos Kjeld Schouboe. Tværtimod har man solgt arealet til en pris, der ligger over en halv million kroner (14,5 %) under den pris, som Allerød Kommune selv mente, at arealet var værd. Kommunes udtalelse Allerød Kommune har på baggrund af statsamtets skrivelse af 3. juli 2006 behandlet sagen på byrådsmødet den 20. september 2006 og har i brev af 26. september 2006 bl.a. udtalt følgende: Byrådet besluttede den 19. januar 2005 enstemmigt at bevillige kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød. Hjælpen blev givet til ofrene for katastrofen i Indonesien og ikke til Rotary Allerød, hvis rolle alene var at videreformidle hjælpen. Beløbet blev direkte bankoverført fra Allerød Kommunen til en statskontrolleret konto i Indonesien, og Rotary Allerød havde ingen muligheder for selv at disponere over midlerne. Denne fremgangsmåde blev valgt for at undgå administrationsomkostninger i forbindelse med donationen. Borgmester Eva Nejstgaard har været hørt i forbindelse med henvendelsen fra Tilsynet, og oplyser i den forbindelse, at det er korrekt at hendes ægtefælle er medlem af Rotary Allerød. Men da beløbet ikke blev givet eller doneret til Rotary Allerød har borgmester Eva Nejstgaard ikke ment, at hun eller hendes ægtefælle havde en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen, som gjorde, at hun skulle have været inhabil i forbindelse med økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Kommunen har på baggrund af statsamtets anmodning den 21. december 2006 udtalt følgende: Vedrørende borgmester Eva Nejstgaards inhabilitet i forbindelse med forhandlinger om salg af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge henvises til tidligere afgørelse fra Tilsynet vedrørende borgmesterens inhabilitet i forbindelse med Allerød Kommunes leje af Crimphuset. Allerød Kommune har ikke yderligere bemærkninger. Vedrørende hvorvidt udbudsbekendtgørelsen var overholdt ved salg i 1997 af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 og ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 kan oplyses følgende: I forbindelse med kommunens erhvervelse af ervhvervsarealer anvendes normalt følgende procedure, SIDE 6

7 Henvendelse fra potentiel køber herunder beskrivelse af virksomhed, ønsker for byggeri, logistik m.m. Køber orienteres om kommunens generelle vilkår ved salg af arealer bl.a. at arealer sælges uden ansvar for arealets bæreevne og kommunens prisforlangende i forhold til skønnet markedsværdi. Økonomiudvalgets accept til indledning af egentlige forhandlinger om salg af areal indhentes. Salgsforhandlinger/undersøgelser indledes køber anmodes bl.a. om, forud for annoncering og afgivelse af bud, at foretage egne geotekniske undersøgelser af arealet for afklaring af evt. prisnedslag for ekstrafunderingsudgifter. Når der foreligger afklaring af påtænkt byggeri og arealets bæreevne annonceres i henhold til Udbudsbekendtgørelsen Køber har mulighed for at afgive bud Økonomiudvalget vurderer de indkomne bud og indstiller til byrådet på hvilke vilkår der evt. kan indgås handel Byrådet beslutter at indgå handel på vilkår som bud eller opstiller vilkår for uoverensstemmende accept Køber tiltræder evt. uoverstemmende accept Handlen gennemføres Ved slag af matr. nr. 12-b, Kollerød By, Lynge i 1997 er denne procedure anvendt. Ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge i 2001 er samme procedure fulgt, dog er der ikke forinden Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det modtagne bud foretaget annoncering. I samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Kommunen er på baggrund af statsforvaltningens skrivelse af 19. april 2007 fremkommet med følgende udtalelse: Salget af matr. nr. 12-b Kollerød By, Lynge Procedure Ved salget er fulgt samme procedure som beskrevet i den tidligere fremsendte redegørelse. Forvaltningen er af den opfattelse at udbudsbekendtgørelsen er fulgt og at den valgte procedure sikrer udbudsbekendtgørelsens formål at der ved salg af kommunale ejendomme opnås markedsværdien... Notat af 12. november 1997 Notatet er et udtryk for en afslutning af de forhandlinger der er foregået mellem parterne forud for det egentlige udbud, modtagelse af købstilbud og endelige politisk behandling SIDE 7

8 som beskrevet i vores procedure. Forud for annoncering er over en periode drøftet overordnede vilkår for eventuel handel med interessent Kjeld Schouboe herefter er annoncering sket i henhold til udbudsbekendtgørelsens retningslinier om frister, annoncering m.m.. Notatet er ikke udtryk for endelig aftale mellem parterne men en tilkendegivelse af at der mellem parterne er enighed om vilkår for eventuel handel. Annonce er som det fremgår af bilag i sagen dateret indrykket i såvel Allerød Nyt og månedsbladet Markedsoversigten budfrist 2. december Der blev ikke modtaget øvrige bud hvilket er sædvanligt på denne type af udbud. Brev af 27. august 1996 På baggrund af henvendelse fra Kjeld Schouboe og indledende forhandlinger om eventuelt salg af areal til Kjeld Schouboe meddeler Økonomiudvalget på møde den reservation af et ca m² stort areal i det nye Engholm Erhvervsområde. Reservationen meddeles Kjeld Schouboe i brev af 27. august Reservation omhandler alene størrelse af areal og reservationsperiode og var tidsbegrænset frem til 1. juni Brevet er ikke udtryk for endelig aftale om salg, pris og øvrige vilkår. Ej heller forkøbsret. Samtlige sagsakter vedrørende forhandlinger og salg vedlagt. Besvarelse vedr. 12-l Kollerød By, Lynge Ved salg i december 2001 var Engholm Erhvervsområde under etablering det var gode år for salg af arealer til erhvervsbyggeri og kommunens udbudspris pr. m² var hævet til 450 kr. Flere arealer i Engholm Erhvervsområde var i perioden udbudt og annoncering fandt løbende sted i Allerød Nyt, Frederiksborg Amts avis og månedsbladet Erhvervsmagasinet. I den konkrete handel blev det som led i de indledende forhandlinger herunder geotekniske undersøgelser - dokumenteret, at der på arealet var behov for betydelig ekstrafundering. Kommunens Tekniske afdeling har i notat af 12. december 2001 analyseret resultat af den geotekniske rapport og redegjort for, at et prisnedslag på kr. ikke er urimeligt. På denne baggrund blev der opnået enighed mellem parterne om et prisnedslag ved eventuelt salg på kr. pr. SIDE 8

9 m² minus prisnedslag kr. for skønnede ekstrafunderingsudgifter. I den konkrete sag er der ikke foretaget annoncering. Kommunen er dog af den opfattelse, at udbudsbekendtgørelsens formål at sikre markedsværdien for et areal er sikret ved at der i perioden 1999 og frem til salget, er solgt tilsvarende arealer i området, hvilket fremgår af den tidligere fremsendte skematiske oversigt over salg, arealer og priser i Engholm Erhvervsområde. Herudover har kommunens ledige erhvervsarealer løbende været offentliggjort i månedsbladet Markedsoversigten og dermed været synlige for øvrige interessenter.... Det skal i øvrigt bemærkes, at samtlige af kommunens salg af erhvervsjord er sket på baggrund af aktive henvendelser fra interesserede virksomheder / virksomhedsindehavere. Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter heller ikke spørgsmål om hensigtsmæssigheden af den kommunale forvaltnings sagsbehandling, herunder ekspeditionsfejl og personalets optræden. Sådanne spørgsmål henhører under borgmesteren og kommunalbestyrelsen i kommunen. Klager over, hvorvidt sagsbehandlingen er i overensstemmel - se med god forvaltningsskik, rettes til Folketingets Ombudsmand. Deres klage omfatter nedenstående hovedpunkter: SIDE 9

10 1. Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde 4. Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i Borgmesterens habilitet i forbindelse med donation af et beløb til katastrofeofrene i Indonesien via Rotary, Allerød Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen, jf. 14, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet, jf. 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov. Den kommunale styrelseslov indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et medlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Dette spørgsmål må afgøres ud fra forvaltningslovens regler om inhabilitet. Regler herom findes i forvaltningslovens kapitel 2. Beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabil er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem som inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. Den omstændighed, at der i kommunalbestyrelsen er enighed om en sags afgørelse, har ingen indflydelse på afgørelsen af spørgsmålet om et medlems habilitet og kan ikke begrunde, at der anlægges en mere lempelig vurdering af habilitetsspørgsmålet, jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Jurist-og Økonomforbundets Forlag 2004, side 64. Det fremgår af forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis SIDE 10

11 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Ifølge forvaltningslovens 3, stk. 2, foreligger der dog ikke inhabilitet, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Interessens karakter eller styrke er udtryk for en væsentlighedstærkel eller bagatelgrænse. Selv om en vis relation til sagen vil kunne konstateres eller konstrueres, kan der dog være tale om en så beskeden eller fjerntliggende interesse at inhabilitet ikke bør statueres, jf. Hans Gammetoft-Hansen Forvaltningsret, 2. udgave, side Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke kan statueres inhabilitet for Borgmester Eva Nejstgaard efter forvaltningslovens 3, stk. 1 i forbindelse med hendes deltagelse i økonomiudvalgets eller byrådets behandling af sagen eller sagsbehandlingen i øvrigt. Der er herved lagt vægt på, at hverken Flemming eller Eva Nejstgaard har haft en økonomisk interesse i sagen, og at den mulige prestigemæssige interesse for Flemming Nejstgaard og Rotary Allerød i forbindelse med videreformidlingen af donationen ikke efter Statforvaltningen opfattelse er en sådan omstændighed, der er egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed. 2. Kommunalbestyrelsens kompetence til at drive nødhjælpsarbejde Indenrigsministeriet har i skrivelse af 16. januar 1985 udtalt følgende: I skrivelse af 6. december 1984 (00.01Ø49) har Silkeborg kommune anmodet om indenrigsministeriets udtalelse om, hvorvidt en kommune lovligt kan yde støtte til den landsdækkende indsamling, som Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Røde Kors har indledt for at skaffe midler til hjælpearbejdet i en SIDE 11

12 række tørkeramte lande i Afrika. Det er i denne forbindelse oplyst, at landsindsamlingen Afrika sulter har søgt Silkeborg kommune om støtte til de to organisationers indsamling, og at en byrådsgruppe har stillet forslag om ydelse af et nærmere angivet beløb hertil. Forelæggelsen for indenrigsministeriet angår alene spørgsmålet om lovligheden af en eventuel beslutning om at yde bidrag til det nævnte formål. I denne anledning skal man meddele, at et kommunalt bidrag til humanitære hjælpeaktioner uden for landets grænser ikke kan anses for stridende mod kommunalretten under forudsætning af, at bidraget udbetales til en humanitær hjælpeorganisation, der sikrer, at hjælpen fordeles på upartisk vis og i overensstemmelse med det humanitære formål, samt under forudsætning af, at bidraget ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse. En eventuel kommunalbestyrelsesbeslutning om at yde bidrag til det omhandlede formål vil således ikke kunne anses for ulovlig. På baggrund af Indenrigsministeriets skrivelse og det forhold, som donationen fandt sted under, herunder beløbets bankoverførsel fra Allerød Kommune til en statskontrolleret konto i Indonesien og uden nogen form for politisk meningstilkendegivelse, finder Statsforvaltningen ikke, at kommunalbestyrelsens beslutning om at bevilge kr. til hjælp til katastrofeofrene i Indonesien falder udenfor rammerne af, hvad der er en kommunal opgave. 3. Borgmesterens habilitet i forbindelse med salg af erhvervsgrunde Idet det lægges til grund, at de forhold - som førte til, at statsamtet den 10. november 2005 udtalte, at borgmesteren var inhabil ved behandlingen og beslutningen om indgåelsen af den 3-årige aftale om leje af Crimphuset, som tilhørte Kjeld Schouboe - bestod tilbage i 1997 og i 2001, hvor salget af erhvervsgrundene fandt sted, finder statsforvaltningen, at borgmesteren ligeledes har været inhabil i forbindelse med behandlingen og beslutningen om salg af de pågældende erhvervsgrunde. Efter forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5, foreligger der inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Efter bestemmelsen vil f.eks. et nært venskabsforhold til eller omvendt et konstaterbart uvenskab over for en person, der er part i sagen, kunne begrunde inhabilitet for SIDE 12

13 den, der virker i den offentlige forvaltning, jf. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, pkt. 18. Statsforvaltningen har ved afgørelsen lagt vægt på, at byrådet ved beslutningen om køb af rådhuset vurderede, at venskabet havde en sådan karakter, at det var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Der henvises i øvrigt til det anførte i statsamtets afgørelse af 10. november Omgåelse af udbudsbekendtgørelsen forbindelse med salg af ervhversgrunden i 1997 Det fremgår af 68, stk. 1, 1. pkt., i kommunestyrelsesloven, at salg af kommunens faste ejendomme ikke må ske uden forudgående offentligt udbud. Af udbudsbekendtgørelsens(bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991) 3, stk. 2, 1. pkt., fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Af pkt i vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, vejledning nr. 60 af 28. juni 2004, fremgår, at hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, som for eksempel lighedsgrundsætningen og retsgrundsætningen om, at en offentlig myndighed ikke må forfølge uvedkommende formål. Dette indebærer, at det skal vurderes, om der ved vilkåret varetages en saglig, kommunal interesse. Reglerne om offentligt udbud indebærer, at der ikke forud for gennemførelsen af et offentligt udbud kan træffes beslutning om, hvilken tilbudsgiver, der skal erhverve den pågældende ejendom. Det forudsættes desuden, at det offentlige udbud ikke tilrettelægges på en måde, der er tilpasset en bestemt interesseret købers ønsker og dermed egnet til at afskære andre interesserede tilbudsgivere fra at afgive tilbud. I tilknytning hertil antages kommunen generelt at være forpligtet til at sælge sine faste ejendomme til markedspris, det vil sige den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel. Hovedbegrundelsen er, at kommunen er forpligtet til at handle økonomisk forsvarligt ved alle dispo- SIDE 13

14 sitioner. Desuden følger kravet af, at kommunen som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan yde økonomisk støtte til enkeltpersoner eller til enkelte virksomheder. Som følge heraf påhviler det kommunen at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, for eksempel ved konsultation af en ejendomsmægler eller foretagelse af undersøgelser af prisniveau for sammenlignelige ejendomme, jf. pkt. 7.1 i vejledningen. Videre fremgår af dette pkt., at i mange tilfælde vil det imidlertid ikke være muligt at foretage en entydig konstatering af en bestemt markedspris. Dette navnlig gælder i situationer, hvor der ikke sker offentligt udbud. Fastlæggelse af markedsprisen vil derfor ofte i høj grad være undergivet en skønsmæssig vurdering. Ved udøvelsen af dette skøn må der tilkomme kommunalbestyrelsen en vis margin. Det fremgår af sagen, at de forudgående forhandlinger om salg og den efterfølgende reservation af grunden er meddelt på baggrund af anmodning fra Kjeld Schouboe. Der er i udbudsreglerne og i lovgivningen i øvrigt ikke forbud mod at starte et salg af en kommunal ejendom på det grundlag. Denne proces kan tværtimod give kommunen ideer for, hvordan området skal anvendes. Men det følger af udbudsreglerne, at sådanne forudgående forhandlinger skal sikre kommunen den bedst opnåelig pris for ejendommen, og det forudsætter selvsagt, at forhandlinger ikke skal føre til, at udbudsvilkårene udformes således, at det reelt er tilpasset en bestemt interessent og afskærer andre mulige interesserede, jf. pkt i vejledningen. Statsforvaltningen har imidlertid, som sagen foreligger, ikke grundlag for at antage, at de forudgående forhandlinger har haft en sådan en betydning. Hertil kommer, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har fået forelagt det ved de forudgående møder/forhandlinger drøftede og aftalte vilkår og således har haft mulighed for at ændre disse og derefter fastsætte de endelige udbudsvilkår, herunder pris. For så vidt angår det håndskrevne notat af 12. november 1997, finder Statsforvaltningen på baggrund af det af kommunen oplyste og forholdene i øvrigt ikke, at der hermed kan anses for at være indgået en endelig købsaftale. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at notatet efter sin karakter ikke kunne have en privatretlig virkning for andre mulige interessenter på den måde, at de efter udbudsrunden på trods af deres høje bud retligt ville have SIDE 14

15 runden på trods af deres høje bud retligt ville have været afskåret fra at erhverve grunden. Der er endvidere lagt vægt på formuleringen i notatet, hvoraf bl.a. fremgår følgende: annoncering nov. 1997, byrådet decembermødet Det må således antages, at Kjeld Schouboe var vidende om, at der skulle annonceres i lokal presse, og at de indkomne bud efter afholdelse af udbud herefter skulle godkendes af kommunen. Han må således have været klar over, at grunden kunne sælges til en anden højstbydende. For så vidt angår reservation af grunden, skal der henvises til vejledningens pkt. 8, hvoraf fremgår, at en aftale om at en interesseret køber efter offentligt udbud får en kommunal ejendom på hånden i en periode, inden for hvilken den pågældende kan beslutte at købe ejendommen, i visse tilfælde karakteriseres som en aftale om reservation af ejendommen. Det er imidlertid antaget, at en sådan aftale må betragtes som en aftale om køberet. Videre fremgår det af vejledningen, at en aftale om køberet vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der har indgået aftalen om køberet, opnår en ret til at købe ejendommen af kommunen til en på forhånd aftalt pris, når den pågældende ønsker det eller under visse nærmere betingelser, herunder til et på forhånd fastsat tidspunkt. Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det betyder, at indgåelse af en aftale, hvorved en interesseret køber opnår køberet til en kommunal ejendom, skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom. Imidlertid finder statsforvaltningen, at den reservation, der er indrømmet i den konkrete sag, hverken kan karakteriseres som køberet eller forkøbsret. Reservationen har efter sin karakter ikke sikret Kjeld Schouboe de rettigheder, der følger af en køberet eller en forkøbsret. En aftale om forkøbsret vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der indgår aftalen med kommunen, opnår en ret til at købe ejendommen, hvis og når kommunen ønsker at sælge den, jf. den pågældende vejlednings pkt Hertil kommer, at reservationen reelt ikke har haft nogen virkning, idet reservationen var meddelt i brev af 27. au- SIDE 15

16 gust 1996 frem til 1. juni Reservationsperioden ligger forud for annoncering, som fandt sted i november 1997 og fristen for modtagelse af bud den 2. december Reservationen må således anses for ikke at have haft nogen konkret betydning for afholdelse af udbud og salget generelt. 5. Manglende overholdelse af udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med salg af erhvervsgrunden i 2001 Det fremgår af styrelseslovens 68, stk. 1, og udbudsbekendtgørelsens 1, at salg af kommunernes faste ejendomme som udgangspunkt skal ske efter offentligt udbud. Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens 3, stk. 1, at offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Endvidere fremgår det af 3, stk. 3, 1. pkt., at ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Kommunen har ved sin udtalelse af 28. februar 2007 oplyst, at der ved salg af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, ikke forinden økonomiudvalgets og byrådets behandling af modtagne bud er foretaget annoncering. Endvidere er det oplyst, at der i samme periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, hvorved det er sikret at handlen er gennemført på markedsvilkår. Som anført ovenfor fremgår det af sagen, at matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge blev solgt for kr. Det forhold, at der i den pågældende periode er annonceret indtil flere tilsvarende arealer i samme område, opfylder ikke det af udbudsbekendtgørelsen forudsatte krav om, at der ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det følger således af denne regel, at den enkelte ejendom skal konkretiseres, således at der ikke hersker tvivl om hvilken ejendom, der er sat til salg med hvilke udbudsvilkår og med frist for modtagelse af bud. Statsforvaltningen finder således ikke, at kommunen ved salg af den omhandlede grund har overholdt de kommunale udbudsretlige regler. Da salget er gennemført, har statsforvaltningen imidlertid ikke mulighed for at foretage videre i sagen, jf. styrelseslovens 50a, SIDE 16

17 I tilknytning hertil skal det bemærkes, at statsforvaltningen i tilfælde, hvor der er påført kommunen tab, kan anlægge erstatningssag mod det kommunalbestyrelsesmedlem, der er ansvarlig herfor, jf. styrelseslovens 50c, stk. 1. Dette forudsætter, at der som følge af en uforsvarlig dispostion fra kommunalbestyrelsesmedlemmet er opstået et tab for kommunen, jf. den kommunale styrelseslov med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 1. udgave, 2004, s Det er statsforvaltningens opfattelse, at manglende afholdelse af offentligt udbud i sig selv ikke kan tages til indtægt for, at der er påført kommunen et tab. Det skal således fremstå klart eller på anden måde bevist, at kommunen har solgt sin ejendom under markedspris. Statforvaltningen finder på baggrund af det oplyste i sagen ikke, at der er forhold, der sandsynliggør, at grunden blev prisfastsat under markedsværdi. Under henvisning til, at det ikke med fornøden sikkerhed kan konstateres, at kommunen som følge af det manglende offentlige udbud, har lidt et tab, herunder henset til den tid, der er gået siden salget, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at rejse en erstatningssag overfor de medlemmer, der har været medbestemmende for salget af matr. nr. 12-l Kollerød By, Lynge, i Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i sagen. Statsforvaltningen skal dog beklage den lange sagsbehandlingstid. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen Kontorchef/ Haci Onal Fuldmægtig SIDE 17

18 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006, er sålydende: 14. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling. Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder. 48. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. 60, overholder ansættelsesretlige regler. Stk. 3. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 48 a. Statsforvaltningen beslutter, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud. Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov SIDE 18

19 om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, er sålydende: 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1)vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bekendtgørelse nr 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme er sålydende: 1. Salg af kommunens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale ansættelsesforhold, 3) salg til en kommunalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et areal under m2, som ikke selvstændigt kan bebygges, eller 5) salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til. SIDE 19

20 Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i den lokale presse efter kommunalbestyrelsens bestemmelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal de tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til den udbudte pris, have mulighed for at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet eet år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli SIDE 20

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

2007-08-27. Egedal Kommune. Borgmester inhabil, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5.

2007-08-27. Egedal Kommune. Borgmester inhabil, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. 2007-08-27. Egedal Kommune. Borgmester inhabil, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Resumé: udtalt efter en samlet vurdering af sagen, at borgmesteren for Egedal Kommune var inhabil ved kommunalbestyrelsens

Læs mere

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar.

2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. 2007-613/227. Allerød Kommune. Udgifter i forbindelse med budgetseminar. Resumé: Stasforvaltningen fandt ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, da de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggjorde,

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en advokat: Vedr. Deres jnr. 110012 hls/am/hls: Svendborg Kraftvarmeværks salg af gasmotorer til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a.: 22-08- 2007 De

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 28-05- 2009 Vedr. habiliteten for en af Viborg Kommune anvendt advokat TILSYNET X rettede på vegne af Enhedslisten i Viborg ved mail af 4. december 2007 henvendelse til

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. november 2007 til en borger. Vedrørende salg af grunde i Arrild Ferieby.

Statsforvaltningens brev af 2. november 2007 til en borger. Vedrørende salg af grunde i Arrild Ferieby. Statsforvaltningens brev af 2. november 2007 til en borger Vedrørende salg af grunde i Arrild Ferieby. 02-11- 2007 De har som formand for Arrild Ferieby Grundlejerforening den 12. april 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere