Grundejerforeningen Lynge Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lynge Nord"

Transkript

1 Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977.

2 Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted er Allerød kommune. 2. Foreningen omfatter alle ejere af parceller, der efter den af Allerød kommunalbestyrelse godkendte udstykningsplan er udstykket fra de oprindelige matr. nr. 7 a og 8 a af Lynge by og sogn. 3. Foreningens formål er at værne og fremme medlemmernes fælles interesser vedrørende deres grunde og ejendomme i det omfang, foreningens love gør det muligt, herunder at tilvejebringe og administrere de fornødne midler til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer samt af veje, stier og ledningsanlæg i det omfang, disse funktioner ikke er overtaget af det offentlige. Foreningen sørger for, at der opretholdes god orden på de udstykkede arealer og påser, at de på parcellerne hvilende servitutter overholdes. Foreningen tager skøde på veje, stier og andre fællesarealer indenfor området. Medlemmernes forhold til foreningen. 4. Til dækning af foreningens administration og øvrige fællesudgifter betaler hvert medlem for hver parcel, vedkommende ejer, et kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling på basis af et af bestyrelsen udarbejdet budgetforslag. Kontingentet forfalder til betaling efter generalforsamlingens beslutning herom. 5. Såfremt bestyrelsen indenfor en regnskabsperiode skønner, at det fastsatte kontingent ikke er tilstrækkelig til dækning af foreningens udgifter, kan det på en generalforsamling besluttes, at der pålignes medlemmerne et ekstra kontingent, hvis størrelse og forfaldstidspunkt generalforsamlingen fastsætter. 6. Såfremt større anlægsarbejder, hvis udgifter ikke kan dækkes af kontingentindtægten, af bestyrelsen ønskes bragt til udførelse, kan der på en generalforsamling tages bestemmelse om, at foreningen optager lån til dækning af udgiften, og det kan af generalforsamlingen besluttes, at medlemmerne skal hæfte pro rata for et sådant lån. Det til lånets afvikling fornødne beløb fordeles i lige store andele på medlemmerne uanset arbejdets karakter. Andelen betales til foreningen efter bestyrelsens påkrav. 7. Alle indbetalingerne efter bestemmelserne i 4, 5 og 6 sker til foreningens girokonto på grundlag af indbetalingskort, udsendt af bestyrelsen inden 30 dage før beløbets forfaldstidspunkt.

3 8. Foreningens medlemmer hæfter ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. 9. Ophører et medlem at være ejer af en ejendom indenfor foreningens område, bortfalder medlemsskabet, og vedkommende udtræder af foreningen, efter at have berigtiget enhver gæld til denne. Den udtrædende har ikke krav på refusion af kontingent overfor foreningen eller på udbetaling af andel af foreningens formue. 10. Medlemmerne er pligtige at meddele bopælsforandring til foreningens formand eller kasserer senest 14 dage efter flytning. 11. Undlader et medlem rettidigt at indbetale kontingent eller anden pålagt ydelse, og er betaling ikke indgået inden 14 dage efter foreningens påkrav, er bestyrelsen berettiget til at overgive det således forgæves afkrævede beløb til retslig incasso skadesløst for foreningen. Efter påkrav er medlemmets stemmeret og valgbarhed suspenderet, indtil ydelsen er betalt. Generalforsamlinger. 12. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 13. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent jvfr Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling må for at blive behandlede være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden hvert års 20. marts. Ingen vedtagelser kan foretages under Eventuelt. 14. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning, truffet af en generalforsamling eller bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, der i så fald skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For at et forslag kan behandles, må 3/5 af de opfordrende give møde på generalforsamlingen. 15.

4 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved brev til hvert enkelt medlem efter den i medlemsprotokollen anførte adresse. Indkaldelsen skal oplyse om mødetid og sted samt dagsorden og evt. indkomne forslag vedlægges. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling vedlægges årsregnskabet. 16. Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle eller værge har adgang til generalforsamlingen. Hver parcel har 2 stemmer, der kan udøves af en husstands fastboende myndige medlemmer eller ved skriftlig fuldmagt af et andet foreningsmedlem. Intet medlem kan dog repræsentere mere end ét fraværende medlem. 17. På enhver generalforsamling vælges en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagsbehandling og stemmeafgivning. Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning ske, når det forlanges af blot et af de repræsenterede medlemmer. Afgørelsen træffes ved simpel stemme-flerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love, optagelse af lån, jvfr 6, eller opløsning af foreningen, kræves dog kvalificeret flertal, dvs. at mindst 2/3 af foreningens medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenterede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger. På denne kan beslutningen vedtages, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenteredes antal er for forslaget. Over det på generalforsamlingen passerede indføres referat i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen. 18. Bestyrelsen består af formanden, der vælges særskilt, og yderligere 4 medlemmer. Valget sker for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at formanden og 1 medlem afgår i lige år og de 3 resterende medlemmer i ulige år. Generalforsamlingen vælger hvert år desuden 2 suppleanter til bestyrelsen samt revisor. Genvalg af bestyrelse, revisor og suppleanter kan finde sted. 19. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær forestår den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dennes anliggende i overensstemmelse med loven. Foreningen tegnes med bindende virkning af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene er formand eller næstformand. I tilfælde af søgsmål repræsenteres foreningen af formanden. Værneting er Hillerød Ret. 20. Bestyrelsen afholder møde når formanden finder det fornødent eller når 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom og samtidig opgiver hvilke spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden samt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog således

5 at formandens, eller ved hans fravær, næstformandens, stemmer er afgørende ved stemmelighed. Et mindretals motiverede indstilling kan kort forlanges tilført protokollen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald af længere varighed (ca. 1/2 år), indtræder suppleanten. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 21. Det påhviler bestyrelsen at foranledige, at fællesarealer holdes i tilbørlig stand. Bestyrelsen udfærdiger et ordensreglement for foreningens medlemmer, hvilket reglement forelægges en generalforsamling til godkendelse. 22. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog at kontingentperioden løber fra 1. april til 31. marts. Kassereren fører regnskabet efter bestyrelsens anordning og udarbejder årsregnskab, der skal tilgå revisor generalforsamling. inden 15. februar og af denne være revideret så tidligt, at det kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære I forbindelse med revisionen afgiver revisor beretning til bestyrelsen om, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende, og om den stedfundne revision i øvrigt giver ham anledning til kritik af trufne dispositioner. Revisor har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag. Alle regningskrav på foreningen skal anvises af formanden eller i dennes fravær næstformanden til betaling. Bestyrelsen kan bestemme, at kasserer skal være kautionsforsikret og de nærmere bestemmelser herfor. Omkostningerne ved en sådan forsikring afholdes af foreningen. Opløsning. 23. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer, og i øvrigt efter reglerne i 17 stk. 3. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan kun opløses, såfremt alle gældsforpligtelser er betalt. 24. Foranstående vedtægter, der afløse foreningens tidligere vedtægter, er vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. april som dirigent: L. SKOVGAARD CHRISTENSEN advokat Store Strandstræde København K sign. Leif Leonell sign. Keld Venø Poulsen sign. Ebbe Andersen sign. Cai Thrane sign. J. Kyhl Nielsen

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN

V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN ELMEHUSENE 48 A, 2600 GLOSTRUP V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen PLATANPARKEN 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Platanparken, dens hjemsted er Albertslund kommune. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere