Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:"

Transkript

1 Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig med udarbejdelse af projektmaterialet udarbejdes et budget for forbrugsændringer med angivelse af forudsætninger (brugstider, belastninger, samtidighedsfaktorer m.m.) og formler for beregningerne. Ved nybyggeri og nye anlæg udarbejdes budgetter for bygningens/anlæggenes årlige (normalår) forbrug indenfor de 3 forbrugsarter. Ved ombygninger, renoveringer og udskiftning af anlæg oplyses både forbrug før ændring, budgetteret forbrug efter ændring og budgetteret forbrugsændring for de aktuelle forbrugsarter. Ved fremlæggelse af alternative løsningsforslag for energiforbrugende installationer skal årlige energiforbrug udarbejdes og indgå i vurderingen af de alternative muligheder. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

2 Generelt Emne: 02. Energiregistrering. Sidste rev.dato: Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved nybyggeri skal der installeres forbrugsmålere hovedmålere/afregningsmålere og bimålere. Afregnings- og hovedmålere skal som hovedregel tilsluttes CTS-anlægget. Bestykningen med bimålere skal ske således, at summen af bimålernes registrering er lig med hovedmålernes registrering +/- måleusikkerhed. Intet forbrug må registreres som en beregnet differens eller sum af andre målte forbrug. Fjernvarme: Brugsvand: El: Der måles MWh og m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til radiatoranlæg - delstreng til ventilationsanlæg - delstreng til varmt brugsvand Der måles m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til koldt brugsvand - delstreng til varmtvandsveksler - evt. delstreng til større specielle tappesteder Der måles kwh/mwh på - hovedtavle (CTS-tilsluttes) Herudover måles på udvalgte storforbrugere efter aftale med TA Det kan være et forbrug på scannere og store køleanlæg, fjernvarmeforbrug på store ventilationsanlæg, vandforbrug på køletårne o.l. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1

3 Generelt Emne: 03. Entreprisenumre til brug i projekter Side 1 af 1 02 Projektering 55 Inventar og apparatur Totalrådgivning Fast inventar, arkitekt Arkitekthonorar Løst inventar, arkitekt Ingeniørhonorar Fast inventar, ingeniør Andet Løst inventar, ingeniør Uforudsete udgifter Bygherreindkøb Andet 30 Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Hovedentreprise Prisændringer Jordarbejder - fundering Murer - beton 60 Omkostninger Tømrer Totalrådgivning, fagtilsyn Tagdækning Arkitekt, fagtilsyn Snedker Ingeniør, fagtilsyn Glarmester Byggeledelse Blikkenslager Teknikerudlæg Smed Konsulenter Gulvbelægning Landinspektør Maler Kopiering Svagstrøm Annoncer, lic Antenneanlæg Myndigheder, stempel, gebyr Telefonanlæg Attester og forsikringer Samtale- og kaldeanlæg Rejsegilde Ringeanlæg Indvielse Uranlæg Udregningsvederlag Brandalarmanlæg Flytning CTS-anlæg Andet Bygningssikring Uforudsete udgifter El Edb-installation 90 Andet Vand, sanitet og sprinkler Vinter / vejrlig Varme Forbrugsafgifter Ventilation Varme Isolering El Elevator Vand Ilt- og vakuumanlæg Rengøring Kloak Andet Køleanlæg Uforudsete udgifter Rørpost Centralsugeanlæg Andet Uforudsete udgifter Prisændringer Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

4 Generelt Emne: 04. Funktionsbeskrivelse, tekniske anlæg Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved projektering af tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg, køleanlæg, styringer og reguleringer m.m. skal den rådgivende ingeniør udarbejde en udførlig funktionsbeskrivelse. Beskrivelsen skal fremlægges samtidig med, at projektforslaget fremsendes til bygherrens godkendelse og skal som minimum indeholde: Formål med den tekniske installation Betjeningsområde Hovedfunktion og delfunktioner samt den styrings- og reguleringsmæssige sammenhæng mellem disse Sikkerheds- og alarmfunktioner Centrale og lokale betjeningsmuligheder. Beskrivelsen skal foreligge i en klar tekst, som er letforståelig både for drift- og veligeholdspersonalet og for brugerne, som på afdelingerne skal udføre en eventuel lokal betjening. Ud over at henvende sig til drift- og betjeningspersonalet skal beskrivelsen for automatikleverandøren være grundlag for at bestykke og programmere CTS-anlægget, således at de ønskede funktionssammenhænge opnås. Beskrivelsen skal fremsendes til CTS-leverandøren sammen med CTS-projektet som en tekstfil, der sammen med leverandørens CTS-funktionsbeskrivelse kan indlægges som et skærmbillede under det pågældende anlæg. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

5 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 1 af 4 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri. Ved indretning af laboratorieafdelinger og andre særlige afdelinger bør der naturligvis udvises flere og andre miljøhensyn end de i det følgende nævnte. Affald Sengestuer: Der bør på alle almindelige sengestuer som minimum være mulighed for at kildesortere affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Papir og pap På særlige sengestuer, f.eks. intensiv afdelinger, hvor der er fast anbragte medicinborde, bør der være plads nok til kildesortering af affald i mindst disse fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Glas Opmærksomheden henledes på, at der er brug for meget udstyr på overvågningsstuer, og pladsen derved let bliver trang. Med de nyeste krav om kildesortering af affald vil det blive nødvendigt at hænge flere stativer og spande på medicinbordene, hvorved disse uvægerligt kommer til at fylde mere. Skyllerum: Sengeafdelingers skyllerum bør være store nok og indrettet således, at der er plads til minimum at kildesortere affaldet i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Farligt affald i øvrigt Glas Skår Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

6 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 2 af 4 Affaldsrum Affaldsrum skal etableres med udsugning, bør være store nok og indrettet således, at der som minimum er mulighed for opbevaring af kildesorteret affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Pap og papir Plastfolie Klinisk risikoaffald Fortroligt papir Glas og flasker Farligt affald i øvrigt - se u. Bemærkning Køkken Køkkenet på sengeafdelinger bør være stort nok til, at der kan frasorteres følgende: Dagrenovation Madrester Glas og flasker Bemærkninger til affald For at personalet ikke skal løbe for langt med deres affald, vil det være optimalt at kombinere skyllerum og affaldsrum. Ved indretning af nye sengeafdelinger bør der i det hele taget tages langt mere hensyn til, at kildesortering af affald kræver meget plads. Der bør tages hensyn til elevatorer samt gode transportveje til affald uden gener for patienter. Også afhentningsmuligheder på afdelingen og evt. opbevaring i tunnel bør der tages pladshensyn til. Ovennævnte forhold er minimumsbetingelser med udgangspunkt i de nuværende myndighedskrav. Det må forventes, at disse krav skærpes i fremtiden. Det er for eksempel sandsynligt, at der vil blive brug for at kunne frasortere PVC-holdigt plast, plastdunke. flamingo og madrester på afdelingerne. Energi Elsparepærer Benyttelse af elsparepærer i alle mulige lamper bør være en selvfølge. Pærerne fås i dag i høj kvalitet og passende til alle former for lamper. Bevægelsesfølere Der bør opsættes bevægelsesfølere i flest mulige rum, specielt hvor der vil være energibesparelser. Eksempelvis depot- og opbevaringsrum, personaletoiletter, mellemgange, som er delvist oplyst af andre rum, affaldsrum, afdelingskøkkener, omklædningsrum og personalerum. Installationen skal være forberedt for afbryder Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

7 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 3 af 4 Dagslysudnyttelse Der bør tænkes i alternative belysningsforhold, således at dagslyset udnyttes mest muligt. Eksempelvis glaspartier, tilbagekastning, lyshylder etc. Ventilation En afdelings specifikke ventilationsbehov skal naturligvis kunne styres. I perioder med lukning f.eks. om natten eller i ferier bør ventilationen kunne lukkes eller nedsættes. Varme Lavenergiruder bør være en selvfølge i nybyggeri. Vand Der bør tænkes i vandbesparende foranstaltninger. Eksempelvis følere og vandspareanordninger på vandhaner og toiletter med stort og lille skyl. Som et eksperiment kunne man forsøge sig med regnvandsopsamling til toiletskyl. Rengøring Ved valg af materialer til gulv, døre, vægge osv. bør der tages hensyn til, at de skal være egnede til rengøring med mikrofibersystemet. Materialer Ved valg af materialer (bygge- og indretningsmaterialer) bør naturmaterialer eller naturligt/miljøvenligt behandlede materialer foretrækkes. PVC bør undgås, også i kabler og lignende. Funktionsafprøvning / test: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

8 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 4 af 4 Bemærkning: Forslag til minimumsindretning af affaldsrum Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

9 Projektmateriale på CD-ROM Digitale data leveres som: Regneark: Tekst: Fotos: Tegninger: i.xls format (Excel) i.doc format (Word) i.tif format i.dwg format (AutoCAD) I tvivlstilfælde skal Teknisk afdeling kontaktes! Ikke anvendte (tomme) biblioteker fjernes inden afleveringen. T:\OFFICE\TEKSTER\DOKUMENTATION F. BYGGEPROJEKTER\PROJEKTER\GENERELT\06. PROJEKTMATERIALE PÅ CD-ROM

10 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 30. juli PH/th Sikkerhedsgruppernes godkendelse af projekter. I henhold til sikkerhedsudvalgets beslutning skal de relevante sikkerhedsgrupper inddrages i forbindelse med planlægning og projektering af nybygnings-, ombygnings- og renoveringsprojekter. Udover brugernes sikkerhedsgrupper skal Teknisk afdelings sikkerhedsgrupper inddrages i projekter, som indebærer nyetablering eller ændring af bestående teknikrum. Det er rådgiverens ansvar, at projektet forelægges de relevante sikkerhedsgrupper, samt at det gennemgås og forklares på en måde, som er forståelig for sikkerhedsrepræsentanterne, der sædvanligvis ikke har byggesagserfaring. Som dokumentation for, at sikkerhedsgruppen har fået projektet gennemgået og har godkendt det, skal blanket nr. TA18 udfyldes og underskrives af sikkerheds- og arbejdslederrepræsentant. Den underskrevne blanket skal opbevares af rådgiveren, og ved projektets afslutning afleveres den sammen med den øvrige projektdokumentation til Teknisk afdeling. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

11 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 1 af 2 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Tegningsdokumentation af tekniske installationer med central forsyning og efterfølgende udstrakt forsyningsnet til lokale forbrugssteder (f.eks. radiatorvarme, ventilation, vand og luftarter) skal udover almindelige plantegninger og opstalter/snit udføres som stregdiagrammer. For nye og ombyggede anlæg udarbejdes nye tegninger. Indhold af tegningshoved aftales med TA s CAD-administrator. Ved mindre ændringer på eksisterende anlæg rekvireres fil med eksisterende diagram, såfremt en sådan findes, og ændringerne påføres herpå. Såfremt stregdiagrammet ikke forefindes i TA s CAD-arkiv, påhviler det den projekterende at udarbejde et stregdiagram af hele det rettede anlæg. For anlæg med mange delstrenge og forgreninger kan diagrammet opdeles på flere A3 formater af hensyn til overskueligheden og læsbarheden af den ønskede tekstmængde. Strenge/kanaler, som fortsætter på en efterfølgende tegning, forsynes med en adresse, der angiver tegningsnr, og referenceidentifikation. Stregdiagrammerne skal udover fordelingsnettet vise hovedforsyningsnettet (blandesløjfer, ventilationsunit, manifold o.l.) således, at mediets flow fra hovedforsyning til alle forbrugssteder tydeligt fremgår. Afhængig af mediets art skal oplysninger, som kan lette den daglige drift, vedligeholdelse og fejlfinding angives på diagrammerne. For de forskellige forsyningsarter skal der som minimum anføres følgende: Varmeanlæg: Motorventil (fabr., type og kv-værdi) TD-regulator (fabr., type) Pumpe (fabr., type, indstilling) Afspærringsventiler, kontraventiler Strengreguleringsventiler (fabr., type, indstilling/vandmængde) Målere med CTS-adresse Teknikrumsnr. Rørdimensioner Rumnr. Ved hver radiator Radiatorventil (fabr., størrelse, evt. forindstilling) Ved ventilationsvarmeflader anføres CTS-adresse og rumnr. Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

12 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 2 af 2 Ventilation: Alle centralaggregatets komponenter Reguleringsspjæld Aktuatorer og sensorer Faste målepunkter for flow CTS-adresse på de enkelte anlæg Teknikrumsnr. Kanaldimensioner Luftmængder i hovedkanaler/afgreninger/armaturer Armaturers tilknytning til rumnumre Placering af luftindtag og afkast Tilslutning af rørsystem for varme og køl skal vises på stregdiagrammer for varmerør og køleanlæg. Køleanlæg: Stregdiagrammet skal omfatte både kølemaskinens kondensatorkreds, fordamperkreds og buffertankkreds. Kølemaskine (fabr., type, kapacitet, CTS-adresse, teknikrum m.v.) Buffertanke (volumen, teknikrum m.v.) Pumper (fabr., type, kapacitet, indstillet kapacitet) Afspærringsventiler (fabr., type, indstilling) Motorventiler (fabr., type, kv-værdi, CTS-adresse) Køleflader (CTS-adresse, rumnr.) Rørdimensioner Max. flow i kredse Medicinske gasser og trykluft: Stregdiagrammet skal omfatter alle strenge fra hovedforsyningens manifold til yderste forbrugssted. Manifold (rumnr.) Afspærringsventiler (rumnr., ventiler) Forbrugssteder (rumnr.) Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

13 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 26. februar RK/th Krav til projektering og udførelse af teknisk varmeisolering I forbindelse med projektering og udførelse af rørarbejder på Århus kommunehospital skal de i DS 1102: Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage, anførte afstandskrav som minimum overholdes. Der skal ved placering af armaturer, bøjninger, afgreninger, bæringer m.m. tages hensyn til, at isoleringen skal kunne udføres i praksis, herunder at rørstykker imellem komponenterne skal kunne isoleres. Isolering af enkeltkomponenter skal udføres som aftagelig, hvilket i de fleste tilfælde vil sige, at den fysisk fylder mere end den almindelige rørisolering. Der skal ved valg af komponenter tages hensyn til, at de kan betjenes efter isolering, f.eks ved valg af spindellængde. Som hovedregel udføres isolering iht. til nedennævnte: DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer DS 1102 Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage. Teknisk afdelings standard pkt Varme, generelt Evt. projektmateriale udarbejdet til den specifikke entreprise. Teknisk afdeling vil fra d.d.håndhæve, at det færdige isoleringsarbejde er udført iht. det krævede kvalitetsniveau. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

14 Kravspecifikation for Teknikrum Teknisk Afdeling Århus Sygehus August 2006 Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C

15 Side 2 af 6 Forord Hensigten med dette materiale er at opstille krav, som tilgodeser Teknisk Afdelings arbejdsvilkår i forbindelse med pasning, servicering, reparation etc. af ventilationstekniske anlæg installeret på Århus Sygehus, NBG. Det her foreliggende materiale skal således ses som en rettesnor for de projekterende arkitekter og ingeniører, som udfører ventilationstekniske anlæg på Århus Sygehus, NBG, for hvilke Teknisk Afdeling efterfølgende skal overtage driftsansvaret. Når de opstillede krav opfyldes vil det simplificere og lette afleveringsprocedurerne ved anlæggenes overdragelse til Teknisk Afdeling. Såfremt den projekterende i en aktuel situation ikke finder det muligt at efterleve kravene, forelægges problemet for Teknisk Afdeling på forprojektstadet. Teknisk Afdeling vil da i hvert tilfælde tage stilling til, hvorvidt man kan afvige fra kravene. Teknisk Afdeling, august Flemming Johansen Teknisk souschef

16 Side 3 af 6 Kravspecifikation for teknikum, hvor der opstilles ventilationsanlæg. Baggrund. Gennem tiden er der blevet indrettet uhensigtsmæssigt placerede teknikum på Århus Sygehus, hvor konsekvenserne har været urimelige serviceringsforhold for Maskinteknisk afdeling. Den her foreliggende Kravspecifikation har til formål at sikre driftspersonalet hensigtsmæssige arbejdsforhold i forbindelse med servicering af ventilationstekniske installationer. Sigtet er at undgå situationer som f. eks. kravlen henover tværgående kanaler, rør etc. for at komme til uhensigtsmæssigt placerede ventilationsanlæg. Det er nødvendigt for at sikre anlæggenes rette drift, at f.eks. filterskift, kontrol af kileremme, remskiver, lejer, motorventiler, spjældmotorer ect. kan foretages på en hensigtsmæssig måde. Det bør i den forbindelse erindres, at servicepersonalet ofte er nødsaget til at medbringe tungt værktøj, reservedele ect. Endvidere bør det erindres, at der ofte forekommer risikobetonede arbejder. Ved anlæg med filtre på udsugningssiden kan indhold af støv, mikroorganismer etc. være af en sådan karakter, at servicepersonalet skal omgås filtrene med særlig stor omhu og forsigtighed. I særligt belastede områder indpakkes filtrene på stedet i risikoaffaldsposer, som ikke må beskadiges under transport, hvilket kan være problematisk ved dårlige adgangsforhold. Den her foreliggende Kravspecifikation for teknikum sigter således imod at skabe gode arbejdsforhold for servicepersonalet, for på den måde at lette arbejdet og skabe større sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at lette servicepersonalets arbejde billiggøres samtidig arbejdet.

17 Side 4 af 6 1. Generelle krav. 1.1 I teknikum, hvor anlæg er placeret over normal arbejdshøjde, skal der forefindes en let metalstige, som gør det muligt for servicepersonalet på forsvarlig vis at servicere de vitale dele af anlægget. 1.2 Generelt skal loftslemme mærkes synligt i lighed med døre til teknikum. (vedr. anvendelse af loftslemme se pkt. 3.3) 1.3 Der skal på ydersiden af døre til teknikum anbringes et resopalskilt, som fortæller, hvilke anlæg, som findes i teknikrummet. Mærkning skal ske efter Århus Sygehus standard. 1.4 Teknikum skal udføres med vandtætte og vandfaste gulve og med gulvafløb tilstrækkeligt stort til at tage de vandmængder, som f.eks. kan forekomme ved rørbrud og frostsprængninger i ventilationsanlæg. 1.5 Uanset type af teknikum skal der ved adgangsveje eller døre anbringes en kontakt med glimlampe for betjening af rumlys. 1.6 Lys i teknikum skal udføres efter At s krav om lysintencitet. 1.7 I teknikrummet skal forefindes el-udtag med fase nul og jord.. 2. Gyldighed. 2.1 De opstillede krav til teknikum vedrører alene de krav, som Teknisk Afdeling stiller for på forsvarlig måde at kunne servicere ventilationsanlæggene på Århus Sygehus. 2.2 De opstillede krav sidestilles med gældende forordninger, herunder almindelige sikkerhedsforskrifter, reglementsbestemmelser m.v. 3. Krav til adgangsforhold. 3.1 Placering af teknikum Det bør tilstræbes, at teknikum indrettes på let tilgængelige steder for servicepersonalet. Således bør det undgås at indrette teknikum i skunkrum, spidslofter, rum uden fri ståhøjde (min. 2 m til loft).

18 Side 5 af Generelle krav til adgangsveje Adgangen bør ikke foregå gennem primærområder som kontorer, sengestuer, laboratorier m.v Døre til teknikum bør udføres størst mulig af hensyn til ind- og udtransport af ventilationskomponenter. Døre bør ikke være smallere end 90 cm og ikke under 2,05 i højden (standardhøjde). Dørene skal åben udad Andre adgangsforhold skal være af så store dimensioner, at anlægskomponenter kan føres gennem de fri åbninger uden at det medfører beskadigelser af komponenter eller bygningskonstruktionen. Dog må adgangsforholdene ikke være mindre end 90 x 90 cm. 3.3 Loftslemme anvendt som adgangsvej Såfremt adgang til teknikum i særtilfælde foregår via loftslem, skal det ske under hensyntagen til de i dette afsnit beskrevne hensyn Loftslemme skal åbne nedad. De skal være forsynede med stige som nemt lader sig trække ned og skubbe op, når lemmen åbnes. 3.4 A. Nybygninger Ved nybygninger må adgang til teknikum ikke foregå via loftslemme, uden at Teknisk Afdeling på forhånd har godkendt anvendelsen og har deltaget i drøftelserne om udformningen af adgangsforholdene. Der vil i så fald være tale om en dispensation fra et ellers uomgængeligt krav. 3.5 B. Renoveringsopgaver Ved renovering af loftsetager som omfatter teknikum, hvor adgangsforholdene er baseret på loftslemme, skal de her i afsnittet anførte krav bringes i anvendelse. 3.6 B1. Ikke nedhængt loft Hvor adgangsforholdene til anlæg foregår via loftslem, skal lemmen være forsynet med en solid stige, som umiddelbart lader sig trække ned, når loftslemmen åbnes. 3.7 B2. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres mellem loft og nedhængt loft Loftsplader skal kunne nedtages let og uden brug af værktøj. Eksempelvis hængslede plader med vridelås.

19 Side 6 af I umiddelbar nærhed og over loftslem skal der anbringes en kontakt med glimlampe for orienteringslys, som klart belyser området omkring aggregatet. 3.8 B3. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres over såvel nedhængt loft som loft Denne løsning bør kun anvendes, hvis ingen anden løsning er mulig anvendelse og i så fald med Teknisk Afdelings godkendelse Krav til udformning vil blive stillet i hvert enkelt tilfælde. 4. Frit areal for servicering. 4.1 Udover de foranstående krav til frit areal (se afsnittet Krav til adgangsveje se pkt. 3.2), bør der minimum være et frit serviceringsareal på 80 cm i hele aggregatets længde. Ved el-tavler dog 100 cm. 5. Krav til anlægs-/komponentplacering. 5.1 For servicering af de enkelte komponenter skal installationen af aggregatet ske under hensyntagen til servicevenlighed. Herunder skal det iagttages, at personalet ikke skal arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 5.2 Eksempelvis bør det undgås, at pumper, ventiler placeres bag aggregater, kanaler etc. Det skal endvidere undgås, at personalet skal kravle over/under aggregater, kanaler, rør m.v.

20 Emne: Generelt. Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Retningsliner for indretning af sengeafdelinger og andre arealer med overnatninger, der henhører under de Driftmæssige foreskrifter og brandsyn. Med udgangspunkt i principskitse PW gælder følgende myndighedskrav. at der på afdelingen er installeret godkendt ABA-anlæg gangen er opdelt ca. pr. 25 meter med selvlukkende røgtætte døre med ABDL sektionering med F-60 døre/abdl fra forhalområder + opdeling af arealer pr. ca. 600 m 2 og op til 50 senge. dørene er BD-30 og døre til trapperum er F-30 Når ovenstående punkter er opfyldt er følgende gældende: alle døre må stå åben. (uden påmonteret ABDL) undtaget er dog døre til depoter (se afsnit depoter) døre til sengestuer er godkendt med albuegreb + altid funktionsduelig diktator (ingen låse) eller alm. dørlås med falde på sengestuer er det tilladt, at der er TV-apparat ved hver seng i gangarealer/flugtveje må der maks. være 1 stk. åben reception med 1 stk. edb-arbejdsplads hvis der etableres yderligere sekretær edb-arbejdspladser, skal disse adskilles fra flugtveje med F-30 glaspartier Depoter (linned-, printer-, apparatur-, affalds- og medicinrum) Myndighedskrav: døre skal min. være BD-30 døre til depoter skal forsynes med alm. dørpumpe med tidsforsinkelse, hvis dette ikke overholdes skal brandvæsnet kræve ABDL på rummet. Kommentar. Ubemandet medicinrum skal aflåses, når rummet forlades. Konklusion. Depotrum, der benyttes meget i den daglige drift udstyres med ABDL Da ubemandet medicinrum skal være aflåst, forsynes disse rum ikke med dørpumpe. Øvrige depoter forsynes med alm. dørpumpe. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 3

21 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Køkkener. Myndighedskrav: døre skal være BD.30 døre til køkkener skal udstyres med ABDL ABDL kan dog undværes, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL køkkener må ikke have depotlignende præg, dvs. der må kun være de ting, som normalt vil være at finde i køkkener som for eksempel maks. 1 stk. affaldsstativ. Overholdes dette ikke, vil køkkenet blive betragtet som et depot Kommentar: Afdelingskøkkener fungerer som tekøkkener patientmad leveres fra Centralkøkken Dørene skal være BD-30M. Konklusion: I køkkener vil det normalt ikke være nødvendigt med ABDL, hvis punktet generelt er opfyldt Skyllerum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til skyllerum skal være udstyret med ABDL. ABDL kan udelades, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Skyllerummet må dog ikke have depotlignende præg dvs., at skabe kun må indeholde ikke brandbare ting som stålvaser m.v. - ikke papirvarer, forbindingsstoffer o. lign. Det kan tillades, at der står maks. 1stk. affaldsstativ med blå pose samt maks. 1 stk. snavsetøjsstativ, hvis der bliver placeret en større affaldscontainer eller der ligger flere snavsetøjssække på gulvet, bliver skyllerummet klassificeret som depotrum. Kommentar. I urent skyllerum vil der være større mængder affald (f.eks. 400 l container) samt en vis mængde snavsetøj. I rent skyllerum er der ofte oplag af papirvarer (papirhåndklæder o.lign.) samt forbindingsstoffer og andet udstyr. Konklusion. Såvel rent som urent skyllerum skal forsynes med ABDL. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 2 af 3

22 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Opholdsrum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til opholdsrum skal udstyres med ABDL ABDL kan undværes, hvis gangarealerne er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Kommentar. Gangarealer / forhalområder Gangen opdeles for hver ca. 25 meter selvlukkende døre, og sektioneringen til forhalområder sker med F-60 døre/abdl. Hans Bloch Maskinmester Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 3 af 3

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey.

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Krav til energiregistrering med EnergyKey Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Formål med energiregistrering

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Havnevej 53 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020803 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen

Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning T I L B U D S L I S T E H6 VVS- & ventilationsentreprisen H6. VVS & ventilationsentreprisen Tilbudsliste side 1 af 6 COWI A/S Asmildklostervej 11, 8800 Viborg GPP Arkitekter A/S Grønnegade 68, 8000 Aarhus C Syddjurs Kommune Hornslet, ombygning administrationsbygning

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT.

NR : 32 REF. : RJG. Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782. EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. 1 af 5 Helsingør. dato: 13.04.2015 Mødereferat NR : 32 REF. : RJG Sag : Skole i bymidte SAG NR. : 10782 EMNE : Byggemøde DATO : 13.04.2015 DELTAGER.: REPR. AF: INIT. UE JORD & BETON Arbejdsleder XX UE

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 10 8900 Randers 730-019444-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere