Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen"

Transkript

1 Titel: Forsøgsordning med biodiesel Forfatters titel: Civilingeniør Navn: Niels Frees Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

2 Baggrund Den daværende Færdselsstyrelse, der nu er fusioneret med Trafikstyrelsen, fik i starten af 2007 bevilliget 60 mio. kr. til en forsøgsordning med anvendelse af biodiesel i køretøjer. De nærmere formål med forsøgsordningen var, at en eller flere afgrænsede flåder af køretøjer skulle anvende en hvis mængde biodiesel. Yderligere skulle der ske en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved anvendelse af biodiesel i praksis samt vedrørende forsyning med biodiesel. Vurdering af de anvendte biodieslers klimaegenskaber var ikke en del af opgaven, men væsentlige begrundelser for anvendelse af biobrændstoffer er reduktion af klimabelastningen i forhold til fossile brændstoffer samt hensyn til forsyningssikkerhed. Efter i 2007 at have udfærdiget en bekendtgørelse, der regulerer forsøgsordningen og indkaldelse af ansøgninger, blev der i foråret 2008 iværksat fire projekter: Forsøg med forsyning (B5Next) med 5 pct. biodiesel til den almindelige forbruger fra 75 tankstationer i Århus Kommune ved DAKA Biodiesel sammen med Region Midtjylland og EOF (energi- og olieforum). Forsøget omfatter også bybusser, der tanker hjemme. Forsøg med ren koldpresset rapsolie (KRO) i busser, lastbiler og varebiler ved Odense Kommune sammen med DTU og Teknologisk Institut. Forsøg med pct. blandinger af animalsk biodiesel (AFME) i busser, lastbiler og varebiler ved Teknologisk Institut Forsøg med pct. blandinger af vegetabilsk biodiesel (RME) i busser og lastbiler ved Niras Rådgivende Ingeniører. Forsøget med forsyning er afsluttet med udgangen af De øvrige projekter er afsluttet med udgangen af marts De tekniske rapporter for de enkelte projekter kan findes på Trafikstyrelsens, Center for Grøn Transports hjemmeside, med%20biodiesel.aspx Resumé Forsøgene har vist, at biodiesel fungerer som brændstof i dieselbiler ved iagttagelse af forskellige forholdsregler, og for koldpresset rapsolie er der visse forbehold jf. nedenstående. Forsøget med forsyning har arbejdet med opblanding og lagring af en 5 % blanding af animalsk biodiesel, der opfylder standarden EN590 for salg fra tankstationer. Udfordringerne har især været kuldestabilitet om vinteren, men også opfyldelse af standardens massefyldekrav. En anden udfordring har været at kontrollere biologisk vækst i biodieselblandingen. Endelig er der gjort erfaring med opbygning af den nødvendige infrastruktur, fx blandings- og lagertanke, herunder myndighedsgodkendelse. Erfaringerne er anvendt i Energistyrelsens udrulning af den tvungne iblanding af biodiesel, der implementeres fra Der har ikke været reklamationer fra bilejere under forsøget, hvilket Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

3 indikerer, at det har været fuldstændigt problemfrit at køre med blandingen, også i vinterperioden. Erfaringerne med % blandinger af animalsk biodiesel og % vegetabilsk biodiesel viser, at køretøjerne kører problemfrit, hvis man træffer enkelte forholdsregler omkring olieskift, evt. udskiftning af brændstofslanger mv. på nogle typer køretøjer samt vinterberedskab ved hård frost ved at gå ned i blandingsforhold afhængigt af frostgraderne for især den animalske biodiesel. Bilerne forurener som helhed ikke mere end med almindelig dieselolie, men forureningsmønsteret kan ændres noget (mere NOx, mindre CO og HC, partikeludslippets karakteristik kan ændres). Kørsel på koldpresset rapsolie kræver en mindre ombygning af køretøjets brændstoftilførsel, da rapsolien er mere tyktflydende end dieselolie. Bilerne må derfor enten køre på almindelig diesel indtil motoren er driftsvarm og herefter slå om på rapsolie, eller rapsolien må forvarmes. Der har været forskellige udfordringer med ombygningsudstyret og dets funktion. Ved et driftsmønster med megen tomgangskørsel skal motorolien skiftes hyppigt, hvis risiko for motorskader skal undgås. Forureningsmønsteret viser nogenlunde samme billede som for biodiesel. Forsøg med forsyning Forsøget med forsyning blev udført af et konsortium bestående af Daka Biodiesel (projektansvarlig), Region Midtjylland og Energi- og Olieforum, der repræsenterer den samlede danske oliebranche: A/S Dansk Shell, Kuwait petroleum A/S (Q8), OK a.m.b.a., Samtank A/S, Statoil A/S, Statoil Automat Danmark (Jet) og Uno-X Energi A/S. Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation i Agro Business Park varetog projektledelsen. Udlevering har fundet sted på samtlige 75 kommercielle tankstationer i Århus Kommune. Yderligere har Busselskabet Århus Sporveje og De Grønne Busser medvirket for at få erfaring fra distribution til flåder. Projektet har demonstreret, at biodiesel fremstillet af animalsk fedt (AFME, Animalsk Fedtsyre Metyl Ester) kan indgå som biokomponent i traditionel fossil diesel med henblik på salg på danske tankstationer. Derudover også til brug i private flåder uden negative konsekvenser for funktionalitet eller forbrug af brændstof for bilister eller flådeejere. Projektet har etableret og afprøvet en hensigtsmæssig logistik til distribution af en 5 % biodieselblanding, B5. Lagre på Århus Havn er opdateret i forhold til håndtering af biodiesel. I denne forbindelse er godkendelser fra offentlige myndigheder indhentet. Samtlige tankanlæg på kommercielle tankstationer og hos de udvalgte flåder er inden forsøget renset for smuds og vand for at minimere risikoen for mikrobiel vækst i tankanlæggene. Der er udviklet en metode til storskala iblanding af AFME. Dette sker ved en 2- trins blanding med etablering af en 50/50 % tank (B50) og efterfølgende opblanding til B5 på udleveringsrampen. Tillige anvendes opvarmning af den rene biodiesel. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

4 B5-produktet skal opfylde kravene i forhold til lovgivning og gældende brændstofstandarder på det danske og europæiske marked (EN 590). Forud for den praktiske distribution er produktets egenskaber derfor optimeret baseret på flere laboratorieforsøg. Herunder er der fastlagt specifikationer for den basisdiesel, som skulle anvendes og indkøbes til blanding med AFME, idet basisdieselen skulle leve op til krav mht. densitet og kuldeegenskaber.. Især kuldeegenskaberne har været en udfordring, dvs. temperatur for udskillelse af paraffiner (CP, Cloud Point og CFPP, Cold Filter Plugging Point), se figuren. Målet var at kunne benytte 5 % biodieselblandingen i hele testperioden, altså også om vinteren. I vinterperioden var import af norsk standard vinterkvalitet den mest hensigtsmæssige løsning mht. basisdiesel, men der er arbejdet med additiver, så en normal dansk vinterdiesel evt. lettere modificeret kan anvendes fremadrettet. EN590 tillader nu 7 % iblanding, og det er muligt, at dette kun kan opnås om vinteren ved iblanding af en andel af vegetabilsk biodiesel, fx RME, Rapsolie Metyl Ester, som der er udført en vellykket afprøvning af som supplement til forsøget med RME. Figur 1. Tydelig krystallisering i biodiesel udsat for ekstrem kulde (Foto: Kim Winther, TI) Biodiesel indebærer en risiko for mikrobiel vækst grundet lettere biologiske omsættelighed end for fossil diesel. Det er vigtigt med en god tankhygiejne, hvor man sikrer, at der ikke ophobes vand og sediment i tankene. Ved forsøgets afslutning er prøver udtaget til tjek af vandindhold i tankene samt en screening af omfanget af mikrobiel vækst. Der blev generelt fundet et lavt vandindhold og bakterieniveau i tankene. Generelt er det produkt, som er blevet distribueret gennem forsøgsperioden meget stabilt i forhold til oxidation i lager- og brændstofsystem. Dette understøttes af, at B5-produktet opfylder nye strengere krav til oxidationsstabilitet i EN590. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

5 Det grundige forarbejde har betydet en problemfri drift for selskaberne, bilister og busselskaber. Der er således ikke registreret én eneste fejl eller reklamation hos slutbrugerne, der har kunnet henføres til brændstoffet. En gennemgang af kørselsregnskabet hos Århus Sporveje og De Grønne Busser viser, at der ikke kan registreres nogen ændringer i hverken effekt eller brændstofforbrug som følge af iblandingen af 5 % biodiesel i fossil diesel. I håndteringen af det rene biobrændstof (B100) er der registreret tæthedsproblemer i en pumpepakning på to af de vogne, som har været anvendt til transport af ren biodiesel fra Daka Biodiesel til lagrene i Århus. Det er generelt kendt, at ren eller høj iblanding af biodiesel kan være aggressiv overfor slanger og pakningstyper, der ikke er resistente over for biodiesel. En brugerundersøgelse blev gennemført i løbet af projektet. Fx var det her en smule overraskende, at de som havde det største transportbehov var mest villige til at betale mere for et mindre miljøbelastende brændstof. Der har været ført en kommunikationskampagne, og der har således kun været et begrænset antal henvendelser på spørgsmål omkring produktet. Dog erfares det, at der ligger en opgave i fortsat at kommunikere ud omkring bilfabrikanternes brug af begrebet biodiesel. I denne sammenhæng menes der ifølge bilimportørerne, at brændstoffet skal opfylde EN590, altså max. indeholde 7 % biodiesel efter den opdaterede standard. Oliebranchen vurderer bl.a. på baggrund af dette projekt, at en komplet omstilling af branchen til håndtering af biodiesel, inkl. myndighedsgodkendelse, kan tage op til halvandet år. Erfaringerne er tilgået Energistyrelsen, der har myndigheden for implementering af den tvungne iblanding. Forsøg med koldpresset rapsolie og højere iblandinger af biodiesel Der blev udført tre forsøg med praktisk anvendelse af henholdsvis ren koldpresset rapsolie (KRO) samt højere blandinger af animalsk biodiesel (AFME) og vegetabilsk rapsoliebaseret biodiesel (RME). Anvendelsen er sket i afgrænsede flåder, fx busselskaber og vognmænd, og her er der ingen krav om opfyldelse af EN590 på nær enkelte krav til bl.a. massefylde og cetantal, der fremgår af brændstofbekendtgørelsen for blandinger op til 30 %. For KRO og ren biodiesel er der ingen regler, men der findes standarder for disse produkter, som blev forudsat opfyldt i forsøgene. Forsøget med KRO blev udført af et konsortium bestående af Odense Kommune (projektansvarlig), Egeskov Oliemølle, Teknologisk Institut og Institut for Mekanisk Teknologi på DTU. I forsøget medvirkede flåder af lastbiler, busser og varebiler fra Odense Renovation, Arriva, Bergholt Busser, Årstiderne og DHL. I alt 21 køretøjer medvirkede i afprøvningen. Koldpresset rapsolie (KRO) er blevet afprøvet, fordi der er en række fordele forbundet med produktionen af brændstoffet frem for biodiesel, hvor basisolie eller fedt ændres kemisk for at få diesellignende egenskaber. Ulempen er, at KRO har en betydeligt højere viskositet, hvilket kræver visse modifikationer af motorens brændstofsystem. Forsøget med AFME blev udført af Teknologisk Institut. I projektet deltog olieleverandørerne DAKA Biodiesel og Statoil samt flåder af lastbiler, busser og Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

6 varebiler fra Fynbus, Tidebus, Arla Foods og Forsyningen Esbjerg Kommune. Virksomhederne Stroco og DPF Service medvirkede ved forsøg med henholdsvis oliefyr og partikelfiltre. Alm. Brand Forsikring forsikrede forsøgsvis køretøjerne mod tekniske skader ved at køre på højere blandinger af biodiesel. I alt 158 køretøjer medvirkede i afprøvning af AFME-baseret B10, B15 og B30. Forsøget med RME blev udført af NIRAS A/S. Parterne BioFuel Express og Oliemæglerne varetog tankløsninger og olieforsyning. Der deltog flåder af busser og lastbiler fra Fjordbus, City-Trafik og Forsvaret. Dansk Tanktransport og Vikingbus medvirkede i dele af forsøgsperioden. I alt ca. 125 køretøjer medvirkede i afprøvning af RME-baseret B10, B15, B30 og B100. I alle forsøgene er der udført rullefeltsmålinger af ydelse og emissioner. Målingerne er udført af Teknologisk Institut med undtagelse af varebilerne i KRO forsøget, der er målt på DTU s rullefelt. I alle forsøgene er der desuden udført driftsforsøg, inspektion af motorer, oliepumper og oliefiltre, og der er foretaget analyser af motorernes smøreolie, idet biodiesel og KRO har en højere fordampningstemperatur end almindelig dieselolie, og derfor i højere grad kan opbygges i smøreolien. For TI er der yderligere forsøg med oliefyr til kabineopvarmning og med partikelfiltre. Ved forsøgene på rullefelt ville man forvente, at motorernes ydelse faldt ved drift på KRO og biodiesel, da disse brændstoffer har en lavere volumetrisk brændværdi end almindelig diesel. Dette blev delvist bekræftet, men ydelsen faldt ikke i det omfang det kunne forventes ud fra forskel i brændværdi. Årsagen er måske, at KRO og biodiesel har en hvis mængde oxygen i molekylekæderne, hvilket kan give en bedre forbrænding. Dette skulle så give højere NOx og lavere HC, CO og partikler. Dette blev til en hvis grad bekræftet, men resultatet var ikke entydigt i alle forsøg. NOx steg ikke markant i nogen af forsøgene, men generelt var der fald i HC og partikler i nogle tests var dette markant, se figur 2. Brændstofforbruget målt i kilometer per liter steg som følge af lavere volumetrisk brændværdi, hvorimod det specifikke brændstofforbrug (BSFC) målt i forhold til vægt var nogenlunde uændret. Biodiesel og KRO har en lidt højere massefylde end almindelig diesel. KRO i store køretøjer (busser) og mindre (varebiler) opførte sig forskelligt, idet KRO i de store køretøjer opførte sig nogenlunde som ovenfor beskrevet, hvorimod KRO i de mindre køretøjer gav det præcist modsatte resultat med mindre NOx og øget HC og partikler. Årsagen antages at være, at de indkøbte ombygningssæt er dårligt optimeret til de specifikke køretøjer. Resultatet skyldes derfor teknikken og ikke brændstoffet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

7 Figur 2. Procentvise ændringer i specifikke emissioner og ydelsestal opdelt på produkttyper i forhold til referencediesel ved drift på AFME. Driften på KRO har ikke været uproblematisk. De mest positive erfaringer er indhentet for de køretøjer, som har haft få brugere til et specifikt ombygget køretøj, og hvor der har været motivation til stede for at følge køretøjerne tættere end normalt mht. service og olieskift. For de store køretøjer har der været småfejl på rapsolie ombygningssystemerne, som har besværliggjort kørslen på rapsolie. Senere i forløbet opstod der alvorligere problemer med både elektronisk styring af systemerne og mekaniske fejl. En gennemgående fejl på busserne var bibeholdelsen af de originale brændstofslanger, som giver driftsstop i koldt vejr pga. for små dimensioner af brændstofslangerne. Årsagen er, at rapsolien har en høj viskositet, og brændstofpumpen kan derfor ikke suge tilstrækkelig mængder brændstof under kolde vejrforhold. På de mindre køretøjer har ombygning til kørsel på KRO generelt været besværlig, og der har været problemer med at opnå de korrekte tryk i brændstofsystemet. Der har været problemer for køretøjerne med at skifte til drift på rapsolie om vinteren pga. af ombygningssystemernes opbygning eller fejl. Smøreolieanalyserne viser en ophobning af rapsolie, som igen er bestemt af køretøjstype, driftsmønster og ikke mindst årstiden. For busserne har der dog ikke været motorhavarier, da smøreoliens tilstand blev fulgt tæt. Nogle køretøjer tilbagelagde km på motorolien, mens andre køretøjer har været forårsaget til at skifte indenfor km. For de mindre køretøjer var havari af turboladeren på to af de involverede køretøjer, og måling viste et højt (ca. 10 %) indhold af KRO i smøreolien. Kendetegnet for disse køretøjer er megen tomgangskørsel (kølebiler), og at der ikke har været disciplin hos vognmanden om at sende olie til analyse som aftalt eller skifte olie hyppigere. Drift på AFME og RME har været relativt uproblematisk. Teknisk kan iblandinger over 7 % kræve visse særlige foranstaltninger. Væsentligst skal man følge bilimportørens eller -fabrikkens forskrifter med hensyn til eventuel udskiftning af visse motordele, fx brændstofslanger og pakninger. De tekniske forudsætninger varierer blandt motorfabrikater og -typer, hvorfor det er væsentligt at indhente leverandørens specifikke forskrifter for biodiesel-drift. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

8 I forsøget med AFME er kuldeegenskaberne en udfordring, og der er, i lighed med forsyningsforsøget, arbejdet med at forbedre disse egenskaber ved hjælp af forskellige basisdieselolier og additiver. De fremstillede B10- og B15-blandinger var anvendelige som vinterdiesel med nattemperaturer ned til 15 C. B30 dannede synlige udfældninger ved temperaturer under 2 C og blev derfor ikke anvendt som vinterbrændstof. Dette er uproblematisk for RME. Blandinger af AFME og RME i forholdet 3:4 er testet i en 7 % iblanding i begyndelsen af 2010, altså under deciderede vinterforhold. Blandingen har ikke givet anledning til driftsproblemer, og er et bud på en blanding, der kan opfylde kuldekravene i den opdaterede EN590 standard, der tillader 7 % biodiesel. Der blev ikke konstateret unormalt øget nedbrydning af motorolier i lighed med KRO. Generelt anbefaler bilfabrikanterne olieskift dobbelt så hyppigt ved kørsel på biodiesel som på almindelig diesel. Dette blev fulgt, idet enkelte køretøjer dog kørte længere under hyppig kontrolmåling af motorolien. For bybusser, der har meget tomgangskørsel, er der grund til de hyppigere olieskift, hvorimod køretøjer der har et normalt driftsmønster egentlig godt kan køre med olieskift som for kørsel på almindelig dieselolie. Der var ingen problemer med fabriksmonteret eller eftermonteret emissionsudstyr (partikelfiltre m.m.) der kunne tilskrives anvendelsen af biodiesel. Brændstoffiltre blev tilstoppet i enkelte tilfælde. Forekomsten af polyethylen i filtrene kunne antyde et potentielt problem med plastictanke og slanger. Der er inden projektstart via ventiler gennemført motorundersøgelser af cylindervægges, indsprøjtningsdysers og stemplers tilstand. Der er ikke fundet nogen form for uregelmæssigheder ved drift på biodiesel og KRO ud over de nævnte turboladere for KRO varebiler. En Stroco kabinevarmer til busser blev med positivt resultat langtidstestet samt koldstartet ved 5 C på B30. O-ringe og lignende blev sendt til nærmere analyse. Her er konklusionen, at materialet er egnet til brug med B30. Konklusion Forsøget med forsyning konkluderer, at storskala opblanding, forsyning og drift med en 5 % AFME biodieselblanding er mulig hele året. AFME er i den henseende vanskeligere end RME grundet dårligere kuldeegenskaber (udfældning af paraffin). Forsøgene med anvendelse af højere iblandinger konkluderer, at drift på ren KRO, % AFME eller % RME er mulig med visse forholdsregler. KRO kræver ombygning af køretøjer og kræver hyppigere olieskift. Det er mindre egnet for et kørselsmønster med meget tomgang, og der kan være problemer med vinterdrift, da ombygningsanlægget kan være utilbøjeligt til at skifte fra diesel til rapsoliedrift. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

9 AFME og RME kan kræve udskiftning af pakninger og slanger, jf. køretøjsfabrikantens anvisninger, og fabrikanten vil som regel kræve hyppigere olieskift. AFME B10 og B15 kan anvendes sommer og vinter (ned til -15 grader), hvorimod AFME B30 ikke er vinteregnet. RME kan anvendes året rundt. Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN

Forsøgsordning med biodiesel

Forsøgsordning med biodiesel Forsøgsordning med biodiesel Civilingeniør Niels Frees Center for Grøn Transport TØF årskonference 12-13. oktober Baggrund EU s biobrændselsdirektiv 2003/30/EF forpligtede medlemslandene til at opstille

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel aktiviteter i 2008

Forsøgsordning med biodiesel aktiviteter i 2008 Forsøgsordning med biodiesel aktiviteter i 2008 Færdselsstyrelsen administrerer danmarkshistoriens mest omfattende forsøg med biodiesel. Her er et vue over aktiviteterne i 2008. Forsøgsordningens forløb

Læs mere

Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590. Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next

Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590. Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next Forsyningsforsøg B5 biodiesel iht. EN 590 Kjær Andreasen, Daka Biodiesel Formand for styregruppen B5next Baggrund for projekt: Kosteffektiv CO2-reduktion med biobrændstoffer Biodiesel iblandet alm. diesel

Læs mere

Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder. Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk

Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder. Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk Forsyning med højere iblandinger i afgrænsede flåder Niels Bahnsen NIRAS A/S nba@niras.dk RME forsøget Teknologi Myndighedsforhold Forsøgets deltagere Forsøgets indhold Forsøgets resultater Perspektivering

Læs mere

FORSØG MED BIODIESEL. sammenfattende rapport

FORSØG MED BIODIESEL. sammenfattende rapport FORSØG MED BIODIESEL sammenfattende rapport Januar 2011 Trafikstyrelsen, Center for Grøn Transport Gl. Mønt 4 1117 København K Tlf.: 33 92 91 00 Mail: info@trafikstyrelsen.dk FORSØG MED BIODIESEL sammenfattende

Læs mere

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger

Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Forsøgsordning med biodiesel: Teknisk demonstration af RME-blandinger Trafikdage i Aalborg Tirsdag d. 25. august 2009 Niels Bahnsen, energichef nba@niras.dk Og Anne Gedved Christoffersen ach@niras.dk Disposition

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel -

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - For perioden 1. juni 2008 til 31. marts 2010. J. nr. 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region

Læs mere

Partikelfiltre til dieselkøretøjer

Partikelfiltre til dieselkøretøjer Partikelfiltre til dieselkøretøjer Baggrund Partikler fra køretøjer, specielt dieselkøretøjer, udgør det største trafikskabte miljøproblem i byerne. En af de mest lovende tekniske løsninger til reduktion

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel -

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - For perioden 1. juni 2008 til 31. marts 2010. J. nr. 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel -

Kontrakt. Vedrørende. Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - Kontrakt Vedrørende Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - For perioden 1. juni 2008 til 31. december 2009. J. nr. 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef EOF Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef Gastekniske dage 2011 1 Præsentation af EOF Energi- og olieforum (EOF) - Brancheforening for energi- og

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport

Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Krav til kombinationssystemer Opfølgning på klimaaftalen Kort overblik gas over til transport Niels-Anders Nielsen, Chefkonsulent Center for Biler og Grøn Transport Temadag: Emissionssystemer til tunge

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Værktøj til mere biobrændstof i offentlig transport. - Tillæg til storskalaprojekt med 2. generations biodiesel

Værktøj til mere biobrændstof i offentlig transport. - Tillæg til storskalaprojekt med 2. generations biodiesel Værktøj til mere biobrændstof i offentlig transport - Tillæg til storskalaprojekt med 2. generations biodiesel Værktøj til mere biobrændstof i offentlig transport - Afsluttende rapport Udarbejdet af: Louise

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer NIJL november 2006 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 12 o Gear- og akselolie... 15 o Hydraulikolie... 16 Dette hæfte indeholder råd og

Læs mere

Fremtidens alternative brændstoffer

Fremtidens alternative brændstoffer Fremtidens alternative brændstoffer Troels Dyhr Pedersen Konsulent ved Teknologisk Institut Center for Transport og Elektriske Systemer Kontakt: tdp@teknologisk.dk Introduktion til fremtidens brændstoffer

Læs mere

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE

DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE DPF INSTRUKTIONER OG CHECKLISTE VIGTIG INFORMATION! DIESEL PARTIKEL FILTRE - HVAD DU UBETINGET SKAL CHECKE VED UDSKIFTNING! ENGINEERED IN GERMANY W200_A5_Walker_DPF_Check_List_Cover_Color_DK_02.indd 1

Læs mere

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015

Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Gasbilens karakteristika Gas-konference 16. april 2015 Christian Hedegaard Gravesen Projektleder for Måleprogram for tunge CNG-køretøjer Teknologisk Institut Gasbilens karakteristika Ikke offentliggjorte

Læs mere

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer

Fejlfinding og problemløsning. Smøreolier og brændstoffer og problemløsning Smøreolier og brændstoffer 2011 Indhold Side o Benzin... 2 o Diesel... 6 o Motorolie... 11 o Gear- og akselolie.... 14 o Hydraulikolie... 15 Dette hæfte indeholder råd og vejledning til

Læs mere

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d.

Håndtering og risikovurdering af biooliespild. Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Håndtering og risikovurdering af biooliespild Andreas Houlberg Kristensen Civilingeniør, ph.d. Natur og Miljø Konference, Kolding, den 8. juni 2017 1 Ren planteolie Hvad er bioolie? eller Olieprodukt baseret

Læs mere

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212

Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm og 1212 Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1212 Offentligt Bilag 1 Teknisk notat vedr. TRU spm. 1163 og 1212 Beregning af hydrogenproduktion og virkning af elektrolyseanlæg fra H2O-go Generator

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere

November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK. Gode råd til busselskaber som vil være grønnere November 2011 VEJEN TIL EN GRØNNERE OLLEKTIV TRAFIK Gode råd til busselskaber som vil være grønnere 1 vejen til en grønnere kollektiv trafik 2 Indhold Spar på diesel og CO 2 -udslip 5 De rigtige dæk 6

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Claus Suldrup Nielsen Anders Ivarsson Jesper Schramm Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1

Purefi A/S. Reduktion af NOx ved hjælp af diesel. Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Purefi A/S Reduktion af NOx ved hjælp af diesel Purefi A/S, Rugmarken 37, 3520, Farum, Denmark - www.purefi.dk 1 Om Purefi Purefi A/S blev etableret i februar 2003. Purefi har udelukkende fokus på emissionsreducerende

Læs mere

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel.

Ikrafttrædelse for de forskellige Euro-normer samt planlagte revisioner fremgår af nedenstående tabel. Europæiske udstødningsnormer for motorkøretøjer Civilingeniør Dorte Kubel, Miljøstyrelsen 1 Status for Euro-normer Euro-normer betegner de totalharmoniserede udstødningsnormer for motorer, der gælder i

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B30 109 stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard 29 05 2010 Projektnummer 1 360 590 Udført

Læs mere

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer)

BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) PROFFESSIONEL RENS BARDAHL PROFF CLEANER (Rensemaskine til indsprøjtnings systemer) BARDAHL PROF CLEANER er designet til effektivt at rense indsprøjtningssystemet i motorer på benzinog dieselbiler, samt

Læs mere

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø

Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia. Jakob Villien, Projektleder - Miljø Trafikbestillerkonference, 13. juni 2014 Miljøarbejdet i Movia Jakob Villien, Projektleder - Miljø jsv@moviatrafik.dk 1 Dagsorden Miljø og Trafikplan 2013 Arbejdet med miljø i Movia Teknologier/virkemidler

Læs mere

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017

Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide. Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Biogas til tung transport - her er hvad kommunerne skal vide Gastekniske dage Knud Boesgaard, FREMSYN, 24. maj 2017 Interessefællesskabet for biogas til transport Udredningsarbejde om muligheder og barrierer

Læs mere

Agenda. Hvorfor bruge additiver? 2. Benzin 4. Diesel 8. Smøreolie 16

Agenda. Hvorfor bruge additiver? 2. Benzin 4. Diesel 8. Smøreolie 16 Agenda Hvorfor bruge additiver? 2 Benzin 4 Diesel 8 Smøreolie 16 1 Hvorfor bruge additiver? Tekniske årsager Forbedre brændstofkvalitet Forbedre køretøjets effektivitet Reducere vedligeholdelses omkostninger

Læs mere

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer

Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Diesel-, gas- eller el-drift Rådgivning baseret på test og analysearbejde samt opsamlede erfaringer Trafikbestillerkonference, 22. maj 2017 Teknologisk Institut Christian Hedegaard Gravesen Centeret Transport

Læs mere

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN

Fra Allan Larsen, Anders Vedsted Nørrelund og Allan Larsen 15. maj 2012 AVN NOTAT Til Projektleder Tanja Ballhorn Provstgaard Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 23 København S Vedr. Effekter af Citylogistikservice i København Fra

Læs mere

MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Serviceinformation

MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Serviceinformation MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft Serviceinformation Dato 24.06.2010 Redigeret af SASIC Nummer: Tillæg 1, 180911c Biodiesel FAME Supplement til drift af køretøjer med OBD2 med FAME For køretøjer med

Læs mere

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Miljøtilsyn af HT-busser

Miljøtilsyn af HT-busser Miljøtilsyn af HT-busser Civilingeniør Bodil Sonne Andreasen, Hovedstadsområdets Trafikselskab Baggrund: Siden 1997 har der i HT været arbejdet på at udvikle et miljøtilsyn på busser i drift. HT har en

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder

Biogas til tunge køretøjer. Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Biogas til tunge køretøjer Aalborg Trafikdage 2015 Christian Ege, sekretariatsleder Støttede projekter Trafikstyrelsen har støttet: Projekt i Københavns kommune: 4 skraldebiler og en tankstation Det Økologiske

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Stiga Oliesortiment. Original olie

Stiga Oliesortiment. Original olie Stiga Oliesortiment STIGAs originale olier er udviklet, så de sikrer pålidelighed, effektivitet og lang levetid for dine havemaskiner. Alle originale olier leverer en perfekt ydelse, også under skrappe

Læs mere

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf

Titel: Partikelfiltre til biler. Forfatters titel: Diplomingeniør. Navn: Peter Jessen Lundorf Titel: Partikelfiltre til biler Forfatters titel: Diplomingeniør Navn: Peter Jessen Lundorf Ansættelsessted: Center for Grøn Transport - Trafikstyrelsen Trafikdage på Aalborg Universitet 2010 ISSN 1603-9696

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob

Læs mere

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4

Indhold. Side 2 af 11. Sammenfatning Baggrund Risici Mønsterdybde Lufttryk Vinterdæk om foråret... 4 Resultat af dækrazzia maj 2012 Side 2 af 11 Indhold Sammenfatning..................................... 3 Baggrund......................................... 4 Risici.................................... 4

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

City Gods i København

City Gods i København City Gods i København Indlæg af Søren B. Jensen, Projektleder. Vej & Park, Københavns Kommune. Trafikdage på Aalborg Universitet. August 2000. City Gods i København er helt anderledes end de senere omtalte

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København

Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Transportplan for Miljø- og Forsyningsforvaltningen i København Baggrund Miljø- og Forsyningsforvaltningen er med ca.. ansatte en af de større virksomheder i København. Forvaltningen har i forbindelse

Læs mere

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012

Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær. Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Gasbilen Chef for Forretningsudvikling Jørn Windahl Ladekjær Gastekniske Dage d. 15. maj 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. Resultat 2011:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde

Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Rådgivning /anbefalinger baseret på test og analysearbejde Temamøde, Søborg 6. juni 2016 Teknologisk Institut / TINV (Transportens Innovationsnetværk) Christian Hedegaard Gravesen Teknologisk Institut

Læs mere

LÆrervejledning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

LÆrervejledning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union LÆrervejledning I Viborg Kommune kan alle borgere fra 1. februar til 1. juli 2014 hente en fedtespand på den lokale genbrugsplads, indsamle deres fedt i spanden og aflevere det igen til genbrug. Så bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Partikelfiltre til biler

Partikelfiltre til biler Partikelfiltre til biler Trafikdage 23. 24. august 2010 i Ålborg Peter Jessen Lundorf Ingeniør Center for Grøn Transport Bilteknisk afdeling Trafikstyrelsen Overblik Emissioner fra dieselmotorer Partikler

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer

Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer Anbefalinger til miljøbevidste indkøb af køretøjer v/ Kathrine Fjendbo Jørgensen 10.10.2012 Center for Grøn Transport Videns- og kompetencecenter Reduktion af vejtransportens CO2-udledning Synergi mellem

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Biodiesel Forsøgsordning PRAKTISK FORSØG MED RME I TUNGE KØRETØJER

Biodiesel Forsøgsordning PRAKTISK FORSØG MED RME I TUNGE KØRETØJER Trafikstyrelsen Biodiesel Forsøgsordning PRAKTISK FORSØG MED RME I TUNGE KØRETØJER Forsøgsrapport Juni 2010 Trafikstyrelsen Biodiesel Forsøgsordning PRAKTISK FORSØG MED RME I TUNGE KØRETØJER Forsøgsrapport

Læs mere

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan

Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Tim Gustav Weibel, TetraPlan Er det muligt og samfundsøkonomisk rentabelt at reducere partikelemissionen fra diesel varebiler og taxier? Forfattere: Johan Nielsen, TetraPlan Tim Gustav Weibel, TetraPlan Der har i længere tid været

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2016 Brintbiler og tankstationer i Danmark Ny brint tankstation i Esbjerg ved OK service station Åbnet juni 2016 Side 1 Brintbiler på markedet i Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler

Læs mere

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens

Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens Baggrundsnotat E: Fremskrivning af transportsektorens energiforbrug Indledning Transport, der står for ca. 1/3 af det endelige energiforbrug, består næsten udelukkende af fossile brændsler og ligger samtidig

Læs mere

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune

Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES. Jan Øhlenschlæger. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Archimedes projektet i Aalborg CIVITAS ACHIMEDES Jan Øhlenschlæger Kollektiv Trafik Aalborg Kommune Sidste projekt i en lang række af EUprojekter: Hvad er ARCHIMEDES? Kort om de 20 delprojekter i Aalborg

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

ADDITIVES. Add power to your car. www.crcind.com

ADDITIVES. Add power to your car. www.crcind.com ADDITIVES Add power to your car www.crcind.com 1 2 Krævende kvalitet og gennemprøvet præstation! CRC Industries er en verdensomspændende leverandør af kemikalier til industri-, bil- og elektronikbranchen.

Læs mere

Green Ship of the Future

Green Ship of the Future Green Ship of the Future Green Ship of the Future Åbent samarbejde. Initieret af virksomheder der har samarbejdet i årtier. Projekt har været undervejs i mere end halvandet år. DCMT og Søfartsstyrelsen

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren?

Hvad er effekten for luftkvaliteten af brug af biobrændstoffer i vejtransportsektoren? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere