12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016"

Transkript

1 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland for 2016, og skal ses som en del af samarbejdet omkring Greater Copenhagen. 1. Indledning Kommunerne har fra den 1. januar 2011 både ejet og finansieret Væksthusene, og der er netop indgået en ny rammeaftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene for De 5 væksthuse er oprettet som en aftale mellem KL og Økonomi - og Erhvervsministeriet, for at øge væksten blandt startups og SMVer i Danmark. Det er en del af aftalegrundlaget, at væksthusene bevarer en fælles identitet på tværs af de 5 huse, ligesom en række praktiske forhold som f.eks. resultatmål og it-systemer er fælles, men også at de skal understøtte business regions. Regionerne og kommunerne i Østdanmark og Skåne er gået sammen i Greater Copenhagen om at skabe vækst og udvikling ved at tiltrække talent og investeringer. Greater Copenhagen er ved at tage fart og form, og står nu over for den udfordring, at blive godt forankret. Hvis det skal lykkes at skabe en stærk platform for vækst og tiltrækning af investeringer, så skal det eksisterende erhvervsliv udvikles og være i vækst. Her er Væksthusene et vigtigt redskab, hvor den samlede opgave understøtter Greater Copenhagen. Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland indgår altså både i et nationalt fællesskab med de 5 væksthuse, som led i en statslig strategi, og i et regionalt fællesskab, som led i arbejdet med at udvikle Greater Copenhagens erhvervsliv sammen med kommunerne, de lokale erhvervsserviceenheder og andre erhvervsfremmetilbud. Region Hovedstaden og Region Sjælland omfatter tilsammen 46 kommuner, og det er afgørende, at Væksthusenes ydelser kommer bredt ud i regionen. Når Region Skåne og de skånske kommuner formelt er indtrådt i samarbejdet vil Væksthusene afsøge potentielle samarbejdspartnere, som ligner Væksthusene. 2. Baggrund Denne aftale er via KKR Hovedstaden og KKR Sjælland indgået mellem de 29 kommuner i Region Hovedstaden, de 17 kommuner i Region Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland i november Aftalen er etårig og skal revideres igen i Indholdet i aftalen bygger på, at Væksthusene understøtter vækst og udvikling i startups og SMVer. De regionale mål skal udnytte de forudsætninger regionen har for vækst gennem et sammenhængende enstrenget erhvervsfremmesystem, med fokus på internationalisering. I perioden er der fokus på 3 strategiske indsatsområder, som understøtter Greater Copenhagen: Et sammenhængende erhvervsservicetilbud Bedre adgang til kapital Analysesamarbejde

2 Indholdet tager afsæt i den nationale aftale mellem KL og regeringen ved Erhvervs- og Vækstministeriet jf. bilag 1., som er ens for alle 5 Væksthuse. Aftalen for 2016 viderefører de styrende principper fra Væksthusaftalen i I aftalen forpligtes Væksthusene til at vejlede virksomheder, heraf skal virksomheder gennemføre en vækstkortlægning for Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland udgør andelen 45,9 %. Der stilles også krav til, at Væksthusenes aktiviteter samlet set skal føre til øget omsætning i virksomhederne, flere beskæftigede og mere eksport. Væksthusenes kunder har i gennemsnit en mervækst på 5-8 % point ift. en tilsvarende gruppe af virksomheder, som ikke har benyttet Væksthusene. Det har i hele landet resulteret i både nye jobs og mere omsætning for de virksomheder, som har fået et vækstforløb i Side 2/5 3. Erhvervsservice i Greater Copenhagen En af ambitionerne med Greater Copenhagen er at skabe et sammenhængende og internationalt førende erhvervsservicetilbud til virksomhederne: Hvor brugerne oplever et sammenhængende, kundeorienteret og fleksibelt system, hvor det er nemt og hurtigt at få kontakt til den rette samarbejdspartner Som klæder virksomhederne på til internationalisering med øget eksport til følge Som skaber et godt grundlag for iværksættere så overlevelsesraten øges Som udvikler iværksætterkulturen så vi får flere succesrige og hurtigt voksende virksomheder Væksthusene har ansvaret for den specialiserede erhvervsservice i regionen, og indgår i et enstrenget system, hvor væksthusene sammen med kommunerne og øvrige relevante parter varetager den samlede erhvervsservice i en klar arbejdsdeling. Væksthusenes kerneopgave er beskrevet som: At finde, opdyrke og motivere danske iværksættere og virksomheder til at udløse deres vækstpotentiale og henvise til private og offentlige tilbud. Væksthusenes primære opgave er vækstkortlægninger til virksomheder med ambitioner for at sikre, at de udnytter deres fulde potentiale og skaber vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport. Dette vil også fremover være Væksthusenes kerneopgave. Væksthusene er en central samarbejdspartner for både den lokale erhvervsservice, de private rådgivere, vidensinstitutioner og andre erhvervsfremmetilbud. Væksthusene er erhvervsdrivende fonde, hvor grundkapitalen er indskudt af kommunerne i henholdsvis Region Sjælland og kommunerne i Region Hovedstaden og Væksthusene har en særlig forpligtelse til at få det samlede erhvervsservicesystem til at fungere. Væksthusene varetager opgaven som knudepunkt, hvor Væksthusene skaber samarbejde mellem aktørerne og er dynamoer i udvikling af initiativer, der styrker Vækstkulturen og væksten hos virksomhederne. For at understøtte opgaven med at udvikle et sammenhængende og internationalt førende erhvervsfremmesystem har Væksthusene følgende indsatser i 2016: Fokus på Vækstlaget med deling af Væksthusenes ressourcer på tværs af regionerne, så virksomhederne får de mest relevante tilbud og den konsulent med de mest relevante kompetencer Samarbejde om Væksthusenes udviklingsprojekter og andre tilbud om internationalisering og herigennem øge antallet af virksomheder med eksport Kompetenceudvikling af erhvervsservicesystemet og herigennem bl.a. opnå klarere rollefordeling og øget samspil mellem systemets aktører Samarbejde med kommunerne om udvikling og udrulning af et fælles og ensartet tilbud til iværksættere Matchmaking mellem potentielle udenlandske investorer og virksomheder Koordinering og samtænkning af analysegrundlaget for Greater Copenhagen

3 Et sammenhængende erhvervsservicetilbud Mål 1: Fokus på Vækstlaget Side 3/5 Væksthusene har fokus på at øge kundeandelen i vækstlaget, dvs. virksomheder med et særligt højt vækstpotentiale samt at tilbyde mest til de kunder, som har størst potentiale. Det stiller bl.a. krav til vækstkonsulenternes kompetencer og branchekendskab. For at sikre virksomhederne de mest relevante kompetencer på tværs af Væksthusenes medarbejdere vil Væksthusene gøre følgende: Kortlægge medarbejdernes kompetencer og branchekendskab Gennemføre min.10 vækstkortlægninger sammen, for at give medarbejderne indsigt i hinandens kompetencer I mindst 10 tilfælde tilbydes virksomhederne en supplerende konsulent med specifikke kompetencer som kommer fra et andet Væksthus, hvor det er relevant Screene samtlige kunder og herigennem sætte det rigtige konsulenthold til virksomheden. Det er målet at mindst 40 % af kunderne har min. 5 ansatte og min. 20 % af kunderne har min. 10 ansatte Målet opgøres den 31. december 2016 via Væksthusenes CRM system og dokumentation af kompetencekortlægning. Mål 2: Internationalisering Væksthusenes har fokus på at øge antallet af kunder, der arbejder med internationalisering. Væksthusene tilbyder en række aktiviteter som klæder virksomhederne på til internationalt samarbejde og eksport og begge Væksthuse har fået støtte fra de respektive regioner til Internationaliseringsprojekter. Væksthusene vil koordinere og gennemføre projektaktiviteter sammen, således at regionernes virksomheder kan deltage, hvor det passer bedst. Min 25 % af kunderne arbejder med internationalisering I 2016 udrulles en koordineret plan for projektaktiviteterne, hvor de specifikke mål er defineret. Målet er at kunne tilbyde virksomhederne en højere frekvens i tilbuddene (baseret på erfaringerne fra Vækst via Ledelse) og samtidig kunne tilbyde mere specialiserede produkter med udgangspunkt i en større kritisk masse. Det kan f.eks. være på en udvalgt geografi eller sektor. Målet opgøres den 31. december 2016 via. Væksthusenes CRM system. Mål 3: Kompetenceudvikling Som en del af knudepunktsopgaven har Væksthusene løbende tilbudt kompetenceudvikling og videndeling primært til den kommunale erhvervsservice. Knudepunktsopgaven vil løbende blive udviklet og i 2016 er fokus på kompetenceløft. I 2016 vil Væksthusene sammen tilbyde følgende: 2-dages grundkursus om erhvervsfremme. Dag 1 sætter fokus på Lær at forstå og bruge andre erhvervsfremmeaktører og dag 2 sætter fokus på Værktøjskassen metoder og teknikker i vejledningen af virksomhederne 2 kurser af ½ dags varighed om specifikke emner fx tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft eller fx finansieringsmuligheder, ulemper, fordele og krav ved forskellige finansieringsformer Virksomhedskonsulentuddannelsen (VKU) tilbydes til kommunerne i de to regioner. VKU er udviklet i samarbejde med en række kommuner i Region Sjælland, og retter sig mod medarbejdere i erhvervsservice og kommunale medarbejdere med stor

4 virksomhedskontakt f.eks. jobcentrene. Uddannelsen er ECTS godkendt. De første forløb udbydes i februar 2016 Side 4/5 Væksthusenes udvikler og faciliterer kurserne. Indholdet leveres af Væksthuset og eksterne samarbejdspartnere og rådgivere. Kurserne er åbne for deltagelse fra en bred deltagerkreds. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne, som har til opgave at udforme mål med og indhold på kurserne. Det er målet, at alle kurser gennemføres og at der deltager repræsentanter fra min. 80 % af kommunerne i Greater Copenhagen. Virksomhedskonsulentuddannelsen udbydes af en uddannelsesinstitution og er uden for Væksthusenes direkte aktivitet. Målet opgøres 31. december 2016 via Væksthusenes tilmeldingssystemer. Mål 4: Fælles og ensartet tilbud til iværksættere Væksthus Sjælland har siden 2010 arbejdet med etableringen af vækstfabrikker i Region Sjælland, finansieret af EU s Regionalfond og regionens kommuner. Vækstfabrikkerne er katalysator for iværksætteri i Region Sjælland, og det er målet at fastholde konceptet i Region Sjælland. I 2014 blev Vækstfabrikken Lydens Hus etableret i et samarbejde med bl.a. Væksthus Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen og Københavns Kommune, og der arbejdes på at etablere flere Vækstfabrikker i Region Hovedstaden under hensyntagen til, at der er et stærkt privat marked i København. Væksthus Hovedstadsregionen har i samarbejde med kommunerne i Region Hovedstaden og økonomisk støttet af Vækstforum Hovedstaden etableret Hovedstadens Iværksætterprogram HIP. HIP er et differentieret tilbud til Iværksættere om kompetenceløft med det mål at understøtte overlevelse og vækst. I 2016 rulles tilbuddet ud i hele Region Hovedstaden og der arbejdes på at etablere tilbuddet i Region Sjælland. I 2016 vil Væksthusene arbejde med følgende indsatser: I samarbejde med Københavns Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en Vækstfabrik med fokus på fødevarer I samarbejde med Albertslund Kommune afdækkes mulighederne for at etablere en Vækstfabrik med fokus på lys I et samarbejde mellem Væksthusene tilbydes HIP konceptet til iværksættere i Region Sjælland og udvalgte workshops gennemføres som test på Vækstfabrikkerne i Region Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice Målet opgøres den 31. december 2016 via rapportering fra Væksthusene. Bedre adgang til kapital Mål 5: Matchmaking En af de største udfordringer for at skabe vækst er adgangen til kapital. Copenhagen Capacity har i gang sat en indsats for at tiltrække udenlandsk investeringskapital til startups og SMVer. Væksthusene vil bidrage hertil med to aktiviteter: Udvikle og udbrede den fælles fortælling i Greater Copenhagen om det attraktive og interessante Startup miljø, som er i Greater Copenhagen Screene og udvælge virksomheder i forbindelse med potentielle udenlandske investeringer, og arbejde med udvikling af investorpræsentationer, matchmaking gennem fx pitch-events og 1:1 møder. Antallet afhænger af Copenhagen Capacitys indsats med at tiltrække kapitalpartnere

5 I 2016 afholdes der et større event, hvor virksomheder fra de to regioner møder interessante udenlandske investorer. Virksomheder og udenlandske investorer fra udvalgte markeder deltager. Eventen afholdes i samarbejde mellem de to Væksthuse og Copenhagen Capacity. Side 5/5 Målet opgøres den 31. december 2016 i form af en oversigt over konkrete aktiviteter med Copenhagen Capacity, Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland. Analysesamarbejde Mål 6: Analyser Væksthus Sjælland udarbejder løbende analyser som viser tendenser og vilkår for virksomhederne med at skabe vækst og bidrager til at styrke vidensgrundlaget i kommunerne og regionen. Indsatsen er finansieret af Region Sjælland. Region Hovedstaden har igangsat Vækstbarometeret, som tager temperaturen på regionens virksomheder. For at understøtte Greater Copenhagen vil Væksthusene i 2016 arbejde for, at der etableres et mere ensartet analysegrundlag på tværs af de to regioner. Som minimum vil Væksthusene udarbejde en analyse for alle kommuner, som sætter fokus på vækstvilkår og tendenser. Analysen skal understøtte Greater Copenhagen samarbejdet fx med afdækning af finansieringsbehov eller afdækning af sammensætningen af vækstlaget i Greater Copenhagen, som afsæt for udvikling af erhvervsfremmesystemet. Temaet fastlægges i samarbejde med kommunerne. I 2016 gennemføres en samlet analyse som omfatter alle kommuner i Greater Copenhagen Målet opgøres den 31. december 2016 i form af afrapportering og en gennemført analyse.

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse: Fremtidens kommunestyre, KL og samspillet mellem KL og kommunerne...2 Bilag 1: Fremtidens kommunestyre - diskussionsoplæg

Læs mere

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Task Force Rapport BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012 Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2012 1. Baggrund Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus Syddanmark i november 2011. Aftalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Temadrøftelse: Beskæftigelse og arbejdsmarked besøg af formandskabet for RAR Sjælland...2 Bilag 1: Organiseringen...2 2.2 Beslutningssag:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Forord Ballerup er en førende erhvervskommune med et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv. De private virksomheder

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Vi forstår os selv som en integreret del af én af Europas

Læs mere

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013

Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013 1 Aftale mellem KKR Syddanmark og Væksthus Syddanmark for 2013 1. Baggrund Denne aftale er indgået mellem de 22 kommuner i Syddanmark, via KKR Syddanmark, og Væksthus Syddanmark i november 2013. Aftalen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen

En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

MEA Silkeborg, 23. februar Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på?

MEA Silkeborg, 23. februar Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på? MEA Silkeborg, 23. februar 2017 Hvilke virksomheder skal vi bruge vores tid på? i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region Midtjylland Regional erhvervsserviceoperatør ift. gennemførelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice

Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice Beskæftigelsesregion Midtjylland Konsulentdagen, 28. november 2013 Erhvervsservicesystemet bud på samarbejde og Best Practice Hvad er erhvervsfremme og hvem er aktørerne? Erhvervsfremme er den offentlige

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT

KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT KOMPETENCEUDVIKLING TIL OFFENTLIGT ANSATTE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT GREATER COPENHAGEN ACADEMY ER UDDANNELSER, KURSER OG SEMINARER TIL OFFENTLIGE LEDERE & MEDARBEJDERE MED VIRKSOMHEDSKONTAKT FORMÅLET MED

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser REFERAT 2016 K K R S J Æ L L A N D Dato: 13-09-2016 09:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 9.30-13.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland

Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år. v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Udfordringer og muligheder for nordjysk erhvervsliv de kommende år v/ Lars Erik Jønsson Adm. Direktør, Erhvervshus Nordjylland Specialiseret vejledning til alle nordjyske virksomheder Virksomheder modtager

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Oktober Fra virvar til vækst. Fremtidens erhvervsfremmesystem

Oktober Fra virvar til vækst. Fremtidens erhvervsfremmesystem Oktober 2017 Fra virvar til vækst Fremtidens erhvervsfremmesystem Indhold: Erhvervsfremmesystemet i dag Uigennemskueligt, uklart og udbudsstyret De mange lag Et virvar Dansk Erhvervs forslag til et fremtidigt

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv

Handlingsplan Handlingsplan Erhverv Erhverv 1 Udgangspunkt for handlingsplanen Byrådet har i 2018 vedtaget Vision 2030 for Rebild Kommune. Visionen fremhæver følgende mål for den lokale erhvervsudvikling frem mod 2030. Vi har fortsat Nordjyllands

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Baggrund

Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Baggrund Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vækstforums indsatsområde Landdistrikter -Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Baggrund En af forudsætningerne

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm

Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm 19. maj 2014 Forslag til målgrupper og ydelser for fremtidens erhvervsservice på Bornholm Baggrund I kommissoriet for arbejdsgruppen om Fremtidens erhvervsservice på Bornholm, står der overordnet som formål

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029 Ballerup en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del af

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Business Djurslands 2020 plan.

Business Djurslands 2020 plan. Business Djurslands 2020 plan. Skabe et stærkt Djursland der står sammen om udfordringer. Være en stærk forening der samler alt erhvervsaktivitet på Djursland. Være kommunernes foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

FOKUSERING AF DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE

FOKUSERING AF DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE ANBEFALINGER FOKUSERING AF DEN LOKALE ERHVERVSSERVICE INDLEDNING Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for mange virksomheder den primære indgang til det samlede erhvervsfremmesystem med alle dets

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice Nordjylland nedsatte på -mødet 14. sept. 2018 er politisk styregruppe og en administrativ tovholder gruppe, der bl.a. har arbejdet med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats

Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddeludvalget. Procesplan for den socialøkonomiske indsats -, handicap- og hjælpemiddeludvalget Procesplan for den socialøkonomiske indsats 2018-2021 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...- 2 - INTRODUKTION...- 3 - PROCESPLANENS OPBYGNING...- 3 - TIDSPLAN

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 2 Kravspecifikation Kravspecifikationen beskriver de mindstekrav og ønsker, der gælder for den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal for alle mindstekrav og ønsker indsætte en beskrivelse af kravets

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Formål Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Fyn strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant

Læs mere

STRATEGI FOR DANMARKS DIGITALE VISUELLE INDUSTRI

STRATEGI FOR DANMARKS DIGITALE VISUELLE INDUSTRI STRATEGI FOR DANMARKS DIGITALE VISUELLE INDUSTRI FRA EN VERDEN I TEKST TIL EN VERDEN I BILLEDER Danmarks digitale visuelle producenter inden for animation, film, spil, tv og XR samles i én erhvervsalliance,

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune

24. april 2015. Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune 24. april 2015 Væksthusets årlige rapport for Rudersdal kommune Baggrund I 2007 blev de fem Væksthuse etableret som et led i strukturreformen. Der findes et Væksthus i hver region, der hver især er organiseret

Læs mere

Den internationale handlingsplan (forside)

Den internationale handlingsplan (forside) Den internationale handlingsplan 2012-2013 (forside) 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Temaer 1. Kompetence og uddannelse - Slip internationaliseringen løs s. 4 2. Grøn satsning s. 4 3. Sundhed s.

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere