Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale:"

Transkript

1 Generelt Emne: 01. Energibudgettering Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: I alle byggeprojekter, som medfører en ændring i forbruget af varme, el eller vand, skal der samtidig med udarbejdelse af projektmaterialet udarbejdes et budget for forbrugsændringer med angivelse af forudsætninger (brugstider, belastninger, samtidighedsfaktorer m.m.) og formler for beregningerne. Ved nybyggeri og nye anlæg udarbejdes budgetter for bygningens/anlæggenes årlige (normalår) forbrug indenfor de 3 forbrugsarter. Ved ombygninger, renoveringer og udskiftning af anlæg oplyses både forbrug før ændring, budgetteret forbrug efter ændring og budgetteret forbrugsændring for de aktuelle forbrugsarter. Ved fremlæggelse af alternative løsningsforslag for energiforbrugende installationer skal årlige energiforbrug udarbejdes og indgå i vurderingen af de alternative muligheder. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

2 Generelt Emne: 02. Energiregistrering. Sidste rev.dato: Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved nybyggeri skal der installeres forbrugsmålere hovedmålere/afregningsmålere og bimålere. Afregnings- og hovedmålere skal som hovedregel tilsluttes CTS-anlægget. Bestykningen med bimålere skal ske således, at summen af bimålernes registrering er lig med hovedmålernes registrering +/- måleusikkerhed. Intet forbrug må registreres som en beregnet differens eller sum af andre målte forbrug. Fjernvarme: Brugsvand: El: Der måles MWh og m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til radiatoranlæg - delstreng til ventilationsanlæg - delstreng til varmt brugsvand Der måles m 3 på - hovedforsyning (CTS) - delstreng til koldt brugsvand - delstreng til varmtvandsveksler - evt. delstreng til større specielle tappesteder Der måles kwh/mwh på - hovedtavle (CTS-tilsluttes) Herudover måles på udvalgte storforbrugere efter aftale med TA Det kan være et forbrug på scannere og store køleanlæg, fjernvarmeforbrug på store ventilationsanlæg, vandforbrug på køletårne o.l. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 1

3 Generelt Emne: 03. Entreprisenumre til brug i projekter Side 1 af 1 02 Projektering 55 Inventar og apparatur Totalrådgivning Fast inventar, arkitekt Arkitekthonorar Løst inventar, arkitekt Ingeniørhonorar Fast inventar, ingeniør Andet Løst inventar, ingeniør Uforudsete udgifter Bygherreindkøb Andet 30 Håndværkerudgifter Uforudsete udgifter Hovedentreprise Prisændringer Jordarbejder - fundering Murer - beton 60 Omkostninger Tømrer Totalrådgivning, fagtilsyn Tagdækning Arkitekt, fagtilsyn Snedker Ingeniør, fagtilsyn Glarmester Byggeledelse Blikkenslager Teknikerudlæg Smed Konsulenter Gulvbelægning Landinspektør Maler Kopiering Svagstrøm Annoncer, lic Antenneanlæg Myndigheder, stempel, gebyr Telefonanlæg Attester og forsikringer Samtale- og kaldeanlæg Rejsegilde Ringeanlæg Indvielse Uranlæg Udregningsvederlag Brandalarmanlæg Flytning CTS-anlæg Andet Bygningssikring Uforudsete udgifter El Edb-installation 90 Andet Vand, sanitet og sprinkler Vinter / vejrlig Varme Forbrugsafgifter Ventilation Varme Isolering El Elevator Vand Ilt- og vakuumanlæg Rengøring Kloak Andet Køleanlæg Uforudsete udgifter Rørpost Centralsugeanlæg Andet Uforudsete udgifter Prisændringer Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C Telefon: Telefax:

4 Generelt Emne: 04. Funktionsbeskrivelse, tekniske anlæg Side 1 af 1 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Ved projektering af tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg, køleanlæg, styringer og reguleringer m.m. skal den rådgivende ingeniør udarbejde en udførlig funktionsbeskrivelse. Beskrivelsen skal fremlægges samtidig med, at projektforslaget fremsendes til bygherrens godkendelse og skal som minimum indeholde: Formål med den tekniske installation Betjeningsområde Hovedfunktion og delfunktioner samt den styrings- og reguleringsmæssige sammenhæng mellem disse Sikkerheds- og alarmfunktioner Centrale og lokale betjeningsmuligheder. Beskrivelsen skal foreligge i en klar tekst, som er letforståelig både for drift- og veligeholdspersonalet og for brugerne, som på afdelingerne skal udføre en eventuel lokal betjening. Ud over at henvende sig til drift- og betjeningspersonalet skal beskrivelsen for automatikleverandøren være grundlag for at bestykke og programmere CTS-anlægget, således at de ønskede funktionssammenhænge opnås. Beskrivelsen skal fremsendes til CTS-leverandøren sammen med CTS-projektet som en tekstfil, der sammen med leverandørens CTS-funktionsbeskrivelse kan indlægges som et skærmbillede under det pågældende anlæg. Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

5 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 1 af 4 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri. Ved indretning af laboratorieafdelinger og andre særlige afdelinger bør der naturligvis udvises flere og andre miljøhensyn end de i det følgende nævnte. Affald Sengestuer: Der bør på alle almindelige sengestuer som minimum være mulighed for at kildesortere affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Papir og pap På særlige sengestuer, f.eks. intensiv afdelinger, hvor der er fast anbragte medicinborde, bør der være plads nok til kildesortering af affald i mindst disse fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Glas Opmærksomheden henledes på, at der er brug for meget udstyr på overvågningsstuer, og pladsen derved let bliver trang. Med de nyeste krav om kildesortering af affald vil det blive nødvendigt at hænge flere stativer og spande på medicinbordene, hvorved disse uvægerligt kommer til at fylde mere. Skyllerum: Sengeafdelingers skyllerum bør være store nok og indrettet således, at der er plads til minimum at kildesortere affaldet i følgende fraktioner: Dagrenovation Klinisk risikoaffald Medicinrester Farligt affald i øvrigt Glas Skår Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

6 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 2 af 4 Affaldsrum Affaldsrum skal etableres med udsugning, bør være store nok og indrettet således, at der som minimum er mulighed for opbevaring af kildesorteret affald i følgende fraktioner: Dagrenovation Pap og papir Plastfolie Klinisk risikoaffald Fortroligt papir Glas og flasker Farligt affald i øvrigt - se u. Bemærkning Køkken Køkkenet på sengeafdelinger bør være stort nok til, at der kan frasorteres følgende: Dagrenovation Madrester Glas og flasker Bemærkninger til affald For at personalet ikke skal løbe for langt med deres affald, vil det være optimalt at kombinere skyllerum og affaldsrum. Ved indretning af nye sengeafdelinger bør der i det hele taget tages langt mere hensyn til, at kildesortering af affald kræver meget plads. Der bør tages hensyn til elevatorer samt gode transportveje til affald uden gener for patienter. Også afhentningsmuligheder på afdelingen og evt. opbevaring i tunnel bør der tages pladshensyn til. Ovennævnte forhold er minimumsbetingelser med udgangspunkt i de nuværende myndighedskrav. Det må forventes, at disse krav skærpes i fremtiden. Det er for eksempel sandsynligt, at der vil blive brug for at kunne frasortere PVC-holdigt plast, plastdunke. flamingo og madrester på afdelingerne. Energi Elsparepærer Benyttelse af elsparepærer i alle mulige lamper bør være en selvfølge. Pærerne fås i dag i høj kvalitet og passende til alle former for lamper. Bevægelsesfølere Der bør opsættes bevægelsesfølere i flest mulige rum, specielt hvor der vil være energibesparelser. Eksempelvis depot- og opbevaringsrum, personaletoiletter, mellemgange, som er delvist oplyst af andre rum, affaldsrum, afdelingskøkkener, omklædningsrum og personalerum. Installationen skal være forberedt for afbryder Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

7 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 3 af 4 Dagslysudnyttelse Der bør tænkes i alternative belysningsforhold, således at dagslyset udnyttes mest muligt. Eksempelvis glaspartier, tilbagekastning, lyshylder etc. Ventilation En afdelings specifikke ventilationsbehov skal naturligvis kunne styres. I perioder med lukning f.eks. om natten eller i ferier bør ventilationen kunne lukkes eller nedsættes. Varme Lavenergiruder bør være en selvfølge i nybyggeri. Vand Der bør tænkes i vandbesparende foranstaltninger. Eksempelvis følere og vandspareanordninger på vandhaner og toiletter med stort og lille skyl. Som et eksperiment kunne man forsøge sig med regnvandsopsamling til toiletskyl. Rengøring Ved valg af materialer til gulv, døre, vægge osv. bør der tages hensyn til, at de skal være egnede til rengøring med mikrofibersystemet. Materialer Ved valg af materialer (bygge- og indretningsmaterialer) bør naturmaterialer eller naturligt/miljøvenligt behandlede materialer foretrækkes. PVC bør undgås, også i kabler og lignende. Funktionsafprøvning / test: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

8 Generelt Emne: 05. Miljøhensyn ved planlægning af nybyggeri Side 4 af 4 Bemærkning: Forslag til minimumsindretning af affaldsrum Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

9 Projektmateriale på CD-ROM Digitale data leveres som: Regneark: Tekst: Fotos: Tegninger: i.xls format (Excel) i.doc format (Word) i.tif format i.dwg format (AutoCAD) I tvivlstilfælde skal Teknisk afdeling kontaktes! Ikke anvendte (tomme) biblioteker fjernes inden afleveringen. T:\OFFICE\TEKSTER\DOKUMENTATION F. BYGGEPROJEKTER\PROJEKTER\GENERELT\06. PROJEKTMATERIALE PÅ CD-ROM

10 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 30. juli PH/th Sikkerhedsgruppernes godkendelse af projekter. I henhold til sikkerhedsudvalgets beslutning skal de relevante sikkerhedsgrupper inddrages i forbindelse med planlægning og projektering af nybygnings-, ombygnings- og renoveringsprojekter. Udover brugernes sikkerhedsgrupper skal Teknisk afdelings sikkerhedsgrupper inddrages i projekter, som indebærer nyetablering eller ændring af bestående teknikrum. Det er rådgiverens ansvar, at projektet forelægges de relevante sikkerhedsgrupper, samt at det gennemgås og forklares på en måde, som er forståelig for sikkerhedsrepræsentanterne, der sædvanligvis ikke har byggesagserfaring. Som dokumentation for, at sikkerhedsgruppen har fået projektet gennemgået og har godkendt det, skal blanket nr. TA18 udfyldes og underskrives af sikkerheds- og arbejdslederrepræsentant. Den underskrevne blanket skal opbevares af rådgiveren, og ved projektets afslutning afleveres den sammen med den øvrige projektdokumentation til Teknisk afdeling. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

11 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 1 af 2 Fabrikat / type / materiale: Installation / udførelse: Tegningsdokumentation af tekniske installationer med central forsyning og efterfølgende udstrakt forsyningsnet til lokale forbrugssteder (f.eks. radiatorvarme, ventilation, vand og luftarter) skal udover almindelige plantegninger og opstalter/snit udføres som stregdiagrammer. For nye og ombyggede anlæg udarbejdes nye tegninger. Indhold af tegningshoved aftales med TA s CAD-administrator. Ved mindre ændringer på eksisterende anlæg rekvireres fil med eksisterende diagram, såfremt en sådan findes, og ændringerne påføres herpå. Såfremt stregdiagrammet ikke forefindes i TA s CAD-arkiv, påhviler det den projekterende at udarbejde et stregdiagram af hele det rettede anlæg. For anlæg med mange delstrenge og forgreninger kan diagrammet opdeles på flere A3 formater af hensyn til overskueligheden og læsbarheden af den ønskede tekstmængde. Strenge/kanaler, som fortsætter på en efterfølgende tegning, forsynes med en adresse, der angiver tegningsnr, og referenceidentifikation. Stregdiagrammerne skal udover fordelingsnettet vise hovedforsyningsnettet (blandesløjfer, ventilationsunit, manifold o.l.) således, at mediets flow fra hovedforsyning til alle forbrugssteder tydeligt fremgår. Afhængig af mediets art skal oplysninger, som kan lette den daglige drift, vedligeholdelse og fejlfinding angives på diagrammerne. For de forskellige forsyningsarter skal der som minimum anføres følgende: Varmeanlæg: Motorventil (fabr., type og kv-værdi) TD-regulator (fabr., type) Pumpe (fabr., type, indstilling) Afspærringsventiler, kontraventiler Strengreguleringsventiler (fabr., type, indstilling/vandmængde) Målere med CTS-adresse Teknikrumsnr. Rørdimensioner Rumnr. Ved hver radiator Radiatorventil (fabr., størrelse, evt. forindstilling) Ved ventilationsvarmeflader anføres CTS-adresse og rumnr. Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

12 Generelt Emne: 08. Stregdiagram, tekniske anlæg Side 2 af 2 Ventilation: Alle centralaggregatets komponenter Reguleringsspjæld Aktuatorer og sensorer Faste målepunkter for flow CTS-adresse på de enkelte anlæg Teknikrumsnr. Kanaldimensioner Luftmængder i hovedkanaler/afgreninger/armaturer Armaturers tilknytning til rumnumre Placering af luftindtag og afkast Tilslutning af rørsystem for varme og køl skal vises på stregdiagrammer for varmerør og køleanlæg. Køleanlæg: Stregdiagrammet skal omfatte både kølemaskinens kondensatorkreds, fordamperkreds og buffertankkreds. Kølemaskine (fabr., type, kapacitet, CTS-adresse, teknikrum m.v.) Buffertanke (volumen, teknikrum m.v.) Pumper (fabr., type, kapacitet, indstillet kapacitet) Afspærringsventiler (fabr., type, indstilling) Motorventiler (fabr., type, kv-værdi, CTS-adresse) Køleflader (CTS-adresse, rumnr.) Rørdimensioner Max. flow i kredse Medicinske gasser og trykluft: Stregdiagrammet skal omfatter alle strenge fra hovedforsyningens manifold til yderste forbrugssted. Manifold (rumnr.) Afspærringsventiler (rumnr., ventiler) Forbrugssteder (rumnr.) Funktionsafprøvning / test: Bemærkning: Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

13 Dato Journal nr. Lokal tlf.nr. Ref. 26. februar RK/th Krav til projektering og udførelse af teknisk varmeisolering I forbindelse med projektering og udførelse af rørarbejder på Århus kommunehospital skal de i DS 1102: Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage, anførte afstandskrav som minimum overholdes. Der skal ved placering af armaturer, bøjninger, afgreninger, bæringer m.m. tages hensyn til, at isoleringen skal kunne udføres i praksis, herunder at rørstykker imellem komponenterne skal kunne isoleres. Isolering af enkeltkomponenter skal udføres som aftagelig, hvilket i de fleste tilfælde vil sige, at den fysisk fylder mere end den almindelige rørisolering. Der skal ved valg af komponenter tages hensyn til, at de kan betjenes efter isolering, f.eks ved valg af spindellængde. Som hovedregel udføres isolering iht. til nedennævnte: DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer DS 1102 Installationer i byggeriet. Rørledninger. Beregning af pladsbehov for montage. Teknisk afdelings standard pkt Varme, generelt Evt. projektmateriale udarbejdet til den specifikke entreprise. Teknisk afdeling vil fra d.d.håndhæve, at det færdige isoleringsarbejde er udført iht. det krævede kvalitetsniveau. Flemming Johansen Teknisk souschef Teknisk afdeling Århus Kommunehospital Nørrebrogade Århus C

14 Kravspecifikation for Teknikrum Teknisk Afdeling Århus Sygehus August 2006 Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C

15 Side 2 af 6 Forord Hensigten med dette materiale er at opstille krav, som tilgodeser Teknisk Afdelings arbejdsvilkår i forbindelse med pasning, servicering, reparation etc. af ventilationstekniske anlæg installeret på Århus Sygehus, NBG. Det her foreliggende materiale skal således ses som en rettesnor for de projekterende arkitekter og ingeniører, som udfører ventilationstekniske anlæg på Århus Sygehus, NBG, for hvilke Teknisk Afdeling efterfølgende skal overtage driftsansvaret. Når de opstillede krav opfyldes vil det simplificere og lette afleveringsprocedurerne ved anlæggenes overdragelse til Teknisk Afdeling. Såfremt den projekterende i en aktuel situation ikke finder det muligt at efterleve kravene, forelægges problemet for Teknisk Afdeling på forprojektstadet. Teknisk Afdeling vil da i hvert tilfælde tage stilling til, hvorvidt man kan afvige fra kravene. Teknisk Afdeling, august Flemming Johansen Teknisk souschef

16 Side 3 af 6 Kravspecifikation for teknikum, hvor der opstilles ventilationsanlæg. Baggrund. Gennem tiden er der blevet indrettet uhensigtsmæssigt placerede teknikum på Århus Sygehus, hvor konsekvenserne har været urimelige serviceringsforhold for Maskinteknisk afdeling. Den her foreliggende Kravspecifikation har til formål at sikre driftspersonalet hensigtsmæssige arbejdsforhold i forbindelse med servicering af ventilationstekniske installationer. Sigtet er at undgå situationer som f. eks. kravlen henover tværgående kanaler, rør etc. for at komme til uhensigtsmæssigt placerede ventilationsanlæg. Det er nødvendigt for at sikre anlæggenes rette drift, at f.eks. filterskift, kontrol af kileremme, remskiver, lejer, motorventiler, spjældmotorer ect. kan foretages på en hensigtsmæssig måde. Det bør i den forbindelse erindres, at servicepersonalet ofte er nødsaget til at medbringe tungt værktøj, reservedele ect. Endvidere bør det erindres, at der ofte forekommer risikobetonede arbejder. Ved anlæg med filtre på udsugningssiden kan indhold af støv, mikroorganismer etc. være af en sådan karakter, at servicepersonalet skal omgås filtrene med særlig stor omhu og forsigtighed. I særligt belastede områder indpakkes filtrene på stedet i risikoaffaldsposer, som ikke må beskadiges under transport, hvilket kan være problematisk ved dårlige adgangsforhold. Den her foreliggende Kravspecifikation for teknikum sigter således imod at skabe gode arbejdsforhold for servicepersonalet, for på den måde at lette arbejdet og skabe større sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at lette servicepersonalets arbejde billiggøres samtidig arbejdet.

17 Side 4 af 6 1. Generelle krav. 1.1 I teknikum, hvor anlæg er placeret over normal arbejdshøjde, skal der forefindes en let metalstige, som gør det muligt for servicepersonalet på forsvarlig vis at servicere de vitale dele af anlægget. 1.2 Generelt skal loftslemme mærkes synligt i lighed med døre til teknikum. (vedr. anvendelse af loftslemme se pkt. 3.3) 1.3 Der skal på ydersiden af døre til teknikum anbringes et resopalskilt, som fortæller, hvilke anlæg, som findes i teknikrummet. Mærkning skal ske efter Århus Sygehus standard. 1.4 Teknikum skal udføres med vandtætte og vandfaste gulve og med gulvafløb tilstrækkeligt stort til at tage de vandmængder, som f.eks. kan forekomme ved rørbrud og frostsprængninger i ventilationsanlæg. 1.5 Uanset type af teknikum skal der ved adgangsveje eller døre anbringes en kontakt med glimlampe for betjening af rumlys. 1.6 Lys i teknikum skal udføres efter At s krav om lysintencitet. 1.7 I teknikrummet skal forefindes el-udtag med fase nul og jord.. 2. Gyldighed. 2.1 De opstillede krav til teknikum vedrører alene de krav, som Teknisk Afdeling stiller for på forsvarlig måde at kunne servicere ventilationsanlæggene på Århus Sygehus. 2.2 De opstillede krav sidestilles med gældende forordninger, herunder almindelige sikkerhedsforskrifter, reglementsbestemmelser m.v. 3. Krav til adgangsforhold. 3.1 Placering af teknikum Det bør tilstræbes, at teknikum indrettes på let tilgængelige steder for servicepersonalet. Således bør det undgås at indrette teknikum i skunkrum, spidslofter, rum uden fri ståhøjde (min. 2 m til loft).

18 Side 5 af Generelle krav til adgangsveje Adgangen bør ikke foregå gennem primærområder som kontorer, sengestuer, laboratorier m.v Døre til teknikum bør udføres størst mulig af hensyn til ind- og udtransport af ventilationskomponenter. Døre bør ikke være smallere end 90 cm og ikke under 2,05 i højden (standardhøjde). Dørene skal åben udad Andre adgangsforhold skal være af så store dimensioner, at anlægskomponenter kan føres gennem de fri åbninger uden at det medfører beskadigelser af komponenter eller bygningskonstruktionen. Dog må adgangsforholdene ikke være mindre end 90 x 90 cm. 3.3 Loftslemme anvendt som adgangsvej Såfremt adgang til teknikum i særtilfælde foregår via loftslem, skal det ske under hensyntagen til de i dette afsnit beskrevne hensyn Loftslemme skal åbne nedad. De skal være forsynede med stige som nemt lader sig trække ned og skubbe op, når lemmen åbnes. 3.4 A. Nybygninger Ved nybygninger må adgang til teknikum ikke foregå via loftslemme, uden at Teknisk Afdeling på forhånd har godkendt anvendelsen og har deltaget i drøftelserne om udformningen af adgangsforholdene. Der vil i så fald være tale om en dispensation fra et ellers uomgængeligt krav. 3.5 B. Renoveringsopgaver Ved renovering af loftsetager som omfatter teknikum, hvor adgangsforholdene er baseret på loftslemme, skal de her i afsnittet anførte krav bringes i anvendelse. 3.6 B1. Ikke nedhængt loft Hvor adgangsforholdene til anlæg foregår via loftslem, skal lemmen være forsynet med en solid stige, som umiddelbart lader sig trække ned, når loftslemmen åbnes. 3.7 B2. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres mellem loft og nedhængt loft Loftsplader skal kunne nedtages let og uden brug af værktøj. Eksempelvis hængslede plader med vridelås.

19 Side 6 af I umiddelbar nærhed og over loftslem skal der anbringes en kontakt med glimlampe for orienteringslys, som klart belyser området omkring aggregatet. 3.8 B3. Nedhængt loft, hvor anlæg placeres over såvel nedhængt loft som loft Denne løsning bør kun anvendes, hvis ingen anden løsning er mulig anvendelse og i så fald med Teknisk Afdelings godkendelse Krav til udformning vil blive stillet i hvert enkelt tilfælde. 4. Frit areal for servicering. 4.1 Udover de foranstående krav til frit areal (se afsnittet Krav til adgangsveje se pkt. 3.2), bør der minimum være et frit serviceringsareal på 80 cm i hele aggregatets længde. Ved el-tavler dog 100 cm. 5. Krav til anlægs-/komponentplacering. 5.1 For servicering af de enkelte komponenter skal installationen af aggregatet ske under hensyntagen til servicevenlighed. Herunder skal det iagttages, at personalet ikke skal arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 5.2 Eksempelvis bør det undgås, at pumper, ventiler placeres bag aggregater, kanaler etc. Det skal endvidere undgås, at personalet skal kravle over/under aggregater, kanaler, rør m.v.

20 Emne: Generelt. Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Retningsliner for indretning af sengeafdelinger og andre arealer med overnatninger, der henhører under de Driftmæssige foreskrifter og brandsyn. Med udgangspunkt i principskitse PW gælder følgende myndighedskrav. at der på afdelingen er installeret godkendt ABA-anlæg gangen er opdelt ca. pr. 25 meter med selvlukkende røgtætte døre med ABDL sektionering med F-60 døre/abdl fra forhalområder + opdeling af arealer pr. ca. 600 m 2 og op til 50 senge. dørene er BD-30 og døre til trapperum er F-30 Når ovenstående punkter er opfyldt er følgende gældende: alle døre må stå åben. (uden påmonteret ABDL) undtaget er dog døre til depoter (se afsnit depoter) døre til sengestuer er godkendt med albuegreb + altid funktionsduelig diktator (ingen låse) eller alm. dørlås med falde på sengestuer er det tilladt, at der er TV-apparat ved hver seng i gangarealer/flugtveje må der maks. være 1 stk. åben reception med 1 stk. edb-arbejdsplads hvis der etableres yderligere sekretær edb-arbejdspladser, skal disse adskilles fra flugtveje med F-30 glaspartier Depoter (linned-, printer-, apparatur-, affalds- og medicinrum) Myndighedskrav: døre skal min. være BD-30 døre til depoter skal forsynes med alm. dørpumpe med tidsforsinkelse, hvis dette ikke overholdes skal brandvæsnet kræve ABDL på rummet. Kommentar. Ubemandet medicinrum skal aflåses, når rummet forlades. Konklusion. Depotrum, der benyttes meget i den daglige drift udstyres med ABDL Da ubemandet medicinrum skal være aflåst, forsynes disse rum ikke med dørpumpe. Øvrige depoter forsynes med alm. dørpumpe. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 1 af 3

21 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Køkkener. Myndighedskrav: døre skal være BD.30 døre til køkkener skal udstyres med ABDL ABDL kan dog undværes, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL køkkener må ikke have depotlignende præg, dvs. der må kun være de ting, som normalt vil være at finde i køkkener som for eksempel maks. 1 stk. affaldsstativ. Overholdes dette ikke, vil køkkenet blive betragtet som et depot Kommentar: Afdelingskøkkener fungerer som tekøkkener patientmad leveres fra Centralkøkken Dørene skal være BD-30M. Konklusion: I køkkener vil det normalt ikke være nødvendigt med ABDL, hvis punktet generelt er opfyldt Skyllerum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til skyllerum skal være udstyret med ABDL. ABDL kan udelades, hvis gangene er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Skyllerummet må dog ikke have depotlignende præg dvs., at skabe kun må indeholde ikke brandbare ting som stålvaser m.v. - ikke papirvarer, forbindingsstoffer o. lign. Det kan tillades, at der står maks. 1stk. affaldsstativ med blå pose samt maks. 1 stk. snavsetøjsstativ, hvis der bliver placeret en større affaldscontainer eller der ligger flere snavsetøjssække på gulvet, bliver skyllerummet klassificeret som depotrum. Kommentar. I urent skyllerum vil der være større mængder affald (f.eks. 400 l container) samt en vis mængde snavsetøj. I rent skyllerum er der ofte oplag af papirvarer (papirhåndklæder o.lign.) samt forbindingsstoffer og andet udstyr. Konklusion. Såvel rent som urent skyllerum skal forsynes med ABDL. Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 2 af 3

22 Emne: Generelt 11. Driftmæssige foreskrifter og brandsyn for indretning af sengeafdelinger Sidste rev.dato: Opholdsrum Myndighedskrav: Døre skal være BD-30 Døre til opholdsrum skal udstyres med ABDL ABDL kan undværes, hvis gangarealerne er delt for hver 25 meter med røgtætte døre med ABDL. Kommentar. Gangarealer / forhalområder Gangen opdeles for hver ca. 25 meter selvlukkende døre, og sektioneringen til forhalområder sker med F-60 døre/abdl. Hans Bloch Maskinmester Teknisk Afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Side 3 af 3

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey.

Krav til energiregistrering med EnergyKey. Til formålet bruges et fælles energiregistreringssystem fra EMT Nordic kaldt EnergyKey. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme Krav til energiregistrering med EnergyKey Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Formål med energiregistrering

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type]

Aarhus Universitetshospital Skejby. Ventilation og CTS på højisolationsstuer. Bygning U P R O J E K T F O R S L A G. [Document type] P R O J E K T F O R S L A G Aarhus Universitetshospital Skejby Ventilation og CTS på højisolationsstuer Bygning U [Document type] 2016-12-19 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.: +45 88 19 10 10

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 115 MWh Fjernvarme 61830 kr. 468500 kr. 7.6 år. 2 2.9 MWh Fjernvarme 1540 kr. 1000 kr. 0.6 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Kongensgade 63A Postnr./by: 1264 København K BBR-nr.: 101-540430 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen

Performancetest Case om IDA-huset. Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Performancetest Case om IDA-huset Eksempel på bygningsrenovering med skarp fokus på det termiske indeklima i opholdszonen Nyt er godt Men det er ikke altid det der til rådighed Ofte står vi ikke med en

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus.

Energikonsulentens kommentarer Bygning med BBR nr. 751-981031-010 anvendes til helårsbeboelse. BBR kode 130 Rækkehus. SIDE 1 AF 6 Adresse: Nymarks Alle 96 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-981031-010 Energikonsulent: Lucas Vindbæk Madsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713. Købmagergade 52. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 713 Købmagergade 52 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Købmagergade 52, 1150

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Digterparken 27 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020016 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.1 MWh Fjernvarme, 128 kwh el. Fjernvarme, 131 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.1 MWh Fjernvarme, 128 kwh el. Fjernvarme, 131 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kastanie Alle 9 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-052481 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadbjerg Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadbjerg Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er nyopført i 2009 med isoleringstilstand iht. gældende regler dvs. det opfylder kravene i BR08. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bakkegårds Allé 98 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-008792-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: Gammelgårds Alle 7D 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029007-053 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dolmer Have 2 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-098015 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Adelgade 12B 6000 Kolding BBR-nr.: 621-245619 Energikonsulent: Henry Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune

Klosterparkens etape 3 - Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune 04 Tilbudsliste Tilbudsliste: Sammenlægning af lejligheder og etablering af opholdsrum med træningsfaciliteter. Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Resendalvej 21 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014669 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Bavnehøj Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Mølleholmen 10 Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-000000-001 Energikonsulent: Ivan Nyland Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: 31.08.2012. Projekt: Etablering af BørneUnivers, Jejsing skole Bygherre Tønder Kommune 31.08.2012 04. Tilbudsliste: 1. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger,

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-244069 Energimærkning nr.: 200003329 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Provstejorden 26 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-244069 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 1 Generelt Alle fagområder 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 1 Generelt Alle fagområder 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S VENDBORG SYGEHUS Afsnit 1 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Byggehåndbog... 2 : Omfang og anvendelse... 2 Omfang...

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere