Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen"

Transkript

1 September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør på de nedennævnte seks undervisningsinstitutioner i Danmark, hvor disse uddannelser kan erhverves. Beretningen omfatter sommereksamen 2010, vintereksamen 2010/2011 og sommereksamen Grunden til at beretningen omfatter 3 eksaminer denne ene gang er, at rapportperioden er ændret, så den følger de øvrige cencorkorps for ingeniøruddannelserne. Aalborg Universitet (AAU) Civil- og diplomingeniør, byggeri og anlæg samt byggeri og industri. Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby Bygningsingeniør (Diplomingeniør, B.Eng.) Architectural Engineering (Diplomingeniør, B.Eng.) Bachelor i byggeteknologi (B.Sc.) Bachelor i bygningsdesign (B.Sc.) Arktisk teknologi (Diplomingeniør, B.Eng.) Bygningsingeniør (Civilingeniør, M.Sc.) Architectural Engineering (Kandidat, M.Sc.) Ingeniørhøjskolen i København (IHK), Ballerup Diplomingeniør, bygning Syddansk Universitet (SDU), Odense Diplomingeniør, bygningsteknik Civilingeniør, konstruktionsteknik Ingeniørhøjskolen i Århus/Århus Universitet (IHA) Diplomingeniør, bygningsteknik Diplomingeniør, bygningsdesign Civilingeniør, byggeri (Architectural Engineering) VIA University College, Horsens Diplomingeniør, bygning Censorkorpsets og formandskabets opgaver Censorerne og censorformandskabet varetager opgaver ved bygningsingeniøruddannelserne, som henhører under to ministerier. Diplomingeniøruddannelsen (professionsbachelorgraden) sorterer 1

2 under Undervisningsministeriet, mens civilingeniøruddannelsen (bachelor- og kandidatgraden) hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I stikordsform er censorformandskabets opgaver følgende: Indstilling af censorer til beskikkelse. Medvirken ved og overvågning af fordelingen af censuropgaverne. Medvirken ved evaluering af uddannelsens kvalitet på baggrund af indberetningerne fra censorerne Afholdelse af censormøder med censorkorpset Afholdelse af kontaktmøder med institutionerne. Afgivelse af høringssvar. Udarbejdelse af en årlig beretning. Medvirken ved behandling af ankesager. Udpegning af ny ekstern censor ved ombedømmelse i forbindelse med klag-/ankesager. Fra de foregående års beretninger vil bygningscensorformandskabet gentage at det forhold at diplom- og civilingeniøruddannelserne henhører under hver sit ministerium, medfører at de for uddannelserne gældende regler og bekendtgørelser på en række punkter er forskellige. Det medfører et unødigt besvær for censorer, lærere og institutioner at holde rede på, hvad der er ens, og hvad der er forskelligt samt når behovet herfor opstår, at finde de relevante bestemmelser, at tolke deres ordlyd og vurdere om forskelligheder i ordvalget har en reel praktisk konsekvens. Det forekommer uhensigtsmæssigt at der for i princippet helt ens forhold i de to ministeriers bekendtgørelser er anvendt forskellige formuleringer af bestemmelserne på en række områder, hvor der som udgangspunkt må antages tilsigtet ens retsvirkninger. Generelt om arbejdet i censorformandskabet Censorkorpset blev nybeskikket pr. 1. april for perioden frem til 31. marts 2014 Formandskabet for bygningscensorkorpset består pt. af følgende medlemmer: Formand: Rådgivende ingeniør Kristen Nørgaard COWI A/S, Aalborg æstformænd: Aalborg: Rådgivende ingeniør Kristen Nørgaard COWI A/S, Aalborg Århus: Rådgivende ingeniør Kjeld Thomsen Århus Horsens: Ingeniør Hans Jørgen Ebbesen CJ Anlæg A/S, Fredericia Odense: Ingeniør Stig B. Bentzen Odense København: Teknisk direktør Jacob Madsen Egedal kommune DTU: Projektdirektør Johnny Restrup-Sørensen Femern A/S Post- og mailadresser samt telefonnumre for formandskabet for bygningscensorkorpset fremgår af navnelisten på Møder i ingeniørcensorformandskaberne Der har været afholdt møder i censorformandskabet for bygningsingeniøruddannelserne på DTU 2

3 den 8. november 2010 og 9. maj Emnerne på møderne har været orientering om forholdene på de enkelte institutioner, herunder tilbagemeldinger fra de gennemførte eksamener, forløbet af ankesager, uddannelsens indhold og kvalitet, censorhabilitet samt erfaringer med den nye karakterskala. DTU s administration bistår med den fornødne juridisk-faglige og sekretariatsmæssige bistand til formandskabet. For hver retning af ingeniøruddannelserne (bygning, design, maskin, elektro, kemi, eksport) samt for grundfagene taget under ét (matematik, fysik og samfundsfag) er der tilsvarende valgt et censorformandskab. Formændene for de nævnte fagretninger koordinerer i størst muligt omfang synspunkter og administrativ praksis på tværs af fagopdelingen inden for ingeniøruddannelserne. Denne gruppe afgiver på ingeniørcensorernes vegne høringssvar m.v. til ministerierne. Møder med deltagelse af medarbejderne på censorsekretariaterne på DTU, Aalborg Universitet og IHK, Ingeniørhøjskolen i København og censorformændene for alle ingeniøruddannelserne har været holdt den 24. november 2010 på AAU samt 9. maj 2011 på DTU. Hovedemnerne på møderne har været nye regler og bekendtgørelser og deres konsekvenser, høringssvar til disse, censorbenyttelsen, herunder praksis med hensyn til fordeling af censuropgaverne mellem de beskikkede censorer og erfaringer fra ankesager. Censordatabasen med oversigten over de beskikkede censorer, der indeholder de nødvendige oplysninger om censorernes erfaringsområder og registrering af den hidtidige brug af den pågældende censor er fortsat udbygget med nye funktioner. Databasen er et vigtigt værktøj i forbindelse med censorformandskabets opgaver samt for søgning af egnede censorer. Hjemmesiden indeholder alle de oplysninger, henvisninger til gældende bekendtgørelser og eventuelle andre bestemmelser og informationer mv., som censorerne og institutionerne har behov for. Alle censortilbagemeldinger og beskikkelser af censorer gennemføres papirløst ved anvendelse af Internettet og Bygningscensorformandskabet deltog i Undervisningsministeriets censorformandsmøde den 25. november 2010 i undervisningsministeriet. Censormøder og kontaktmøder mellem institutioner og censorer I april og maj 2009 er der afholdt censor- og kontaktmøder på Aalborg Universitet (5. maj), Ingeniørhøjskolen i Århus (4. maj), Syddansk Universitet, Odense (29. april) samt på DTU, Lyngby (6. maj). Møderne har været fælles for alle ingeniørstudieretninger og bygningscensorformandskabet har deltaget i samtlige møder. Beskikkelse af nye censorer Ved udgangen af beretningsperioden pr. medio 2011 rummede censorkorpset for bygningsingeniøruddannelserne m.m. (inkl. efterbeskikkelser) omkring 468 censorer. Mere end 80 % af de beskikkede censorer er aftagercensorer med hovedbeskæftigelse uden for uddannelsesinstitutionerne i sektoren. Der er tale om et beskedent fald i forhold til sidste periode, hvilket primært skyldes, at nogle censorer er overflyttet til det nyoprettede censorkorps "Design". Formandskabet ser fortsat gerne, at censorerne benyttes med øget hyppighed og er af den opfattelse, at censorkorpset i almindelighed rummer et tilstrækkeligt antal censorer og dækker området med den ønskelige faglige bredde. Antallet af efterbeskikkelser forekommer at være af begrænset om- 3

4 fang (ca årligt) men ved ønsker om efterbeskikkelser henstilles det alligevel til underviserne og institutionerne, at de først søger i databasen for om muligt at finde en allerede beskikket censor til den aktuelle censuropgave. Censorernes tilbagemeldinger Alle censorer anmodes om via elektronisk at afgive en tilbagemelding umiddelbart efter den udførte censur. Dette giver censor mulighed for at kommentere forløbet af eksaminationen og undervisningen i det pågældende fag. Antallet af tilbagemeldinger i forhold til omfanget af afholdte eksamener er stadig for lavt. Det henstilles til institutionerne at indskærpe over censorerne at der skal foretages en tilbagemelding efter hver gennemført censuropgave. Efter censorformandskabets opfattelse burde det overvejes at indføre en ordning, således at censorhonoraret først frigives når tilbagemelding har fundet sted. Kun ganske få af de modtagne censortilbagemeldinger rummer negative, kritiske bemærkninger til den aktuelle eksamen og de studerendes faglige niveau. I censorberetningen for det enkelte uddannelsessted er censortilbagemeldingerne beskrevet mere detaljeret. Censorformandskabet forudsætter, at de konkrete kritiske tilbagemeldinger af såvel faglig som administrativ karakter forelægges for lærere og kursusansvarlige og lægges til grund for eventuelle ændringer i kursusindhold, eksamensform m.v. Tilbagemeldingerne giver som helhed ikke anledning til generel betænkelighed eller særlige bemærkninger med hensyn til uddannelsernes kvalitet og faglige niveau. Behandling af klage- og ankesager Censorformandskabet involveres ikke i behandlingen af klager over de afholdte eksamener. Disse afgøres som første instans af de lærere og censorer, som har medvirket i den aktuelle eksamen. Hvis de studerende anker den afgørelse, som er truffet i første instans, skal der i henhold til eksamensbekendtgørelsen nedsættes et ankenævn. Censornæstformanden ved den pågældende uddannelsesinstitution er efter den i censorformandskabet vedtagne administrationspraksis født formand for ankenævnet og udpeger den anden censor, som efter reglerne skal deltage i afgørelsen af ankesagen sammen med en lærer og en studerende, begge udpeget af institutionen. I beretningsperioden har der - som det fremgår af delberetningerne fra de enkelte uddannelsessteder - været en enkelt ankesag på bygningsingeniørområdet på Ingeniørhøjskolen i Århus/Århus Universitet og to på DTU. Det kan til sammenligning oplyses, at der i den foregående periode var fire ankesager og året før en enkelt. Antallet af klagesager, som er afgjort af de oprindelige bedømmere (lærer/vejleder samt censor) og som ikke er blevet anket, forekommer tillige fortsat at være lavt. Det fortsat meget lave antal ankesager i forhold til antallet af eksamener tager censorformandskabet som udtryk for, at der generelt er stor tillid fra de studerendes side til forløbet af eksamenerne, til bedømmelsen af prøver og kursusopgaver samt til de afgørelser af eksamensklager, som træffes af lærere og vejledere. 4

5 Censorberetninger for de enkelte uddannelsessteder For hvert af uddannelsesstederne er der af censornæstformændene udarbejdet de vedlagte censorberetninger for bygningsingeniøruddannelserne 2010/2011ved: Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby Ingeniørhøjskolen i København, Ballerup Ingeniørhøjskolen i Aarhus/Aarhus Universitet Syddansk Universitet, Odense VIA University College, Horsens Aalborg Universitet Kristen Nørgaard Censorformand 5

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør, Maskin

Studieordning Diplomingeniør, Maskin VIA University College Studieordning Diplomingeniør, Maskin Gældende fra august 2014 INDHOLD Indledning... 3 1 Målet for uddannelsen... 4 2 Uddannelsens forløb og opbygning... 5 2.1 Generelt om forløb

Læs mere

Årsberetning, 2010-2011

Årsberetning, 2010-2011 Årsberetning, IIM.dk, 2010-2011 30. december 2011 Årsberetning, 2010-2011 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives

Læs mere

BETÆNKNING INGENIØRUDDANNELSER I DANMARK

BETÆNKNING INGENIØRUDDANNELSER I DANMARK BETÆNKNING OM INGENIØRUDDANNELSER I DANMARK Afgivet af et af undervisningsministeriet under den 31. august 1966 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 502 1968 S. L. MØI LERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for miljøteknologuddannelsen

Studieordning for miljøteknologuddannelsen Studieordning for miljøteknologuddannelsen 2013 Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (Miljøteknolog AK) AP Graduate in Environmental Technology August, 2013 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 4

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere