Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel"

Transkript

1 Risici er ikke objektive - den der kontrollere definitionen af hvad risiko er, kontrollere også, hvilken løsning, der anses for mest rationel Hvis risiko defineres på en bestemt måde, så vil én bestemt løsningsmodel samtidig fremstå som den mest omkostningseffektive, den sikreste eller den bedste Paul Slovic

2 Passiv brandsikring i funktionsbaseret byggeri Rådgiverens (nye) rolle Dansk Forening for Passiv Brandsikring København den 2. februar 2005 Program: Velkomst og orientering om DFPB v/cal Rådgiverens rolle med funktionsbaseret brandkrav v/fbs Pause Eksempler fra aktuelle byggerier v/fbs Eksempler på brug af passiv brandsikring v/flere Afslutning efterfulgt af let anretning

3 NIRAS Finn Buus Steffensen Uddannelsesmæssige baggrund: Civilingeniør, DTU HD, informatik&økonomistyring. (AUC/HHK) Brandinspektør, Beredskabsstyrelsen Brandingeniør (Master in Fire ), DTU Erhvervsmæssig baggrund: Rådgivende Ingeniør, LL Projektleder DK+UK, LL Brandinspektør, Forb.afd., Kbh.Brv Souschef i Brandforebyggende afdeling, Kbh.Brv Chef for Projekt- og udviklingssektion, Kbh.Brv Afdelingsleder NIRAS, NIRAS Rådgivende Ingeniører Erfaring : ~ 15 års erfaring med brandteknik&funktionsbaserede brandkrav > 1200 brandudrykninger som indsatsleder

4 NIRAS rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Kontorer DIREKTION Carsten Toft Boesen, adm. Jørgen Egholm kkk SERVICE IT Jørgen Egholm Niels Bahnsen KVALITETS- OG MILJØLEDELSE Claus Pilvang ANLÆG & TRANSPORT Michael Hjerl Hansen BYGGERI & INDUSTRI Karol Marcinkowski Jens Otto Christiansen Nis Burchardt VAND & AFLØB MILJØ & ENERGI Torben Chrintz NELLEMANN KONSULENTERNE Johan Bramsen NIRAS POLSKA Karol Marcinkowski Ole Føgh NIRAS GREENLAND Henrik N. Mai

5 NIRAS - Byggesektoren Kontorer o Karol Marcinkowski Stedfortræder Jens Otto Christiansen Byggeri, Ålborg Mogens Møller Byggeri, Århus h Finn Faurholt Industri, Allerød g Lene Holst Kjærgaard Bygherrerådgivning og videnservice, Allerød Anders Kirk Christoffersen Renovering og byforfornyelse Allerød Jørgen P. Nielsen Byggeri, Allerød d Michael Rasmussen NIRAS dv Finn Buus Steffensen Byggeri, Herning Byggeri, Esbjerg Finn Balle Henning Andersen Finn Charlotte Morten Jens Anne Lars Jakob

6 Samlet mere end 200 referencer Udvalgte referencer House of Music, Aalborg, m Nordea Foden, Bikuben Kollegiet, Copenhagen, m Royal Theater, New Opera House, Copenhagen, m Fields, Shopping Center in Ørestaden Copenhagen, m Nordsø Museet, Oceanarium, Hirtshals Turbinehallen, Assembly Hall in Århus, m2, Arken, Museum of Modern Art, m2, Tranbjergvænge, Old Peoples Home in Århus, Atrium building m2, Ishoej Bycenter, Shopping Mall, m2, Blue Water A/S, New Domicil in Esbjerg, m Bruuns Galleri, New Shopping Mall in Århus, m2, Odense Hospice, m2, Gigatium, Multi Purpose Building in Aalborg, Handball stadium, m2, DR BYEN, Master Plan, Concert Hall, Newsroom, Media House m2, The Royal Danish Theater, New Theater in Copenhagen, m2, AroS, New Aarhus Art Museum, m2, Aarhus Film Studio, m2, Congress Center Herning, Multi Purpose building, m2, Hotel Brittania, New Hotel in Esbjerg m2, Munkebjerg skolen, Open plan School in Odense, m2, Furniture Mall, IKEA Høje-Tåstrup, m2, Tietgen residence Hall, The Nordea DK Foundation, m Water Culture Centre, Community of Aalborg, m New Shopping and Cinema Centre in Aalborg, TK-Development, m New administration Building, Aalborg Municipality, m New Grammar School in Nærum, Copenhagen County, m2, Bella Center, Exhibition Centre, m2,

7 Funktionsbaseret byggeri Nyt grundlag = ny rolle Kapitel 6 (tillæg 8) Funktionskrav Anvisning 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (redigeret BR-95) Anvisning 2 Information om brandteknisk dimensionering (Guideline Fire Engineering) Ved indførelsen af funktionsbaserede brandkrav skal sikkerhedsniveauet bibeholdes

8 Brand i praksis : Omkostninger Samlede årlige omkostninger relateret til brand: omkommer som følge af brand personer invalideres som følge af brand. 1pct. af BNP, svarende til mia. kr., heraf ca. 2,5 mia. kr. i direkte skadesudbetaling (forsikring)

9 Brand i praksis : Omkostninger Omkostninger til brand : Brandslukning ca. 1 mia. kr. Personskade ca. 1 mia. kr. Brandskadeforsikring ca. 2,5 mia. kr. Indirekte skade, under- og selvforsikring ca. 1,5 mia. Brandforebyggelse (primært byggeri) ca. 7-8 mia. kr. I ALT ca. 14. mia. kr

10 Brand i praksis : Omkostninger Omkostninger til brandforebyggende foranstaltninger : Sprinkling : ABA: Varsling : ABV : F30/BD60-glas: kr/m kr./m kr/m kr/m2 (5-10 pct. af gulv) kr/m2 / kr/m2 Flugtvejsgange/trapper (udover normal adgang), brandsektionering, brandsikring af konstruktioner og installationer, VSV, stigrør osv.

11 Nyt Bygningsreglement Funktionskrav Flugtveje og døre i flugtveje skal have en bredde på mindst 10 mm for hver person der skal passere den pågældende flugtvej for at komme til en udgang. Flugtveje skal udformes med en sådan rummelighed og fremkommelighed således, at de kan betjene det antal personer som skal benytte flugtvejen. Formulere simple mål Specificere funktionskrav Godkende enhver løsning, der opfylder funktionskravet

12 Funktionsbaserede brandkrav Principperne! Der opstilles simple mål - f.eks. Der er ingen, der må komme til skade i tilfælde af brand Der opstilles funktionskrav til byggeriet - f.eks. Evakueringen skal være tilendebragt inden den røgfrie højde er mindre end 2 m Tillade alle løsninger, der opfylder funktionskravene - f.eks. Røgen bortventileres vha. brandventilationsanlæg, eller der installeres ABA+varsling, eller lokalet indrettes med lav brandbelastning

13 Funktionsbaserede brandkrav Rådgiverens nye rolle(r) BR-95, kap. 6.1, stk. 1 : Bygninger skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen eller omkringliggende grunde. Der skal være forsvarlige muligheder for redning af personer og for slukningsarbejdet. Kapitel 1.3, stk , stk , stk. 2 Brandteknisk dokumentation: Kommunalbestyrelsen kan forlange brandteknisk dokumentation for bygningens udformning/brandstrategi samt for kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer og konstruktioner. 3. parts høring : Kommunalbestyrelsen kan forlange sagkyndig erklæring udgiften hertil afholdes af bygherren. Drift, kontrol og vedligehold : Brandsikkerheden skal opretholdes i bygningens levetid (jf. kap. 1.3, stk. 6)

14 Funktionsbaserede brandkrav Rådgiverens nye rolle(r) Væsentlige ændringer : Tidligere Kap. 6.1, stk. 2 udgår Bygninger, som med hensyn til personbelastning, brandcelle- og brandsektionsstørrelse, brandbelastning, udgangsforhold, slukningsmuligheder mv. kan sidesstilles med bygninger omfattet af kan udføres efter disse bestemmelser. Andre bygninger skal udføres efter de brandmæssige krav, som kommunalbestyrelsen stiller. Kommunernes udbredte dispensationspraksis erstattes af et krav om brandteknisk dokumentation!!!

15 Nyt bygningsreglement Brandtekniske installationer Krav ift. anvendelseskategori (default) eller dimensionering ved beregning. Kat. anvendelse ABA AVA *) AVS ABV VSV Flugtvejsbelysning (nød-belysning) Panik belysning 1 generelt >1000 m2 1) > 1000 m2 1) industri&lager >2000 m2 >5000 m2 Garageanlæg > 100 m2 2) >1000 m2 > 600 m2 > 2000 m2 Flugtveje til 2 Generelt > 150 personer Flugtveje til > 150 pers. Flugtveje til > 150 pers. > 150 personer > 1000 m2 1) > 1000 m2 1) Lokaler og/eller flugtveje Lokaler og/eller flugtveje Lokaler og/eller flugtveje 3 generelt > 150 personer >2000 m2 beregnet til > 150 pers. beregnet til > 150 pers. beregnet til > 150 pers. 4 generelt 3) 5 generelt >10 soverum eller > 50 personer ja >1000 m2 >1000 m2 6 generelt ja > 1000 m2 eller > 1 etage ja >1000 m2 og afsnit beregnet til natophold >1000 m2 og afsnit beregnet til natophold *) Som udgangspunkt udført med talte beskeder medmindre dette ikke er hensigtsmæssigt!! (f.eks. multi-etnisk lokalitet el. ift. ikke-selvhjulpne) 1) Uopdelte rum > 1000 m2 skal udføres med enten AVS eller ABV 2) Selvstændig ventilationsanlæg til bortledning af eksplosionsfarlige dampe 3) Røgalarmenhed i den enkelte enhed. Røgalarmenheden skal være tilsluttet bygningens strømforsyningen og udført med batteri back-up Røgudluftning : Røgudluftning i indeliggende trapperum og kælderum.

16 Nyt Bygningsreglement : Funktionsbaserede brandkrav Væsentlige ændringer : 6.4, stk. 15 Kravene om specifikke brandtekniske indstallationer, jf. 6.4, stk. 4-12, kan fraviges hvis det dokumenteres (ved brandteknisk dimensionering) at et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opnås på anden måde.

17 Nyt Bygningsreglement : Funktionsbaserede brandkrav Væsentlige ændringer : 6.2, stk , stk , stk , stk.1 6.3, stk. 4 Flugtvej/evakuering :.. Evakuering skal ske til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen. Væg- og loftsoverflader samt gulvbelægninger skal udføres, så de ikke bidrager brand- og røgudvikling i det tidsrum, hvor flugtvejen anvendes til evakuering. Højhuse : Særlige hensyn (ift. evakuering og brandvæsenets indsatsmuligheder), hvor gulv i øverste etage ligger mere end 22 m over terræn. Konstruktive forhold: Byggevarer og bygningsdele skal udføres så personer i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed og så redningsberedskabet har mulighed for redning og slukningsarbejde. I høje huse (>22 m) skal der ved dimensionering af bærende konstruktioner tages særligt hensyn til evakuering, brandvæsenets indsatstid og adgang til etagerne, brandbelastning og lignende,

18 Nyt Bygningsreglement : Funktionsbaserede brandkrav Væsentlige ændringer : Eksempelsamlingen Bærende konstruktioner Øverste etage BD-bygningsdel 30 (BD-bygningsdel 60 for anvendelseskategori 6) Kælder BS-bygningsdel 60 (etagedæk over kælder) Øverste etage: < 5.1 m ot. < 9.6 m ot. < 12 m ot. < 22 m ot. > 22 m ot. BD-bygningsdel 60 <R 60> BS-bygningsdel 60 (BD-60 m/boligsprinkling eller brandbeskyttelsessystem) BS-bygningsdel 60 < R 60 A2-s1, d0 > BS-bygningsdel 120 < R120 A2-s1, d0 > (alle bygningsdele!!!)????

19 Nyt Bygningsreglement : Funktionsbaserede brandkrav Væsentlige ændringer : Eksempelsamlingen Væg- og loftoverflader Anv. Kategori 1-6 Ingen væsentlige ændringer Klasse 1 beklædning : K 1 10 B-s1, d0 Klasse 2 beklædning : K 1 10 D-s2, d2

20 Funktionsbaseret byggeri Nyt grundlag = ny rolle Kapitel 6 Funktionskrav Anvisning 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (redigeret BR-95) Anvisning 2 Information om brandteknisk dimensionering (Fire Engineering

21 Funktionsbaserede brandkrav Brandteknisk dimensionering BR95 kap. 6.1 stk. 1 Bygninger skal udføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen eller omkringliggende grunde. Der skal være forsvarlige muligheder for redning af personer og for slukningsarbejdet. Faren ved brand(tid) < ønskede sikkerhed(tid) Personsikkerhed : T(krit) > T(evak) Indsatssikkerhed : T(krit) > T(indsats) Brandspredning : T(krit) > T(indsats/accept)(detailbestemmelser) Brands opståen : Detailbestemmelser, eks.vis Stærkstrømsbekendtgørelsen, driftsmæssige forskrifter

22 Funktionsbaserede brandkrav Brandteknisk dimensionerig Faren ved brand(tid) < ønskede sikkerhed(tid)

23 Funktionsbaseret brand i praksis Brandteknisk dimensionering Forudsætninger : En brandmodel En evakueringsmodel Et sæt acceptkriterier t krit > t evak

24 Branden i praksis

25 Brandmodel (CFD) til simulering af branden

26 Evakueringsmodeller Evakuering og menneskelig adfærd

27 Evakueringens faser Varslingsfasen Reaktions- og beslutningsfasen Rømningsfasen

28 Evakueringssimulering Gigantium i Aalborg Problemstilling : Kan det lade sig gøre? Håndboldarena med tribuneopstilling til 5000 personer Cafe-, omklædnings- og garderobeområder

29 Eksempel : Gigantium i Aalborg Evakueringssimulering

30 Eksempel : Gigantium i Aalborg Brandsimulering Cafe-brand (25 MW)

31 Eksempel : Gigantium i Aalborg Brandteknisk dimensionering Konklusion : Svigtscenarium t kritisk = ca. 720 sek. t evakuering = = 720 sek. t kritisk t evakuering => ok!

32 Brandteknisk dimensionering Faseopdeling 1. Brandteknisk programmering / hovedprincipper for brandstrategi, 2. Udarbejdelse af brandstrategi (udkast+1. udgave). 3. Udarbejdelse af rettelsesblade til brandstrategirapport i takt med projektets udvikling, 4. Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for sikkerhedsniveauet (personsikkerhed) ved den foreslåede brandstrategi (as built), 5. Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for brandmodstandsevnen af ubeskyttet stål og røgadskillelse ml. Multihal og foyer, 6. Udarbejdelse af brandstrategirapport, rev. A (as built), 7. Udarbejdelse af drift- kontrol- og vedligeholdelsesplan med beskrivelse af pre-accepterede arrangementer med pladsfordelingsplaner og særlige foranstaltninger ved høj-risikoarrangementer,

33 Rådgiverens nye rolle(r) Formulering af brandstrategi Robusthed : Ved formuleringen af en god brandstrategi handler det om at erkende, at intet er 100 pct. sikkert, at alt kan svigte med større eller mindre sandsynlighed, at sikre sikkerheden er forsvarlig ved svigt i et element og have fokus på, at minimere risikoen for samtidig svigt.

34 Rådgiverens nye rolle(r) Formulering af brandstrategi Sikringselementer : Passive sikringselementer (konstruktioner, brandmæssig opdeling, flugtveje mv.) Aktive sikringselementer (ABA/AVS/AVA/ABV-anlæg, N&P-belysning mv.) Indsatsforberedende foranstaltninger (kørevej, stigrør, røgudluftning mv.) Driftsmæssige foranstaltninger (pre-accepterede indretningsplaner, brand- og evakueringsinstrukser, kontrol- og vedligehold af brandtekn. installationer mv.)

35 Rådgiverens nye rolle(r) Formulering af brandstrategi Hovedanslag : Risk/Fire Compartmentation Smoke Control/Management Crowd Control Fire by Management

36 Funktionsbaseret byggeri DFPB s rolle Pro-aktiv ctr. reaktiv rolle : Se muligheder i stedet for trusler, Funktionsbaseret indstilling alt, også det ikke-klassificerede, har en funktion, Standard-branden er ikke sandheden i mange sammenhænge giver den ingen mening, Åbenhed, information, tekniske data, web-sites => mer-salg Udvikling, test, hjælpeværktøjer udvikling af referencer

37 Pause En ekspert er en person som har begået alle de fejl, som er muligt at begå indenfor et begrænset område Niels Bohr

38 Spørgsmål?

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Funktionsbaserede brandkrav side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1 Indledning - Problemformulering... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Metoden... 5 1.3 Afgrænsning... 6 2 1.4 Opgavens form og struktur...

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling

Brandsikring af trætrapper. ved brug af sprinkling b y f o r n y e l s e Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Brandsikring af trætrapper ved brug af sprinkling Projektdeltagere Projektet er gennemført i et samarbejde mellem: NOVA5 arkitekter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg

BRAND & SIKRING. Styr på operaens brandsikring. Global certificering. Sikring & Sikkerhed. Det handler om holdning. Historien gik op i røg Nr. 4 December 2004 DBI Global certificering Sikring & Sikkerhed Det handler om holdning Historien gik op i røg Krav til vagtudrykning Hvor mange slukkere? Styr på operaens brandsikring Nr. 4-2. årgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere