Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg"

Transkript

1 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009

2 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg Kommune med bistand fra arkitekt Philip Rasmussen og rådgivende ingeniør dr. techn. Jens Rørbech. Projektledere Civilingeniør Thorkild Vestergaard Direkte Ingeniør Lene Jensby Direkte Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Sct. Mogens Gade Viborg Grafisk tilrettelægning Grafikom A/S Supplerende information om Viborg www. viborg.dk

3 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Forord 5 Baggrund 6 Indhold Formål 8 Aktiviteter 10 Organisering 12 Tidsplan 12 Plan for evaluering 13 Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter 16 1 Himmerlandsstien 16 2 Færdiggørelse af Nørreåstien 17 3 Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks 18 4 Foulum-stien 18 5 Vammen-stien 19 6 Veststien 20 7 Tangestien 22 8 Stier langs rute Stier langs rute Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 3

4

5 For få år siden var Nytorv i Viborg fyldt med biler - i dag fylder også cyklerne godt op på en almindelig hverdag. Forord Viborg er en charmerende gammel købstad, hvor byens gader, torve og pladser er fyldt med historie. Men Viborg er også en ung stor kommune med en ny geografi. Viborg Kommune har udviklet et sammenhængende pendlercykelnet, der passer til den nye geografi. En kortlægning af cyklisternes mål har ikke uventet vist, at de største mål for cyklisterne er koncentreret midt i Viborg. Derfor ligner kommunens net af højklassede trafiksikre pendlerruter en stjerne - og er derfor også blevet kaldt Den Midtjyske Cykelstjerne. Pendlercykelruterne er det værktøj, som Viborg Kommune vil bruge til at flytte mere trafik over på cyklen. For Viborg Kommunes vedkommende er det ganske enkelt her, at der kan opnås de største effekter. Ruterne skal give cyklisterne en god komfort og en optimal sikkerhed. Desuden skal de højklassede ruter også anvendes til at hæve cykelpendlerafstanden, og skabe en bedre sammenhæng imellem land og by. Ruterne er primært skabt og designet til hverdagens cyklister, der skal hurtigt og sikkert frem. Hverdagens cyklister har også behov for oplevelsesrigdom og årstidsvariation for at fastholde cyklens plads i dagligdagen - også på en mørk råkold februarmorgen. Derfor vil kommunen se nærmere på ruternes komfort og oplevelsesværdi - arbejdsfelter som også de rekreative cyklister og feriecyklisterne vil få glæde af. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 5

6 Viborg Kommune har en lang tradition for at teste og eksperimentere med vejtekniske løsninger på cykelområdet. Baggrund Viborg er en aktiv og dynamisk kommune placeret på den jyske højderyg. Det bakkede landskab i store dele af Viborg kommune betyder, at der må gøres en ekstra indsats for at lokke de mange viborgensere, som hver dag tager på arbejde et sted i kommunen og alle pendlerne fra bil til cykel evt. i kombination med offentlige transportmidler. Dén ekstra indsats har Viborg Kommune lanceret under titlen Den Midtjyske Cykelstjerne. Den Midtjyske Cykelstjerne er realiseringen af en vision om at skabe et sammenhængende, vidtforgrenet og ikke mindst effektivt cykelstisystem, hvor alle veje fører til ikke Rom - men derimod Viborg Banegård og Rutebilstation, hvor cykelfaciliteterne skal udbygges, og hvor det er nemt at koble transporten på cykel med tog eller bus. Viborg er også en grøn og sund kommune, og Byrådet arbejder kontinuerligt på at forbedre rammerne omkring det grønne og sunde liv. I den henseende er et centralt indsatsområde, som det fremgår af forslag til Kommuneplan 2009, at skabe gode rammer omkring cyklismen. I kommuneplanforslaget pointeres det mere konkret, at: Der er behov for at udbygge det overordnede stinet i kommunen, både for turister og for borgere, der ønsker at bruge cyklen mellem bolig og arbejdssted. Denne transportform kan sammen med et godt kollektiv trafiktilbud bidrage til at lette presset på de trafikale problemer, der især opleves i Viborg by. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 6

7 Målet er at få etableret et sammenhængende overordnet stinet, så de største stier samles ved banegården i Viborg. Det drejer sig eksempelvis om Himmerlandsstien, Alhedestien og Nørreådalstien. En fortsættelse af Himmerlandsstien på den nedlagte bane fra Løgstrup til Viborg banegård prioriteres højt, idet Himmerlandsstien bl.a. betjener trafik mellem boligområderne i Viborg og arbejdspladserne i Vestbyen. Viborgs bycykler således som de er til rådighed udenfor banegården. Der er også behov for på sigt at få ført et stianlæg frem fra Viborg mod de mange arbejdspladser på Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet i Foulum. Viborg Kommune arbejder med flere konkrete projekter, der har til formål dels at styrke rammerne omkring cyklismen, dels at anspore flere til at cykle dagligt mellem hjem og job eller skole, men også lejlighedsvis på turistområdet. Det kan i den forbindelse nævnes, at Viborg Turistbureau i flere år har opereret med fire såkaldte stjerneruter, som tillader cykelturister med udgangspunkt i en række cykelvenlige ruter at opleve Viborg-egnen. Med Den Midtjyske Cykelstjerne suppleres fokus på turister med fokus på pendlere. Viborg ønsker ikke alene at være cykelby-kommune vi er allerede bycykel-kommune som én af blot fire i Danmark. Med bycykelordningen ønsker Viborg Kommune at sætte fokus på koblingen mellem cyklisme og kollektiv trafik, idet et af udlånsstederne er placeret ved Banegårdspladsen. Det er altså muligt for både turister og borgere med ærinder i Viborg at komme til byen med bus eller tog og umiddelbart fra ankomststedet at komme rundt i byen på fleksibel vis, som cyklen jo giver mulighed for. Med projektet Den Midtjyske Cykelstjerne vil Viborg Kommune med Viborg Banegård og Rutebilstation som centralt og attraktivt knudepunkt skabe et unikt cykelstinet, som på sigt vil knytte Viborg til større byer i alle retninger. Samtidig vil det centrale knudepunkt sikre, at såvel pendlere som turister kan medbringe cyklen, stå af tog eller bus og så fortsætte på cykel mod arbejdspladsen eller ud i den grønne midtjyske natur! Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 7

8 Cykelparkeringen ved Viborg Banegård er udvidet af flere omgange i de senere år. I forbindelse med nærværende projekt, skal alle stationer i kommunen have et eftersyn. Formål Det primære formål med etableringen af Den Midtjyske Cykelstjerne er at skabe optimale forhold og sammenhængende cykelmuligheder for de tusinder af viborgensere, der dagligt skal transporteres fra hjem til uddannelsesinstitution eller arbejde. Hertil kommer de flere end pendlere, som dagligt overskrider kommunegrænsen for at arbejde. Med Viborg Banegård og Rutebilstation som knudepunkt vil såvel kommunens borgere som de mange pendlere få optimale muligheder for at komme nemt og sikkert til og fra centrum i Viborg og samtidig have mulighed for at koble transporten på cykel med bus eller tog. På én og samme tid udbygges det bynære cykelstisystem i Viborg by, og der udmøntes gode cykelforbindelser mellem en række af kommunens byer, som ikke er direkte forbundet med jernbanenettet. Samtidig vil en række af de større arbejdspladser i kommunen blive forbundet, herunder bl.a. flyvestationen og den civile lufthavn i Karup, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum og Regionshospitalet i Viborg. Et andet formål med etableringen af det sammenhængende cykelstinet er at skabe bedre, mere sikre og mere sammenhængende skoleveje til flere af Viborg Kommunes skoler, herunder navnlig skolerne i Løgstrup, Frederiks, Rødding, Ørum og Mønsted. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 8

9 En del af cykelstjernen i Viborg - nedlagte banestrækninger, der både fungerer som højklassede pendlerruter for hverdagens cyklister, udflugtsstier og feriecyklisternes første møde med Viborg. Et tredje formål med projektet er at skabe mere direkte og varieret adgang til rekreative områder omkring Viborg for byens indbyggere. Det gælder for adgangen til såvel Hjarbæk Fjord mod nord som hedelandskabet mod sydvest samt søer og skove mod nordøst. Endelig for det fjerde skabes der med Viborg Kommunes satsning på et sammenhængende cykelstinet internt i kommunen bedre og bredere forbindelse til det nationale cykelrutenet, hvor Viborg kommune allerede gennemskæres af Hanstholm-København (national cykelrute 2), Hærvejsruten (national cykelrute 3) og Limfjordsruten (national cykelrute 12), hvorfra der ydermere er adgang til den internationale North Sea Cycle Route langs Vestkysten. Med etableringen af et centralt knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation vil Viborg Kommune få en særdeles stærk infrastruktur omkring de aktive ferier, som rigtig mange turister henlægger til Viborg med fiske-, kano-, vandre- og cykelferie for øje. Sammenfattende vil projektet styrke trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, skabe et attraktivt alternativ til at tage bilen, forbedre den samlede infrastruktur omkring cyklismen væsentligt samt sikre en let adgang til et stærkt midtjysk vækstområde af samtidig enestående rekreativ karakter. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 9

10 Midt i trafikken i Viborg. Projektet skal systematisk gå sikkerhed og komfort efter. Aktiviteter Aktiviteterne i relation til projekt Den Midtjyske Cykelstjerne drejer sig i særlig grad om anlæg af cykelstier, jf. delprojektbeskrivelsen nedenfor i afsnit 7, med henblik på at skabe vidt forgrenet og prioriteret fremkommelighed for cyklister. Det er målet, at cykelstinettet i videst muligt omfang skal forløbe afsondret fra biltrafikken, som tilfældet er på de nedlagte jernbanestrækninger, og ellers hvor dette er nødvendigt i form af cykelstier langs vejene. Sideløbende med delprojekternes færdiggørelse vil den samlede oversigt over cykelstinettet i Viborg Kommune blive ajourført. Oversigten vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil oversigten være at finde på kortborde, og i pjecer, som selvsagt opstilles ved Banegården samt på andre strategiske steder på ruterne. I den forbindelse vil der blive gjort den nødvendige indsats for at sikre en overskuelig og retvisende skiltning på ruterne. Der er endvidere planer om i regi af projekt Nordiske cykelbyer, som kører sideløbende med Den Midtjyske Cykelstjerne, jf. afsnit 6, at udbygge det helt centrale knudepunkt udbygge det helt centrale knudepunkt i kommunens cykelstinet ved Viborg Banegård og Rutebilstation. For det første er der planer om at ændre forløbet af de nationale cykelruter 2 og 3, så de krydser Banegårdspladsen. For det andet skal faciliteterne ved banegården udbygges med bl.a. pumpesystem og bedre cykelparkering, herunder til pendlercykler. Og for det tredje søges der med inspiration Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 10

11 Marsk Stigs Vej i Viborg - et helt nyt vejprofil med nye cykelstier og gadetræer. fra udlandet etableret et cykelcentrum på kommerciel basis med bl.a. cykeludlejning og -reparation. Det skal endvidere understreges, at Viborg Kommune i al løbende renovering af vejnettet lader overvejelser vedrørende forbedrede forhold for cyklisterne indgå. F.eks. er der konkrete tiltag under forberedelse på strækningerne Vridsted-Vroue (trafikfarlig skolevej) og Bjerringbro-Rødkærsbro (bl.a. væsentlig pendlerstrækning). De højklassede cykelruter får en gennemgående designlinie. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 11

12 Organisering Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne er forankret i Viborg Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø. Direktøren herfor er ansvarlig for projektet i relation til Teknisk Udvalg, som varetager det politiske tilsyn og de nødvendige prioriteringer. Politisk ansvarlig: Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet Administrativ ansvarlig: Direktøren for Teknik & Miljø Ansvarlig for koordinering og implementering: Forvaltningen for Teknik & Miljø under ledelse af chefen for Trafik & Veje Tidsplan Byrådet i Viborg Kommune har i 2009 afsat en pulje på kr. til igangsættelse af delprojekter, jf. afsnit 7, under Den Midtjyske Cykelstjerne. Følgende delprojekter, som der altså i første omgang søges medfinansiering til fra Pulje til mere cykeltrafik, vil prioriteres igangsat i 2009: Viborg Kommune ønsker at sætte arbejdet med Himmerlandsstien i gang i 2009, desuden vil vi gerne begynde planlægning samt projektering af dele af Vammenstien (inde i Viborg by) samt stien mellem Vroue og Vridsted (sidesti til Veststien). Teknisk Udvalg vil i årene prioritere de øvrige delprojekter igangsat, idet flere af disse kræver dialog med de statslige vejmyndigheder om cykelvenlige løsninger på det overordnede statsvejnet. Pendlertruten imellem Bjerringbro og Rødkærsbro, hvor hække kan medvirke til at gøre cykelturen mere behagelig. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 12

13 Der er altid mange cyklister omkring Viborg Station. Plan for evaluering Overordnet ønsker projekt Den Midtjyske Cykelstjerne at dokumentere mere brug af og større tilfredshed med cykelstinettet blandt den primære målgruppe pendlerne til job og uddannelse men også i de sekundære målgrupper blandt skoleelever, borgerne generelt samt turister. Viborg Kommune indgår allerede sammen med ti andre nordiske kommuner i Interreg IVA KASK-projektet Nordiske cykelbyer. Projektet tager sit afsæt i tre betydelige udfordringer: For det første den globale opvarmning og de afledte begyndende klimaforandringer. For det andet de voksende problemer med overvægt og fysisk inaktivitet. Og for det tredje den tiltagende trafikale trængsel i og omkring store og mellemstore byer. Formålet med projekt Nordiske cykelbyer er at bringe de enkelte kommuners forskellige erfaringer og kompetencer i spil på tværs af kommune- og landegrænser, og i forlængelse heraf udnytte hinandens viden og erfaringer til i fællesskab at fremme cykeltrafikken i de deltagende kommuner. Projektet, der løber fra forventes samlet at give følgende resultater: En stigning i cykeltrafikken i de deltagende byer på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden 13 mio. flere cykelture i de deltagende byer i løbet af projektperioden 6,5 mio. færre bilture i de deltagende byer i løbet af projektperioden mio. kr. i besparelser på sundhedsudgifter i løbet af projektperioden Et fald i antal af trafikuheld, der involverer cyklister, på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 13

14 Viborgs middelalderby - for hverdagscyklister. Projekterne Nordiske cykelbyer, og Den Midtjyske Cykelstjerne understøtter i vid udstrækning hinanden. Ambitionen om at skabe et sammenhængende cykelstinet med fælles knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation skaber således en ramme, der gør det muligt at øge cyklismen dels bolig-arbejdssted-trafik, dels cykelturisme mens erfaringsudveksling og idéudviklingen fra Nordiske cykelbyer udmønter spændende viden om, hvordan vi får flere mennesker til at benytte stisystemet og cyklen i den nære transport. I relation til projekt Nordiske cykelbyer vil der blive fulgt op med dokumentation på ovennævnte parametre. Dette vil ske ved at gennemføre cyklisttællinger på faste tællesteder i hele projektperioden. Tællingerne gennemføres hovedsagelig via cykelspoler i de fleste af kommunens signalanlæg. På den måde vil man spredt over det meste af Viborg og Bjerringbro få dokumenteret en udvikling i antallet af cyklister. Der vil ikke kun blive talt i de vejrmæssigt gode dage for cyklister, der vil også blive talt i vintermånederne. Desuden vil tal fra transportvaneundersøgelserne indgå i vurderingerne af udviklingen i transportvalg i kommunen. Disse målinger vil selvsagt bidrage til at dokumentere den samlede effekt af Viborg Kommunes massive satsning på cykelområdet og dermed også i relation til Den Midtjyske Cykelstjerne. Særskilt for dette projekt vil der i takt med udrulningen af de forskellige faser, jf. nedenfor, blive fokuseret på ændret adfærd og tilfredshed blandt primært pendlerne. Der vil blive foretaget før- og efterundersøgelser blandt større og så vidt muligt repræsentativt udvalgte virksomheder i kommunen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 14

15 Tilmed vil det søges dokumenteret i hvilken grad, der sker ændringer i forhold til at benytte Viborg Banegård og Rutebilstation som destination for periodekort og cykelbilletter. Viborgs middelalderby for byens cyklende gæster. Kommunen vil eventuelt i samarbejde med Aalborg Universitet søge at dokumentere, at der i byområder er bedre trafiksikkerhed, hvis man vælger at etablere stierne i egne tracéer frem for som stier langs veje. Det samme gør sig sikkert gældende i landområder, og det vil kommunen også gerne undersøge. I den sammenhæng er det dog vigtigt at se på det som et hele, idet stier i egne tracéer måske kan give brugerne en utryghed i de perioder, hvor der ikke er så mange brugere. Da stierne ligger alene kan mange måske frygte at blive overfaldet. Derfor skal placeringen af stierne vurderes om- hyggeligt, så der ikke bliver for mørkt på dem, og således, at der bliver indkik til stierne fra vejene. Der søges skabt en kontakt til kriminalpræventivt råd for at vurdere, hvordan man kan gøre dette på den bedste måde, ligesom placering og udformning efterfølgende evalueres. Der vil også være behov for at få analyseret mulighederne for at cykle med en passende høj hastighed på de stier, der ofte skal bruges af pendlere. Der skal ikke være alt for mange forsinkelser på cykelturen frem mod arbejdspladsen. I den sammenhæng vil kommunen gerne etablere en følgegruppe med deltagere fra Dansk Cyklist Forbund samt fra nogle af de store arbejdspladser, så man kan få udformet nettet på den bedste måde. Der skal på de lange stræk mellem byerne også være mulighed for, at turisterne eller kommunens egne borgere kan få en oplevelse af de enkelte bydele og naturen mellem dem. Det skal derfor vurderes, hvor man bedst kan etablere sideanlæg på stinettet, og heri inddrages turistforeningen og brugere af stierne også. Mange af de foreslåede stianlæg vil kunne betyde, at man kan undgå at køre skoleelever i bus til skole. Derfor vil det også være oplagt at undersøge, om det lykkes at få flere elever til selv at cykle til skole. Herved opnås en bedre sundhed, en bedre fleksibilitet for eleverne samt en mulighed for at kommunen vil kunne spare en del skolebuskørsel. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 15

16 Vestre Ringvej Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne har, som der er redegjort for ovenfor, til formål at skabe et sammenhængende cykelstisystem i og omkring Viborg. Projektet er opdelt i en række delprojekter, som alle består af en eller flere faser. I det følgende vil der blive givet en kort beskrivelse af de enkelte delprojekter. Løgstrup Hovedgaden Skivevej Rogenstrupvej 1. Himmerlandsstien Himmerlandsstien, der er godkendt som regional cykelrute 35, er en stenmelsbelagt natur-, gang- og cykelsti, anlagt på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør i Vesthimmerlands Kommune og Løgstrup i Viborg Kommune. Himmerlandsstien går gennem de gamle stationsbyer Løgstør, Vindblæs, Gatten, Hornum, Aars, Østrup, Østerbølle, Aalestrup, Hvam, Skringstrup, Skals og Løgstrup. Kirkebækvej Jegstrupvej Vest Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Krydsningshelle Tunnel Stibum Stien blev indviet i november 2006 og er med sine 70 km Danmarks længste ubrudte sti af sin art. Langs ruten er der i Vesthimmerlands Kommune opført overdækkede rastepladser med grill, vand og muligheder for primitiv overnatning, ligesom der er campingplads ved Hjarbæk, Aalestrup, Aars, Hornum og Løgstør. Vestermarksvej Søndre Ringvej Indre Ringvej Viborg Viborg baneareal Den sidste sti-strækning på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør og Viborg, strækningen mellem Løgstrup og Viborg, er endnu ikke anlagt. Viborg Kommune planlægger i Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 16, Tlf. Fax. J.Nr. Målforhold: 1:45000

17 perioden at anlægge en cykelsti på den ca. 10 km lange strækning, så Himmerlandsstien bliver ført ind til Viborg by. Viborg Kommune er i anden projektsammenhæng i færd med at forsyne sin del af den eksisterende rute (Løgstrup-Hvam) med side-faciliteter til gavn for Himmerlandsstiens brugere. Himmerlandsstien skærer igennem det kuperede terræn med mange levende hegn. Færdiggørelsen af Himmerlandsstien på strækningen fra Viborg Banegård til Løgstrup kan evt. opdeles i etaper. 2. Færdiggørelse af Nørreåstien Nørreåstien løber fra Viborg Banegård og via den Tjelevej Degnevænget sydlige bydel gennem Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro, Y: Ørum og Kvorning til Hammershøj. Stien er allerede etableret på hovedparten af strækningen mellem Viborg og Hammershøj i den østlige del af kommunen. Fra Viborg Banegård forløber ruten gennem den sydlige bydel og mod vest gennem Nørreådalen. X: Der mangler imidlertid etablering af cykelsti fra Velds Husevej gennem Ørum til Vingevej. Ligeledes mangler der belægning på en strækning fra Bruunshåb til Viborg by. I forbindelse med færdiggørelsen af denne sidste etape af Nørreåstien skal der etableres bedre skiltning, særligt i Viborg by. Veldshusevej meter Viborg kommune Trafik og Veje Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg Tlf Fax Nørreåstien gennem Ørum Dato: / 14:26 J.Nr. Målforhold: 1:7500 Init.: vpdh5_cpr Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 17

18 Grønhøj 3. Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks Alhedestien går som Nørreåstien fra Viborg Banegård via den sydlige bydel gennem Hald Ege, Skelhøje, Frederiks, Karup, Kølvrå, Ilskov og Sunds til Herning. Der er via Alhedestien Fase 1 Fase 2 Alhedestien - eksisterende Frederiks forbindelse til den nationale cykelrute 3 (Hærvejsruten). Tæt på Frederiks og i umiddelbar nærhed af Alhedestien ligger landsbyerne Grønhøj og Havredal. For at skabe mere sikre adgangsveje til det eksisterende cykelstinet planlægges det at anlægge cykelstier fra hhv. Grønhøj og Havredal til Alhedestien i Frederiks. Havredal Fase 1: Fra Grønhøj til Frederiks Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Rute 186 (Skive-Ans). Fase 2: Fra Havredal til Frederiks Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Rute 186 (Skive-Ans). Dobbeltrettet sti langs rute 16 med læplantning imellem sti og hovedlandevej. (Delvis statsvej) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 4. Foulum-stien Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet er lokaliseret i Foulum øst for Viborg. Adgangen til denne vigtige videregående uddannelsesinstitution sker i dag fra Viborg via den stærkt befærdede Rute 16, hvor der ikke er etableret cykelsti. Burrehøjvej Viborg Fase 1 Skaglen Randersvej Overlundvej Hobro Landevej Blichers Allé Fase 2 - statsprojekt Fase 3 Tunnel Ørum Idet Staten har ansvaret for Rute 16, er det Viborg Kommunes ønske, at strækningen på Foulum-stien, som forløber langs hovedvejen, indgår i de statslige prioriteringer vedr. et mere sikkert vejnet. HoulkærvejTapdrupvej Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 18

19 Fase 1a: Fra Tapdrupvej/Houlkærvej til Skaglen Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Houlkærvej/Tapdrupvej til Skaglen. Cykelstien vil blive koblet til et næsten færdigt tunnelprojekt, hvor cykelstier fra fire veje i Viborgs østlige bydel føres under en ny dobbeltsporet rundkørsel. Fase 1b: Fra Skaglen til Nordre Ringvej (Rute 16) Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Skaglen til Rute 16 ved Kokholm (Nordre Ringvej). Fase 2: Fra Randervej til Blichers Allé langs Rute 16 (Statsprojekt) For at skabe forbindelse mellem den cykelsti, som planlægges etableret i fase 1, og Blichers Allé, som med sin nuværende udformning vurderes at være en sikker adgangsvej til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum, opfordres Staten til at prioritere etablering af en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Rute 16 samt en tunnel under Rute 16 ved Randersvej ved Kokholm. Fase 3: Fra Blichers Allé til Burrehøjvej (Statsprojekt) Ved at forlænge den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, som i dag løber på den nordlige side af Rute 16 mellem Tjelevej i Ørum og Burrehøjvej, til Blichers Allé skabes der en sikker pendlerrute fra Ørum til Foulum og herfra en hurtig vej til det centrale Viborg. På denne baggrund opfordres Staten til at prioritere færdiggørelsen af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Rute Vammen-stien Med Vammen-stien vil de attraktive bosætningsområder i Viborgs nordøstlige del og i Rødding blive Vammen knyttet direkte til det centrale Viborg. Tilmed vil der blive etableret en sikker skolevej mellem Vammen og Rødding. Reberbanen Nørremøllevej Gl. Aalborgvej Skovbakkevej Søbakken Viborg Rødding Fase 1 Fase 2 Fase 3 Eksisterende sti Målforhold: 1:50000 Der eksisterer allerede dobbeltrettet cykelsti på en del af Røddingvej mellem Rødding og Skovbakkevej ved Viborgs nordlige bygrænse (på den resterende del er der anlagt cykelbaner). Denne strækning ønskes forlænget i begge retninger til hhv. Vammen og Viborg Banegård. Vammen-stien vil endvidere sikre cykeladgang til Viborg Katedralskole. Fase 1: Fra Vammen til Rødding Anlæg af dobbeltrettet cykelsti mellem Vammen og Rødding. Fase 2: Fra Skovbakkevej ad Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Røddingvej fra Skovbakkevej til Søbakken og herefter to enkeltret- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 19

20 Vammenstien forbindes med cykelrutegren midt i Viborgs middelalderby, hvor materialevalg og skiltning skal underordne sig de historiske omgivelser. tede cykelstier langs Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej. Anlæg af cykelsti vil ske i forbindelse med påtænkt renovering af vejstrækningen. Fase 3: Fra Nørremøllevej til Reberbanen Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Gl. Aalborgvej fra Nørremøllevej til Reberbanen, hvorfra der via det eksisterende cykelstinet i midtbyen er adgang til Viborg Banegård. Der er dog en eksisterende men smal cykelbane (afstribet) langs Gl. Aalborgvej på strækningen. 6. Veststien I Den Midtjyske Cykelstjerne indgår som perspektiv plan (Delvis statsvej) eller stjerneskud, om man vil anlæg af cykelsti mellem Viborg og Holstebro. Hermed vil der blive skabt en attraktiv pendlerrute for borgerne i de mindre byer vest for Viborg Ravnstrup, Mønsted, Daugbjerg og Sjørup ligesom der med mere rekreativt sigte vil blive cykelforbindelse mellem to af de større byer i Midtjylland. Der er desuden i dag behov for at køre skoleelever fra Daug- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 20

21 Vridsted Vroue Rute 16 mod Holstebro agebro Kommunegrænse mod Herning Sjørup Stoholm Mønsted Mønsted Skole Daugbjerg Sparkær Nybrovej Ravnstrup Fase 1 Fase 2 Himmerlandsstien - planlagt Tidligere jernbanelinie Viborg bjerg og boligerne langs Holstebrovej i bus til skole. Et stianlæg vil gøre det muligt for eleverne selv at cykle til Mønsted Skole. Det vil forbedre elevernes sundhed, ligesom de vil opleve selv at kunne bestemme, hvornår de skal hjem fra skole. Desuden vil kommunen kunne spare penge ved at nedlægge dele af skolebuskørslen. Målforhold: 1: Med udgangspunkt i perspektivplanen planlægger Viborg Kommune at anlægge cykelsti langs en tidligere jernbanelinje mellem Viborg og Ravnstrup (i dag har den benyttede jernbanelinje mellem Viborg og Skive et nordligere forløb). Der vil dog fortsat være behov for stianlæg langs Holstebrovej på en del af strækningen, ligesom kommunen undersøger muligheden for stiforbindelse langs Nybrovej og videre til Sparkær og Stoholm. Fra Ravnstrup til kommunegrænsen mod vest skal cykelstien løbe langs Rute 16, som er statsvej. Derfor opfordres Staten til at prioritere etablering af stianlæg langs rute 16. Viborg Kommune ønsker i forbindelse med cykelprojektet cykelmedtageordning i regionalbusserne, der får særlige stop ved cykelstationer ved indfaldsvejene. Som et selvstædigt stianlæg undersøger kommunen i øjeblikket muligheden for at etablere et stianlæg mellem Sjørup, Vroue og Vridsted, som et sideben til Veststien langs Holstebrovej. I første omgang søges stien mellem Vroue og Vridsted etableret, idet det er en vigtig skolesti mellem de 2 landsbyer. For få år siden var der skole i begge byer, men nu er der kun skole i Vridsted. Afstanden mellem de 2 byer er ikke ret lang, men da vejen er erklæret trafikfarlig er der behov for at etablere sti på strækningen. Herved opnås flere fordele, skoleelever kan selv komme frem og tilbage, og kommunen kan spare på skolebuskørslen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 21

22 Viborg Bruunshåb Sdr. Rind Eksisterende sti Planlagt sti Tange Bjerringbro 7. Tangestien Der er i dag en sti mellem Rødkærsbro og Bjerringbro, samt en regional stirute (stirute 16) mellem Viborg via Bruunshåb og Tange. Der mangler stianlæg på dele af strækningen. I perspektivdelen er der behov for at få planlagt et sammenhængende stinet mellem Viborg og Rødkærsbro og Bjerringbro. Der er også et behov for at få planlagt stinettet gennem Rødkærsbro. Rødkærsbro Målforhold: 1:75000 Cykelcenter ved Viborg Banegård. Her kan man i fremtiden få repareret sin cykel mens man er på job - eller byens gæster kan leje en cykel når de ankommer til stationen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 22

23 Vejlevej Århusvej Viborg 8. Stier langs rute 13 Der findes i dag stier i begge sider af rute 13 mellem Løvel Bjerregrav (Statsvej) Viborg og Løvel og igen mellem Løvel og Bjerregrav. Stierne er dog meget smalle og i dårlig stand. Der er mange huller og ujævnheder på stianlægget. Derfor vil mange af borgerne i Løvel (og Bjerregrav) ikke længere cykle til Viborg, selv om afstanden ikke er længere end de fleste med fordel kunne vælge at cykle på arbejde. Viborg Kommune vil derfor gerne anmode Vejdirektoratet om at søge denne stistrækning forbedret ved i første omgang at forbedre belægningen, men på længere sigt er der brug for et trafiksikkerhedsmæssigt bedre anlæg, hvor cyklisterne kan komme lidt længere væk fra slipstrømmen fra de store biler, der bruger hovedvejen. Syd for Viborg er problemerne næsten magen til. Der er enkeltrettede stier i dårlig stand, men der bør laves et dobbeltrettet stianlæg i øst-siden af vejen mellem Viborg og Birgittelyst, ligesom passagen af rundkørslen i krydset Vejlevej / Århusvej måske bør gøres bedre. Birgittelyst Målforhold: 1:75000 nudby 9. Stier langs rute 26 Nord for Viborg ved Fiskbæk har Viborg Kommune Kvols Virksundvej Ny sti Eksisterende Skivevej Fiskbæk Løgstrup (Statsvej) gennem længere tid anmodet Vejdirektoratet om at få et stianlæg mellem Virksundvej og Fiskbæk, hvorfra der er en sti til Løgstrup. Stedet indgår i de nationale stiruter 2 og 12. Det haster med en forbedring af hensyn til trafiksikkerheden specielt i krydset Virksundvej / rute 26. Desuden vil en løsning kunne gøre det muligt at få skoleelever fra Kvols og Knudby til selv at cykle til skolen, som ligger i Løgstrup. Det vil forbedre elevernes sundhed og kommunen vil kunne spare på skolebuskørslen. Staten opfordres til at prioritere etablering af stianlæg mellem Fiskbæk og Virksundvej. Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 23

24

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik 2011-2015 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni 2013 Hovedstaden Projekt Albertslund Kommune: Cykelparkering ved Albertslund Station Mio.kr. 0,9 Formålet med projektet er at øge kvaliteten og kapaciteten

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Udkast til hvidbog med høringssvar

Udkast til hvidbog med høringssvar Indkomne høringssvar til Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 Udkast til hvidbog med høringssvar PUBLIKATIONENS TITEL Udkast til hvidbog med høringssvar Udgivet af Regional Udvikling Region

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere