Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen"

Transkript

1 Titel: Forsøgsordning med biodiesel Forfatters titel: Civilingeniør Navn: Niels Frees Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

2 Baggrund Den daværende Færdselsstyrelse, der nu er fusioneret med Trafikstyrelsen, fik i starten af 2007 bevilliget 60 mio. kr. til en forsøgsordning med anvendelse af biodiesel i køretøjer. De nærmere formål med forsøgsordningen var, at en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer skulle anvende en hvis mængde biodiesel. Yderligere skulle der ske en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt vedrørende forsyning med biodiesel. Vurdering af de anvendte biodieslers klimaegenskaber var ikke en del af opgaven, men væsentlige begrundelser for anvendelse af biobrændstoffer er reduktion af klimabelastningen i forhold til fossile brændstoffer samt hensyn til forsyningssikkerhed. Efter i 2007 at have udfærdiget en bekendtgørelse, der regulerer forsøgsordningen og indkaldelse af ansøgninger, blev der i foråret 2008 iværksat fire projekter: Forsøg med forsyning (B5Next) med 5 pct. biodiesel til den almindelige forbruger fra 75 tankstationer i Århus Kommune ved DAKA Biodiesel sammen med Region Midtjylland og EOF (energi- og olieforum). Forsøget omfatter også bybusser, der tanker hjemme. Forsøg med ren koldpresset rapsolie (KRO) i busser, lastbiler og varebiler ved Odense Kommune sammen med DTU og Teknologisk Institut. Forsøg med pct. blandinger af animalsk biodiesel (AFME) i busser, lastbiler og varebiler ved Teknologisk Institut Forsøg med pct. blandinger af vegetabilsk biodiesel (RME) i busser og lastbiler ved Niras Rådgivende Ingeniører. Forsøget med forsyning er afsluttet med udgangen af De øvrige projekter er afsluttet med udgangen af marts De tekniske rapporter for de enkelte projekter kan findes på Trafikstyrelsens, Center for Grøn Transports hjemmeside, med%20biodiesel.aspx Resumé Forsøgene har vist, at biodiesel fungerer som brændstof i dieselbiler ved iagttagelse af forskellige forholdsregler, og for koldpresset rapsolie er der visse forbehold jf. nedenstående. Forsøget med forsyning har arbejdet med opblanding og lagring af en 5 % blanding af animalsk biodiesel, der opfylder standarden EN590 for salg fra tankstationer. Udfordringerne har især været kuldestabilitet om vinteren, men også opfyldelse af standardens massefyldekrav. En anden udfordring har været at kontrollere biologisk vækst i biodieselblandingen. Endelig er der gjort erfaring med opbygning af den nødvendige infrastruktur, fx blandings- og lagertanke, herunder myndighedsgodkendelse. Erfaringerne er anvendt i Energistyrelsens udrulning af den tvungne iblanding af biodiesel, der implementeres fra Der har ikke været reklamationer fra bilejere under forsøget, hvilket Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

3 indikerer, at det har været fuldstændigt problemfrit at køre med blandingen, også i vinterperioden. Erfaringerne med % blandinger af animalsk biodiesel og % vegetabilsk biodiesel viser, at køretøjerne kører problemfrit, hvis man træffer enkelte forholdsregler omkring olieskift, evt. udskiftning af brændstofslanger mv. på nogle typer køretøjer samt vinterberedskab ved hård frost ved at gå ned i blandingsforhold afhængigt af frostgraderne for især den animalske biodiesel. Bilerne forurener som helhed ikke mere end med almindelig dieselolie, men forureningsmønsteret kan ændres noget (mere NOx, mindre CO og HC, partikeludslippets karakteristik kan ændres). Kørsel på koldpresset rapsolie kræver en mindre ombygning af køretøjets brændstoftilførsel, da rapsolien er mere tyktflydende end dieselolie. Bilerne må derfor enten køre på almindelig diesel indtil motoren er driftsvarm og herefter slå om på rapsolie, eller rapsolien må forvarmes. Der har været forskellige udfordringer med ombygningsudstyret og dets funktion. Ved et driftsmønster med megen tomgangskørsel skal motorolien skiftes hyppigt, hvis risiko for motorskader skal undgås. Forureningsmønsteret viser nogenlunde samme billede som for biodiesel. Forsøg med forsyning Forsøget med forsyning blev udført af et konsortium bestående af Daka Biodiesel (projektansvarlig), Region Midtjylland og Energi- og Olieforum, der repræsenterer den samlede danske oliebranche: A/S Dansk Shell, Kuwait petroleum A/S (Q8), OK a.m.b.a., Samtank A/S, Statoil A/S, Statoil Automat Danmark (Jet) og Uno-X Energi A/S. Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation i Agro Business Park varetog projektledelsen. Udlevering har fundet sted på samtlige 75 kommercielle tankstationer i Århus Kommune. Yderligere har Busselskabet Århus Sporveje og De Grønne Busser medvirket for at få erfaring fra distribution til flåder. Projektet har demonstreret, at biodiesel fremstillet af animalsk fedt (AFME, Animalsk Fedtsyre Metyl Ester) kan indgå som biokomponent i traditionel fossil diesel med henblik på salg på danske tankstationer. Derudover også til brug i private flåder uden negative konsekvenser for funktionalitet eller forbrug af brændstof for bilister eller flådeejere. Projektet har etableret og afprøvet en hensigtsmæssig logistik til distribution af en 5 % biodieselblanding, B5. Lagre på Århus Havn er opdateret i forhold til håndtering af biodiesel. I denne forbindelse er godkendelser fra offentlige myndigheder indhentet. Samtlige tankanlæg på kommercielle tankstationer og hos de udvalgte flåder er inden forsøget renset for smuds og vand for at minimere risikoen for mikrobiel vækst i tankanlæggene. Der er udviklet en metode til storskala iblanding af AFME. Dette sker ved en 2- trins blanding med etablering af en 50/50 % tank (B50) og efterfølgende opblanding til B5 på udleveringsrampen. Tillige anvendes opvarmning af den rene biodiesel. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

4 B5-produktet skal opfylde kravene i forhold til lovgivning og gældende brændstofstandarder på det danske og europæiske marked (EN 590). Forud for den praktiske distribution er produktets egenskaber derfor optimeret baseret på flere laboratorieforsøg. Herunder er der fastlagt specifikationer for den basisdiesel, som skulle anvendes og indkøbes til blanding med AFME, idet basisdieselen skulle leve op til krav mht. densitet og kuldeegenskaber.. Især kuldeegenskaberne har været en udfordring, dvs. temperatur for udskillelse af paraffiner (CP, Cloud Point og CFPP, Cold Filter Plugging Point), se figuren. Målet var at kunne benytte 5 % biodieselblandingen i hele testperioden, altså også om vinteren. I vinterperioden var import af norsk standard vinterkvalitet den mest hensigtsmæssige løsning mht. basisdiesel, men der er arbejdet med additiver, så en normal dansk vinterdiesel evt. lettere modificeret kan anvendes fremadrettet. EN590 tillader nu 7 % iblanding, og det er muligt, at dette kun kan opnås om vinteren ved iblanding af en andel af vegetabilsk biodiesel, fx RME, Rapsolie Metyl Ester, som der er udført en vellykket afprøvning af som supplement til forsøget med RME. Figur 1. Tydelig krystallisering i biodiesel udsat for ekstrem kulde (Foto: Kim Winther, TI) Biodiesel indebærer en risiko for mikrobiel vækst grundet lettere biologiske omsættelighed end for fossil diesel. Det er vigtigt med en god tankhygiejne, hvor man sikrer, at der ikke ophobes vand og sediment i tankene. Ved forsøgets afslutning er prøver udtaget til tjek af vandindhold i tankene samt en screening af omfanget af mikrobiel vækst. Der blev generelt fundet et lavt vandindhold og bakterieniveau i tankene. Generelt er det produkt, som er blevet distribueret gennem forsøgsperioden meget stabilt i forhold til oxidation i lager- og brændstofsystem. Dette understøttes af, at B5-produktet opfylder nye strengere krav til oxidationsstabilitet i EN590. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

5 Det grundige forarbejde har betydet en problemfri drift for selskaberne, bilister og busselskaber. Der er således ikke registreret én eneste fejl eller reklamation hos slutbrugerne, der har kunnet henføres til brændstoffet. En gennemgang af kørselsregnskabet hos Århus Sporveje og De Grønne Busser viser, at der ikke kan registreres nogen ændringer i hverken effekt eller brændstofforbrug som følge af iblandingen af 5 % biodiesel i fossil diesel. I håndteringen af det rene biobrændstof (B100) er der registreret tæthedsproblemer i en pumpepakning på to af de vogne, som har været anvendt til transport af ren biodiesel fra Daka Biodiesel til lagrene i Århus. Det er generelt kendt, at ren eller høj iblanding af biodiesel kan være aggressiv overfor slanger og pakningstyper, der ikke er resistente over for biodiesel. En brugerundersøgelse blev gennemført i løbet af projektet. Fx var det her en smule overraskende, at de som havde det største transportbehov var mest villige til at betale mere for et mindre miljøbelastende brændstof. Der har været ført en kommunikationskampagne, og der har således kun været et begrænset antal henvendelser på spørgsmål omkring produktet. Dog erfares det, at der ligger en opgave i fortsat at kommunikere ud omkring bilfabrikanternes brug af begrebet biodiesel. I denne sammenhæng menes der ifølge bilimportørerne, at brændstoffet skal opfylde EN590, altså max. indeholde 7 % biodiesel efter den opdaterede standard. Oliebranchen vurderer bl.a. på baggrund af dette projekt, at en komplet omstilling af branchen til håndtering af biodiesel, inkl. myndighedsgodkendelse, kan tage op til halvandet år. Erfaringerne er tilgået Energistyrelsen, der har myndigheden for implementering af den tvungne iblanding. Forsøg med koldpresset rapsolie og højere iblandinger af biodiesel Der blev udført tre forsøg med praktisk anvendelse af henholdsvis ren koldpresset rapsolie (KRO) samt højere blandinger af animalsk biodiesel (AFME) og vegetabilsk rapsoliebaseret biodiesel (RME). Anvendelsen er sket i afgrænsede flåder, fx busselskaber og vognmænd, og her er der ingen krav om opfyldelse af EN590 på nær enkelte krav til bl.a. massefylde og cetantal, der fremgår af brændstofbekendtgørelsen for blandinger op til 30 %. For KRO og ren biodiesel er der ingen regler, men der findes standarder for disse produkter, som blev forudsat opfyldt i forsøgene. Forsøget med KRO blev udført af et konsortium bestående af Odense Kommune (projektansvarlig), Egeskov Oliemølle, Teknologisk Institut og Institut for Mekanisk Teknologi på DTU. I forsøget medvirkede flåder af lastbiler, busser og varebiler fra Odense Renovation, Arriva, Bergholt Busser, Årstiderne og DHL. I alt 21 køretøjer medvirkede i afprøvningen. Koldpresset rapsolie (KRO) er blevet afprøvet, fordi der er en række fordele forbundet med produktionen af brændstoffet frem for biodiesel, hvor basisolie eller fedt ændres kemisk for at få diesellignende egenskaber. Ulempen er, at KRO har en betydeligt højere viskositet, hvilket kræver visse modifikationer af motorens brændstofsystem. Forsøget med AFME blev udført af Teknologisk Institut. I projektet deltog olieleverandørerne DAKA Biodiesel og Statoil samt flåder af lastbiler, busser og Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

6 varebiler fra Fynbus, Tidebus, Arla Foods og Forsyningen Esbjerg Kommune. Virksomhederne Stroco og DPF Service medvirkede ved forsøg med henholdsvis oliefyr og partikelfiltre. Alm. Brand Forsikring forsikrede forsøgsvis køretøjerne mod tekniske skader ved at køre på højere blandinger af biodiesel. I alt 158 køretøjer medvirkede i afprøvning af AFME-baseret B10, B15 og B30. Forsøget med RME blev udført af NIRAS A/S. Parterne BioFuel Express og Oliemæglerne varetog tankløsninger og olieforsyning. Der deltog flåder af busser og lastbiler fra Fjordbus, City-Trafik og Forsvaret. Dansk Tanktransport og Vikingbus medvirkede i dele af forsøgsperioden. I alt ca. 125 køretøjer medvirkede i afprøvning af RME-baseret B10, B15, B30 og B100. I alle forsøgene er der udført rullefeltsmålinger af ydelse og emissioner. Målingerne er udført af Teknologisk Institut med undtagelse af varebilerne i KRO forsøget, der er målt på DTU s rullefelt. I alle forsøgene er der desuden udført driftsforsøg, inspektion af motorer, oliepumper og oliefiltre, og der er foretaget analyser af motorernes smøreolie, idet biodiesel og KRO har en højere fordampningstemperatur end almindelig dieselolie, og derfor i højere grad kan opbygges i smøreolien. For TI er der yderligere forsøg med oliefyr til kabineopvarmning og med partikelfiltre. Ved forsøgene på rullefelt ville man forvente, at motorernes ydelse faldt ved drift på KRO og biodiesel, da disse brændstoffer har en lavere volumetrisk brændværdi end almindelig diesel. Dette blev delvist bekræftet, men ydelsen faldt ikke i det omfang det kunne forventes ud fra forskel i brændværdi. Årsagen er måske, at KRO og biodiesel har en hvis mængde oxygen i molekylekæderne, hvilket kan give en bedre forbrænding. Dette skulle så give højere NOx og lavere HC, CO og partikler. Dette blev til en hvis grad bekræftet, men resultatet var ikke entydigt i alle forsøg. NOx steg ikke markant i nogen af forsøgene, men generelt var der fald i HC og partikler i nogle tests var dette markant, se figur 2. Brændstofforbruget målt i kilometer per liter steg som følge af lavere volumetrisk brændværdi, hvorimod det specifikke brændstofforbrug (BSFC) målt i forhold til vægt var nogenlunde uændret. Biodiesel og KRO har en lidt højere massefylde end almindelig diesel. KRO i store køretøjer (busser) og mindre (varebiler) opførte sig forskelligt, idet KRO i de store køretøjer opførte sig nogenlunde som ovenfor beskrevet, hvorimod KRO i de mindre køretøjer gav det præcist modsatte resultat med mindre NOx og øget HC og partikler. Årsagen antages at være, at de indkøbte ombygningssæt er dårligt optimeret til de specifikke køretøjer. Resultatet skyldes derfor teknikken og ikke brændstoffet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

7 Figur 2. Procentvise ændringer i specifikke emissioner og ydelsestal opdelt på produkttyper i forhold til referencediesel ved drift på AFME. Driften på KRO har ikke været uproblematisk. De mest positive erfaringer er indhentet for de køretøjer, som har haft få brugere til et specifikt ombygget køretøj, og hvor der har været motivation til stede for at følge køretøjerne tættere end normalt mht. service og olieskift. For de store køretøjer har der været småfejl på rapsolie ombygningssystemerne, som har besværliggjort kørslen på rapsolie. Senere i forløbet opstod der alvorligere problemer med både elektronisk styring af systemerne og mekaniske fejl. En gennemgående fejl på busserne var bibeholdelsen af de originale brændstofslanger, som giver driftsstop i koldt vejr pga. for små dimensioner af brændstofslangerne. Årsagen er, at rapsolien har en høj viskositet, og brændstofpumpen kan derfor ikke suge tilstrækkelig mængder brændstof under kolde vejrforhold. På de mindre køretøjer har ombygning til kørsel på KRO generelt været besværlig, og der har været problemer med at opnå de korrekte tryk i brændstofsystemet. Der har været problemer for køretøjerne med at skifte til drift på rapsolie om vinteren pga. af ombygningssystemernes opbygning eller fejl. Smøreolieanalyserne viser en ophobning af rapsolie, som igen er bestemt af køretøjstype, driftsmønster og ikke mindst årstiden. For busserne har der dog ikke været motorhavarier, da smøreoliens tilstand blev fulgt tæt. Nogle køretøjer tilbagelagde km på motorolien, mens andre køretøjer har været forårsaget til at skifte indenfor km. For de mindre køretøjer var havari af turboladeren på to af de involverede køretøjer, og måling viste et højt (ca. 10 %) indhold af KRO i smøreolien. Kendetegnet for disse køretøjer er megen tomgangskørsel (kølebiler), og at der ikke har været disciplin hos vognmanden om at sende olie til analyse som aftalt eller skifte olie hyppigere. Drift på AFME og RME har været relativt uproblematisk. Teknisk kan iblandinger over 7 % kræve visse særlige foranstaltninger. Væsentligst skal man følge bilimportørens eller -fabrikkens forskrifter med hensyn til eventuel udskiftning af visse motordele, fx brændstofslanger og pakninger. De tekniske forudsætninger varierer blandt motorfabrikater og -typer, hvorfor det er væsentligt at indhente leverandørens specifikke forskrifter for biodiesel-drift. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

8 I forsøget med AFME er kuldeegenskaberne en udfordring, og der er, i lighed med forsyningsforsøget, arbejdet med at forbedre disse egenskaber ved hjælp af forskellige basisdieselolier og additiver. De fremstillede B10- og B15-blandinger var anvendelige som vinterdiesel med nattemperaturer ned til 15 C. B30 dannede synlige udfældninger ved temperaturer under 2 C og blev derfor ikke anvendt som vinterbrændstof. Dette er uproblematisk for RME. Blandinger af AFME og RME i forholdet 3:4 er testet i en 7 % iblanding i begyndelsen af 2010, altså under deciderede vinterforhold. Blandingen har ikke givet anledning til driftsproblemer, og er et bud på en blanding, der kan opfylde kuldekravene i den opdaterede EN590 standard, der tillader 7 % biodiesel. Der blev ikke konstateret unormalt øget nedbrydning af motorolier i lighed med KRO. Generelt anbefaler bilfabrikanterne olieskift dobbelt så hyppigt ved kørsel på biodiesel som på almindelig diesel. Dette blev fulgt, idet enkelte køretøjer dog kørte længere under hyppig kontrolmåling af motorolien. For bybusser, der har meget tomgangskørsel, er der grund til de hyppigere olieskift, hvorimod køretøjer der har et normalt driftsmønster egentlig godt kan køre med olieskift som for kørsel på almindelig dieselolie. Der var ingen problemer med fabriksmonteret eller eftermonteret emissionsudstyr (partikelfiltre m.m.) der kunne tilskrives anvendelsen af biodiesel. Brændstoffiltre blev tilstoppet i enkelte tilfælde. Forekomsten af polyethylen i filtrene kunne antyde et potentielt problem med plastictanke og slanger. Der er inden projektstart via ventiler gennemført motorundersøgelser af cylindervægges, indsprøjtningsdysers og stemplers tilstand. Der er ikke fundet nogen form for uregelmæssigheder ved drift på biodiesel og KRO ud over de nævnte turboladere for KRO varebiler. En Stroco kabinevarmer til busser blev med positivt resultat langtidstestet samt koldstartet ved 5 C på B30. O-ringe og lignende blev sendt til nærmere analyse. Her er konklusionen, at materialet er egnet til brug med B30. Konklusion Forsøget med forsyning konkluderer, at storskala opblanding, forsyning og drift med en 5 % AFME biodieselblanding er mulig hele året. AFME er i den henseende vanskeligere end RME grundet dårligere kuldeegenskaber (udfældning af paraffin). Forsøgene med anvendelse af højere iblandinger konkluderer, at drift på ren KRO, % AFME eller % RME er mulig med visse forholdsregler. KRO kræver ombygning af køretøjer og kræver hyppigere olieskift. Det er mindre egnet for et kørselsmønster med meget tomgang, og der kan være problemer med vinterdrift, da ombygningsanlægget kan være utilbøjeligt til at skifte fra diesel til rapsoliedrift. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

9 AFME og RME kan kræve udskiftning af pakninger og slanger, jf. køretøjsfabrikantens anvisninger, og fabrikanten vil som regel kræve hyppigere olieskift. AFME B10 og B15 kan anvendes sommer og vinter (ned til -15 grader), hvorimod AFME B30 ikke er vinteregnet. RME kan anvendes året rundt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Claus Suldrup Nielsen Anders Ivarsson Jesper Schramm Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset

Læs mere

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B30 109 stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard 29 05 2010 Projektnummer 1 360 590 Udført

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000

BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 BENZIN SYSTEMRENS HØJEFFEKTIV RENS TIL BRUG I WIC 4000 PLUS ELLER WIC 5000 Kan anvendes til alle benzin indsprøjtningssystemer. Renser og plejer indsprøjtningssystemet, eliminerer koldstartsproblemer,

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Aktiviteter med gas i transport - Forsøgsprojekter - Måleprogram - Gaspartnerskab - TINV-gasnetværk - Flere fyldestationer

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Ren Rapsolie som motorbrændstof teknologi til produktion- og anvendelse i motorer. Præsentation for Århus Maskinmesterskoles Seniorforening

Ren Rapsolie som motorbrændstof teknologi til produktion- og anvendelse i motorer. Præsentation for Århus Maskinmesterskoles Seniorforening Ren Rapsolie som motorbrændstof teknologi til produktion- og anvendelse i motorer Præsentation for Århus Maskinmesterskoles Seniorforening 7. marts 2008 af Niels Ansø www.dajolka.dk niels@dajolka.dk, 40148020

Læs mere

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo

Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Motorer Nye dieselmotorer og benzinmotorer med og uden turbo Valgmulighed mellem syv motorer ved lanceringen, alle Euro 5 certificerede Nye 2,0 l dieselmotorer ned lavt forbrug giver rækkevidde op til

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron

Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bypass filtrering af Motor-, Gear- og Hydraulik-olie - ned til 1 micron Bruges af det canadiske forsvar Fordelene er: Nemt af eftermonterer Renser olien ned til 1 micron Holder olien i min. ISO4406 14/11

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken!

Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken! Fremtidens biodiesel: Kom fedtaffald i tanken! Anders Theilgaard Madsen, Esben Taarning og Claus Hviid Christensen, Center for Bæredygtig og Grøn, sk Institut, DTU Mange tror måske, at det er svært for

Læs mere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere

Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere Komfort i særklasse Eberspächer Hydronic bilvarmere KOMFORT I SÆRKLASSE Høj-teknologi til fordel for dig, for din bil og for miljøet Uanset hvor godt bilerne er udstyret i dag: Der er altid noget der kan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 18 Status for miljø. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Joachim Reinhard Danchell 18 Status for miljø Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om status

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Planteolie til landbruget, transport og el- produktion

Planteolie til landbruget, transport og el- produktion 8. Fossil frie Thy konference, Nordisk Folkecenter, 15. maj 2014, side nr. 1 af 62 Planteolie til landbruget, transport og el- produktion af Niels Ansø Dajolka.dk 8. Fossil frie Thy konference Nordisk

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport

Gas til transport. v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Gas til transport v/per Darger, Specialkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Rammebetingelser?? Trafikstyrelsens og Energistyrelsens arbejde med gas: - Midler til 3-4 projekter fra en grøn transportpolitik

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj.

Ved effektforøgelser er der tre ting, som man skal være opmærksom på: Teknisk forsvarlighed, luftforurening og støj. Ændringer på biler For en del personer er det af stor interesse at ændre på bilen - "tune" på den. I den følgende artikel, som er lånt fra Alfa Romeo-klubbens klubblad, er der foretaget en opsummering

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010

Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Anders Nielsen & Co A/S Grøn transport Transportdage Ålborg august 2010 Agenda Kort om Anders Nielsen & Co A/S - ANCOTRANS Hvordan startede den grønne bølge? Fra strategi til handling Hvad ser vi af forhindringer?

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

ALTERNATIVE DRIVMIDLER TIL RENOVATIONSBILER ANALYSE AF DRIFT AF DAGRENOVATIONSBILER PÅ DIESEL, BIODIESEL, BIOETHANOL, BIOGAS OG EL

ALTERNATIVE DRIVMIDLER TIL RENOVATIONSBILER ANALYSE AF DRIFT AF DAGRENOVATIONSBILER PÅ DIESEL, BIODIESEL, BIOETHANOL, BIOGAS OG EL ALTERNATIVE DRIVMIDLER TIL RENOVATIONSBILER ANALYSE AF DRIFT AF DAGRENOVATIONSBILER PÅ DIESEL, BIODIESEL, BIOETHANOL, BIOGAS OG EL November 2012 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 KONKLUSSION

Læs mere

CASTROL OLIEUDDANNELSE

CASTROL OLIEUDDANNELSE CASTROL OLIEUDDANNELSE Niels Bjørn Hansen Sales Account Executive Tlf: 20900570 niels.hansen2@bp.com DAGSORDEN Hvorfor har køretøjet brug for smøremiddel? Basisolie Viskositet Tilsætningsstoffer/additiver

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 NYHED NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 VTi 82 Attraction KUN 129.990,- CITROËN C4 VTi 95 Attraction KUN 179.990,- CITROËN C1 FRA 79.990,- FINANSIERING FRA

Læs mere

Alcoa. Fælge, du kan stole på

Alcoa. Fælge, du kan stole på Alcoa Fælge, du kan stole på Alcoa, din partner siden 1948 Gennem 125 år har Alcoa vokset sig større og ændret format takket være vores innovationsarv og personalets engagement. Vi udtænkte et marked til

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S

Bent Larsen. Hyundai Bil Import A/S Bent Larsen Hyundai Bil Import A/S Road Map 2 1998-2000 2000-2004 2005-2008 2009-2011 Jan 2013 start of Mass Production Hyundai begins to develop FCEV technology 1 st generation FCEV s: SM Santa Fe 350

Læs mere

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport TEKNOLOGISK INSTITUT Elektrisk Transport Godkendelsesdokumentation d d k ti for bil ombygget til elbil Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport Tlf: 7220 1317 / kjn@teknologisk.dk k k Teknologisk

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Jordforurening fra olieudskilleranlæg

Jordforurening fra olieudskilleranlæg Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Slagelse Kommunes projekt Med det formål at kvalificere det almindelige miljøtilsyn fik

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren. Notat Dato: 13. august 2013 Dato: 13. august 2013 Initialer: vpahal Kopi til: Emne: Notat om mulighederne for at Viborg Kommune kan blive førende i anvendelse af gas(naturgas og biogas) i transportsektoren.

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Gas i transportsektoren

Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren Gas i transportsektoren - Energistyrelsens strategiske partnerskab - TINV gasnetværk - Pulje til energieffektive transportløsninger. - Nye fyldestationer og flere køretøjer. - Søfarten

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

!"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1

!#$% &'()'*+,+-./0!#$%& '()*+*,(-*+./+) ),*#01'+)1#)1,0+.2',1 !"#$% &'()'*+,+-./0!"#$%& '()*+*,("-*+./+) "),*#01"'+)1"#)1,0+.2',1 I'()'*+,+-.&'*2J. 0,)(GK/-.'+'2-,D'+%5+.&'*.=2:+%?/2= LM) I'()'*'./-.,+%?,2'2'.&,2>%/0D'*'2N.*'2.:+&'+*'2./-.>G;'2 =2:+%?/2=5*')%'2.=,).

Læs mere

BIOGAS-konference i DGI-byen

BIOGAS-konference i DGI-byen BIOGAS-konference i DGI-byen BUSSEN PÅ GAS Praktik og erfaringer Bud på muligheder for (bio)gas i offentlig bustrafik 16. April 2015 Naturgas - buskontrakter i Danmark Holstebro by Kommunen køber og opfører

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere