Århus Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. Århus Midtby Indeholder tillæg nr. 106 til kommuneplan Langelandsgade Grønnegade Nørre Allé Vesterbrogade Vesterbro Torv Vestergade Vester Allé Thorvaldsensgade Åboulevarden Carl Blochs Gade Statistikområde/distrikt nr.: 0.40 Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Mejlgade 47, baghuset 1. sal, 8000 Århus C Tlf Illustrationerne er udført i samarbejde med tegnestuen Bjarne Frost, DesignOffice Mejlgade 50 BB, 8000 Aarhus C Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 106 TIL KOMMUNEPLAN 2001 Tillæg nr. 106 til Kommuneplan LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 806.

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for karréen mellem Vesterbro Torv, Vesterport, Vestergade og Vester Allé. Lokalplanområdet, der er m² stort og privatejet, er beliggende i byzone i Cityområdet. Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes bebyggelsen i lokalplanområdet til cityerhverv, herunder hovedsageligt til kontorformål, mens mindre dele af bebyggelsen anvendes til butiksformål, serviceerhverv og lignende. Bebyggelsen i lokalplanområdet har karrékarakter med sluttet bebyggelse langs områdets veje, bortset fra en åbning til karrégården i Vesterport. Den eksisterende bebyggelse varierer i højder fra 2 til 8 etager. Den omkringliggende bebyggelse mod syd, vest og øst er ligeledes karrébebyggelse med sluttet bebyggelse overvejende i 5 etager, mens Vesterbro Torv afgrænser lokalplanområdet mod nord. Planens baggrund, mål og hovedtræk Lokalplanen udlægger området til cityformål, der omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan opføres nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv/Vesterport og Vesterbro Torv/Vester Allé, forøgelse af etageantal og udnyttelse af tagetager i husene langs Vester Allé samt etablering af kælderparkering i karrégården. Endvidere giver lokalplanen mulighed for omdannelse af erhvervsbebyggelser til boligformål samt en mindre forøgelse af etagearealet til butiksformål. På hjørnet af Vesterbro Torv/Vester Allé, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse findes en eksisterende bebyggelse i 2 etager og tagetage, giver planen mulighed for opførelse af ny hjørnebebyggelse i 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage. På hjørnet ved Vesterport og Vesterbro Torv, hvor der ved planens udarbejdelse ligger en bygning i 2 etager, samt i randen af karréåbningen ved Vesterport åbner planen mulighed for opførelse af en sluttet bebyggelse i maksimalt 6 etager inklusiv tagterrasse. For hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Alle 22 giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af den eksisterende tagetage samt indføjelse af sadeltag på det eksisterende valmtag på Vestergade 74 i forlængelse af taget på naboejendommen Vester Allé 22, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

6 3 For bygningen Vester Allé 24 giver lokalplanen mulighed for overbygning, således at bebyggelsen kan ombygges fra 4 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage. For Vester Allé 26 muliggør lokalplanen en forøgelse af etageantallet fra 3 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage, således at denne bygning får samme højde som nabobebyggelsen Vester Allé 24. Endvidere åbner lokalplanen mulighed for en mindre udvidelse af butiksarealet i området. I lokalplanen er bebyggelsens placering fastsat ved byggefelter med angivelse af maksimale etageantal og bygningshøjder. Endvidere er fastsat et byggefelt for parkeringskælder i karrégården. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende, der har til formål at sikre helhedskarakteren i området. Bestemmelserne gælder dels for nybyggeri og dels for ombygninger af eksisterende bebyggelser. Ud over nybyggerier og ombygning af ejendommene i Vester Allé påregnes størstedelen af den 8 etagers store bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 ombygget, hovedsageligt med henblik på anvendelse til boligformål samt udvidelse af butiksbebyggelsen i stueetagen. Ombygning omfatter blandt andet nye åbne glasfacader mod Vesterbro Torv som vist på illustrationstegningerne. Ved ombygning af eksisterende erhvervsbebyggelse til boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse påregnes, at der i området vil kunne etableres ca. 140 nye boliger beregnet ud fra en gennemsnitlig boligstørrelse på 80 m 2. På baggrund af overordnede krav om maksimale butiksstørrelser indeholder lokalplanen bestemmelser om, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og at ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2. Endvidere er fastsat bestemmelse om, at det samlede maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål i området ikke må overstige m 2. Det maksimale etageareal er blandt andet fastsat på baggrund af omfanget af det eksisterende detailhandelsareal i form af dagligvarebutikken Super Brugsen, der har et bruttoetageareal på i alt ca m 2, samt omfanget af øvrige stueetager, der er egnede til butiksformål. Det fastsatte maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål giver således mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende bruttoetageareal til detailhandelsformål. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en underjordisk parkeringskælder i karrégården. Der er udlagt primære opholdsarealer i karrégården, herunder på tag af parkeringskælder, for områdets beboere. Endvidere kan etableres opholdsarealer på altaner, tagterrasser og lignende. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

7 4 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vesterport og Vestergade. Vejadgang til parkeringskælderen i karrégården sker fra Vestergade, mens vejadgang til vareindlevering til områdets butiksbebyggelse sker fra Vesterport. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26. Illustrationsplanen og facadeillustrationerne på siderne 5, 7, 9, 11 og 13 viser eksempler på, hvorledes karrébebyggelsen kan komme til at se ud efter ombygning og nybyggeri. Foto af Vesterbro Torv med den 8-etagers bygning Vesterbro Torv 1-3. Foto af bebyggelser i 2 og 8 etager ved Vesterbro Torv set fra hjørnet ved Nørre Allé. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr

9 6 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

10 7 Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 7 etager Vejledende illustration af facade mod Vesterbro Torv Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

11 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

12 9 Ny hjørnebygning i 7 etager Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, med udnyttet tagetage Vejledende illustration af facade mod Vester Allé Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

13 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

14 11 Eksisterende bygning Ny hjørnebygning i 5 etager med tagterrasse Vejledende illustration af facade mod Vesterport Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

15 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

16 13 Vester Allé Vesterport Opholdsareal Kælderparkering Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Vejledende illustration af gårdfacade af randbebyggelsen mod Vesterbro Torv og illustrerende snit aa gennem gården m. kælderparkering. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

17 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

18 15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området kan anvendes til cityformål, udformning af ny bebyggelse og øvrige anlæg sker under hensyn til den omliggende bebyggelse, 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet, og omfatter jf. matrikelkortet nedenfor, følgende matrikelnumre: 495a, Århus Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 15. december 2006 udstykkes i området. Se fodnote 1. Matrikelkort mål 1: Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

19 16 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Stk. 2. Anvendelsen skal i stueetagen af randbebyggelsen, der vender mod Vesterbro Torv, være publikumsorienteret i form af butikker, restauranter, udstillingslokaler og lignende. Stk. 3. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål må ikke overstige m 2. For opførelse og indretning af butikker gælder endvidere, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m Udstykning Stk. 1. Udstykning inden for området må kun finde sted på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt udstykningsplan. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Vejadgang til lokalplanområdet, herunder til karréens gårdarealer og parkeringskælder, må kun ske fra Vesterport og Vestergade som vist på lokalplankortet. Fra Vestergade skal sikres adgang til parkering i karréens indre via en rampe til parkeringskælderen. Se fodnote 2. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26, jf. lokalplankortet. Se fodnote 3. Alle niveauspring (ramper, trapper m.m.) skal optages inden for lokalplanområdet. Stk. 4. I området skal etableres 80 parkeringspladser. 2 Kørerampen skal anlægges i overensstemmelse med gældende vejregler. 3 Øvrige ramper skal udformes, så gældende tilgængelighedskrav opfyldes, herunder med hældning på maksimal 1:20. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

20 17 Stk. 5. I lokalplanområdet skal sikres vendemulighed for renovationsvogne og varebiler i forbindelse med vareindlevering. 6. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Etagearealet inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². Se fodnote 4. Bygninger må kun opføres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper og elevatortårne og lignende, der må opføres uden for byggefelterne. Ny bebyggelse langs områdets veje skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelser, i princippet i vejskel svarende til byggefelternes afgrænsning mod de omgivende veje. Bygninger må ikke opføres med flere end de på lokalplankortet angivne etager for de enkelte byggefelter foruden eventuel kælder. Bygningshøjden må ikke overstige de maksimale højder, der er angivet for de enkelte byggefelter på lokalplankortet. Jf. endvidere 7 stk. 6 og stk. 9 nedenfor. For den på lokalplankortet angivne eksisterende bebyggelse, hvor der på lokalplankortet ikke er angivet maksimalt etageantal og maksimale bygningshøjder gælder, at den må bibeholdes i samme etageantal og højder som omfanget af den eksisterende bebyggelse. For den bevaringsværdige bygning beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22 gælder endvidere, at eksisterende valmtag skal bevares, idet der på det nordlige valmtag dog må indføjes sadeltag i forlængelse af tag på naboejendommen Vester Allé 24, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Stk. 7. Stk. 8. Ved ombygning af den eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 kan der, bortset fra stueetagen og 1. sal, tillades bygningsfremspring på 1,2 m ud over gadelinien af Vesterbro Torv. Der må ikke opføres skure og lignende småbygninger og opsættes affaldscontainer og lignende inden for det på lokalplankortet angivne opholdsareal. 4 Det angivne etageareal er i overensstemmelse med kommuneplanens maksimale etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

21 18 Stk. 9. I karréens indre må etableres underjordisk parkering/parkeringskælder. Bygningshøjden af parkeringsanlægget må ikke overstige gulvniveauet i stueetagen af bebyggelsen beliggende Vesterbro Torv Bebyggelsens udseende Stk. 1. Facader på nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé, ombyggede facader af ejendommene beliggende Vesterbro Torv 1-3, samt nye øvre ombyggede facader af ejendommene Vester Alle 24 og 26 må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombination heraf: Pudset hvide/lyse overflader Røde og mørke teglsten Glas, herunder farvet glas Stål og aluminium i hvide og mørke farver til vinduespartier Beton Facader på ny bebyggelse samt ombygninger skal i princippet udformes som vist på illustrationstegningerne på side 7, 9, 11 og 13. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Til facadebeklædning må ikke anvendes materialer, der kan give anledning til sundhedsmæssige risici. Butiksvinduer skal medvirke til at give en åben og oplevelsesrig facade og må derfor ikke være afblændede. Se fodnote 5. Ny bebyggelse og ombygning skal med hensyn til proportioner, tag og facadeudformning, materiale og farvevalg i øvrigt opføres på sådan en måde, at der efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning. Eksisterende og bevaringsværdige bygninger, jf. lokalplankortet, må i øvrigt ikke nedrives, ombygges eller på anden måde gives en ændret ydre fremtræden uden godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. Det gælder for udvendige bygningssider og tagflader, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbelægning, opsætning eller udskiftning af belysning, skilte, markiser, baldakiner eller reklamer samt maling eller beklædning af facader og lignende. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Mobiltelefoniantenner må kun opsættes med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. 5 Grundlaget for administration af 8 stk. 3 og stk. 7 er en vejledning om facader og skilte, udarbejdet af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Jf. endvidere Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der også er gældende for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

22 19 Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 7. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. Se fodnote 5 på forrige side. 9. Opholdsarealer Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der udlægges opholdarealer i karréens indre som vist på lokalplankortet. Opholdsarealerne må anlægges såvel på terræn som på tag af parkeringskælder. I området skal etableres opholdareal på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal, hvoraf minimum 17 % skal være støjbebeskyttede, jf. 10 stk. 2. Ved beregning af opholdsarealer må opholdsarealer på tag af parkeringskælder, på altaner, altangange og tagterrasser medregnes. Ubebyggede arealer skal med hensyn til udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i området. 10. Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende for vejtrafikstøj på mindst én af facaderne på støjfølsom erhvervsbebyggelse henholdsvis boligbebyggelse ikke overstiger 60 db(a) henholdsvis 55 db(a) på døgnbasis. Det skal endvidere sikres, herunder ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende bebyggelse, at det konstante indendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse, ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som påføres opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a). Jf. dog 9 stk. 2. Virksomhedsstøj Stk. 3. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomheder ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanes støjbestemmelser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

23 Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. 12. Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitut i medfør af planlovens 15, stk. 2 nr. 16: På matr. nr. 495a, Århus Bygrunde: Servitut om byggelinier m.v., WC, tagudhæng og vinduer samt kloakudløb mv., lyst den Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

24 21 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den Kommuneplan 2001, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område CY, der er cityområde. Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplangrænse Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

25 22 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, bortset fra kommuneplanens bestemmelser om maksimalt etageantal på 5 etager og krav om opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal. I forbindelse med en samlet byomdannelse og fornyelse af karrébebyggelsen er det ønsket at opføre nye hjørnebebyggelser i 6 til 7 etager ved hjørnerne af Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé til erstatning for de eksisterende 2 og 3 etagers hjørnebygninger. Endvidere ønskes bygningerne beliggende Vester Allé 24 og 26 ombygget og øget i højden til 5 etager med udnyttet tagetage, ligesom der ønskes en bedre udnyttelse af tagetagen i bygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, som i forvejen er i 5 etager med en mindre udnyttet tagetage. Opførelse af de pågældende nye hjørnebygninger og forøgelse af etageantal og dermed bygningshøjder på de nævnte ejendomme i Vester Allé har til formål at sikre en helhedskarakter i den samlede karrébebyggelse og især i forhold til Vesterbro Torv, hvor de to nye hjørnebygninger sammen med ny facade på den ombyggede 8 etagers bygning Vesterbro Torv 1-3 kan medvirke til at skabe en mere oplevelsesrig facade mod torvet. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser om, at der i det pågældende cityområde skal tilvejebringes opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal, idet der i lokalplanområdet alene kan etableres opholdsarealer på 20 % af boligbebyggelsens etageareal, heraf ca. 17 % støjbeskyttede opholdsarealer på gårdsiden, som følge af bebyggelsens karréform med sluttet randbebyggelse langs områdets veje og gårdrummets udstrækning. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige rammebestemmelser, herunder bebyggelsesprocenten for den pågældende karré. Ændringer af etageantal og opholdsarealkrav forudsætter, at kommuneplanen ændres for det pågældende område. Ændringen sker ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor ændringer er indarbejdet som supplerende bestemmelser til de hidtil gældende bestemmelser. Kommuneplantillægget er gengivet på side 28. Kommuneplanens Højhuspolitik Byrådet har vedtaget en højhuspolitik, der med baggrund i en række principper fastlægger et administrationsgrundlag for vurdering af, hvorvidt høje huse kan opføres og indpasses i et område. Politikken fastlægger endvidere generelle retningslinier for, hvad der forstås ved høje huse i byområder og i øvrige områder. For det centrale byområde, hvor lokalplanområdet er beliggende, angiver højhuspolitikken, at bebyggelse i mere end 6 etager vurderes som høje huse. Nærværende lokalplan åbner mulighed for opførelse af én ny hjørnebygning ved Vesterbro Torv/Vester Allé i mere end 6 etager. Bygningen må opføres i maksimalt Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

26 23 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage, mens øvrige nye bygninger i lokalplanområdet må opføres i maksimalt 6 etager eller derunder. Den pågældende nye 7 etagers hjørnebygning placeres som nabobebyggelse til en eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3, der har en væsentlig større bygningshøjde. Illustrationerne på siderne 7, 9, 11 og 13 viser et eksempel på bebyggelsernes størrelsesforhold i området samt den byarkitektoniske karakter af karrébebyggelsen efter ny- og ombygning, som lokalplanen åbner mulighed for. Det er på denne baggrund vurderet, at indpasningen af en ny 7 etagers hjørnebygning ikke er i modstrid med højhuspolitikken, da højden af den eksisterende nabobebyggelse og den øvrige højde af karrébebyggelsen, som bygningen indpasses i, sikrer en bedre helhedskarakter for karrébebyggelsen, herunder i forhold til omgivende karrébebyggelser. Ældre lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der er en temalokalplan om strøggadernes anvendelse og bygningernes ydre fremtræden og skiltning for centrale dele af Århus Midtby. Nærværende lokalplan er ikke i strid med lokalplan nr. 591, der fortsat er gældende. Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. I lokalplanområdet findes der tre bygninger, som er registreret som bevaringsværdige og som er omfattet af Kommuneplanes bevaringsbestemmelse. Det er bygningen beliggende Vesterport 3 og hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, der begge har en bevaringsværdi på 3. Den tredje bevaringsværdige bygning er bygning nr. 4 til ejendommen Vestergade 72. Bygningen, der strækker sig fra Vesterport og ind i gården bag randbebyggelsen til Vestergade 72, har en bevaringsværdi på 4. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bevaringsbestemmelser, idet alle de pågældende tre bygninger forudsættes bevaret. Anden fysisk planlægning Overordnede vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra eksisterende vejadgange fra Vesterport og Vestergade. Vejadgangen til karrégården og parkeringsanlægget i gården vil ske fra Vestergade, mens vareindleveringen til områdets butiksbebyggelse vil ske fra Vesterport. Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne, vareindlevering m.m. inden for lokalplanområdet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

27 24 Som et initiativ i Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan, vedtaget af Byrådet i 2005, indgår en trafikal omlægning af Vesterbro Torv. Omlægningen har til formål dels at medvirke til at reducere den gennemkørende trafik i Midtbyen, dels at forbedre forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter, samtidig med at den lokale tilgængelighed for individuel trafik opretholdes. Det er planen, at biltrafikken flyttes til torvets sydside, mens nordsiden reserveres til busser. Samtidigt ensrettes Hjortensgade for biler mod syd, og Langelandsgade ensrettes mod nord. Det er idéen, at den kollektive trafik i fremtiden skal samles på færre strækninger i Midtbyen, i såkaldte buskorridorer, som er strækninger, hvor der sikres særlig god fremkommelighed for busser. Vesterbro Torv er en del af en sådan buskorridor, som forløber fra Park Allé via Busgaden og Klosterport over Vesterbro Torv og videre til Ceres-krydset, og Vesterbro Torv vil blive et vigtigt stoppe- og omstigningssted for den kollektive trafik. Der skal, når planen realiseres, afvikles ca. 50 busser i timen i hver retning på nordsiden af Vesterbro Torv. På denne baggrund flyttes al biltrafikken til sydsiden af Vesterbro Torv. Lokalplanområdets trafikbetjening respekterer den trafikplanlægning for Vesterbro Torv, som fremgår af trafik- og handlingsplanen for Århus Midtby. Lokalplanen forventes ikke at generere en trafikmængde, der ikke kan afvikles på det eksisterende vejnet uden større gener. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. museumslovens 27. Servitutter Ejendommen i lokalplanområdet er omfattet af en ældre tilstandsservitut lyst den Servitutten er ikke længere aktuel og ophæves derfor ved lokalplanens ikrafttræden som anført i 13. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. På grundlag den nordiske beregningsmodel er det beregnet, at det ækvivalente støjniveau ved karréfacader mod henholdsvis Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport vil være henholdsvis ca. 68 db(a), 71 db(a), 58 db(a) og 62 db(a). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

28 25 For at sikre mulighed for opførelse af ny bebyggelse og omdannelse af eksisterende bebyggelse til boligformål er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse, således at udendørs støjniveau for støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse på mindst én facade ikke overstige 60 henholdsvis 55 db(a), og det indendørs støjniveau må ikke overstige 30 db(a). Ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse skal det ligeledes sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Endvidere skal det sikres, at de udendørs opholdsarealer, svarende til mindst 17 % af boligbebyggelsens etageareal, ikke påføres et støjniveau, der overstiger 55 db(a) på døgnbasis. I lokalplanen er opholdsarealerne, der er placeret inde i karrégården, omgivet af sluttet bebyggelse mod de omgivende veje, hvorved støjkravene til opholdsarealerne i karrégården kan overholdes. Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 5. december 2006 ikke registeret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening indenfor lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse er lokalplanområdet kollektiv trafikbetjent af Århus Sporveje med linierne 4, 7, 17 og 53 ved Vesterbro Torv, med linierne 15 og 16 ved Mølleparken, med linie 84 ved Vesterbrogade, og med linierne 3, 14, 18, 25, 52 og de regionale linier 111, 112, 113, 114, 116, 913X, 914X og 952X ved Thorvaldsensgade. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger i Samsøgades Skoles distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Vuggestue Ny Munkegade 13 Falstersgade 17 Mindegade 8 Nørre Boulevard 1A Graven 19 Thunøgade 35 Børnehave Ajstrup Strandvej 1 (udflytter) Thunøgade 22 Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

29 26 Klostergade 37 Integreret institution Knudriisgade 7B Østboulevarden 9 Knudriisgade 7 Langelandsgade 62 Sølystgade 30 Hjarnøgade 9 Falstersgade 35 Fritidshjem Langelandsgade 62 Thunøgade 11 SFO Ny Munkegade 17 Fritidsklub Nørre Alle 30 Teknisk forsyning Varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Elforsyning Området skal forsynes af NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Århus N. Vandforsyning Afløbsforhold Spildevand Regnvand Området skal forsynes fra Århus Kommune ved Vand og Spildevand. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Århus Kommune, ved Vand og Spildevand, Bautavej 1, 8210 Århus V. Spildevand skal afledes til eksisterende spildevandsledninger i Vesterbro Torv/Vester Allé, som afleder spildevandet til Marselisborg Renseanlæg. Området skal afvandes til regnvandsledning i Vesterbro Torv/Vester Allé. Såfremt der sker fortætning i forhold til de eksisterende forhold, skal regnvandet forsinkes i henhold til Vand og Spildevands gældende krav. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

30 27 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 12 bestemmer, at den i paragraffen nævnte servitut ophæves. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 806.

31 28 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2001 Som anført på side 22 ændres kommuneplanens rammebestemmelser for karréen beliggende i Cityområde CY til med hensyn til maksimalt etageantal og krav til opholdsarealer. Eftersom de nye rammebestemmelser alene gælder for den pågældende karré ændres rammebestemmelserne ved fastsættelse af supplerende bestemmelser, der alene gælder for den pågældende karré, mens områdegrænserne af kommuneplanens rammeområder er uændret. De nye rammebestemmelser for område CY er følgende: ANVENDELSE OG SPECIELLE BESTEMMELSER ETAGEANTAL BEBYGGELSENS OMFANG SUPPLERENDE BESTEMMELSER CY 6. Maks. bebyggelsesprocent er angivet karrévis på kort. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. Uden for karréerne kan der i forbindelse med torveforbedring eventuelt opføres ny bebyggelse på Vesterbro Torv. Bebyggelse i karréen mod Vesterbro Torv må opføres i 8 etager. Der skal udlægges opholdsarealer på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 806.

32 N Indkørsel for vareindlevering Vesterbro Torv Signaturforklaring Lokalplangrænse Byggefelt, maks. 7 etager og 24.3 m over terræn Byggefelt, maks. 6 etager og 21.9 m over terræn Vesterport Byggefelt, maks. 5 etager med tagterrasse og 19.1 m over terræn Byggefelt, maks. 5 etager m. udnyttet tagetage og 22,1 m over terræn Byggefelt, maks. 1 etage og 4.0 m over terræn Byggefelt p-anlæg, maks. højde som gulvniveau i stueetage af bebyggelsen Vesterbro Torv 1-3 Vester Allé Eksisterende bebyggelse Opholdsareal Bevaringsværdig bebyggelse Vejadgang Indkørsel til p-kælder Vestergade STADSARKITEKTENS KONTOR I ÅRHUS - BYPLANAFDELINGEN LOKALPLAN NR. 806 LOKALPLANKORT TEGN NR. MÅL 1:500 DATO 2. marts 2007 TEGN AF TÆKKER

33

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby

Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Den 25. maj 2010 Forslag til lokalplan nr. 886 Cityformål på godsbanearealet ved Skovgaardsgade, Århus Midtby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Maj 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 705 Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle KONGSBAK INFORMATIK Maj 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger m.v. ved Hasle

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD.

LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 ------ NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFD. LOKAL PLAN 10-028 OKTOBER 1990 I ------.. AALBORG TÆBY-OMRÅDE NØRREGADE - KVARTERET CENTEROMRÅDE ØST FOR MEDBORGERHUSET MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlagger, hvordan nye bygninger,

Læs mere