Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11"

Transkript

1 Generalforsamling i Ry Mødereferat egne notater! Møde torsdag den 4. april 2013 Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, Næste møde: Sommer-Camp 29. og 30. august Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, Dagens program torsdag den 4. april 2013: 9.30 Ankomst Ry. Morgenkaffe Gennemgang af DS/CEN/TR 16396i, og evt. andre fortolkninger. GO/KMC Kort pause Orientering fra medlemmerne Frokost Generalforsamling efter vedtægter A. Valg af dirigent B. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning C. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse D. Indkomne forslag E. Budget og bestyrelsens forslag for det kommende år. Strategiplan F. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr G. Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder formand og næstformand H. Valg af 1-2 suppleanter I. Valg af kritisk revisor J. Eventuelt Eftermiddagskaffe Eventuelt. Herunder spørgsmål til bestyrelsen Afslutning Efter morgenkaffen bød Gert Olsen velkommen til de 24 fremmødte, og efter en kort præsentation af dagens program gik vi i gang.

2 Gennemgang af DS/CEN/TR 16396, og evt. andre fortolkninger. GO/KMC: GO og KMC har oversat den Tekniske Rapport. GO startede gennemgangen af den Tekniske Rapport DS/CEN/TR og nåede kun gennemgangen af de spørgsmål og svar der indtil nu var afgivet i henhold til standardens del 1. Den tekniske rapport har status som en DS-information, og forklaringer / fortolkninger heri, har ikke samme status som teksten i standarden. En gennemgang af de enkelte punkter til del 1 vil her være en for stor opgave. Jeg vil derfor nøjes med at drage enkelte konklusioner: 1. Sekretærarbejde og korrekturlæsning er mangelfuld. Indledningsvis henvises der eksempelvis til, at der er tale om svar på spørgsmål til EN :1998! 2. Mange af de fremsatte spørgsmål tyder på, at spørgeren ikke har læst standarden! 3. Mange af svarene er ikke præcise og flere gange svares der ikke på det der spørges om! 4. Bemærk, at Bygningsreglementet nu direkte nævner motionsredskaber under Pkt. 4.4 Legepladsredskaber m.v. 5. Umiddelbart kan det ikke anbefales at benytte den tekniske rapport i forbindelse med inspektionsarbejde. 6. Vi går videre med gennemgangen af rapporten på Sommer-Campen Orientering fra medlemmerne: Erik Bindelsbøl Jensen, Randers Kommune: Mener vi har et hængeparti i forhold til, hvorledes multibaner skal behandles / inspiceres. Ida Jensen fra Aalborg Kommune forklarer, at man i Aalborg Kommune giver byggetilladelse til offentligt tilgængelige multibaner som legeredskaber, og forklaringen på dette, fremgår af vedlagte mail korrespondance, se bilag 1. Mie Kristina Pettersson, Allerød Kommune: Spørger til underlag i forbindelse med Kompans drejekar og Spika-redskaber. Dica hævder, at der ikke er tale om tvungne bevægelser. Mie har anbefalet gummimåtter under redskaberne. BULP konklusion: Vi behandler redskaberne som redskaber med tvungen bevægelse. Se i øvrigt tegnings beskrivelsen på Kompan s hjemmeside. Erik Bindelsbøl Jensen, Randers Kommune: Hvordan kan vi præge og være med til at specificere krav til legepladsredskaber i fremtiden? Det gør vi ved at melde os ind i DS S-230 når standarderne skal til at revideres. Det foreligger den en generalforsamlings beslutning om. Vi har netop modtaget mail fra DS omkring igangsættelse af revisionen af henholdsvis del 1, 2, 3 og 6.

3 Gert og undertegnede modtager de officielle dokumenter omkring igangsættelsen, når DS modtager dem, og så melder vi os ind. Næste møde i S-230 afholdes den 21. juni Det diskuteres på mødet om det var GO eller foreningen der skulle meldes ind i DS S-230. Er det GO vil der være en besparelse på ca. 7000,00 kr. Der blev ikke truffet nogen endelig beslutning på mødet, ud over at beslutningen henlægges til bestyrelsen. Ida Jensen, Aalborg Kommune: Spurgte ind til mærkningen af redskaberne. Ved inspektion fandt hun yderst sjældent redskaber, der var mærket efter kravene i standarderne. Alle kunne nikke genkendende til dette problem. Selv nogle af verdens største producenter (Kompan) mærker ikke redskaberne korrekt og fyldestgørende. Konklusionen er, at vi må blive ved med at anføre det i vore inspektionsrapporter som en afvigelse i forhold til kravene i standarderne. Jan Hansen, Norddjurs Kommune: Spørger ind til autotekster omkring de skæve redskaber som vi kommer ud for en gang imellem. Med skæve redskaber tænkes der her eksempelvis på trampoliner, bålsteder, vandleg osv. Bestyrelsen lovede at se på sagen, så der kunne præsenteres noget på kommende Sommer-Camp. Frokost: Bestyrelsen beklager frokosten på årets generalforsamling. Der er forelagt mundtlig kritik, og for eftertiden vil vi sørge for, at der er garanti for samme niveau, som vi er vant til på sidste generalforsamling og seneste Sommer-Camp. Generalforsamling efter vedtægter: A: Valg af dirigent: Mikael Jakobsen fra Himmerland Boligforening blev foreslået og valgt som dirigent. Mikael Jakobsen kunne efter konstatering af rettidig indkaldelse sætte gang i BULP s generalforsamlingen for år B: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning: GO aflægger herefter som formand for foreningen følgende beretning:

4 Der er afholdt 2 kurser på Teknologisk Institut om anvendelse af standarderne. Der er afholdt 2 kursus om udarbejdelse af inspektionsrapporter for personer, der har bestået den skriftlige eksamen på Teknologis Institut. Der er udarbejdet autotekster til alle relevante standarddele. Møde med Sikkerhedsstyrelsen om vores medlemmers afgørelse. Der er gennemført et to-dages sommerkursus med blandt andet følgende indhold: - Test af legeredskaber, herunder fisken. - Gennemgang af EN 1176 del Besøg på legepladsen Bison. - Oplæg fra Teknologisk Institut om test af faldunderlag og certificering. - Oplæg om kommuners samarbejdsaftale med grundejerforeninger. - Oplæg fra Dansk Standard omkring certificering. Inspektørlisten på BULP s hjemmesiden er opdateret. Bestyrelsen har i perioden holdt 4 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har haft mange henvendelser på hotlinen for foreningens medlemmer. Beretningen blev enstemmigt godkendt. C: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. Årsregnskabet fra revisoren fremlægges kort af KMC, og regnskabet godkendes enstemmigt. Det bemærkes dog, at regnskabet bærer foreningens tidligere navn. En fejl som undertegnede nok skal bringe videre til revisoren, så fejlen kan blive rettet. D: Indkomne forslag: Ud over GO s forslag til vedtægtsændringer er der ikke indsendt forslag til formanden og bestyrelsen i årets løb. Forslagene er læst igennem af bestyrelsen, og efter få ændringer kan en samlet bestyrelse foreslå følgende: 3, 7. afsnit Medlemmer af sektion A og B må ikke være ansat i virksomheder der sælger, producerer eller importerer legepladsudstyr, til andet end eget forbrug. Ændres til: Medlemmer af sektion B må ikke være ansat i virksomheder der sælger, producerer eller importerer legepladsudstyr, til andet end eget forbrug. Begrundelse: Medlemmer af sektion A kommer ikke på foreningens hjemmeside med certifikat som legepladsinspektører og kan derfor ikke som sådan godkende egne produkter eller registrere fejl i eventuelle konkurrenters produkter. 4, 4. afsnit Der afholdes ordinær generalforsamling sidste torsdag i marts måned.

5 Ændres til: Der afholdes ordinær generalforsamling sidste torsdag i marts måned. Hvis denne dag er en helligdag, flyttes generalforsamlingen til den efterfølgende torsdag, som ikke er en helligdag. Begrundelse: Det har jo været et problem i På den måde er vedtægterne klare, hvis der sker noget med nationale helligdage. 4 punkt 7 i generalforsamlingens dagsorden Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder formand og næstformand. Ændre til: Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder formand (og kasserer. Slettes) Begrundelse: Næstformanden vælges af bestyrelsen, se 6 første afsnit. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde. Valgperioder er beskrevet i de nuværende vedtægter. De foreslåede ændringer kunne ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, hvorfor beslutningerne henlægges til en Ekstraordinær Generalforsamling på næst kommende Sommer-Camp, nærmere betegnet torsdag den 29. august kl Ovenstående betragtes som værende indkaldelse til den Ekstraordinær Generalforsamling, torsdag den 29. august kl E: Budget og bestyrelsens forslag for det kommende år. Strategiplan: KMC fremlægger som kasserer nedenstående budgetforslag for år 2013: Indtægter: Fastholdes medlemskontingentet, og går vi ud fra et medlemstal på 40, (vi er i dag 43 medlemmer) ser indtægten herfra således ud: 40 x 2800,00 kr.: ,00 kr. Sidste år budgetterede vi også med et medlemstal på 40. Flere af de sidste kursister fra uge 10 har sagt, at de skal meldes ind, men jeg har indtil nu ikke fået noget på skrift. De venter måske til inspektørkurset 23. april. I 2012 var der ligeledes indtægter til foreningen i forbindelse med gencertificeringen. 600,00 kr. / stk. Udgifter: Revisor: 6 000,00 kr. Udgifter til drift af hjemmesiden: 4 500,00 kr. Afholdelse af Sommer Camp: ,00 kr. * (Pris 2012) Afholdelse af 1 temadage: ,00 kr.** (Herunder Generalforsamling)

6 Afholdelse af 3 bestyrelsesmøder: Samlede udgifter: Overskud: ,00 kr.*** ,00 kr ,00 kr. * Prisen for afholdelse af Sommer-Campen 2012 beløb sig til ,50 kr. Prisen er afrundet ovenfor. ** Prisen for afholdelse af temadagene / generalforsamling forskellige steder i landet sættes i budgettet til ,00 kr. / møde. Priserne svinger fra ca ,00 kr. til ca ,00 kr., og er ud over lokalitet meget afhængig af deltagerantallet. *** 1 bil fra Sjælland t/r. Over 600 km ,00 kr. Storebælt: 470,00 kr. 1 overnatning: 1 000,00 kr. Diæt: 400,00 kr. De øvriges transportudgifter. 3 x 100 km.: 1 146,00 kr. Forplejning på mødet: 500,00 kr. Anslåede udgifter pr. møde: 5 808,00 kr. (Tallet afrundes ovenfor) Prisen på bestyrelsesmøder varierer ligeledes meget. Fra ovenstående ned til ca. 500,00 kr. Meget ordnes pr. mail og når Gert og jeg alligevel mødes i anden sammenhæng. Bemærk: Ud over ovenstående udgifter kan man forestille sig udgifter til eksempelvis: - Forskelligt kontorhold - Udvidelse af hjemmesidens muligheder - Afholdelse af udgifter til eksterne forelæsere - Afholdelse af udgifter til medlemsskab af DS - Osv. Ovenstående forslag til budget vedtages af generalforsamlingen, hvorefter Gert Olsen fremlægger bestyrelsens forslag til Strategiplan:

7 Strategiplan / Fremtidigt arbejde gennemgås af GO: Fortsat udbygning af autotekster og demorapporter. Oplæg til udbudsmateriale og krav til kvalitet. Fortsætter samarbejdet med Teknologisk Institut og med udviklingen af nye inspektørkurser. Herunder gencertificering når ny standard foreligger. Notat om faldunderlag og oplæg om dette. (Michael) Hvad skal der til for at få en national A-afvigelse. (Solveig) Børneattester for alle certificerede inspektører. Multibaner med tilhørende belægning. DS deltagelse. (Gert) Medlemskab af Dansk Legeplads Selskab. Medlemskab af Forbrugerrådet Medlemskab af Kræftens Bekæmpelse. Solsikkerhed på legepladser. Ny sommer-camp august 2013: Udbygning af autotekster. Konsekvenser af tilbagetrækningen af DS Spørgsmål og svar til DS/CEN/TR Udbygning af fortolkningssager. Byggesagsbehandling, - sportsudstyr, skateboardbaner og multibaner. Oplæg om multibaner af eksempelvis A-Sport. Oplæg om faldunderlag. Gode og dårlige egenskaber. Oplæg fra Kræftens Bekæmpelse om solsikkerhed på legepladser. Oplæg fra Teknologisk Institut vedrørende måling af solbeskyttelse. Solceller som solbeskyttelse. Eksempelvis over sandkasse. Oplæg ved EnergiMidt. Den forelagte strategiplan blev vedtaget, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med det forelagte. F: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Der var hurtig enighed om at fortsætte det nuværende niveau på 800,00 kr. for indmeldelse og et årskontingent på 2800,00 kr. (Begge priser er + moms) G: Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder formand og kasserer. Ifølge vedtægterne var Michael Jakobsen, Solveig Jensen og Kent Lemming på valg i år. Alle stillede op til nyvalg, og alle blev genvalgt af generalforsamlingen. H: Valg af 1-2 suppleanter. Erik Bindelsbøl Jensen fra Randers Kommune forblev som suppleant og som ny anden suppleant blev Klaus Malmos Madsen fra Assens Kommune valgt.

8 I: Valg af kritisk revisor. Niels Bent Andersen fra Aarhus Kommune påtog sig posten som kritisk revisor for endnu et år. J. Eventuelt: Afslutning: Mødet kunne afsluttes til tiden. Håber alle kom godt hjem. Tak for et godt møde og en god generalforsamling. Vi glæder os til vi ses på Sommer Camp i Ry. På bestyrelsens vegne: Kim Munk Christensen

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk

Højengran Time Share generalforsamling 2015. www.hojengran.dk www.hojengran.dk Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen af Time Share ejere på Højengran til afholdelse på Hotel Munkebjerg i Vejle Lørdag den 9. maj 2015 og med start kl. 12:30

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere