Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg"

Transkript

1 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg BILAG 1 AUGUST 2009

2 Den Midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommunes cykelstrategi er udarbejdet af Trafik og Veje i Viborg Kommune med bistand fra arkitekt Philip Rasmussen og rådgivende ingeniør dr. techn. Jens Rørbech. Projektledere Civilingeniør Thorkild Vestergaard Direkte Ingeniør Lene Jensby Direkte Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Sct. Mogens Gade Viborg Grafisk tilrettelægning Grafikom A/S Supplerende information om Viborg www. viborg.dk

3 Den Midtjyske Cykelstjerne bidrag til et sammenhængende pendlercykelnet omkring Viborg Forord 5 Baggrund 6 Indhold Formål 8 Aktiviteter 10 Organisering 12 Tidsplan 12 Plan for evaluering 13 Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter 16 1 Himmerlandsstien 16 2 Færdiggørelse af Nørreåstien 17 3 Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks 18 4 Foulum-stien 18 5 Vammen-stien 19 6 Veststien 20 7 Tangestien 22 8 Stier langs rute Stier langs rute Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 3

4

5 For få år siden var Nytorv i Viborg fyldt med biler - i dag fylder også cyklerne godt op på en almindelig hverdag. Forord Viborg er en charmerende gammel købstad, hvor byens gader, torve og pladser er fyldt med historie. Men Viborg er også en ung stor kommune med en ny geografi. Viborg Kommune har udviklet et sammenhængende pendlercykelnet, der passer til den nye geografi. En kortlægning af cyklisternes mål har ikke uventet vist, at de største mål for cyklisterne er koncentreret midt i Viborg. Derfor ligner kommunens net af højklassede trafiksikre pendlerruter en stjerne - og er derfor også blevet kaldt Den Midtjyske Cykelstjerne. Pendlercykelruterne er det værktøj, som Viborg Kommune vil bruge til at flytte mere trafik over på cyklen. For Viborg Kommunes vedkommende er det ganske enkelt her, at der kan opnås de største effekter. Ruterne skal give cyklisterne en god komfort og en optimal sikkerhed. Desuden skal de højklassede ruter også anvendes til at hæve cykelpendlerafstanden, og skabe en bedre sammenhæng imellem land og by. Ruterne er primært skabt og designet til hverdagens cyklister, der skal hurtigt og sikkert frem. Hverdagens cyklister har også behov for oplevelsesrigdom og årstidsvariation for at fastholde cyklens plads i dagligdagen - også på en mørk råkold februarmorgen. Derfor vil kommunen se nærmere på ruternes komfort og oplevelsesværdi - arbejdsfelter som også de rekreative cyklister og feriecyklisterne vil få glæde af. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 5

6 Viborg Kommune har en lang tradition for at teste og eksperimentere med vejtekniske løsninger på cykelområdet. Baggrund Viborg er en aktiv og dynamisk kommune placeret på den jyske højderyg. Det bakkede landskab i store dele af Viborg kommune betyder, at der må gøres en ekstra indsats for at lokke de mange viborgensere, som hver dag tager på arbejde et sted i kommunen og alle pendlerne fra bil til cykel evt. i kombination med offentlige transportmidler. Dén ekstra indsats har Viborg Kommune lanceret under titlen Den Midtjyske Cykelstjerne. Den Midtjyske Cykelstjerne er realiseringen af en vision om at skabe et sammenhængende, vidtforgrenet og ikke mindst effektivt cykelstisystem, hvor alle veje fører til ikke Rom - men derimod Viborg Banegård og Rutebilstation, hvor cykelfaciliteterne skal udbygges, og hvor det er nemt at koble transporten på cykel med tog eller bus. Viborg er også en grøn og sund kommune, og Byrådet arbejder kontinuerligt på at forbedre rammerne omkring det grønne og sunde liv. I den henseende er et centralt indsatsområde, som det fremgår af forslag til Kommuneplan 2009, at skabe gode rammer omkring cyklismen. I kommuneplanforslaget pointeres det mere konkret, at: Der er behov for at udbygge det overordnede stinet i kommunen, både for turister og for borgere, der ønsker at bruge cyklen mellem bolig og arbejdssted. Denne transportform kan sammen med et godt kollektiv trafiktilbud bidrage til at lette presset på de trafikale problemer, der især opleves i Viborg by. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 6

7 Målet er at få etableret et sammenhængende overordnet stinet, så de største stier samles ved banegården i Viborg. Det drejer sig eksempelvis om Himmerlandsstien, Alhedestien og Nørreådalstien. En fortsættelse af Himmerlandsstien på den nedlagte bane fra Løgstrup til Viborg banegård prioriteres højt, idet Himmerlandsstien bl.a. betjener trafik mellem boligområderne i Viborg og arbejdspladserne i Vestbyen. Viborgs bycykler således som de er til rådighed udenfor banegården. Der er også behov for på sigt at få ført et stianlæg frem fra Viborg mod de mange arbejdspladser på Jordbrugsvidenskabeligt Fakultet i Foulum. Viborg Kommune arbejder med flere konkrete projekter, der har til formål dels at styrke rammerne omkring cyklismen, dels at anspore flere til at cykle dagligt mellem hjem og job eller skole, men også lejlighedsvis på turistområdet. Det kan i den forbindelse nævnes, at Viborg Turistbureau i flere år har opereret med fire såkaldte stjerneruter, som tillader cykelturister med udgangspunkt i en række cykelvenlige ruter at opleve Viborg-egnen. Med Den Midtjyske Cykelstjerne suppleres fokus på turister med fokus på pendlere. Viborg ønsker ikke alene at være cykelby-kommune vi er allerede bycykel-kommune som én af blot fire i Danmark. Med bycykelordningen ønsker Viborg Kommune at sætte fokus på koblingen mellem cyklisme og kollektiv trafik, idet et af udlånsstederne er placeret ved Banegårdspladsen. Det er altså muligt for både turister og borgere med ærinder i Viborg at komme til byen med bus eller tog og umiddelbart fra ankomststedet at komme rundt i byen på fleksibel vis, som cyklen jo giver mulighed for. Med projektet Den Midtjyske Cykelstjerne vil Viborg Kommune med Viborg Banegård og Rutebilstation som centralt og attraktivt knudepunkt skabe et unikt cykelstinet, som på sigt vil knytte Viborg til større byer i alle retninger. Samtidig vil det centrale knudepunkt sikre, at såvel pendlere som turister kan medbringe cyklen, stå af tog eller bus og så fortsætte på cykel mod arbejdspladsen eller ud i den grønne midtjyske natur! Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 7

8 Cykelparkeringen ved Viborg Banegård er udvidet af flere omgange i de senere år. I forbindelse med nærværende projekt, skal alle stationer i kommunen have et eftersyn. Formål Det primære formål med etableringen af Den Midtjyske Cykelstjerne er at skabe optimale forhold og sammenhængende cykelmuligheder for de tusinder af viborgensere, der dagligt skal transporteres fra hjem til uddannelsesinstitution eller arbejde. Hertil kommer de flere end pendlere, som dagligt overskrider kommunegrænsen for at arbejde. Med Viborg Banegård og Rutebilstation som knudepunkt vil såvel kommunens borgere som de mange pendlere få optimale muligheder for at komme nemt og sikkert til og fra centrum i Viborg og samtidig have mulighed for at koble transporten på cykel med bus eller tog. På én og samme tid udbygges det bynære cykelstisystem i Viborg by, og der udmøntes gode cykelforbindelser mellem en række af kommunens byer, som ikke er direkte forbundet med jernbanenettet. Samtidig vil en række af de større arbejdspladser i kommunen blive forbundet, herunder bl.a. flyvestationen og den civile lufthavn i Karup, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum og Regionshospitalet i Viborg. Et andet formål med etableringen af det sammenhængende cykelstinet er at skabe bedre, mere sikre og mere sammenhængende skoleveje til flere af Viborg Kommunes skoler, herunder navnlig skolerne i Løgstrup, Frederiks, Rødding, Ørum og Mønsted. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 8

9 En del af cykelstjernen i Viborg - nedlagte banestrækninger, der både fungerer som højklassede pendlerruter for hverdagens cyklister, udflugtsstier og feriecyklisternes første møde med Viborg. Et tredje formål med projektet er at skabe mere direkte og varieret adgang til rekreative områder omkring Viborg for byens indbyggere. Det gælder for adgangen til såvel Hjarbæk Fjord mod nord som hedelandskabet mod sydvest samt søer og skove mod nordøst. Endelig for det fjerde skabes der med Viborg Kommunes satsning på et sammenhængende cykelstinet internt i kommunen bedre og bredere forbindelse til det nationale cykelrutenet, hvor Viborg kommune allerede gennemskæres af Hanstholm-København (national cykelrute 2), Hærvejsruten (national cykelrute 3) og Limfjordsruten (national cykelrute 12), hvorfra der ydermere er adgang til den internationale North Sea Cycle Route langs Vestkysten. Med etableringen af et centralt knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation vil Viborg Kommune få en særdeles stærk infrastruktur omkring de aktive ferier, som rigtig mange turister henlægger til Viborg med fiske-, kano-, vandre- og cykelferie for øje. Sammenfattende vil projektet styrke trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, skabe et attraktivt alternativ til at tage bilen, forbedre den samlede infrastruktur omkring cyklismen væsentligt samt sikre en let adgang til et stærkt midtjysk vækstområde af samtidig enestående rekreativ karakter. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 9

10 Midt i trafikken i Viborg. Projektet skal systematisk gå sikkerhed og komfort efter. Aktiviteter Aktiviteterne i relation til projekt Den Midtjyske Cykelstjerne drejer sig i særlig grad om anlæg af cykelstier, jf. delprojektbeskrivelsen nedenfor i afsnit 7, med henblik på at skabe vidt forgrenet og prioriteret fremkommelighed for cyklister. Det er målet, at cykelstinettet i videst muligt omfang skal forløbe afsondret fra biltrafikken, som tilfældet er på de nedlagte jernbanestrækninger, og ellers hvor dette er nødvendigt i form af cykelstier langs vejene. Sideløbende med delprojekternes færdiggørelse vil den samlede oversigt over cykelstinettet i Viborg Kommune blive ajourført. Oversigten vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Ligeledes vil oversigten være at finde på kortborde, og i pjecer, som selvsagt opstilles ved Banegården samt på andre strategiske steder på ruterne. I den forbindelse vil der blive gjort den nødvendige indsats for at sikre en overskuelig og retvisende skiltning på ruterne. Der er endvidere planer om i regi af projekt Nordiske cykelbyer, som kører sideløbende med Den Midtjyske Cykelstjerne, jf. afsnit 6, at udbygge det helt centrale knudepunkt udbygge det helt centrale knudepunkt i kommunens cykelstinet ved Viborg Banegård og Rutebilstation. For det første er der planer om at ændre forløbet af de nationale cykelruter 2 og 3, så de krydser Banegårdspladsen. For det andet skal faciliteterne ved banegården udbygges med bl.a. pumpesystem og bedre cykelparkering, herunder til pendlercykler. Og for det tredje søges der med inspiration Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 10

11 Marsk Stigs Vej i Viborg - et helt nyt vejprofil med nye cykelstier og gadetræer. fra udlandet etableret et cykelcentrum på kommerciel basis med bl.a. cykeludlejning og -reparation. Det skal endvidere understreges, at Viborg Kommune i al løbende renovering af vejnettet lader overvejelser vedrørende forbedrede forhold for cyklisterne indgå. F.eks. er der konkrete tiltag under forberedelse på strækningerne Vridsted-Vroue (trafikfarlig skolevej) og Bjerringbro-Rødkærsbro (bl.a. væsentlig pendlerstrækning). De højklassede cykelruter får en gennemgående designlinie. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 11

12 Organisering Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne er forankret i Viborg Kommunes forvaltning for Teknik & Miljø. Direktøren herfor er ansvarlig for projektet i relation til Teknisk Udvalg, som varetager det politiske tilsyn og de nødvendige prioriteringer. Politisk ansvarlig: Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet Administrativ ansvarlig: Direktøren for Teknik & Miljø Ansvarlig for koordinering og implementering: Forvaltningen for Teknik & Miljø under ledelse af chefen for Trafik & Veje Tidsplan Byrådet i Viborg Kommune har i 2009 afsat en pulje på kr. til igangsættelse af delprojekter, jf. afsnit 7, under Den Midtjyske Cykelstjerne. Følgende delprojekter, som der altså i første omgang søges medfinansiering til fra Pulje til mere cykeltrafik, vil prioriteres igangsat i 2009: Viborg Kommune ønsker at sætte arbejdet med Himmerlandsstien i gang i 2009, desuden vil vi gerne begynde planlægning samt projektering af dele af Vammenstien (inde i Viborg by) samt stien mellem Vroue og Vridsted (sidesti til Veststien). Teknisk Udvalg vil i årene prioritere de øvrige delprojekter igangsat, idet flere af disse kræver dialog med de statslige vejmyndigheder om cykelvenlige løsninger på det overordnede statsvejnet. Pendlertruten imellem Bjerringbro og Rødkærsbro, hvor hække kan medvirke til at gøre cykelturen mere behagelig. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 12

13 Der er altid mange cyklister omkring Viborg Station. Plan for evaluering Overordnet ønsker projekt Den Midtjyske Cykelstjerne at dokumentere mere brug af og større tilfredshed med cykelstinettet blandt den primære målgruppe pendlerne til job og uddannelse men også i de sekundære målgrupper blandt skoleelever, borgerne generelt samt turister. Viborg Kommune indgår allerede sammen med ti andre nordiske kommuner i Interreg IVA KASK-projektet Nordiske cykelbyer. Projektet tager sit afsæt i tre betydelige udfordringer: For det første den globale opvarmning og de afledte begyndende klimaforandringer. For det andet de voksende problemer med overvægt og fysisk inaktivitet. Og for det tredje den tiltagende trafikale trængsel i og omkring store og mellemstore byer. Formålet med projekt Nordiske cykelbyer er at bringe de enkelte kommuners forskellige erfaringer og kompetencer i spil på tværs af kommune- og landegrænser, og i forlængelse heraf udnytte hinandens viden og erfaringer til i fællesskab at fremme cykeltrafikken i de deltagende kommuner. Projektet, der løber fra forventes samlet at give følgende resultater: En stigning i cykeltrafikken i de deltagende byer på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden 13 mio. flere cykelture i de deltagende byer i løbet af projektperioden 6,5 mio. færre bilture i de deltagende byer i løbet af projektperioden mio. kr. i besparelser på sundhedsudgifter i løbet af projektperioden Et fald i antal af trafikuheld, der involverer cyklister, på mindst 6 pct. i løbet af projektperioden Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 13

14 Viborgs middelalderby - for hverdagscyklister. Projekterne Nordiske cykelbyer, og Den Midtjyske Cykelstjerne understøtter i vid udstrækning hinanden. Ambitionen om at skabe et sammenhængende cykelstinet med fælles knudepunkt ved Viborg Banegård og Rutebilstation skaber således en ramme, der gør det muligt at øge cyklismen dels bolig-arbejdssted-trafik, dels cykelturisme mens erfaringsudveksling og idéudviklingen fra Nordiske cykelbyer udmønter spændende viden om, hvordan vi får flere mennesker til at benytte stisystemet og cyklen i den nære transport. I relation til projekt Nordiske cykelbyer vil der blive fulgt op med dokumentation på ovennævnte parametre. Dette vil ske ved at gennemføre cyklisttællinger på faste tællesteder i hele projektperioden. Tællingerne gennemføres hovedsagelig via cykelspoler i de fleste af kommunens signalanlæg. På den måde vil man spredt over det meste af Viborg og Bjerringbro få dokumenteret en udvikling i antallet af cyklister. Der vil ikke kun blive talt i de vejrmæssigt gode dage for cyklister, der vil også blive talt i vintermånederne. Desuden vil tal fra transportvaneundersøgelserne indgå i vurderingerne af udviklingen i transportvalg i kommunen. Disse målinger vil selvsagt bidrage til at dokumentere den samlede effekt af Viborg Kommunes massive satsning på cykelområdet og dermed også i relation til Den Midtjyske Cykelstjerne. Særskilt for dette projekt vil der i takt med udrulningen af de forskellige faser, jf. nedenfor, blive fokuseret på ændret adfærd og tilfredshed blandt primært pendlerne. Der vil blive foretaget før- og efterundersøgelser blandt større og så vidt muligt repræsentativt udvalgte virksomheder i kommunen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 14

15 Tilmed vil det søges dokumenteret i hvilken grad, der sker ændringer i forhold til at benytte Viborg Banegård og Rutebilstation som destination for periodekort og cykelbilletter. Viborgs middelalderby for byens cyklende gæster. Kommunen vil eventuelt i samarbejde med Aalborg Universitet søge at dokumentere, at der i byområder er bedre trafiksikkerhed, hvis man vælger at etablere stierne i egne tracéer frem for som stier langs veje. Det samme gør sig sikkert gældende i landområder, og det vil kommunen også gerne undersøge. I den sammenhæng er det dog vigtigt at se på det som et hele, idet stier i egne tracéer måske kan give brugerne en utryghed i de perioder, hvor der ikke er så mange brugere. Da stierne ligger alene kan mange måske frygte at blive overfaldet. Derfor skal placeringen af stierne vurderes om- hyggeligt, så der ikke bliver for mørkt på dem, og således, at der bliver indkik til stierne fra vejene. Der søges skabt en kontakt til kriminalpræventivt råd for at vurdere, hvordan man kan gøre dette på den bedste måde, ligesom placering og udformning efterfølgende evalueres. Der vil også være behov for at få analyseret mulighederne for at cykle med en passende høj hastighed på de stier, der ofte skal bruges af pendlere. Der skal ikke være alt for mange forsinkelser på cykelturen frem mod arbejdspladsen. I den sammenhæng vil kommunen gerne etablere en følgegruppe med deltagere fra Dansk Cyklist Forbund samt fra nogle af de store arbejdspladser, så man kan få udformet nettet på den bedste måde. Der skal på de lange stræk mellem byerne også være mulighed for, at turisterne eller kommunens egne borgere kan få en oplevelse af de enkelte bydele og naturen mellem dem. Det skal derfor vurderes, hvor man bedst kan etablere sideanlæg på stinettet, og heri inddrages turistforeningen og brugere af stierne også. Mange af de foreslåede stianlæg vil kunne betyde, at man kan undgå at køre skoleelever i bus til skole. Derfor vil det også være oplagt at undersøge, om det lykkes at få flere elever til selv at cykle til skole. Herved opnås en bedre sundhed, en bedre fleksibilitet for eleverne samt en mulighed for at kommunen vil kunne spare en del skolebuskørsel. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 15

16 Vestre Ringvej Beskrivelse af eventuel opdeling i delprojekter Projekt Den Midtjyske Cykelstjerne har, som der er redegjort for ovenfor, til formål at skabe et sammenhængende cykelstisystem i og omkring Viborg. Projektet er opdelt i en række delprojekter, som alle består af en eller flere faser. I det følgende vil der blive givet en kort beskrivelse af de enkelte delprojekter. Løgstrup Hovedgaden Skivevej Rogenstrupvej 1. Himmerlandsstien Himmerlandsstien, der er godkendt som regional cykelrute 35, er en stenmelsbelagt natur-, gang- og cykelsti, anlagt på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør i Vesthimmerlands Kommune og Løgstrup i Viborg Kommune. Himmerlandsstien går gennem de gamle stationsbyer Løgstør, Vindblæs, Gatten, Hornum, Aars, Østrup, Østerbølle, Aalestrup, Hvam, Skringstrup, Skals og Løgstrup. Kirkebækvej Jegstrupvej Vest Strækning 1 Strækning 2 Strækning 3 Strækning 4 Krydsningshelle Tunnel Stibum Stien blev indviet i november 2006 og er med sine 70 km Danmarks længste ubrudte sti af sin art. Langs ruten er der i Vesthimmerlands Kommune opført overdækkede rastepladser med grill, vand og muligheder for primitiv overnatning, ligesom der er campingplads ved Hjarbæk, Aalestrup, Aars, Hornum og Løgstør. Vestermarksvej Søndre Ringvej Indre Ringvej Viborg Viborg baneareal Den sidste sti-strækning på den gamle jernbanestrækning mellem Løgstør og Viborg, strækningen mellem Løgstrup og Viborg, er endnu ikke anlagt. Viborg Kommune planlægger i Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 16, Tlf. Fax. J.Nr. Målforhold: 1:45000

17 perioden at anlægge en cykelsti på den ca. 10 km lange strækning, så Himmerlandsstien bliver ført ind til Viborg by. Viborg Kommune er i anden projektsammenhæng i færd med at forsyne sin del af den eksisterende rute (Løgstrup-Hvam) med side-faciliteter til gavn for Himmerlandsstiens brugere. Himmerlandsstien skærer igennem det kuperede terræn med mange levende hegn. Færdiggørelsen af Himmerlandsstien på strækningen fra Viborg Banegård til Løgstrup kan evt. opdeles i etaper. 2. Færdiggørelse af Nørreåstien Nørreåstien løber fra Viborg Banegård og via den Tjelevej Degnevænget sydlige bydel gennem Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro, Y: Ørum og Kvorning til Hammershøj. Stien er allerede etableret på hovedparten af strækningen mellem Viborg og Hammershøj i den østlige del af kommunen. Fra Viborg Banegård forløber ruten gennem den sydlige bydel og mod vest gennem Nørreådalen. X: Der mangler imidlertid etablering af cykelsti fra Velds Husevej gennem Ørum til Vingevej. Ligeledes mangler der belægning på en strækning fra Bruunshåb til Viborg by. I forbindelse med færdiggørelsen af denne sidste etape af Nørreåstien skal der etableres bedre skiltning, særligt i Viborg by. Veldshusevej meter Viborg kommune Trafik og Veje Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg Tlf Fax Nørreåstien gennem Ørum Dato: / 14:26 J.Nr. Målforhold: 1:7500 Init.: vpdh5_cpr Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 17

18 Grønhøj 3. Forbindelse til Alhedestien ved Frederiks Alhedestien går som Nørreåstien fra Viborg Banegård via den sydlige bydel gennem Hald Ege, Skelhøje, Frederiks, Karup, Kølvrå, Ilskov og Sunds til Herning. Der er via Alhedestien Fase 1 Fase 2 Alhedestien - eksisterende Frederiks forbindelse til den nationale cykelrute 3 (Hærvejsruten). Tæt på Frederiks og i umiddelbar nærhed af Alhedestien ligger landsbyerne Grønhøj og Havredal. For at skabe mere sikre adgangsveje til det eksisterende cykelstinet planlægges det at anlægge cykelstier fra hhv. Grønhøj og Havredal til Alhedestien i Frederiks. Havredal Fase 1: Fra Grønhøj til Frederiks Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Rute 186 (Skive-Ans). Fase 2: Fra Havredal til Frederiks Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Rute 186 (Skive-Ans). Dobbeltrettet sti langs rute 16 med læplantning imellem sti og hovedlandevej. (Delvis statsvej) Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 4. Foulum-stien Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under Aarhus Universitet er lokaliseret i Foulum øst for Viborg. Adgangen til denne vigtige videregående uddannelsesinstitution sker i dag fra Viborg via den stærkt befærdede Rute 16, hvor der ikke er etableret cykelsti. Burrehøjvej Viborg Fase 1 Skaglen Randersvej Overlundvej Hobro Landevej Blichers Allé Fase 2 - statsprojekt Fase 3 Tunnel Ørum Idet Staten har ansvaret for Rute 16, er det Viborg Kommunes ønske, at strækningen på Foulum-stien, som forløber langs hovedvejen, indgår i de statslige prioriteringer vedr. et mere sikkert vejnet. HoulkærvejTapdrupvej Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 18

19 Fase 1a: Fra Tapdrupvej/Houlkærvej til Skaglen Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Houlkærvej/Tapdrupvej til Skaglen. Cykelstien vil blive koblet til et næsten færdigt tunnelprojekt, hvor cykelstier fra fire veje i Viborgs østlige bydel føres under en ny dobbeltsporet rundkørsel. Fase 1b: Fra Skaglen til Nordre Ringvej (Rute 16) Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Randersvej fra Skaglen til Rute 16 ved Kokholm (Nordre Ringvej). Fase 2: Fra Randervej til Blichers Allé langs Rute 16 (Statsprojekt) For at skabe forbindelse mellem den cykelsti, som planlægges etableret i fase 1, og Blichers Allé, som med sin nuværende udformning vurderes at være en sikker adgangsvej til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum, opfordres Staten til at prioritere etablering af en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Rute 16 samt en tunnel under Rute 16 ved Randersvej ved Kokholm. Fase 3: Fra Blichers Allé til Burrehøjvej (Statsprojekt) Ved at forlænge den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, som i dag løber på den nordlige side af Rute 16 mellem Tjelevej i Ørum og Burrehøjvej, til Blichers Allé skabes der en sikker pendlerrute fra Ørum til Foulum og herfra en hurtig vej til det centrale Viborg. På denne baggrund opfordres Staten til at prioritere færdiggørelsen af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti langs Rute Vammen-stien Med Vammen-stien vil de attraktive bosætningsområder i Viborgs nordøstlige del og i Rødding blive Vammen knyttet direkte til det centrale Viborg. Tilmed vil der blive etableret en sikker skolevej mellem Vammen og Rødding. Reberbanen Nørremøllevej Gl. Aalborgvej Skovbakkevej Søbakken Viborg Rødding Fase 1 Fase 2 Fase 3 Eksisterende sti Målforhold: 1:50000 Der eksisterer allerede dobbeltrettet cykelsti på en del af Røddingvej mellem Rødding og Skovbakkevej ved Viborgs nordlige bygrænse (på den resterende del er der anlagt cykelbaner). Denne strækning ønskes forlænget i begge retninger til hhv. Vammen og Viborg Banegård. Vammen-stien vil endvidere sikre cykeladgang til Viborg Katedralskole. Fase 1: Fra Vammen til Rødding Anlæg af dobbeltrettet cykelsti mellem Vammen og Rødding. Fase 2: Fra Skovbakkevej ad Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på Røddingvej fra Skovbakkevej til Søbakken og herefter to enkeltret- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 19

20 Vammenstien forbindes med cykelrutegren midt i Viborgs middelalderby, hvor materialevalg og skiltning skal underordne sig de historiske omgivelser. tede cykelstier langs Nørremøllevej til Gl. Aalborgvej. Anlæg af cykelsti vil ske i forbindelse med påtænkt renovering af vejstrækningen. Fase 3: Fra Nørremøllevej til Reberbanen Anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Gl. Aalborgvej fra Nørremøllevej til Reberbanen, hvorfra der via det eksisterende cykelstinet i midtbyen er adgang til Viborg Banegård. Der er dog en eksisterende men smal cykelbane (afstribet) langs Gl. Aalborgvej på strækningen. 6. Veststien I Den Midtjyske Cykelstjerne indgår som perspektiv plan (Delvis statsvej) eller stjerneskud, om man vil anlæg af cykelsti mellem Viborg og Holstebro. Hermed vil der blive skabt en attraktiv pendlerrute for borgerne i de mindre byer vest for Viborg Ravnstrup, Mønsted, Daugbjerg og Sjørup ligesom der med mere rekreativt sigte vil blive cykelforbindelse mellem to af de større byer i Midtjylland. Der er desuden i dag behov for at køre skoleelever fra Daug- Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 20

21 Vridsted Vroue Rute 16 mod Holstebro agebro Kommunegrænse mod Herning Sjørup Stoholm Mønsted Mønsted Skole Daugbjerg Sparkær Nybrovej Ravnstrup Fase 1 Fase 2 Himmerlandsstien - planlagt Tidligere jernbanelinie Viborg bjerg og boligerne langs Holstebrovej i bus til skole. Et stianlæg vil gøre det muligt for eleverne selv at cykle til Mønsted Skole. Det vil forbedre elevernes sundhed, ligesom de vil opleve selv at kunne bestemme, hvornår de skal hjem fra skole. Desuden vil kommunen kunne spare penge ved at nedlægge dele af skolebuskørslen. Målforhold: 1: Med udgangspunkt i perspektivplanen planlægger Viborg Kommune at anlægge cykelsti langs en tidligere jernbanelinje mellem Viborg og Ravnstrup (i dag har den benyttede jernbanelinje mellem Viborg og Skive et nordligere forløb). Der vil dog fortsat være behov for stianlæg langs Holstebrovej på en del af strækningen, ligesom kommunen undersøger muligheden for stiforbindelse langs Nybrovej og videre til Sparkær og Stoholm. Fra Ravnstrup til kommunegrænsen mod vest skal cykelstien løbe langs Rute 16, som er statsvej. Derfor opfordres Staten til at prioritere etablering af stianlæg langs rute 16. Viborg Kommune ønsker i forbindelse med cykelprojektet cykelmedtageordning i regionalbusserne, der får særlige stop ved cykelstationer ved indfaldsvejene. Som et selvstædigt stianlæg undersøger kommunen i øjeblikket muligheden for at etablere et stianlæg mellem Sjørup, Vroue og Vridsted, som et sideben til Veststien langs Holstebrovej. I første omgang søges stien mellem Vroue og Vridsted etableret, idet det er en vigtig skolesti mellem de 2 landsbyer. For få år siden var der skole i begge byer, men nu er der kun skole i Vridsted. Afstanden mellem de 2 byer er ikke ret lang, men da vejen er erklæret trafikfarlig er der behov for at etablere sti på strækningen. Herved opnås flere fordele, skoleelever kan selv komme frem og tilbage, og kommunen kan spare på skolebuskørslen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 21

22 Viborg Bruunshåb Sdr. Rind Eksisterende sti Planlagt sti Tange Bjerringbro 7. Tangestien Der er i dag en sti mellem Rødkærsbro og Bjerringbro, samt en regional stirute (stirute 16) mellem Viborg via Bruunshåb og Tange. Der mangler stianlæg på dele af strækningen. I perspektivdelen er der behov for at få planlagt et sammenhængende stinet mellem Viborg og Rødkærsbro og Bjerringbro. Der er også et behov for at få planlagt stinettet gennem Rødkærsbro. Rødkærsbro Målforhold: 1:75000 Cykelcenter ved Viborg Banegård. Her kan man i fremtiden få repareret sin cykel mens man er på job - eller byens gæster kan leje en cykel når de ankommer til stationen. Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 22

23 Vejlevej Århusvej Viborg 8. Stier langs rute 13 Der findes i dag stier i begge sider af rute 13 mellem Løvel Bjerregrav (Statsvej) Viborg og Løvel og igen mellem Løvel og Bjerregrav. Stierne er dog meget smalle og i dårlig stand. Der er mange huller og ujævnheder på stianlægget. Derfor vil mange af borgerne i Løvel (og Bjerregrav) ikke længere cykle til Viborg, selv om afstanden ikke er længere end de fleste med fordel kunne vælge at cykle på arbejde. Viborg Kommune vil derfor gerne anmode Vejdirektoratet om at søge denne stistrækning forbedret ved i første omgang at forbedre belægningen, men på længere sigt er der brug for et trafiksikkerhedsmæssigt bedre anlæg, hvor cyklisterne kan komme lidt længere væk fra slipstrømmen fra de store biler, der bruger hovedvejen. Syd for Viborg er problemerne næsten magen til. Der er enkeltrettede stier i dårlig stand, men der bør laves et dobbeltrettet stianlæg i øst-siden af vejen mellem Viborg og Birgittelyst, ligesom passagen af rundkørslen i krydset Vejlevej / Århusvej måske bør gøres bedre. Birgittelyst Målforhold: 1:75000 nudby 9. Stier langs rute 26 Nord for Viborg ved Fiskbæk har Viborg Kommune Kvols Virksundvej Ny sti Eksisterende Skivevej Fiskbæk Løgstrup (Statsvej) gennem længere tid anmodet Vejdirektoratet om at få et stianlæg mellem Virksundvej og Fiskbæk, hvorfra der er en sti til Løgstrup. Stedet indgår i de nationale stiruter 2 og 12. Det haster med en forbedring af hensyn til trafiksikkerheden specielt i krydset Virksundvej / rute 26. Desuden vil en løsning kunne gøre det muligt at få skoleelever fra Kvols og Knudby til selv at cykle til skolen, som ligger i Løgstrup. Det vil forbedre elevernes sundhed og kommunen vil kunne spare på skolebuskørslen. Staten opfordres til at prioritere etablering af stianlæg mellem Fiskbæk og Virksundvej. Målforhold: 1:45000 Viborg - Den Midtjyske Cykelstjerne 23

24

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune

En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune En hilsen fra det ukendte cykelrutenet i Viborg Kommune 1. Udfordringer hos os i Viborg Kommune? 2. Hvad har vi gjort? 3. Vores resultater, hvad har vi lært og kan andre bruge vore erfaringer? Seminar

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(se spec. bilag x) Sum ændringer 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Påvirkning af 2015-2018 af ændret vurdering til ændringer 60 Teknisk Udvalg -21.030.721 14.935.721 715.000 6.000.000 0 620.000 64.520.000 145.917.000 92.532.000 31.308.000 79.455.721 146.632.000 98.532.000

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Gennemgang af renseanlæg

Gennemgang af renseanlæg Gennemgang af renseanlæg 1 Indhold 1. Bjerregrav Renseanlæg...3 2. Bjerringbro Renseanlæg...3 3. Borup Renseanlæg...3 4. Daugbjerg Renseanlæg...4 5. Fiskbæk Renseanlæg...4 6. Hammershøj Renseanlæg...5

Læs mere

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26)

Et af de kommende indsatspunkter burde her være cyklisters vilkår ved broen over Fiskbæk Å,ad Skivevej (rute 26) Til Viborg Kommune Teknik og Miljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg (Høringssvar ang debat vedr. Trafikplan Lokalitet: Broen ved Fiskbæk Å, Rute 20, Skivevej) 14-10-2016 Viborg Kommune har gennem de seneste

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL

HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL HORSENS KOMMUNE, CYKELPULJEANSØGNING 2014 HURTIGT, SIKKERT OG TRYGT PÅ CYKEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Bornholms Cykelveje. Juni 2011

Bornholms Cykelveje. Juni 2011 Bornholms Cykelveje Juni 2011 Bornholms Regionskommune udvikler cykelveje til en regional økonomisk motor med støtte fra Transportministeriets cykelpulje Forord Cykelvej igennem nyt boligområde på Nexø

Læs mere

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup

Retningslinje 5 Støj og lys. Uhrbanen ved Karup Retningslinje 5 Støj og lys Uhrbanen ved Karup 73 5. Støj og lys Retningslinjer 1. Etablering af støjende virksomhed og anlæg skal ske således, at der ikke opstår støjulemper for eksisterende eller planlagt

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)?

Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Opgradering af Alhedestien 1. Bestiller /projektejer Hvem har bestilt projektet (Direktør, chefgruppe, MED)? Hvem er projektejer? Projektets politiske og organisatoriske ejerskab Teknisk Udvalg / Teknik

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.

Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska. Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6. Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet. Dato 22. maj 2015 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 15/05025-6 Side 1/6 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre

Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK ANALYSEPAPIR OKTOBER 2017 Mange byrådskandidater parat til at give cyklister mere plads og bilister mindre Hver anden byrådskandidat er ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Håndbog om supercykelstier

Håndbog om supercykelstier Håndbog om supercykelstier Henrik Grell, COWIs projektleder 1 Introduktion 2 Introduktion Baggrund og formål Supercykelstier har medvind lige nu => Vigtigt at smede mens jernet er varmt Men hvad er supercykelstier?

Læs mere

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård

Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Hald Hovedgård Retningslinje 7 Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Hald Hovedgård 85 7. Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger Retningslinjer 1. Inden for de særligt beskyttelsesværdige

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint

Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder. Ulbjerg Klint Retningslinje 11 Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Ulbjerg Klint 109 11. Værdifulde landskaber, kystlandskaber og geologiske områder Retningslinjer 1. Byggeri og anlæg uden for

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog

Arkitekturpolitik kvalitet og dialog Ny bydel - Arnbjerg kvalitet og dialog Ny bydel - Viborg Baneby Ny Vestre Landsret Hvad er arkitektur? Om en bygning er smuk vil altid kunne dis- enige. ken skal derfor ikke handle om smuk eller grim arkitektur.

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej

1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej 1. Faxe Enkeltrettede fællesstier på Rådhusvej mellem Præstøvej og Ny Strandvej F1 - Nye enkeltrettede stier / cykelbaner (evt. fællesstier/ delte stier) Fortov på begge sider af Rådhusvej øst for Præstøvej

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

CYKELPOLITIK for første gang

CYKELPOLITIK for første gang CYKELPOLITIK for første gang Planlægger Niels Jensen og planlægger Maria Helledi Streuli, Plankontoret, Vej&Park, Københavns Kommune. (nijen@btf.kk.dk/maste@btf.kk.dk). Københavns Kommune udgav i 2002

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK

KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen RESULTATER SAMLET KOMMUNALVALG 2017 OG CYKELPOLITIK Publiceret af Trine Stig Mikkelsen Hvilket parti stiller du op for? 10 6,3% Alternativ

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004

KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY CYKELREGNSKAB 2004 KØBENHAVN CYKLERNES BY KØBENHAVN CYKLERNES BY Foto: Foto: Tine Tine Harden Harden CYKELREGNSKAB 2004 CYKELREGNSKAB 2004 København - cyklernes by! Cyklisterne synes godt om København som cykelby! Hele 8%

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Prioritering af cykelstier

Prioritering af cykelstier Bilag 1 Prioritering af cykelstier Argumentation for stiprioritering af de højst prioriterede cykelstier Saltsøvej, Skibby by Saltsøvej er en sekundær trafikvej. Den har en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 1875.

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009

Cykling på Frederiksberg. v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Cykling på Frederiksberg v. ingeniør Lone Andersen, Frederiksberg Kommune Sykkelbynettverket, Lillestrøm, Norge 3. marts 2009 Frederiksberg - fakta 93.000 indbyggere 8. største kommune Danmarks tættest

Læs mere

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11.

Notat. Supercykelstiens delprojekter og finansiering. Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt. Aarhus Kommune. De 11. Notat Emne: Til: Kopi: til: Supercykelstiens delprojekter og finansiering Teknisk Udvalg Ledelsessekretariatet, Michael Kirkfeldt De 11. september 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Supercykelstiens delprojekter

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land

Forslag til cykelstiplan. - Prioritering af cykelstier i det åbne land Forslag til cykelstiplan - Prioritering af cykelstier i det åbne land Oktober 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Trafi kken i Danmark har i de senere år haft en markant vækst - både person- og godstransporten.

Læs mere

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Aalborg Kommune Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Vadum Banesti - porten mellem storbyen og vestkysten COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune

Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Businesscase for modernisering af det kommunale gadelys i Viborg Kommune Tema: Politikområde: Investeringer, Effektiv administration, Strukturtilpasninger eller Tværgående prioriteringsforslag Trafik Beskrivelse:

Læs mere

Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø

Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø Bornholms hovedlandevej Cykeleftersyn Rønne-Nexø 2010-2014 Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø Skovløkken 4 3770 Allinge Telefon 5692 0000 Vejchef Hardy Pedersen Email: hardy.pedersen@brk.dk Ingeniør

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Hillerød Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 14:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj

Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes KV17- undersøgelse for Ishøj Publiceret af Trine Stig Mikkelsen 14 september 2017 klokken 1:09 Introduktion til rapporten Cyklistforbundet og Dansk Cykelturismes

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Cykelstier i Bjerringbro og omegn

Cykelstier i Bjerringbro og omegn Cykelstier i Bjerringbro og omegn Forslag til nye cykelstier og cykelbaner og opdatering og forbedring af eksisterende. Ved Vagn Overgaard og Erik Albrechtsen Bosætningsgruppen i forbindelse med Bjerringbro

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

NÆSTVED. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks Borgmester København K. Næstved cykelstrategi

NÆSTVED. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks Borgmester København K. Næstved cykelstrategi Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 24 Offentligt NÆSTVED m Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Borgmester Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved www.naestved.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere