Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling"

Transkript

1 Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014

2 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er gået sammen m at udbyde dentalprdukter til tandbehandling. Allerød Kmmune Ballerup Kmmune Brnhlm Kmmune Egedal Kmmune Frederikssund Kmmune Furesø Kmmune Gribskv Kmmune Halsnæs Kmmune Helsingør Kmmune Hillerød Kmmune Hørshlm Kmmune 2. UDBUDSSFORM Udbuddet gennemføres i henhld til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 g bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Øknmi- g Erhvervsministeriet m samrdning af fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbs, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter med senere ændringer, g senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres sm et ffentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 3. UDBUDDETS OMFANG Udbuddet mfatter bestilling g levering af dentalprdukter til tandbehandling. Kmmunerne fremstår sm ét gegrafisk mråde mfattende samtlige 11 Kmmuner, g tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele mrådet, dvs. der er ikke mulighed fr at tilbudsgiver kan afgive tilbud på en enkelt Kmmune. Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt Kmmune i verensstemmelse med den rammeaftale, der udgør en del af udbudsmaterialet, g hver Kmmune har derfr status sm rdregiver i det aktuelle udbud.

3 4. UDBUDSMATERIALETS DOKUMENTER Udbudsmaterialet består af følgende dkumenter: Udbudsbetingelser Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed (Skema 1) Tr- g lve erklæring (Skema 2) Nøgletalsfrmular, (Skema 3) Referenceliste, (Skema 4) Tilbudsgivers frbehldsliste, (skema 5) Kravspecifikatin (Bilag 1) med tilhørende svarskema (Bilag 1.1 Svarskema- Instruktiner, Kravspecifikatin Mindstekrav, Kravspecifikatin Tildelingskriterier) Tilbudsliste, (Bilag 2) Oversigt ver E-handel, (Bilag 3) Oversigt ver kntaktpersner, (Bilag 4) Rammeaftale Skemaer g bilag skal udfyldes i verensstemmelse med teksten, g vil udgøre en del af tilbuddet. Tilbudsgiver er ansvarlig fr at sikre at dkumenterne er udfyldt krrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er uknditinsmæssigt g dermed ikke vil indgå i den endelige tilbudsvurdering. Tilbudsgiver pfrdres til straks ved mdtagelsen af nærværende udbudsmateriale at sikre sig, at det mdtagne eksemplar er fuldstændigt Rammeaftale En del af udbudsmaterialet er rammeaftalen, sm vil blive anvendt ved indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. I rammeaftalen er anført de aftalemæssige vilkår, sm gælder fr udførelsen af rammeaftalen, herunder bl.a. betaling, tidsfrister, mislighld g ansvar. Når rammeaftale skal indgås, vil den blive suppleret med knkrete plysninger, herunder tilbudspriser. Der kan ikke tages frbehld fr rammeaftalen, hvrfr tilbudsgiver skal tage højde fr rammeaftalens vilkår i frbindelse med sin tilbudsafgivning. Rammeaftalen træder i kraft den g udløber den , dg har kmmunerne en ptin på individuelt at kunne frlænge rammeaftalen i p til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. 5. KOMMUNERNES FORHOLD Hver kmmune har status sm rdregiver i udbuddet. Det er Hørshlm Kmmune v/vibeke Schytte, der er tvhlder med ansvar fr gennemførelse af udbuddet g sm varetager al dialg/kntakt sm skal være skriftlig g pr. mail - med tilbudsgiverne i frbindelse med selve gennemførelsen af udbuddet. Al henvendelse vedrørende udbudsmaterialet skal således ske til: Hørshlm Kmmune Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm Kmmune Att.: Vibeke Schytte

4 med emnet: Vedr. EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Kmmunerne kan på et hvilket sm helst tidspunkt under udbuddet udpege en anden kntaktpersn, sm i givet fald vil blive meldt ud via Hørshlm Kmmunes hjemmeside. 6. TILBUDSGIVERS FORHOLD Tilbudsgiver skal klart g entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk persn, der er tilbudsgiver g dermed ansvarlig ver fr Kmmunerne. Persnen, der underskriver g afgiver tilbud ifølge udbudsmaterialet skal have fuldmagt g kmpetence til at frestå dette. Hvis tilbuddet afgives af et knsrtium mfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i knsrtiet deltagende juridiske persner hver især angives klart g entydigt, g der skal derudver angives en fælles befuldmægtiget, sm Kmmunerne med bindende virkning fr knsrtiet kan indgå aftaler med. Deltagere i knsrtiet hæfter slidarisk fr tilbuddet g eventuel rammeaftale. Såfremt tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske persner angivet klart g entydig i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel rammeaftale. 7. KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet g samtlige efterfølgende supplerende plysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, vil være tilgængeligt på Hørshlm Kmmunes hjemmeside Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stille via med emnet: Spørgsmål EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Spørgsmål g svar vil herefter i annymiseret frm bliver ffentliggøres på Hørshlm Kmmunes hjemmeside. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver bliver pmærksm på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre pmærksm herpå, således at der er mulighed fr hurtigst muligt at afhjælpe frhldet gennem ffentliggørelse af rettelsesblad. Opfrdringen mfatter gså eventuelle uhensigtsmæssigt frmulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning fr tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk fr fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfrdringen skal dg ikke pfattes sm invitatin til generel dialg m hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. Det er tilbudsgivers eget ansvar løbende at hlde sig pdateret via Hørshlm Kmmunes hjemmeside.

5 8. TILBUDSGIVERS EGNETHED/UDVÆLGELSESKRITERIER Kmmunerne vil på baggrund af den nedenstående dkumentatin fretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver, g såfremt den efterspurgte dkumentatin mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Kmmunerne frpligtet til at se brt fra tilbuddet Persnlige frhld Tilbuddet skal indehlde følgende dkumenter, sm dkumentatin fr tilbudsgivers persnlige frhld: Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed, jf. Skema 1 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke er ramt af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 g art. 45, stk. 2, a)-c) g e)-f). jf. Skema 2 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige, jf. lvbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj , stk. 2, på tilbudstidspunktet, der verstiger kr , med mindre: 1) Der er stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 2) Der senest på accepttidspunktet vil blive stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 3) Der med inddrivelsesmyndigheden den (dat) er indgået aftale m en afdragsrdning. Afdragsrdningen er verhldt på tilbudstidspunktet, jf. Skema Øknmisk g finansiel kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers øknmiske g finansielle egnethed jf. Skema 3. Oplysninger m tilbudsgivers regnskabstal fr de seneste 3 dispnible regnskabsår, indehldende følgende nøgletal: Den samlede msætning fr virksmheden. Resultat efter skat Egenkapital Ttale aktiver Sliditetsgraden, udregnet ved følgende frmel: (egenkapitalen x 100)/(ttale aktiver). Nøgletallenes rigtighed skal bekræftes ved påtegning/underskrift af revisrs eller juridisk enheds regnskabsansvarlig. Har en tilbudsgiver eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal plyses fr samtlige af virksmhedens tilgængelige regnskabsår. Hvis tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet sit første regnskabsår, vedlægges en revisrerklæring på virksmhedens aktuelle finansielle situatin. Såfremt tilbudsgiver er et persnligt ejet selskab, kan der i stedet fr gdkendt g revisinspåtegnet årsregnskab fremsendes en revisrerklæring, der gdtgør at tilbudsgiver har den frnødne finansielle frmåen til at løfte pgaven.

6 Mindstekrav: Tilbudsgivers seneste regnskab må ikke indehlde frbehld fra ekstern revisr fr virksmhedens frtsatte drift eller frhld fr regnskabsaflæggelse, der strider md gældende danske regnskabsregler el.lign Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers tekniske egnethed: Referenceliste med tilbudsgivers væsentligste leverancer i de seneste 3 år angående de samme eller lignende ydelser, sm dem der efterspørges jf. Udbudsbetingelserne pkt. 3. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af Skema 4, Referenceliste Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 1 reference, der dkumenterer tilbudsgivers erfaring med tilsvarende ydelser Henvisning til andres ressurcer samt knsrtier Vedrørende henvisning til andres ressurcer En tilbudsgiver kan basere sig på den øknmiske/finansielle/tekniske frmåen hs en anden/andre virksmhed(er), sm agtes benyttet i frbindelse med den knkrete pgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af frbindelsen mellem virksmhederne. I så fald skal virksmheden udver vernævnte fr egen kapacitet g persnlige frhld gdtgøre ver fr rdregiveren, at virksmheden virkelig råder ver de nødvendige ressurcer, fx ved at fremlægge erklæring fr de nævnte virksmheders frpligtelser i denne henseende. Udver erklæring skal en anden/andre virksmhed(er) udfylde samtlige dkumenter, jf, pkt særskilt fr hver enkelt anden virksmhed. Dkumenterne skal vedlægges tilbuddet. Vedrørende knsrtier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksmheder (knsrtium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige knsrtiedeltagere med henblik på at dkumentere, at knsrtiet sm helhed er øknmisk egnet til at pfylde rammeaftalen. Dette kan efter mstændighederne ske på baggrund af plysninger m blt én af knsrtiedeltagernes øknmiske egnethed. 9. KRAV TIL TILBUD 9.1 Frm krav Tilbud samt al kmmunikatin i udbuds- g aftaleperiden skal være på dansk. Dg kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, nrsk, tysk g engelsk. Såfremt Kmmunerne anmder m det, skal tilbudsgiver sørge fr versættelse af bilagsmaterialet. Oversættelse skal i givet fald ske fr tilbudsgivers regning g risik g være Kmmunerne i hænde senest 3 arbejdsdage efter anmdningen. Tilbuddets emballering bedes tydeligt være mærket med Udbud af dentalprdukter til tandbehandling må ikke pst åbnes. Tilbuddet skal fremsendes/afleveres skriftligt i 12 eksemplarer, hvr 1 skal være mærket med riginal samt i 1 eksemplar på USB-stik. Eventuelle prislister g katalger skal kun sendes i 1 eksemplar. Den elektrniske udgave skal kunne læses i Micrsft Office 2003/Acrbat Reader 9.0, der kører på styresystemet Windws XP.

7 I tilfælde af uverensstemmelse mellem det skriftlige g det elektrniske tilbud gælder det riginale skriftlige tilbud. 9.2 Mdtagne tilbud Tilbuddet skal - fr at være rettidigt - være mdtaget senest den kl På følgende adresse: Hørshlm Kmmune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm att. Vibeke Schytte. Rådhuset åbningstid er: Mandag: 9 13 Tirsdag: 9 13 Onsdag: 9-13 Trsdag: 9 13 g tillige kl Fredag: 9-13 Tilbud mdtaget efter tilbudsfristen, et andet sted eller i en anden frm end angivet vil ikke være at betragte sm rettidigt mdtaget, g vil derfr blive afvist sm uknditinsmæssigt. Tilbuddet skal pfylde samtlige krav i det samlede udbudsmateriale, dvs. alle frhld g krav i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der er ikke adgang til at vervære åbningen af tilbuddene. Alle tilbudsgivere, der afgiver et rettidigt tilbud, vil mdtage en kvittering fr mdtagelsen af tilbuddet. Kvitteringen betyder alene at tilbuddet er mdtaget rettidigt. 9.3 Vedståelse Tilbudsgiver er frpligtet til at vedstå sit tilbud indtil endelig kntrakt er underskrevet dg maksimum i 6 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb. 9.4 Knsrtier mv. Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse slidarisk i frhld til Kmmunerne. Tilbuddet skal indehlde udtrykkelig angivelse af, hvem der er bemyndiget til at ptræde sm aftaleansvarlig verfr Kmmunerne, dvs. med hvem Kmmunerne kan føre afklarende drøftelser med juridisk g øknmisk bindende virkning fr den/de øvrige tilbudsgivere. 9.5 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 9.6 Frbehld Enhver tilsigtet eller utilsigtet uverensstemmelse mellem udbudsmateriale g tilbud har karakter af frbehld, herunder uverensstemmelser i frm af manglende pfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikatin eller rammeaftaleudkastet. Kmmunerne er berettiget til at afvise ethvert tilbud med frbehld til udbudsmaterialet, medmindre der er tale m et åbenbart bagatelagtigt frbehld. Kmmunerne er frpligtet til at afvise tilbud med frbehld verfr grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre frbehld, der ikke af Kmmunerne kan prissættes med den frnødne sikkerhed. En eventuel kapitalisering af frbehld indregnes i tilbudsgivers samlede tilbud før prissammenligning.

8 Mindstekrav anses altid fr grundlæggende elementer, hvrfr tilbud med frbehld ver fr mindstekrav afvises sm uknditinsmæssigt. Tilbudsgiver pfrdres til ikke at tage frbehld, da frbehld indebærer betydelig risik fr, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage frbehld, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive frbehldet g redegøre fr, hvrfr frbehldet er taget. Eventuelle frbehld SKAL fremgå af Skema 5 Tilbudsgivers frbehldsliste Grundet knsekvenserne ved at tage frbehld pfrdres tilbudsgiver til tidligst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. pklaret i udbudsprcessen ved at stille spørgsmål. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at beskrivelser i tilbud vil kunne knstateres sm værende frbehld uagtet rdet frbehld ikke fremgår. Det afgørende er indhldet af beskrivelserne. 10. Tildeling 10.1 Tildelingskriterier Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af det øknmisk mest frdelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier med den fr hvert underkriterium anførte prcentsats: Underkriterium Vægtning i prcent Pris 50 % Krav til prdukterne - Kvalitet g 50 % funktinalitet Ad. Pris Tilbudspriserne vil indgå sm en samlet tilbudssum, g blive vurderet på baggrund af de af tilbudsgiver angivne nettpriser, jf. Bilag 2 Tilbudsliste i frhld til det af Kmmunerne estimerede årlige frbrug. Såfremt tilbudsgiver ikke udfylder samtlige hvedlinjer g underlinjer indsættes den dyreste indkmne pris på det pågældende psitinsnummer. Hvedlinjen vægtes med 60% af det estimerede årlige frbrug g underlinjer vægtes ligeligt med de resterende 40%. Såfremt tilbudsgiver ikke kan levere i anbrud beregnes prisen ud fra den salgsbare minimumsmængde, sm Kmmunerne skal aftage fr at få pfyldt anskaffelsesbehvet. Der må ikke ændres i tilbudslisten. De tilbudte priser på prdukterne angives i Bilag 2, Tilbudsliste. Prisen skal være nett inkl. alle rabatsatser g afgives i danske kr. med 2 decimaler, ekskl. mms, men inkl. alle øvrige afgifter herunder tld. Det er ikke muligt at pkræve gebyrer af ngen art, hverken leveringsgebyr, miljøgebyr, faktureringsgebyr el. lign. Der kan ikke tages kursfrbehld. De tilbudte priser på prdukterne skal mfatte alle de med leverancerne frbundne udgifter, herunder udgifter til knsulentbistand, telefnisk/nline knsulentbistand, evt. uddannelse, evt. temadage, kurser, kvartalsmøder, infrmatins g evt. undervisningsmaterialer.

9 Ad. Krav til prdukterne - Kvalitet g funktinalitet Udbyder vurderer kvalitet g funktinalitet ud fra i hvr høj grad det tilbudte prdukt lever p til de stillede krav. Følgende indgår i vurderingen: Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 1.1., Kravspecifikatin Tildelingskriterier pkt. 3 Tandlægefaglig vurdering af tilbudsgivers vareprøver jf. Bilag 2 - Tilbudsliste Eksempelvis fr varegruppe 1. Aftryk g cementerings materialer: Jf. pkt lægges der vægt på i, hvr høj grad de tilbudte prdukter giver en nøjagtig gengivelse, er frmstabilt g ikke defrmeres. 11. TILDELINGSBESLUTNING 11.1 Gennemgang af de indkmne tilbud Tilbuddene vil blive vurderet af en tandlægefaglig arbejdsgruppe g en udbudsjuridisk arbejdsgruppe. De indkmne tilbud vil i første mgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af m hvert tilbud indehlder de efterspurgte plysninger. Tilbud, sm ikke indehlder de efterspurgte plysninger vil kunne blive vurderet ikke knditinsmæssigt g dermed ikke kmme i betragtning. Dernæst vil rdregiver gennemgå tilbuddet med henblik på at identificere frbehld ver fr grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetinger eller frbehld, der ikke kan prissættes. Hvis frbehldslisten indehlder vennævnte frbehld, vil tilbuddet ligeledes blive afvist g kmmer dermed ikke i betragtning. Når vurderingen m tilbuddenes knditinsmæssighed er gennemført, vil tilbuddene blive evalueret i henhld til tildelingskriteriet Tildelingsbeslutning g endelig underskrift Efter endt evaluering vil samtlige berørte tilbudsgivere hurtigst muligt g samtidig blive skriftligt underrettet m, hvilke beslutninger Kmmunerne har truffet. Underretning m tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte m at ville indgå rammeaftale med tilbudsgiver, men alene underretning m at tilbudsgiver efter Kmmunernes vurdering har afgivet det mest øknmisk frdelagtige tilbud. Der er ingen kntrakt eller løfte herm, før eventuel kntrakt er underskrevet af begge parter. Underretning m tildelingsbeslutning vil være ledsaget af en krt redegørelse fr de relevante grunde fr beslutningen. Kmmunernes underretning m tildelingsbeslutningen fritager ikke frbigåede tilbudsgivere fra frpligtelserne efter tilbuddet, der frtsat er bindende i henhld til vedståelsesfristen, jf. pkt.9.3

10 12. KOMMUNERNES FORBEHOLD Kmmunerne understreger, at de i udbudsmaterialet angivende infrmatiner udelukkende er indikativ fr behvet fr dentalprdukter til tandbehandling. Behvet er ikke frpligtende fr Kmmunerne i frhld til de indgåede rammeaftaler. Tilbudsgiver er således ikke sikret ngen minimumsmsætning under de pågældende rammeaftaler. Kmmunerne tager frbehld fr administrative g plitiske ændringer, herunder budgetmæssige bevillinger, lvændringer, beflkningsudvikling m.m. 13. ØVRIGE FORHOLD Tilbudsgivers mkstninger frbundet med at afgive tilbud er Kmmunerne uvedkmmende. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag g vareprøver vil ikke blive returneret. 14. ANNULLATION Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af rammeaftale, vil Kmmunerne kunne annullere udbuddet, såfremt Kmmunerne har saglig grund hertil. Den enkelte Kmmune kan annullere udbuddet fr eget vedkmmende, såfremt de nødvendige saglige grunde herfr er til stede, eksempelvis at der ikke er bevillingsmæssig dækning fr de indkmne pristilbud. 15. FORTROLIGHED Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at udbudsmaterialet, herunder indkmne tilbud, er mfattet af retsregler m adgang til aktindsigt. Kmmunerne vil så vidt muligt sikre frtrligheden af alle plysninger i tilbudsgivers tilbud, sm angår tilbudsgivers frtrlige frretningsmæssige frhld. Frtrlighedstilsagnet må dg i sagens natur vige i den udstrækning, hvr lvgivningen frpligter Kmmunerne til at videregive plysninger til tredjemand. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at aktindsigt Kan mfatte bl.a den samlede pris, sm tilbudsgiver byder ind med. Kmmunerne er dg til enhver tid berettiget til at anvende plysninger i den udstrækning, hvr dette er til berettiget varetagelse af Kmmunernes interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. Kmmunerne vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere g andre eksterne, der måtte udføre pgaver fr Kmmunerne under udbuddet, ver fr Kmmunerne påtager sig at behandle plysninger frtrligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld frtrlighed i frhld til tredjemand med hensyn til alle plysninger, sm tilbudsgiver mdtager under udbudsfrretningen, g sm angår frhld, der ikke er ffentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle plysninger frtrligt.

11 16. FORELØBLIG TIDSPLAN Aktivitet Dater Offentliggørelse 13.ktber 2014 Svarfrist 17. nvember 2014 Tilbudsfrist 24. nvember 2014 kl Meddelelse m tildeling af rammeaftale Uge Stand-still udløb 30. januar 2015 Rammeaftale indgåelse Uge Rammeaftale pstart

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. UDBUDSBETINGELSER REGION NORDJYLLAND 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjyllands udbud af kontrakt om kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område efter Udbudsdirektivet

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høringsmøde Medlemmer: Michael

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 223-387921

EU-UDBUD 2013/S 223-387921 EU-UDBUD 2013/S 223-387921 Varer Offentligt udbud Levering af Legetøj og Køretøjer fra 0-8 år Barnevogne, Klapvogne og Krybber samt diverse Babyudstyr til KomUdbud Med rødt tilrettet den 28.11.2013 Med

Læs mere

Fællesudbud af laboratorieydelser

Fællesudbud af laboratorieydelser Fællesudbud af laboratorieydelser Udbudsbetingelser 30. januar 2015 Udarbejdet af: EnviDan A/S Stine Lundbøl Vestergaard & Peter Emil Blok E-mail: pxb@envidan.dk Projektnavn: Fællesudbud af laboratorieydelser

Læs mere