Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009"

Transkript

1 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for Aftalen kan downloades på under Regionernes økonomi. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået tirsdag den 16. juni Dette punkt til Økonomisk Vejledning gennemgår de økonomiske forudsætninger bag økonomiaftalen og beskriver væsentlige aftalepunkter. Der skal endvidere henvises til øvrige punkter i Økonomisk Vejledning, som beskriver lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønskøn, kommunal medfinansiering samt den statslige aktivitetspulje. 1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne og aktivitet i 2010 på sundhedsområdet Regionernes økonomi blev forhandlet med udgangspunkt i aftalegrundlaget for 2009, det vil sige på niveau med budgetterne for Der er aftalt et samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2010 på mio. kr. Heraf udgør udgifterne til medicintilskuddet mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2010 på sundhedsområdet. Mio. kr. Nettodriftsudgifter sundhed ekskl. medicintilskud og ekskl. driftsudgifter vedr. fællesadministration Andel af fællesadministration, nettodriftsudgifter (opgjort på baggrund af fordelingen i budget 2008) Aftalt udgiftsniveau ekskl. medicintilskud Medicintilskud Aftalt udgiftsniveau i alt Anm: udgiftsniveauet i tabel 1 er opgjort ekskl. DUT og øvrige reguleringer Det skal bemærkes, at der i beløbene i tabel 1 ikke indgår reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). De beskrives nærmere i vejledningspunktet Generelle tilskud til regionerne i 2009 og 2010, lov- og cirkulæreprogram. Senere i dette vejledningspunkt er udgiftsniveauet inkl. DUT dog opgjort. Den aftalte vækst på sundhedsområdet i 2010 i forhold til aftalegrundlaget for 2009 fremgår af tabel 2. Der er på sundhedsområdet ekskl. medicintilskud aftalt en realvækst i 2010 på mio. kr. (ekskl. udgifterne til midlertidig aktivitet i 2009), og inkl. udgifter til tilskudsberettiget medicin er væksten på mio. kr. Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, tlf ,

2 Side 2 Tabel 2. Aftalt realvækst i 2010 i forhold til aftalegrundlagt for mio. kr. i 10pl Medicintilskud 272 Aftalt realvækst - aktivitet (3,5 pct) produktivitet (2 pct.) øvrig sundhedsudgifter 675 Vækst i 2010 i forhold til aftalegrundlaget 2009 (ekskl. udgifterne til midlertidig aktivitet i mio. kr.) ekskl. medicintilskud Vækst i 2010 i forhold til aftalegrundlaget 2009 i alt (ekskl. udgifterne til midlertidig aktivitet i mio. kr.) inkl. medicintilskud For 2010 er der forudsat en aktivitetsvækst på sygehusområdet på 3,5 pct. og et produktivitetskrav på 2 pct. Aktivitetsvæksten svarer til mio. kr. og produktivitetskravet til mio. kr. Samlet set udgør realvæksten i udgifterne til sygehusaktivitet 832 mio. kr. Realvæksten på øvrig sundhed på 675 mio. kr. omfatter bl.a. sygehusmedicin, øvrige sygehusudgifter, der ikke er aktivitetsbelagt (intensiv behandling) og praksissektor. Med aftalen for 2010 blev der ligeledes afsat 300 mio. kr. i 2009 til midlertidig aktivitet i Midlerne er et engangsbeløb afsat i 2009 og vedrører midlertidig aktivitet, der vil være i det samlede sygehusvæsen, som følge af genindførelsen af det udvidede frie valg. Bloktilskuddet for 2009 er dog ikke øget med 300 mio. kr. Det skyldes, at en del af udgiftsniveauet finansieres gennem kommunerne. Den kommunale medfinansiering forventes at udgøre 44,8 mio. kr.. Medicintilskud I økonomiaftalen for 2010 er der aftalt et nyt skøn for de forventede udgifter til tilskudsberettiget medicin i 2009, og der er aftalt et udgiftsniveau for Der er i økonomiaftalen lagt et skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin i 2009 på mio. kr. til grund for aftalen. Det svarer til et fald på 5 pct. i forhold til regnskabet for Men hvis regnskabet for 2008 korrigeres til 2009-opgaveniveau, er der et underliggende fald på 3,5 pct mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Baggrund for skøn af tilskudsberettiget medicin i 2009 i mio. kr. Medicinudgifter regnskab korrektion for 2009-opgaveniveau -116 korrigeret regnskab 2008 (i 2009-opgaveniveau) Medicinskøn for 2009 juni Difference -247 Vækst i pct. -3,5%

3 Side 3 Faldet skyldes hovedsageligt faldende priser. Tendensen med prisfald kan allerede ses i de sidste måneder af 2008, og tendensen forventes at fortsætte i Tabel 4 viser baggrunden for medicinskønnet i Der forventes en stigning i udgifterne til tilskudsberettiget medicin fra 2009 til 2010 på 272 mio. kr. svarende til 4,0 pct. Tabel 4. Baggrund for medicinskøn for 2010 i mio. kr. Skøn for medicinudgifterne i 2010, juni Skøn for medicinudgifterne i 2009, juni Difference 272 Vækst i pct. 4,0% For 2010 er der ligeledes aftalt et garantiniveau for udgifterne til tilskudsberettiget medicin. Det vil sige, at 75 pct. af afvigelsen mellem det forudsatte niveau og det realiserede niveau i 2010 reguleres over regionernes bloktilskud i 2011 med en midtvejregulering i Det aftalte udgiftsniveau opgjort inkl. DUT Regionerne kan inden for det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne afholde udgifter svarende til det i økonomiaftalen aftalte niveau korrigeret for mer- og mindreudgifter som følge af opgaveændringer. Det samlede udgiftsniveau i 2009 for nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet inkl. DUT og andre reguleringer kan opgøres foreløbigt til mio. kr., jf. tabel 5. Tabel 5. Aftalt udgiftsniveau inkl. DUT og andre reguleringer i 2010 i mio. kr. i 2010 pl Udgiftsniveau ekskl. medicintilskud DUT på sundhedsområdet, jf. lov- og cirkulæreprogrammet 181 Korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet - bløderudligningen (finansiel karakter) 52 - forventet kommunal medfinansiering af DUT-sager på lov- og cirkulæreprogrammet (FORELØBIG) 12 Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer (ekskl. medicintilskud) Medicintilskud Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne inkl. DUT og øvrige reguleringer Det fremgår af aktstykke nr. 180 af 19. juni 2009, at regionernes bloktilskud i 2010 forøges med 180,6 mio. kr. som følge af DUT. Den samlede udgiftsmæssige konsekvens af lovændringerne er på nogle områder større end de bloktilskudsreguleringer, der er foretaget. Det skyldes, dels at noget af udgiftsniveauet er finansieret af kommunerne, dels at enkelte DUT-sager er finansielle, og dermed ikke har udgiftsmæssig påvirkning. Af aktstykket fremgår således, at regionernes bloktilskud i 2010 reduceres med 52 mio. kr. som følge af bløderudligningsordningen. Dette er en ren finansiel regulering og påvirker ikke i sig selv regionernes udgiftsramme. Derfor skal beløbet trækkes ud af den samlede DUT-regulering på 181

4 Side 4 mio. kr., svarende til at der skal lægges 52 mio. kr. til for at opgøre det samlede udgiftsniveau i 2010, jf. tabel 5. For så vidt angår kommunal medfinansiering skal der lægges ca. 12,1 mio. kr. til udgiftsniveauet, da det vurderes at være den skønnede kommunale medfinansiering i 2010 af de nye lovændringer (DUT-sagerne). Der er i DUT-sagen vedrørende selvmordsbehandling forudsat kommunal medfinansiering på 0,6 mio. kr. i 2009 og 2010, i DUT-sagen vedrørende udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien er der forudsat kommunal medfinansiering på 11,5 mio. kr. i Derudover har en enkelt DUT-sag kun virkning i 2009 og udgiftsniveauet i dette år. Det er DUTsagen vedr. frit valg af specialsygehusene, her er beløbet 1,2 mio. kr. alene i Samlede udgifter på sundhedsområdet finansieret i aftalen Ud over finansiering af det aftalte udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne på mio. kr. (ekskl. DUT), jf. tabel 1, er der i aftalen finansieret anlægsudgifter og renteudgifter. Der er samlet set finansieret udgifter for mio. kr., jf. tabel 6. Heri forudsættes det muligt at refinansiere afdrag ved ny lånoptagelse inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. Det er en forudsætning for refinansieringen, at der søges om dispensation i Indenrigsog socialministeriet. Tabel 6. Forudsatte udgifter i alt på sundhedsområdet i mio. kr. i 10pl Udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne ekskl. DUT og øvrige reguleringer Bruttoanlægsudgifter - anlægsniveau hensættelse til medfinansiering reduktion af anlægsramme anlægsmidler til psykiatrien pulje på finansloven for medico-teknisk udstyr (fordeles efter bloktilskuddet) låneadgang til medico-teknisk udstyr -200 Anlægsindtægter -79 Nettorenteudgifter 100 Afdrag 500 Refinansiering af afdrag ved låneoptag -500 Udgifter i alt Udgifterne finansieres af et statsligt bloktilskud og en statslig aktivitetsafhængig pulje samt kommunale grundbidrag og aktivitetsafhængige bidrag. Herudover kommer eventuelle lånemuligheder, der er aftalt særskilt.

5 Side 5 Der er med aftalen blevet afsat en anlægspulje til psykiatrien på 250 mio. kr., puljen finansieres på finansloven for det er aftalt at hovedparten af de 200 mio. kr. skal gå til enestuer i psykiatrien, mens de sidste 50 mio. kr. skal finansiere udbygningen af retspsykiatriske sengepladser. Den samlede finansiering fremgår af tabel 7. Det statslige bloktilskud udgør i aftalen ,5 mio. kr. (inkl. reguleringer som følge af DUT), og det kommunale grundbidrag udgør kr. pr. indbygger i 2010 svarende til mio. kr. samlet set. Grundbidraget er fastsat ud fra en regulering af bidraget i 2009 med et samlet pris- og lønskøn for 2009 på 2,5 pct. inkl. medicin. Tabel 7. Forudsat finansiering af udgifterne i 2010 i mio. kr. i 10pl (ekskl DUT) Statsligt bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig pulje Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunalt grundbidrag Øvrig finansiering* 15 I alt * Vedrører takstbetaling til Region Hovedstaden fra Færøerne og Grønland Den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør 2.596,7 mio. kr. ekskl. den del, der medfinansieres af kommunerne, eller 3.193,4 mio. kr. inkl. kommunal medfinansiering. Det er forudsat, at den kommunale aktivitetsafhængige finansiering i 2010 udgør mio. kr. samlet set, dvs. inkl. kommunernes medfinansieringsandel i den statslige aktivitetsafhængige pulje. Dette er dog eksklusiv kommunernes medfinansieringsandel på DUT-sagerne, jf. tabel 5. I vejledningspunktet Kommunal medfinansiering i 2010 uddybes forudsætningerne bag den kommunale medfinansiering. På de områder, hvor der ikke er forudsat kommunal medfinansiering (sygehusmedicin, øvrige sygehusudgifter, psykiatri, medicintilskud), er finansieringen sikret gennem bloktilskuddet. 4. Efterregulering og midtvejsregulering af udgifter til medicintilskud i 2008 og 2009 Efterreguleringen af medicingarantien for 2008 og midtvejsreguleringen af garantien for 2009 er opgjort, og de aftalte reguleringer håndteres i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Endelig regulering af medicingarantien for 2008 Med økonomiaftalen for 2009 blev der sat et nyt skøn for udgifterne til tilskudsberettiget medicin for I det oprindelige skøn fra juni 2007 for 2008 udgjorde udgifterne til medicintilskud mio. kr. I forbindelse med aftalen for 2009 blev dette skøn nedjusteret til mio. kr., heraf skyldes 232 mio. kr. en DUT-regulering som følge af nye tilskudsgrænser. Samlet set fik regionerne 54 mio. kr. over bloktilskuddet i 2008 vedr. midtvejsregulering af medicingarantien.

6 Side 6 Udgifterne til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2008 lå 153 mio. kr. under skønnet for 2008 fra juni Regionernes bloktilskud for 2009 bliver i 2009 reguleret ned med 115 mio. kr. som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien, jf. tabel 8. Tabel 8. Opgørelse af endelig regulering af medicingarantien for 2008 i mio. kr. Medicinskøn 2008, juni Regnskab Difference -153 Midtvejsregulering (75 pct.) -115 Midtvejsregulering af medicingarantien for 2009 Det nye skøn for medicinudgifterne i 2009 på mio. kr. resulterer i en negativ midtvejsregulering på -619,5 mio. kr. Det oprindelige skøn for 2009 var 7.660, jf. tabel 9. Tabel 9. Midtvejsregulering af medicingaranti for 2009 i mio.kr. Medicinskøn 2009, juni Medicinskøn for 2009 juni ,1 pct Difference -826 Midtvejsregulering (75 pct.) Forudsætninger for det beregnede udgangspunkt for økonomien på sundhedsområdet Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2009 svarende til de vedtagne budgetter for Pris- og lønreguleringen på sundhedsområdet er opgjort til 2,7 pct. (ekskl. medicintilskud) fra 2009 til Læs mere vedrørende pris- og lønudviklingen i 2010 i vejledningspunktet Pris- og lønudviklingen for Øvrige forudsætninger i det beregnede udgangspunkt Der er for 2010 fortsat taget højde for, at regionerne har øgede udgifter til tjenestemandspensioner, som oprindeligt ikke indgik i det udgiftsniveau, der blev overført til regionerne med strukturreformen. De tidligere amtslige udgifter til tjenestemandspensioner er henført til staten, idet staten står for udbetalingen af pensioner til amtslige tjenestemænd, der er gået på pension senest 31. december Regionerne afholder udgifterne til de tjenestemænd, der går på pension efter 1. januar I det beregnede udgangspunkt er der taget højde for udgifterne til mammografiscreening som tidligere blev finansieret via en pulje på finansloven. Puljen blev fjernet fra finansloven for Der er i forhandlingerne om det beregnede udgangspunkt skabt finansiering til udgifterne i 2009, samt udgiftsniveau og finansiering i 2010.

7 Side 7 6. Regional udvikling Der er aftalt et samlet udgiftsniveau på regional udvikling på mio. kr. (ekskl. DUTreguleringer). Udgangspunktet for udgifterne var aftalegrundlaget for 2009 svarende til budget Dertil kommer der DUT-sager for 115 mio. kr., jf. nedenstående, samlet set et udgiftsniveau på mio. kr. i Tabel 10. Aftalt udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne i 2010 for regional udvikling i mio. kr. i 10pl Nettodriftsudgifterne for regional udvikling DUT-sager, lov- og cirkulæreprogram 115 Samlet udgiftsniveau for nettodriftsudgifterne (inkl. DUT) Pris- og lønreguleringen er fastsat til 3,4 pct. fra 2009 til 2010, jf. vejledningspunkt om pris- og lønskøn i Udgifterne finansieres af et bloktilskud på 2.071,5 mio. kr. og et udviklingsbidrag på 663 mio. kr. Det kommunale udviklingsbidrag udgør 120 kr. pr. indbygger i Bidraget er fastsat på baggrund af en regulering af udviklingsbidraget for 2009 med et samlet pris- og lønskøn for 2009 på 2,5 pct. 7. Genindførelsen af det udvidede frie valg Den 1. juli 2009 genindføres det udvidede frie sygehusvalg. Med økonomiaftalen for 2010 fik regionerne 300 mio. kr. til midlertidig aktivitet på sygehusområdet generelt. Danske Regioner har indgået en aftale med de private hospitalers brancheforeninger (BPK og SPPD), som skal være gældende indtil januar I efteråret 2009 påbegyndes forhandlingerne om de takster, der skal gøre sig gældende fra Danske Regioner har den 1. april indgået aftale med regeringen om det fremtidige samarbejde med de private sygehuse. Det fremgår bl.a. heraf og af økonomiaftalen, at udgangspunktet for takstforhandlingerne fremadrettet skal tage udgangspunkt i referencetakster, dvs. de mest omkostningseffektive offentlige sygehuse. 8. Proces for investeringer i en moderne sygehusstruktur Der er i aftalen skitseret en proces for fase 2 af udmøntningen af tilskuddene fra Kvalitetsfonden til investeringer i ny sygehusstruktur. Ekspertpanelet vil i 2010 foretage en indstilling til regeringen om, hvordan de resterende midler i fase 2 skal udmøntes. Ekspertpanelet skal have ansøgningerne senest 1. juni Når ekspertudvalget har givet de endelige tilsagn ophører ekspertudvalgets opgaver. Aftalen understreger, at det er regionerne, der er bygherrer og ansvarlige for de kommende sygehusbyggerier.

8 Side 8 Der oprettes en øremærket konto for hvert projekt, som har fået tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden. Regionerne hensætter årligt 1 mia. kr. fra 2010 efter bloktilskudsnøglen til egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne. Der vil herudover være mulighed for låneadgang på op til 12,5 procent af den samlede ramme. Låneadgangen modsvarer fremtidigt salgsprovenu for nedlagte sygehusbygninger. Tilskuddene fra kvalitetsfonden udbetales årligt i henhold til den udbetalingsprofil, som er fastlagt i forbindelse med det endelige statslige tilsagn. Udbetalingen er betinget af, at regionen på kontoen har hensat den forudsatte egenfinansiering. I 2010 får regionerne ligeledes mulighed for at finansiere investeringer i medico-teknisk udstyr for 200 mio. kr. via låneoptag. Låneadgangen er fordelt efter bloktilskuddet. Det psykiatriske område bliver ligeledes prioriteret på anlægssiden. På finansloven for 2010 anføres en pulje på 250 mio. kr. til anlægsinvesteringer på det psykiatriske område. De 200 mio. kr. er fortrinsvis til opbygning af enestuer, mens de resterende 50 mio. kr. bevilliges til retspsykiatriske sengepladser. 9. Styring Decentral styring Med aftalen blev det muligt for regionerne at nedsætte udvalg med en varighed på op til to år frem for tidligere, hvor det kun var et år. Udvalg vedr. økonomiopfølgning Det er aftalt, at der skal i gangsættes et arbejde med deltagelse af Danske Regioner, Finansministeriet, Indenrigs- og socialministeriet og Ministeriet for sundhed og forebyggelse, der skal se på en måde at udbygge og standardisere økonomiopfølgningsformen i regionerne gennem året 10. Øvrig sundhed Den danske kvalitetsmodel Det er aftalt at implementere den danske kvalitetsmodel fra Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2009 til implementering herefter 112,5 mio. kr. årligt til frem til Psykiatri Regeringen har i aftalen forpligtet sig til at inddrage Danske Regioner og foreningens udspil på psykiatriområdet i Sundhedsstyrelsens kommende strategi på området. Den nye psykiatriplan forventes finansieret af satspuljen.

9 Side 9 Analysearbejde vedr. ventetider Fremadrettet vil der være et stigende fokus på de erfarede ventetider. Dette skal ses sammen med det analytisk arbejde vedr. bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet. Udvalgsarbejde om kommunal medfinansiering Som en del af sidste års økonomiaftale nedsættes et udvalg, der skal vurderer mulighederne for at styrke de kommunale incitamenter gennem den eksisterende model for medfinansiering. Arbejdet forventes færdigt i efteråret 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 34627/07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010

Bloktilskudsreguleringer 2009 og 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/11926 Telefon: 76631656 Dato: 2. september 2009 Bloktilskudsreguleringer

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8.

- at fremskrivningsprocenten for udskrivningsgrundlaget fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2007 til 2010 udgør 8,8. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 180 Aktstykke Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K nr. 180 Finansministeriet. København, den 19. juni 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 4. februar 2014 Bilag 2 Økonomistyring og tid 1 Grundlag Regnskabsinstruks

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015.

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015. Aktstykke nr. 158 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 3. september 2015 158 Finansministeriet. København, den 26. august 2015. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2.

- at fremskrivningsprocenten for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra det korrigerede beregningsgrundlag for 2008 til 2011 udgør 8,2. Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1218 København K Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens bloktilskud

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Generelle tilskud til regionerne i 2009 og 2010, lov- og cirkulæreprogram

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Generelle tilskud til regionerne i 2009 og 2010, lov- og cirkulæreprogram Dokumentnr. 32996/09 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Generelle tilskud til regionerne i 2009 og 2010, lov- og cirkulæreprogram Indhold: 1. Fastsættelse af bloktilskud 2. Lov-

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568860\dokumenter\akt190.fm 27-06-08 10:49:08 k01 pz 1 Bilag Finansministeriet. København, den 19. juni 2008. 190 a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget

Bilag 4 NOTAT. Allerød Kommune. Medfinansiering status 2015 og budget Bilag 4 NOTAT Medfinansiering status 2015 og budget 2016-2019 Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Medfinansiering

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne

Kommunal Budgetoversigt. Budget 2004 og aftalerne Kommunal Budgetoversigt Budget 2004 og aftalerne Januar 2004 Kommunal Budgetoversigt, januar 2004. I tabeller kan afrunding medføre, at beløbene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos:

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling 2008-2010 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015

Forretningsudvalget den 13. august behandling af forslag til budget 2015 Forretningsudvalget den 13. august 2014 1. behandling af forslag til budget 2015 Grundlag for Budget 2015 Basisbalance før realvækst inkl. forventninger til R2014, jf. 1. økonomirapp., juni 2014 Økonomiaftale

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Aktstykke nr. 163 Folketinget Bilag Afgjort den 24. juni Finansministeriet. København, den 17. juni 2010.

Aktstykke nr. 163 Folketinget Bilag Afgjort den 24. juni Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. Aktstykke nr. 163 Folketinget 2009-10 Bilag Afgjort den 24. juni 2010 163 Finansministeriet. København, den 17. juni 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at statens

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2010

Aftale om regionernes økonomi for 2010 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2010 13. juni 2009 1. Indledning I de senere år er der sket en betydelig styrkelse af indsatsen på sundhedsområdet. Der er sket en markant forøgelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering) Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmgade 10-12 1216 København K im@im.dk 23-03-2011 Sag nr. 07/513 Dokumentnr. x/11 Høringssvar vedrørende ændring af lov om regionernes finansiering (kommunal medfinansiering)

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere