Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:"

Transkript

1 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling (selvstændig overbygningsuddannelse). Uddannelsen akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, og 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Uddannelsen meddeles afslag på akkreditering, jf. Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for relevans og kvalitet af uddannelsen ikke er opfyldt på tilfredsstillende vis. Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Kriterium 1, 2 og 3 er ikke opfyldt. Akkrediteringsrådet finder, at ansøger ikke på tilstrækkelig vis har identificeret og beskrevet uddannelsens erhvervs- og professionssigte. Det er ikke demonstreret, at de funktioner som dimittenderne forventes at kunne udføre vil imødekomme et specifikt behov på arbejdsmarkedet. Akkrediteringsrådet 27. januar 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Dertil kommer, at der mangler sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og uddannelsens indhold. Desuden forholder ansøger sig ikke til negative tendenser i spilbranchen, og der er ikke taget stilling til at behovet for dimittender på denne baggrund er lille. Endvidere vurderes det, at aftagere fra spilbranchen ikke i tilstrækkelig grad har været involveret i at afdække behovet for uddannelsen eller i at udvikle den.

2 I forlængelse af ovenstående, mangler der sammenhæng mellem mål for læringsudbytte og det beskrevne erhvervs- og professionssigte. Særligt vurderes det, at uddannelsen fagligt set mangler moduler som fx matematik, at vægtningen af fagene ikke er hensigtsmæssig og at uddannelsens tekniske fag bør vægtes højere. Endelig vurderes det, at uddannelsen er problematisk sammensat, idet ansøger ikke i det nødvendige omfang forholder sig til de studerendes forskellige faglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Der er ikke formuleret hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen. Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og videregående voksenuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Uddannelsesinstitutionen er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: /SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

5 Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling Danmarks Evalueringsinstitut November 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

6 Indhold 1 Indledning 5 2 Præsentation af uddannelsen 7 3 Indstilling 10 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

7 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til en ny uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling (selvstændig overbygningsuddannelse). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af en uddannelse er en vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt uddannelsen lever op til kriterierne eller ej. Denne ak- Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 5

8 krediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Århus Købmandsskoles ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Søren Poul Nielsen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Simon Egenfeldt-Nielsen, ph.d., CEO ved Serious Games Interactive Rolf Nordahl, ph.d.-stipendiat, studiekoordinator for Medialogi ved Aalborg Universitet København Gerd Christensen, cand.mag., lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 6

9 2 Præsentation af uddannelsen Ansøger(e): Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Ansøgt titel, dansk: Ansøgt titel, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Århus Købmandsskole Handelsskolen København Nord, Herning Handelsskole, personer fra Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Vest, Odense Tekniske Skole, Syddansk Universitet, Århus tekniske Skole og Aarhus Universitet Professionsbachelor i spiludvikling Business bachelor in game development Professionsbacheloruddannelse Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i spiludvikling er at kvalificere de studerende til at forestå konceptudvikling, design og programmering af spil i PR-, marketings-, lærings-, edutainment- og underholdningsregi. Uddannelsen skal kvalificere de studerende til at kunne udvikle spil til foranderlige teknologiske platforme, herunder også mobile teknologier, fx i virksomheder der arbejder med crossmedia-strategier. Herudover skal uddannelsen give forudsætninger for videre uddannelse på medieorienterede uddannelser på kandidatniveau. Overbygningsuddannelsen har en varighed af 1 ½ år svarende til 90 ECTS-point. Uddannelsen består af: Syv moduler a 10 ECTS-point Brobygningsmodul a 10 ECTS-point Tre fællesmoduler a 5-10 ECTS-point. Beskrivelse af modulerne: Titel: Grafik programmering Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne forstå principper i et valgt CG API og anvende det til programmering af grafik i 2D og 3D. Den studerende skal kende til praksisrelevante begreber, teorier og metoder. Titel: 3D modellering og animation Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at give den studerende en forståelse for mulighederne med 3D software. Den studerende skal kunne opbygge modeller og anvende mulighederne i det valgte software til animation og scenografi. Den studerende skal kunne Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 7

10 forstå principper bag samt teorier og metoder til 3D modellering og animation. Titel: Computerspil og virtuelle verdener Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne analysere computerspil, spilverdener og andre virtuelle verdener baseret på såvel computerspilteori som sociologiske teorier, herunder ludologi. Titel: Spilkonceptudvikling og storyboards Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne konceptudvikle spil hvilket betyder at den studerende efter kurset skal kende til principperne bag grundlæggende spilmekanik og fremstilling af designdokument, storyboards og prototyper til brug for spildesign. Titel: Spilprogrammering og spil-engines Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med spilprogrammering, dvs. den studerende skal efter modulet kunne analysere og anvende grundlæggende algoritmer til spilprogrammering samt designe og anvende grundlæggende teknikker til udvikling og anvendelse af spil-engines. Titel: Interfacedesign og digital æstetik Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne analysere og reflektere over sammenhæng mellem funktionalitet og formgivning under hensyntagen til såvel æstetiske som brugsorienterede aspekter. Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger på baggrund af gængse metoder, modeller og teori på området for interaktionsdesign, interfacedesign og usabilitydesign. Modulet skal desuden kvalificere den studerende til at kunne indgå i komplekse anvendelsessammenhænge og selvstændigt forestå formgivningsprocessen ved udformningen af komplekse brugergrænseflader. Titel: Avancerede medieteknologier Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne anvende og analysere metoder til fremstilling af avancerede medieteknologiske produktioner. Den studerende skal desuden kunne analysere avancerede medieteknologiske produktioner og den kontekst hvori de anvendes. Emneområdet dækker video, lyd og animation. Beskrivelse af fællesmodulerne: Titel: Projektledelse Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter og påtage sig ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter. Titel: Sikkerhed Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 8

11 Omfang: 10 ECTS-point Formål: Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne gennemføre sikkerhedsanalyse, udarbejde løsningsforslag og handlingsplan, forestå implementering af løsning samt deltage i den løbende forvaltning. Titel: Videnskabsteori Omfang: 5 ECTS-point Formål: Formålet med modulet er at kvalificere den studerende til at kunne behandle erkendelsesteoretiske emner og anvende centrale videnskabsteoretiske begreber og teorier til beskrivelse af relationerne mellem menneske, videnskab og teknologi. Beskrivelse af brobygningsmodulerne: Titel: Web-programmering og netværk. Back-end programmering (for multimediedesignere) Omfang: 10 ECTS-point Titel: Webprogrammering og netværk. Front-end programmering (for datamatikere) Omfang: 10 ECTS-point. Adgangskrav: Direkte adgangsgivende uddannelser: Datamatikeruddannelsen Multimediedesigneruddannelsen. Herudover er følgende adgangsgivende: Realkompetencevurdering, jf. BEK nr. 8 af 10. januar 2008 om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) på videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelsessystemet for voksne. Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 9

12 3 Indstilling EVA har modtaget en ansøgning om akkreditering af den nye uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling med henblik på en akkrediteringsvurdering. Ansøgningen er indsendt af Århus Købmandsskole. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling til afslag på akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen ikke opfylder tre af de tre kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: I behovsanalysen identificerer eller beskriver ansøger ikke uddannelsens erhvervs- og professionssigte tilstrækkelig klart. Det er ikke demonstreret at de funktioner som dimittenderne forventes at kunne udføre, vil imødekomme et specifikt behov på arbejdsmarkedet. Ansøger beskriver et erhvervs- og professionssigte der retter sig både mod spilbranchen, it- og mediebranchen generelt og mod iværksætteri, og ansøger fremlægger analyser og dokumentation der overordnet peger på et øget behov for kompetencer inden for it, men der mangler sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og uddannelsens indhold. Derudover forholder ansøger sig ikke til negative tendenser i spilbranchen, og der er ikke taget stilling til at behovet for dimittender på denne baggrund er lille. Endvidere har aftagere fra spilbranchen ikke i tilstrækkelig grad været involveret i at afdække behovet for uddannelsen eller udvikle den. Ansøger argumenterer for et behov for uddannelsen og inddragelse af aftagere ved at henvise til og dokumentere behov for kompetencer inden for it generelt. Men ved at sammenligne den generelle it-branche med spilbranchen bliver uddannelsen ifølge ekspertpanelet ufokuseret. I forlængelse af ovenstående mangler der sammenhæng mellem mål for læringsudbytte og det beskrevne erhvervs- og professionssigte, og ekspertpanelet vurderer at uddannelsen fagligt set mangler moduler som fx matematik, at vægtningen af fagene ikke er hensigtsmæssig og at uddannelsens tekniske fag bør vægtes højere. Endelig vurderer ekspertpanelet at uddannelsen er problematisk sammensat i den forstand at ansøger ikke i det nødvendige omfang forholder sig til de studerendes forskellige faglige forudsætninger for at gennemføre en professionsbacheloruddannelse i spiludvikling, og der er dermed ikke formuleret hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer ikke desto mindre at ansøgers refleksioner over praksisnære spiludviklere er relevante og ser derfor trods ovenstående forbehold en overbygningsuddannelse til erhvervsakademiuddannelserne som datamatiker og multimediedesigner som et godt initiativ. Ansøger demonstrerer en høj grad af motivation i sine beskrivelser og udtrykker visioner for en praksisnær Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 10

13 uddannelse i spiludvikling hvilket ekspertpanelet fuldt ud anerkender, herunder også potentialet for denne. Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 11

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Vurdering Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at uddannelsens erhvervs- og professionssigte ikke er tilstrækkelig identificeret, og at dette skyldes at ansøger ikke i tilstrækkelig grad har været i dialog med spilbranchen og reelle aftagere. Ekspertpanelet vurderer at ansøger definerer uddannelsens erhvervs- og professionssigte for bredt og uklart ved at henvise til den etablerede del af spilbranchen, it- og mediebranchen generelt og potentialet for iværksætteri. Ansøger beskriver at professionsbachelorer i spiludvikling skal kunne udvikle spil og forestå bl.a. konceptudvikling, design og programmering af spil i PRregi, men sandsynliggør ikke i tilstrækkelig grad et behov for disse kompetencer på det relevante arbejdsmarked. Ekspertpanelet finder at afdækningen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er mangelfuld da ansøger alene beskriver at spilbranchen er i udvikling og har udækkede behov med henvisning dels til undersøgelser og enkelte statistiske beregninger af ældre dato, dels til at der er fuld beskæftigelse i it-branchen. Ekspertpanelet finder også at ansøger mangler at forholde sig til negative tendenser i branchen samt til branchens historik, og ekspertpanelet mener at ansøgers henvisning til den generelle it- og mediebranche er misvisende. Spilbranchen er del af den generelle it- og mediebranche, men har behov for særlige kompetencer som ansøger ikke forholder sig tilstrækkelig nuanceret til. Ansøger har endvidere ikke dokumenteret tilstrækkelig målretning af uddannelsens indhold og dimittendernes kompetencer mod et konkret behov på arbejdsmarkedet. Ansøger henviser til rapporter om videregående it-uddannelser generelt som enkelte steder peger på spiludvikling som ét muligt satsningsområde blandt mange, og til notater om behov for nye it-uddannelser. Men selvom der er foretaget en afdækning af spilbranchens aktører, dokumenterer ansøger ikke en egentlig afdækning af deres kompetencebehov, fx gennem dialog med spilbranchen. Og ef- Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 12

15 tersom der er tale om en specialiseret uddannelse, er der ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort et behov for uddannelsen. Ansøger holder ikke i tilstrækkelig grad uddannelsen op imod det eksisterende uddannelsessystem. Selvom ansøger på et overordnet niveau redegør for arbejdsmarkedssituationen for datamatikere og multimediedesignere og henviser til Det Danske Akademi for Digital Interaktiv Underholdning (som er en sammenslutning af ni universitetsuddannelser og tre kunstskoler, men ikke en beslægtet uddannelse) og to kandidatuddannelser inden for det samme område, redegør ansøger ikke for arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra disse uddannelser. Der mangler således sammenligninger af uddannelsen i forhold til det eksisterende uddannelsessystem og fx refleksioner over eksisterende uddannelser hvorfra ansatte i spilbranchen kommer. Endelig anfører ansøger som et væsentligt argument for uddannelsens relevans at den vil give de studerende mulighed for videreuddannelse på kandidat- og masterniveau inden for medie- og itområdet og dermed placere sig i det eksisterende uddannelsessystem. Men ansøger har ikke sandsynliggjort det som en reel mulighed for de kommende dimittender, fx gennem dokumenteret dialog eller samarbejde med de pågældende uddannelser. Dokumentation: ansøgningens felter 1-6 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Behovet for professionsbacheloruddannelser i IT (Samdata) Arbejdskraftbehov PBA Prosa Behovet for IT-uddannelser Teknologisk Institut Oversigt: Udvikling af et sammenhængende IT-uddannelsessystem Arbejdsgruppe om fremtidens videregående IT-uddannelser Arbejdsgruppe om fremtidens videregående medie- og kommunikationsuddannelser Anbefalinger fra Arbejdsgrupper om fremtidens videregående uddannelser Aktuelle Brancheforhold Spilindustrien Eksempler på Konkrete opslåede jobs Aktører i spilbranchen. Supplerende bilag: 1.1 Software Games In The Danish Economy, Nicholas O Keeffe. Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 13

16 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Vurdering Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen. 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at der mangler sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og det beskrevne erhvervs- og professionssigte da ansøger ikke fremlægger en tilfredsstillende afdækning af kompetencebehov under kriterium 1. Ansøger har ikke sandsynliggjort at målene for uddannelsens læringsudbytte og indholdet af uddannelsen retter sig mod konkrete behov på arbejdsmarkedet, og der mangler derfor sammenhæng mellem ansøgers redegørelse under kriterium 1 og 2. Derudover vurderer ekspertpanelet at uddannelsen fagligt mangler moduler som fx matematik, evaluering af teknologi og flere generelle tekniske færdigheder, herunder fx programmering i større omfang, og at vægtningen af fagene ikke er hensigtsmæssig. Endvidere finder ekspertpanelet at det er uhensigtsmæssigt at modulerne kan sammensættes så frit. Ansøger gør dog rede for indholdet af uddannelsen og beskriver på et overordnet niveau uddannelsens mål for læringsudbytte i kvalifikationsrammetermer. Ansøger begrunder desuden uddannelsens mål for læringsudbytte i forhold til det beskrevne behov for uddannelsen, beskriver uddannelsens opbygning i moduler og gør rede for uddannelsens sammensætning. Det bemærkes at uddannelsen med valg af videnskabsteorimodulet kommer op på 95 ECTSpoint, selvom uddannelsen er normeret til 90 ECTS. Det er desuden uklart om uddannelsen for alle studerende indeholder tilstrækkelige elementer af videnskabsteori, knyttet til professionsbachelorniveauet, når videnskabsteori lægges ind i uddannelsen som et valgfag. Dokumentation: ansøgningens felter 1-3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Modulbeskrivelser Spiludvikling Screening IT PBA Spiludvikling. Supplerende bilag: Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 14

17 2.1 AM Production tilsagn 2.2 Progressive Media tilsagn 2.3 Netværkspartnere. Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 15

18 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Vurdering Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer at datamatikere og multimediedesignere har meget forskellige faglige forudsætninger for at gennemføre en professionsbacheloruddannelse i spiludvikling, og at ansøger ikke i tilstrækkelig grad imødegår disse forskelle. Derfor vurderer ekspertpanelet at adgangskravene ikke er hensigtsmæssige, og at uddannelsen ikke er tilpasset de studerendes forudsætninger, fx i forhold til matematikkundskaber og generelle tekniske færdigheder. Og ekspertpanelet mener ikke at dette i tilstrækkelig grad imødegås af de beskrevne brobygningsmoduler og deltagelsen af undervisere fra de adgangsgivende uddannelser i udviklingen af uddannelsen hvilket ansøger fremhæver i ansøgningen. Derudover vurderer ekspertpanelet at ansøger hverken definerer eller afgrænser praktikdelen tilstrækkeligt ved udelukkende at henvise til dens placering sidst i forløbet og til muligheden for fleksibel praktik tidligere i uddannelsesforløbet. Det trækker dog op i ansøgningen at uddannelsens modulopbygning muliggør udlandsophold for de studerende, og at det er muligt for de studerende at afvikle praktikken i udlandet. Derudover vurderer ekspertpanelet at en fælles overbygningsuddannelse for multimediedesignere og datamatikere rummer relevante perspektiver, men det kræver en højere grad af tilpasning i tilrettelæggelsen af uddannelsen end ansøger lægger op til. Dokumentation: ansøgningens felter 1-4 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Fleksibel praktik på studiejoblign. vilkår ITB (fra IT-Branchen) Notat om fleksibel Praktik (udviklingsgruppen). Uddannelse til professionsbachelor i spiludvikling 16

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akkreditering

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik ACE Denmark Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk iba@iba.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-74/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere

Profilforløb i human resources

Profilforløb i human resources Profilforløb i human resources Akkreditering af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 2) i august 2009 Journalnummer: 2008-575/KWJ og 2009-0216/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb

Læs mere

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.

VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole. Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc. VIA University College Att.: Erik Hygum, Direktør for Pædagogisk-Socialfaglig Højskole Sendt pr. e-mail: info@diakonhojskolen.dk eh@viauc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i diakoni

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi

Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi Uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bio- teknologi og bæredygtig energi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0311 DANMARKS

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmj.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbrachen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0112 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere