Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:"

Transkript

1 Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig med udarbejdelse af projektmaterialet udarbejdes et budget for forbrugsændringer med angivelse af forudsætninger (brugstider, belastninger, samtidighedsfaktorer m.m.) og formler for beregningerne. Ved nybyggeri og nye anlæg udarbejdes budgetter for bygningens/anlæggenes årlige (normalår) forbrug indenfor de 3 forbrugsarter. Ved ombygninger, renoveringer og udskiftning af anlæg oplyses både forbrug før ændring, budgetteret forbrug efter ændring og budgetteret forbrugsændring for de aktuelle forbrugsarter. Ved fremlæggelse af alternative løsningsforslag for energiforbrugende installationer skal årlige energiforbrug udarbejdes og indgå i vurderingen af de alternative muligheder. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

2 Generelt Emne: 02. Energiregistrering. Sidste rev.dato: Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved nybyggeri skal der installeres forbrugsmålere hovedmålere/afregningsmålere og bimålere. Afregnings- og hovedmålere skal som hovedregel tilsluttes CTS-anlægget. Bestykningen med bimålere skal ske således, at summen af bimålernes registrering er lig med hovedmålernes registrering +/- måleusikkerhed. Intet forbrug må registreres som en beregnet differens eller sum af andre målte forbrug. Fjernvarme: Brugsvand: El: Der måles MWh og m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til radiatoranlæg - delstreng til ventilationsanlæg - delstreng til varmt brugsvand Der måles m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til koldt brugsvand - delstreng til varmtvandsveksler - evt. delstreng til større specielle tappesteder Der måles kwh/mwh på - hovedtavle (CTS-tilsluttes) Herudover måles på udvalgte storforbrugere efter aftale med TA Det kan være et forbrug på scannere og store køleanlæg, fjernvarmeforbrug på store ventilationsanlæg, vandforbrug på køletårne o.l. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1

3 Generelt Emne: 03. Entreprisenumre til brug i projekter Side 1 af 1 02 Projektering 55 Inventar og apparatur Totalrådgivning Fast inventar, arkitekt Arkitekthonorar Løst inventar, arkitekt Ingeniørhonorar Fast inventar, ingeniør Andet Løst inventar, ingeniør Uforudsete udgifter Bygherreindkøb Andet 30 Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Hovedentreprise Prisændringer Jordarbejder - fundering Murer - beton 60 Omkostninger Tømrer Totalrådgivning, fagtilsyn Tagdækning Arkitekt, fagtilsyn Snedker Ingeniør, fagtilsyn Glarmester Byggeledelse Blikkenslager Teknikerudlæg Smed Konsulenter Gulvbelægning Landinspektør Maler Kopiering Svagstrøm Annoncer, lic Antenneanlæg Myndigheder, stempel, gebyr Telefonanlæg Attester og forsikringer Samtale- og kaldeanlæg Rejsegilde Ringeanlæg Indvielse Uranlæg Udregningsvederlag Brandalarmanlæg Flytning CTS-anlæg Andet Bygningssikring Uforudsete udgifter El Edb-installation 90 Andet Vand, sanitet og sprinkler Vinter / vejrlig Varme Forbrugsafgifter Ventilation Varme Isolering El Elevator Vand Ilt- og vakuumanlæg Rengøring Kloak Andet Køleanlæg Uforudsete udgifter Rørpost Centralsugeanlæg Andet Uforudsete udgifter Prisændringer Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

4 Generelt Emne: 04. Funktionsbeskrivelse, tekniske anlæg Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved projektering af tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg, køleanlæg, styringer og reguleringer m.m. skal den rådgivende ingeniør udarbejde en udførlig funktionsbeskrivelse. Beskrivelsen skal fremlægges samtidig med, at projektforslaget fremsendes til bygherrens godkendelse og skal som minimum indeholde: Formål med den tekniske installation Betjeningsområde Hovedfunktion og delfunktioner samt den styrings- og reguleringsmæssige sammenhæng mellem disse Sikkerheds- og alarmfunktioner Centrale og lokale betjeningsmuligheder. Beskrivelsen skal foreligge i en klar tekst, som er letforståelig både for drift- og veligeholdspersonalet og for brugerne, som på afdelingerne skal udføre en eventuel lokal betjening. Ud over at henvende sig til drift- og betjeningspersonalet skal beskrivelsen for automatikleverandøren være grundlag for at bestykke og programmere CTS-anlægget, således at de ønskede funktionssammenhænge opnås. Beskrivelsen skal fremsendes til CTS-leverandøren sammen med CTS-projektet som en tekstfil, der sammen med leverandørens CTS-funktionsbeskrivelse kan indlægges som et skærmbillede under det pågældende anlæg. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

5 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 1 af 4 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri. Ved indretning af laboratorieafdelinger og andre særlige afdelinger bør der naturligvis udvises flere og andre miljøhensyn end de i det følgende nævnte. Affald Sengestuer: Der bør på alle almindelige sengestuer som minimum være mulighed for at kildesortere affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Papir og pap På særlige sengestuer, f.eks. intensiv afdelinger, hvor der er fast anbragte medicinborde, bør der være plads nok til kildesortering af affald i mindst disse fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Glas Opmærksomheden henledes på, at der er brug for meget udstyr på overvågningsstuer, og pladsen derved let bliver trang. Med de nyeste krav om kildesortering af affald vil det blive nødvendigt at hænge flere stativer og spande på medicinbordene, hvorved disse uvægerligt kommer til at fylde mere. Skyllerum: Sengeafdelingers skyllerum bør være store nok og indrettet således, at der er plads til minimum at kildesortere affaldet i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Farligt affald i øvrigt Glas Skår Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

6 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 2 af 4 Affaldsrum Affaldsrum skal etableres med udsugning, bør være store nok og indrettet således, at der som minimum er mulighed for opbevaring af kildesorteret affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Pap og papir Plastfolie Klinisk risikoaffald Fortroligt papir Glas og flasker Farligt affald i øvrigt - se u. Bemærkning Køkken Køkkenet på sengeafdelinger bør være stort nok til, at der kan frasorteres følgende: Dagrenovation Madrester Glas og flasker Bemærkninger til affald For at personalet ikke skal løbe for langt med deres affald, vil det være optimalt at kombinere skyllerum og affaldsrum. Ved indretning af nye sengeafdelinger bør der i det hele taget tages langt mere hensyn til, at kildesortering af affald kræver meget plads. Der bør tages hensyn til elevatorer samt gode transportveje til affald uden gener for patienter. Også afhentningsmuligheder på afdelingen og evt. opbevaring i tunnel bør der tages pladshensyn til. Ovennævnte forhold er minimumsbetingelser med udgangspunkt i de nuværende myndighedskrav. Det må forventes, at disse krav skærpes i fremtiden. Det er for eksempel sandsynligt, at der vil blive brug for at kunne frasortere PVC-holdigt plast, plastdunke. flamingo og madrester på afdelingerne. Energi Elsparepærer Benyttelse af elsparepærer i alle mulige lamper bør være en selvfølge. Pærerne fås i dag i høj kvalitet og passende til alle former for lamper. Bevægelsesfølere Der bør opsættes bevægelsesfølere i flest mulige rum, specielt hvor der vil være energibesparelser. Eksempelvis depot- og opbevaringsrum, personaletoiletter, mellemgange, som er delvist oplyst af andre rum, affaldsrum, afdelingskøkkener, omklædningsrum og personalerum. Installationen skal være forberedt for afbryder Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

7 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 3 af 4 Dagslysudnyttelse Der bør tænkes i alternative belysningsforhold, således at dagslyset udnyttes mest muligt. Eksempelvis glaspartier, tilbagekastning, lyshylder etc. Ventilation En afdelings specifikke ventilationsbehov skal naturligvis kunne styres. I perioder med lukning f.eks. om natten eller i ferier bør ventilationen kunne lukkes eller nedsættes. Varme Lavenergiruder bør være en selvfølge i nybyggeri. Vand Der bør tænkes i vandbesparende foranstaltninger. Eksempelvis følere og vandspareanordninger på vandhaner og toiletter med stort og lille skyl. Som et eksperiment kunne man forsøge sig med regnvandsopsamling til toiletskyl. Rengøring Ved valg af materialer til gulv, døre, vægge osv. bør der tages hensyn til, at de skal være egnede til rengøring med mikrofibersystemet. Materialer Ved valg af materialer (bygge- og indretningsmaterialer) bør naturmaterialer eller naturligt/miljøvenligt behandlede materialer foretrækkes. PVC bør undgås, også i kabler og lignende. Funktionsafprøvning / test: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

8 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 4 af 4 Bemærkning: Forslag til minimumsindretning af affaldsrum Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

9 Projektmateriale på CD-ROM Digitale data leveres som: Regneark: Tekst: Fotos: Tegninger: i.xls format (Excel) i.doc format (Word) i.tif format i.dwg format (AutoCAD) I tvivlstilfælde skal Teknisk afdeling kontaktes! Ikke anvendte (tomme) biblioteker fjernes inden afleveringen. T:\OFFICE\TEKSTER\DOKUMENTATION F. BYGGEPROJEKTER\PROJEKTER\GENERELT\06. PROJEKTMATERIALE PÅ CD-ROM

10 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 30. juli PH/th Sikkerhedsgruppernes godkendelse af projekter. I henhold til sikkerhedsudvalgets beslutning skal de relevante sikkerhedsgrupper inddrages i forbindelse med planlægning og projektering af nybygnings-, ombygnings- og renoveringsprojekter. Udover brugernes sikkerhedsgrupper skal Teknisk afdelings sikkerhedsgrupper inddrages i projekter, som indebærer nyetablering eller ændring af bestående teknikrum. Det er rådgiverens ansvar, at projektet forelægges de relevante sikkerhedsgrupper, samt at det gennemgås og forklares på en måde, som er forståelig for sikkerhedsrepræsentanterne, der sædvanligvis ikke har byggesagserfaring. Som dokumentation for, at sikkerhedsgruppen har fået projektet gennemgået og har godkendt det, skal blanket nr. TA18 udfyldes og underskrives af sikkerheds- og arbejdslederrepræsentant. Den underskrevne blanket skal opbevares af rådgiveren, og ved projektets afslutning afleveres den sammen med den øvrige projektdokumentation til Teknisk afdeling. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

11 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 1 af 2 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Tegningsdokumentation af tekniske installationer med central forsyning og efterfølgende udstrakt forsyningsnet til lokale forbrugssteder (f.eks. radiatorvarme, ventilation, vand og luftarter) skal udover almindelige plantegninger og opstalter/snit udføres som stregdiagrammer. For nye og ombyggede anlæg udarbejdes nye tegninger. Indhold af tegningshoved aftales med TA s CAD-administrator. Ved mindre ændringer på eksisterende anlæg rekvireres fil med eksisterende diagram, såfremt en sådan findes, og ændringerne påføres herpå. Såfremt stregdiagrammet ikke forefindes i TA s CAD-arkiv, påhviler det den projekterende at udarbejde et stregdiagram af hele det rettede anlæg. For anlæg med mange delstrenge og forgreninger kan diagrammet opdeles på flere A3 formater af hensyn til overskueligheden og læsbarheden af den ønskede tekstmængde. Strenge/kanaler, som fortsætter på en efterfølgende tegning, forsynes med en adresse, der angiver tegningsnr, og referenceidentifikation. Stregdiagrammerne skal udover fordelingsnettet vise hovedforsyningsnettet (blandesløjfer, ventilationsunit, manifold o.l.) således, at mediets flow fra hovedforsyning til alle forbrugssteder tydeligt fremgår. Afhængig af mediets art skal oplysninger, som kan lette den daglige drift, vedligeholdelse og fejlfinding angives på diagrammerne. For de forskellige forsyningsarter skal der som minimum anføres følgende: Varmeanlæg: Motorventil (fabr., type og kv-værdi) TD-regulator (fabr., type) Pumpe (fabr., type, indstilling) Afspærringsventiler, kontraventiler Strengreguleringsventiler (fabr., type, indstilling/vandmængde) Målere med CTS-adresse Teknikrumsnr. Rørdimensioner Rumnr. Ved hver radiator Radiatorventil (fabr., størrelse, evt. forindstilling) Ved ventilationsvarmeflader anføres CTS-adresse og rumnr. Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

12 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 2 af 2 Ventilation: Alle centralaggregatets komponenter Reguleringsspjæld Aktuatorer og sensorer Faste målepunkter for flow CTS-adresse på de enkelte anlæg Teknikrumsnr. Kanaldimensioner Luftmængder i hovedkanaler/afgreninger/armaturer Armaturers tilknytning til rumnumre Placering af luftindtag og afkast Tilslutning af rørsystem for varme og køl skal vises på stregdiagrammer for varmerør og køleanlæg. Køleanlæg: Stregdiagrammet skal omfatte både kølemaskinens kondensatorkreds, fordamperkreds og buffertankkreds. Kølemaskine (fabr., type, kapacitet, CTS-adresse, teknikrum m.v.) Buffertanke (volumen, teknikrum m.v.) Pumper (fabr., type, kapacitet, indstillet kapacitet) Afspærringsventiler (fabr., type, indstilling) Motorventiler (fabr., type, kv-værdi, CTS-adresse) Køleflader (CTS-adresse, rumnr.) Rørdimensioner Max. flow i kredse Medicinske gasser og trykluft: Stregdiagrammet skal omfatter alle strenge fra hovedforsyningens manifold til yderste forbrugssted. Manifold (rumnr.) Afspærringsventiler (rumnr., ventiler) Forbrugssteder (rumnr.) Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

13 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 26. februar RK/th Krav til projektering og udførelse af teknisk varmeisolering I forbindelse med projektering og udførelse af rørarbejder på Århus kommunehospital skal de i DS 1102: Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage, anførte afstandskrav som minimum overholdes. Der skal ved placering af armaturer, bøjninger, afgreninger, bæringer m.m. tages hensyn til, at isoleringen skal kunne udføres i praksis, herunder at rørstykker imellem komponenterne skal kunne isoleres. Isolering af enkeltkomponenter skal udføres som aftagelig, hvilket i de fleste tilfælde vil sige, at den fysisk fylder mere end den almindelige rørisolering. Der skal ved valg af komponenter tages hensyn til, at de kan betjenes efter isolering, f.eks ved valg af spindellængde. Som hovedregel udføres isolering iht. til nedennævnte: DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer DS 1102 Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage. Teknisk afdelings standard pkt Varme, generelt Evt. projektmateriale udarbejdet til den specifikke entreprise. Teknisk afdeling vil fra d.d.håndhæve, at det færdige isoleringsarbejde er udført iht. det krævede kvalitetsniveau. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

14 Kravspecifikation for Teknikrum Teknisk Afdeling Århus Sygehus August 2006 Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C

15 Side 2 af 6 Forord Hensigten med dette materiale er at opstille krav, som tilgodeser Teknisk Afdelings arbejdsvilkår i forbindelse med pasning, servicering, reparation etc. af ventilationstekniske anlæg installeret på Århus Sygehus, NBG. Det her foreliggende materiale skal således ses som en rettesnor for de projekterende arkitekter og ingeniører, som udfører ventilationstekniske anlæg på Århus Sygehus, NBG, for hvilke Teknisk Afdeling efterfølgende skal overtage driftsansvaret. Når de opstillede krav opfyldes vil det simplificere og lette afleveringsprocedurerne ved anlæggenes overdragelse til Teknisk Afdeling. Såfremt den projekterende i en aktuel situation ikke finder det muligt at efterleve kravene, forelægges problemet for Teknisk Afdeling på forprojektstadet. Teknisk Afdeling vil da i hvert tilfælde tage stilling til, hvorvidt man kan afvige fra kravene. Teknisk Afdeling, august Flemming Johansen Teknisk souschef

16 Side 3 af 6 Kravspecifikation for teknikum, hvor der opstilles ventilationsanlæg. Baggrund. Gennem tiden er der blevet indrettet uhensigtsmæssigt placerede teknikum på Århus Sygehus, hvor konsekvenserne har været urimelige serviceringsforhold for Maskinteknisk afdeling. Den her foreliggende Kravspecifikation har til formål at sikre driftspersonalet hensigtsmæssige arbejdsforhold i forbindelse med servicering af ventilationstekniske installationer. Sigtet er at undgå situationer som f. eks. kravlen henover tværgående kanaler, rør etc. for at komme til uhensigtsmæssigt placerede ventilationsanlæg. Det er nødvendigt for at sikre anlæggenes rette drift, at f.eks. filterskift, kontrol af kileremme, remskiver, lejer, motorventiler, spjældmotorer ect. kan foretages på en hensigtsmæssig måde. Det bør i den forbindelse erindres, at servicepersonalet ofte er nødsaget til at medbringe tungt værktøj, reservedele ect. Endvidere bør det erindres, at der ofte forekommer risikobetonede arbejder. Ved anlæg med filtre på udsugningssiden kan indhold af støv, mikroorganismer etc. være af en sådan karakter, at servicepersonalet skal omgås filtrene med særlig stor omhu og forsigtighed. I særligt belastede områder indpakkes filtrene på stedet i risikoaffaldsposer, som ikke må beskadiges under transport, hvilket kan være problematisk ved dårlige adgangsforhold. Den her foreliggende Kravspecifikation for teknikum sigter således imod at skabe gode arbejdsforhold for servicepersonalet, for på den måde at lette arbejdet og skabe større sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at lette servicepersonalets arbejde billiggøres samtidig arbejdet.

17 Side 4 af 6 1. Generelle krav. 1.1 I teknikum, hvor anlæg er placeret over normal arbejdshøjde, skal der forefindes en let metalstige, som gør det muligt for servicepersonalet på forsvarlig vis at servicere de vitale dele af anlægget. 1.2 Generelt skal loftslemme mærkes synligt i lighed med døre til teknikum. (vedr. anvendelse af loftslemme se pkt. 3.3) 1.3 Der skal på ydersiden af døre til teknikum anbringes et resopalskilt, som fortæller, hvilke anlæg, som findes i teknikrummet. Mærkning skal ske efter Århus Sygehus standard. 1.4 Teknikum skal udføres med vandtætte og vandfaste gulve og med gulvafløb tilstrækkeligt stort til at tage de vandmængder, som f.eks. kan forekomme ved rørbrud og frostsprængninger i ventilationsanlæg. 1.5 Uanset type af teknikum skal der ved adgangsveje eller døre anbringes en kontakt med glimlampe for betjening af rumlys. 1.6 Lys i teknikum skal udføres efter At s krav om lysintencitet. 1.7 I teknikrummet skal forefindes el-udtag med fase nul og jord.. 2. Gyldighed. 2.1 De opstillede krav til teknikum vedrører alene de krav, som Teknisk Afdeling stiller for på forsvarlig måde at kunne servicere ventilationsanlæggene på Århus Sygehus. 2.2 De opstillede krav sidestilles med gældende forordninger, herunder almindelige sikkerhedsforskrifter, reglementsbestemmelser m.v. 3. Krav til adgangsforhold. 3.1 Placering af teknikum Det bør tilstræbes, at teknikum indrettes på let tilgængelige steder for servicepersonalet. Således bør det undgås at indrette teknikum i skunkrum, spidslofter, rum uden fri ståhøjde (min. 2 m til loft).

18 Side 5 af Generelle krav til adgangsveje Adgangen bør ikke foregå gennem primærområder som kontorer, sengestuer, laboratorier m.v Døre til teknikum bør udføres størst mulig af hensyn til ind- og udtransport af ventilationskomponenter. Døre bør ikke være smallere end 90 cm og ikke under 2,05 i højden (standardhøjde). Dørene skal åben udad Andre adgangsforhold skal være af så store dimensioner, at anlægskomponenter kan føres gennem de fri åbninger uden at det medfører beskadigelser af komponenter eller bygningskonstruktionen. Dog må adgangsforholdene ikke være mindre end 90 x 90 cm. 3.3 Loftslemme anvendt som adgangsvej Såfremt adgang til teknikum i særtilfælde foregår via loftslem, skal det ske under hensyntagen til de i dette afsnit beskrevne hensyn Loftslemme skal åbne nedad. De skal være forsynede med stige som nemt lader sig trække ned og skubbe op, når lemmen åbnes. 3.4 A. Nybygninger Ved nybygninger må adgang til teknikum ikke foregå via loftslemme, uden at Teknisk Afdeling på forhånd har godkendt anvendelsen og har deltaget i drøftelserne om udformningen af adgangsforholdene. Der vil i så fald være tale om en dispensation fra et ellers uomgængeligt krav. 3.5 B. Renoveringsopgaver Ved renovering af loftsetager som omfatter teknikum, hvor adgangsforholdene er baseret på loftslemme, skal de her i afsnittet anførte krav bringes i anvendelse. 3.6 B1. Ikke nedhængt loft Hvor adgangsforholdene til anlæg foregår via loftslem, skal lemmen være forsynet med en solid stige, som umiddelbart lader sig trække ned, når loftslemmen åbnes. 3.7 B2. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres mellem loft og nedhængt loft Loftsplader skal kunne nedtages let og uden brug af værktøj. Eksempelvis hængslede plader med vridelås.

19 Side 6 af I umiddelbar nærhed og over loftslem skal der anbringes en kontakt med glimlampe for orienteringslys, som klart belyser området omkring aggregatet. 3.8 B3. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres over såvel nedhængt loft som loft Denne løsning bør kun anvendes, hvis ingen anden løsning er mulig anvendelse og i så fald med Teknisk Afdelings godkendelse Krav til udformning vil blive stillet i hvert enkelt tilfælde. 4. Frit areal for servicering. 4.1 Udover de foranstående krav til frit areal (se afsnittet Krav til adgangsveje se pkt. 3.2), bør der minimum være et frit serviceringsareal på 80 cm i hele aggregatets længde. Ved el-tavler dog 100 cm. 5. Krav til anlægs-/komponentplacering. 5.1 For servicering af de enkelte komponenter skal installationen af aggregatet ske under hensyntagen til servicevenlighed. Herunder skal det iagttages, at personalet ikke skal arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 5.2 Eksempelvis bør det undgås, at pumper, ventiler placeres bag aggregater, kanaler etc. Det skal endvidere undgås, at personalet skal kravle over/under aggregater, kanaler, rør m.v.

20 Emne: Generelt. Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Retningsliner for indretning af sengeafdelinger og andre arealer med overnatninger, der henhører under de Driftmæssige foreskrifter og brandsyn. Med udgangspunkt i principskitse PW gælder følgende myndighedskrav. at der på afdelingen er installeret godkendt ABA-anlæg gangen er opdelt ca. pr. 25 meter med selvlukkende røgtætte døre med ABDL sektionering med F-60 døre/abdl fra forhalområder + opdeling af arealer pr. ca. 600 m 2 og op til 50 senge. dørene er BD-30 og døre til trapperum er F-30 Når ovenstående punkter er opfyldt er følgende gældende: alle døre må stå åben. (uden påmonteret ABDL) undtaget er dog døre til depoter (se afsnit depoter) døre til sengestuer er godkendt med albuegreb + altid funktionsduelig diktator (ingen låse) eller alm. dørlås med falde på sengestuer er det tilladt, at der er TV-apparat ved hver seng i gangarealer/flugtveje må der maks. være 1 stk. åben reception med 1 stk. edb-arbejdsplads hvis der etableres yderligere sekretær edb-arbejdspladser, skal disse adskilles fra flugtveje med F-30 glaspartier Depoter (linned-, printer-, apparatur-, affalds- og medicinrum) Myndighedskrav: døre skal min. være BD-30 døre til depoter skal forsynes med alm. dørpumpe med tidsforsinkelse, hvis dette ikke overholdes skal brandvæsnet kræve ABDL på rummet. Kommentar. Ubemandet medicinrum skal aflåses, når rummet forlades. Konklusion. Depotrum, der benyttes meget i den daglige drift udstyres med ABDL Da ubemandet medicinrum skal være aflåst, forsynes disse rum ikke med dørpumpe. Øvrige depoter forsynes med alm. dørpumpe. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 3

21 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Køkkener. Myndighedskrav: døre skal være BD.30 døre til køkkener skal udstyres med ABDL ABDL kan dog undværes, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL køkkener må ikke have depotlignende præg, dvs. der må kun være de ting, som normalt vil være at finde i køkkener som for eksempel maks. 1 stk. affaldsstativ. Overholdes dette ikke, vil køkkenet blive betragtet som et depot Kommentar: Afdelingskøkkener fungerer som tekøkkener patientmad leveres fra Centralkøkken Dørene skal være BD-30M. Konklusion: I køkkener vil det normalt ikke være nødvendigt med ABDL, hvis punktet generelt er opfyldt Skyllerum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til skyllerum skal være udstyret med ABDL. ABDL kan udelades, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Skyllerummet må dog ikke have depotlignende præg dvs., at skabe kun må indeholde ikke brandbare ting som stålvaser m.v. - ikke papirvarer, forbindingsstoffer o. lign. Det kan tillades, at der står maks. 1stk. affaldsstativ med blå pose samt maks. 1 stk. snavsetøjsstativ, hvis der bliver placeret en større affaldscontainer eller der ligger flere snavsetøjssække på gulvet, bliver skyllerummet klassificeret som depotrum. Kommentar. I urent skyllerum vil der være større mængder affald (f.eks. 400 l container) samt en vis mængde snavsetøj. I rent skyllerum er der ofte oplag af papirvarer (papirhåndklæder o.lign.) samt forbindingsstoffer og andet udstyr. Konklusion. Såvel rent som urent skyllerum skal forsynes med ABDL. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 2 af 3

22 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Opholdsrum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til opholdsrum skal udstyres med ABDL ABDL kan undværes, hvis gangarealerne er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Kommentar. Gangarealer / forhalområder Gangen opdeles for hver ca. 25 meter selvlukkende døre, og sektioneringen til forhalområder sker med F-60 døre/abdl. Hans Bloch Maskinmester Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 3 af 3

Gentofte Hospital Designmanual

Gentofte Hospital Designmanual Gentofte Hospital Designmanual Januar 2008 Udgivelsesdato : 1. januar 2008 Projekt : 10.4098.01 Udarbejdet : JCB, GGG, PRB Kontrolleret : Godkendt : BSE DESIGNMANUAL GENTOFTE HOSPITAL Side 2 af 87 SÆRLIGE

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser for FJERNVARME, Varmt Vand Bilag 1 FORORD Dette bilag til Tekniske bestemmelser for fjernvarme, varmt vand omtaler særlige praktiske forhold, som ikke umiddelbart kan ses af bestemmelserne.

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere