Århus Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. Århus Midtby Indeholder tillæg nr. 106 til kommuneplan Langelandsgade Grønnegade Nørre Allé Vesterbrogade Vesterbro Torv Vestergade Vester Allé Thorvaldsensgade Åboulevarden Carl Blochs Gade Statistikområde/distrikt nr.: 0.40 Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Mejlgade 47, baghuset 1. sal, 8000 Århus C Tlf Illustrationerne er udført i samarbejde med tegnestuen Bjarne Frost, DesignOffice Mejlgade 50 BB, 8000 Aarhus C Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 106 TIL KOMMUNEPLAN 2001 Tillæg nr. 106 til Kommuneplan LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 806.

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for karréen mellem Vesterbro Torv, Vesterport, Vestergade og Vester Allé. Lokalplanområdet, der er m² stort og privatejet, er beliggende i byzone i Cityområdet. Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes bebyggelsen i lokalplanområdet til cityerhverv, herunder hovedsageligt til kontorformål, mens mindre dele af bebyggelsen anvendes til butiksformål, serviceerhverv og lignende. Bebyggelsen i lokalplanområdet har karrékarakter med sluttet bebyggelse langs områdets veje, bortset fra en åbning til karrégården i Vesterport. Den eksisterende bebyggelse varierer i højder fra 2 til 8 etager. Den omkringliggende bebyggelse mod syd, vest og øst er ligeledes karrébebyggelse med sluttet bebyggelse overvejende i 5 etager, mens Vesterbro Torv afgrænser lokalplanområdet mod nord. Planens baggrund, mål og hovedtræk Lokalplanen udlægger området til cityformål, der omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan opføres nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv/Vesterport og Vesterbro Torv/Vester Allé, forøgelse af etageantal og udnyttelse af tagetager i husene langs Vester Allé samt etablering af kælderparkering i karrégården. Endvidere giver lokalplanen mulighed for omdannelse af erhvervsbebyggelser til boligformål samt en mindre forøgelse af etagearealet til butiksformål. På hjørnet af Vesterbro Torv/Vester Allé, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse findes en eksisterende bebyggelse i 2 etager og tagetage, giver planen mulighed for opførelse af ny hjørnebebyggelse i 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage. På hjørnet ved Vesterport og Vesterbro Torv, hvor der ved planens udarbejdelse ligger en bygning i 2 etager, samt i randen af karréåbningen ved Vesterport åbner planen mulighed for opførelse af en sluttet bebyggelse i maksimalt 6 etager inklusiv tagterrasse. For hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Alle 22 giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af den eksisterende tagetage samt indføjelse af sadeltag på det eksisterende valmtag på Vestergade 74 i forlængelse af taget på naboejendommen Vester Allé 22, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

6 3 For bygningen Vester Allé 24 giver lokalplanen mulighed for overbygning, således at bebyggelsen kan ombygges fra 4 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage. For Vester Allé 26 muliggør lokalplanen en forøgelse af etageantallet fra 3 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage, således at denne bygning får samme højde som nabobebyggelsen Vester Allé 24. Endvidere åbner lokalplanen mulighed for en mindre udvidelse af butiksarealet i området. I lokalplanen er bebyggelsens placering fastsat ved byggefelter med angivelse af maksimale etageantal og bygningshøjder. Endvidere er fastsat et byggefelt for parkeringskælder i karrégården. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende, der har til formål at sikre helhedskarakteren i området. Bestemmelserne gælder dels for nybyggeri og dels for ombygninger af eksisterende bebyggelser. Ud over nybyggerier og ombygning af ejendommene i Vester Allé påregnes størstedelen af den 8 etagers store bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 ombygget, hovedsageligt med henblik på anvendelse til boligformål samt udvidelse af butiksbebyggelsen i stueetagen. Ombygning omfatter blandt andet nye åbne glasfacader mod Vesterbro Torv som vist på illustrationstegningerne. Ved ombygning af eksisterende erhvervsbebyggelse til boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse påregnes, at der i området vil kunne etableres ca. 140 nye boliger beregnet ud fra en gennemsnitlig boligstørrelse på 80 m 2. På baggrund af overordnede krav om maksimale butiksstørrelser indeholder lokalplanen bestemmelser om, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og at ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2. Endvidere er fastsat bestemmelse om, at det samlede maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål i området ikke må overstige m 2. Det maksimale etageareal er blandt andet fastsat på baggrund af omfanget af det eksisterende detailhandelsareal i form af dagligvarebutikken Super Brugsen, der har et bruttoetageareal på i alt ca m 2, samt omfanget af øvrige stueetager, der er egnede til butiksformål. Det fastsatte maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål giver således mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende bruttoetageareal til detailhandelsformål. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en underjordisk parkeringskælder i karrégården. Der er udlagt primære opholdsarealer i karrégården, herunder på tag af parkeringskælder, for områdets beboere. Endvidere kan etableres opholdsarealer på altaner, tagterrasser og lignende. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

7 4 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vesterport og Vestergade. Vejadgang til parkeringskælderen i karrégården sker fra Vestergade, mens vejadgang til vareindlevering til områdets butiksbebyggelse sker fra Vesterport. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26. Illustrationsplanen og facadeillustrationerne på siderne 5, 7, 9, 11 og 13 viser eksempler på, hvorledes karrébebyggelsen kan komme til at se ud efter ombygning og nybyggeri. Foto af Vesterbro Torv med den 8-etagers bygning Vesterbro Torv 1-3. Foto af bebyggelser i 2 og 8 etager ved Vesterbro Torv set fra hjørnet ved Nørre Allé. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr

9 6 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

10 7 Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 7 etager Vejledende illustration af facade mod Vesterbro Torv Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

11 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

12 9 Ny hjørnebygning i 7 etager Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, med udnyttet tagetage Vejledende illustration af facade mod Vester Allé Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

13 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

14 11 Eksisterende bygning Ny hjørnebygning i 5 etager med tagterrasse Vejledende illustration af facade mod Vesterport Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

15 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

16 13 Vester Allé Vesterport Opholdsareal Kælderparkering Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Vejledende illustration af gårdfacade af randbebyggelsen mod Vesterbro Torv og illustrerende snit aa gennem gården m. kælderparkering. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

17 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

18 15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området kan anvendes til cityformål, udformning af ny bebyggelse og øvrige anlæg sker under hensyn til den omliggende bebyggelse, 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet, og omfatter jf. matrikelkortet nedenfor, følgende matrikelnumre: 495a, Århus Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 15. december 2006 udstykkes i området. Se fodnote 1. Matrikelkort mål 1: Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

19 16 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Stk. 2. Anvendelsen skal i stueetagen af randbebyggelsen, der vender mod Vesterbro Torv, være publikumsorienteret i form af butikker, restauranter, udstillingslokaler og lignende. Stk. 3. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål må ikke overstige m 2. For opførelse og indretning af butikker gælder endvidere, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m Udstykning Stk. 1. Udstykning inden for området må kun finde sted på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt udstykningsplan. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Vejadgang til lokalplanområdet, herunder til karréens gårdarealer og parkeringskælder, må kun ske fra Vesterport og Vestergade som vist på lokalplankortet. Fra Vestergade skal sikres adgang til parkering i karréens indre via en rampe til parkeringskælderen. Se fodnote 2. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26, jf. lokalplankortet. Se fodnote 3. Alle niveauspring (ramper, trapper m.m.) skal optages inden for lokalplanområdet. Stk. 4. I området skal etableres 80 parkeringspladser. 2 Kørerampen skal anlægges i overensstemmelse med gældende vejregler. 3 Øvrige ramper skal udformes, så gældende tilgængelighedskrav opfyldes, herunder med hældning på maksimal 1:20. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

20 17 Stk. 5. I lokalplanområdet skal sikres vendemulighed for renovationsvogne og varebiler i forbindelse med vareindlevering. 6. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Etagearealet inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². Se fodnote 4. Bygninger må kun opføres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper og elevatortårne og lignende, der må opføres uden for byggefelterne. Ny bebyggelse langs områdets veje skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelser, i princippet i vejskel svarende til byggefelternes afgrænsning mod de omgivende veje. Bygninger må ikke opføres med flere end de på lokalplankortet angivne etager for de enkelte byggefelter foruden eventuel kælder. Bygningshøjden må ikke overstige de maksimale højder, der er angivet for de enkelte byggefelter på lokalplankortet. Jf. endvidere 7 stk. 6 og stk. 9 nedenfor. For den på lokalplankortet angivne eksisterende bebyggelse, hvor der på lokalplankortet ikke er angivet maksimalt etageantal og maksimale bygningshøjder gælder, at den må bibeholdes i samme etageantal og højder som omfanget af den eksisterende bebyggelse. For den bevaringsværdige bygning beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22 gælder endvidere, at eksisterende valmtag skal bevares, idet der på det nordlige valmtag dog må indføjes sadeltag i forlængelse af tag på naboejendommen Vester Allé 24, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Stk. 7. Stk. 8. Ved ombygning af den eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 kan der, bortset fra stueetagen og 1. sal, tillades bygningsfremspring på 1,2 m ud over gadelinien af Vesterbro Torv. Der må ikke opføres skure og lignende småbygninger og opsættes affaldscontainer og lignende inden for det på lokalplankortet angivne opholdsareal. 4 Det angivne etageareal er i overensstemmelse med kommuneplanens maksimale etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

21 18 Stk. 9. I karréens indre må etableres underjordisk parkering/parkeringskælder. Bygningshøjden af parkeringsanlægget må ikke overstige gulvniveauet i stueetagen af bebyggelsen beliggende Vesterbro Torv Bebyggelsens udseende Stk. 1. Facader på nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé, ombyggede facader af ejendommene beliggende Vesterbro Torv 1-3, samt nye øvre ombyggede facader af ejendommene Vester Alle 24 og 26 må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombination heraf: Pudset hvide/lyse overflader Røde og mørke teglsten Glas, herunder farvet glas Stål og aluminium i hvide og mørke farver til vinduespartier Beton Facader på ny bebyggelse samt ombygninger skal i princippet udformes som vist på illustrationstegningerne på side 7, 9, 11 og 13. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Til facadebeklædning må ikke anvendes materialer, der kan give anledning til sundhedsmæssige risici. Butiksvinduer skal medvirke til at give en åben og oplevelsesrig facade og må derfor ikke være afblændede. Se fodnote 5. Ny bebyggelse og ombygning skal med hensyn til proportioner, tag og facadeudformning, materiale og farvevalg i øvrigt opføres på sådan en måde, at der efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning. Eksisterende og bevaringsværdige bygninger, jf. lokalplankortet, må i øvrigt ikke nedrives, ombygges eller på anden måde gives en ændret ydre fremtræden uden godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. Det gælder for udvendige bygningssider og tagflader, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbelægning, opsætning eller udskiftning af belysning, skilte, markiser, baldakiner eller reklamer samt maling eller beklædning af facader og lignende. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Mobiltelefoniantenner må kun opsættes med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. 5 Grundlaget for administration af 8 stk. 3 og stk. 7 er en vejledning om facader og skilte, udarbejdet af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Jf. endvidere Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der også er gældende for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

22 19 Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 7. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. Se fodnote 5 på forrige side. 9. Opholdsarealer Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der udlægges opholdarealer i karréens indre som vist på lokalplankortet. Opholdsarealerne må anlægges såvel på terræn som på tag af parkeringskælder. I området skal etableres opholdareal på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal, hvoraf minimum 17 % skal være støjbebeskyttede, jf. 10 stk. 2. Ved beregning af opholdsarealer må opholdsarealer på tag af parkeringskælder, på altaner, altangange og tagterrasser medregnes. Ubebyggede arealer skal med hensyn til udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i området. 10. Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende for vejtrafikstøj på mindst én af facaderne på støjfølsom erhvervsbebyggelse henholdsvis boligbebyggelse ikke overstiger 60 db(a) henholdsvis 55 db(a) på døgnbasis. Det skal endvidere sikres, herunder ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende bebyggelse, at det konstante indendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse, ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som påføres opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a). Jf. dog 9 stk. 2. Virksomhedsstøj Stk. 3. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomheder ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanes støjbestemmelser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

23 Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. 12. Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitut i medfør af planlovens 15, stk. 2 nr. 16: På matr. nr. 495a, Århus Bygrunde: Servitut om byggelinier m.v., WC, tagudhæng og vinduer samt kloakudløb mv., lyst den Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

24 21 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den Kommuneplan 2001, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område CY, der er cityområde. Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplangrænse Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

25 22 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, bortset fra kommuneplanens bestemmelser om maksimalt etageantal på 5 etager og krav om opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal. I forbindelse med en samlet byomdannelse og fornyelse af karrébebyggelsen er det ønsket at opføre nye hjørnebebyggelser i 6 til 7 etager ved hjørnerne af Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé til erstatning for de eksisterende 2 og 3 etagers hjørnebygninger. Endvidere ønskes bygningerne beliggende Vester Allé 24 og 26 ombygget og øget i højden til 5 etager med udnyttet tagetage, ligesom der ønskes en bedre udnyttelse af tagetagen i bygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, som i forvejen er i 5 etager med en mindre udnyttet tagetage. Opførelse af de pågældende nye hjørnebygninger og forøgelse af etageantal og dermed bygningshøjder på de nævnte ejendomme i Vester Allé har til formål at sikre en helhedskarakter i den samlede karrébebyggelse og især i forhold til Vesterbro Torv, hvor de to nye hjørnebygninger sammen med ny facade på den ombyggede 8 etagers bygning Vesterbro Torv 1-3 kan medvirke til at skabe en mere oplevelsesrig facade mod torvet. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser om, at der i det pågældende cityområde skal tilvejebringes opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal, idet der i lokalplanområdet alene kan etableres opholdsarealer på 20 % af boligbebyggelsens etageareal, heraf ca. 17 % støjbeskyttede opholdsarealer på gårdsiden, som følge af bebyggelsens karréform med sluttet randbebyggelse langs områdets veje og gårdrummets udstrækning. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige rammebestemmelser, herunder bebyggelsesprocenten for den pågældende karré. Ændringer af etageantal og opholdsarealkrav forudsætter, at kommuneplanen ændres for det pågældende område. Ændringen sker ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor ændringer er indarbejdet som supplerende bestemmelser til de hidtil gældende bestemmelser. Kommuneplantillægget er gengivet på side 28. Kommuneplanens Højhuspolitik Byrådet har vedtaget en højhuspolitik, der med baggrund i en række principper fastlægger et administrationsgrundlag for vurdering af, hvorvidt høje huse kan opføres og indpasses i et område. Politikken fastlægger endvidere generelle retningslinier for, hvad der forstås ved høje huse i byområder og i øvrige områder. For det centrale byområde, hvor lokalplanområdet er beliggende, angiver højhuspolitikken, at bebyggelse i mere end 6 etager vurderes som høje huse. Nærværende lokalplan åbner mulighed for opførelse af én ny hjørnebygning ved Vesterbro Torv/Vester Allé i mere end 6 etager. Bygningen må opføres i maksimalt Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

26 23 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage, mens øvrige nye bygninger i lokalplanområdet må opføres i maksimalt 6 etager eller derunder. Den pågældende nye 7 etagers hjørnebygning placeres som nabobebyggelse til en eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3, der har en væsentlig større bygningshøjde. Illustrationerne på siderne 7, 9, 11 og 13 viser et eksempel på bebyggelsernes størrelsesforhold i området samt den byarkitektoniske karakter af karrébebyggelsen efter ny- og ombygning, som lokalplanen åbner mulighed for. Det er på denne baggrund vurderet, at indpasningen af en ny 7 etagers hjørnebygning ikke er i modstrid med højhuspolitikken, da højden af den eksisterende nabobebyggelse og den øvrige højde af karrébebyggelsen, som bygningen indpasses i, sikrer en bedre helhedskarakter for karrébebyggelsen, herunder i forhold til omgivende karrébebyggelser. Ældre lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der er en temalokalplan om strøggadernes anvendelse og bygningernes ydre fremtræden og skiltning for centrale dele af Århus Midtby. Nærværende lokalplan er ikke i strid med lokalplan nr. 591, der fortsat er gældende. Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. I lokalplanområdet findes der tre bygninger, som er registreret som bevaringsværdige og som er omfattet af Kommuneplanes bevaringsbestemmelse. Det er bygningen beliggende Vesterport 3 og hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, der begge har en bevaringsværdi på 3. Den tredje bevaringsværdige bygning er bygning nr. 4 til ejendommen Vestergade 72. Bygningen, der strækker sig fra Vesterport og ind i gården bag randbebyggelsen til Vestergade 72, har en bevaringsværdi på 4. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bevaringsbestemmelser, idet alle de pågældende tre bygninger forudsættes bevaret. Anden fysisk planlægning Overordnede vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra eksisterende vejadgange fra Vesterport og Vestergade. Vejadgangen til karrégården og parkeringsanlægget i gården vil ske fra Vestergade, mens vareindleveringen til områdets butiksbebyggelse vil ske fra Vesterport. Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne, vareindlevering m.m. inden for lokalplanområdet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

27 24 Som et initiativ i Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan, vedtaget af Byrådet i 2005, indgår en trafikal omlægning af Vesterbro Torv. Omlægningen har til formål dels at medvirke til at reducere den gennemkørende trafik i Midtbyen, dels at forbedre forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter, samtidig med at den lokale tilgængelighed for individuel trafik opretholdes. Det er planen, at biltrafikken flyttes til torvets sydside, mens nordsiden reserveres til busser. Samtidigt ensrettes Hjortensgade for biler mod syd, og Langelandsgade ensrettes mod nord. Det er idéen, at den kollektive trafik i fremtiden skal samles på færre strækninger i Midtbyen, i såkaldte buskorridorer, som er strækninger, hvor der sikres særlig god fremkommelighed for busser. Vesterbro Torv er en del af en sådan buskorridor, som forløber fra Park Allé via Busgaden og Klosterport over Vesterbro Torv og videre til Ceres-krydset, og Vesterbro Torv vil blive et vigtigt stoppe- og omstigningssted for den kollektive trafik. Der skal, når planen realiseres, afvikles ca. 50 busser i timen i hver retning på nordsiden af Vesterbro Torv. På denne baggrund flyttes al biltrafikken til sydsiden af Vesterbro Torv. Lokalplanområdets trafikbetjening respekterer den trafikplanlægning for Vesterbro Torv, som fremgår af trafik- og handlingsplanen for Århus Midtby. Lokalplanen forventes ikke at generere en trafikmængde, der ikke kan afvikles på det eksisterende vejnet uden større gener. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. museumslovens 27. Servitutter Ejendommen i lokalplanområdet er omfattet af en ældre tilstandsservitut lyst den Servitutten er ikke længere aktuel og ophæves derfor ved lokalplanens ikrafttræden som anført i 13. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. På grundlag den nordiske beregningsmodel er det beregnet, at det ækvivalente støjniveau ved karréfacader mod henholdsvis Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport vil være henholdsvis ca. 68 db(a), 71 db(a), 58 db(a) og 62 db(a). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

28 25 For at sikre mulighed for opførelse af ny bebyggelse og omdannelse af eksisterende bebyggelse til boligformål er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse, således at udendørs støjniveau for støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse på mindst én facade ikke overstige 60 henholdsvis 55 db(a), og det indendørs støjniveau må ikke overstige 30 db(a). Ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse skal det ligeledes sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Endvidere skal det sikres, at de udendørs opholdsarealer, svarende til mindst 17 % af boligbebyggelsens etageareal, ikke påføres et støjniveau, der overstiger 55 db(a) på døgnbasis. I lokalplanen er opholdsarealerne, der er placeret inde i karrégården, omgivet af sluttet bebyggelse mod de omgivende veje, hvorved støjkravene til opholdsarealerne i karrégården kan overholdes. Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 5. december 2006 ikke registeret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening indenfor lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse er lokalplanområdet kollektiv trafikbetjent af Århus Sporveje med linierne 4, 7, 17 og 53 ved Vesterbro Torv, med linierne 15 og 16 ved Mølleparken, med linie 84 ved Vesterbrogade, og med linierne 3, 14, 18, 25, 52 og de regionale linier 111, 112, 113, 114, 116, 913X, 914X og 952X ved Thorvaldsensgade. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger i Samsøgades Skoles distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Vuggestue Ny Munkegade 13 Falstersgade 17 Mindegade 8 Nørre Boulevard 1A Graven 19 Thunøgade 35 Børnehave Ajstrup Strandvej 1 (udflytter) Thunøgade 22 Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

29 26 Klostergade 37 Integreret institution Knudriisgade 7B Østboulevarden 9 Knudriisgade 7 Langelandsgade 62 Sølystgade 30 Hjarnøgade 9 Falstersgade 35 Fritidshjem Langelandsgade 62 Thunøgade 11 SFO Ny Munkegade 17 Fritidsklub Nørre Alle 30 Teknisk forsyning Varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Elforsyning Området skal forsynes af NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Århus N. Vandforsyning Afløbsforhold Spildevand Regnvand Området skal forsynes fra Århus Kommune ved Vand og Spildevand. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Århus Kommune, ved Vand og Spildevand, Bautavej 1, 8210 Århus V. Spildevand skal afledes til eksisterende spildevandsledninger i Vesterbro Torv/Vester Allé, som afleder spildevandet til Marselisborg Renseanlæg. Området skal afvandes til regnvandsledning i Vesterbro Torv/Vester Allé. Såfremt der sker fortætning i forhold til de eksisterende forhold, skal regnvandet forsinkes i henhold til Vand og Spildevands gældende krav. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

30 27 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 12 bestemmer, at den i paragraffen nævnte servitut ophæves. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 806.

31 28 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2001 Som anført på side 22 ændres kommuneplanens rammebestemmelser for karréen beliggende i Cityområde CY til med hensyn til maksimalt etageantal og krav til opholdsarealer. Eftersom de nye rammebestemmelser alene gælder for den pågældende karré ændres rammebestemmelserne ved fastsættelse af supplerende bestemmelser, der alene gælder for den pågældende karré, mens områdegrænserne af kommuneplanens rammeområder er uændret. De nye rammebestemmelser for område CY er følgende: ANVENDELSE OG SPECIELLE BESTEMMELSER ETAGEANTAL BEBYGGELSENS OMFANG SUPPLERENDE BESTEMMELSER CY 6. Maks. bebyggelsesprocent er angivet karrévis på kort. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. Uden for karréerne kan der i forbindelse med torveforbedring eventuelt opføres ny bebyggelse på Vesterbro Torv. Bebyggelse i karréen mod Vesterbro Torv må opføres i 8 etager. Der skal udlægges opholdsarealer på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 806.

32 N Indkørsel for vareindlevering Vesterbro Torv Signaturforklaring Lokalplangrænse Byggefelt, maks. 7 etager og 24.3 m over terræn Byggefelt, maks. 6 etager og 21.9 m over terræn Vesterport Byggefelt, maks. 5 etager med tagterrasse og 19.1 m over terræn Byggefelt, maks. 5 etager m. udnyttet tagetage og 22,1 m over terræn Byggefelt, maks. 1 etage og 4.0 m over terræn Byggefelt p-anlæg, maks. højde som gulvniveau i stueetage af bebyggelsen Vesterbro Torv 1-3 Vester Allé Eksisterende bebyggelse Opholdsareal Bevaringsværdig bebyggelse Vejadgang Indkørsel til p-kælder Vestergade STADSARKITEKTENS KONTOR I ÅRHUS - BYPLANAFDELINGEN LOKALPLAN NR. 806 LOKALPLANKORT TEGN NR. MÅL 1:500 DATO 2. marts 2007 TEGN AF TÆKKER

33

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 863

Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Århus Kommune Lokalplan nr. 863 Område til cityformål ved H. H. Seedorffs Stræde og Østergade Se endvidere lokalplan nr. 591 Oktober 2009 Sønder Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til cityformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby. Januar 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 659 Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Januar 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby. September 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby. September 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 739 Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK September 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 699 Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre Ringgade. KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Handelshøjskolen i Århus ved Vestre

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City. December 2002 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City. December 2002 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 664 Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Århus City KONGSBAK INFORMATIK December 2002 Østergade Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 797 Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade December 2007 Trøjborgvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 797 Peter

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby. December 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 722 Ny idrætshal ved Århus Svømmestadion og F. Vestergaards Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK December 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Ny Idrætshal ved Århus Svømmestadion

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. Februar 2004 Tinglyst den Århus Kommune Lokalplan nr. 697 Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé / Viborgvej i Hasle. KONGSBAK INFORMATIK Februar 2004 Tinglyst den 12-07-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 943 Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden Aarhus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 943 Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden Aarhus Midtby Den 29. januar 2013 Forslag til lokalplan nr. 943 Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden Aarhus Midtby Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden. Aarhus Midtby. Se endvidere lokalplan nr Maj 2013

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden. Aarhus Midtby. Se endvidere lokalplan nr Maj 2013 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 943 Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden. Aarhus Midtby Se endvidere lokalplan nr. 591 Maj 2013 Lokalplan nr. 943 Cityerhverv, Kannikegade/Åboulevarden, Aarhus Midtby Indeholder

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. :

Lokalplan nr. : LOKALPLAN 1361-04 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. : 1361-04 Del af karre 16.- område til centerformål. REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område. i Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26

Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. februar 2016 Etagebebyggelse Vesterbro Torv 1/Vester Allé 26 Tilladelse til etagebebyggelse i 8 etager med 31 boliger og erhverv

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 733

Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Århus Kommune Lokalplan nr. 733 Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City - supplering til lokalplan nr. 665 samt Lokalplan nr. 665: Udvidelse af Musikhuset Aarhus. Århus City Februar 2005 / November

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001

Blandet bolig og erhvervsområde syd for. Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Blandet bolig og erhvervsområde syd for 758 Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj Indeholder tillæg nr. 54 til kommuneplan 2001 forslag Statistikområde/distrikt nr.: 03.30

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods. December 2001 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 637 Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg. Hovedkontor for ARLA Foods KONGSBAK INFORMATIK December 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde ved Store Ravnsbjerg i Viby

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik på Vesterbro Torv 1A

Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik på Vesterbro Torv 1A Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. marts 2015 Ny etagebebyggelse, Vesterbro Torv 1A Tilladelse til at opføre en ny etagebebyggelse med 28 boliger og dagligvarebutik

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 614 Ny busgade mellem Frederiksgade og Åboulevarden samt ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål i Frederiksgade. Århus City Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Borgvold i Viby. December 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 652 Plejeboliger ved Borgvold i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 2003 Holme Ringvej Kongsgårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Borgvold i Viby Indeholder tillæg

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere