Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling"

Transkript

1 Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014

2 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er gået sammen m at udbyde dentalprdukter til tandbehandling. Allerød Kmmune Ballerup Kmmune Brnhlm Kmmune Egedal Kmmune Frederikssund Kmmune Furesø Kmmune Gribskv Kmmune Halsnæs Kmmune Helsingør Kmmune Hillerød Kmmune Hørshlm Kmmune 2. UDBUDSSFORM Udbuddet gennemføres i henhld til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 g bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Øknmi- g Erhvervsministeriet m samrdning af fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbs, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter med senere ændringer, g senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres sm et ffentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 3. UDBUDDETS OMFANG Udbuddet mfatter bestilling g levering af dentalprdukter til tandbehandling. Kmmunerne fremstår sm ét gegrafisk mråde mfattende samtlige 11 Kmmuner, g tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele mrådet, dvs. der er ikke mulighed fr at tilbudsgiver kan afgive tilbud på en enkelt Kmmune. Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt Kmmune i verensstemmelse med den rammeaftale, der udgør en del af udbudsmaterialet, g hver Kmmune har derfr status sm rdregiver i det aktuelle udbud.

3 4. UDBUDSMATERIALETS DOKUMENTER Udbudsmaterialet består af følgende dkumenter: Udbudsbetingelser Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed (Skema 1) Tr- g lve erklæring (Skema 2) Nøgletalsfrmular, (Skema 3) Referenceliste, (Skema 4) Tilbudsgivers frbehldsliste, (skema 5) Kravspecifikatin (Bilag 1) med tilhørende svarskema (Bilag 1.1 Svarskema- Instruktiner, Kravspecifikatin Mindstekrav, Kravspecifikatin Tildelingskriterier) Tilbudsliste, (Bilag 2) Oversigt ver E-handel, (Bilag 3) Oversigt ver kntaktpersner, (Bilag 4) Rammeaftale Skemaer g bilag skal udfyldes i verensstemmelse med teksten, g vil udgøre en del af tilbuddet. Tilbudsgiver er ansvarlig fr at sikre at dkumenterne er udfyldt krrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er uknditinsmæssigt g dermed ikke vil indgå i den endelige tilbudsvurdering. Tilbudsgiver pfrdres til straks ved mdtagelsen af nærværende udbudsmateriale at sikre sig, at det mdtagne eksemplar er fuldstændigt Rammeaftale En del af udbudsmaterialet er rammeaftalen, sm vil blive anvendt ved indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. I rammeaftalen er anført de aftalemæssige vilkår, sm gælder fr udførelsen af rammeaftalen, herunder bl.a. betaling, tidsfrister, mislighld g ansvar. Når rammeaftale skal indgås, vil den blive suppleret med knkrete plysninger, herunder tilbudspriser. Der kan ikke tages frbehld fr rammeaftalen, hvrfr tilbudsgiver skal tage højde fr rammeaftalens vilkår i frbindelse med sin tilbudsafgivning. Rammeaftalen træder i kraft den g udløber den , dg har kmmunerne en ptin på individuelt at kunne frlænge rammeaftalen i p til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. 5. KOMMUNERNES FORHOLD Hver kmmune har status sm rdregiver i udbuddet. Det er Hørshlm Kmmune v/vibeke Schytte, der er tvhlder med ansvar fr gennemførelse af udbuddet g sm varetager al dialg/kntakt sm skal være skriftlig g pr. mail - med tilbudsgiverne i frbindelse med selve gennemførelsen af udbuddet. Al henvendelse vedrørende udbudsmaterialet skal således ske til: Hørshlm Kmmune Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm Kmmune Att.: Vibeke Schytte

4 med emnet: Vedr. EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Kmmunerne kan på et hvilket sm helst tidspunkt under udbuddet udpege en anden kntaktpersn, sm i givet fald vil blive meldt ud via Hørshlm Kmmunes hjemmeside. 6. TILBUDSGIVERS FORHOLD Tilbudsgiver skal klart g entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk persn, der er tilbudsgiver g dermed ansvarlig ver fr Kmmunerne. Persnen, der underskriver g afgiver tilbud ifølge udbudsmaterialet skal have fuldmagt g kmpetence til at frestå dette. Hvis tilbuddet afgives af et knsrtium mfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i knsrtiet deltagende juridiske persner hver især angives klart g entydigt, g der skal derudver angives en fælles befuldmægtiget, sm Kmmunerne med bindende virkning fr knsrtiet kan indgå aftaler med. Deltagere i knsrtiet hæfter slidarisk fr tilbuddet g eventuel rammeaftale. Såfremt tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske persner angivet klart g entydig i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel rammeaftale. 7. KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet g samtlige efterfølgende supplerende plysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, vil være tilgængeligt på Hørshlm Kmmunes hjemmeside Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stille via med emnet: Spørgsmål EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Spørgsmål g svar vil herefter i annymiseret frm bliver ffentliggøres på Hørshlm Kmmunes hjemmeside. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver bliver pmærksm på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre pmærksm herpå, således at der er mulighed fr hurtigst muligt at afhjælpe frhldet gennem ffentliggørelse af rettelsesblad. Opfrdringen mfatter gså eventuelle uhensigtsmæssigt frmulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning fr tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk fr fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfrdringen skal dg ikke pfattes sm invitatin til generel dialg m hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. Det er tilbudsgivers eget ansvar løbende at hlde sig pdateret via Hørshlm Kmmunes hjemmeside.

5 8. TILBUDSGIVERS EGNETHED/UDVÆLGELSESKRITERIER Kmmunerne vil på baggrund af den nedenstående dkumentatin fretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver, g såfremt den efterspurgte dkumentatin mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Kmmunerne frpligtet til at se brt fra tilbuddet Persnlige frhld Tilbuddet skal indehlde følgende dkumenter, sm dkumentatin fr tilbudsgivers persnlige frhld: Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed, jf. Skema 1 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke er ramt af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 g art. 45, stk. 2, a)-c) g e)-f). jf. Skema 2 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige, jf. lvbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj , stk. 2, på tilbudstidspunktet, der verstiger kr , med mindre: 1) Der er stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 2) Der senest på accepttidspunktet vil blive stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 3) Der med inddrivelsesmyndigheden den (dat) er indgået aftale m en afdragsrdning. Afdragsrdningen er verhldt på tilbudstidspunktet, jf. Skema Øknmisk g finansiel kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers øknmiske g finansielle egnethed jf. Skema 3. Oplysninger m tilbudsgivers regnskabstal fr de seneste 3 dispnible regnskabsår, indehldende følgende nøgletal: Den samlede msætning fr virksmheden. Resultat efter skat Egenkapital Ttale aktiver Sliditetsgraden, udregnet ved følgende frmel: (egenkapitalen x 100)/(ttale aktiver). Nøgletallenes rigtighed skal bekræftes ved påtegning/underskrift af revisrs eller juridisk enheds regnskabsansvarlig. Har en tilbudsgiver eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal plyses fr samtlige af virksmhedens tilgængelige regnskabsår. Hvis tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet sit første regnskabsår, vedlægges en revisrerklæring på virksmhedens aktuelle finansielle situatin. Såfremt tilbudsgiver er et persnligt ejet selskab, kan der i stedet fr gdkendt g revisinspåtegnet årsregnskab fremsendes en revisrerklæring, der gdtgør at tilbudsgiver har den frnødne finansielle frmåen til at løfte pgaven.

6 Mindstekrav: Tilbudsgivers seneste regnskab må ikke indehlde frbehld fra ekstern revisr fr virksmhedens frtsatte drift eller frhld fr regnskabsaflæggelse, der strider md gældende danske regnskabsregler el.lign Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers tekniske egnethed: Referenceliste med tilbudsgivers væsentligste leverancer i de seneste 3 år angående de samme eller lignende ydelser, sm dem der efterspørges jf. Udbudsbetingelserne pkt. 3. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af Skema 4, Referenceliste Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 1 reference, der dkumenterer tilbudsgivers erfaring med tilsvarende ydelser Henvisning til andres ressurcer samt knsrtier Vedrørende henvisning til andres ressurcer En tilbudsgiver kan basere sig på den øknmiske/finansielle/tekniske frmåen hs en anden/andre virksmhed(er), sm agtes benyttet i frbindelse med den knkrete pgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af frbindelsen mellem virksmhederne. I så fald skal virksmheden udver vernævnte fr egen kapacitet g persnlige frhld gdtgøre ver fr rdregiveren, at virksmheden virkelig råder ver de nødvendige ressurcer, fx ved at fremlægge erklæring fr de nævnte virksmheders frpligtelser i denne henseende. Udver erklæring skal en anden/andre virksmhed(er) udfylde samtlige dkumenter, jf, pkt særskilt fr hver enkelt anden virksmhed. Dkumenterne skal vedlægges tilbuddet. Vedrørende knsrtier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksmheder (knsrtium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige knsrtiedeltagere med henblik på at dkumentere, at knsrtiet sm helhed er øknmisk egnet til at pfylde rammeaftalen. Dette kan efter mstændighederne ske på baggrund af plysninger m blt én af knsrtiedeltagernes øknmiske egnethed. 9. KRAV TIL TILBUD 9.1 Frm krav Tilbud samt al kmmunikatin i udbuds- g aftaleperiden skal være på dansk. Dg kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, nrsk, tysk g engelsk. Såfremt Kmmunerne anmder m det, skal tilbudsgiver sørge fr versættelse af bilagsmaterialet. Oversættelse skal i givet fald ske fr tilbudsgivers regning g risik g være Kmmunerne i hænde senest 3 arbejdsdage efter anmdningen. Tilbuddets emballering bedes tydeligt være mærket med Udbud af dentalprdukter til tandbehandling må ikke pst åbnes. Tilbuddet skal fremsendes/afleveres skriftligt i 12 eksemplarer, hvr 1 skal være mærket med riginal samt i 1 eksemplar på USB-stik. Eventuelle prislister g katalger skal kun sendes i 1 eksemplar. Den elektrniske udgave skal kunne læses i Micrsft Office 2003/Acrbat Reader 9.0, der kører på styresystemet Windws XP.

7 I tilfælde af uverensstemmelse mellem det skriftlige g det elektrniske tilbud gælder det riginale skriftlige tilbud. 9.2 Mdtagne tilbud Tilbuddet skal - fr at være rettidigt - være mdtaget senest den kl På følgende adresse: Hørshlm Kmmune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm att. Vibeke Schytte. Rådhuset åbningstid er: Mandag: 9 13 Tirsdag: 9 13 Onsdag: 9-13 Trsdag: 9 13 g tillige kl Fredag: 9-13 Tilbud mdtaget efter tilbudsfristen, et andet sted eller i en anden frm end angivet vil ikke være at betragte sm rettidigt mdtaget, g vil derfr blive afvist sm uknditinsmæssigt. Tilbuddet skal pfylde samtlige krav i det samlede udbudsmateriale, dvs. alle frhld g krav i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der er ikke adgang til at vervære åbningen af tilbuddene. Alle tilbudsgivere, der afgiver et rettidigt tilbud, vil mdtage en kvittering fr mdtagelsen af tilbuddet. Kvitteringen betyder alene at tilbuddet er mdtaget rettidigt. 9.3 Vedståelse Tilbudsgiver er frpligtet til at vedstå sit tilbud indtil endelig kntrakt er underskrevet dg maksimum i 6 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb. 9.4 Knsrtier mv. Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse slidarisk i frhld til Kmmunerne. Tilbuddet skal indehlde udtrykkelig angivelse af, hvem der er bemyndiget til at ptræde sm aftaleansvarlig verfr Kmmunerne, dvs. med hvem Kmmunerne kan føre afklarende drøftelser med juridisk g øknmisk bindende virkning fr den/de øvrige tilbudsgivere. 9.5 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 9.6 Frbehld Enhver tilsigtet eller utilsigtet uverensstemmelse mellem udbudsmateriale g tilbud har karakter af frbehld, herunder uverensstemmelser i frm af manglende pfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikatin eller rammeaftaleudkastet. Kmmunerne er berettiget til at afvise ethvert tilbud med frbehld til udbudsmaterialet, medmindre der er tale m et åbenbart bagatelagtigt frbehld. Kmmunerne er frpligtet til at afvise tilbud med frbehld verfr grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre frbehld, der ikke af Kmmunerne kan prissættes med den frnødne sikkerhed. En eventuel kapitalisering af frbehld indregnes i tilbudsgivers samlede tilbud før prissammenligning.

8 Mindstekrav anses altid fr grundlæggende elementer, hvrfr tilbud med frbehld ver fr mindstekrav afvises sm uknditinsmæssigt. Tilbudsgiver pfrdres til ikke at tage frbehld, da frbehld indebærer betydelig risik fr, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage frbehld, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive frbehldet g redegøre fr, hvrfr frbehldet er taget. Eventuelle frbehld SKAL fremgå af Skema 5 Tilbudsgivers frbehldsliste Grundet knsekvenserne ved at tage frbehld pfrdres tilbudsgiver til tidligst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. pklaret i udbudsprcessen ved at stille spørgsmål. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at beskrivelser i tilbud vil kunne knstateres sm værende frbehld uagtet rdet frbehld ikke fremgår. Det afgørende er indhldet af beskrivelserne. 10. Tildeling 10.1 Tildelingskriterier Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af det øknmisk mest frdelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier med den fr hvert underkriterium anførte prcentsats: Underkriterium Vægtning i prcent Pris 50 % Krav til prdukterne - Kvalitet g 50 % funktinalitet Ad. Pris Tilbudspriserne vil indgå sm en samlet tilbudssum, g blive vurderet på baggrund af de af tilbudsgiver angivne nettpriser, jf. Bilag 2 Tilbudsliste i frhld til det af Kmmunerne estimerede årlige frbrug. Såfremt tilbudsgiver ikke udfylder samtlige hvedlinjer g underlinjer indsættes den dyreste indkmne pris på det pågældende psitinsnummer. Hvedlinjen vægtes med 60% af det estimerede årlige frbrug g underlinjer vægtes ligeligt med de resterende 40%. Såfremt tilbudsgiver ikke kan levere i anbrud beregnes prisen ud fra den salgsbare minimumsmængde, sm Kmmunerne skal aftage fr at få pfyldt anskaffelsesbehvet. Der må ikke ændres i tilbudslisten. De tilbudte priser på prdukterne angives i Bilag 2, Tilbudsliste. Prisen skal være nett inkl. alle rabatsatser g afgives i danske kr. med 2 decimaler, ekskl. mms, men inkl. alle øvrige afgifter herunder tld. Det er ikke muligt at pkræve gebyrer af ngen art, hverken leveringsgebyr, miljøgebyr, faktureringsgebyr el. lign. Der kan ikke tages kursfrbehld. De tilbudte priser på prdukterne skal mfatte alle de med leverancerne frbundne udgifter, herunder udgifter til knsulentbistand, telefnisk/nline knsulentbistand, evt. uddannelse, evt. temadage, kurser, kvartalsmøder, infrmatins g evt. undervisningsmaterialer.

9 Ad. Krav til prdukterne - Kvalitet g funktinalitet Udbyder vurderer kvalitet g funktinalitet ud fra i hvr høj grad det tilbudte prdukt lever p til de stillede krav. Følgende indgår i vurderingen: Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 1.1., Kravspecifikatin Tildelingskriterier pkt. 3 Tandlægefaglig vurdering af tilbudsgivers vareprøver jf. Bilag 2 - Tilbudsliste Eksempelvis fr varegruppe 1. Aftryk g cementerings materialer: Jf. pkt lægges der vægt på i, hvr høj grad de tilbudte prdukter giver en nøjagtig gengivelse, er frmstabilt g ikke defrmeres. 11. TILDELINGSBESLUTNING 11.1 Gennemgang af de indkmne tilbud Tilbuddene vil blive vurderet af en tandlægefaglig arbejdsgruppe g en udbudsjuridisk arbejdsgruppe. De indkmne tilbud vil i første mgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af m hvert tilbud indehlder de efterspurgte plysninger. Tilbud, sm ikke indehlder de efterspurgte plysninger vil kunne blive vurderet ikke knditinsmæssigt g dermed ikke kmme i betragtning. Dernæst vil rdregiver gennemgå tilbuddet med henblik på at identificere frbehld ver fr grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetinger eller frbehld, der ikke kan prissættes. Hvis frbehldslisten indehlder vennævnte frbehld, vil tilbuddet ligeledes blive afvist g kmmer dermed ikke i betragtning. Når vurderingen m tilbuddenes knditinsmæssighed er gennemført, vil tilbuddene blive evalueret i henhld til tildelingskriteriet Tildelingsbeslutning g endelig underskrift Efter endt evaluering vil samtlige berørte tilbudsgivere hurtigst muligt g samtidig blive skriftligt underrettet m, hvilke beslutninger Kmmunerne har truffet. Underretning m tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte m at ville indgå rammeaftale med tilbudsgiver, men alene underretning m at tilbudsgiver efter Kmmunernes vurdering har afgivet det mest øknmisk frdelagtige tilbud. Der er ingen kntrakt eller løfte herm, før eventuel kntrakt er underskrevet af begge parter. Underretning m tildelingsbeslutning vil være ledsaget af en krt redegørelse fr de relevante grunde fr beslutningen. Kmmunernes underretning m tildelingsbeslutningen fritager ikke frbigåede tilbudsgivere fra frpligtelserne efter tilbuddet, der frtsat er bindende i henhld til vedståelsesfristen, jf. pkt.9.3

10 12. KOMMUNERNES FORBEHOLD Kmmunerne understreger, at de i udbudsmaterialet angivende infrmatiner udelukkende er indikativ fr behvet fr dentalprdukter til tandbehandling. Behvet er ikke frpligtende fr Kmmunerne i frhld til de indgåede rammeaftaler. Tilbudsgiver er således ikke sikret ngen minimumsmsætning under de pågældende rammeaftaler. Kmmunerne tager frbehld fr administrative g plitiske ændringer, herunder budgetmæssige bevillinger, lvændringer, beflkningsudvikling m.m. 13. ØVRIGE FORHOLD Tilbudsgivers mkstninger frbundet med at afgive tilbud er Kmmunerne uvedkmmende. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag g vareprøver vil ikke blive returneret. 14. ANNULLATION Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af rammeaftale, vil Kmmunerne kunne annullere udbuddet, såfremt Kmmunerne har saglig grund hertil. Den enkelte Kmmune kan annullere udbuddet fr eget vedkmmende, såfremt de nødvendige saglige grunde herfr er til stede, eksempelvis at der ikke er bevillingsmæssig dækning fr de indkmne pristilbud. 15. FORTROLIGHED Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at udbudsmaterialet, herunder indkmne tilbud, er mfattet af retsregler m adgang til aktindsigt. Kmmunerne vil så vidt muligt sikre frtrligheden af alle plysninger i tilbudsgivers tilbud, sm angår tilbudsgivers frtrlige frretningsmæssige frhld. Frtrlighedstilsagnet må dg i sagens natur vige i den udstrækning, hvr lvgivningen frpligter Kmmunerne til at videregive plysninger til tredjemand. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at aktindsigt Kan mfatte bl.a den samlede pris, sm tilbudsgiver byder ind med. Kmmunerne er dg til enhver tid berettiget til at anvende plysninger i den udstrækning, hvr dette er til berettiget varetagelse af Kmmunernes interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. Kmmunerne vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere g andre eksterne, der måtte udføre pgaver fr Kmmunerne under udbuddet, ver fr Kmmunerne påtager sig at behandle plysninger frtrligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld frtrlighed i frhld til tredjemand med hensyn til alle plysninger, sm tilbudsgiver mdtager under udbudsfrretningen, g sm angår frhld, der ikke er ffentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle plysninger frtrligt.

11 16. FORELØBLIG TIDSPLAN Aktivitet Dater Offentliggørelse 13.ktber 2014 Svarfrist 17. nvember 2014 Tilbudsfrist 24. nvember 2014 kl Meddelelse m tildeling af rammeaftale Uge Stand-still udløb 30. januar 2015 Rammeaftale indgåelse Uge Rammeaftale pstart

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER Almene bliger, Trnhøjgård, Aalbrg Ø PROJEKTKONKURRENCE Himmerland Bligfrening Bliger til mennesker med udviklingshæmning Juni 2015 Kuben Management Indhldsfrtegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Udbudsbetingelser. vedr. levering af. Babylance. til. Region Hovedstaden. Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Udbudsbetingelser vedr. levering af Babylance til Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet EU-udbud nr. 2015/S 083-147151 Udbudsbetingelser Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. BILAG...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere