Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 13. maj 2011... 4. Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer..."

Transkript

1 Fonden for Træer og Miljø

2 Indholdsfortegnelse Vilhelm Bissens statue af Ludvig Holberg med sine to muser i Sorø Akademis have. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Skelby Allé ved Gunderslevholm. Alléen blev plantet i 1995 i samarbejde med Fonden ved slotgartner Visti Raae, landskabsarkitekt Lone van Deurs, godsejer Claus de Neergaard og den daværende kommune. Bagside: Fra Gunderslevholm Gods, heste på engen ved Susåen. Repræsentantskabsmødet den 13. maj Tak til afgående formand for repræsentantskabet Erik Hoffmeyer Ny formand for repræsentantskabet Kærlighedsstien i Langebæk Præstegårds have Årsmødets ekskursion til Gunderslevholm Gods og Sorø Akademis have Ved en skillevej? af Dansk Dendrologisk Forening Udvalgte begivenheder i Fonden Personer og organisationer, der står bag Fonden m.m Formandsskifte i Fonden Fonden for Træer og Miljø stod i 2011 foran et formandsskifte til repræsentantskabet, idet tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer efter 31 år på posten var på valg og ikke ønskede at fortsætte. Ifølge Fondens fundats er det Dansk Dendrologisk Forening der indstiller den nye formand, og valget faldt på prodekan, professor Katherine Richardson Christensen, Biologisk institut ved Københavns Universitet. Fotos: Henni Steffensen Udgivet af Fonden for Træer og Miljø Reg. nr. i Fondsregistret: Disposition / layout: Henni Steffensen Grafisk opsætning: LeneSpies.dk Tryk: Centraltrykkeriet Vordingborg A/S ISSN

3 Repræsentantskabsmøde 2011 Fredag den 13. maj 2011 på Gunderslevholm Gods Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Spørgsmål til beretningen 5. Regnskabet Spørgsmål til regnskabet 7. Valg til repræsentantskabet 8. Valg til forretningsudvalget 9. Eventuelt Repræsentantskabets formand, dr.polit. Erik Hoffmeyer bød velkommen til de ca. 50 deltagere, der var samlet i havestuen på Gunderslevholm. Formand for forretningsudvalget Tove Hyllested blev valgt som dirigent. Det blev konstateret at repræsentantskabet var lovligt indkaldt, og at man var beslutningsdygtige. Til stede var: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Erik Hoffmeyer, Erik Dahl Kjær, Hans Erik Lund, Niels Juhl Bundgaard Jensen og Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovforening: Peter de Neergaard Fra Danske Landskabsarkitekter: Lone van Deurs Fra Det Danske Rosenselskab: Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: Jørn Bendtz Hansen Fra Skovhistorisk Selskab: Peter de Neergaard Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: Ole Rasmus Byrgesen Og af enkeltmedlemmer: Tove Hyllested (tidl. C. Asby), Jørgen Holm, Niels Riegels og Peter Wagner Afbud modtaget fra: Fra Dansk Dendrologisk Forening: Anders Korsgaard Christensen Fra Danske Anlægsgartnere: Leif Rasmussen Fra Hedeselskabet: Christian Als Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: Hans Ove Pedersen Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: Niels Mellergaard Jeg vil gerne rette en varm tak til godsejer Claus de Neergaard, der så venligt stiller havestuen her på Gunderslevholm til rådighed for afholdelse af repræsentantskabsmødet. Claus de Neergaard vil efter mødet fortælle om den historiske bygning og interiøret, hvorefter der bliver lejlighed til at besigtige parken, der grænser op til Susåen og rummer en del spændende træer. Min beretning falder i to dele en om virksomheden i 2010 og en af mere principiel betydning. Projekter i 2010 Finanskrisen har i 2010 sat sin begrænsning for vor økonomiske udfoldelse, fordi afkastet af vores formue blev mindre. De forskellige projekter, som forretningsudvalget har valgt at støtte med rådgivning og tildeling af planter i året er et bredt udsnit af fondens formål med at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende, som det fremgår af vores fundats 2, og jeg har valgt at omtale følgende projekter. Hovedbygningen på Gunderslevholm Gods. Foto: Henni Steffensen Formandens beretning ved Erik Hoffmeyer Gravensten Børnehave i Allerød I januar 2010 måtte man i Gravensten Børne have i Allerød sige farvel til et ca. 50 år gammelt kastanietræ, der bredte sine grønne arme over legepladsen. Det gav skygge for solen, ly for regnen og masser af frugter til glæde for børnene, når de kreativt fremstillede kastaniedyr og kunstværker af de store tørrede blade. Det var et stort savn ikke at kunne følge årets gang med træet, få dets skygge og læ samt værn mod støjen fra gaden. De søgte derfor fonden om midler, og der er nu plantet et nyt kastanietræ. 4 5

4 Fra Ibsens Mose i Nørre Alslev Tove Hyllested gennemgår beskæring og behov for nyplantning med arbejdsgruppen. Fotos: Henni Steffensen Ibsens Mose i Nørre Alslev Ibsens Mose er en gammel mose, der ligger i den nordlige udkant af Nørre Alslev. Under 1. verdenskrig blev der skåret tørv i mosen. I mellemkrigsårene blev den anvendt som losseplads, for igen under 2. verdenskrig at være leverandør af store mængder tørv. Herefter henlå lossepladsen indtil 1951 i en sørgelig forfatning med samligningsplads for et uhyre antal rotter. Men en gruppe beboere i byen fik stiftet et selskab, købt grunden og startet anlæggelse af den park med den dejlige mosesø, der ligger der nu. Ibsens Mose fik tildelt 200 planter i forbindelse med Plant Danmark-dagen i Efter disse år var der nu behov for en gennemgang af beplantningen, og vi modtog en ansøgning om vejledning og støtte til beskæring af gamle træer og til nyplantning. Plant Danmark-dagen var et projekt Fonden for Træer og Miljø arrangerede sammen med Tuborgfonden, hvor der i 1990 og igen i 1994 blev plantet ca træer og buske pr. år over hele landet. Ibsens Mose bliver passet af 22 medlemmer, der frivilligt påtager sig dette arbejde uden kommunal støtte. Der afholdes hvert år Sankt Hans bål og parken benyttes flittigt af børnehaver og den lokale befolkning. Nævnes skal også, at skolebørn fra Nørre Alslev Skole har lavet og opsat 30 fuglekasser omkring søen. Tove Hyllested besøgte parken og gennemgik den med en arbejdsgruppe. Der blev lavet en beskrivelse af beskæringen og behovet for nyplantning, som Fonden derefter støttede økonomisk med tildeling af planterne. Skovrejsningsprojekt ved Oens Vandværk ved Horsens Oens vandværk er beliggende i den sydlige del af Horsens Kommune. Vandværket leverer godt drikkevand til ca. 65 familier i landsbyen, og det er af det tidligere Vejle amt erklæret bevaringsværdigt. Vandindvindingsområdet ligger dels under landsbyen men i vid udstrækning under en mark, der adskiller industriområde Syd ved Horsens og Oens by. Denne mark er på ca. 7 hektar og ejes af Horsens Kommune. Skovrejsning på indvindingsområder er en af de bedste muligheder man har for at bevare drikkevandskvaliteten. På grund af dette og i lige så høj grad for at berige landsbymiljøet med et rekreativt område, ønskede Oens Vandværk at etablere en skov på marken. Der er indgået en aftale med Horsens Kommune om, at arealet fritstilles til rådighed for skovrejsning. Skovrejsningen tænkes udført så området bliver præget af forskellige skovtræer delt af stisystemer. Der etableres friareal med en sø, en frugtlund, en kælkebakke, bålsted med bænke og en skovlegeplads. Landsbyens beboere er meget engageret i projektet og hjælper med pløjning af jorden, hjælp til plantning og etablering af legeplads, bålsteder, borde og bænke. Fondens forretningsudvalg har stor sympati for projektet og støttede med kr til køb af planter. Tornsbjerggård ved Hundslund Tornsbjerggård ved Hundslund mellem Horsens og Odder er et levende og dynamisk bo- og arbejdsfællesskab for voksne udviklingshæmmede. Her er glæde og trivsel i højsædet. Meningsfulde og gennemskuelige arbejdsopgaver samt det, at være en del af et fællesskab bliver her en naturlig livsbekræftende proces. Stedets værksteder giver mulighed for mange forskellige arbejdsprocesser og man ønskede at udvide aktiviteterne med etablering af en økologisk æbleplantage med 49 forskellige æblesorter, hvilket er med til at bevare diversiteten af æblesorter i Danmark og inspirerer andre til økologisk dyrkning af æbler. I den ansøgning vi modtog fra Tornsbjerggård, ytrede de håb om, at Fonden ville støtte initiativet og skabe grundlag for, at udviklingshæmmede kan være med til af skabe nye plantninger med træer, der har en både social og miljømæssig betydning. Forretningsudvalget besluttede at støtte projektet med kr. til køb af æbletræer. Ældrecentret Kløverhuset i Tåstrup Fonden modtog fra støtteforeningen til Kløverhuset i Taastrup en anmodning om at hjælpe foreningen i dens bestræbelser på at gøre plejehjemmets udearealer mere anvendelige og attraktive for beboerne. Plejehjemmets friarealer var begrænset til ganske små opholdsterrasser ved de enkelte beboerlejligheder og en enkelt større terrasse ud for spisestuen. Støtteforeningen havde netop opført en pavillon i plejehjemmets have og anlagt en flisesti hele vejen rundt om plejehjemmet. Langs denne sti foreslog Fonden, at der blev plantet forskellige buske og små træer, som kunne være med til at give beboerne genkendelige sanseindtryk, også sanseindtryk som kan medvirke til at danne erindringsbilleder fra beboernes egne haver og oplevelser i naturen. Fonden har tidligere erfaret, at netop sansehaver kan medvirke til at ældre, demente får oplevelser, der skaber erindringsbilleder, som giver beboerne en gladere hverdag. Af projekter, der er påbegyndt i 2010 men endnu ikke fuldført, kan blandt andet nævnes Nationalmuseets ansøgning om udarbejdelse af en plejeplan til Liselund Park på Møn. Gerlevparken Det er i flere år, jeg i beretning om årets arbejde i Fonden for Træer og Miljø har fortalt om Gerlevparken, som uden sammenligning er Fondens største projekt og ikke mindst det økonomisk mest tyngende. Til mange af vore projekter er det muligt at søge og få midler fra andre fonde og legater, men til driften vedligeholdelsen af Gerlevparken er det ikke muligt at få støtte. 6 7

5 Sensommerstemning i rosenhaven i Gerlevparken. Foto: Henni Steffensen Vi er derfor taknemmelige for, at Frederikssund Kommune støtter os med den halve udgift til de to rosenhavers vedligeholdelse, men vedligeholdelsen af Den Danske Træsamling og de øvrige arealer i Gerlevparken må Fonden søge at klare ved egne midler. Det bliver mere og mere vanskeligt for Fonden at skaffe de nødvendige midler hertil. Forretningsudvalget er inde i meget alvorlige overvejelser om, hvorledes Gerlevparken i fremtiden skal kunne vedligeholdes, så vi fortsat kan være bekendt at lade publikum komme i parken. Det bliver en stor opgave det kommende år for Fonden at finde en holdbar løsning til Gerlevparkens forsatte beståen. Tak De omtalte plantningsprojekter vi har støttet i år, har vi kun kunnet gennemføre takket være bidrag vi har modtaget fra støttekredsen og fra fonde og legater. Jeg vil hermed rette en tak til alle, der på den måde har bidraget til vort arbejde. Jeg vil også rette en tak til anlægsgartnermester Jens Cramer Kristensen, der står for vedligeholdelse af Gerlevparken, samt til Willy Jørgensen og hans søn Jens Jørgensen, der som naboer holder opsyn med parken, og især holder øje med kvæget, som bidrager til vedligeholdelsen ved afgræsning i de indhegnede områder. I denne sommer har vi igen fornøjelsen af at have de små dexter-køer i parken. Tak til forretningsudvalget der i året har bestået af Tove Hyllested, Jette Dahl Møller, Lone van Deurs, Erik Dahl Kjær og Niels Mellergaard. Tak for et godt samarbejde og for den store indsats, I yder for Fonden, med den saglige gennemgang af de ansøgninger og henvendelser vi modtager. Tak til Lene Spies for hjælpen ved fremstilling af Fondens årsskrift, og til sekretær Henni Steffensen. Den anden del af min beretning Den anden del af min beretning har sin baggrund i, at jeg for nogen tid siden besluttede at fratræde som formand for repræsentantskabet efter de mange år siden Jeg efterfulgte Helga Pedersen som blev formand ved stiftelsen i Syrach Larsen, som var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Fonden, var af den opfattelse, at man trængte til en paraplyorganisation for at slå til lyd for, at man skulle lægge mere vægt på natur og miljø. De første projekter var da også de ørkesløse stationsbyer uden et vejtræ i gaden og den hensynsløse anvendelse af salt om vinteren. Det viste sig hurtigt, at man havde ramt et problem, der var stor lydhørhed overfor. Fonden deltog i en række initiativer, som nød godt af den grønne bølge, som blev stærkere og stærkere ikke blot i Danmark. Plant et træ kampagnen fra 1983 og Plant Danmark Dagen i nogle år fra 1990 var absolut populære. Alléerne har været et andet hovedpunkt. Det startede med kampen om genetablering af Ledreborg Allé i 1975, der efter store vanskeligheder kunne indvies i 1992 det tog 17 år. Senere er det gået hurtigere nok også hjulpet af elmesygen og der er nu en lang række alléer, der forskønner landskabet. Jeg tænker ofte på en af de smukkeste Maglemer Alléen ved Knuthenborg. Sansehaver for svækkede børn eller voksne er også et væsentligt område. I de senere år er der opstået mere interesse for udviklingen af de små bysamfund, hvor miljøforbedringer kan gøre dem attraktive i forhold til de større byer. Jeg standser her, selvom jeg kunne fortsætte med mange enkeltsager Egtvedpigen, Geels Bakke, Grønnegården osv. osv. Det har været en dejlig oplevelse at mærke glæden over de forbedringer, der gennemføres. Dansk Dendrologisk Forening udpeger ifølge vor fundats formanden for repræsentantskabet, og de har valgt professor Katherine Richardson Christensen som min efterfølger. Jeg ønsker hende tillykke og håber, at hun vil få samme rige erfaringer, som jeg har haft. Regnskabet 2010 Regnskabet blev gennemgået at Henni Steffensen. Årsrapporten 2010 er udsendt til repræsentantskabets medlemmer inden mødet. Afkastet af den bundne kapital bærer stadig præg af den internationale finanskrise. Afkastet er i forhold til 2009 yderligere faldet med ca kr. til kr. og til cirka en trediedel af afkastet i Regnskabet udviser et underskud på kr. og egenkapital på kr. Vi har støttet projekter, som beskrevet i formandens beretning, med kr. Regnskabet er revideret af Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer A/S. 8 9

6 Parken ved Gunderslevholm med mange sjældne træer. Foto: Henni Steffensen Rundvisning i Akademihaven i Sorø Foto: Henni Steffensen Konklusionen af revisorpåtegningen er: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt at resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010 er i overensstemmelse med årsregnskabet. Valg til repræsentantskabet Medlemmerne til repræsentantskabet vælges af de respektive foreninger og organisationer, der står bag fonden. Valgperioden er 4 år, og to af de 21 medlemmer er på valg. Repræsentantskabets nuværende formand Erik Hoffmeyer ønsker efter 31 år på posten ikke at modtage genvalg. Dansk Dendrologisk Forening udpejer ifølge fundatsen formanden og har meddelt, at ny formand er prodekan, professor Katherine Richardson Christensen, Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Katherine Richardson Christensen kunne ikke være tilstede ved mødet. Se omtale af den nye formand side 14. Hedeselskabets repræsentant Christian Als er på valg og modtager genvalg. Valg til forretningsudvalget Ifølge fundatsen vælges forretningsudvalget af repræsentantskabets midte for et år ad gangen med mulighed for genvalg. Udvalget kan bestå af 3 til 6 medlemmer. Forretningsudvalget består i dag af: Tove Hyllested, formand Jette Dahl Møller Lone van Deurs Erik Dahl Kjær Niels Mellergaard Tove Hyllested ønsker at udtræde af forretningeudvalget. De øvrige medlemmer modtager genvalg. Herefter blev ordet givet til Tove Hyllested. Tove Hyllesteds tale Jeg begyndte i repræsentantskabet i 1982 og i forretningsudvalget 1985 og i 1990 blev jeg dets formand. I de næsten 30 år jeg har været optaget af arbejdet i Fonden har jeg altid følt en umådelig taknemmelighed for at få lov til at beskæftige mig med det, jeg havde allermest lyst til, nemlig at arbejde for et smukkere landskab og bedre plantning. I arbejdet har jeg mødt fantastisk engagerede mennesker landet over og det har altid været en berigelse at rådgive og pege på løsninger til plantning. Arbejdet i Forretningsudvalget og med de skiftende sekretariatsledere ikke mindst i samarbejdet med Henni Steffensen har også altid været positivt og en rigdom for mig. Også forretningsudvalgets forskellige medlemmer har det været en fornøjelse og en berigelse at arbejde sammen med. I skal alle have tak for mange gode år i samarbejdet om Fondens virke. Desuagtet ønsker jeg at trække mig fra arbejdet i forretningsudvalget og jeg finder, at tidspunktet, hvor repræsentantskabets formand Erik Hoffmeyer trækker sig, er det rette tidspunkt for mig at sige tak for de mange gode oplevelser og udfordringer, som arbejdet i forretningsudvalget har givet mig

7 Kære Erik Hoffmeyer Tove Hyllesteds (tidl. C. Asby) tale til den afgående formand for repræsentantskabet Foto: Lene Spies Den 20. april 1979 accepterede du at efterfølge Fondens første formand, højesteretsdommer, tidligere justitsminister Helga Pedersen. I de mange år siden 32 år har du taget dig tid til at deltage i hvert eneste forretningsudvalgsmøde, jeg tror kun du forsømte da Kronebanken i sin tid (1983) krakkede. Du har hørt på mange flyvske tanker og ideer, som skiftende medlemmer af forretningsudvalget har kastet på bordet. På din stille, rolige og beherskede måde har du formået at holde os på sporet, du har sørget for at vi aldrig tabte det egentlige mål af syne. I løbet af dine mange år i Fonden for Træer og Miljø er opnået utrolig meget positivt for Fonden, men så sandelig også gevinster, som hele Danmark i dag kan glæde sig over. Lad mig blot nævne nogle af de større sager. Lige efter at du tiltrådte fik vi overdraget Gerlevparken og Saltforsøgene ved Jens Dragsted blev iværksat. Det resulterede i en rapport, som alle kommuner fik tilsendt, en rapport som har bidraget til, at der i dag anvendes mindre salt til glatførebekæmpelse. Flere forskellige initiativer til en landsdækkende kampagne for at få plantet flere træer i Danmark var ved at køre af sporet indtil du af miljøministeren blev bedt om at samle de forskellige opfattelser i ét fælles projekt. Det klarede du på ganske få møder og Plant et Træ kampagnen var født. Du var den naturlige formand for den selvstændige styrelse der bragte Plant et Trækampagnen vel i mål. Blot i løbet af kampagnens 2 første år (1983 og 84) blev der landet over plantet 1¼ million træer. Alléer har siden Fondens begyndelse haft vores bevågenhed. Fornyelsen af Ledreborg alléen kæmpede Fonden med i 17 år før det lykkedes at samle myndigheder og ejere om et fælles projekt til genskabelsen af Danmarks længste 7 kilometer lange allé. Efter elmesygens hærgen har Fonden støttet plantningen af alléer, hvor ejerne har bidraget med stor arbejdskraft og entusiasme. Den næsten 1½ km lange Maglemer Allé ved Knuthenborg blev i 1998 igangsætteren for renoveringen af adskillige alléer landet over. Alléer der i dag er med til at gøre Danmark smukkere. I Gerlevparken er i din tid etableret med 2 landskendte rosenhaver og Den Danske Træsamling, som i dag er så tilvokset at det er blevet den træsamling, som var tænkt. Den gamle park er blevet renoveret og nyplantninger har fundet sted. I Vendsyssel er både Øster Mølle Sø, Klokkerholm Møllesø og søen ved Clausholm blevet etableret og arealerne omkring dem er tilplantet. Sansehaver er et andet af Fondens interesseområder og adskillige af denne specielle type have har Fondens været med til at etablere, den største og mest interessante er vel blindehaven ved Pindstrup Centeret i Djursland, men de mindre sansehaver ved plejehjem er ligeledes meget væsentlige for beboerne. I samarbejde med Tuborgs grønne træfond arrangerede Fonden Plant Danmark dagen i 1990, hvor der landet over blev plantet træer. Tuborgfondet fandt at det var så stor en succes at man bad os om at gentage Plant Danmark dagen, så i 1994 blev yderligere træer plantet på lige godt 300 lokaliteter landet over. Fonden har imødekommet ansøgninger fra landsbyers borgerforeninger om plantning af træer til bedring af landsbymiljøet og vi har på den måde måske også bidraget til et bedre sammenhold i landsbyerne. Da du i 2004 havde været formand for Fondens repræsentantskab i 25 år frabad du dig enhver form for hyldest og festivitas. Dengang imødekom vi dit ønske. Da du havde været formand i 30 år tolererede du akkurat en kort omtale i vores årsskrift. Da Fondens første formand Helga Pedersen holdt op som formand blev der plantet en eg til hendes ære i anlægget ved Øster Møllesø i Dronninglund Kommune. Nu da du holder op håber jeg du vil medvirke til at vi finder det helt rigtige sted, så vi til efteråret kan plante en eg til din ære. Måske kan det blive et sted i Gerlevparken måske et andet sted i Hornsherred eller et andet smukt sted i Danmark. Det beder vi dig accepterer, så træet kan minde os alle om og være Fondens symbolske tak for dit aldrig svigtende engagement for Fondens arbejde

8 Ny formand for repræsentantskabet Kærlighedsstien Katherine Richardson Christensen Prodekan, professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet Repræsentant for Dansk Dendrologisk Forening Katherine Richardson Christensen er amerikaner, men har boet i Danmark i 29 år. Hun er professor i havbiologi og leder af Sustainability Science Center på Københavns Universitet. Hendes forskning handler om jordens kulstofcyklus og hvordan klimaforandringer påvirker biologiske processer i havet, og derved havets evne til at optage CO2 fra atmosfæren. Hun arbejder i Center for Macroecology, Evolution and Climate (www.macroecology.ku.dk), og er demed i daglig kontakt med forskere, der beskæftiger sig med træer og miljø, herunder skovens betydning for biodiversitet. Hun har et dybtgående kendskab til den globale kulstofcyklus og en dyb respekt for betydningen af planter for regulering af jordens miljø. Ud over at være med i en række internationale komiteer med relation til miljø og klima var Katherine formand for regeringens klimakommission og for det videnskabelige udvalg, der arrangerede en international klimaforskerkonference i København i marts Desuden ledede hun et af de største projekter på den Galathea-ekspeditionen i Hun har publiceret en række videnskabelige publikationer og bøger, og er hovedforfatter af bogen Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions (2011, Cambridge University Press). Hun er gift med Statsskovrider Jens Bjerregaard Christensen og bor i Grib Skov. Parret har to voksne sønner. Tekst og fotos: Henni Steffensen I Præstegårdshaven i Langebæk på Sydsjælland står der en samling af 24 store bøgetræer, der som billedet viser, danner rammen om en sti. Man mener, træerne er plantet i 1884 og at stien benævnes kærlighedsstien ses tydeligt af alle de hjerter, initialer, datoer m.m. der har været skåret i barken. Tydeligt tegn på at det har været tilflugtsted for unge forelskede par fra en tid, hvor der stadig var unge mennesker, der havde deres daglige virke i præstegården og de omkringliggende gårde i landsbyen

9 Ekskursion Tekst og fotos: Henni Steffensen Efter repræsentantskabsmødet fortalte godsejer Claus de Neergaard om Gunderslevholm Gods og deltagerne gik en tur i den store park. Der har siden middelalderen været bebyggelse på Gunderslevholm. Den første kendte ejer var landsdommer Johannes Allé ved Gunderslevholm. Mogensen Grubbe, der købte ejendommen i Under en strid med Valdemar Atterdag i 1345 blev borgen indtaget og ødelagt. Den nuværende hovedbygning er opført i barokstil. Den ydre del fik et nyklassicistisk præg ved en ombygning i Indvendig er bygningen præget af barokken med regelret rumfordelling. Parken er anlagt på en skråning, som går direkte ned mod Susåen. Og byder på mange spændende træer. Ekskursionen gik videre til Sorø Akademi, hvor skovfoged Anders Grube fortalte og guidede os gennem parken. Sorø Akademi ligger lige ned til Sorø Sø i den pragtfulde 12 hektar store akademihave, der er fra omkring år 1300, og dengang fremstod som en af Europas største klosterhaver. I 1750 ændres havens stilart til fransk barok med allékomplekser og sirligt formede parterrebede. Fra den tid er kun alléerne bevarede. Akademihaven fremtræder i dag som engelsk landskabshave med grønne plæner, busketter og fritstående træer, bl.a. fine eksemplarer af tempeltræ, hjertetræ, hængeask og tulipantræ. Sorø Kirke Redaktør ph.d. Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet gav en rundvisning i Sorø Klosterkirke, og på kirkeloftet fortalte han om tagkonstruktionen og det dendrologiske arbejde, som han er ansvarlig for. Kirken er en af de største middelalderkirker i Danmark. Den er bygget i sidste del af 1100-tallet, og er et af de første teglstens- byggerier herhjemme. Kirken var en del af Mariaklostret i Sorø, som Cistercienserne opførte, tilskyndet og støttet af biskop Absalon og den øvrige Hvideslægt. Det var også Absalon, der satte Saxo i gang med at skrive Danmarks Krønike. Det fortælles, at han skrev den i portbygningen til Sorø Kloster. Den blev skrevet på latin, og både Absalon og Saxo regnede med, at krøniken ville blive kendt i Europa og sprede danernes ry herligt ud over verden. Portbygning og kildebrønd ved Sorø Akademi. Sorø Akademis hovedbygning

10 Ved en skillevej? Er der behov for et nyt program i et nyt årtusind? Fonden for Træer og Miljø stod i 2011 foran et formandsskifte. Dansk Dendrologisk Forenings bestyrelse indstiller formanden, og i den forbindelse ønskede bestyrelsen at præcisere Fondens arbejde. Det resulterede i følgende skrivelse. Med snart 40 år bag sig kan Fonden se tilbage på en perlerække af resultater, der især har manifesteret sig i form af støtte til botaniske samlinger af vedplanter, alléer, have- og parkanlæg samt plejeplaner, men også mere folkelige kampagner som Plant et træ og Plant Danmark Dagen. Fondens varemærke Træer og Miljø og formålsparagraf rækker imidlertid videre end det: Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Man kan sige, at det miljømæssige aspekt i Fondens formålsparagraf har været underspillet og at man primært har arbejdet med de botaniske, kulturhistoriske og æstetiske elementer. I et historisk perspektiv har træer imidlertid igennem mere end 200 år spillet en afgørende rolle for udformningen og vedligeholdelsen af det danske landskab, herunder den produktive del. Hvor miljø i lange perioder især er kommet til udtryk i det nære, er der i disse år en meget markant bevægelse i retning af en mere global opfattelse af behovene for at forbedre vort miljø. Der er en næsten alment accepteret erkendelse af betydningen af træer for jordklodens fortsatte evne til at understøtte menneskets velfærd. Det er et tema, som også i stigende grad gør sig gældende i Danmark. Klimaforandringer, energiforsyning, jordbrug og biologisk mangfoldighed i alle disse forhold spiller træer og plantesamfund domineret af træer en meget væsentlig rolle. Skal Fonden for Træer og Miljø opfylde sin formålsparagraf, må man i det nye årtusind fokusere væsentligt mere på disse forhold. Trods den almene erkendelse af træernes betydning er der sket en paradoksal nedprioritering af det grundlæggende arbejde med forståelsen og anvendelsen heraf. Det gælder på de højere forskningsog undervisningsinstitutioner og i den offentlige forvaltning. Som en følge af Rio-konventionen og efterfølgende opstramninger i mange af Verdens lande er det i løbet af de seneste årtier blevet stadigt vanskeligere at få tilladelse til at samle og udføre planter til videnskabelige studier og dyrkning uden for deres naturlige udbredelsesområder. Derfor er de eksotiske træer og buske, der tidligere er indsamlet i naturen og stadig dyrkes i danske arboreter og botaniske haver, en uvurderlig genetisk ressource for både teoretikeren (forstfolk, botanikere, osv.) og praktikeren (planteskoler, etc.). Fonden for Træer og Miljø bør derfor i langt højere grad end i dag aktivt støtte bevarelsen af vedplantesamlinger (som f.eks. Forstbotanisk Have og Hesede planteskole) herunder behørig skiltning, databaseregistrering og opformering. Der tales om biomasse som en væsentlig del af løsningen på vore energi- og klimaproblemer. Men de løsningsforslag, som omfatter vedplanter, begrænser sig til relativt få forslag om øget brug af f.eks. pil og poppel understøttet af bioteknologisk forskning. I naturbevaring er der markant fokus på biologisk mangfoldighed, herunder den optimisme, som knytter sig til den hastige udvikling af kendskabet til mange plantearters genom. Udforskningen og anvendelsen af bioteknologi og genetik er naturligvis vigtig. Paradokset består i at man parallelt hermed enten helt nedlægger eller kraftigt nedprioriterer basale discipliner som botanik, herunder ikke mindst dendrologi, og formering og dyrkning, samt vedligeholdelse af bestående plantesamlinger. Selv om man i en dansk sfære måske vil kunne mene, at de basale discipliner er relativt velbeskrevne, er der i globalt perspektiv en stor mangel på kendskab hertil. Basalt set ved vi kun lidt om de ca træ- og buskarter, som kloden huser. Uden et velfunderet kendskab til diversiteten, har den bioteknologiske revolution et begrænset perspektiv, ja måske endda risiko for at ende i blindgyder. Hvordan skal man kunne arbejde med den biologiske mangfoldighed, hvis man ikke kender dens anatomi? I dansk sammenhæng er det i særlig grad det kompetencetab indenfor de basale discipliner, der aktuelt finder sted, som udgør en risiko for, at man ikke vil kunne arbejde med praktisk omsætning af vedplanternes diversitet, hvad enten det handler om deres bevaring, deres anvendelse under nye klimaforhold, eller om nye krav til deres anvendelse for at beskytte vort miljø. Kompetencetabet kan fortsat imødegås, men sker det ikke relativt hurtigt, er der en alvorlig risiko for, at det bliver uafvendeligt. Det gælder ikke alene på det professionelle niveau. Det er også vigtigt, at der er nogen, som kan være medvirkende til at højne befolkningens generelle bevidsthed om betydningen af træer på kloden dels i globalt dels i lokalt perspektiv. Træer i landskabet, træer i haven, træer i litteraturen, træer i historien, træer i medicinen, træer i energiforsyningen, træer i alt sammen temaer, som kan tages op under en bred formålsparagraf både for Dendrologisk Forening og Fonden. Det er naturligt om Fonden for Træer og Miljø i en ny periode tager disse udfordringer op. Fonden kan naturligvis ikke løse disse opgaver alene. Det kræver betydeligt flere ressourcer end Fonden i sig selv råder over. Det handler derfor om, at Fonden engagerer sig aktivt i at etablere stærke partnerskaber med de institutioner, som fortsat huser kompetence, med de aktører som bruger vedplanter i det danske landskab, og ikke mindst med de større fonde, som vil kunne bakke yderligere op om arbejdet. Fonden for Træer og Miljø søger derfor en formand, som vil kunne bistå hermed og tegne Fonden udadtil med en større ambition om træer og miljø. Dansk Dendrologisk Forening / marts

11 Udvalgte begivenheder Fonden for Træer og Miljø stiftet Højesteretsdommer Helga Pedersen er formand for repræsentantskabet 1975 Fonden repræsenteret i to udvalg under Ministeriet for Offentlige Arbejder, dels om vejsaltning og dels om beplantning langs offentlige veje Fondens kamp for genetablering af Ledreborg Allé påbegyndt. Morten Klint/Lone van Deurs udarbejdede projekt 1976 Grønne Planer, Dansk Byplanlaboratoriums skriftserie. Beplantningsplaner for tre byer: Bramming, Ringe og Helsinge Beskæring af lindealléerne ved Dronninglund Slot 1977 Fonden projekterer retableringen af Øster Mølle Sø i Dronninglund Kommune Fonden medarrangør af beskærings- og beplantningskurser på Vilvorde 1978 Fonden støtter praktisk og økonomisk Claus Berings film: Træer og Miljø 1979 Gerlevparken overtages af Fonden Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer ny formand for repræsentantskabet Hendes Majestæt Dronning Ingrid bliver Fondens protektor 1980 Midterrabat på Geels Bakke ved Holte beplantes med egetræer Beplantningsplan og planter til den retablerede Klokkerholm Møllesø 1981 Forsøg med vejsalts indvirkning på 4 vejtræarter påbegyndt i Gerlevparken ved lic.agro. Jens Dragsted Beplantning af 1200 egetræer ved Egtvedpigens fundsted 1982 Bevarende beskæring af lindealléerne ved Rosenholm Slot Beplantning i Pistolstræde i København 3 ægte børn af Kongeegen plantet ved Øster Mølle sø i Dronninglund til ære for Fondens protektor Hendes Majestæt Dronning Ingrid, for Fondens første formand for repræsentantskabet, højesteretsdommer Helga Pedersen og for en af initiativtagerne til Fonden, arboretforstander, dr.agro. Carl Syrach Larsen 1983 Plant et træ kampagnen påbegyndes og i løbet af tre år plantes 1,25 mio. træer over hele landet Fonden skænker vej- og allétræer til Broager Kommune 1984 Etableringen af Den Danske Træsamling i Gerlevparken påbegyndt 1985 Valdemar Petersens samling af historiske roser etableret i Gerlevparken Simon Spies Alléen plantet i Vestskoven ved Herstedøster Plantning af marineege i Nyboder i København 1986 Efter 11 års kamp påbegyndes retablering af Ledreborg Allé 1987 Samlingen af Poulsens roser etableret i Gerlevparken Støttet Tønder forskønnelsesudvalg med 50 egetræer til allé siders rapport ved lic.agro Jens Dragsted vedr. resultatet af saltforsøget udsendes til samtlige kommuner og amter i Danmark Sansehave ved institutionen Birkebakken i Brabrand projekt og beplantning 1989 Rådgivning i forbindelse med etablering af Bangsbo Botaniske Have Projekt til sø og beplantning ved Clausholm i Klokkerholm/Hjallerup 1990 Plant Danmark-Dagen. Over træer plantet overalt i Danmark Blindehave skænket til Pindstrup-centret på Djursland store lind til Kunstindustrimuseets Grønnegård Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af Skærvad Hovedgaard 1992 Asketræer til institutioner i forb. med Hjørrings 750 års købstadsjubilæum Efter 17 år bliver den genplantede 7 km lange Ledreborg Allé indviet 1993 Beplantning til Byfolden i Køng, Glamsbjerg Kommune 1994 Plant Danmark Dagen. Ca løvtræer plantet overalt i Danmark Skænket 75 store lindetræer til retablering af allé ved Lerchenborg Gods 1995 Åstrup Kloster ved Tølløse, genskabelse af park og anlæg af rhododendronbed 1996 Rådgivning og naturgenopretning til Nørre Wosborg ved Ringkøbing 1997 Beplantning til sansehave ved Aalborgskolens institution for døvblinde 1998 Projekt og beplantning til have for senil demente i Vejlby Lokalcenter, Århus Rådgivning og egetræer til retablering af Maglemer Alléen ved Knuthenborg 1999 Fonden for Træer og Miljø bliver 25 år 2000 Rådgivning og træer til alléer ved 5 godser på Lolland Sansehave ved Skodsborg Observations- og Behandlingshjem 2001 Spejdercenter: Kredshuset Høwringen ved Højer Bytræarboretet ved Landbohøjskolens Forskningscenter i Hørsholm 2002 Alléer ved Holgershaab ved Nørre Alslev, ved Marienlyst ved Vordingborg, Nybøllegaard ved Stege og ved Sandholt på Fyn Søren Ødums plantninger i Grønland 2003 Planer og beplantning til sansehave ved Rønnehuset i Nykøbing Falster Håstrup Bylaug, 100 rødtjørne plantet som alléer ved indfaldsvejene til byen 2004 Allé ved Rynkebygaard på Fyn og allé ved Sekkelundgård ved Christiansfeldt 52 ege til vejtræer ved Eliselund ved Tranekær 2005 Allébeplantning gennem landsbyen Fredsted Udplantning af vejtræer i Eberts Villaby på Amager Ejerlauget Manstrup Gadekær ved Fjerritslev forslag og beplantning 2006 Rådgivning og planter til aktivitets- og legeplads i Vindum ved Rødkjærsbro Lindeallé ved Vesterbygaard, Jerslev på Sjælland 2007 Alléplantning ved Aagaard Gods i Vestsjælland Plantninger ved landsbyerne Døstrup ved Hobro og Ndr. Skringstrup ved Skals 2008 Korinth Bypark på Fyn og Byhave i Nordby på Samsø Allé ved Avnbølgaard i Sønderjylland 2009 Udarbejdelse af plejeplan til Grønnegården ved Kunstindustrimuseet Lindetræer til vejstrækning ved Selleberg Gods på Fyn 2010 Tre indfaldsveje til Kerteminde tilplantet med 30 fyldtblomstret fuglekirsebær Støtte til Lindknud Lokalråd etablering af oplevelses skov, bestående af Nordens træsorter 2011 Lindknud Lokalråd ved Brørup, 4,5 ha tilplantet med træer og buske, der repræsenterer Norden Kirsebærfestival i Kerteminde med 30 fyldtblomstrede fuglekirsebær 20 21

12 Fondens Støttekreds Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø er af Skat godkendt som berettiget til i henhold til Ligningslovens 8A at modtage gaver med den virkning, at giveren kan frætrække disse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst inden for de i loven fastsatte grænser d.v.s. det samlede gavebeløb til den enkelte forening skal udgøre mindst 500 kr. i løbet af indkomståret, og af giverens samlede gavebeløb kan den del fradrages, der overstiger 500 kr. I året 2007 modtog vi en kontant-arv på kr. Hvis man ønsker at støtte Fondens arbejde, kan man ved testamente bestemme, at Fonden skal indgå som hel eller delvis arving. Støttekredsmedlem Som medlem af støttekredsen modtager man Fondens Årsskrift og bliver indbudt til at overvære det årlige repræsentantskabsmøde. Kontingentet er årligt 150 kr. for private og 300 kr. for virksomheder, institutioner m.m. Yderligere oplysninger om fondens arbejde, medlemskab af støttekredsen m.m. kan fås i Fondens Sekretariat og på Fra Gunderslevholm Park Yndefuldt landskab ved Susåen Foto: Henni Steffensen Fondens repræsentantskab: Formand: Prodekan, professor Katherine Richardson Christensen Fra Dansk Dendrologisk Forening: chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, statsskovrider Niels Juhl Bundgaard Jensen, professor Erik Dahl Kjær, kvalitetschef Hans Erik Lund og universitetslektor, cand.scient. Jette Dahl Møller Fra Danmarks Naturfredningsforening: skovpolitisk medarb. Nora Skjernaa Hansen Fra Dansk Planteskoleejerforening: planteskoleleder Torben Leisgaard Jensen Fra Dansk Skovforening og Skovhistorisk Selskab: advokat Peter de Neergaard Fra Danske Anlægsgartnermestre: anlægsgartnermester Leif Rasmussen Fra Danske Landskabsarkitekter: landskabsarkitekt Lone van Deurs Fra Det Danske Rosenselskab: pensioneret apoteker Jens Riis Fra Det Kgl. Danske Haveselskab: ingeniør Jørn Bendtz Hansen Fra Hedeselskabet: regionschef Christian Als Fra Kommunale Park- og Naturforvaltere: landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen Fra Skov og Landskab, Københavns Universitet: arboretmester Ole Rasmus Byrgesen Fra Slots- og Ejendomsstyrelsen: slotshavechef, landskabsarkitekt Niels Mellergaard Enkeltmedlemmer: Havearkitekt Jørgen Holm Landskabsarkitekt Tove Hyllested (tidl. C. Asby) Direktør Niels Riegels Universitetslektor, cand.scient. Peter Wagner Forretningsudvalg: Jette Dahl Møller Lone van Deurs Erik Dahl Kjær Niels Mellergaard Sekretariatsleder: Henni Steffensen Revisor: Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen, statsautoriserede revisorer a.s Sekretariat: Bentzonsvej 52, Postboks 92, 2000 Frederiksberg Telefon: (mandag-torsdag kl ) Mail: Postgiro: Fondsregister nr Den Grønne pris er tildelt følgende: Arkitekt Hakon Stephensen, 1976 Forfatter Ole Vinding, 1976 Fhv. borgmester Christian Hansen, Gerå, 1978 Civilingeniør Georg Christiansen, 1979 Professor C.Th. Sørensen, 1979 Klokkerholm Samvirke, 1982 Fhv. distriktsgartner Willy F. Hansen, 1984 Civilingeniør A. Kann Rasmussen, 1985 Anders og Dot Fønss Nielsen, Hjallerup, 1989 Skovrider Henrik Staun, 1998 Pernille Olesen, 1999 Professor Sven-Ingvar Andersson, 2000 Havearkitekt Jørgen Holm, 2001 Forfatter Helge V. Qvistorff, 2002 Statsskovrider Bo Holst-Jørgensen, 2003 Professor Jørn Palle Schmidt,

13 Fonden for Træer og Miljø Postboks Frederiksberg Telefon (mandag-torsdag kl ) 24

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 31. maj 2013 med formandens årsberetning... 4. Gerlevparkens Venner... 12 Fonden for Træer og Miljø 2013 1 Kostume fra Det Kongelige Teaters Holberg-forestilling på Tersløsegaard. Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Flittig arbejdsindsats af Gerlevparkens Venner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2012 med formandens årsberetning... 4 Fonden for Træer og Miljø 2012 1 En gedigen havebænk ved en blomstrende syrenhæk på Skovskolen i Nødebo Foto: Henni Steffensen Tekst til omslag: Forside: Stemning ved Gribsø i Gribskov. Foto: Henni Steffensen

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø 2007 Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg Telefon 38 11 32 05 (mandag-torsdag kl. 10-14) www.fondenfortraeerogmiljoe.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12

Indholdsfortegnelse. Repræsentantskabsmødet den 25. juni 2010... 4. Hedeselskabets Museum... 12 Fonden for Træer og Miljø 2010 1 Indholdsfortegnelse Statue ved Hedeselskabet i Viborg af Enrico Mylius Dalgas, ingeniørofficer og pioner inden for opdyrkningen af den jyske hede. Foto: Lene Spies Tekst

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver

Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Program for efteråret 2015 Temaet er: Beskyttelse og benyttelse af historiske haver Helt tilbage på generalforsamlingen i 2013 blev det foreslået, at der blev holdt et møde, hvor anvendelse, indretning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.

Fonden for Træer og Miljø. Fonden for Træer og Miljø. Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe. Fonden for Træer og Miljø Fonden for Træer og Miljø Bentzonsvej 52 Postboks 92 2000 Frederiksberg www.fondenfortraeerogmiljoe.dk 2006 En af kilderne i den lille fredede Christinero ved Christiansfeld.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning

Liv & lys i Søndermarken. Byens Netværk Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Liv & lys i Søndermarken Byens Netværk 31.05.12 Tekst og foto: Mathilde V. Schjerning Søndermarken er ved at gennemgå en spændende udvikling og renovering. Parkens kulturhistoriske landskaber og bygningsværker

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk

ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Knebel Menighedsråd 8256@sogn.dk Den 3. november 2010 Dokument nr.: 108358/10 Sagsbeh.:

Læs mere

HVOR ER VI I ARBEJDET

HVOR ER VI I ARBEJDET NYE LANDSKABER NYE LANDSKABER 1. Hvor er vi i arbejdet 2. (Faglig) Tilgang 3. Transformation af landbrugslandskab 4. Ambition 5. Tilgang biodiversitet 6. Biodiversitet / Formidling 7. Nervebanen / Kunstruten

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Tidspunkt: Mandag den 3. april 2006, kl. 19:00 Sted samme sted som forrige år : Egedalsskolens mødelokale, Holmegårdsvej 101, 2980 Kokkedal. (kørselsvejledning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere