Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og"

Transkript

1 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36) Erhverv: 0 Antal etager: 1½ (+ kælder) Arealer (iht. BBR) De anførte BBR-oplysninger gælder for den samlede ejendom. Grundareal: - Bebygget areal:1.335 m2 Samlet bygningsareal: - Kælderareal: m2 Tagetage: - Boligareal: m2 Erhvervsareal: 0 m2 Parkeringsanlæg: Friarealer: - Tilstandsregistreringen er en generel gennemgang af bebyggelsen idet der efter aftale har været adgang til 1 lejlighed på Jens Munks Vej 9 (inklusive adgang til tagrum og kælder) og 1 lejlighed Roald Amundsens Vej 6 (inklusive adgang til kælder). Bebyggelsen er således beskrevet som en helhed med de forhold, der er gældende for hele ejendommen. Registreringen omfatter visuel gennemgang af tag, facader, trappe, kælder, udvalgte boliger samt visuel registrering af tekniske installationer. Generel beskrivelse 33 boliger ingen erhverv. Ejendommen er ældre, muret byggeri. Bygningerne har fuld kælder. Basismateriale Der er fundet et udvalg af tegningsbilag hos Aarhus Kommunes tegningsarkiv. Der er ikke udført opmåling. Øvrige forundersøgelser Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner og installationer. Der er ej heller udført svampe-, jordbunds-, kloak-, PCB- eller fugtundersøgelse. Der er dog udført enkelte fugtmålinger under punkt 1 tagkonstruktion og punkt 2. Kælder Eksempel på facade mod gade Eksempel på facade mod have

2 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 2/23 Hovedpunkter tilstandsregistrering med vedligeholdelsestilstand under middel eller dårlig 1. Tagkonstruktion

3 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 3/23 1. Tagkonstruktion 1.1 Hovedkonstruktion Hanebåndsspær beklædt med oprindelige, røde vingetagsten. Tagsten er på flader mod tagrum understrøget med bitumenprodukt alligevel kan der ses tegn på indtrængende fugt fra utætheder i tagbelægningen. Luftfugtigheden i tagrum er høj hvilket kan måles i spær og lægter. Der er tillige tydelige tegn på borebilleangreb. Der er mod tagrum oprindelige støbejernstagvinduer. Adgang til tagrum via oprindelig stige i trapperum. Loftlem meget utæt. Eksisterende tagsten, lægter, inddækninger med videre nedtages og fjernes. Spær, remme med videre eftergås og behandles med grundingsolie. Der udføres fast undertag, nye afstandslister og lægter og der oplægges nye, røde vingetegl model Gl. Dansk. Rygningssten oplægges i mørtel. Gulv i loftrum samt mineraluldsgranulat fjerne. Der efterisoleres med 300 mm mineraluld. Der opbygges gangbro. Loftlem med tætningslister og ny stige monteres. På skråvægge/skunkrum efterisoleres med 300 mineraluld. I tagrum monteres 1 stk. lille tagvindue. Mod boliger 1. sal monteres nye ovenlysvinduer inklusive nye lysninger. 1 stk. lysarmatur i loft monteres. Eksempel tagflade mod gavl Eksempel på mineraluldsgranulat i tagrum

4 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 4/ Tagdækning og inddækninger Der er ældre tagrender i plast. Øvrige inddækninger er ældre/gamle. Nedløbsrør i zink enkelte i plast. Der udføres over alt nye inddækninger inklusive nye tagrender i zink. Hvor nedløbsrør er i plast udskiftes disse til zink. Der er ældre ovenlysvinduer fra Lægter og spærtræ er opfugtet 1.3 Gennemføringer Der er gamle faldstammeudluftninger. Oprindelige skorstene er nedtaget til under tagflade. Borebillesmulder på trægulv

5 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 5/ Varmeisolering Der er under trægulv i tagrum indblæst cm mineraluldsgranulat. På skråvægge i gavle er der placeret ca. 100 mineraluld mellem spær. Denne mineraluld spærrer desværre helt for ventilation i skråvægge mod bolig 1. sal. 1.5 Brandkamme Mineralulden lukker for ventilation skråvægge I tagrum er der opmuret væg med tæt tilslutning mod tagflade. Der er ikke udført egentlige brandkamme hvilket heller ikke er et krav. Ved brandmur sikres tæt overgang mellem de 2 tagrum. Spand er placeret for at opsamle vand

6 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 6/23 Oprindelig, utæt og ikke særlig adgangsvenlig lofttrappe. Der monteres ny, isoleret loftlem med skydestige inklusive retablering og bemaling af øverste loft trapperum. Oprindelig lofttrappe 1.6 Samlet tilstandsvurdering Tagkonstruktionens helhedstilstand er langt under middel idet tagbelægning og inddækninger er nedslidte grundet alder. Isoleringsforhold lever heller ikke op til nutidens krav lige som fugtforhold kræver udførelse af ny tagbelægning.

7 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 7/23 2. Kælder og fundamenter 2.1 Generelt, anvendelse m.v. Der er fuld kælder under ejendommene. Terrændæk udført med slidlag. Skillevægge er generelt opmurede. Ydermure er betonstøbte. Etagedæk mod stueetage er udført med træbjælkelag med pudsloft. Kælderen anvendes til oplagsrum, diverse depotrum m.v., til diverse teknikrum, vaskeri, samt til cykelrum. Eksempel på depotrum Eksempel på kældervæg med høj opfugtning

8 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 8/ Ydervægge Ydervægge har varierende opfugtninger hvilket er helt normalt for ejendomme i den alder i nogle kældre er fugten høj og der ses salpeterudtræk og løst pudslag. Der er ikke såkaldte normaltal for fugtindhold i kælderydervægge men fugtmålinger bør være højst Digits. Udførelse af udvendige drænplader for at mindske fugtindtrængen i ydervægge er meget bekostelig og anbefales således ikke. Det anbefales at kontrollere tagbrønde så det sikres at der er korrekt afløb for tagvandet eventuelt defekte tagbrønde anbefales udskiftet. Eksempel vaskemaskine 2.3 Tilstand generelt Kælderen har generelt overflader der er i middel tilstand. Det anbefales at få nedsat luftfugtigheden i kælderrum hvor der tørres tøj. Dette kunne ske ved montering af fugtstyret ventilator med afkast ud i mellemplade mellem kældervinduer 2.4 Tilstand fugtforhold Ydervægge har varierende opfugtninger hvilket er helt normalt for ejendomme i den alder i nogle kældre er fugten høj og der ses salpeterudtræk og løst pudslag. Mulig placering af ventilationsafkast tørrerum mellem kældervinduer

9 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 9/ Kældertrapper Der er indvendig adgang til kælder fra trapperum. Kældertrappen er betonstøbt og i god tilstand. Samlet tilstandsvurdering: middel

10 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 10/23 3. Facader 3.1 Bygningerne er opmuret i gule teglsten med pudset sokkel. Der er hulmur som er efterisoleret ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Ved tagfod/under tagrender er der betonstøbt facadebånd. Over indgangsdøre i gavle er der betonstøbt overdækningsplade. I områder med defekte fuger udkradses disse, eventuelt udføres forstærkninger med stål og der udføres nye mørtelfuger. Overdækningsplade i beton over indgangsdøre anbefales at få udført zinkindækning på overside. Eksempel på facademurværk 3.2 Generel tilstand gadefacader Mindre dele af facaderne har dårlige/defekte mørtelfuger. I frostvejr vil disse fuger forøge risikoen for frostskader. Sålbænke er udført med teglklinker. Mursten udtaget ved efterisoleringen

11 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 11/ Altaner m.v. Der er over flere etaper eftermonteret nye altaner til lejligheder på 1. sal. Samtidigt er der monteret nye altandøre. Tilstanden er god. Mange stuelejligheder har mod havesiden (i mange forskellige varianter) fået bygget terrasser/overdækninger i træ. Tilstanden af disse er ikke registreret. 3.4 Samlet tilstandsvurdering Middel tilstand idet facademurværk har partielt revnedannelser og defekte fuger. Eksempel på lodret revnedannelse i murværk Eksempel på nyere altan

12 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 12/23 4. Vinduer 4.1 Vinduer hovedkonstruktion Bebyggelsens vinduer er mod boliger træ/aluvinduer med lavenergiruder fra Kældervinduer er trævinduer med termoruder fra Ingen renoveringsbehov ud over almindeligt vedligehold af beslag m.v. Eksempel nyere vindue fra Samlet tilstandsvurdering Helhedstilstanden er god.

13 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 13/23 5. Udvendige døre 5.1 Yderdøre i gavle Der er nyere, bemalede pladeyderdøre fra 1998 i god tilstand. Eksempel på yderdør i gavl 5.2 Samlet helhedstilstand God tilstand med behov for overfladebehandling inden for 5-6 år.

14 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 14/23 6. Trapperum 6.1 Trapperum Indgang fra yderdør. Trætrapper med ældre linoleumsbelægning i almindelig god tilstand. Overflader m.v. er i almindelig god tilstand. Mod boliger oprindelig trædør med fyldning. Inden for 8-10 år må det forventes, at trapperum skal bemales. Eksempel indgangsdør til lejlighed Betontrin med terrazzo mod kælder 6.2 Samlet vedligeholdelsestilstand Vedligeholdelsestilstanden er almindelig god.

15 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 15/23 8. Etageadskillelser 8.1 Hovedkonstruktion etageadskillelser Etagedæk er i henhold til oprindelige bygningstegninger opført af træbjælkelag med forskalling på undersider og med oprindelige pudsede lofter. Trægulve. Hvor der er oprindelige badeværelser er der betonstøbt etagedæk. Eksempel på loft i køkken 8.2 Samlet vedligeholdelsestilstand Almindelig god tilstand.

16 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 16/23 9. WC/bad 9.1 Hovedkonstruktion WC/Bad Der er indrettet badeværelse til alle boliglejemål enten i lejligheden eller i et særskilt rum i kælderetagen. Badeværelserne varierer alle i udførelse og indretning idet de synes at være ændret/renoveret på forskellige tidspunkter. Vedrørende installationer henvises til punkt 11, 12, 14, 16 og 17. Eksempel på badeværelse i kælderetage 9.2 Samlet vedligeholdelsestilstand Ikke opgjort.

17 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 17/ Køkkener 10.1 Generel hovedkonstruktion køkkener i boliger Køkkener synes alle at være forskellige fra nyere køkkeninventar til ældre køkkenelementer. Vedrørende installationer henvises til punkt 11, 12, 14, 16 og 17. Eksempel på køkken 10.2 Samlet vedligeholdelsestilstand Ikke opgjort.

18 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 18/ Varmeinstallation 11.1 Hovedkonstruktion basisinstallation Bebyggelsen har opvarmning med fjernvarme. Basisinstallation placeret i teknikrum i kælder (2 stk. pr. bygning). Varmerør i terræn udskiftet i år 2000 Jens Munks Vej 5, 7 og 9 og Skovfaldet 8. Varmerør i basisinstallationen vurderes at være i middel tilstand. Isolering af rør i kælder er ikke komplet (se også Energimærkning). I boliger gamle radiatorer med termostatventiler placeret under vinduer ingen bemærkninger. Rørisolering kompletteres i alle kældre. Derudover forventes ikke arbejder ud over normal drift og vedligehold inden for nærmeste 5 år. Eksempel på basisinstallation i kælder Eksempel på radiator 11.2 Samlet helhedstilstand Almindelig god.

19 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 19/ Afløbsinstallation 12.1 Hovedkonstruktion afløb boliglejemål Til badeværelser/toiletter/køkkener er der nyere faldstammer (Loro-x) fra år Gulvafløb tillige udskiftet. Faldstammeudluftninger er ført ud gennem tagbelægning via tudsten. Ingen arbejder lang restlevetid. Eksempel på udskiftede afløbsrør 12.2 Samlet helhedstilstand Tilstanden er god. 13. Kloak 13.1 Hovedkonstruktion kloak Ingen oplysninger. Ingen arbejder afsat. Dog kunne en komplet tvinspektion m.v. med fordel udføres så overblik over eventuelle utætte afløbs- og kloakrør kunne konstateres.

20 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 20/ Vandinstallation 14.1 Konstruktion basisinstallation Basisinstallation placeret i teknikrum i kælder (2 stk. pr. bygning). Rørføring primært udført i ældre galvaniserede rør. Vandstik indført i kælder med 1 stk. pr. bygning. Vandstik Jens Munks Vej 5, 9 og 17 er udskiftet i Øvrige vandstik vurderes at være gamle. Der er monteret varmeveksler (2 stk. pr. bygning) og alder varierer meget fra Installationen delvis fornyet i kælder. Der ses rør med tegn på galvaniske tæringer. Nogle rørstrækninger er ikke isolerede. Forinden der udføres isolering af rør anbefales alle rør gennemgået for at få udskiftet rør med tæringsskader. Cirkulationspumpe anbefales udskiftet (jævnfør også energimærkningsrapport). Derefter udføres manglende rørisoleringer. Typisk basisinstallation i kælder Vandinstallation under køkkenvask

21 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 21/ Konstruktion vandinstallation i boliger Nogle vandstigrør i lejligheder i galvaniserede rør er ført skjult. Enkelte steder vurderes at der er skjulte rørsamlinger Det vides ikke hvorvidt vandrette koblingsledninger fra stigrør til køkken og bad er udført i pex-rør eller kobberrør. Det bør overvejes at få gennemgået alle installationer i badeværelser og køkkener således, at hvor der måtte være skjulte rørsamlinger sker der udskiftning. Galvaniserede rør bør erstattes af andre rørtyper Samlet helhedstilstand Middel. 16. Ventilation 16.1 Konstruktion ventilation boliger Der er udført individuelle løsninger på ventilationsaftræk fra badeværelser og afkast fra emhætter i køkkener ud gennem ydervægge. Nærmere tilstand kendes ikke. Ud over ventilationsaftræk fra badeværelser og køkkener forudsættes, at vinduer er forsynet med spalteventiler.

22 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 22/ Elinstallation 17.1 Konstruktion hovedinstallation boliger Gruppetavler og målere er generelt placeret på væg i kælder. Der er tale om nyere målere. Boligerne vurderes generelt at være forsynet med nyere installation med nyere afbrydere/kontakter. Installationstilstanden over nedsænkede trælofter kendes ikke. Ingen arbejder. Det forudsættes at installationerne er fornyet løbende således at der ikke forekommer kabelføringer med gamle stofledninger, Ingen arbejder. 18. Øvrige ombygningsarbejder 18.1 Der er på det foreliggende grundlag ingen bemærkninger. Ingen bemærkninger.

23 Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 23/ Privat friareal 19.1 Generel tilstand Der er haveareal såvel mod gade som til den anden side. Ved nogle bygninger er der anlagt stier med belægning i betonsten. Carporte, garager m.v. er ikke besigtiget idet disse vedligeholdes af lejer. 20. Byggeplads Der er ved almindelige vedligeholdelsesarbejder ikke anført særskilte udgifter til byggeplads. Stillads bliver påkrævet i forbindelse med kommende byggefase for udskiftning af tage samt partiel renovering af facader.

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget

Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013. A/B Søndermarksvænget Sags nr. 12.073 A Dato: 24.01.2013 A/B Søndermarksvænget Indholdsfortegnelse 1.0 Rapportens formål 3 2.0 Overordnet konklusion 4 3.0 Rapportens opbygning og indhold 9 3.1 Generelt 9 3.2 Forudsætninger

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V.

A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Dannevirke Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32 København V. Tilstandsvurdering - Vedligeholdelsesplan September 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere