Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling"

Transkript

1 Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014

2 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er gået sammen m at udbyde dentalprdukter til tandbehandling. Allerød Kmmune Ballerup Kmmune Brnhlm Kmmune Egedal Kmmune Frederikssund Kmmune Furesø Kmmune Gribskv Kmmune Halsnæs Kmmune Helsingør Kmmune Hillerød Kmmune Hørshlm Kmmune 2. UDBUDSSFORM Udbuddet gennemføres i henhld til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 g bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 fra Øknmi- g Erhvervsministeriet m samrdning af fremgangsmåderne ved indgåelse af ffentlige vareindkøbs, ffentlige tjenesteydelseskntrakter g ffentlige bygge- g anlægskntrakter med senere ændringer, g senest nr. 895 af 17/08/2011. Udbuddet gennemføres sm et ffentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. 3. UDBUDDETS OMFANG Udbuddet mfatter bestilling g levering af dentalprdukter til tandbehandling. Kmmunerne fremstår sm ét gegrafisk mråde mfattende samtlige 11 Kmmuner, g tilbudsgiver skal afgive tilbud på hele mrådet, dvs. der er ikke mulighed fr at tilbudsgiver kan afgive tilbud på en enkelt Kmmune. Der vil blive indgået enslydende rammeaftaler med hver enkelt Kmmune i verensstemmelse med den rammeaftale, der udgør en del af udbudsmaterialet, g hver Kmmune har derfr status sm rdregiver i det aktuelle udbud.

3 4. UDBUDSMATERIALETS DOKUMENTER Udbudsmaterialet består af følgende dkumenter: Udbudsbetingelser Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed (Skema 1) Tr- g lve erklæring (Skema 2) Nøgletalsfrmular, (Skema 3) Referenceliste, (Skema 4) Tilbudsgivers frbehldsliste, (skema 5) Kravspecifikatin (Bilag 1) med tilhørende svarskema (Bilag 1.1 Svarskema- Instruktiner, Kravspecifikatin Mindstekrav, Kravspecifikatin Tildelingskriterier) Tilbudsliste, (Bilag 2) Oversigt ver E-handel, (Bilag 3) Oversigt ver kntaktpersner, (Bilag 4) Rammeaftale Skemaer g bilag skal udfyldes i verensstemmelse med teksten, g vil udgøre en del af tilbuddet. Tilbudsgiver er ansvarlig fr at sikre at dkumenterne er udfyldt krrekt, idet manglende besvarelse vil kunne medføre, at tilbuddet er uknditinsmæssigt g dermed ikke vil indgå i den endelige tilbudsvurdering. Tilbudsgiver pfrdres til straks ved mdtagelsen af nærværende udbudsmateriale at sikre sig, at det mdtagne eksemplar er fuldstændigt Rammeaftale En del af udbudsmaterialet er rammeaftalen, sm vil blive anvendt ved indgåelse af aftale med den vindende tilbudsgiver. I rammeaftalen er anført de aftalemæssige vilkår, sm gælder fr udførelsen af rammeaftalen, herunder bl.a. betaling, tidsfrister, mislighld g ansvar. Når rammeaftale skal indgås, vil den blive suppleret med knkrete plysninger, herunder tilbudspriser. Der kan ikke tages frbehld fr rammeaftalen, hvrfr tilbudsgiver skal tage højde fr rammeaftalens vilkår i frbindelse med sin tilbudsafgivning. Rammeaftalen træder i kraft den g udløber den , dg har kmmunerne en ptin på individuelt at kunne frlænge rammeaftalen i p til 1 x 12 måneder på uændrede vilkår. 5. KOMMUNERNES FORHOLD Hver kmmune har status sm rdregiver i udbuddet. Det er Hørshlm Kmmune v/vibeke Schytte, der er tvhlder med ansvar fr gennemførelse af udbuddet g sm varetager al dialg/kntakt sm skal være skriftlig g pr. mail - med tilbudsgiverne i frbindelse med selve gennemførelsen af udbuddet. Al henvendelse vedrørende udbudsmaterialet skal således ske til: Hørshlm Kmmune Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm Kmmune Att.: Vibeke Schytte

4 med emnet: Vedr. EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Kmmunerne kan på et hvilket sm helst tidspunkt under udbuddet udpege en anden kntaktpersn, sm i givet fald vil blive meldt ud via Hørshlm Kmmunes hjemmeside. 6. TILBUDSGIVERS FORHOLD Tilbudsgiver skal klart g entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk persn, der er tilbudsgiver g dermed ansvarlig ver fr Kmmunerne. Persnen, der underskriver g afgiver tilbud ifølge udbudsmaterialet skal have fuldmagt g kmpetence til at frestå dette. Hvis tilbuddet afgives af et knsrtium mfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de i knsrtiet deltagende juridiske persner hver især angives klart g entydigt, g der skal derudver angives en fælles befuldmægtiget, sm Kmmunerne med bindende virkning fr knsrtiet kan indgå aftaler med. Deltagere i knsrtiet hæfter slidarisk fr tilbuddet g eventuel rammeaftale. Såfremt tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse juridiske persner angivet klart g entydig i tilbuddet. Anvendelse af underleverandører kan ikke fritage eller begrænse tilbudsgivers fulde ansvar under en eventuel rammeaftale. 7. KONTAKT INDTIL TILBUDSAFGIVELSE Udbudsmaterialet g samtlige efterfølgende supplerende plysninger, herunder eventuelle rettelsesblade, vil være tilgængeligt på Hørshlm Kmmunes hjemmeside Tilbudsgiver pfrdres til at søge eventuelle uklarheder g usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stille via med emnet: Spørgsmål EU udbud af dentalprdukter til tandbehandling Spørgsmål g svar vil herefter i annymiseret frm bliver ffentliggøres på Hørshlm Kmmunes hjemmeside. Alle spørgsmål, der fremsendes senest 10 dage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver bliver pmærksm på fejl eller mere betydende uhensigtsmæssigheder ved udbudsmaterialet, bedes tilbudsgiver straks gøre pmærksm herpå, således at der er mulighed fr hurtigst muligt at afhjælpe frhldet gennem ffentliggørelse af rettelsesblad. Opfrdringen mfatter gså eventuelle uhensigtsmæssigt frmulerede krav til ydelse eller rammeaftale. Dette gælder navnlig uhensigtsmæssigheder af betydning fr tilbudsgiverne generelt, der tilmed er udtryk fr fravigelse fra det sædvanlige på markedet. Opfrdringen skal dg ikke pfattes sm invitatin til generel dialg m hensigtsmæssigheden af udbudsmaterialets krav. Det er tilbudsgivers eget ansvar løbende at hlde sig pdateret via Hørshlm Kmmunes hjemmeside.

5 8. TILBUDSGIVERS EGNETHED/UDVÆLGELSESKRITERIER Kmmunerne vil på baggrund af den nedenstående dkumentatin fretage en egnethedsbedømmelse af hver enkelt tilbudsgiver, g såfremt den efterspurgte dkumentatin mangler eller tilbudsgiver vurderes ikke at være egnet, er Kmmunerne frpligtet til at se brt fra tilbuddet Persnlige frhld Tilbuddet skal indehlde følgende dkumenter, sm dkumentatin fr tilbudsgivers persnlige frhld: Generel præsentatin af tilbudsgivers virksmhed, jf. Skema 1 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke er ramt af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 g art. 45, stk. 2, a)-c) g e)-f). jf. Skema 2 Underskrevet tr- g lveerklæring m, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, frfalden gæld til det ffentlige, jf. lvbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj , stk. 2, på tilbudstidspunktet, der verstiger kr , med mindre: 1) Der er stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 2) Der senest på accepttidspunktet vil blive stillet sikkerhed fr den del af gælden, der verstiger kr. eller 3) Der med inddrivelsesmyndigheden den (dat) er indgået aftale m en afdragsrdning. Afdragsrdningen er verhldt på tilbudstidspunktet, jf. Skema Øknmisk g finansiel kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers øknmiske g finansielle egnethed jf. Skema 3. Oplysninger m tilbudsgivers regnskabstal fr de seneste 3 dispnible regnskabsår, indehldende følgende nøgletal: Den samlede msætning fr virksmheden. Resultat efter skat Egenkapital Ttale aktiver Sliditetsgraden, udregnet ved følgende frmel: (egenkapitalen x 100)/(ttale aktiver). Nøgletallenes rigtighed skal bekræftes ved påtegning/underskrift af revisrs eller juridisk enheds regnskabsansvarlig. Har en tilbudsgiver eksisteret i mindre end 3 år, skal nøgletal plyses fr samtlige af virksmhedens tilgængelige regnskabsår. Hvis tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet sit første regnskabsår, vedlægges en revisrerklæring på virksmhedens aktuelle finansielle situatin. Såfremt tilbudsgiver er et persnligt ejet selskab, kan der i stedet fr gdkendt g revisinspåtegnet årsregnskab fremsendes en revisrerklæring, der gdtgør at tilbudsgiver har den frnødne finansielle frmåen til at løfte pgaven.

6 Mindstekrav: Tilbudsgivers seneste regnskab må ikke indehlde frbehld fra ekstern revisr fr virksmhedens frtsatte drift eller frhld fr regnskabsaflæggelse, der strider md gældende danske regnskabsregler el.lign Teknisk kapacitet Tilbuddet skal indehlde følgende dkumentatin fr tilbudsgivers tekniske egnethed: Referenceliste med tilbudsgivers væsentligste leverancer i de seneste 3 år angående de samme eller lignende ydelser, sm dem der efterspørges jf. Udbudsbetingelserne pkt. 3. Oplysningerne skal angives ved udfyldelse af Skema 4, Referenceliste Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har minimum 1 reference, der dkumenterer tilbudsgivers erfaring med tilsvarende ydelser Henvisning til andres ressurcer samt knsrtier Vedrørende henvisning til andres ressurcer En tilbudsgiver kan basere sig på den øknmiske/finansielle/tekniske frmåen hs en anden/andre virksmhed(er), sm agtes benyttet i frbindelse med den knkrete pgave. Dette gælder uanset den juridiske karakter af frbindelsen mellem virksmhederne. I så fald skal virksmheden udver vernævnte fr egen kapacitet g persnlige frhld gdtgøre ver fr rdregiveren, at virksmheden virkelig råder ver de nødvendige ressurcer, fx ved at fremlægge erklæring fr de nævnte virksmheders frpligtelser i denne henseende. Udver erklæring skal en anden/andre virksmhed(er) udfylde samtlige dkumenter, jf, pkt særskilt fr hver enkelt anden virksmhed. Dkumenterne skal vedlægges tilbuddet. Vedrørende knsrtier Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksmheder (knsrtium), skal der vedlægges det efterspurgte materiale vedrørende samtlige knsrtiedeltagere med henblik på at dkumentere, at knsrtiet sm helhed er øknmisk egnet til at pfylde rammeaftalen. Dette kan efter mstændighederne ske på baggrund af plysninger m blt én af knsrtiedeltagernes øknmiske egnethed. 9. KRAV TIL TILBUD 9.1 Frm krav Tilbud samt al kmmunikatin i udbuds- g aftaleperiden skal være på dansk. Dg kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, nrsk, tysk g engelsk. Såfremt Kmmunerne anmder m det, skal tilbudsgiver sørge fr versættelse af bilagsmaterialet. Oversættelse skal i givet fald ske fr tilbudsgivers regning g risik g være Kmmunerne i hænde senest 3 arbejdsdage efter anmdningen. Tilbuddets emballering bedes tydeligt være mærket med Udbud af dentalprdukter til tandbehandling må ikke pst åbnes. Tilbuddet skal fremsendes/afleveres skriftligt i 12 eksemplarer, hvr 1 skal være mærket med riginal samt i 1 eksemplar på USB-stik. Eventuelle prislister g katalger skal kun sendes i 1 eksemplar. Den elektrniske udgave skal kunne læses i Micrsft Office 2003/Acrbat Reader 9.0, der kører på styresystemet Windws XP.

7 I tilfælde af uverensstemmelse mellem det skriftlige g det elektrniske tilbud gælder det riginale skriftlige tilbud. 9.2 Mdtagne tilbud Tilbuddet skal - fr at være rettidigt - være mdtaget senest den kl På følgende adresse: Hørshlm Kmmune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørshlm att. Vibeke Schytte. Rådhuset åbningstid er: Mandag: 9 13 Tirsdag: 9 13 Onsdag: 9-13 Trsdag: 9 13 g tillige kl Fredag: 9-13 Tilbud mdtaget efter tilbudsfristen, et andet sted eller i en anden frm end angivet vil ikke være at betragte sm rettidigt mdtaget, g vil derfr blive afvist sm uknditinsmæssigt. Tilbuddet skal pfylde samtlige krav i det samlede udbudsmateriale, dvs. alle frhld g krav i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Der er ikke adgang til at vervære åbningen af tilbuddene. Alle tilbudsgivere, der afgiver et rettidigt tilbud, vil mdtage en kvittering fr mdtagelsen af tilbuddet. Kvitteringen betyder alene at tilbuddet er mdtaget rettidigt. 9.3 Vedståelse Tilbudsgiver er frpligtet til at vedstå sit tilbud indtil endelig kntrakt er underskrevet dg maksimum i 6 måneder at regne fra tilbudsfristens udløb. 9.4 Knsrtier mv. Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse slidarisk i frhld til Kmmunerne. Tilbuddet skal indehlde udtrykkelig angivelse af, hvem der er bemyndiget til at ptræde sm aftaleansvarlig verfr Kmmunerne, dvs. med hvem Kmmunerne kan føre afklarende drøftelser med juridisk g øknmisk bindende virkning fr den/de øvrige tilbudsgivere. 9.5 Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 9.6 Frbehld Enhver tilsigtet eller utilsigtet uverensstemmelse mellem udbudsmateriale g tilbud har karakter af frbehld, herunder uverensstemmelser i frm af manglende pfyldelse eller besvarelse af krav ifølge kravspecifikatin eller rammeaftaleudkastet. Kmmunerne er berettiget til at afvise ethvert tilbud med frbehld til udbudsmaterialet, medmindre der er tale m et åbenbart bagatelagtigt frbehld. Kmmunerne er frpligtet til at afvise tilbud med frbehld verfr grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller andre frbehld, der ikke af Kmmunerne kan prissættes med den frnødne sikkerhed. En eventuel kapitalisering af frbehld indregnes i tilbudsgivers samlede tilbud før prissammenligning.

8 Mindstekrav anses altid fr grundlæggende elementer, hvrfr tilbud med frbehld ver fr mindstekrav afvises sm uknditinsmæssigt. Tilbudsgiver pfrdres til ikke at tage frbehld, da frbehld indebærer betydelig risik fr, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. Hvis tilbudsgiver alligevel vælger at tage frbehld, bedes tilbudsgiver udtrykkeligt angive frbehldet g redegøre fr, hvrfr frbehldet er taget. Eventuelle frbehld SKAL fremgå af Skema 5 Tilbudsgivers frbehldsliste Grundet knsekvenserne ved at tage frbehld pfrdres tilbudsgiver til tidligst muligt at søge eventuelle uklarheder mv. pklaret i udbudsprcessen ved at stille spørgsmål. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at beskrivelser i tilbud vil kunne knstateres sm værende frbehld uagtet rdet frbehld ikke fremgår. Det afgørende er indhldet af beskrivelserne. 10. Tildeling 10.1 Tildelingskriterier Tildeling af rammeaftale vil ske på grundlag af det øknmisk mest frdelagtige tilbud baseret på følgende underkriterier med den fr hvert underkriterium anførte prcentsats: Underkriterium Vægtning i prcent Pris 50 % Krav til prdukterne - Kvalitet g 50 % funktinalitet Ad. Pris Tilbudspriserne vil indgå sm en samlet tilbudssum, g blive vurderet på baggrund af de af tilbudsgiver angivne nettpriser, jf. Bilag 2 Tilbudsliste i frhld til det af Kmmunerne estimerede årlige frbrug. Såfremt tilbudsgiver ikke udfylder samtlige hvedlinjer g underlinjer indsættes den dyreste indkmne pris på det pågældende psitinsnummer. Hvedlinjen vægtes med 60% af det estimerede årlige frbrug g underlinjer vægtes ligeligt med de resterende 40%. Såfremt tilbudsgiver ikke kan levere i anbrud beregnes prisen ud fra den salgsbare minimumsmængde, sm Kmmunerne skal aftage fr at få pfyldt anskaffelsesbehvet. Der må ikke ændres i tilbudslisten. De tilbudte priser på prdukterne angives i Bilag 2, Tilbudsliste. Prisen skal være nett inkl. alle rabatsatser g afgives i danske kr. med 2 decimaler, ekskl. mms, men inkl. alle øvrige afgifter herunder tld. Det er ikke muligt at pkræve gebyrer af ngen art, hverken leveringsgebyr, miljøgebyr, faktureringsgebyr el. lign. Der kan ikke tages kursfrbehld. De tilbudte priser på prdukterne skal mfatte alle de med leverancerne frbundne udgifter, herunder udgifter til knsulentbistand, telefnisk/nline knsulentbistand, evt. uddannelse, evt. temadage, kurser, kvartalsmøder, infrmatins g evt. undervisningsmaterialer.

9 Ad. Krav til prdukterne - Kvalitet g funktinalitet Udbyder vurderer kvalitet g funktinalitet ud fra i hvr høj grad det tilbudte prdukt lever p til de stillede krav. Følgende indgår i vurderingen: Tilbudsgivers besvarelse af Bilag 1.1., Kravspecifikatin Tildelingskriterier pkt. 3 Tandlægefaglig vurdering af tilbudsgivers vareprøver jf. Bilag 2 - Tilbudsliste Eksempelvis fr varegruppe 1. Aftryk g cementerings materialer: Jf. pkt lægges der vægt på i, hvr høj grad de tilbudte prdukter giver en nøjagtig gengivelse, er frmstabilt g ikke defrmeres. 11. TILDELINGSBESLUTNING 11.1 Gennemgang af de indkmne tilbud Tilbuddene vil blive vurderet af en tandlægefaglig arbejdsgruppe g en udbudsjuridisk arbejdsgruppe. De indkmne tilbud vil i første mgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af m hvert tilbud indehlder de efterspurgte plysninger. Tilbud, sm ikke indehlder de efterspurgte plysninger vil kunne blive vurderet ikke knditinsmæssigt g dermed ikke kmme i betragtning. Dernæst vil rdregiver gennemgå tilbuddet med henblik på at identificere frbehld ver fr grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetinger eller frbehld, der ikke kan prissættes. Hvis frbehldslisten indehlder vennævnte frbehld, vil tilbuddet ligeledes blive afvist g kmmer dermed ikke i betragtning. Når vurderingen m tilbuddenes knditinsmæssighed er gennemført, vil tilbuddene blive evalueret i henhld til tildelingskriteriet Tildelingsbeslutning g endelig underskrift Efter endt evaluering vil samtlige berørte tilbudsgivere hurtigst muligt g samtidig blive skriftligt underrettet m, hvilke beslutninger Kmmunerne har truffet. Underretning m tildelingsbeslutningen til den vindende tilbudsgiver er ikke et løfte m at ville indgå rammeaftale med tilbudsgiver, men alene underretning m at tilbudsgiver efter Kmmunernes vurdering har afgivet det mest øknmisk frdelagtige tilbud. Der er ingen kntrakt eller løfte herm, før eventuel kntrakt er underskrevet af begge parter. Underretning m tildelingsbeslutning vil være ledsaget af en krt redegørelse fr de relevante grunde fr beslutningen. Kmmunernes underretning m tildelingsbeslutningen fritager ikke frbigåede tilbudsgivere fra frpligtelserne efter tilbuddet, der frtsat er bindende i henhld til vedståelsesfristen, jf. pkt.9.3

10 12. KOMMUNERNES FORBEHOLD Kmmunerne understreger, at de i udbudsmaterialet angivende infrmatiner udelukkende er indikativ fr behvet fr dentalprdukter til tandbehandling. Behvet er ikke frpligtende fr Kmmunerne i frhld til de indgåede rammeaftaler. Tilbudsgiver er således ikke sikret ngen minimumsmsætning under de pågældende rammeaftaler. Kmmunerne tager frbehld fr administrative g plitiske ændringer, herunder budgetmæssige bevillinger, lvændringer, beflkningsudvikling m.m. 13. ØVRIGE FORHOLD Tilbudsgivers mkstninger frbundet med at afgive tilbud er Kmmunerne uvedkmmende. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag g vareprøver vil ikke blive returneret. 14. ANNULLATION Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af rammeaftale, vil Kmmunerne kunne annullere udbuddet, såfremt Kmmunerne har saglig grund hertil. Den enkelte Kmmune kan annullere udbuddet fr eget vedkmmende, såfremt de nødvendige saglige grunde herfr er til stede, eksempelvis at der ikke er bevillingsmæssig dækning fr de indkmne pristilbud. 15. FORTROLIGHED Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at udbudsmaterialet, herunder indkmne tilbud, er mfattet af retsregler m adgang til aktindsigt. Kmmunerne vil så vidt muligt sikre frtrligheden af alle plysninger i tilbudsgivers tilbud, sm angår tilbudsgivers frtrlige frretningsmæssige frhld. Frtrlighedstilsagnet må dg i sagens natur vige i den udstrækning, hvr lvgivningen frpligter Kmmunerne til at videregive plysninger til tredjemand. Tilbudsgiver skal være pmærksm på, at aktindsigt Kan mfatte bl.a den samlede pris, sm tilbudsgiver byder ind med. Kmmunerne er dg til enhver tid berettiget til at anvende plysninger i den udstrækning, hvr dette er til berettiget varetagelse af Kmmunernes interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbuddet. Kmmunerne vil sikre, at eventuelle eksterne rådgivere g andre eksterne, der måtte udføre pgaver fr Kmmunerne under udbuddet, ver fr Kmmunerne påtager sig at behandle plysninger frtrligt. Tilbudsgiver skal tilsvarende sikre fuld frtrlighed i frhld til tredjemand med hensyn til alle plysninger, sm tilbudsgiver mdtager under udbudsfrretningen, g sm angår frhld, der ikke er ffentligt tilgængelige. Tilbudsgiver skal sikre, at eventuelle underleverandører ligeledes påtager sig at behandle plysninger frtrligt.

11 16. FORELØBLIG TIDSPLAN Aktivitet Dater Offentliggørelse 13.ktber 2014 Svarfrist 17. nvember 2014 Tilbudsfrist 24. nvember 2014 kl Meddelelse m tildeling af rammeaftale Uge Stand-still udløb 30. januar 2015 Rammeaftale indgåelse Uge Rammeaftale pstart

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud

Begrænset udbud af Bygge Anlægsopgaver. Prækvalifikation af VVS installatører. Offentligt udbud Begrænset udbud af Bygge Anlægspgaver Prækvalifikatin af VVS installatører Offentligt udbud Udbuddets/Prjekt navn: Installatin af Elektrniske vandmålere i 6760 Ribe g 6740 Bramming DcuNte sags nummer:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 2 af 9 Indhld ADVEST-MA.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog

Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om fjerntolkning på tegnsprog Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale m fjerntlkning på tegnsprg Tlkemyndigheden Udbudsbetingelser fjerntlkning 2017 Side 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Den rdregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask for borgere i eget hjem i Aarhus Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tøjvask fr brgere i eget hjem i Aarhus Kmmune Side 1 af 21 1 Indledning Nærværende udbud vedrører Aarhus Kmmunes anskaffelse af tjenesteydelser vedrørende

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Natinalmuseets fyrskib Gedser Rev (ffentligt udbud) 1 Den rdregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af pgaven... 3 3 Betingelser fr egnethed... 4 4 Tildeling af kntrakt g tildelingskriterier...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 15. september Advokat, partner, Henrik Holtse Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 15. september 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet Prcedureregler

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset udbud af Energiplan for Allerød Kommunes bygninger 1. INDLEDNING Allerød Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag

Rettelse 1 - Fejl og ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag og kontraktbilag Rettelsesblad 1 + 2 + 3 + 4 1 Rettelse 1 - Fejl g ændringer i udbudsbetingelser, udbudsbilag g kntraktbilag Udbudsbetingelser pkt. 1.15 Vareprøver Leveringssted fr vareprøver De 2 første punkter under

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune

Annoncering vedrørende fritvalgsområdet i Rudersdal Kommune Annncering vedrørende fritvalgsmrådet i Rudersdal Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering mfatter praktisk hjælp g persnlig pleje efter 83, 83a g 84 i servicelven g delegeret grundlæggende sygepleje

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4. Tilbud... 9 5.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør

UDBUDSBETINGELSER. Vedrørende udbud med forhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er og tilbehør UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud med frhandling af rammeaftale vedrørende indkøb af pc er g tilbehør 1 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Rammerne fr udbudsfrretningen... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. E-rekrutteringssystem

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S Indkøb af. E-rekrutteringssystem UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 082-146098 Indkøb af E-rekrutteringssystem Sagsnummer: 14/47330 Regin Syddanmark Side 1 af 28 Indhldsfrtegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregivers frhld...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR MASTERPLAN FOR DET UDSATTE BY- OG BOLIGOMRÅDE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: 04.03.2015 Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler

Tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til gældende udbudsregler Tidlig inddragelse af entreprenørernes kmpetencer i henhld til gældende udbudsregler v/ Partner Tina Braad Fælles arrangement i Dansk Frening fr Udbudsret g Onsdag den 11. nvember 2015 Det Danske Selskab

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. UDBUDSBETINGELSER JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAMMEAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE

UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE Københavns Kmmune Beskæftigelses- g Integratinsfrvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE SELVFORSØRGEN- DE UDLÆNDINGE DATO: 02. NOVEMBER 2017 Udbudsbetingelser fr danskuddannelse fr

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Udbudsbetingelser Efterår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudssform...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere