WEEE, BAT og ELV Statistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WEEE, BAT og ELV Statistik"

Transkript

1 Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System

2 Udgivet af: DPA-System September årgang Web: DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V Tlf: Eftertryk og anvendelse af data er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. DPA-System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

3 Indhold 1. Forord... 7 Læsevejledning... 7 Ansvaret for og validering af data generelt... 8 I. WEEE Producentdata i WEEE-registret Tabel 1: Producenter i WEEE-registret Tabel 2: Producenter pr. kategori og slutbruger Tabel 3: Ud- og indtræden i producentregistret Figur 1: Producenternes fordeling af markedsandele Mængder i WEEE-registret Markedsførte mængder Revisorerklæringer Dual-use begrebet Tabel 4: Markedsført elektrisk udstyr pr. kategori Figur 2: Udviklingen i markedsførte mængder pr. slutbruger Figur 3: Udviklingen i markedsførte mængder pr. kategori Figur 4: Udviklingen i markedsførte mængder hhv. husholdning og erhverv pr. kategori Figur 5: Total Markedsførte mængder og antal producenter for husholdning og erhverv Tabel 5: Udviklingen i antallet af producenter som indberetter 0-mængder INDSAMLEDE MÆNGDER Fordelingsnøgler og deres anvendelse Elskrot fra erhverv Tabel 6: Indsamlet elskrot pr. kategori pr. år Tabel 7: Fordelingsnøgle til indberetning af tilbagetagning af elskrot Figur 7: Indsamlet husholdningsudtyr pr. indsamlingskanal Tabel 8: Forskel i totale markedsførte og indsamlede mængder for hhv. hushold og erhverv Figur 8: Udviklingen i markedsførte og indsamlede mængder Figur 9: Forskellen i markedsførte og indsamlede mængder pr. fraktion Kommunernes indsamling af elektronikaffald Tabel 9: Totalt Indsamlet elskrot pr. indbygger og kommune Tabel 10: Indsamlet elskrot pr. fraktion pr. kommune Tabel 11: Indsamlet elskrot fra registrerede kommunale indsamlingssteder pr. fraktion Figur 10: Indsamlet i kommunerne totalt pr. fraktion Figur 11: Indsamlingsrater i 2012 pr. kommuner og pr. fraktion (ton) DPA-System

4 Kommunale data Tabel 12: Antallet af registrerede kommunale indsamlingssteder Tabel 13: Opsamlingsmateriel på indsamlingssteder pr. type og år Behandlede Mængder Indsamlet i forhold til sendt til behandling Tabel 14: Geografisk område for 1. behandling Figur 12: Totalt behandlet og geografisk område Tabel 15: Behandlingsform for elskrot og effektivitetsprocenter Tabel 16: Indsamlet elskrot i forhold til elskrot sendt til behandling Figur 13: Indsamlede og behandlede mængder pr. kategori Figur 14: Indsamlede og behandlede mængder pr. kategori Figur 15: Behandlede mængder pr. kategori Figur 16: Behandlede mængder pr. kategori II. BAT Producentdata i BAT-registret Tabel 17: Producenter i BAT-registret Tabel 18: Producenter pr. kategori af batterier Mængder i BAT registret SKAT og bærbare batterier Tabel 19: Markedsførte mængder batterier Figur 17: Markedsførte batterier pr. kategori og stofgruppe Tabel 20: Indsamlede batterier totalt og pr. indbygger Tabel 21: Indsamlede batterier pr. kommune i Figur 18: Kommunernes indsamling af bærbare batterier Tabel 22: Indsamlede batterier pr. kategori og indsamlingskanal Tabel 23: Batterier sendt til behandling i pr. stofgruppe Figur 19: Forskellen mellem markedsført, indsamlet og sendt til behandling Tabel 24: Behandlingen af batterier i III. ELV Producentdata i ELV-registret Tabel25: Antallet af registrerde importører pr. 29. juli Tabel 26: Antal Importører fordelt på kategorier Tabel 27: Antallet af solgte biler i WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

5 IV. EU mål Opfyldelse af EU målsætninger Tabel 28: Indsamlet WEEE og EU Mål Tabel 29: Genanvendt og Nyttiggjort WEEE og EU mål Kommende EU-mål for WEEE Tabel 30: Kommende krav til indsamling af WEEE og Danmarks status Tabel 31: Kommende krav til behandlingseffektivitet og Danmarks status Tabel 32: Indsamlede batterier i 2012 og EU mål Tabel 33: Genanvendelse af batterier og EU mål Referencer til lovdokumenter DPA-System

6

7 1.Forord DPA-System udarbejder årligt WEEE og BAT Statistik, der indeholder opgørelser over de data, som producenter/importører og kommuner har indberettet i forbindelse med producentansvaret for elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier og akkumulatorer. Det er 7. gang statistikken udgives. Fra og med 2013 varetager DPA-System ligeledes registret over solgte biler i Danmark i forbindelse med producentansvaret for importører af personbiler og varebiler. Danmark og de andre EU-medlemsstater indberetter de markedsførte, indsamlede og behandlede mængder af elektronisk udstyr, batterier og biler til EU Kommissionen, som overvåger om målsætningerne for indsamling, genanvendelse og nyttiggørelse nås. Se indledningen til de enkelte afsnit for forklaring af disse begreber. Referencer til gældende lovgivning findes bagest i denne publikation. LÆSEVEJLEDNING Statistikken er opdelt i 4 dele. Første del omfatter data for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Anden del omfatter data for batterier og akkumulatorer (BAT). Tredje del omfatter data for personbiler og varebiler (ELV). Fjerde del er en oversigt, der viser, hvorledes Danmark opfylder de europæiske målsætninger for indsamling og behandling af både WEEE og BAT. Første og anden del indeholder hver et afsnit med data for indsamlede mængder og indsamlingssteder pr. kommune totalt og pr. indbygger. Mens afsnittet om ELV viser antallet af registrerede importører og antal solgte biler i Der anvendes følgende farvekoder for de forskellige områder: Grøn: Vedrører kun WEEE Rød: Vedrører kun BAT Gul: Vedrører kun ELV Blå: Vedrører kommuner eller alle områder Bemærk at tabel- og figurnummereringen i statistikken er fortløbende, mens notenummereringen er knyttet til hver tabel eller figur. I statistikken benævnes producenter og importører udelukkende producenter, da reglerne er ens for begge grupper. Statistikken indeholder data for kalenderåret 2012 og tidligere år. Data er fremkommet gennem de registrerede producenters årlige indberetninger til producentregistret, samt kommunernes registreringer af indsamlingssteder og opsamlingsmateriel i Statistikken indeholder blandt andet opgørelser over antal kommunale indsamlingssteder pr. kommune og antal anvendt indsamlingsmateriel, samt antal registrerede producenter og fordelingen blandt de kollektive producentordninger. Derudover er der mængdeangivelser for markedsførte elektronikprodukter og batterier, indsamlet elskrot og udtjente batterier, samt den efterfølgende behandling. Behandlingen er DPA-System

8 fordelt på behandlingsform. De forskellige behandlingsformer er sat i forhold til de lovbestemte EU-mål for genanvendelse og nyttiggørelse. Behandlingen af elskrot er yderligere opdelt på geografisk område. For ELV indeholder statistikken for 2012 udelukkende en oversigt over antallet af registrerede bilimportører samt antallet af solgte biler, da DPA-System ikke er hjemlet i den danske implementering af lovgivningen til at modtage andre data. Hvor det er muligt, er tal for 2012 sat i forhold til de forgående års tal. Det skal bemærkes, at tidligere års data visse steder er blevet reguleret i forhold til de tal, som er præsenteret i de tidligere statistikker. Reguleringen er foretaget, fordi der efter publiceringen af tidligere års statistikker er kommet nye tal til fra producenternes indberetning. Dette skyldes, at Miljøstyrelsen har bestemt, at producenterne skal indberette forglemmelser og rettelser for tidligere indberetningsperioder. Ændringerne er foretaget af såvel individuelle producenter som kollektive ordninger. Bemærk, at der ikke længere medtages mængder for år Der henvises til tidligere års statistikker for disse data. ANSVARET FOR OG VALIDERING AF DATA GENERELT Nedenstående beskriver nogle af de forhold, som generelt påvirker datakvaliteten på WEEE, BAT og ELV områderne, og som influerer på tallene i statistikken for Tilsvarende beskrivelser findes indledningsvis til de specifikke afsnit. Siden producentregistret og registret over kommunale indsamlingssteder blev etableret i 2006, har det været et generelt problem at sikre datakvaliteten i registrene, både i relation til stamdata for producenter og importører (efterfølgende blot betegnet producenter) og for de kommunale indsamlingssteder. Dette skyldes, at kvaliteten afhænger af aktørernes vilje og evne til at opdatere data. Hertil kommer kvaliteten af de løbende indberetninger af mængder m.m. som alene kan sikres ved tilsynsmyndigheden på området. Tilsynsmyndigheden er den danske Miljøstyrelse. Data, der indberettes til registrene, anvendes til følgende hovedopgaver: Kontaktinfo til alle ansvarlige parter: Producenter, kollektive ordninger og kommuner Beregning af gebyrer Tildeling af elskrot Økonomisk sikkerhedsstillelse Årlig statistik Monitering af opfyldelse af lovgivningens målsætninger Afrapportering til Miljøministeren og EU-kommissionen De data, som tilgår DPA-System, danner grundlag for langt størstedelen af aktiviteterne i DPA-System i forbindelse med administrationen af producentansvarslovgivningen. Derfor er det overordentligt vigtigt, at data er så korrekte som mulig. DPA-System iværksætter derfor, i samarbejde med aktørerne, løbende tiltag til at forbedre datakvaliteten. Nedenfor er nævnt en række af disse aktiviteter: For så vidt angår stamdata har DPA-System gennemført en række ændringer af registrerings- og indberetningssystemet. Registrene er koblet op på Det Centrale Virksomheds Register (CVR), hvilket betyder, at enhver producent, kommune, kommunalt affaldsselskab eller forsyningsselskab oprettes med træk af stamdata fra CVR. I løbet af kalenderåret foretager DPA-System tillige et antal kørsler mod CVR for at kunne udskille ophørte virksomheder eller identificere ændringer i adresser eller i CVR-numre. 8 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

9 Stamdata, der ikke findes i CVR, primært kontaktdata, skal registranterne selv opdatere. DPA-System er løbende i tæt kontakt med såvel producenter som med kommunale aktører for at motivere disse til hyppigere at opdatere data. Med henblik på at få så fyldestgørende og retvisende indberetninger som muligt inden for de lovfastsatte tidsfrister, har DPA-System etableret et adviseringskoncept, hvorunder alle relevante aktører løbende adviseres elektronisk om frister og eventuelt mangelfulde indberetninger. Det er den enkelte producent, som ifølge lovgivningen, har ansvaret for, at indberettede data i producentregistret er korrekte. DPA-System har etableret en elektronisk årsopgørelse over den samlede indberetning pr. producent. Dette giver producenterne indsigt i og mulighed for at kontrollere egne data, uanset om disse data er indberettet af en eller flere kollektive ordninger, eller af producenten selv. Der er således skabt god forudsætning for, at producenternes indberetning kan blive retvisende. DPA-System har i tiltagende omgang, valgt en mere direkte og opfølgende kontakt med både producenter og kommuner, samt andre involverede parter for at sikre, at alle data i systemet er så valide og opdaterede som muligt. Eftertryk og anvendelse af data er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. DPA-System 2013 Hovedtal (ton): Total mængder WEEE Total mængder BAT Markedsført Indsamlet Sendt til behandling Markedsført Indsamlet Sendt til behandling DPA-System

10

11 I. WEEE 2.Producentdata i WEEE-registret TABEL 1: PRODUCENTER I WEEE-REGISTRET WEEE Registeroversigt Total antal aktive producenter Registreringer med Erhvervskategorier Registreringer med Husholdningskategorier Individuelle registreringer Kollektive ordningers registreringer Elretur ERP LWF RENE AG ReturBat Kilde: DPA-System Viser det totale antal aktive registreringer ved unikke CVR numre. Med aktiv menes det antal producenter, der var godkendt på tidspunktet for dataudtrækket d Viser andelen af det totale antal producenter, der som minimum har en slutbrugerkategori i hhv. husholdninger eller erhverv. Disse tal kan ikke summeres til totalt antal registreringer, da en producent kan være registreret med flere kategorier for både erhvervs- og husholdningsslutbrugere. Se definitionen på slutbruger på side 13: Under afsnittet Dual-use begrebet. 3 En producent kan være registreret som både individuel og som deltager i en eller flere kollektive ordninger alt efter, hvilken kategori der er tilmeldt. Individuelle registreringer er langt overvejende producenter med slutbruger i erhverv. 4 Returbat er kollektiv ordning for batterier, og er nu også aktiv for EEE-kategorier for 3 virksomheder. TABEL 2: PRODUCENTER PR. KATEGORI OG SLUTBRUGER Erhverv Husholdning 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a Armaturer b Lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater 32-1 Viser antal registreringer den En producent kan være aktiv i flere kategorier indenfor både husholdning og erhverv. Tabellen viser antallet af registrerede virksomheder pr. kategori. En summering af disse tal er derfor ikke udtryk for det totale antal registrerede virksomheder. Når producenterne registrerer de produktkategorier, hvori de er aktive, skal de samtidig angive, hvorvidt produkterne afsættes til slutbrugere i husholdninger og/eller erhverv. Slutbruger-begrebet beskrives på side 11: Under afsnittet Dual-use begrebet. DPA-System

12 TABEL 3: UD- OG INDTRÆDEN I PRODUCENTREGISTRET DPA System Registeroversigt 1 År Slettede producenter Individuelle registreringer 120 I kollektiv ordning 71 Genoprettede producenter Individuelle registreringer 83 I kollektiv ordning 37 Nyoprettede producenter Individuelle registreringer 78 I kollektiv ordning 52 Kilde: DPA-System Disse registreringer (CVR-numre) vedrører både WEEE og BAT producenter. 2 Viser antallet af registreringer (CVR-numre) som i perioden jan juli er blevet slettet af registret, som følge af misligholdelse af deres registrerings- eller betalingsforpligtelser og/eller virksomhedens ophør eller udtræden af markedet. 3 Viser hvor mange ud af de slettede registreringer (CVR-numre), der er blevet genoprettet. Ved genoprettet forstås virksomheder, som er blevet slettet som følge af misligholdelse af deres registrering, men som efterfølgende beder om at blive genoprettet. 4 Viser antallet af registreringer, som er oprettet i perioden jan juli En del af disse har været registreret tidligere, og er genindtrådt på ny. FIGUR 1: PRODUCENTERNES FORDELING AF MARKEDSANDELE Kilde: DPA-System Figuren viser fordelingen af markedsandele blandt producenterne og gælder for både WEEE og BAT producenter. Med udgangspunkt i totale markedsførte mængder og unikke producenter viser figuren, at markedet er fordelt således, at 73 virksomheder står for 80% af markedet, mens virksomheder tilsammen udgør 1% af markedet. 12

13 3.Mængder i WEEE-registret MARKEDSFØRTE MÆNGDER Markedsførte mængder opgøres som den faktiske vægt i kilo for både elektrisk udstyr og batterier. Det skal bemærkes, at nogle kollektive ordninger tidligere har benyttet omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte til estimering af den markedsførte mængde. Revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i 2010, præciserer, at der ikke længere må anvendes omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte, men at det er udstyrets faktiske vægt, der skal opgøres. Herved højnes korrektheden af data. REVISORERKLÆRINGER Indberetningen af de markedsførte mængder elektrisk udstyr til husholdningsbrug skal, jf. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, kontrolleres af en revisor, hvis der omsættes for over 1 mio. DKK af det omfattede udstyr. Disse data antages således at have højere kvalitetsniveau end data for udstyr til erhvervsbrug, som ikke kontrolleres. For at sikre en større ensartethed og for at gøre det både billigere og lettere for producenterne at overholde kravet om revisorerklæringer blev der i 2007 udarbejdet en national revisionsstandard af Miljøstyrelsen (MST) og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) nu Danske Revisorer. Standarden er siden 2011 blevet revideret og implementeret i et elektronisk rapporteringsforløb på DPA-Systems adgangsstyrede del af hjemmesiden. DUAL-USE BEGREBET I løbet af 2010 præciserede Miljøstyrelsen fortolkningen af det såkaldte dual-use begreb, der vedrører elektrisk udstyr, der kan anvendes i både erhvervsvirksomheder og private husholdninger. Således defineres udstyr til slutbruger i hhv. husholdning og erhverv som følger: Udstyr til slutbruger husholdning: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx en almindelig kaffemaskine. Udstyr til slutbruger erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder. Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er udstyr til private husholdninger. Præciseringen har formentlig betydet en forskydning i indberetningen således, at en større del af mængderne, modsat tidligere år, er blevet indberettet som produkter til husholdning i stedet for erhverv. Ligeledes er der sket en præcisering af definitionen på lysarmaturer til husholdninger. Tidligere har alle armaturer til husholdninger været defineret som generelt undtaget producentansvar. Præciseringen har medført, at de armaturer til husholdninger, der indeholder elektronik, også er omfattet af producentansvaret. DPA-System

14 TABEL 4: MARKEDSFØRT ELEKTRISK UDSTYR PR. KATEGORI 1 År 2012 (tons) Husholdning Erhverv Total 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Alle tal er baseret på producenternes og de kollektive ordningers egne årlige indberetning til DPA-System. 2 Kategori 5a: Armaturer har hidtil kun været omfattet for erhvervsslutbrugere, men fra 2010 er disse også omfattet for slutbrugere i husholdninger. Se på side13:dual-use begrebet. 3 Mængde korrigeret fra 1969 ton til 1317 ton pr pga. fejlrettelser hos én enkelt producent. 4 Kategori 10: Salgsautomater betragtes ikke som elektrisk udstyr fra husholdninger. FIGUR 2: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER PR. SLUTBRUGER 14 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

15 FIGUR 3: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER PR. KATEGORI Note: Se betegnelsen for de enkelte kategorier i tabel 4 på forrige side. FIGUR 4: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE MÆNGDER HHV. HUSHOLDNING OG ERHVERV PR. KATEGORI DPA-System

16 FIGUR 5: TOTAL MARKEDSFØRTE MÆNGDER OG ANTAL PRODUCENTER FOR HUSHOLDNING OG ERHVERV Figuren er en sammenstilling af data fra Tabel 1 og Tabel 4 og viser forholdet mellem antallet af producenter og mængden af markedsført udstyr for hhv. husholdning og erhverv. Det ses, at selvom antallet af registrerede producenter med udstyr til husholdninger generelt er stigende, udviser de registrerede markedsførte mængder en faldende tendens for segmentet husholdninger. TABEL 5: UDVIKLINGEN I ANTALLET AF PRODUCENTER SOM INDBERETTER 0-MÆNGDER År I alt Antal registrerede producenter med husholdningsudstyr Indberetter 0-mængde Antal producenter % af registrerede % % % % % % Kilde: DPA-System En forklaring på de faldende markedsførte mængder af især husholdningsudstyr er for en dels vedkommende, at et stigende antal producenter i forbindelse med den årlige indberetning indberetter 0 kg markedsført udstyr. Således figurerer på nuværende tidspunkt 14 % af producenterne med udstyr til husholdninger med ingen (0) markedsførte mængder i alle deres husholdningskategorier. Dette ses for både individuelle producenter og producenter i kollektive ordninger. Det vil søges afklaret hos tilsynsmyndigheden -Miljøstyrelsen, hvor længe en producent kan stå i producentregistret uden markedsførte mængder. 16 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

17 INDSAMLEDE MÆNGDER Det udtjente elektriske udstyr indsamles af kommunerne i 5 fraktioner. Efterfølgende omregnes indholdet af de 5 fraktioner til de 10 kategorier. Omregningen fra fraktion til kategori for husholdningsudstyr sker efter fordelingsnøglerne angivet i Tabel 7. De pågældende fordelingsnøgler er tilvejebragt ved en række sorteringsforsøg, som er gennemført senest 2008 af operatører/behandlingsvirksomheder. Det har imidlertid ikke været muligt at verificere, hvorvidt fordelingsnøglerne stadig er retvisende, ligesom det ikke har været muligt at indhente nye tal i de seneste år. I 2010 trådte en ændring af sammensætningen af de 5 fraktioner i kraft, hvormed det var første gang, at de i Tabel 7 angivne fordelingsnøgler er anvendt. Det forventes, at den kommende revision af bekendtgørelsen i 2014, vil skabe lovhjemmel for, at DPA-System kan foranstalte de nødvendige sorteringsforsøg gennemført, som kan sikre en korrekt fordelingsnøgle. FORDELINGSNØGLER OG DERES ANVENDELSE Fordelingsnøgler er nødvendige, da direktivet arbejder med 10 kategorier af udtjent udstyr, hvorimod det danske affaldssystem arbejder med 5 fraktioner på WEEE-området. Udstyr i én af de 10 kategorier hører til en eller flere af de 5 fraktioner og tilsvarende vil udtjent udstyr i én af de 5 affaldsfraktioner kunne henføres til flere kategorier. Der findes to fordelingsnøgler: Én nøgle, der i forbindelse med den årlige tildeling anvendes af DPA-System til, at omregne den markedsførte mængde fra kategori til fraktion. Én nøgle, der anvendes af producenterne til at omregne fra indsamlet elskrot pr. fraktion til kategori, når producenten skal indberette hvor meget elskrot, der er indsamlet i de danske affaldsfraktioner. De indsamlede mængder indberettes ikke i de 5 fraktioner, men i de 10 kategorier. Begge nøgler har betydning for, hvorvidt producenternes markedsandele er korrekt fastsat, således at producentansvaret virker konkurrenceneutralt. Vedligehold af fordelingsnøgler Typen af udstyr, der sælges ændrer sig over tid. Markedet ændrer sig så at sige mellem forskellige typer af udstyr inden for en kategori. Se eksemplerne herunder: Eksempel 1 I kategori 1 Store husholdningsapparater vil fordelingen mellem kølemøbler og andet stort kategori 1 udstyr forskyde sig. Forskydningen kan fx skyldes, at kølemøblerne bliver større og tungere, som følge af at det er blevet populært at installere amerikanerskabe hvor en stor del af udstyret består af stål og metal fremfor plast, hvorimod komfurerne er blevet lettere ved skift fra gulv-gaskomfurer til separate induktionskogeplader og elovne. Der kan altså løbende ske en forskydning i fordelingsnøglen mellem kategori 1 og fraktion 1+2. Denne forandring i markedet kan medføre en forskydning i indtægter og omkostninger knyttet til producentansvaret i kategori 1 mellem de virksomheder, der har producentansvar for hhv. kølemøbler (fraktion 1)og andet stort udstyr (fraktion 2). DPA-System

18 Eksempel 2 Et andet eksempel ses i kategori 3 It-og teleudstyr, hvor markedet skifter, så stationære PC er udskiftes med bærbare computere og tablets. Denne forandring i markedet sker ikke blot ved salget af det tekniske udstyr og i det udtjente udstyr, der kasseres, men også mellem de producenter, der sælger udstyret. Udstyr, der sælges i kategori 3, indsamles i fraktion 3+4 som hhv. skærmholdigt og ikke skærmholdigt udstyr. Da markedsfordelingen i det solgte udstyr og i elskrottet forskydes som følge af teknologiudvikling og markedstrends, skal fordelingsnøglerne løbende opdateres for at være valide. ELSKROT FRA ERHVERV Af Tabel 6 i statistikken fremgår det, at der er indsamlet forholdsvis få mængder elskrot fra erhverv, når antallet af producenter, der markedsfører erhvervsudstyr, sammenlignes med de mængder, der indsamles fra husholdninger. De fire væsentligste årsager til dette antages at være: Elskrot, der stammer fra udstyr til erhverv som er markedsført før 2006 er, modsat udstyr fra husholdninger, ikke omfattet af producentansvar og vil derfor ikke fremgå af statistikken. Andelen må anses for at være faldende. Erhvervsvirksomheder, som importerer elektrisk udstyr til eget brug, er ikke omfattet af producentansvaret for så vidt angår registrering og indberetning hos DPA-System. Disse mængder vil ikke indgå i statistikken, hverken som markedsført eller indsamlet udstyr. Virksomheder med elskrot som omfattet af producentansvaret, har en ret, men ikke pligt til at aflevere dette elskrot til producenter af det pågældende udstyr. Såfremt elskrottet ikke afleveres til producenten, vil disse mængder ikke indgå i statistikken. Producenter med producentansvar for elektrisk udstyr, der alene anvendes af erhvervsvirksomheder, har mulighed for at overdrage ansvaret for indsamlingen og behandlingen af elskrottet til et senere omsætningsled. Senere omsætningsled har ikke indberetningspligt, hvorfor disse mængder ikke vil indgå i statistikken. Det er dog kun en lille del af de markedsførte mængder der er registreret som ansvarsoverdraget, hvorfor gruppen heraf er begrænset. Erhvervsudstyr, som bliver indsamlet på kommunale indsamlingssteder bliver registreret som udstyr fra husholdninger, da det ikke er muligt at differentiere mellem udstyret, som er afleveret der. Den føromtalte præcisering af dual-use begrebet (på side 13) har også medført en forskydning af de indsamlede mængder fra erhverv til hushold. Det antages, at virkningen har været størst for kategorien lyskilder fra husholdninger, men også andre kategorier kan være påvirket. Data for indsamlede mængder i 2012 viser desuden et markant fald i de indsamlede mængder af elektrisk udstyr fra husholdninger. DPA-System er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvorfor den indsamlede mængde er faldet så drastisk. 18 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

19 TABEL 6: INDSAMLET ELSKROT PR. KATEGORI PR. ÅR Indsamlet elskrot fra husholdninger Indsamlet elskrot fra erhverv År 2012 (ton) Kommunal Kollektiv Producent Kollektiv Producent Total Total indsamling indsamling indsamling indsamling indsamling Total 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Noter: Producenterne indsamler husholdningselskrot via kommunale indsamlingssteder i 5 fraktioner (se indsamlede mængder pr. kommune i Tabel 8.). Derudover indsamles også elskrot via kollektive ordningers regionale indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling. Disse indsamlede mængder er præsenteret i Tabel 5 og opgjort efter WEEE direktivets 10 kategorier. Fra 2010 blev der indført en ny fraktionsopdeling. Derfor er omregningen fra fraktion til kategori ændret i henhold til de nye fraktioner. Forholdet mellem fraktioner og de 10 kategorier er illustreret i Tabel 7. Da armaturer til husholdninger tidligere var undtaget producentansvar og benævnte fordelingsnøgle ikke siden er blevet opdateret fremstår kategori 5 a som ikke eksisterende. WEEE, BAT og ELV Statistik

20 TABEL 7: FORDELINGSNØGLE TIL INDBERETNING AF TILBAGETAGNING AF ELSKROT 1 Fraktion Procent Kategori 1. Store apparater u. køl 100 % Kat Kølemøbler 100 % Kat Små apparater 3,7 % Kat. 1 17,3 % Kat. 2 41,1 % Kat. 3 30,9 % Kat. 4 0 % Kat. 5a 2 4,1 % Kat. 6 0,8 % Kat. 7 0,2 % Kat. 8 1,9 % Kat Skærme 16 % Kat % Kat. 4 5 b). Lyskilder 100 % Kat. 5b 1 Ovenstående viser en nøgle til omregning fra fraktioner til kategori. Nøglen er baseret på sorteringsforsøg gennemført af operatørerne senest er dette sket i Se på side 17 for yderligere information om, hvilke usikkerheder der er forbundet med fordelingsnøglen, herunder behovet for nye sorteringsforsøg bl.a. efter, at armaturer fra husholdninger (5a) er blevet omfattet, og derfor nu forekommer i fraktion 3. FIGUR 6: TOTALT INDSAMLET PR. TYPE AF INDSAMLINGSKANAL OG PR. ÅR Det fremgår, at den altovervejende andel af elskrot indsamles via de kommunale indsamlingsordninger, dog ses betydeligt fald i den kommunale indsamling i perioden DPA-System

21 FIGUR 7: INDSAMLET HUSHOLDNINGSUDTYR PR. INDSAMLINGSKANAL Der er i 2012 sket et markant fald i indsamlingen af elektrisk udstyr fra husholdninger, svarende til 8 % i forhold til TABEL 8: FORSKEL I TOTALE MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER FOR HHV. HUSHOLD OG ERHVERV Hushold 1 (Ton) Markedsført Indsamlet REST ton REST % 41% 40% 32% 32% 28% 36% Erhverv (Ton) Markedsført Indsamlet REST ton REST % 96% 95% 93% 97% 97% 95% Kilde: DPA-System Tabellen viser en tydelig forskel i mængden af markedsført udstyr i forhold til, hvad der bliver indsamlet over en 6-årig periode. For erhvervsudstyret kan forklaringen for en del findes blandt de forhold, som er beskrevet på side 18 (se Elskrot fra erhverv), mens DPA-System ikke er i besiddelse af data, der kan forklare de over ton der mangler af husholdningsudstyret. NB! Korrektion i total mængde markedsført hushold (Se tabel 4: Lyskilder) DPA-System

22 FIGUR 8: UDVIKLINGEN I MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER 1 1 Kurverne baserer sig på Tabel 7 og viser udviklingen af de totale markedsførte og indsamlede mængder over en 6-årig periode dækkende udstyr fra både husholdninger og erhverv. Der ses et tydeligt fald i de indsamlede mængder fra 2011 til WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

23 FIGUR 9: FORSKELLEN I MARKEDSFØRTE OG INDSAMLEDE MÆNGDER PR. FRAKTION 1 1 Diagrammerne bygger på omregninger fra kategori til fraktion af totalerne for markedsførte mængder sammenholdt med totale indsamlede mængder (som indsamles i fraktioner). Dvs. både erhverv- og husholdningsudstyr. Til omregningen er anvendt fordelingsnøglen i Tabel 7. Forhold vedrørende anvendelse af fordelingsnøglen er beskrevet på side 17. Da kategori '10. Salgsautomater' kun gælder erhverv og derfor ikke er en del af omregningsfaktoren til fraktion, bliver kategorien ikke talt med i beregningerne af fraktionerne. Der ses en markant forskel mellem markedsførte og indsamlede mængder for især store og små husholdningsapparater (Fraktion 1 og 3). For lyskilder er den markedsførte mængde i 2012 blevet korrigeret. (Se Tabel 4) DPA-System

24 KOMMUNERNES INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD 2010 var det første år med indberetning om indsamlede mængder elskrot pr. kommune, mens kravet allerede optrådte for bærbare batterier i 2009 (Tabel 19). I en række tilfælde kan der, mellem kommuner indbyrdes eller mellem kommuner og kollektive ordninger, være indgået aftaler om, at de kommunalt indsamlede mængder afhentes fra indsamlingssteder, som ikke er placeret i den kommune, hvor indsamlingen reelt har fundet sted. Nogle kommuner vil derfor fremstå med en højere indsamlet mængde, end det rent faktisk er tilfældet. Tilsvarende vil nogle kommuner fremstå uden eller med meget små mængder. Nedenstående tabel er sorteret efter total mængden pr. indbygger. Tabellen viser store forskelle mellem kommuner med markante udsving i forhold til landsgennemsnittet på 12,7 kg pr. indbygger. TABEL 9: TOTALT INDSAMLET ELSKROT PR. INDBYGGER OG KOMMUNE Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Gentofte Vallensbæk Brønderslev ,0 Solrød ,2 Frederiksberg ,8 Ishøj ,3 Albertslund ,8 Hørsholm ,9 Ballerup ,0 Gladsaxe ,7 København ,3 Hvidovre ,5 Hillerød ,7 Herlev ,8 Glostrup ,0 Furesø ,8 Allerød ,8 Gribskov ,2 Høje-Taastrup ,5 Lyngby-Taarbæk ,9 Sønderborg ,0 Aarhus ,5 Egedal ,7 Rebild ,5 Halsnæs ,7 Rudersdal ,8 Morsø ,0 Helsingør ,2 Odense ,5 24 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

25 Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Randers ,5 Aabenraa ,6 Aalborg ,6 Esbjerg ,0 Dragør ,7 Kolding ,7 Silkeborg ,0 Skanderborg ,1 Herning ,2 Horsens ,3 Vejle ,4 Fredericia ,7 Viborg ,7 Brøndby ,8 Greve ,0 Odder ,0 Vejen ,1 Roskilde ,1 Nyborg ,4 Haderslev ,5 Skive ,5 Struer ,6 Hedensted ,6 Svendborg ,6 Favrskov ,7 Vesthimmerlands ,8 Ikast-Brande ,9 Kerteminde ,9 Samsø ,0 Næstved ,2 Holstebro ,3 Fredensborg ,3 Assens ,3 Tårnby ,4 Billund ,4 Køge ,4 Thisted ,4 Lejre ,5 Jammerbugt ,6 Stevns ,7 DPA-System

26 Kommune (ton) 2012 (kg) Antal indb. Indb. pr. inds.sted Inds. steder Total for kommunen Total pr.indb. Holbæk ,8 Faxe ,0 Slagelse ,0 Ringsted ,2 Lemvig ,3 Middelfart ,4 Tønder ,6 Bornholm ,7 Læsø ,7 Varde ,0 Ringkøbing-Skjern ,0 Sorø ,1 Nordfyns ,5 Faaborg-Midtfyn ,7 Guldborgsund ,2 Frederikshavn ,3 Lolland ,8 Kalundborg ,8 Vordingborg ,0 Ærø ,8 Norddjurs ,3 Langeland ,3 Syddjurs ,3 Mariagerfjord ,3 Odsherred ,0 Hjørring ,9 Fanø ,8 Frederikssund ,4 Rødovre ,8 Landsgennemsnit ,7 Kilde: DPA-System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

27 TABEL 10: INDSAMLET ELSKROT PR. FRAKTION PR. KOMMUNE Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Reg Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Indbyggertal stammer fra udtræk fra Danmarks Statistik juli Antallet af indsamlingssteder er baseret på kommunernes egne registreringer af indsamlingssteder hos DPA-System og på kollektive ordningers indberetning af afhentede mængder på indsamlingsstederne. Når kommuner står uden angivne mængder for indsamlet elskrot, kan det skyldes, at kommunen får opsamlet elskrottet udenfor kommunen, eller at kommunen ikke har registreret sig som indsamlingssted for elskrot hos DPA- System, eller at den kollektive ordning ikke har indberettet en mængde. 2 Se typen af fraktioner og fraktionsopdelingen i Tabel WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

28 Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Herning Hillerød Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skj Ringsted Roskilde Rudersdal WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

29 Kommune (Ton) 2 Antal indb. Indb. pr inds.sted Inds. steder Fraktion 1 Store hushold. Fraktion 2 Kølemøbler Fraktion 3 Små hushold. Fraktion 4 Skærmholdigt Fraktion 5 Lyskilder Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Århus Total Note: Total mængde indsamlet pr. indbygger er beregnet af DPA-System, august Indbyggertal er udtrukket fra Danmarks Statistik juli DPA-System

30 TABEL 11: INDSAMLET ELSKROT FRA REGISTREREDE KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. FRAKTION Indsamlet via kommunale indsamlingssteder pr.fraktion (ton) Fraktion 1: Store hushold Fraktion 2: Kølemøbler Fraktion 3: Små hushold Fraktion 4: Skærmholdigt Fraktion 5: Lyskilder Total Kilde: DPA-System Oversigten viser et fald i de indsamlede mængder på ca. 10 % fra 2011 til Der er tale om fald i alle fraktioner. Faldet er mindst i Fraktion 3 (8 %) og størst for fraktion 4 (13 %). FIGUR 10: INDSAMLET I KOMMUNERNE TOTALT PR. FRAKTION Totalt indsamlet i kommunerne pr. fraktion (ton) Fraktion 1: Store hushold. Fraktion 2: Kølemøbler Fraktion 3: Små hushold. Fraktion 4: Skærmholdigt Fraktion 5: Lyskilder Der vises kun data for , da tal for tidligere år var beregnede mængde fordi der ikke var ikke krav til direkte indberetning pr. kommune i tidligere bekendtgørelser. Endvidere blev fraktionsopdelingen også ændret for disse år. Mængderne for var således beregnet på baggrund af producenternes indberetning af indsamlede mængder pr. kategori og omkonverteret fra gamle fraktioner til nye fraktioner og derefter via fordelingsnøglen i Tabel WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

31 FIGUR 11: INDSAMLINGSRATER I 2012 PR. KOMMUNER OG PR. FRAKTION (TON) Kommunernes indsamling af fraktion 1-5, hvor lys farve er mindste mængde og mørk farve er største mængde DPA-System

32 KOMMUNALE DATA En del af de data, der har været registreret vedrørende de kommunale indsamlingssteder, manglede i slutningen af 2009 opdatering. Dette gjorde sig gældende for såvel basale kontaktinformationer som for det registrerede behov for opsamlingsmateriel. Forholdet blev i løbet af 2010 søgt afhjulpet ved, at DPA- System tog kontakt til hver enkelt kommune og medvirkede til, at kommunen fik opdateret sine informationer i registret. Denne praksis er gentaget flere gange efterfølgende. Der kan imidlertid stadig være en vis usikkerhed forbundet med registreringen af det opsamlingsmateriel, som aktuelt forefindes på indsamlingsstederne, da antallet løbende ændres. TABEL 12: ANTALLET AF REGISTREREDE KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER Kommunale indsamlingssteder 1 Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Indsamlingssteder Kilde: DPA-System Følgende kommuner har ingen indsamlingssteder: Gentofte, Vallensbæk Antallet af indsamlingssteder har været nogenlunde konstant i de seneste 3 år. TABEL 13: OPSAMLINGSMATERIEL PÅ INDSAMLINGSSTEDER PR. TYPE OG ÅR Fraktion 1 Beholder type Store husholdningsapparater Stor containere Kølemøbler Stor containere Små husholdningsapparater Bur Skærme og monitorer Bur Lyskilder Lyskasse Lyskilder Tønde Batterier 2 Tønde Antal i alt Kilde: DPA-System Opgørelsen er foretaget, efter at de nye fraktioner (Se Tabel 7) blev indført. Gælder både WEEE og BAT. 2 Se også de indsamlede mængder af batterier pr. kommune i år 2009, 2010, 2011 og 2012 i Tabel 20. Antallet af opsamlingsenheder placeret på indsamlingsstederne har udvist en stigende tendens siden starten på producentansvaret i 2006, uagtet at de indsamlede mængder ikke er steget i perioden. 32 WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

33 BEHANDLEDE MÆNGDER Der sættes i lovgivningen en række krav til og målsætninger for behandlingen af det udtjente udstyr. Efter affaldet er indsamlet og sendt til et behandlingsanlæg skelnes mellem følgende behandlingsformer: Genanvendelse: Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen. Nyttiggørelse: Udstyret/produkterne behandles så materialerne eller stofferne kan bruges igen OG resten af udstyret bliver forbrændt på et energifremstillende anlæg (Nyttiggørelse gælder kun for WEEE, da forbrænding ikke er en godkendt behandlingsform for BAT). Rest: Den rest, som bliver tilovers og bortskaffes til lands, til vands eller i luften, i form af emissioner, fordampning mv. Faste materialer fra restfraktionen vil normalt blive deponeret på godkendte lossepladser (Deponi). Ved indberetning af behandlede mængder er der ved ikrafttrædelsen af Batteribekendtgørelsen i 2009, og den reviderede Elektronikaffaldsbekendtgørelse i 2010, sat nye indberetningskrav vedr. behandlingen af affaldet. Således skal der fra 2009 for batterier, og fra og med 2010 for WEEE, indberettes følgende pr. kategori og pr. miljøbehandlingsanlæg: Anlæggets navn og adresse Antal kilo pr. kategori, som er sendt til anlægget Antal kilo pr. kategori, som er genanvendt på anlægget (BAT + WEEE) Antal kilo pr. kategori, som er nyttiggjort på anlægget (Kun tilladt for WEEE) Den beregnede effektivitetssats i % Den beregnede effektivitetssats for genanvendelse (WEEE og BAT) og nyttiggørelse (kun for WEEE) benyttes til at måle, om lovgivningens mål bliver opfyldt. INDSAMLET I FORHOLD TIL SENDT TIL BEHANDLING Fælles for indsamlede og behandlede mængder er, at der for begge områder i lovgivningen er fastsatte målsætninger. De behandlede mængder, som fremgår af statistikken, er ikke nødvendigvis identiske med de mængder, der er indsamlet i samme periode. Det forekommer, at nogle indsamlede mængder, der stammer fra det tidligere kalenderår, først behandles i et efterfølgende år. Tilsvarende kan elektrisk udstyr eller batterier, som er indsamlet i et kalenderår, være placeret på et mellemlager og først blive behandlet et efterfølgende år. For lyskilder spiller den særlige fejlkilde, at de indsamlede mængder ofte indeholder andet affald, som ikke er omfattet af producentansvaret en særlig rolle. Det drejer sig primært om plast- og papemballage, fx omkring lysstofrør. Emballagen er ofte gennemvædet, da åbent opsamlingsmateriel uden afløbsmulighed placeres udendørs. Det medfører, at fejlfraktionerne repræsenterer en betydelig vægt, når der sammenlignes med vægten af selve lyskilden. Når vægten af de behandlede mængder opgøres, vil denne være opgjort alene for lyskilderne uden førnævnte fejlfraktioner og væske, som indgik i opgørelsen af den indsamlede mængde. Det betyder, at der vil være en systematisk afvigelse mellem de indsamlede og de behandlede mængder. Den kollektive ordning Lyskildebranchens WEEE Forening (LWF) har estimeret, at fejlsorteringen og væskeopsamlingen tilsammen udgør cirka 5 % af vægten af de indsamlede mængder. DPA-System

34 TABEL 14: GEOGRAFISK OMRÅDE FOR 1. BEHANDLING År 2012 (Ton) 1 Behandlet i Danmark Behandlet i EU ej Danmark Behandlet uden for EU 1) Store husholdningsapparater ) Små husholdningsapparater ) It- og teleudstyr ) Forbrugerudstyr a) Belysningsudstyr - armaturer b) Belysningsudstyr - lyskilder ) Elektrisk og elektronisk værktøj ) Legetøj, fritids- og sports udstyr ) Medicinsk udstyr ) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter ) Salgsautomater Total Kilde: DPA-System Ved behandlede mængder skelnes der ikke mellem slutbruger husholdning eller erhverv. Fra år 2010 indberettes behandlede mængder pr. behandlingsanlæg, hvorfor den geografiske placering for 1. behandling af elskrottet fra 2010 baseres på anlæggets placering. Se behandlingsformer og opnåede effektivitetsprocenter i Tabel 14. Ændringen i definitioner, indberetningsform og målsætninger for behandlingsformer er yderligere beskrevet på side 34 Når det angives at behandlingen finder i sted i Danmark, betyder det, at mindst den første del (forbehandlingen) finder sted i Danmark. For den del af affaldet som behandles i Danmark, består behandlingen fortrinsvis af shredning (neddeling) i en række grovfraktioner, som sælges til udlandet, hvor udvinding af finere stof- og materialegrupper fortages og videresælges som sekundære råstoffer. Danske virksomheder medvirker således kun i begrænset omfang til selve udvindingen af ressourcerne. FIGUR 12: TOTALT BEHANDLET OG GEOGRAFISK OMRÅDE WEEE, BAT og ELV Statistik 2012

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne

Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne e. Redegørelse Ungdomspolitikker og ungeindragelse i kommunerne Af Christina Faber, konsulent og Michael Hedelund, chefkonsulent DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere