Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne"

Transkript

1 Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1

2 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen Foreningens navn, adresse m.v Formål Foreningens bestyrelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab Foreningens porteføljerådgiver Foreningens depotselskab og bevisudstedende institut Foreningens revisor Foreningens tilsynsmyndighed Finanskalender Regnskabsår Fund Governance Afdelingerne... 6 Afdeling OBLIGATIONER... 7 Afdeling LANGE OBLIGATIONER Risikofaktorer Hvem henvender afdelingerne sig til? Udbytte Beskatning af afdelingerne Skatte- og afgiftsforhold Emission og emissionskurs Omkostninger ved emission og indløsning Betaling for tegning og opbevaring Køb / Salg Fondskode Navnenotering Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs Børsnotering Indgåede aftaler...13 Aftale om depotbankfunktion Aftaler om markedsføring og formidling Aftale om investeringsrådgivning Aftale om prisstillelse i markedet Aftale om aktiebog Aftale om administration Investeringsforeningsandelenes rettigheder...14 Ordinær generalforsamling Stemmeret Indløsning Vedtægtsændring Daglig ledelse og administration...15 Administrationsomkostninger Vedtægter, års- og halvårsrapporter Vederlag Yderligere oplysninger

3 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Det fuldstændige prospekt samt årsrapport og halvårlig formueopgørelse for de afdelinger, prospektet omfatter, kan rekvireres gratis ved henvendelse på foreningens kontor. Prospektet offentliggøres den 9. juni Frederiksberg, den 8. juni 2009 Bestyrelsen i investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Nis Jul Clausen Bodil Rosenbeck Anker Christoffersen (formand) (næstformand) Leif R. Møller Birgitte Tausen 3

4 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest har godkendt, at foreningsandele i afdelingerne Korte Obligationer, Obligationer, Lange Obligationer udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser. Prospektet henvender sig til danske investorer og er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Prospektet er ikke godkendt af eller registreret hos udenlandske myndigheder med henblik på salg og markedsføring af investeringsforeningsandele uden for Danmark. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Foreningen 1. Foreningens navn, adresse m.v. Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Falkoner Allé 53,3, 2000 Frederiksberg C. Tlf: , fax: Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er stiftet den 2. juni 1971 og er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR nr Formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med kapitel i Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast under hensyn til de investeringsområder, der investeres i samt rammer for risikospredning. 3. Foreningens bestyrelse Professor Nis Jul Clausen (formand) Syddansk Universitet, Thorsgade 17, 5000 Odense C. Formand Anker Christoffersen Tunet 31, 3450 Allerød Sekretariatschef, (næstformand) Statsautoriseret El-installatør Leif R. Møller cand. polit. Bodil Rosenbeck Vagner Møller ApS, Fødevareøkonomisk Institut, Sønderdalen 36, 2870 Dyssegård Rødstensvej 9, 2900 Hellerup Økonomidirektør Birgitte Tausen Upsalagade 6, 1.tv., 2100 København Ø 4

5 4. Foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S, Falkoner Alle 53, Frederiksberg C. Direktion: Preben Iversen og Ulla Heurlin Lån & Spar Rationel Invests depotselskab, Lån & Spar Bank A/S, ejer 50 % af aktierne i Invest Administration A/S, 5. Foreningens porteføljerådgiver Lån & Spar Bank A/S Telefon: Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax: København K. 6. Foreningens depotselskab og bevisudstedende institut Lån & Spar Bank A/S Telefon: Højbro Plads 9 11, Postboks 2117 Telefax: København K. 7. Foreningens revisor Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45, Postboks København Ø. v/ statsautoriseret revisor Hans Frederik Carøe og statsautoriseret revisor Claus Herschend 8. Foreningens tilsynsmyndighed Finanstilsynet Tlf Århusgade 110 Fax København Ø 9. Finanskalender Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Den 27. februar 2009 Ordinær generalforsamling Den 23. april 2009 Ekstraordinær generalforsamling Den 29. maj 2009 Regnskabsmeddelelse for første halvår 2009 Den 20. august Regnskabsår Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier, herunder den gældende bekendtgørelse om Investeringsforeningers regnskaber. 5

6 11. Fund Governance Fund Governance er et sæt anbefalinger fra InvesteringsForeningsRådet angående investeringsforeningers ledelse, drift og markedsføring. Når der er tale om anbefalinger og ikke regler, skyldes det, at særlige forhold kan gøre sig gældende for den enkelte forening. Det har derfor været et bærende princip for anbefalingerne, at det er frivilligt om den enkelte forening vil følge anbefalingerne, men dog ud fra et følg-eller-forklar princip. Det vil sige, at hvis man ikke følger anbefalingen, skal man redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet. Bestyrelsen i foreningen har gennemgået anbefalingerne og konstateret, at man lever op til dem. 12. Afdelingerne Afdelingernes investeringer kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 90 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Medmindre andet fremgår af beskrivelsen af den enkelte afdeling, kan placeringer i sådanne andele dog højst udgøre 10 pct. af formuen i den enkelte afdeling. Obligationsafdelinger omfattet af prospektet: Afdeling KORTE OBLIGATIONER Stiftet i 2001, Afdeling Obligationer Stiftet 1991, Afdeling LANGE OBLIGATIONER Stiftet i Afdelingerne er bevisudstedende og udloddende. Beviserne investeringsforeningsandelene - udstedes i stykker á kr. 100 gennem værdipapircentralen VP, hvor andelene også registreres. Andelene er frit omsættelige. Ingen andele har særlige rettigheder. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine investeringsforeningsandele indløse. Afdeling KORTE OBLIGATIONER Midlernes anbringelse/investeringspolitik Afdelingens midler investeres i obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX, København, med kort løbetid. For afdelingen tilstræbes, at den gennemsnitlige korrigerede varighed for porteføljen er på 0-4 år. Afdelingen kan investere mere end 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt af den danske stat. Afdelingen investerer højest 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med kapitel i Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Der nyinvesteres p.t. ikke i erhvervsobligationer. Dog kan der investeres i erhvervsobligationer, der er omfattet af statsgaranti og udløber senest Anvendelse af afledte finansielle instrumenter Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Benchmark Afdelingen har fra 1. januar 2008 EFFAS 1-3 som benchmark. 6

7 Hvem henvender afdelingen sig til Investering i afdeling Korte Obligationer er et væsentlig element for investorer, som ønsker at investerer med lav risiko, men samtidig have en rimelig sikkerhed for at opnå et afkast på kort sigt. Korte Obligationer er derfor velegnet til den kortsigtede investor samt til pensionsporteføljer, hvor der er få år, til udbetalingen skal finde sted. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hovedtal i mio.kr Årets nettoresultat 6,3 5,3 6,2 10,2 10,4 Aktiver 277,6 311,7 334,6 327,0 296,7 Medlemmernes formue 277,3 311,4 334,2 326,6 296,4 Cirkulerende andele i stk , , , , ,0 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi, kr. (inkl. udlodning) 103,46 102,11 100,52 101,40 101,30 Udlodning i kr. pr. andel 3,25 3,50 2,25 3,50 4,00 Udlodning i % pr. andel 3,25 3,50 2,25 3,50 4,00 Årets afkast i % 2,53 1,86 1,92 3,16 3,42 Sharpe ratio 5 års gns ,36-0,24-0,66 Standardafvigelse 5 års gns ,98 0,82 0,99 Omkostningsprocent 0,56 0,54 0,52 0,55 0,58 Omsætningshastighed 0,23 0,75 1,29 0,68 0,35 ÅOP - - 0,63 0,64 0,67 Benchmark: EFFAS 1-3 (fra 1. januar 2008) ,84 Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, herunder afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal, herunder afkast. Afdeling OBLIGATIONER Midlernes anbringelse/investeringspolitik Afdelingens midler investeres i obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX, København, med mellemlang løbetid, det vil sige, at afdelingen har en lav til middel risikoprofil. For afdelingen tilstræbes, at den gennemsnitlige varighed for porteføljen er på 3-6 år. Afdelingen kan investere mere end 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt af den danske stat. Afdelingen investerer højest 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med kapitel i Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter Afdelingerne anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Benchmark Afdelingen har fra 1. januar 2008 EFFAS 3-5 som benchmark. 7

8 Hvem henvender afdelingen sig til Investering i afdeling Obligationer er et væsentlig element for investorer, som ønsker at investerer med lav til middel risiko, men samtidig have mulighed for at opnå et afkast på kort sigt. Afdeling Obligationer er derfor velegnet til investorer med kort samt middel investeringshorisont samt til pensionsporteføljer, hvor der er nogle år, til udbetalingen skal finde sted. Data for de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal de seneste fem år. Hovedtal i mio.kr Årets nettoresultat 15,2 15,7 6,0 15,7 19,6 Aktiver 473,8 610,4 706,3 641,2 592,5 Medlemmernes formue 473,3 609,8 705,4 640,6 591,9 Cirkulerende andele i stk , , , , ,0 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi, kr. (inkl. Udlodning) 93,70 92,54 90,17 89,52 88,68 Udlodning i kr. pr. andel 4,00 3,25 2,75 3,75 3,75 Udlodning i % pr. andel 4,00 3,25 2,75 3,75 3,75 Årets afkast i % inkl. udlodning 3,73 3,09 1,03 2,38 3,12 Sharpe ratio 5 års gns. 1,12 1,20 0,88 0,16-0,20 Standardafvigelse 5 års gns. 1,90 1,83 1,70 1,54 2,47 Omkostningsprocent 0,56 0,55 0,52 0,53 0,54 Omsætningshastighed 1,17 1,00 1,02 0,87 0,47 ÅOP - - 0,62 0,63 0,66 Benchmark: EFFAS 3-5 (fra 1. januar 2008) ,54 Det skal bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, herunder afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal, herunder afkast. Afdeling LANGE OBLIGATIONER Midlernes anbringelse/investeringspolitik Afdelingens midler investeres i obligationer, der er noteret på NASDAQ OMX, København, med mellemlang til lang løbetid, det vil sige, at afdelingen har en lav til middel risikoprofil. For afdelingen tilstræbes, at den gennemsnitlige varighed for porteføljen er på 6-12 år. Afdelingen kan investere mere end 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt af den danske stat. Afdelingen investerer højest 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Investeringerne sker i øvrigt i overensstemmelse med kapitel i Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Anvendelse af afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan benytte afledte finansielle instrumenter på dækket basis til afdækning af renterisici. 8

9 Benchmark Afdelingen har fra 1. januar 2008 EFFAS 5-7 som benchmark. Hvem henvender afdelingen sig til Investering i afdeling Lange Obligationer er et væsentlig element for investorer, som ønsker at investerer med middel til høj risiko, men samtidig have mulighed for at opnå et afkast på sigt. Afdeling Lange Obligationer er derfor velegnet til investorer med middel til lang investeringshorisont samt til pensionsporteføljer, hvor der er nogle år, til udbetalingen skal finde sted. Data fra de seneste 5 år Afdelingens udvikling, performance og andre nøgletal siden starten den 18. juni Hovedtal i mio.kr Årets nettoresultat 1,1 1,3 0,3 0,6 2,8 Aktiver 26,6 42,2 49,2 54,9 64,5 Medlemmernes formue 26,5 42,2 49,1 54,8 64,4 Cirkulerende andele i stk. 250,0 400,0 480,0 548,0 639,0 Nøgletal (pr. andel) Indre værdi, kr. (inkl. udlodning) 106,09 105,44 102,39 100,05 100,82 Udlodning i kr. pr. andel. 4,50 3,75 3,50 4,00 4,25 Udlodning i % pr. andel. 4,50 3,75 3,50 4,00 4,25 Årets afkast i % 5,19 3,70 0,75 1,16 4,64 Sharpe ratio 5 års gns ,39-0,52-0,43 Standardafvigelse 5 års gns ,89 2,25 3,87 Omkostningsprocent 1,59 0,58 0,71 0,72 0,79 Omsætningshastighed 1,07 0,82 0,79 0,50 0,50 ÅOP - - 0,80 0,81 0,92 Benchmark: EFFAS 5-7 (fra 1. januar 2008) ,56 Det bemærkes, at der fra de historiske nøgletal, herunder afkast, ikke kan drages slutninger om afdelingens fremtidige nøgletal, herunder afkast. 13. Risikofaktorer Porteføljen sammensættes primært under hensyntagen til de fremtidige renteforventninger. En afdelingens afkast forventes at følge de traditionelle sammenhænge mellem rente og vækst/inflation. Således må der i perioder med høj vækst/inflation forventes stigende renter/lavere kurser, hvilket vil betyde en faldende kurs på afdelingen. I perioder med lav vækst/inflation forventes modsat en stigende kurs på obligationsafdelingen. Investor skal blandt andet være opmærksom på, at det danske obligationsmarked kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan påvirke værdien af en afdelings investeringer. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i Danmark, herunder udviklingen i den danske rente, påvirke investeringernes værdi. 9

10 Investor skal desuden være opmærksom på, at der ved investering i visse erhvervsobligationer kan være risiko for, at udsteder ikke kan overholde sine forpligtelser. Risikoprofilen for de enkelte afdelinger kan karakteriseres således: Afdeling Korte Obligationer Obligationer Lange Obligationer Risikoprofil Lav Lav Lav til middel Risikoprofilen for investor skal ses i forhold til, at afdelinger, der investerer i aktier, typisk har en middel til høj risikoprofil. Afdelingerne bestræber sig på at fastholde deres risikoprofil gennem analyse, løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer. De nævnte risikofaktorer er ikke en udtømmende beskrivelse af risici og risikoen kan variere over tid. 14. Hvem henvender afdelingerne sig til? Investering i foreningens obligationsafdelinger er et væsentlig element i en bred investering. De investorer, som afdelingerne henvender sig til, er beskrevet under de enkelte afdelinger. Den typiske investor i afdelingerne forventes at være fortrolig med at investere i obligationsbaserede foreningsandele og/eller obligationer. Investor bør være opmærksom på, at investering i foreningsandele ikke svarer til en kontantplacering, og at værdien ikke er garanteret. Andele i en afdeling kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. 15. Udbytte Hver afdeling foretager, på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster samt afdelingens administrationsomkostninger, en udlodning, der opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt, tillægges derimod afdelingens formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Udlodning foretages én gang årligt. Udbyttet udbetales via værdipapircentralen fire bankdage efter afholdelse af den generalforsamling, hvor det pågældende udbytte er vedtaget. Udbytte tilskrives medlemmets konto i det kontoførende institut. 16. Beskatning af afdelingerne Afdelingerne er ikke selvstændig skattepligtig, eftersom afdelingerne følger ovenstående udlodningsbestemmelser. 17. Skatte- og afgiftsforhold I det følgende er foretaget en generel beskrivelse af skatteforhold. For mere deltaljeret information om skatteforhold henvises til medlemmets egne rådgivere. 10

11 Medlemmer, der investerer frie midler Afkastet af en investering i en investeringsforening beskattes i størst muligt omfang på samme måde, som hvis afkastet var skabt ved direkte investering. Derfor skal det udlodningspligtige udbytte i afdelingerne opdeles i forskellige afkasttyper, der hver især som udgangspunkt skal beskattes hos investor efter de regler, som gælder for investors beskatning af direkte afkast af den pågældende type. Medlemmer, der investerer pensionsmidler Der skal endvidere betales en skat til staten på 15 % af afkastet på andele placeret i pensionsdepoter. Denne afgift betales både på kursændringer samt udbytter. Det skal bemærkes, at der gælder særlige regler for den skattemæssige behandling af selskabers investering i investeringsbeviser samt at der vil ske ændringer heri fra 1. januar Emission og emissionskurs Tegningskursen (emissionskursen) fastsættes efter dobbeltprismetoden (jf. 2 i Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger), som afdelingens indre værdi med tillæg af et beløb (emissionstillægget) til dækning af udgifter ved køb af værdipapir og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionskursen fastsættes ved, at dividere afdelingens formueværdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af cirkulerende andele, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved missionen. Oplysninger om emissionskursen fås ved henvendelse til foreningen eller Lån & Spar Bank A/S. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende emission, der sker til emissionskurs uden fastsat højeste beløb. Ex-kupon afdelinger I udloddende afdelinger, hvor bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra primo januar og indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. 19. Omkostninger ved emission og indløsning Ved emission og indløsning af foreningens andele opkræver foreningen henholdsvis et tillæg til den indre værdi og et fradrag fra den indre værdi til dækning af de omkostninger, som emissionen og indløsningen giver anledning til for foreningen. Tillæg ved emission dækker kurtage ved køb af værdipapirer, formidlingsprovision og markedsføringsudgifter samt administration. Ved indløsning dækker fradraget kurtage til salg af værdipapirer og administration. Det samlede emissionstillæg og indløsningsfradrag er sammensat som vist i oversigten nedenfor. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt på markedet, kan satsen for kurtage m.m. og dermed også de samlede emissions-/indløsningsomkostninger afvige fra det i tabellen anførte. 11

12 Omkostningerne opgjort som pct. og fordelt på omkostningsarter for de enkelte afdelinger, fremgår af tabellen nedenfor. Afdeling Emissionstillæg Indløsningsfradrag Kurtage m.m. Vederlag til finansiel formidler I alt Kurtage m.m. Administration Administration Korte Obligationer 0,06% 0,25 % 0,05 % 0,36% 0,06% 0,05% 0,11% Obligationer 0,06% 0,25 % 0,05 % 0,36% 0,06% 0,05% 0,11% Lange Obligationer 0,06% 0,25 % 0,05 % 0,36% 0,06% 0,05% 0,11% I alt 20. Betaling for tegning og opbevaring Foreningsandele tegnet i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andele på VP-konti. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 21. Køb / Salg Ønsker et medlem at flytte sin investering fra en forening eller afdeling til en anden, skal medlemmet afhænde/købe sit/sine investeringsbeviser, hvilket er forbundet med almindelige handelsomkostninger/kurtage samt eventuelle tillæg og fradrag ved køb/salg af investeringsbeviser i forhold til afdelingens indre værdi. Der er indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at beviserne i foreningens afdelinger kan købes og sælges gennem banken. 22. Fondskode Investeringsforeningsandele udstedes og registreres i Værdipapircentralen under følgende fondskoder: Afdeling Korte Obligationer Obligationer Lange Obligationer Fondskode DK DK DK Navnenotering Investeringsforeningsandelene i afdelingerne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i foreningens bøger, der føres af foreningens depotselskab. Navnenotering foretages af det pengeinstitut, hvor investeringsforeningsandelene ligger i depot. 24. Oplysning om indre værdi, emissions- og indløsningskurs Oplysning om investeringsforeningsandelenes indre værdi, emissions- og indløsningskurs kan fås på foreningens hjemmeside på internettet (www.lsri.dk), ved henvendelse til foreningens kontor eller Lån & Spar Bank A/S. Oplysningerne opdateres endvidere løbende via FundCollect (www.fundcollect.dk). 12

13 25. Børsnotering Afdelingerne er optaget til notering på NASDAQ OMX, København. 26. Indgåede aftaler Aftale om depotbankfunktion Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Afdelingerne betaler et depotgebyr. I 2008 udgjorde depotgebyrerne følgende beløb: Afdeling Korte Obligationer t.kr. 215 Afdeling Obligationer t.kr Afdeling Lange Obligationer t.kr. 50 Investeringsforeningsandele kan omkostningsfrit opbevares i depot i Lån & Spar Bank A/S. Aftale om depotbank funktionen kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel. Aftaler om markedsføring og formidling Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S, der også er depotselskab for foreningen, om, at banken til en hver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdelinger samt opbevarer investeringsbeviserne, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser, og foreningen kan side løbende med banken iværksætte egen markedsføring af investeringsbeviser. Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Aftale om markedsføring og formidling løber et år ad gangen og kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel. Alle obligationsafdelinger betaler 0,20 % p.a. til markedsføring og formidling. Aftale om investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S, hvis hovedbeskæftigelse er bankvirksomhed, om ydelse af investeringsrådgivning. Aftalen indebærer, at Lån & Spar Bank A/S yder rådgivning til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S om transaktioner, som Lån & Spar Bank A/S anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. Lån & Spar Bank A/S er tillige foreningens depotselskab. Rådgivningsaftalen kan af foreningen opsiges med dags varsel og af rådgiver med 6 måneders varsel. 13

14 Der skal tilstræbes et rimeligt afkast i forhold til markedsafkastet for de områder midlerne anbringes i med samtidigt hensyntagen til fornøden risikospredning. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinier, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabet, som tager stilling til, om de skal føres ud i livet. Afdelingen betaler 0,05 % p.a. til rådgivningshonorar. Aftale om prisstillelse i markedet Foreningens investeringsforvaltningsselskab har med Lån & Spar Bank A/S indgået aftale om, at banken i bl.a. NASDAQ OMX, København s handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser i afdelingernes investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten ved handel med beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- og salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen betaler et vederlag til banken på kr. pr. afdeling pr. måned. Aftalen kan gensidigt opsiges uden varsel. Aftale om aktiebog Foreningen har indgået aftale med Lån & Spar Bank A/S om, at banken på vegne af foreningen fører aktiebogen, hvori navnenotering af afdelingernes andel foretages. Aftalen indebærer foruden den løbende registrering af noteringsforhold og ændringer i disse, at banken forestår udstedelse af adgangskort og stemmesedler til foreningens generalforsamlinger og de hertil knyttede aktiviteter. Aftale om administration Foreningen har indgået aftale med investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger, og aftale om investeringsrådgivning indgået med Lån & Spar Bank A/S. Vederlaget for administrationen af afdelingernes formue og indtægter, rådgivning vedrørende køb og salg af værdipapirer og anbringelse af formuen i øvrigt, førelse af bogholderi samt udarbejdelse af internt regnskab, er aftalt til et årligt gebyr på kr. pr. afdeling + 0,07 % af afdelingens formueværdi. For salgs- og kommunikationsopgaver betales 0,015 % af afdelingens formueværdi samt et grundgebyr på godt 300 t.kr. Foreningens depotselskab, Lån & Spar Bank A/S, ejer 50 % af aktierne i Invest Administration A/S. Administrationsaftalen kan gensidigt opsiges med 6 måneders varsel til udgang af et regnskabsår. 27. Investeringsforeningsandelenes rettigheder Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har rekvireret adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine investeringsforeningsandele. 14

15 Stemmeret Ethvert af foreningens medlemmer har én stemme for hver 100 kr. pålydende investeringsforeningsandel. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Indløsning Foreningen er forpligtet til at indløse medlemmernes andele på forlangende. I særlige tilfælde, hvor det er i medlemmernes interesse, kan bestyrelsen træffe beslutning om indløsningens form. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningskursen fastsættes, efter at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Indløsningsprisen beregnes som indre værdi med fradrag af de omkostninger, der er forbundet med indløsningen. Omkostningerne fastlægges af bestyrelsen for foreningen og fremgår af foranstående Omkostninger ved emission og indløsning. Indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et bevis i en afdeling. Den indre værdi er beregnet ved at dividere afdelingens samlede formue (værdipapirer + kontantbeholdning) med antallet af udstedte beviser i afdelingen. Værdien er fratrukket skyldige, herunder afholdte, omkostninger i afdelingen. Oplysning om indre værdi og salgskursen kan indhentes på foreningens hjemmeside og hos Invest Administration A/S på telefon Oplysningerne indberettes løbende til InvesteringsForeningsRådet og kan ses på rådets hjemmeside Vedtægtsændring Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens eller en afdelings opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst 1/2 af foreningens eller afdelingens samlede formue er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens eller afdelingens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, og er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. 28. Daglig ledelse og administration Foreningens daglige ledelse varetages af Invest Administration A/S efter aftale med foreningen. Administrationsomkostninger Alle afdelinger afholder deres egne omkostninger. Afdelingens samlede administrationsomkostninger herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må ifølge vedtægterne ikke overstige 2 % af den højeste formueværdi inden for det pågældende regnskabsår. Det skal bemærkes, at foreningen på en ekstraordinær generalforsamling besluttede, at nedsætte den maksimale omkostningsprocent for obligationsafdelingerne til 1,5 %. Vedtægtsændringen forudsætter godkendelse fra Finanstilsynet. Ændringen forventes at træde i kraft for

16 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Vedtægter, års- og halvårsrapporter Foreningens prospekter, vedtægter, årsrapport og halvårsrapporter kan rekvireres gratis fra foreningens kontor, Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg. Årsrapporten aflægges i henhold til den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Vederlag I det seneste offentliggjorte regnskab for 2008 for Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest, udgjorde vederlag til bestyrelsen samlet for foreningen t.kr For 2009 budgetteres med et vederlag til bestyrelsen på samme beløb. Vederlag til Finanstilsynet androg i 2008 kr For 2009 budgetteres med et vederlag i samme størrelsesorden. Vederlag til Invest Administration A/S for administrationen af obligationsafdelingerne udgjorde i 2008: Afdeling Vederlag Korte Obligationer t.kr. 412 Obligationer t.kr. 723 Lange Obligationer t.kr Yderligere oplysninger Oplysninger om foreningen og dens virksomhed fås ved henvendelse til foreningen. 16

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 6. november 2008 2 Side

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE OBLIGATIONER 17. APRIL 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Obligationer... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere