10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle"

Transkript

1 Dato: 21. februar 2015 Init: aap Doc: Generalforsamling 2014 Møde Tid og sted Referent Deltagere Fordeling Dagsorden Generalforsamling 10. november 2014, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd Medlemsfirmaer v/respektive kontaktpersoner 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det seneste år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til Generalforsamlingens godkendelse. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. 7. Eventuelt. Næste møde Inden for 14 mdr. fra dato, jf. foreningens vedtægter 1. Valg af dirigent Brian Sheldon, AG5 Arkitekter, blev enstemmigt valgt som Generalforsamlingens dirigent. Dirigenten indledte med at bekræfte, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 3 ugers varsel jf. foreningens vedtægter. Årsmødet har i år besøg af den hollandske brugerforenings formand, og der var i forsamlingen enighed om, at han også gerne må deltage i vores Generalforsamling. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/ formand Carsten Ahm, COWI. Som annonceret i udsendt indkaldelse til Generalforsamling havde formanden gennemført sin mundtlige beretning ved Årsmødets formelle åbning i formiddags, mandag d. 10. november 2014, kl Målet er at formandens beretning når ud til så bred en kreds af foreningens medlemmer som muligt, hvorfor den gives ved Årsmødets åbning. Generalforsamlingens deltagere havde i år ingen bemærkninger til formandens beretning, der derfor umiddelbart kunne godkendes. Formandens præsentation er endvidere tilgængelig på foreningens webside, under //Foreningen/Generalforsamling/.. bentleyuser.dk co/ Bentley Scandinavia A/S Gydevang DK-3450 Allerød Denmark

2 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter. Resultatopgørelse for det forløbne år viser en kontingentindtægt på ,- kr., hvor budgettet for 2012 var sat til ,- kr. Den noget lavere indtægt skyldes primært en række virksomhedssammenlægninger. Sekretariat har holdt budgettet og udgifter til hjemmesiden er løbet op i lidt over ,- kr., hvoraf de godt 1200,- kr. er gebyrer til hosting af foreningens hjemmeside. Årsmødet 2013 gav foreningen indtægter på godt 1.2 mio.kr., mens konferenceudgiften samlet blev ,- kr. Heraf ydede Bentley en refusion på ca ,- d.kr. for bl.a. Civil middag tirsdag aften. Overskud på arrangementet blev dermed i runde tal ,- kr. Rejseudgifter for turen til Huntsville og Exton gav et mindre overskud, mens Claus rejse til Bentley Learn trak fra. Samlet gav det et plus på den rejsekonto på ,- kr. Samlet resultat for dette regnskabsår blev dermed på knap ,- kr., hvorefter egenkapitalen samlet kunne opgøres til ,- kr. ved regnskabsårets afslutning. Dette dog i positiv forventning om, at de sidste udeståender af manglende kontingentbetalinger kan indhentes. Ved sidste års GF blev det aftalt at sende samlede fakturaer ud til medlemsfirmaerne, hvilket kassereren derfor også forsøgte sig med. I praksis fungerede det dog ikke, idet mange fakturaer kom retur og måtte genfremsendes. Kassereren er derfor vendt tilbage til tidligere praksis med udsendelse af faktura til de enkelt-personer, der har deltaget i Årsmødet. Den forelagte version af Årsregnskab 2012/2013 er forud godkendt og underskrevet af foreningens 2 revisorer. Regnskab blev herefter godkendt. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne. Der var ikke indgivet forslag til behandling. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. v/kasserer Claus Johannesen, PLH arkitekter. Det rundsendte budget er tænkt konservativt og stiler mod, at regnskabet principielt går i nul og erfaringstal fra poster i det forrige regnskabsår er lagt til grund for næste års budget. Det er vigtigt at foreningen har en robust økonomi, idet det giver os frihed til at igangsætte de aktiviteter, som vi gerne vil. Egenkapitalen skal gerne være så stor, at vi kan betale regninger i den takt, de indløber. Kontingentomkostninger er i budgettet nedjusteret, idet det er vores erfaring, at firmaer i disse år fusionerer, nogle melder sig helt ud, mens lidt færre nye firmaer kommer til. Der blev fra salen spurgt til, om det er nødvendigt at have det fulde regningsbeløb fra Munkebjerg stående? Hertil svarede kassereren, at dels kender vi ikke det endelige regningsbeløb, før årsmødet

3 er afsluttet men at han som kasserer foretrækker, at vi har en egenkapital, så vi altid kan betale hotellet, også inden deltagerne får betalt deres regninger. Det blev herefter fra salen foreslået, at deltagerne kunne betale på forkant? Det kunne være en parameter for tildeling af værelse på Munkebjerg, at man havde betalt? Man kunne måske benytte mobile pay? Hertil svarede kassereren, at det kan være vanskeligt at holde regnskab med i dagene lige op til årsmødet samt at det oftest er firmaet, der skal betale og ikke den enkelte, hvorfor Mobile Pay er vanskeligt at benytte netop i denne sammenhæng. Endelig blev der fra salen spurgt til, om bestyrelsen mener, at det er realistisk at hente den sidste gæld ind? Hertil svarede kassereren, at der har været generel opbakning om at bringe gælden ud af verden, hvorfor han vurderer, at det er realistisk at få også de sidste udestående hentet hjem. Med disse kommentarer blev budgettet herefter godkendt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. v/dirigent Brian Sheldon, Ag5 2 bestyrelsesmedlemmer var på valg i år. Det drejede sig om Claus Johannesen, PLH Arkitekter, samt Anette Persson, Københavns Universitet. Begge genopstillede - og begge blev genvalgt med applaus. Formand Carsten Ahm, næstformand Michael Jepsen og web-master Michael Friis-Ørsted var ikke på valg i år. Som suppleanter genopstillede Finn Mejding, Atkins, og Søren Krabbe, Vejdirektoratet. Begge blev genvalgt med applaus. Endelig genopstillede vore to revisorer, Jacob Andersen og Lars Straarup. Begge blev genvalgt med applaus. 7. Eventuelt Bentleys Licenspolitik Li Peng havde forud for GF henvendt sig til bestyrelsen med et ønske om at tage spørgsmålet op til generel drøftelse ved GF, hvorfor emnet blev taget op under eventuelt. Li Peng indledet med en kort præsentation af sine synspunkter. Hans slides vedlægges referatet som bilag. Udfordringen er, at Bentleys nye licenspolitik regner forbrug ud efter licensforbrug pr. klokketime, og at det er umuligt at låse på maksimalt forbrug. Derfor modtager firmaerne uventede og store regninger, hvis de blot i korte perioder har brugt flere licenser, end der er betalt for. Dette til trods for, at de i den resterende periode har ligget langt under max-grænsen. Problemet er generelt og mange af foreningens medlemsfirmaer har oplevet tilsvarende udfordringer som Li Peng i Niras. Det er urimeligt at ekstra-regninger ikke varsles, og det er urimeligt at skulle bruge så meget tid på at kontrollere både fakturaer, eget firmas forbrug og brugernes adfærd. Derudover er det umuligt at lægge et årsbudget, der holder.

4 Bentleys licenspolitik har givet anledning til problemer mange steder og emnet blev derfor drøftet livligt af deltagerne i GF. Nogle har endda udarbejdet mindre tillægsprogrammer, alene for at kunne administrere brugernes adfærd og sikre, at der ikke bruges for mange licenser. Bla. har LE34 benyttet et program, der 'løber foran' og checker, om der er en ledig licens, inden MSTN lukker op. Hvenegaard har et tilsvarende program, der lukker programmet ned efter præcis 5 min., hvis der ikke er en ledig licens til det. Carsten Ahm oplyser, at Bentley under hånden ligefrem har oplyst en leverandør af et kontrol-program. Paul Haffmanns oplyser, at de har samme problem i Holland. I hans forening er det blevet foreslået at anvende en gennemsnitsberegning over en længere periode. Marianne Rask foreslår, at foreningen betaler for et fælles program, der kan styre licenser. Michael Ørsted foreslår, at foreningen skal rette en samlet henvendelse til Bentley, f.eks. tage initiativ til et særmøde om emnet. Hertil foreslår Claus Johannesen, at foreningen skriver et samlet brev, som interesserede firmaer kan blive medunderskrivere af. Alternativt kunne foreningen formulere et enslydende brev, der blev fremsendt fra hvert firma. Initiativet kunne gerne række ud til andre landes brugerforeninger også. Drøftelsen afsluttes med en beslutning om, at foreningen nedsætter et udvalg bestående af Frank Møller, Li Peng og Carsten Ahm. Udvalget formulerer et fælles brev, der rundsendes til alle medlemsfirmaer mhp. at de kan tilslutte sig henvendelsen til Bentley. Afslutning/ Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden - og erklærede derefter Generalforsamlingen for afsluttet. Bilag: Som bilag til indkaldelse til Generalforsamlingen var udsendt flg. materiale: bilag 1 / Årsregnskab bilag 2 / Budget Formandens beretning vedlægges endvidere dette referat som bilag. Derudover vedlægges slides fra Li Pengs indlæg vedr. licenspolitik. Deltagere i Generalforsamlingen: Flg. medlemsvirksomheder markerede deres deltagelse på den rundsendte liste: AG5 Arkitekter Banedanmark COWI A/S DTU Transport EnviDan A/S

5 Geopartner Københavns Lufthavne A/S Københavns Universitet Landinspektørfirmaet LE 34 LIFA A/S Landinspektører Niras A/S Orbicon PLH Arkitekter AS Rambøll A/S Svendborg Kommune Vejdirektoratet /aape Referatets gyldighed berigtiget ved underskrift af formand og dirigent: Formand Carsten Ahm, COWI. Dirigent Brian Sheldon, AG5

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse v/kasserer Lone Blach, Grontmij Carl Bro. Møde Tid og sted Referent Deltagere Generalforsamling 10. november 2008, Munkebjerg Hotel ved Vejle Anette Persson Repræsentanter for medlemsfirmaer Foreningens bestyrelse Foreningens SIGformænd Dato:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Grundejerforeningen Gyvelhøj

Grundejerforeningen Gyvelhøj Grundejerforeningen Gyvelhøj Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling med rundgang på fællesarealerne søndag den 16. juni 2013 kl. 11 Vi mødes på parkeringspladsen kl. 11 og tager så en rundgang

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere