Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af bygge- og anlægsopgaver"

Transkript

1 Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad

2 Projektkonkurrencer 2

3 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra d), defineret som: Procedurer, hvorved den ordregivende myndighed, navnlig inden for fysisk planlæg, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling, kan forskaffe sig et planlægnings- eller projekteringsarbejde, der udvælges af en bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling. Projektkonkurrencer er reguleret i udbudsdirektivets afsnit IV (artikel 66-74)

4 4 Udvælgelse af deltagerne i projektkonkurrencer Krav om offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-tidende, jf. Udbudsdirektivets artikel 69 Udbudsdirektivets artikel 72: Når der er tale om projektkonkurrencer med et begrænset antal deltagere, fastsætter de ordregivende myndigheder klare og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier. Under alle omstændigheder skal antallet af ansøgere, der opfordres til at deltage i projektkonkurrencer, fastsættes således, at der sikres en reel konkurrence. Det følger af udbudsbekendtgørelsen for projektkonkurrencer, at ordregiver har mulighed for på forhånd (dvs. forud for indrykning af udbudsbekendtgørelsen) at vælge én eller flere virksomheder, som skal deltage i konkurrencen

5 5 Bedømmelse/evaluering af konkurrenceforslag Udbudsdirektivets artikel 73 og 74: - Bedømmelse af de indkomne forslag foretages af en bedømmelseskomité, som skal være uafhængig i sine afgørelser og udtalelser - Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage i projektkonkurrencen, skal mindst 1/3 af bedømmelseskomitéen have den pågældende kompetence - Bedømmelseskomitéen skal træffe afgørelse på grundlag af anonyme projekter - Bedømmelseskomitéen træffer i øvrigt sin afgørelse ud fra kriterier, der er fastsat i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse (udbudsdirektivets artikel 53 finder ikke anvendelse) - På baggrund af hver enkelte projekts kvaliteter registrerer bedømmelseskomitéen projekternes rangfølge og sine bemærkninger samt punkter, der eventuelt skal klarlægges i en rapport, som medlemmerne underskriver - Ansøgerne kan om nødvendigt anmodes om at besvare spørgsmål, som bedømmelseskomitéen har anført i rapporten for at klarlægge nogle aspekter af projekterne

6 6 Konditionsmæssigheden af forslag Sondringen mellem krav og ønsker kan være problematisk i projektkonkurrencer KLFU af 11. juni 1999 H. Hoffmann og Sønner A/S mod Aalborg Lufthavn AmbA.: I afsnit 6.6. i Byggeprogram er det samlede nettoarealbehov efter ombygningen anført til m 2 over for det aktuelle nettoareal på m 2, således at der i alt skal tilbygges m 2. Efter beskaffenheden af udbudet, nemlig en totalentreprisekonkurrence om udarbejdelse og udførelse af et projekt på basis af funktionskrav, kan denne angivelse af tilbygningens omfang ikke forstås som et fastsat maximum for udvidelsen disse medlemmer finder ikke, at den betydelige overskridelse af nettoarealet i projektet i tilbudet fra NCC Rasmussen og Schiøtz Byg A/S gør dette tilbud ukonditionsmæssigt. KLFU af 2. marts 2012 Forslagsstiller mod Region Nordjylland: Der er kun grundlag for at afvise klagerens tilbud, hvis det klart fremgår af indklagedes oplysninger til tilbudsgiverne, at 1) hovedparten af sygehuset skal placeres i den sydlige del af konkurrenceområdet, og at 2) tilbud, som ikke opfylder dette krav, vil blive afvist som ukonditionsmæssige. Dette gælder så meget desto mere, da der er tale om en projektkonkurrence.

7 7 Forhandlingsadgangen Udbudsdirektivets artikel 31: De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde: 3) For så vidt angår projektkonkurrencer, når den pågældende kontrakt er et led i en projektkonkurrence og i henhold til de herfor gældende regler skal indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen; i så fald skal alle vinderne af konkurrencen opfordres til at deltage i forhandlingerne.

8 8 Led i en projektkonkurrence EU-domstolens dom af 14. oktober 2004 i sag C-340/02 Kommissionen mod Frankrig (præmis 41): Som generaladvokaten har anført i punkt 45 i sit forslag til afgørelse, betyder udtrykket»er et led i en projektkonkurrence«, som omhandlet i direktivets artikel 11, stk. 3, litra c), at der skal vedblive at bestå et direkte funktionelt led mellem projektkonkurrencen og den omhandlede kontrakt KLFU af 8. april 2005 Danske Arkitektvirksomheder mod Forsvarets Bygningstjeneste (påstand): Klagenævnet finder, at der består en sådan direkte funktionel sammenhæng mellem den opgave, som projektkonkurrencen vedrører, og den tjenesteydelse, som tilbudet på honorar for teknisk rådgivning og bistand skulle omfatte, at indklagede kunne indgå kontrakt herom i forbindelse med projektkonkurrencen

9 9 Led i en projektkonkurrence Fortolkning - krav om sammenhæng mellem genstand for projektkonkurrencen og den ydelse, der er omfattet af det efterfølgende udbud med forhandling (kontrakten) - krav om, at de grundlæggende vilkår for projektkonkurrencen (vilkårene for udformning af konkurrenceforslag) ikke må ændres væsentligt under det efterfølgende udbud med forhandling - krav om sammenhæng mellem det vindende konkurrenceforslag og det projekt, der i henhold til den efterfølgende kontrakt skal realiseres

10 10 Indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen Udbudsdirektivets artikel 1, stk. 11, litra e: Ved»projektkonkurrencer«forstås procedurer, hvorved den ordregivende myndighed, navnlig inden for fysisk planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling, kan forskaffe sig et planlægnings- eller projekteringsarbejde, der udvælges af en bedømmelseskomité efter udskrivning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling. KLFU af 9. marts 1998 Foreningen af rådgivende ingeniører mod Ledøje-Smørum Kommune Hvis udbyderen i betingelserne for den pågældende projektkonkurrence har tilkendegivet, at udbyderen såfremt der skal indgås en tjenesteydelsesaftale har forpligtet sig til at indgå kontrakten med vinderen eller en af vinderne af projektkonkurrencen, kan kontrakten indgås ved udbud efter forhandling, jf. artikel 11, stk. 3, litra c. Hvis udbyderen ikke i betingelserne for den pågældende projektkonkurrence har tilkendegivet, at udbyderen er forpligtet til at indgå (en eventuel) kontrakt med vinderen eller en af vinderne af projektkonkurrencen, kan kontrakten kun indgås efter afholdt offentligt udbud eller begrænset udbud.

11 11 Indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen - Udbudsbekendtgørelsen: - KLFU: Dommerkomitéens afgørelse er ikke bindende for Ledøje Smørum kommune, men det er hensigten, at opgaven tildeles den vindende totalrådgiver. Indklagede har endvidere handlet i strid med Tjenesteydelsesdirektivet ved i udbudsbekendtgørelsen ikke utvetydigt at anføre, at indklagede i forbindelse med projektkonkurrencen forpligter sig til at indgå den 12 efterfølgende tjenesteydelsesaftale med vinderen af projektkonkurrencen, men derimod at optage følgende uklare formulering i udbudsbekendtgørelsen... EF-Domstolens dom af 14. oktober 2004 i sag C-340/02 Kommissionen mod Frankrig (præmis 11): Den nævnte bekendtgørelse nævnte endvidere i punkt 2, at den ansøger, hvis løsningsforslag var blevet udvalgt i forbindelse med projektkonkurrencen i første fase,»k[unne] anmodes om at medvirke ved gennemførelsen af sit forslag som led i den kontrakt om undersøgelser, der som genstand har [bl.a.] bistand til bygherren«, som fastsat i første og tredje led i den anden fase. - Præmis 42: Hertil kommer, at den klausul, der findes i punkt 2 i udbudsbekendtgørelsen af 30. november 1996, kun giver mulighed for, men ikke pligt til, at overdrage den anden fase til vinderen af projektkonkurrencen vedrørende den første fase. Det kan derfor ikke tiltrædes, at kontrakten vedrørende den anden fase skal indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen.

12 12 Indgås med vinderen eller en af vinderne af konkurrencen KLFU af 8. april 2005 Danske Arkitektvirksomheder mod Forsvarets Bygningstjenester - Udbudsbekendtgørelsen: Tjenesteydelseskontrakten, der er et led i projektkonkurrencen, skal tildeles vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: Ja. Bedømmelseskomiteens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/det ordregivende organ: Nej. - Klagenævnet for Udbud fandt konkret, at det var lovligt at tildele kontrakten til vinderen af projektkonkurrencen uden deciderede forhandlinger om tilbuddet. En eller flere vindere Forhåndsoplysning om antallet af mulige vindere? Kun ligeværdige forslag? Kan alle deltagerne være vindere?

13 13 Andre overvejelser Alle vindere skal deltage i udbuddet med forhandling, jf. KLFU af 27. juni 2008 Danske Arkitektvirksomheder mod Handels- og Søfartsmuseet Tildelingskriteriet de samme som for projektkonkurrencen? Forhandlingsprocedure Forhandlingstema og ligebehandling, jf. KLFU af 11. september 2009 Mecanoo Architecten b.v. mod Århus Kommune (ad påstand 1): Det følger allerede af udbuddets omfang og genstand, at det ikke under forhandlingsforløbet har været muligt at drøfte samtlige detaljer i klagerens tilbud, og der kan ikke af Udbudsdirektivets artikel 2 udledes et krav om, at alle forhold i de meget omfattende og teknisk komplicerede tilbud belyses under forhandlingsforløbet. Forhandlingerne har med rette koncentreret sig om de væsentligste elementer i klagerens tilbud. Forhandlingsdelegation Hvem skal træffe tildelingsbeslutningen Stand-still? - Håndhævelseslovens 3, stk. 2, nr. 1: Reglerne om standstill finder ikke anvendelse, når en kontrakt tildeles ved udbud uden forudgående udbudsbekendtgørelse.

14 Fleksibilitet ved udbud af bygge- og anlægsarbejder 14

15 15 Tilbudsloven Mulighed for at afholde en begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation, jf. tilbudslovens 6 Når tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan bygherren forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. tilbudslovens 11, stk. 1 => I realiteten opnås det samme som ved en projektkonkurrence med den ekstra bonus, at prisen for hele opgaven er kendt

16 16 Udbudsdirektivet Udfordring: - Forhandlingsforbud - Begrænset adgang til at foretage ændringer i aftalen efter aftaleindgåelse Muligheder for fleksibilitet: - Omvendt licitation - Tidligt udbud i omvendt licitation og med en efterfølgende udviklingsfase - Udbud med en fast økonomisk ramme, hvor de bydende konkurrerer på en fast del af prisen, og hvor differencen mellem den tilbudte faste pris og den økonomiske ramme kan anvendes til udvikling af væsentlige/relevante dele af opgaven i et partneringsamarbejde - Strategisk brug af delydelsesreglen i udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5

17 17 Kontakt Tina Braad Partner, LLM Aarhus EU- & Konkurrenceret T M E

18 18 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere