Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2"

Transkript

1 Katalog over politiske mål og indsatser - udviklingsstrategien del 2

2 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte politik. Vi har valgt en styreform, som bedst mulig sikrer, at den samlede kommunalbestyrelse har et fælles ejerskab til de vigtigste mål og udviklingsaktiviteter inden for alle fagområder. Et væsentlig del af det fælles ejerskab er dette katalog, der sammenfatter de vigtigste politiske mål. I overskriftsform indeholder kataloget også de understøttende indsatser, der føres ud i livet gennem de aftaler, der indgås mellem Direktionen og alle afdelinger/institutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. I kataloget kan du også se hvilke politiske indsatser, der understøtter de 8 strategiske indsatsområder, som Kommunalbestyrelsen har særlig fokus på de kommende 2 år. De 8 strategiske indsatsområder kan du læse mere om i Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi I kataloget kan du også læse om de øvrige mål som administrationen og kommunens institutioner har fokus på i Faaborg-Midtfyn Kommune er en ny kommune og kataloget vil derfor i år fremstå som ufærdigt, fordi der nogle steder mangler indhold. Vi har valgt at lade det fremstå som ufærdigt, da dokumentet således viser hvor vi gerne skal ende. Hertil kommer, at de enkelte udvalg kan inspirere hinanden i den måde og omfang, de politiske mål udformes. I år tager vi således det første skridt på vejen med at videreudvikle vores målformulering og formidlingen heraf. God læselyst! Borgmester Bo Andersen Økonomiudvalg Socialudvalg Børne- og undervisningsudvalg Kultur- og fritidsudvalg Teknik- og miljøudvalg Sundhedsudvalg Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg

3 side 3 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg

4 side 4 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Overordnede målsætninger De overordnede målsætninger for økonomiudvalget er, at: Tværgående perspektiv: - udviklingsstrategiens visioner er den hammel, som alle trækker på i fællesskab - sikre grundlaget for kommunalbestyrelsens arbejde med udviklingsstrategien - sikre koordinering og balance mellem høje mål på forskellige fagområder - fastholde det langsigtede perspektiv på prioriteringerne i organisationen Kommunens udvikling: - bosætning, erhvervsudvikling, turisme og udviklingen af by- og landsbysamfund ses i en fælles sammenhæng - formulere et klart og sammenhængende plangrundlag, som udgangspunkt for udviklingen af de nævnte områder - have klare mål for samarbejdet med aktørerne på erhvervs- og turismeområderne således at disse områder ses i nær sammenhæng med kommunens øvrige indsatsområder Politiske mål og økonomiske prioriteringer: - der hvert år er skabt et ikke ubetydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering - stå i spidsen for markante initiativer til effektivisering og prioriteringer - forestå en aktiv og konkret økonomistyring - sikre tæt sammenhæng mellem de konkrete økonomiske prioriteringer og de formulerede mål Organisationen: - at videreudvikle organisations- og styringsmodellen for koncernen - formulere klare mål for digitalisering og evaluering - fungere som et tydeligt med- og modspil til direktionen - tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kompetencer - kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads Udsyn: - Kommunen har udsyn og kompetencer til at begå sig både nationalt og internationalt - Internationale relationer etableres til gensidig inspiration og udvikling - udvikle internationale samarbejder og venskaber, som kan inspirere til eller understøtte en bedre opgaveløsning - udvikle relationer som kan understøtte kommunes erhvervs- og turismeindsats - sikre det bedst mulige grundlag for vækst og udvikling ved at indgå partnerskaber/alliancer med byer og regioner indenfor EU Understøtter flg. strategisk indsatsområde Sikre at udviklingsstrategien kobles tæt sammen med budgetproceduren Realisere og koordinere projekter, som er vedtaget i forbindelse med vedtagelse af Udviklinsstrategi 2008

5 side 5 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Fysisk planlægning og udvikling Den fysiske planlægning skal understøtte og konkretisere kommunes udviklingsstrategi samt de konkrete politikker, der vedtages for forskellige områder af kommunens/samfundets virke. Den fysiske planlægning skal således understøtte visioner, indsatser og mål med fokus på det, der har fysiske konsekvenser i form af byggeri, anlæg og forvaltningen af naturressourcerne i landskabet. Herunder skal planlægningen tage højde for, at der i dag sker forandringer i livsstile og at forskellige livsstile har forskellige behov og ønsker. Den fysiske planlægning skal være helhedsorienteret og være af høj kvalitet, herunder: - sikre at fysiske anlæg og aktiviteter/projekter placeres og sammensættes bedst muligt i kommunen så funktioner understøtter hinanden optimalt (eksempelvis byroller) - foretage en balanceret afvejning af konflikter mellem de forskellige interesser i udnyttelsen af naturressourcerne - være proaktiv og ikke udelukkende reaktiv - tilstræbe klare linier og udtryk både i helheder og i planer for delområder samt kvalitet i de enkelte byggerier. - bidrage til at fastholde el. udvikle en egen karakter/særpræg for kvarterer/områder. - understøtte nytænkning af eksperimenterende og/eller miljørigtig byggeri og i indretning af byrummet - sikre bedst mulig tilgængelighed til fysiske anlæg Kommuneplanlægning Kommuneplanen skal være det centrale værktøj for gennemførelse af ovenstående mål for den fysiske planlægning. I kommuneplanen skal der bl.a. på sigt indarbejdes udviklingsplaner for de enkelte større bysamfund (fremtidens bymønsterbyer). Udviklingsplanerne skal være helhedsplaner, som giver inspiration til en ønsket udvikling og være grundlag for lokalplanlægning og administration af ansøgninger om byggeri og andre ændringer i området, herunder skabe en sammenhængende planlægning for de bynære landskaber. Det vil dog ikke være realistisk at få udarbejdet udviklingsplaner for samtlige bymøsterbyer i kommunen. Kommuneplanen skal inddrage afvejninger mellem jordbrugets udviklingsmuligheder og andre interesser omkring bosætning mv. med henblik på at minimere konflikter på dette felt og kommuneplanen skal desuden danne grundlag for administration af sagsbehandling ud over lokalplanlægningen. Eksempelvis skal den danne baggrund for landzone tilladelser m.v. Lokalplanlægning Lokalplanerne skal detaljere kommuneplanens rammer og samtidig indbygge administrationsgrundlag for byggesagsbehandlingen. Lokalplanen skal redegøre for intentioner og valg af denne planlægning. Det er et mål at lokalplanlægningen er præget af enkelthed, dvs. planerne er let forståelige, ikke mere detaljeret end nødvendigt. De skal fastholde en vedtagen kvalitet i byggeri m.v., men samtidig rumme en så høj grad af fleksibilitet som muligt overfor investorønsker/borgerønsker.

6 side 6 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Fysisk planlægning og udvikling Udarbejdelse af planer Udarbejdelse af planer skal ske i dialog med borgerne gennem en offensiv inddragelse. Et aktivt borgerengagement i planlægningen er en væsentlig forudsætning for succesfuld planlægning og trivsel i de områder der planlægges for. Der skal derfor arbejdes med nye former for borgerinvolvering. Men da borgerinvolvering er ressourcekrævende processer, hvor succes forudsætter kræfter til at følge op mv. er det derfor vigtigt at ambitionsniveau afpasses ressourcerne. Målsætningen for udarbejdelse af lokalplaner er, at en væsentlig del af planerne udarbejdes på kommunens initiativ ud fra ønske om at fastlægge udviklingsstrategien i områderne og resten er lokalplaner som opstår efter henvendelse fra investorer. Kommunen skal skabe attraktive betingelser for investorer indenfor byggeri og anlæg. Der bør forefindes klare mål for servicering af investorer m.v. herunder f.eks. mål for sagsbehandlingstider i lokalplanlægningen for investorprojekter. Dette forudsættes opstillet af Teknik og Miljøudvalget. Administration af planer Planernes bestemmelser søges i videst mulig udstrækning fastholdt. Der gives vejledning og eventuel anvisning af alternative løsninger indenfor bestemmelserne i planen. Ved behandling af dispensationsansøgninger gives høj grad af delegation til administrationen på baggrund af principielle beslutninger i de politiske udvalg. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Der skal i første halvår af 2008 redegøres for hvorledes kommunens politikker skaber grundlag for udvikling i lokalområderne og landdistrikterne (landdistrikspolitik) Udviklingsstrategien fokusområder i fht. arbejdet med Kommuneplan 2009 skal prioriteres En række lokalsamfund arbejder i 2008 med udviklingsplaner for deres områder. Der skal være fokus på, at disse i relevant omfang indgår i kommuneplanarbejdet Der skal fortsat i 2008 løbende ske en prioritering af lokalplanarbejdet, som også levner plads til løbende at planlægge for relevante projekter, som måtte opstå. Prioriteringen skal både gælde planer for nybyggeri/anlæg samt bevarende lokalplaner Der skal arbejdes videre med optimering af hele processen omkring erhvervelse af jord, planlægning, byggemodning og salg af jord

7 side 7 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Organisationsudvikling og administrativ styring Tendenserne i kommunestyrets udvikling er, at der bør lægges vægt på en central politisk styring, hvor det politiske niveau fokuserer på det politiske lederskab og på at formulere klare politiske mål. Dette skal sammenholdes med en administrativ organisering, som samtidig giver institutions- og driftsledere et stort decentralt råderum i forhold til at indfri disse politiske mål. Derfor har kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune valgt at kombinere en decentral aftalestyringsmodel på det administrative niveau med en politisk styreform, som netop lægger større vægt på politisk lederskab gennem udstrakt dialog med borger- og brugergrupper og efterfølgende formulering af klare målsætninger og forpligtende succeskriterier for den ønskede politik. Det er økonomiudvalgets opgave via formulering af mål på områderne at følge: - Tilrettelæggelsen af det politiske målformuleringsarbejde på tværs af udvalg og kommunalbestyrelse - Den generelle tilrettelæggelse af den administrative styring som skal udmønte de politisk formulerede målsætninger - Den politiske involvering i resultatvurdering og evaluering af den konkrete indsats Der er endnu ikke formuleret nærmere målsætninger på dette område. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Evaluering af den politiske og den administrative organisation ultimo 2008

8 side 8 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Økonomisk politik og styring Den økonomiske politik skal sikre Faaborg-Midtfyn Kommune som en bæredygtig og økonomisk velfunderet kommune. Økonomisk driftssikkerhed - skal sikre, at der gennemføres en løbende kontrol af forbruget på drifts- og anlægsbudgettet således, at der sikres budgetoverholdelse. Kontrollen føres såvel decentralt, af den enkelte aftaleholder, som centralt, af økonomistaben. Viser kontrollen, at der er risiko for budgetafvigelse, skal der reageres herpå, således at de økonomiske forudsætninger for budgettet sikres overholdt. - skal sikre, at økonomiudvalget hver måned får en oversigt over den overordnede økonomi med angivelse af, hvorledes nøgletal for budgettet udvikler sig og forklaring på væsentlige afvigelser. - skal sikre, at økonomiudvalget hvert kvartal får en budgetopfølgning på aftaleholderniveau samt en vurdering af, hvorledes budgettet samlet overholdes. De konkrete rammer for økonomistyring er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet og i spilleregler for dialogbaseret aftalestyring, samt supplerende administrative notater fra Økonomistaben. Økonomisk driftsoptimering skal sikre, at der hvert år fremskaffes et økonomisk råderum til politisk prioritering i budgetlægningsprocessen. Direktionen udarbejder hvert år oplæg til tværgående effektiviseringer/besparelser og skal sikre at den enkelte aftaleholder, f.eks. via den årlige aftale inddrages i at udarbejde forslag til effektiviseringer/ besparelse indenfor eget aftaleområde (eksempelvis som en procentandel af eget driftsbudget). Den økonomisk driftsoptimering skal understøttes af politikker angående servicestrategi, udbudspolitik og indkøbspolitik, ligesom politikker vedr. evaluering og bench-marking anvendes til dokumentation heraf. Den administrative driftsoptimering skal ske i overensstemmelse med Økonomiudvalgets udmeldinger til fagudvalg i forhold til prioriteringer og justering af serviceniveau, således at der er en sammenhæng mellem de økonomiske rammer og de udmeldte målsætninger. Følgende konkrete økonomiske målsætninger skal være pejlemærker der angiver retningen for de øvrige økonomiske målsætninger. - Størrelsen af ultimo/gennemsnitskassebeholdning i budgetår og overslagsår, Ultimobeholdning fastlægges til kr. pr. indbygger i 2007 niveau, mens gennemsnitsbeholdningen fastlægges til 125 mio. kr. - Den samlede gældsudvikling fastlægges til 275 mio. kr. som et maksimalt beløb i budgetperioden. - Niveau for anlægsudgifter fastlægges til netto 55 mio. kr. i 2008 niveau. Herudover er det et mål, at der altid er tilstrækkelig med industrijord og byggemodnet jord til boligudstykning, der finansieres via en jordkøbspulje. Jordkøbspuljen skal over år hvile i sig selv, og er ikke en del af anlægsrammen på 55 mio. kr. - Beskatningsniveau (grundværdier og indkomstskatter) De økonomiske målsætninger ønskes udbygget således, at der opsættes mål for forholdet mellem servicedriftsudgifterne og skatteindtægterne.

9 side 9 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Økonomisk politik og styring Understøtter flg. strategiske indsatsområder Der skal foretages en gennemgang af de vanskeligt styrbare områder Fokus på økonomistyring via indførelse af skærpet incitamentsstruktur i fht. overholdelse af aftaleholdernes samlede økonomiske rammer Sikre sæt kobling mellem budgetlægning/økonomistyring og målsætninger og resultater indenfor dialogbaseret aftalestyring Implementering af et samlet ledelsesinformationssystem med fokus på styring af både strategisk vigtige områder og områder som traditionelt er vanskeligt styrbare Der udarbejdes en procesbeskrivelse for udmøntning af økonomisk driftsoptimering Der udarbejdes en strategi for kommunens formue- og gældspleje (finansiel strategi). Opgaven er beskrevet i udbuds materialet angående hovedpengeinstitut opgave + formue- og gældspleje, og forventes således udformet i et samarbejde mellem Økonomistaben og Sparekassen Faaborg

10 side 10 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Digitalisering og IT Kommunerne er i stigende grad blevet borgernes indgang til det offentlige. Digitale redskaber er vejen til at gøre dette møde mere fleksibelt og informativt. Kommunen skal udvikle tilgængeligheden og anvendelsen af digitale medier som internet, bredbånd, og fibernet. Herved får borgere, erhvervsliv og kommune optimale muligheder for at fremme vækst og kvalitet i dagligdag, produktion og serviceydelser. Økonomiudvalget lægger vægt på, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være en af landets førende digitale kommuner. Kommunen skal være forberedt på fremtidens krav til online tilgængelighed, hvorfor kommunen i videst muligt omfang vil understøtte udbygningen af borgernes og virksomhedernes adgang til internet, bredbånd/fibernet m.m. Kommunen skal udvikle digitale services til borgerne. I udviklingen heraf skal der være fokus på demokrati, åbenhed og selvbetjeningsløsninger, så kommunen inden for relevante område er tilgængelig 24 timer i døgnet. Der skal igangsættes en række projekter med digitalisering som omdrejningspunkt. Her skal der fokuseres på børn og unge. For at fastholde medarbejder og rekruttere nye skal der arbejdes med fleksibilitet og it-kompetencer. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Den digitale og borgervenlige kommuneplan Digitale serviceydelser Udviklingspulje til digitale projekter i institutioner

11 side 11 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Personale Økonomiudvalgets foreløbige drøftelser af personaleområdet peger på, at ud over et særligt fokus på medarbejdernes trivsels og sygefravær skal der lægges vægt på at Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder målrettet med følgende forhold: - Kompetenceudvikling - Lederudvikling - Rekruttering/fastholdelse/seniorpolitik Den nærmere målformulering vil finde sted senere, og ventes at blive understøttet af 3-partsaftalens og kvalitetsreformens udmøntning i overenskomstaftalerne Understøtter flg. strategiske indsatsområder Udmøntning/implementering af 2,5 mio. pulje til sundhedsfremmende aktiviteter fra 1. januar 2008 Udarbejdelse af en handlingsorienteret fastholdelsespolitik

12 side 12 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Erhvervsservice og -udvikling Målsætninger endnu ikke formuleret. j.fr. første indsats for området. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Det igangsatte arbejde med en erhvervsstrategi skal afsluttes og der skal følges op herpå i dialog og samarbejde med erhvervsråd og andre relevante aktører Der skal igangsættes udformning af en turiststrategi for kommunen Der skal fokus på fremtidig branding og markedsføring af kommunen Fokus på optimal servicering af investorer og virksomheder m.v. der står med ønsker om udvikling af projekter, som kan fremme en positiv udvikling i kommunen

13 side 13 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Internationale relationer Målsætninger endnu ikke formuleret. j.fr. første indsats for området. Understøtter flg. strategiske indsatsområder I begyndelse af 2008 skal en strategi for internationalt rettede aktiviteter vedtages i kommunalbestyrelsen

14 side 14 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Borgerservice Målsætninger endnu ikke formuleret. Understøtter flg. strategisk indsatsområde

15 side 15 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Faglige indsatser: Aftalen for Borgerservice Bilag 2 a tilfredshedsundersøgelse Bilag 2 b telefonbetjening Bilag 2 c lean Bilag 2 d implementering Bilag 2 e opkvalificering af personale Aftalen for EPO (Evaluering, Projekter og Organisation) Bilag 2a - politisk styreform og politisk målformulering Bilag 2b - lean Bilag 2c - konkurrenceudsættelse Bilag 2d - oplevet kvalitet for brugerne Bilag 2e - fælles projektkultur Bilag 2f - dokumentation og evaluering Aftalen for Fællessekretariatet Bilag 2a - esdh Bilag 2b - åben og proaktiv Bilag 2c - kommunikation Bilag 2d - branding Aftalen for HR Bilag 2a - ledelsesudvikling Bilag 2b - den gode hr-service Bilag 2c - trivselsundersøgelse Bilag 2d - driftsoptimering Bilag 2e - lean Bilag 2f - apv-styringssystem Aftalen for IT Bilag 2a - helpsdesk Bilag 2b - sikkerhedspolitik, herunder it-sikkerhed Bilag 2c - ikt-strategi Bilag 2d - understøtte processer og initiativer til at effektivisere og udnytte it-systemer og digitalisering endnu bedre. Bilag 2e - understøtte initiativer i lokalområderne til etablering af bedre itinfrastruktur, herunder fiber opkobling. Aftalen for Økonomi Bilag 2 a - økonomistyringskoncept Bilag 2 b - styrkelse af teamets konsulentrolle og kontrollant rolle Aftalen for Fællesindkøb Fyn Bilag 2a - udbud Bilag 2b - e-handel Bilag 2c - markedsføring og kommunikation

16 side 16 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Aftalen for Borgerservice Der er ingen indsatser i 2008 Aftalen for EPO (Evaluering, Projekter og Organisation) Der er ingen indsatser i 2008 Aftalen for Fællessekretariatet Bilag 3a - it- sikkerhed Bilag 3b - kundefokus Aftalen for HR Bilag 3 arbejdsmiljø Aftalen for IT Bilag 3a - trådløs opkobling Bilag 3b - groupwise Bilag 3c - lean projekter i it-staben, bl.a. brugeroprettelse og indkøb. Aftalen for Økonomi Bilag 3a - vanskelige styrbare områder Bilag 3b - lean projekter Aftalen for Fællesindkøb Fyn Bilag 3a - lean

17 side 17 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Økonomiudvalg Koncernens indsatsområder: Indsatsområde Medarbejdersundhed - nedbringe sygefravær Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Koordinerende enhed HR EPO

18 side 18 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg

19 side 19 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Fagsekretariet Pleje og Omsorg I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet, at de forebyggende hjemmebesøg skal flyttes fra Fagsekretariatet Sundhed og Forebyggelse til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Dette betyder, at de forebyggende hjemmebesøg skal integreres i visitatorenheden i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Fagsekretariatet Forebyggelse og Sundhed og Fagsekretariatet Pleje og Omsorg udarbejder implementeringsplan for overflytningen af de forebyggende hjemmebesøg Analyse af plejecentre Forebyggende hjemmebesøg Tilsyn på plejecentre Tilfredshedsgrad inden for personlig og praktisk hjælp Analyse af kostforplejningen Udarbejdelse af ældrepolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune

20 side 20 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Kostforplejning Socialudvalget vil i 2008 have fokus på: Optimering af driften i køkkenerne, herunder evaluering af og beslutning om organisering af produktion og levering, herunder antallet af produktionssteder. Afklaring af om: - der fortsat skal være ældrecafeer, herunder hvor mange, hvor og i hvilken form, samt udformning af en standard for dette tilbud. - de pædagogiske måltider er en del af plejekulturen, herunder i hvilken form. Opfølgning på kvalitetsstandarder for: - Madservice til hjemmeboende pensionister - Døgnkost/servicepakke til beboere på Plejecentrene. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Implementering af beslutninger, der er taget som konsekvens af kostanalysen

21 side 21 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Personlig og praktisk hjælp Socialudvalget ønsker at sætte fokus på den personlige og praktiske hjælp, som en del af kommunens borgere modtager. Udvalgets mål er at 90% af alle borgere, der modtager personlig eller praktisk hjælp, skal være tilfredse med den udførte hjælp. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Igangsætte og gennemføre et projekt som sikre at alle visitatorer løbende gennemfører tilfredshedsmålinger og at resultaterne heraf implementeres i praksis

22 side 22 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Plejecentre I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af Faaborg- Midtfyn Kommunes plejecentre. Formålet med analysen er at vurdere indholdet og rammerne for serviceniveauet på plejecentrene i forbindelse med kommunesammenlægningen. Analysen indeholder 4 dele: 1. En vurdering af den nuværende plejecenterstruktur, herunder en kortlægning af medarbejdere, plejecenterledere og repræsentanter fra fagsekretariatet for pleje og omsorgs vurdering af den nuværende organisering og opgaveløsning. 2. En vurdering af kommunens håndtering og styring af aflastnings- og demensområdet. 3. En plejetyngdemåling på kommunens 12. plejecentre for at skabe et fælles billede af den nuværende plejebelastning på kommunens plejecentre. 4. En vurdering af de økonomiske rammer på kommunens plejecentre, herunder en vurdering af fordelingen af de økonomiske rammer til bl.a. administration, rengøring, ledelse og pleje. Analysen var færdig i august 2007, hvorefter den har været drøftet i Socialudvalget og Kommunalbestyrelsen. I 2008 vil Socialudvalget arbejde med at implementere en række af analysens anbefalinger. Understøtter flg. strategisk indsatsområde Implementering af resultater fra analysen af plejecentre i Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsyn af plejecentre

23 side 23 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Handicap og Psykiatri Kommunen har i 2007 udarbejdet og formuleret en handicappolitik, der udgør den overordnede ramme for kommunens indsats på handicap- og psykiatriområdet, bl.a. ved at beskrive overordnede politiske målsætninger og visioner for udviklingen på området. Værdigrundlag for handicappolitikken Det værdigrundlag, som Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik bygger på, er: Centrale målsætninger i handicappolitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov a) Den enkelte borger skal opleve en let og uhindret adgang til kommunen b) Den enkelte borger skal opleve en kompetent, gennemskuelig og helhedsorienteret sagsbehandling c) Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den indsats, der gives 2) Dialog, samarbejde og medinddragelse på flere niveauer a) Kommunen ønsker dialog, samarbejde og medinddragelse på handicap- og psykiatriområdet. b) Brugerne af kommunens dag- og døgntilbud skal sikres selvstændighed og indflydelse på indholdet af de tilbud, de modtager 3) Information bred og målrettet a) Kommunen ønsker at give målgruppen for handicappolitikken den nødvendige og relevante information b) Den enkelte borger i målgruppen skal løbende modtage den nødvendige personlige information c) Borgerrettet information 4) Kvalitet og rummelighed i kommunens egen tilbudsvifte a) Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap- og psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække kommunens egne borgeres behov c) Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer d) Kommunen ønsker fortsat at være en anerkendt samarbejdspartner som udbyder af specialiserede tilbud til andre kommuner 5) Et åbent og favnende lokalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- og psykiatritilbud med åbenhed overfor omgivelserne 6) Beskæftigelse og uddannelse også til handicappede a) Kommunen ønsker at nedbryde barrierer og skabe muligheder, så handicappede og sindslidende i videst muligt omfang får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked b) Der skal være gode og inkluderende uddannelsestilbud for børn og voksne med handicap.

24 side 24 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Handicap og Psykiatri Målsætninger (fortsat): 7) God fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det offentlige rum, uanset fysisk formåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, som benyttes af kommunens borgere 8) Boliger og hjælpemidler for handicappede a) Kommunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af boliger til personer med handicap b) Kommunen ønsker, at borgere, der pådrager sig et handicap eller som på grund af handicap får ændrede behov, kan blive boende i deres nuværende bolig c) Kommunen ønsker at kompensere for sygdom og handicap med gode hjælpemidler, så livskvalitet og funktionsevne opretholdes. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Implementering og konkretisering af handicappolitikken Overvejelser for udvikling af kommunens tilbudsvifte og samspillet med omverdenen

25 side 25 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Faglige indsatser: Aftalen for Fagsekretariat Handicap og psykiatri Bilag 2a tværfaglig udvikling Bilag 2b indførelse af fælles it-system Bilag 2c fælles handleplanskoncept Aftale for Psykiatrisk indsats Nord Bilag 2b indførelse af fælles it-system Bilag 2c fælles handleplanskoncept Aftale for Psykiatrisk indsats Syd Bilag 2a tværfaglig udvikling Bilag 2b indførelse af fælles it-system Bilag 2c fælles handleplanskoncept Aftale for Bo- og dagtilbud Bilag 2b indførelse af fælles it-system Bilag 2c - fælles handleplanskoncept Hjælpemiddeldepot Der er ingen faglige indsatsområder Aftalen for Palleshave Bilag 2a tværfaglig udvikling Aftalerne for opholdsstederne bilag 2b indførelse af fælles it-system bilag 2c fælles handleplanskoncept Aftalen for Fagsekretariat Pleje og omsorg Bilag 2a omsorgssystem Bilag 2b kompetenceudvikling Bilag 2c aktiv pleje i hjemmeplejen Aftale for Kostforplejning Bilag 2a faglig indsats - kompetenceudvikling Bilag 2b faglig indsats - implementering af lean Aftalerne for Hjemmeplejedistrikt 1-4 Bilag 2a faglig indsats omsorgssystem Bilag 2b - kompetenceudvikling Bilag 2c aktiv pleje i hjemmeplejen Bilag 2d implementering af lean Aftalerne for Plejecentrerne Bilag 2a faglig indsats - omsorgssystem Bilag 2b faglig indsats - kompetenceudvikling Bilag 2c faglig indsats - implementering af lean

26 side 26 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Socialudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Fagsekretariat Handicap og psykiatri Bilag 3 visitation Aftale for Psykiatrisk indsats Nord Bilag 3 arbejde fremtidsorienteret Aftale for Psykiatrisk indsats Syd Bilag 3 det er legende light Aftale for Bo- og dagtilbud Bilag 3 - faglighed / trivsel Hjælpemiddeldepot Bilag 3 reg. Hjælpemidler Aftalen for Lindehuset Bilag 3 med-og selvbestemmelse Aftalen for Midtfynsværkstederne Bilag 3a personalesamarbejde Bilag 3b udviklingsprojekt Aftalen for Pegasus Bilag 3a aktivitetshuset dacobo Bilag 3b neuropædagogik Bilag 3c fravær-, syge og sundhespolitik Aftalen for Palleshave Bilag 3a udarbejdelse værdigrundlag Aftalen for Solskrænten Bilag 3a forandring af visioner Bilag 3b - trivsel og sundhed Aftalen for Toften Bilag 3a dokumentation Ældrecentret Steensvang Bilag 3 lean arbejdsplanlægning Aftale for Montagen Bilag 3a metodebeskrivelse Bilag 3c sund levevis Aftale for Lunden Bilag 3a mus-koncept Bilag 3b sundhedspolitik Aftalen for Fagsekretariat Pleje og omsorg Bilag 3a lean i fagsekretariatet Bilag 3b værdigrundlag/trivsel Aftale for Kostforplejning Bilag 3a kosttilbud Bilag 3b døgnkosttilbud Bilag 3c kostanalyse Bilag 3d arbejdsmiljø Bilag 3e lean i køkkenerne Aftale for Hjemmeplejedistrikt 1 Bilag 3a - kvalitet og sikker drift i hjemmeplejen Bilag 3b - fastholdelse og rekruttering af kvalificeret og uddannet personale. Bilag 3c - udvikling af internt vikarkorps Aftale for Hjemmeplejedistrikt 2 Bilag 3a - kvalitet og sikker drift i hjemmeplejen Bilag 3b - fastholdelse og rekruttering af kvalificeret og uddannet personale. Bilag 3c - udvikling af internt vikarkorps Aftale for Hjemmeplejedistrikt 3 Bilag 3a - kvalitet og sikker drift i hjemmeplejen Bilag 3b - fastholdelse og rekruttering af kvalificeret og uddannet personale. Bilag 3c - udvikling af internt vikarkorps Plejecenter Nørrevænget Bilag 3 - implementering af care systemet Aftale for Hjemmeplejedistrikt 4 Bilag 3a - kvalitet og sikker drift i hjemmeplejen Bilag 3b - fastholdelse og rekruttering af kvalificeret og uddannet personale. Bilag 3c - udvikling af internt vikarkorps Aftale for Bakkegården Bilag 3 implementering af care systemet Aftale Plejecentret Åløkkegården Der er inden indsatsområder Aftale Prices Have Centret Bilag 3a - kvalitet og sikker drift på prices have centeret og bofællesskabet tømmergården Bilag 3b - fastholdelse og rekruttering af kvalificeret og uddannet personale. Sundhedscenter Humlehaven Bilag 3 medarbejdertrivsel Sundhedscenter Åhaven Bilag 3 den gode arbejdsplads Tingager Plejecenter Bilag 3 trivsel, beboere og personale Ældrecentret Lykkevalg Bilag 3 det psykiske arbejdsmiljø Ældrecentret Lysbjergparken Bilag 3 psykisk arbejdsmiljø Ældrecentret Præstekærgård Bilag 3 psykisk arbejdsmiljø Plejecenter Egebo Bilag 3a elektronisk dokumentation Bilag 3b faglige kompetencer Bilag 3c trivsel Bilag 3d beboer kontakt

27 side 27 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg

28 side 28 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg 10. klasse 10. klasse i Faaborg-Midtfyn kommune er starten på de unges ungdomsuddannelsesforløb. 10. klasse sikrer, - at alle unge er klar til en ungdomsuddannelse. - at unge, der af forskellige årsager er faldet fra deres valg efter 9. klasse, samles op og fastholdes i et uddannelsesforløb. Derfor skal 10. klasse give et bredt tilbud med mange valg- og kombinationsmuligheder. Ungdomsmiljøet skal være udfordrende og afspejle den enkelte unges faglige og personlige behov. Analyse af skolestruktur i Faaborg-Midtfyn kommune Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge

29 side 29 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Dagtilbud - Børn Uddrag af Faaborg-Midtfyn Kommunes børne- og ungepolitik: I 2012 siger: udfoldelse og fællesskab Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse. c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Uddrag af udviklingsstrategi 2008 for børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Gode vilkår for børn og unge står centralt i kommunens vision. Vi skal skabe trygge, udfordrende og kreative rammer, der sikrer, at børn og unge trives godt og får de bedste forudsætninger for at matche fremtidens krav om kreativitet og viden. Børn i førskolealderen: Kommunen skal udvikle dagpasningstilbud med fleksible åbningstider af hensyn til forældre og børn. Dagtilbud som er kreative og udfordrende miljøer for alle børn i førskolealderen. Implementering af børne- og ungepolitikken samt forankring i den harmoniserede struktur Udvikling af redskaber til understøttelse til størst mulig inklusion Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge Børn & Unge Implementering af Handleguiden

30 side 30 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Kommunalbestyrelsen ønsker at Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder en bred vifte af attraktive plejefamilier, opholdsteder, botilbud mv. Derfor vil Kommunen arbejde for, at der skabes gode rammevilkår. Det betyder: I forhold til Centerets arbejde med godkendelse, uddannelse, tilsyn og rådgivning skal der fokuseres på: professionalisme og kvalitet. særlig fokus på overensstemmelse imellem opgavens omfang, kvalitet og pris. offentlige opholdssteder for børn og voksne. serviceydelser som Centeret leverer. Understøtter flg. strategiske indsatsområder

31 side 31 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Børn i problemer jf. børnelinjen Uddrag af Faaborg-Midtfyn Kommunes børne- og ungepolitik: I 2012 siger: udfoldelse og fællesskab Det er værdifuldt: a. at børnene kommes i møde, hvor de er at der tages udgangspunkt i barnet. b. at tilbudene i FMK er præget af tidlig indsats og forebyggelse. c. at de udsatte børn kommer med. d. at børn og forældre involveres. e. at børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune har et højt fagligt niveau, og veludviklede sociale og personlige kompetencer. f. at der ydes rådgivning af børn, unge og familier på et højt fagligt og tværfagligt niveau. g. at kommunens børne- og ungetilbud viser åbenhed og parathed til nytænkning. h. at tilbudene i kommunen er rummelige og præget af mangfoldighed. Øvrige målsætninger: I 2008 skal der ske en besparelse på 5 anbringelser svarende til 1,875 mill. kr. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Reducering i antallet af tvangsfjernede børn - Tidlig indsats, forebyggelse og rådgivning skal på sigt gøre det muligt at begrænse antallet af tvangsfjernede børn Anbringelsesområdet - Tidlig indsats, forebyggelse og rådgivning kombineret med brug af børnehuse mm. skal på sigt føre til mindreudgifter på anbringelsesområdet Implementering af Handleguiden inden for BUR s område Børn & Unge

32 side 32 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Almen Undervisning Undervisningen i Faaborg-Midtfyn kommune skal sikre, at alle er med. Undervisningen skal være kendetegnet ved høj faglighed og kvalitet. Udarbejdelse af Kvalitetsrapport for undervisningsområdet jf. folkeskolelovens 40 a Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge Høj kvalitet i undervisningen liniefagudd. I naturfag, mat. og engelsk Kvalitetsudvikling i Folkeskolen

33 side 33 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Ungdomsskolen Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. ( Lov om Ungdomsskoler ). Kommunalbestyrelsen skal sikre kommunens unge et alsidigt tilbud af ungdomsskolevirksomhed. Tilbudet er åbent for alle unge fra 7. klasse til 18 år. (Ungdomsskolelovens 2 ) Ungdomsskolens egen vision er at være koordinator for hele ungeområdet, og være den institution, der til enhver tid kan bruges som entreprenør, når noget nyt / særlige tiltag skal køres i stilling overfor ungegruppen. Ungdomsskolen skal give et helhedsorienteret tilbud med kun en indgang for den unge. Missionen er at samle alle relevante opgaver, tilbud, samarbejdspartnere og indsatsområder, der muliggør missionen. Ungdomsskolen skal være den base, unge altid kan henvende sig til for at få hjælp, råd, oplevelser, socialt samvær og nye udfordringer. Samarbejdet imellem Skolerne og Socialforvaltningen (SSP- samarbejde) Formålet med SSP-samarbejde er at opbygge et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP-samarbejdets mål er at skabe rammerne for kriminalpræventive indsatser over for børn og unge i kommunen. Hensigten er at øge vidensgrundlaget til brug for afgørelser om kriminalpræventive indsatser i FMK. SSP-samarbejdet følger derfor udviklingen i børn og unges levevilkår og livsstil med henblik på at støtte dem i en hensigtsmæssig udvikling. for Samarbejdet imellem Skolerne og Socialforvaltningen (SSP) Etablering af en SSP-struktur Fastlæggelse af uddannelse af skolernes SSP-kontaktlærere Ansættelse af SSP-medarbejdere Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge

34 side 34 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Ungdomsuddannelser Alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune skal have en ungdomsuddannelse på det niveau, som deres potentiale rækker til. Ungdomsuddannelse til unge, der kræver særlig vejledningsopmærksomhed. Delmålene er: A) Etablering af et forpligtende samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning-Sydfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune, der omfatter årlige indsatsområder for udsatte unge samt redegørelser til BU-udvalget om resultatet af disse. B) I samarbejde med Handicap og Psykiatri, UU-S og CSV sikres, at unge, der ikke kan tage en alm. ungdomsuddannelse, i deres vejledningsforløb (spec. i udslusningsfasen) tilbydes uddannelse i retning af EGU og den 3-årige ungdomsudd. C) Skolerne gennemfører den lovpligtige undervisning i UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) Faglige netværk og samarbejde mellem skoler og gymnasier: a) Ledelsesniveau kontaktudvalg b) Naturfagsgrupper (Faaborggruppen og Midtfynsgruppen) c) Samarbejdsprojekter i fag Styrkelse af skolernes faglighed på følgende områder: Ledelse, Læsning, Matematik, Naturfag og Engelsk jf. skoleaftale bilag 3. Understøtter flg. strategiske indsatsområder Børn & Unge Børn & Unge

35 side 35 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Specialundervisning Målsætningen er baseret på, at det er værdifuldt, at: kompetencer Det er værdifuldt at... Det betyder at... Mål Skolen er inkluderende Fokusere på elevernes potentialer - Skolen har en anerkendende tilgang til eleverne - Skolen tilpasser sig et bredt spektrum af elevprofiler, evt. med sparring af fagpersoner udenfor skolen - Skolen øger indsatsen med undervisningsdifferentiering for derigennem at minimere henvisningsfrekvensen til PPR - Skolen arbejder systematisk med identifikation og beskrivelse af elevernes udviklings- og læringspotentialer - Undervisningen bygger på elevernes kompetencer Flere elever kan rummes i normalsystemet Alle børn får de udfordringer, de har brug for Bevare og udbygge relationerne i elevernes hverdag - Skolen øger integrationen mellem almen undervisning og specialpædagogisk indsats - Skolen befordrer de relationer som udgør elevernes hverdag - Skolen skaber mulighed for at eleverne kan opbygge nye relationer og indgå i nye fællesskaber - Skolen fokuserer på mangfoldighed i gruppedannelser Flere elever forbliver i nærmiljøet Der er klarhed over, hvad der kan tilbydes inden for normalsystemet, og hvad de specialiserede tilbud dækker. Normalsystemets og det specialiserede tilbuds kompetencer spiller sammen. At der er helhed i indsatser Inddrage og involvere forældrene - Eleverne får det mindst indgribende men tilstrækkelige tilbud, herunder at der stilles den nødvendige faglighed til rådighed. - Der stilles store krav til samarbejdet mellem alle aktører - Der skal foregå en effektiv koordinering af alle delindsatser - Der foretages en løbende dokumentation og evaluering af enhver indsats - Enhver specialpædagogisk indsats iværksættes på baggrund af en dialog mellem forældre og skole med evt. inddragelse af fagpersoner udenfor skolen Eleverne får det mindst indgribende men tilstrækkelige tilbud Kvaliteten i og effekten af indsatserne øges Højt informationsniveau Arbejde forebyggende Skolen opfanger og afhjælper indlærings- eller andre typer af problemstillinger Færre elever har behov for specialpædagogisk indsats

36 side 36 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Specialundervisning Understøtter flg. strategiske indsatsområder Udarbejdelse af skolens tids- og handleplan for efterlevelse af den vedtagne målsætning for specialundervisningen: Delmål: a) Evaluering af specialundervisningen/specialindsatser b) Udvikling af området bl.a. udviklingsarbejde c) Dokumentation af det specialpædagogiske arbejde på skolen, der er udført/igangsat for de midler, der er afsat hertil i budget 2007 Børn & Unge

37 side 37 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Faglige indsatser: Dagtilbud - børn Fagsekretariat Dagtilbud Børn Bilag 2a sundhed, kost, krop og bevægelse Bilag 2b kvalitetskoncept for tilsyn Aftalerne for daginstitutionerne Bilag 2a sundhed, kost, krop og bevægelse Bilag 2b kvalitetskoncept for tilsyn Fagsekretariat Rådgivning børn Bilag 2 - serviceniveau Aftalen for Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Bilag 2 etablering af børnehus Fagsekretariat Undervisning Bilag 2 - Skolernes faglighed Aftalen for Ungdomskolen Der er ingen faglige indsatsområder i 2008 Aftalen for Aastrup Skolen Bilag 2a skoleledelse Bilag 2b - skolens faglighed Aftalerne for skolerne Bilag 2a skoleledelse

38 side 38 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Fagsekretariat Dagtilbud Børn Bilag 3a - specialpædagogiske indsatser Bilag 3b - analyse Aftalen for Dagplejeområde Midt Bilag 3 a etablering af tre dagplejeinstitutioner Bilag 3b dagplejesystem Bilag 3c pædagogiske læreplaner Bilag 3d børnemiljøvurdering Aftalen for Trollengården Bilag 3a trollegården i lokalområdet Bilag 3b madpakkefri børnehave Aftalen for Børnehuset Osaen Bilag 3 udeområdet Aftalen for Børnehuset Regnbuen Bilag 3 de 4 elementer Aftalen for Lundsbjerg Børnehave Bilag 3 børns venskaber Aftalen for Nr. Lyngelse Børnehave Bilag 3a sociale kompetencer Bilag 3b børnemiljøvurdering Aftalen for Nøddehøj Børnehave Bilag 3 børnemiljø Aftalen for Dagplejeområde Nord Bilag 3a dagplejesystem Bilag 3b pædagogiske læreplaner Bilag 3c børnemiljøvurdering Aftalen for Dagplejeområde Syd Bilag 3a etablering Bilag 3b dagplejesystem Bilag 3c børnemiljøvurdering Aftalen for Børnehaven Blæksprutten Bilag 3 pædagogisk praksis Aftalen for Børnehaven Broholm Bilag 3 børnehavens værdier Aftalen for Børnehaven Bøgehaven Bilag 3a sorgplan Bilag 3b kvalitet i dagtilbud Aftalen for Børnehaven Kaptajngården Bilag 3 børn, mad og læring Aftalen for Børnehaven Myretuen Bilag 3 trivsel og velværd Aftalen for Carl Nielsen Børnehaven Bilag 3 børnemiljøvurdering Aftalen for De Fire Årstider Bilag 3 ny institution Aftalen for Faaborg Børnehave Bilag 3a - madpolitik Bilag 3b - etablering af legeplads Bilag 3c - indkøb af nye møbler til vuggestuen Bilag 3d - to fælles pædagogiske lørdage Bilag 3e formulering af værdigrundlag for vuggestuen og børnehaven Aftalen for Guldhøj Børnehave Bilag 3 sproglig indsats Aftalen for Børnehaven Hættegården Bilag 3a pædagogisk udvikling Bilag 3b satsningsområde for ledelsen Aftalen for Haastrup Børnehave Bilag 3 barnets udvikling Aftalen for Børnehaven Kahytten Bilag 3 socialisering Aftalen for Daginstitution Regnbuen Der er ingen indsatsområder Aftalen for Ringgårdens Børnehave Bilag 3a sprog Bilag 3b sociale kompetencer Aftalen for Ryslinge Børnecenter Bilag 3 dokumentation Aftalen for Børnehaven Snurretoppen Bilag 3a pædagogiske lære-planer Bilag 3b sproglig udvikling Bilag 3c - kost og sundhed Aftalen for Stentevang Børnehave Bilag 3 sprog Aftalen for Tinghøj Børnehave Bilag 3a fortsættelse af kost-politik, samt fokus på bevægelse Bilag 3b implemtering af sprogvurdering Aftalen for Børnehaven Skovtrolden Bilag 3 udeområdet Aftalen for Trollengården Bilag 3a trollegården i lokalområdet Bilag 3b madpakkefri børnehave Aftalen for Kernehuset Bilag 3a natur og naturfænomener Bilag 3b sundhed, kost, krop og bevægelse

39 side 39 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Børne- og undervisningsudvalg Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Aftalen for Toftegårdens Børnehave Bilag 3 det sunde barneliv Aftalen for Trollengården Bilag 3a trollegården i lokalområdet Bilag 3b madpakkefri børnehave Aftalen for Vester Mølle Børnehave Bilag 3a - sund mad Bilag 3b - positiv tilgang til Børnene (marte meo) Bilag 3c - udeliv Bilag 3d - dokumentation Aftalen for Vester Aaby Børnehave Bilag 3a læreplanstemaet sprog Bilag 3b sundebørn i trivsel Aftalen for Børnecentret Vesterparken Bilag 3 den værdifulde tankegang Aftalen for Årslev Børnehave Bilag 3 - sociale kompetencer Fagsekretariat Rådgivning - børn Bilag 3a - hjemmeside Bilag 3b - handleguide Bilag 3c medstyrende team Bilag 3d - familierådslagning Aftalen for Center for godkendelse og tilsyn med opholdssteder og plejefamilier Bilag 3a samarbejde Bilag 3b udvikling af ydelser Bilag 3c kvalitetssikring og udvikling Fagsekretariat Undervisning Der er ingen egen indsatsområder i 2008 Aftalen for Ungdomsskolen Bilag 3 ungdomsklubudvikling Aftalen for Aastrup Skolen Bilag 3a - arbejdsrelateret stress Bilag 3b intern omstrukturering Aftalen for Carl Nielsen-Skolen Bilag 3a læse-udvikling Bilag 3b familieklasser Bilag 3c samarbejde ml. Skole- og fritidstilbud. Bilag 3d akt-indsats Aftalen for Espe Skole Bilag 3a intranet Bilag 3b junior-pc-kørekort Bilag 3c evaluering Aftalen for Heden Vantinge Skole Bilag 3a international samarbejde i engelsk Bilag 3b skoleintra Bilag 3c anerkendende relationer Bilag 3d it i børnehøjde Bilag 3e pædagogisk udviklingsmål Aftalen for Horne Skole Bilag 3a - systemisk tænkning Bilag 3b - udnyttelse af tid Bilag 3c - faglighed Aftalen for Brahetrolleborg Skole Bilag 3a teamsamarbejde Bilag 3b samarbejde mellem skoler og institutioner Aftalen for Broskolen Bilag 3 elevplaner Aftalen for Lyø Skolen Bilag 3a portfolio og portfoliomodellen Aftalen for Nordagerskolen Bilag 3a børn/kost/bevægelse Bilag 3b teamudvikling Bilag 3c familieklasse Bilag 3d it - information Bilag 3e specialundervisning Bilag 3f samarbejde skole/sfo Bilag 3g evaluering Bilag 3h dialogmøder Bilag 3i fysiske rammer Bilag 3j holdet

40 side 40 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Institutioners og driftsafdelingers indsatser: Aftalen for Nordskolerne Bilag 3a systemisk tænkning Bilag 3b evaluering Bilag 3c læsning Bilag 3d konfliktløsning Aftalen for Sundskolen Bilag 3 kostpolitik Aftalen for Svanning Skole Bilag 3 værdigrundlag Aftalen for Sydskolerne Bilag 3a evalueringskultur 2008 Bilag 3b - Respekt og nysgerrighed Bilag 3c - rummelighed 2008 Aftalen for Søllinge Skole Bilag 3a læseindlæring Bilag 3b den digital skole Aftalen for Tingagerskolen Bilag 3a - værdisætning og Visionsabejde Bilag 3b - inklusion og rummelighed, specialklasser Bilag 3c medarbejdertrivsel Bilag 3d - etablering af læringscenter Aftalen for Toftegårdsskolen Bilag 3 ikt 2008 Aftalen for Tre Ege Skole Bilag 3a it Bilag 3b samarbejde Bilag 3c vi er én skole Bilag 3d værdier Bilag 3e skole-/hjemsamarbejde 2008 Bilag 3f sund og miljøbevidst skole. Aftalen for Vester Aaby Skole Bilag 3 specialundervisning

41 side 41 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg

42 side 42 Faaborg-Midtfyn Kommune / Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Kultur- og fritidsudvalg Kultur og fritid I 2010 siger Borgerne og lokale foreninger Kommunen er god til at hjælpe ideer på vej og de yder en god indsats for at understøtte et alsidigt kultur- og fritidsliv. Folkeoplysningsudvalget Vi har stor indflydelse på rammerne for fritidslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Nye tilflyttere Kultur og fritidstilbuddene mange og så er kvaliteten helt i top. Alle behov og udvikling i tilbud/muligheder. Faaborg-Midtfyns overordnede kultur- og fritidspolitiske målsætning er at skabe gode rammer for, at børn, unge og voksne kan udfolde sig aktivt igennem hele livet. Endvidere er det et overordnet mål at medvirke til at fremme kommunens udvikling, skabe tiltrækning og gøre kommunen attraktiv og synlig gennem kultur- og fritidstilbud. Kulturelle tilbud og samarbejde Det er vigtigt at Faaborg-Midtfyn Kommune står stærkt i forhold til de kulturelle tilbud og samarbejde og bruger det aktivt i forhold kommunens positive omdømme. Målet er klart - Faaborg-Midtfyn Kommune er - et kultur- og fritidsmekka i Dette skal bl.a. ske ved, centrale kulturinstitutioner såsom biblioteker, musikskoler, museer, billedskoler m.v. konstant er i udvikling med tidssvarende kulturtilbud på et eller to Eiffeltårne Midtfyn. museer med henblik på en styrkelse og udvikling af deres position i det samlede billede af kulturtilbud.

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 Lunden Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME... 6

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene

Version d. 16. april 08. Samlet Årsberetning 2007 for stabene Version d. 16. april 08 Samlet Årsberetning 2007 for stabene Formål med årsberetningen for stabene Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Børne-og unge Rådgivningen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Egen rammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/11 2009 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION

Læs mere

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter.

Kvalitetskontrakten skal give borgerne et overblik på det overordnede plan over hvilke mål, Faaborg- Midtfyn Kommune arbejder efter. Kvalitetskontrakt for Faaborg-Midtfyn Kommune 2010 Kommunerne er ansvarlige over for hovedparten af velfærdssamfundets kerneydelser. Det betyder, at mange af Faaborg-Midtfyn Kommunes borgere er i kontakt

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere