Århus Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 806 Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby Januar 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til City-formål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. Århus Midtby Indeholder tillæg nr. 106 til kommuneplan Langelandsgade Grønnegade Nørre Allé Vesterbrogade Vesterbro Torv Vestergade Vester Allé Thorvaldsensgade Åboulevarden Carl Blochs Gade Statistikområde/distrikt nr.: 0.40 Registreringskortblad nr.: Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri December 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører A/S Mejlgade 47, baghuset 1. sal, 8000 Århus C Tlf Illustrationerne er udført i samarbejde med tegnestuen Bjarne Frost, DesignOffice Mejlgade 50 BB, 8000 Aarhus C Tlf

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR Område til cityformål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 106 TIL KOMMUNEPLAN 2001 Tillæg nr. 106 til Kommuneplan LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 806.

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for karréen mellem Vesterbro Torv, Vesterport, Vestergade og Vester Allé. Lokalplanområdet, der er m² stort og privatejet, er beliggende i byzone i Cityområdet. Ved lokalplanens udarbejdelse anvendes bebyggelsen i lokalplanområdet til cityerhverv, herunder hovedsageligt til kontorformål, mens mindre dele af bebyggelsen anvendes til butiksformål, serviceerhverv og lignende. Bebyggelsen i lokalplanområdet har karrékarakter med sluttet bebyggelse langs områdets veje, bortset fra en åbning til karrégården i Vesterport. Den eksisterende bebyggelse varierer i højder fra 2 til 8 etager. Den omkringliggende bebyggelse mod syd, vest og øst er ligeledes karrébebyggelse med sluttet bebyggelse overvejende i 5 etager, mens Vesterbro Torv afgrænser lokalplanområdet mod nord. Planens baggrund, mål og hovedtræk Lokalplanen udlægger området til cityformål, der omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan opføres nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv/Vesterport og Vesterbro Torv/Vester Allé, forøgelse af etageantal og udnyttelse af tagetager i husene langs Vester Allé samt etablering af kælderparkering i karrégården. Endvidere giver lokalplanen mulighed for omdannelse af erhvervsbebyggelser til boligformål samt en mindre forøgelse af etagearealet til butiksformål. På hjørnet af Vesterbro Torv/Vester Allé, hvor der ved lokalplanens udarbejdelse findes en eksisterende bebyggelse i 2 etager og tagetage, giver planen mulighed for opførelse af ny hjørnebebyggelse i 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage. På hjørnet ved Vesterport og Vesterbro Torv, hvor der ved planens udarbejdelse ligger en bygning i 2 etager, samt i randen af karréåbningen ved Vesterport åbner planen mulighed for opførelse af en sluttet bebyggelse i maksimalt 6 etager inklusiv tagterrasse. For hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Alle 22 giver lokalplanen mulighed for udnyttelse af den eksisterende tagetage samt indføjelse af sadeltag på det eksisterende valmtag på Vestergade 74 i forlængelse af taget på naboejendommen Vester Allé 22, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

6 3 For bygningen Vester Allé 24 giver lokalplanen mulighed for overbygning, således at bebyggelsen kan ombygges fra 4 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage. For Vester Allé 26 muliggør lokalplanen en forøgelse af etageantallet fra 3 etager med udnyttet tagetage til 5 etager med udnyttet tagetage, således at denne bygning får samme højde som nabobebyggelsen Vester Allé 24. Endvidere åbner lokalplanen mulighed for en mindre udvidelse af butiksarealet i området. I lokalplanen er bebyggelsens placering fastsat ved byggefelter med angivelse af maksimale etageantal og bygningshøjder. Endvidere er fastsat et byggefelt for parkeringskælder i karrégården. Lokalplanen indeholder bestemmelser om bebyggelsens udseende, der har til formål at sikre helhedskarakteren i området. Bestemmelserne gælder dels for nybyggeri og dels for ombygninger af eksisterende bebyggelser. Ud over nybyggerier og ombygning af ejendommene i Vester Allé påregnes størstedelen af den 8 etagers store bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 ombygget, hovedsageligt med henblik på anvendelse til boligformål samt udvidelse af butiksbebyggelsen i stueetagen. Ombygning omfatter blandt andet nye åbne glasfacader mod Vesterbro Torv som vist på illustrationstegningerne. Ved ombygning af eksisterende erhvervsbebyggelse til boliger samt opførelse af ny boligbebyggelse påregnes, at der i området vil kunne etableres ca. 140 nye boliger beregnet ud fra en gennemsnitlig boligstørrelse på 80 m 2. På baggrund af overordnede krav om maksimale butiksstørrelser indeholder lokalplanen bestemmelser om, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og at ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2. Endvidere er fastsat bestemmelse om, at det samlede maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål i området ikke må overstige m 2. Det maksimale etageareal er blandt andet fastsat på baggrund af omfanget af det eksisterende detailhandelsareal i form af dagligvarebutikken Super Brugsen, der har et bruttoetageareal på i alt ca m 2, samt omfanget af øvrige stueetager, der er egnede til butiksformål. Det fastsatte maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål giver således mulighed for en mindre udvidelse af det eksisterende bruttoetageareal til detailhandelsformål. Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en underjordisk parkeringskælder i karrégården. Der er udlagt primære opholdsarealer i karrégården, herunder på tag af parkeringskælder, for områdets beboere. Endvidere kan etableres opholdsarealer på altaner, tagterrasser og lignende. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

7 4 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vesterport og Vestergade. Vejadgang til parkeringskælderen i karrégården sker fra Vestergade, mens vejadgang til vareindlevering til områdets butiksbebyggelse sker fra Vesterport. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26. Illustrationsplanen og facadeillustrationerne på siderne 5, 7, 9, 11 og 13 viser eksempler på, hvorledes karrébebyggelsen kan komme til at se ud efter ombygning og nybyggeri. Foto af Vesterbro Torv med den 8-etagers bygning Vesterbro Torv 1-3. Foto af bebyggelser i 2 og 8 etager ved Vesterbro Torv set fra hjørnet ved Nørre Allé. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr

9 6 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

10 7 Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 7 etager Vejledende illustration af facade mod Vesterbro Torv Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

11 8 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

12 9 Ny hjørnebygning i 7 etager Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, der ombygges til 5 etager m. udnyttet tagetage Eksisterende bygning, med udnyttet tagetage Vejledende illustration af facade mod Vester Allé Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

13 10 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

14 11 Eksisterende bygning Ny hjørnebygning i 5 etager med tagterrasse Vejledende illustration af facade mod Vesterport Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

15 12 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

16 13 Vester Allé Vesterport Opholdsareal Kælderparkering Eksisterende 8 etagers bygning, der ombygges Ny hjørnebygning i 5 etager m. tagterrasse Vejledende illustration af gårdfacade af randbebyggelsen mod Vesterbro Torv og illustrerende snit aa gennem gården m. kælderparkering. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

17 14 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 806.

18 15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at området kan anvendes til cityformål, udformning af ny bebyggelse og øvrige anlæg sker under hensyn til den omliggende bebyggelse, 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet bagerst i hæftet, og omfatter jf. matrikelkortet nedenfor, følgende matrikelnumre: 495a, Århus Bygrunde, samt alle parceller, der efter den 15. december 2006 udstykkes i området. Se fodnote 1. Matrikelkort mål 1: Lokalplangrænse 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

19 16 3. Anvendelse Stk. 1. Området er udlagt til cityformål. Cityformål omfatter butikker, kontorer, hoteller, restaurationer, caféer, biografer, udstillingslokaler og lignende samt offentlige funktioner og sådanne andre funktioner, der med fordel kan placeres i et center af regional betydning, samt boliger. Stk. 2. Anvendelsen skal i stueetagen af randbebyggelsen, der vender mod Vesterbro Torv, være publikumsorienteret i form af butikker, restauranter, udstillingslokaler og lignende. Stk. 3. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandelsformål må ikke overstige m 2. For opførelse og indretning af butikker gælder endvidere, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større bruttoetageareal end m 2, og ingen enkelt udvalgsvarebutik må have et større bruttoetageareal end m Udstykning Stk. 1. Udstykning inden for området må kun finde sted på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø, godkendt udstykningsplan. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Vejadgang til lokalplanområdet, herunder til karréens gårdarealer og parkeringskælder, må kun ske fra Vesterport og Vestergade som vist på lokalplankortet. Fra Vestergade skal sikres adgang til parkering i karréens indre via en rampe til parkeringskælderen. Se fodnote 2. Fra det på lokalplankortet angivne opholdsareal skal der via ramper og trapper sikres forbindelse til det eksisterende fortovsniveau ved vejadgangene fra Vesterport og Vestergade samt til fortovsniveau i Vester Allé via eksisterende portåbning i bygningen Vester Allé 26, jf. lokalplankortet. Se fodnote 3. Alle niveauspring (ramper, trapper m.m.) skal optages inden for lokalplanområdet. Stk. 4. I området skal etableres 80 parkeringspladser. 2 Kørerampen skal anlægges i overensstemmelse med gældende vejregler. 3 Øvrige ramper skal udformes, så gældende tilgængelighedskrav opfyldes, herunder med hældning på maksimal 1:20. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

20 17 Stk. 5. I lokalplanområdet skal sikres vendemulighed for renovationsvogne og varebiler i forbindelse med vareindlevering. 6. Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Etagearealet inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². Se fodnote 4. Bygninger må kun opføres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter, bortset fra mindre bygningsdele, såsom trapper og elevatortårne og lignende, der må opføres uden for byggefelterne. Ny bebyggelse langs områdets veje skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelser, i princippet i vejskel svarende til byggefelternes afgrænsning mod de omgivende veje. Bygninger må ikke opføres med flere end de på lokalplankortet angivne etager for de enkelte byggefelter foruden eventuel kælder. Bygningshøjden må ikke overstige de maksimale højder, der er angivet for de enkelte byggefelter på lokalplankortet. Jf. endvidere 7 stk. 6 og stk. 9 nedenfor. For den på lokalplankortet angivne eksisterende bebyggelse, hvor der på lokalplankortet ikke er angivet maksimalt etageantal og maksimale bygningshøjder gælder, at den må bibeholdes i samme etageantal og højder som omfanget af den eksisterende bebyggelse. For den bevaringsværdige bygning beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22 gælder endvidere, at eksisterende valmtag skal bevares, idet der på det nordlige valmtag dog må indføjes sadeltag i forlængelse af tag på naboejendommen Vester Allé 24, i princippet som vist på facadeillustrationen på side 9. Stk. 7. Stk. 8. Ved ombygning af den eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3 kan der, bortset fra stueetagen og 1. sal, tillades bygningsfremspring på 1,2 m ud over gadelinien af Vesterbro Torv. Der må ikke opføres skure og lignende småbygninger og opsættes affaldscontainer og lignende inden for det på lokalplankortet angivne opholdsareal. 4 Det angivne etageareal er i overensstemmelse med kommuneplanens maksimale etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

21 18 Stk. 9. I karréens indre må etableres underjordisk parkering/parkeringskælder. Bygningshøjden af parkeringsanlægget må ikke overstige gulvniveauet i stueetagen af bebyggelsen beliggende Vesterbro Torv Bebyggelsens udseende Stk. 1. Facader på nye hjørnebebyggelser ved Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé, ombyggede facader af ejendommene beliggende Vesterbro Torv 1-3, samt nye øvre ombyggede facader af ejendommene Vester Alle 24 og 26 må som hovedprincip kun opføres af følgende materialer og kombination heraf: Pudset hvide/lyse overflader Røde og mørke teglsten Glas, herunder farvet glas Stål og aluminium i hvide og mørke farver til vinduespartier Beton Facader på ny bebyggelse samt ombygninger skal i princippet udformes som vist på illustrationstegningerne på side 7, 9, 11 og 13. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Til facadebeklædning må ikke anvendes materialer, der kan give anledning til sundhedsmæssige risici. Butiksvinduer skal medvirke til at give en åben og oplevelsesrig facade og må derfor ikke være afblændede. Se fodnote 5. Ny bebyggelse og ombygning skal med hensyn til proportioner, tag og facadeudformning, materiale og farvevalg i øvrigt opføres på sådan en måde, at der efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning. Eksisterende og bevaringsværdige bygninger, jf. lokalplankortet, må i øvrigt ikke nedrives, ombygges eller på anden måde gives en ændret ydre fremtræden uden godkendelse fra Århus Kommune, Teknik og Miljø. Det gælder for udvendige bygningssider og tagflader, herunder ved udskiftning af vinduer eller tagbelægning, opsætning eller udskiftning af belysning, skilte, markiser, baldakiner eller reklamer samt maling eller beklædning af facader og lignende. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,00 m op over disses højeste punkt. Mobiltelefoniantenner må kun opsættes med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. 5 Grundlaget for administration af 8 stk. 3 og stk. 7 er en vejledning om facader og skilte, udarbejdet af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling. Jf. endvidere Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der også er gældende for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

22 19 Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører - tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 7. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, i hvert enkelt tilfælde. Se fodnote 5 på forrige side. 9. Opholdsarealer Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der udlægges opholdarealer i karréens indre som vist på lokalplankortet. Opholdsarealerne må anlægges såvel på terræn som på tag af parkeringskælder. I området skal etableres opholdareal på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal, hvoraf minimum 17 % skal være støjbebeskyttede, jf. 10 stk. 2. Ved beregning af opholdsarealer må opholdsarealer på tag af parkeringskælder, på altaner, altangange og tagterrasser medregnes. Ubebyggede arealer skal med hensyn til udformning, terrænregulering, befæstelse, beplantning, belysning og udstyr i øvrigt udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i området. 10. Støjforhold Vejtrafikstøj Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau hidrørende for vejtrafikstøj på mindst én af facaderne på støjfølsom erhvervsbebyggelse henholdsvis boligbebyggelse ikke overstiger 60 db(a) henholdsvis 55 db(a) på døgnbasis. Det skal endvidere sikres, herunder ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende bebyggelse, at det konstante indendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse, ikke overstiger 30 db(a) på døgnbasis. Stk. 2. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som påføres opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a). Jf. dog 9 stk. 2. Virksomhedsstøj Stk. 3. Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomheder ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanes støjbestemmelser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

23 Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. 12. Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitut i medfør af planlovens 15, stk. 2 nr. 16: På matr. nr. 495a, Århus Bygrunde: Servitut om byggelinier m.v., WC, tagudhæng og vinduer samt kloakudløb mv., lyst den Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 806.

24 21 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den Kommuneplan 2001, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes område CY, der er cityområde. Udsnit af kommuneplanens rammekort. Lokalplangrænse Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

25 22 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, bortset fra kommuneplanens bestemmelser om maksimalt etageantal på 5 etager og krav om opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal. I forbindelse med en samlet byomdannelse og fornyelse af karrébebyggelsen er det ønsket at opføre nye hjørnebebyggelser i 6 til 7 etager ved hjørnerne af Vesterbro Torv og Vesterport henholdsvis Vester Allé til erstatning for de eksisterende 2 og 3 etagers hjørnebygninger. Endvidere ønskes bygningerne beliggende Vester Allé 24 og 26 ombygget og øget i højden til 5 etager med udnyttet tagetage, ligesom der ønskes en bedre udnyttelse af tagetagen i bygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, som i forvejen er i 5 etager med en mindre udnyttet tagetage. Opførelse af de pågældende nye hjørnebygninger og forøgelse af etageantal og dermed bygningshøjder på de nævnte ejendomme i Vester Allé har til formål at sikre en helhedskarakter i den samlede karrébebyggelse og især i forhold til Vesterbro Torv, hvor de to nye hjørnebygninger sammen med ny facade på den ombyggede 8 etagers bygning Vesterbro Torv 1-3 kan medvirke til at skabe en mere oplevelsesrig facade mod torvet. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser om, at der i det pågældende cityområde skal tilvejebringes opholdsarealer på mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal, idet der i lokalplanområdet alene kan etableres opholdsarealer på 20 % af boligbebyggelsens etageareal, heraf ca. 17 % støjbeskyttede opholdsarealer på gårdsiden, som følge af bebyggelsens karréform med sluttet randbebyggelse langs områdets veje og gårdrummets udstrækning. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige rammebestemmelser, herunder bebyggelsesprocenten for den pågældende karré. Ændringer af etageantal og opholdsarealkrav forudsætter, at kommuneplanen ændres for det pågældende område. Ændringen sker ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor ændringer er indarbejdet som supplerende bestemmelser til de hidtil gældende bestemmelser. Kommuneplantillægget er gengivet på side 28. Kommuneplanens Højhuspolitik Byrådet har vedtaget en højhuspolitik, der med baggrund i en række principper fastlægger et administrationsgrundlag for vurdering af, hvorvidt høje huse kan opføres og indpasses i et område. Politikken fastlægger endvidere generelle retningslinier for, hvad der forstås ved høje huse i byområder og i øvrige områder. For det centrale byområde, hvor lokalplanområdet er beliggende, angiver højhuspolitikken, at bebyggelse i mere end 6 etager vurderes som høje huse. Nærværende lokalplan åbner mulighed for opførelse af én ny hjørnebygning ved Vesterbro Torv/Vester Allé i mere end 6 etager. Bygningen må opføres i maksimalt Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

26 23 7 etager inklusiv tilbagerykket tagetage, mens øvrige nye bygninger i lokalplanområdet må opføres i maksimalt 6 etager eller derunder. Den pågældende nye 7 etagers hjørnebygning placeres som nabobebyggelse til en eksisterende 8 etagers bygning beliggende Vesterbro Torv 1-3, der har en væsentlig større bygningshøjde. Illustrationerne på siderne 7, 9, 11 og 13 viser et eksempel på bebyggelsernes størrelsesforhold i området samt den byarkitektoniske karakter af karrébebyggelsen efter ny- og ombygning, som lokalplanen åbner mulighed for. Det er på denne baggrund vurderet, at indpasningen af en ny 7 etagers hjørnebygning ikke er i modstrid med højhuspolitikken, da højden af den eksisterende nabobebyggelse og den øvrige højde af karrébebyggelsen, som bygningen indpasses i, sikrer en bedre helhedskarakter for karrébebyggelsen, herunder i forhold til omgivende karrébebyggelser. Ældre lokalplan Lokalplanområdet er omfattet af Århus Kommunes lokalplan nr. 591, der er en temalokalplan om strøggadernes anvendelse og bygningernes ydre fremtræden og skiltning for centrale dele af Århus Midtby. Nærværende lokalplan er ikke i strid med lokalplan nr. 591, der fortsat er gældende. Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. I lokalplanområdet findes der tre bygninger, som er registreret som bevaringsværdige og som er omfattet af Kommuneplanes bevaringsbestemmelse. Det er bygningen beliggende Vesterport 3 og hjørnebygningen beliggende Vestergade 74/Vester Allé 22, der begge har en bevaringsværdi på 3. Den tredje bevaringsværdige bygning er bygning nr. 4 til ejendommen Vestergade 72. Bygningen, der strækker sig fra Vesterport og ind i gården bag randbebyggelsen til Vestergade 72, har en bevaringsværdi på 4. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens bevaringsbestemmelser, idet alle de pågældende tre bygninger forudsættes bevaret. Anden fysisk planlægning Overordnede vejforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra eksisterende vejadgange fra Vesterport og Vestergade. Vejadgangen til karrégården og parkeringsanlægget i gården vil ske fra Vestergade, mens vareindleveringen til områdets butiksbebyggelse vil ske fra Vesterport. Der skal sikres vendemulighed for renovationsvogne, vareindlevering m.m. inden for lokalplanområdet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

27 24 Som et initiativ i Trafikplan for Århus Midtby Handlingsplan, vedtaget af Byrådet i 2005, indgår en trafikal omlægning af Vesterbro Torv. Omlægningen har til formål dels at medvirke til at reducere den gennemkørende trafik i Midtbyen, dels at forbedre forholdene for den kollektive trafik og bløde trafikanter, samtidig med at den lokale tilgængelighed for individuel trafik opretholdes. Det er planen, at biltrafikken flyttes til torvets sydside, mens nordsiden reserveres til busser. Samtidigt ensrettes Hjortensgade for biler mod syd, og Langelandsgade ensrettes mod nord. Det er idéen, at den kollektive trafik i fremtiden skal samles på færre strækninger i Midtbyen, i såkaldte buskorridorer, som er strækninger, hvor der sikres særlig god fremkommelighed for busser. Vesterbro Torv er en del af en sådan buskorridor, som forløber fra Park Allé via Busgaden og Klosterport over Vesterbro Torv og videre til Ceres-krydset, og Vesterbro Torv vil blive et vigtigt stoppe- og omstigningssted for den kollektive trafik. Der skal, når planen realiseres, afvikles ca. 50 busser i timen i hver retning på nordsiden af Vesterbro Torv. På denne baggrund flyttes al biltrafikken til sydsiden af Vesterbro Torv. Lokalplanområdets trafikbetjening respekterer den trafikplanlægning for Vesterbro Torv, som fremgår af trafik- og handlingsplanen for Århus Midtby. Lokalplanen forventes ikke at generere en trafikmængde, der ikke kan afvikles på det eksisterende vejnet uden større gener. Arkæologiske forhold Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.), skal arbejdet standses og fundet anmeldes til museet, jf. museumslovens 27. Servitutter Ejendommen i lokalplanområdet er omfattet af en ældre tilstandsservitut lyst den Servitutten er ikke længere aktuel og ophæves derfor ved lokalplanens ikrafttræden som anført i 13. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er belastet af vejtrafikstøj fra Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport. På grundlag den nordiske beregningsmodel er det beregnet, at det ækvivalente støjniveau ved karréfacader mod henholdsvis Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport vil være henholdsvis ca. 68 db(a), 71 db(a), 58 db(a) og 62 db(a). Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

28 25 For at sikre mulighed for opførelse af ny bebyggelse og omdannelse af eksisterende bebyggelse til boligformål er de lempede støjbestemmelser taget i anvendelse, således at udendørs støjniveau for støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse på mindst én facade ikke overstige 60 henholdsvis 55 db(a), og det indendørs støjniveau må ikke overstige 30 db(a). Ved større samlede vinduesudskiftninger i eksisterende støjfølsom erhvervsbebyggelse og boligbebyggelse skal det ligeledes sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Endvidere skal det sikres, at de udendørs opholdsarealer, svarende til mindst 17 % af boligbebyggelsens etageareal, ikke påføres et støjniveau, der overstiger 55 db(a) på døgnbasis. I lokalplanen er opholdsarealerne, der er placeret inde i karrégården, omgivet af sluttet bebyggelse mod de omgivende veje, hvorved støjkravene til opholdsarealerne i karrégården kan overholdes. Forureningsforhold jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord, har pr. 5. december 2006 ikke registeret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening indenfor lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord og byggeaffald skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse er lokalplanområdet kollektiv trafikbetjent af Århus Sporveje med linierne 4, 7, 17 og 53 ved Vesterbro Torv, med linierne 15 og 16 ved Mølleparken, med linie 84 ved Vesterbrogade, og med linierne 3, 14, 18, 25, 52 og de regionale linier 111, 112, 113, 114, 116, 913X, 914X og 952X ved Thorvaldsensgade. Skoleforhold Lokalplanområdet ligger i Samsøgades Skoles distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Vuggestue Ny Munkegade 13 Falstersgade 17 Mindegade 8 Nørre Boulevard 1A Graven 19 Thunøgade 35 Børnehave Ajstrup Strandvej 1 (udflytter) Thunøgade 22 Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

29 26 Klostergade 37 Integreret institution Knudriisgade 7B Østboulevarden 9 Knudriisgade 7 Langelandsgade 62 Sølystgade 30 Hjarnøgade 9 Falstersgade 35 Fritidshjem Langelandsgade 62 Thunøgade 11 SFO Ny Munkegade 17 Fritidsklub Nørre Alle 30 Teknisk forsyning Varmeforsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Elforsyning Området skal forsynes af NRGi Net A/S, Dusager 22, 8200 Århus N. Vandforsyning Afløbsforhold Spildevand Regnvand Området skal forsynes fra Århus Kommune ved Vand og Spildevand. Kloakering skal ske i henhold til gældende betalingsvedtægter for Århus Kommune, ved Vand og Spildevand, Bautavej 1, 8210 Århus V. Spildevand skal afledes til eksisterende spildevandsledninger i Vesterbro Torv/Vester Allé, som afleder spildevandet til Marselisborg Renseanlæg. Området skal afvandes til regnvandsledning i Vesterbro Torv/Vester Allé. Såfremt der sker fortætning i forhold til de eksisterende forhold, skal regnvandet forsinkes i henhold til Vand og Spildevands gældende krav. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 806.

30 27 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 12 bestemmer, at den i paragraffen nævnte servitut ophæves. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 806.

31 28 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2001 Som anført på side 22 ændres kommuneplanens rammebestemmelser for karréen beliggende i Cityområde CY til med hensyn til maksimalt etageantal og krav til opholdsarealer. Eftersom de nye rammebestemmelser alene gælder for den pågældende karré ændres rammebestemmelserne ved fastsættelse af supplerende bestemmelser, der alene gælder for den pågældende karré, mens områdegrænserne af kommuneplanens rammeområder er uændret. De nye rammebestemmelser for område CY er følgende: ANVENDELSE OG SPECIELLE BESTEMMELSER ETAGEANTAL BEBYGGELSENS OMFANG SUPPLERENDE BESTEMMELSER CY 6. Maks. bebyggelsesprocent er angivet karrévis på kort. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. Uden for karréerne kan der i forbindelse med torveforbedring eventuelt opføres ny bebyggelse på Vesterbro Torv. Bebyggelse i karréen mod Vesterbro Torv må opføres i 8 etager. Der skal udlægges opholdsarealer på mindst 20 % af boligbebyggelsens etageareal. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 806.

32 N Indkørsel for vareindlevering Vesterbro Torv Signaturforklaring Lokalplangrænse Byggefelt, maks. 7 etager og 24.3 m over terræn Byggefelt, maks. 6 etager og 21.9 m over terræn Vesterport Byggefelt, maks. 5 etager med tagterrasse og 19.1 m over terræn Byggefelt, maks. 5 etager m. udnyttet tagetage og 22,1 m over terræn Byggefelt, maks. 1 etage og 4.0 m over terræn Byggefelt p-anlæg, maks. højde som gulvniveau i stueetage af bebyggelsen Vesterbro Torv 1-3 Vester Allé Eksisterende bebyggelse Opholdsareal Bevaringsværdig bebyggelse Vejadgang Indkørsel til p-kælder Vestergade STADSARKITEKTENS KONTOR I ÅRHUS - BYPLANAFDELINGEN LOKALPLAN NR. 806 LOKALPLANKORT TEGN NR. MÅL 1:500 DATO 2. marts 2007 TEGN AF TÆKKER

33

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn. August 1997 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 548 Erhvervsbebyggelse ved Europaplads og Toldbodgade ved Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK August 1997 3 Q!2 W. Y (3 (D 7 O0 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade

Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Lokalplan nr. 01-010-0011 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til Lp 01-010-0007 Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade Marts 2014 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere