Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg"

Transkript

1 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009

2 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg Kommune med bistand fra arkitekt Philip Rasmussen og rådgivende ingeniør dr. techn. Jens Rørbech. Projektledere Civilingeniør Thorkild Vestergaard Direkte Ingeniør Lene Jensby Direkte Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Sct. Mogens Gade Viborg Grafisk tilrettelægning Grafikom A/S Supplerende information om Viborg www. viborg.dk

3 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Forord 5 Baggrund 6 Indhold Formål 8 Aktiviteter 10 Organisering 12 Tidsplan 12 Plan for evaluering 13 Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter 16 1 Himmerlandsstien 16 2 Færdiggørelse af Nørreåstien 17 3 Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks 18 4 Foulum-stien 18 5 Vammen-stien 19 6 Veststien 20 7 Tangestien 22 8 Stier langs rute Stier langs rute Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 3

4

5 For få år siden var Nytorv i Viborg fyldt med biler - i dag fylder også cyklerne godt op på en almindelig hverdag. Forord Viborg er en charmerende gammel købstad, hvor byens gader, torve og pladser er fyldt med historie. Men Viborg er også en ung stor kommune med en ny geografi. Viborg Kommune har udviklet et sammenhængende pendlercykelnet, der passer til den nye geografi. En kortlægning af cyklisternes mål har ikke uventet vist, at de største mål for cyklisterne er koncentreret midt i Viborg. Derfor ligner kommunens net af højklassede trafiksikre pendlerruter en stjerne - og er derfor også blevet kaldt Den Midtjyske Cykelstjerne. Pendlercykelruterne er det værktøj, som Viborg Kommune vil bruge til at flytte mere trafik over på cyklen. For Viborg Kommunes vedkommende er det ganske enkelt her, at der kan opnås de største effekter. Ruterne skal give cyklisterne en god komfort og en optimal sikkerhed. Desuden skal de højklassede ruter også anvendes til at hæve cykelpendlerafstanden, og skabe en bedre sammenhæng imellem land og by. Ruterne er primært skabt og designet til hverdagens cyklister, der skal hurtigt og sikkert frem. Hverdagens cyklister har også behov for oplevelsesrigdom og årstidsvariation for at fastholde cyklens plads i dagligdagen - også på en mørk råkold februarmorgen. Derfor vil kommunen se nærmere på ruternes komfort og oplevelsesværdi - arbejdsfelter som også de rekreative cyklister og feriecyklisterne vil få glæde af. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 5

6 Viborg Kommune har en lang tradition for at teste og eksperimentere med vejtekniske løsninger på cykelområdet. Baggrund Viborg er en aktiv og dynamisk kommune placeret på den jyske højderyg. Det bakkede landskab i store dele af Viborg kommune betyder, at der må gøres en ekstra indsats for at lokke de mange viborgensere, som hver dag tager på arbejde et sted i kommunen og alle pendlerne fra bil til cykel evt. i kombination med offentlige transportmidler. Dén ekstra indsats har Viborg Kommune lanceret under titlen Den Midtjyske Cykelstjerne. Den Midtjyske Cykelstjerne er realiseringen af en vision om at skabe et sammenhængende, vidtforgrenet og ikke mindst effektivt cykelstisystem, hvor alle veje fører til ikke Rom - men derimod Viborg Banegård og Rutebilstation, hvor cykelfaciliteterne skal udbygges, og hvor det er nemt at koble transporten på cykel med tog eller bus. Viborg er også en grøn og sund kommune, og Byrådet arbejder kontinuerligt på at forbedre rammerne omkring det grønne og sunde liv. I den henseende er et centralt indsatsområde, som det fremgår af forslag til Kommuneplan 2009, at skabe gode rammer omkring cyklismen. I kommuneplanforslaget pointeres det mere konkret, at: Der er behov for at udbygge det overordnede stinet i kommunen, både for turister og for borgere, der ønsker at bruge cyklen mellem bolig og arbejdssted. Denne transportform kan sammen med et godt kollektiv trafiktilbud bidrage til at lette presset på de trafikale problemer, der især opleves i Viborg by. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 6

7 Målet er at få etableret et sammenhængende overordnet stinet, så de største stier samles ved banegården i Viborg. Det drejer sig eksempelvis om Himmerlandsstien, Alhedestien og Nørreådalstien. En fortsættelse af Himmerlandsstien på den nedlagte bane fra Løgstrup til Viborg banegård prioriteres højt, idet Himmerlandsstien bl.a. betjener trafik mellem boligområderne i Viborg og arbejdspladserne i Vestbyen. Viborgs bycykler således som de er til rådighed udenfor banegården. Der er også behov for på sigt at få ført et stianlæg frem fra Viborg mod de mange arbejdspladser på Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet i Foulum. Viborg Kommune arbejder med flere konkrete projekter, der har til formål dels at styrke rammerne omkring cyklismen, dels at anspore flere til at cykle dagligt mellem hjem og job eller skole, men også lejlighedsvis på turistområdet. Det kan i den forbindelse nævnes, at Viborg Turistbureau i flere år har opereret med fire såkaldte stjerneruter, som tillader cykelturister med udgangspunkt i en række cykelvenlige ruter at opleve Viborg-egnen. Med Den Midtjyske Cykelstjerne suppleres fokus på turister med fokus på pendlere. Viborg ønsker ikke alene at være cykelby-kommune vi er allerede bycykel-kommune som én af blot fire i Danmark. Med bycykelordningen ønsker Viborg Kommune at sætte fokus på koblingen mellem cyklisme og kollektiv trafik, idet et af udlånsstederne er placeret ved Banegårdspladsen. Det er altså muligt for både turister og borgere med ærinder i Viborg at komme til byen med bus eller tog og umiddelbart fra ankomststedet at komme rundt i byen på fleksibel vis, som cyklen jo giver mulighed for. Med projektet Den Midtjyske Cykelstjerne vil Viborg Kommune med Viborg Banegård og Rutebilstation som centralt og attraktivt knudepunkt skabe et unikt cykelstinet, som på sigt vil knytte Viborg til større byer i alle retninger. Samtidig vil det centrale knudepunkt sikre, at såvel pendlere som turister kan medbringe cyklen, stå af tog eller bus og så fortsætte på cykel mod arbejdspladsen eller ud i den grønne midtjyske natur! Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 7

8 Cykelparkeringen ved Viborg Banegård er udvidet af flere omgange i de senere år. I forbindelse med nærværende projekt, skal alle stationer i kommunen have et eftersyn. Formål Det primære formål med etableringen af Den Midtjyske Cykelstjerne er at skabe optimale forhold og sammenhængende cykelmuligheder for de tusinder af viborgensere, der dagligt skal transporteres fra hjem til uddannelsesinstitution eller arbejde. Hertil kommer de flere end pendlere, som dagligt overskrider kommunegrænsen for at arbejde. Med Viborg Banegård og Rutebilstation som knudepunkt vil såvel kommunens borgere som de mange pendlere få optimale muligheder for at komme nemt og sikkert til og fra centrum i Viborg og samtidig have mulighed for at koble transporten på cykel med bus eller tog. På én og samme tid udbygges det bynære cykelstisystem i Viborg by, og der udmøntes gode cykelforbindelser mellem en række af kommunens byer, som ikke er direkte forbundet med jernbanenettet. Samtidig vil en række af de større arbejdspladser i kommunen blive forbundet, herunder bl.a. flyvestationen og den civile lufthavn i Karup, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum og Regionshospitalet i Viborg. Et andet formål med etableringen af det sammenhængende cykelstinet er at skabe bedre, mere sikre og mere sammenhængende skoleveje til flere af Viborg Kommunes skoler, herunder navnlig skolerne i Løgstrup, Frederiks, Rødding, Ørum og Mønsted. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 8

9 En del af cykelstjernen i Viborg - nedlagte banestrækninger, der både fungerer som højklassede pendlerruter for hverdagens cyklister, udflugtsstier og feriecyklisternes første møde med Viborg. Et tredje formål med projektet er at skabe mere direkte og varieret adgang til rekreative områder omkring Viborg for byens indbyggere. Det gælder for adgangen til såvel Hjarbæk Fjord mod nord som hedelandskabet mod sydvest samt søer og skove mod nordøst. Endelig for det fjerde skabes der med Viborg Kommunes satsning på et sammenhængende cykelstinet internt i kommunen bedre og bredere forbindelse til det nationale cykelrutenet, hvor Viborg kommune allerede gennemskæres af Hanstholm-København (national cykelrute 2), Hærvejsruten (national cykelrute 3) og Limfjordsruten (national cykelrute 12), hvorfra der ydermere er adgang til den internationale North Sea Cycle Route langs Vestkysten. Med etableringen af et centralt knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation vil Viborg Kommune få en særdeles stærk infrastruktur omkring de aktive ferier, som rigtig mange turister henlægger til Viborg med fiske-, kano-, vandre- og cykelferie for øje. Sammenfattende vil projektet styrke trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, skabe et attraktivt alternativ til at tage bilen, forbedre den samlede infrastruktur omkring cyklismen væsentligt samt sikre en let adgang til et stærkt midtjysk vækstområde af samtidig enestående rekreativ karakter. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 9

10 Midt i trafikken i Viborg. Projektet skal systematisk gå sikkerhed og komfort efter. Aktiviteter Aktiviteterne i relation til projekt Den Midtjyske Cykelstjerne drejer sig i særlig grad om anlæg af cykelstier, jf. delprojektbeskrivelsen nedenfor i afsnit 7, med henblik på at skabe vidt forgrenet og prioriteret fremkommelighed for cyklister. Det er målet, at cykelstinettet i videst muligt omfang skal forløbe afsondret fra biltrafikken, som tilfældet er på de nedlagte jernbanestrækninger, og ellers hvor dette er nødvendigt i form af cykelstier langs vejene. Sideløbende med delprojekternes færdiggørelse vil den samlede oversigt over cykelstinettet i Viborg Kommune blive ajourført. Oversigten vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil oversigten være at finde på kortborde, og i pjecer, som selvsagt opstilles ved Banegården samt på andre strategiske steder på ruterne. I den forbindelse vil der blive gjort den nødvendige indsats for at sikre en overskuelig og retvisende skiltning på ruterne. Der er endvidere planer om i regi af projekt Nordiske cykelbyer, som kører sideløbende med Den Midtjyske Cykelstjerne, jf. afsnit 6, at udbygge det helt centrale knudepunkt udbygge det helt centrale knudepunkt i kommunens cykelstinet ved Viborg Banegård og Rutebilstation. For det første er der planer om at ændre forløbet af de nationale cykelruter 2 og 3, så de krydser Banegårdspladsen. For det andet skal faciliteterne ved banegården udbygges med bl.a. pumpesystem og bedre cykelparkering, herunder til pendlercykler. Og for det tredje søges der med inspiration Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 10

11 Marsk Stigs Vej i Viborg - et helt nyt vejprofil med nye cykelstier og gadetræer. fra udlandet etableret et cykelcentrum på kommerciel basis med bl.a. cykeludlejning og -reparation. Det skal endvidere understreges, at Viborg Kommune i al løbende renovering af vejnettet lader overvejelser vedrørende forbedrede forhold for cyklisterne indgå. F.eks. er der konkrete tiltag under forberedelse på strækningerne Vridsted-Vroue (trafikfarlig skolevej) og Bjerringbro-Rødkærsbro (bl.a. væsentlig pendlerstrækning). De højklassede cykelruter får en gennemgående designlinie. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 11

12 Organisering Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne er forankret i Viborg Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø. Direktøren herfor er ansvarlig for projektet i relation til Teknisk Udvalg, som varetager det politiske tilsyn og de nødvendige prioriteringer. Politisk ansvarlig: Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet Administrativ ansvarlig: Direktøren for Teknik & Miljø Ansvarlig for koordinering og implementering: Forvaltningen for Teknik & Miljø under ledelse af chefen for Trafik & Veje Tidsplan Byrådet i Viborg Kommune har i 2009 afsat en pulje på kr. til igangsættelse af delprojekter, jf. afsnit 7, under Den Midtjyske Cykelstjerne. Følgende delprojekter, som der altså i første omgang søges medfinansiering til fra Pulje til mere cykeltrafik, vil prioriteres igangsat i 2009: Viborg Kommune ønsker at sætte arbejdet med Himmerlandsstien i gang i 2009, desuden vil vi gerne begynde planlægning samt projektering af dele af Vammenstien (inde i Viborg by) samt stien mellem Vroue og Vridsted (sidesti til Veststien). Teknisk Udvalg vil i årene prioritere de øvrige delprojekter igangsat, idet flere af disse kræver dialog med de statslige vejmyndigheder om cykelvenlige løsninger på det overordnede statsvejnet. Pendlertruten imellem Bjerringbro og Rødkærsbro, hvor hække kan medvirke til at gøre cykelturen mere behagelig. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 12

13 Der er altid mange cyklister omkring Viborg Station. Plan for evaluering Overordnet ønsker projekt Den Midtjyske Cykelstjerne at dokumentere mere brug af og større tilfredshed med cykelstinettet blandt den primære målgruppe pendlerne til job og uddannelse men også i de sekundære målgrupper blandt skoleelever, borgerne generelt samt turister. Viborg Kommune indgår allerede sammen med ti andre nordiske kommuner i Interreg IVA KASK-projektet Nordiske cykelbyer. Projektet tager sit afsæt i tre betydelige udfordringer: For det første den globale opvarmning og de afledte begyndende klimaforandringer. For det andet de voksende problemer med overvægt og fysisk inaktivitet. Og for det tredje den tiltagende trafikale trængsel i og omkring store og mellemstore byer. Formålet med projekt Nordiske cykelbyer er at bringe de enkelte kommuners forskellige erfaringer og kompetencer i spil på tværs af kommune- og landegrænser, og i forlængelse heraf udnytte hinandens viden og erfaringer til i fællesskab at fremme cykeltrafikken i de deltagende kommuner. Projektet, der løber fra forventes samlet at give følgende resultater: En stigning i cykeltrafikken i de deltagende byer på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden 13 mio. flere cykelture i de deltagende byer i løbet af projektperioden 6,5 mio. færre bilture i de deltagende byer i løbet af projektperioden mio. kr. i besparelser på sundhedsudgifter i løbet af projektperioden Et fald i antal af trafikuheld, der involverer cyklister, på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 13

14 Viborgs middelalderby - for hverdagscyklister. Projekterne Nordiske cykelbyer, og Den Midtjyske Cykelstjerne understøtter i vid udstrækning hinanden. Ambitionen om at skabe et sammenhængende cykelstinet med fælles knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation skaber således en ramme, der gør det muligt at øge cyklismen dels bolig-arbejdssted-trafik, dels cykelturisme mens erfaringsudveksling og idéudviklingen fra Nordiske cykelbyer udmønter spændende viden om, hvordan vi får flere mennesker til at benytte stisystemet og cyklen i den nære transport. I relation til projekt Nordiske cykelbyer vil der blive fulgt op med dokumentation på ovennævnte parametre. Dette vil ske ved at gennemføre cyklisttællinger på faste tællesteder i hele projektperioden. Tællingerne gennemføres hovedsagelig via cykelspoler i de fleste af kommunens signalanlæg. På den måde vil man spredt over det meste af Viborg og Bjerringbro få dokumenteret en udvikling i antallet af cyklister. Der vil ikke kun blive talt i de vejrmæssigt gode dage for cyklister, der vil også blive talt i vintermånederne. Desuden vil tal fra transportvaneundersøgelserne indgå i vurderingerne af udviklingen i transportvalg i kommunen. Disse målinger vil selvsagt bidrage til at dokumentere den samlede effekt af Viborg Kommunes massive satsning på cykelområdet og dermed også i relation til Den Midtjyske Cykelstjerne. Særskilt for dette projekt vil der i takt med udrulningen af de forskellige faser, jf. nedenfor, blive fokuseret på ændret adfærd og tilfredshed blandt primært pendlerne. Der vil blive foretaget før- og efterundersøgelser blandt større og så vidt muligt repræsentativt udvalgte virksomheder i kommunen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 14

15 Tilmed vil det søges dokumenteret i hvilken grad, der sker ændringer i forhold til at benytte Viborg Banegård og Rutebilstation som destination for periodekort og cykelbilletter. Viborgs middelalderby for byens cyklende gæster. Kommunen vil eventuelt i samarbejde med Aalborg Universitet søge at dokumentere, at der i byområder er bedre trafiksikkerhed, hvis man vælger at etablere stierne i egne tracéer frem for som stier langs veje. Det samme gør sig sikkert gældende i landområder, og det vil kommunen også gerne undersøge. I den sammenhæng er det dog vigtigt at se på det som et hele, idet stier i egne tracéer måske kan give brugerne en utryghed i de perioder, hvor der ikke er så mange brugere. Da stierne ligger alene kan mange måske frygte at blive overfaldet. Derfor skal placeringen af stierne vurderes om- hyggeligt, så der ikke bliver for mørkt på dem, og således, at der bliver indkik til stierne fra vejene. Der søges skabt en kontakt til kriminalpræventivt råd for at vurdere, hvordan man kan gøre dette på den bedste måde, ligesom placering og udformning efterfølgende evalueres. Der vil også være behov for at få analyseret mulighederne for at cykle med en passende høj hastighed på de stier, der ofte skal bruges af pendlere. Der skal ikke være alt for mange forsinkelser på cykelturen frem mod arbejdspladsen. I den sammenhæng vil kommunen gerne etablere en følgegruppe med deltagere fra Dansk Cyklist Forbund samt fra nogle af de store arbejdspladser, så man kan få udformet nettet på den bedste måde. Der skal på de lange stræk mellem byerne også være mulighed for, at turisterne eller kommunens egne borgere kan få en oplevelse af de enkelte bydele og naturen mellem dem. Det skal derfor vurderes, hvor man bedst kan etablere sideanlæg på stinettet, og heri inddrages turistforeningen og brugere af stierne også. Mange af de foreslåede stianlæg vil kunne betyde, at man kan undgå at køre skoleelever i bus til skole. Derfor vil det også være oplagt at undersøge, om det lykkes at få flere elever til selv at cykle til skole. Herved opnås en bedre sundhed, en bedre fleksibilitet for eleverne samt en mulighed for at kommunen vil kunne spare en del skolebuskørsel. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 15

16 Vestre Ringvej Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne har, som der er redegjort for ovenfor, til formål at skabe et sammenhængende cykelstisystem i og omkring Viborg. Projektet er opdelt i en række delprojekter, som alle består af en eller flere faser. I det følgende vil der blive givet en kort beskrivelse af de enkelte delprojekter. Løgstrup Hovedgaden Skivevej Rogenstrupvej 1. Himmerlandsstien Himmerlandsstien, der er godkendt som regional cykelrute 35, er en stenmelsbelagt natur-, gang- og cykelsti, anlagt på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør i Vesthimmerlands Kommune og Løgstrup i Viborg Kommune. Himmerlandsstien går gennem de gamle stationsbyer Løgstør, Vindblæs, Gatten, Hornum, Aars, Østrup, Østerbølle, Aalestrup, Hvam, Skringstrup, Skals og Løgstrup. Kirkebækvej Jegstrupvej Vest Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Krydsningshelle Tunnel Stibum Stien blev indviet i november 2006 og er med sine 70 km Danmarks længste ubrudte sti af sin art. Langs ruten er der i Vesthimmerlands Kommune opført overdækkede rastepladser med grill, vand og muligheder for primitiv overnatning, ligesom der er campingplads ved Hjarbæk, Aalestrup, Aars, Hornum og Løgstør. Vestermarksvej Søndre Ringvej Indre Ringvej Viborg Viborg baneareal Den sidste sti-strækning på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør og Viborg, strækningen mellem Løgstrup og Viborg, er endnu ikke anlagt. Viborg Kommune planlægger i Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 16, Tlf. Fax. J.Nr. Målforhold: 1:45000

17 perioden at anlægge en cykelsti på den ca. 10 km lange strækning, så Himmerlandsstien bliver ført ind til Viborg by. Viborg Kommune er i anden projektsammenhæng i færd med at forsyne sin del af den eksisterende rute (Løgstrup-Hvam) med side-faciliteter til gavn for Himmerlandsstiens brugere. Himmerlandsstien skærer igennem det kuperede terræn med mange levende hegn. Færdiggørelsen af Himmerlandsstien på strækningen fra Viborg Banegård til Løgstrup kan evt. opdeles i etaper. 2. Færdiggørelse af Nørreåstien Nørreåstien løber fra Viborg Banegård og via den Tjelevej Degnevænget sydlige bydel gennem Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro, Y: Ørum og Kvorning til Hammershøj. Stien er allerede etableret på hovedparten af strækningen mellem Viborg og Hammershøj i den østlige del af kommunen. Fra Viborg Banegård forløber ruten gennem den sydlige bydel og mod vest gennem Nørreådalen. X: Der mangler imidlertid etablering af cykelsti fra Velds Husevej gennem Ørum til Vingevej. Ligeledes mangler der belægning på en strækning fra Bruunshåb til Viborg by. I forbindelse med færdiggørelsen af denne sidste etape af Nørreåstien skal der etableres bedre skiltning, særligt i Viborg by. Veldshusevej meter Viborg kommune Trafik og Veje Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg Tlf Fax Nørreåstien gennem Ørum Dato: / 14:26 J.Nr. Målforhold: 1:7500 Init.: vpdh5_cpr Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 17

18 Grønhøj 3. Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks Alhedestien går som Nørreåstien fra Viborg Banegård via den sydlige bydel gennem Hald Ege, Skelhøje, Frederiks, Karup, Kølvrå, Ilskov og Sunds til Herning. Der er via Alhedestien Fase 1 Fase 2 Alhedestien - eksisterende Frederiks forbindelse til den nationale cykelrute 3 (Hærvejsruten). Tæt på Frederiks og i umiddelbar nærhed af Alhedestien ligger landsbyerne Grønhøj og Havredal. For at skabe mere sikre adgangsveje til det eksisterende cykelstinet planlægges det at anlægge cykelstier fra hhv. Grønhøj og Havredal til Alhedestien i Frederiks. Havredal Fase 1: Fra Grønhøj til Frederiks Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Rute 186 (Skive-Ans). Fase 2: Fra Havredal til Frederiks Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Rute 186 (Skive-Ans). Dobbeltrettet sti langs rute 16 med læplantning imellem sti og hovedlandevej. (Delvis statsvej) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 4. Foulum-stien Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet er lokaliseret i Foulum øst for Viborg. Adgangen til denne vigtige videregående uddannelsesinstitution sker i dag fra Viborg via den stærkt befærdede Rute 16, hvor der ikke er etableret cykelsti. Burrehøjvej Viborg Fase 1 Skaglen Randersvej Overlundvej Hobro Landevej Blichers Allé Fase 2 - statsprojekt Fase 3 Tunnel Ørum Idet Staten har ansvaret for Rute 16, er det Viborg Kommunes ønske, at strækningen på Foulum-stien, som forløber langs hovedvejen, indgår i de statslige prioriteringer vedr. et mere sikkert vejnet. HoulkærvejTapdrupvej Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 18

19 Fase 1a: Fra Tapdrupvej/Houlkærvej til Skaglen Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Houlkærvej/Tapdrupvej til Skaglen. Cykelstien vil blive koblet til et næsten færdigt tunnelprojekt, hvor cykelstier fra fire veje i Viborgs østlige bydel føres under en ny dobbeltsporet rundkørsel. Fase 1b: Fra Skaglen til Nordre Ringvej (Rute 16) Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Skaglen til Rute 16 ved Kokholm (Nordre Ringvej). Fase 2: Fra Randervej til Blichers Allé langs Rute 16 (Statsprojekt) For at skabe forbindelse mellem den cykelsti, som planlægges etableret i fase 1, og Blichers Allé, som med sin nuværende udformning vurderes at være en sikker adgangsvej til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum, opfordres Staten til at prioritere etablering af en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Rute 16 samt en tunnel under Rute 16 ved Randersvej ved Kokholm. Fase 3: Fra Blichers Allé til Burrehøjvej (Statsprojekt) Ved at forlænge den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, som i dag løber på den nordlige side af Rute 16 mellem Tjelevej i Ørum og Burrehøjvej, til Blichers Allé skabes der en sikker pendlerrute fra Ørum til Foulum og herfra en hurtig vej til det centrale Viborg. På denne baggrund opfordres Staten til at prioritere færdiggørelsen af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Rute Vammen-stien Med Vammen-stien vil de attraktive bosætningsområder i Viborgs nordøstlige del og i Rødding blive Vammen knyttet direkte til det centrale Viborg. Tilmed vil der blive etableret en sikker skolevej mellem Vammen og Rødding. Reberbanen Nørremøllevej Gl. Aalborgvej Skovbakkevej Søbakken Viborg Rødding Fase 1 Fase 2 Fase 3 Eksisterende sti Målforhold: 1:50000 Der eksisterer allerede dobbeltrettet cykelsti på en del af Røddingvej mellem Rødding og Skovbakkevej ved Viborgs nordlige bygrænse (på den resterende del er der anlagt cykelbaner). Denne strækning ønskes forlænget i begge retninger til hhv. Vammen og Viborg Banegård. Vammen-stien vil endvidere sikre cykeladgang til Viborg Katedralskole. Fase 1: Fra Vammen til Rødding Anlæg af dobbeltrettet cykelsti mellem Vammen og Rødding. Fase 2: Fra Skovbakkevej ad Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Røddingvej fra Skovbakkevej til Søbakken og herefter to enkeltret- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 19

20 Vammenstien forbindes med cykelrutegren midt i Viborgs middelalderby, hvor materialevalg og skiltning skal underordne sig de historiske omgivelser. tede cykelstier langs Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej. Anlæg af cykelsti vil ske i forbindelse med påtænkt renovering af vejstrækningen. Fase 3: Fra Nørremøllevej til Reberbanen Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Gl. Aalborgvej fra Nørremøllevej til Reberbanen, hvorfra der via det eksisterende cykelstinet i midtbyen er adgang til Viborg Banegård. Der er dog en eksisterende men smal cykelbane (afstribet) langs Gl. Aalborgvej på strækningen. 6. Veststien I Den Midtjyske Cykelstjerne indgår som perspektiv plan (Delvis statsvej) eller stjerneskud, om man vil anlæg af cykelsti mellem Viborg og Holstebro. Hermed vil der blive skabt en attraktiv pendlerrute for borgerne i de mindre byer vest for Viborg Ravnstrup, Mønsted, Daugbjerg og Sjørup ligesom der med mere rekreativt sigte vil blive cykelforbindelse mellem to af de større byer i Midtjylland. Der er desuden i dag behov for at køre skoleelever fra Daug- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 20

21 Vridsted Vroue Rute 16 mod Holstebro agebro Kommunegrænse mod Herning Sjørup Stoholm Mønsted Mønsted Skole Daugbjerg Sparkær Nybrovej Ravnstrup Fase 1 Fase 2 Himmerlandsstien - planlagt Tidligere jernbanelinie Viborg bjerg og boligerne langs Holstebrovej i bus til skole. Et stianlæg vil gøre det muligt for eleverne selv at cykle til Mønsted Skole. Det vil forbedre elevernes sundhed, ligesom de vil opleve selv at kunne bestemme, hvornår de skal hjem fra skole. Desuden vil kommunen kunne spare penge ved at nedlægge dele af skolebuskørslen. Målforhold: 1: Med udgangspunkt i perspektivplanen planlægger Viborg Kommune at anlægge cykelsti langs en tidligere jernbanelinje mellem Viborg og Ravnstrup (i dag har den benyttede jernbanelinje mellem Viborg og Skive et nordligere forløb). Der vil dog fortsat være behov for stianlæg langs Holstebrovej på en del af strækningen, ligesom kommunen undersøger muligheden for stiforbindelse langs Nybrovej og videre til Sparkær og Stoholm. Fra Ravnstrup til kommunegrænsen mod vest skal cykelstien løbe langs Rute 16, som er statsvej. Derfor opfordres Staten til at prioritere etablering af stianlæg langs rute 16. Viborg Kommune ønsker i forbindelse med cykelprojektet cykelmedtageordning i regionalbusserne, der får særlige stop ved cykelstationer ved indfaldsvejene. Som et selvstædigt stianlæg undersøger kommunen i øjeblikket muligheden for at etablere et stianlæg mellem Sjørup, Vroue og Vridsted, som et sideben til Veststien langs Holstebrovej. I første omgang søges stien mellem Vroue og Vridsted etableret, idet det er en vigtig skolesti mellem de 2 landsbyer. For få år siden var der skole i begge byer, men nu er der kun skole i Vridsted. Afstanden mellem de 2 byer er ikke ret lang, men da vejen er erklæret trafikfarlig er der behov for at etablere sti på strækningen. Herved opnås flere fordele, skoleelever kan selv komme frem og tilbage, og kommunen kan spare på skolebuskørslen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 21

22 Viborg Bruunshåb Sdr. Rind Eksisterende sti Planlagt sti Tange Bjerringbro 7. Tangestien Der er i dag en sti mellem Rødkærsbro og Bjerringbro, samt en regional stirute (stirute 16) mellem Viborg via Bruunshåb og Tange. Der mangler stianlæg på dele af strækningen. I perspektivdelen er der behov for at få planlagt et sammenhængende stinet mellem Viborg og Rødkærsbro og Bjerringbro. Der er også et behov for at få planlagt stinettet gennem Rødkærsbro. Rødkærsbro Målforhold: 1:75000 Cykelcenter ved Viborg Banegård. Her kan man i fremtiden få repareret sin cykel mens man er på job - eller byens gæster kan leje en cykel når de ankommer til stationen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 22

23 Vejlevej Århusvej Viborg 8. Stier langs rute 13 Der findes i dag stier i begge sider af rute 13 mellem Løvel Bjerregrav (Statsvej) Viborg og Løvel og igen mellem Løvel og Bjerregrav. Stierne er dog meget smalle og i dårlig stand. Der er mange huller og ujævnheder på stianlægget. Derfor vil mange af borgerne i Løvel (og Bjerregrav) ikke længere cykle til Viborg, selv om afstanden ikke er længere end de fleste med fordel kunne vælge at cykle på arbejde. Viborg Kommune vil derfor gerne anmode Vejdirektoratet om at søge denne stistrækning forbedret ved i første omgang at forbedre belægningen, men på længere sigt er der brug for et trafiksikkerhedsmæssigt bedre anlæg, hvor cyklisterne kan komme lidt længere væk fra slipstrømmen fra de store biler, der bruger hovedvejen. Syd for Viborg er problemerne næsten magen til. Der er enkeltrettede stier i dårlig stand, men der bør laves et dobbeltrettet stianlæg i øst-siden af vejen mellem Viborg og Birgittelyst, ligesom passagen af rundkørslen i krydset Vejlevej / Århusvej måske bør gøres bedre. Birgittelyst Målforhold: 1:75000 nudby 9. Stier langs rute 26 Nord for Viborg ved Fiskbæk har Viborg Kommune Kvols Virksundvej Ny sti Eksisterende Skivevej Fiskbæk Løgstrup (Statsvej) gennem længere tid anmodet Vejdirektoratet om at få et stianlæg mellem Virksundvej og Fiskbæk, hvorfra der er en sti til Løgstrup. Stedet indgår i de nationale stiruter 2 og 12. Det haster med en forbedring af hensyn til trafiksikkerheden specielt i krydset Virksundvej / rute 26. Desuden vil en løsning kunne gøre det muligt at få skoleelever fra Kvols og Knudby til selv at cykle til skolen, som ligger i Løgstrup. Det vil forbedre elevernes sundhed og kommunen vil kunne spare på skolebuskørslen. Staten opfordres til at prioritere etablering af stianlæg mellem Fiskbæk og Virksundvej. Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 23

24

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik 2011-2015 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE

Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Indledende workshop 24. september 2014. Opsamlingsnotat 24. SEPTEMBER 2014 TRAFIKPOLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE Trafikpolitik for Ringsted Kommune Indledende workshop 24. september 2014 Opsamlingsnotat 1 Agenda 17.00 Velkomst ved Klaus Hansen, Formand for Klima- og Miljøudvalget 17.10 Introduktion til aftenens program

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

R A P P O R T Stiplan November 2009

R A P P O R T Stiplan November 2009 RAPPORT Stiplan November 2009 Stiplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammenspil med trafiksikkerhedsstrategien... 5 Indhold... 5 Mål og særlige fokusområder... 7 Skoler og turister særlige fokusområder...

Læs mere

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel.

Resource Pack. Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi. Eksempel med Bolzano/Bozen. www.trendy-travel. Resource Pack Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik markedsføringsstrategi Eksempel med Bolzano/Bozen supported by www.trendy-travel.eu Forbedring og fremme af cykel mobilitet: en specifik

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år.

ISS Facility Services A/S har kontrakt på rengøring i det grå område på kortet. Kontrakten løber frem til august 2016 og kan forlænges 2 x 1 år. Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har gennem de seneste måneder planlagt et nyt udbud af rengøring i Viborg Kommune, efter at kontrakten med Absolut Rengøring er ophørt. Hovedpunkterne i det nye

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City

På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City 1 På cykel - fra København til New York, Sydney og Mexico City Af Jens Rørbech Rådgivende ingeniør, dr. techn. Jens Rørbech ApS. Danske rådgivere er godt rustede til at rådgive på cykelområdet Der er en

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Grønne Cykelruter i København

Grønne Cykelruter i København Grønne Cykelruter i København Byplanlægger Lotte Bech, Vej & Park, Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4.sal, 2300 København S, Tlf. 33 66 34 62, e-post lobec@btf.kk.dk Ingeniør M.IDA Thomas Gätke, Carl

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

CYKELSTRATEGI FOR ODDER KOMMUNE ET BUD PÅ AT ANVENDE CYKLEN MERE OFFENSIVT TIL AT AKKUMULERE AFLEDT ØKONOMI I KOMMUNEN.

CYKELSTRATEGI FOR ODDER KOMMUNE ET BUD PÅ AT ANVENDE CYKLEN MERE OFFENSIVT TIL AT AKKUMULERE AFLEDT ØKONOMI I KOMMUNEN. CYKELSTRATEGI FOR ODDER KOMMUNE ET BUD PÅ AT ANVENDE CYKLEN MERE OFFENSIVT TIL AT AKKUMULERE AFLEDT ØKONOMI I KOMMUNEN. Odder Kommune 1 Cykelstrategi for Odder kommune Cykelstrategien er udviklet i en

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret!

Husk cykelhjelm! Der kommer en lastbil! Se dig for! METER CYKELUDSTYRET SVERIGE. Pas på dig selv og husk cykellygten! DRENGENAVN Flot klaret! Cykelinspiration Vi brænder for cyklisme, og det er der allerede en lang række kommuner, der har nydt godt af. Hvis der er noget her, der inspirerer dig, må du endelig ikke tøve med at kontakte os. Vi

Læs mere

Rebild Kommune Stiplan

Rebild Kommune Stiplan STIPLAN Rebild Kommune Stiplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged Rebild Kommune Hobrovej

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere