Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken"

Transkript

1 Pkt. 299 Tilbud på køb af storparcel Jernaldermarken i Trekroner Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af den ene halvdel af storparcellen. Tilbuddet overholder i al væsentlighed udbudsbetingelserne og plangrundlaget samt markedsprisvurderingen for rækkehuse. Der skal tages stilling til, om der skal forhandles med tilbudsgiveren med henblik på at indgå købsaftale. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1 Byrådet for så vidt angår indstillingspunkt 2 og 3. Sagsfremstilling Storparcellen er udbudt i perioden 23. september til 18. oktober 2010, og der er ved fristens udløb kommet et tilbud fra FB-gruppen A/S. Tilbuddet indeholder en ejerbebyggelse for et bofællesskab med 16 rækkehuse i 2 etager fordelt på 3 blokke samt et fælleshus. Bebyggelsens bruttoetageareal vil i alt være m2. Husene opføres i træ med naturskifer og fibercement beklædning og alle i lavenergiklasse 1. Foruden lavenergibyggeriet er der overvejelser om at etablere alternativ energiforsyning, genanvende regnvand samt etablere jordkælder og bål- og legeplads. Der er tilbudt en pris på kr kr., hvilket svarer til kr. pr. etagemeter. Til sammenligning ligger markedsvurderingen på kr. pr. etagemeter. Salget medfører salgsomkostninger på kr. I tilbuddet er der knyttet følgende betingelser: 1. At Roskilde Kommune gennemfører en sagsbehandling, således at der kan meddeles byggetilladelse senest torsdag den 9. december 2010, således at fuldt færdige fundamenter kan være påbegyndt inden udgangen af december At overtagelsesdatoen fastsættes til 15. december At tilbudsgivers klient, Bæredygtigt Bofællesskab, vil være etableret med minimum 12 underskrevne ubetingede købsaftaler, senest den 9. december At der gives mulighed for, at grunden kan handles én gang i ubebygget stand, internt mellem FB gruppen A/S og et til projektet oprettet selskab. Forvaltningen vurderer, at betingelserne 1 og 2 kan opfyldes, såfremt kommunen modtager det nødvendige materiale til brug for byggesagsbehandlingen i rette tid. Endvidere vurderer forvaltningen, at punkt 3 ikke vil blive afgørende for salget, fordi tilbudsgiver dags dato har oplyst, at der er 10 underskrevne ubetingede købsaftaler i hus af i alt ca. 21 interesserede købere. Betingelse 4 kan opfyldes ved, at købsaftalen indeholder mulighed for det nævnte enkeltstående videresalg. Det er på denne baggrund forvaltningens samlede vurdering, at betingelserne er mulige at opfylde, så der kan gennemføres et salg med overtagelse pr. 15. december 2010.

2 Økonomi Salgsindtægten på kr., fratrukket salgsomkostninger på kr., betragtes som en del af den samlede salgspulje, som er vedtaget i budget 2010 og giver dermed ikke umiddelbart en forbedring af kassebeholdningen i Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2010: Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt 2010 Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Salgsindtægter 0 Salgsomkostninger 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Salgsindtægter Salgsomkostninger -30 Ansøgning om anlægsbevilling: Salgsindtægter Salgsomkostninger -30 Finansiering: Budgetomplacering Indstilling Forvaltningen indstiller, at 1. der forhandles videre med FB-gruppen A/S med henblik på at indgå købsaftale, og forvaltningen bemyndiges til at indgå købsaftale på de omtalte vilkår, 2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. indtægter fra salg af storparcel i Jernaldermarken. Beløbet omplaceres til pulje for salgsindtægter i 2010, og 3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på kr. vedr. udgifter i forbindelse med salg af storparcel i Jernaldermarken. Beløbet omplaceres fra pulje for salgsindtægter i Økonomiudvalget, , pkt. 460 Ad 1. "at" godkendt Ad "at" anbefales. Byrådet, , pkt. 299 Godkendt. Fraværende: Morten Gjerskov og Merete Dea Larsen.

3

4 BÆREDYGTIGT BOFÆLLESSKAB Kort beskrivelse Bæredygtigt Bofællesskab Projektet For foreningen Bæredygtigt Bofællesskab opføres 16 nøglefærdige rækkehuse, samt et fælleshus, på grunden Jernaldermarken, beliggende i Trekroner Øst. Boligerne opføres som ejerboliger og organiseres i en selvstændig ejerforening der ejer fælleshuset og har medlemskab af den overordnede grundejerforening, Trekroner Øst. Bebyggelsens bruttoetageareal vil i alt være 2080 m 2. Boligerne fordeles i tre bygningsblokke på hhv. 5, 5 og 6 boligenheder. Fælleshuset placeres i grundens sydvestlige hjørne, hvor der ligeledes ønskes etableret kartoffelkælder, bål- og legeplads. Bygningerne opføres med vedligeholdelsesfri facader, beklædt med en kombination af naturskifer og fibercement. I terræn etableres private depotrum og cykelparkering, i materiale valg som harmonerer med den øvrige bebyggelse. Bygningernes indbyrdes placering skaber uderum af varierende karakter: Ankomstrummet mellem de nordlige og den sydlige blok, det private ophold med naturlegeplads mod sydøst og det aktive opholdsrum med fælleshuset, mod sydvest. Boligerne Boligerne opføres i 2 plan, med fladt tag og markant ovenlys for hver enkelt bolig. Størrelserne er hhv. 93, 113 og 130 m 2, med varierede muligheder for indretning af både stueplan og 1-sal. Fælles for boligerne er stueplanen med det store gennemlyst køkken-alrum, hvor beboerne frit kan vælge køkkenplacering mod enten nord eller syd. 1-salen giver mulighed for ét til fire værelser samt wc/bad. Boligerne opføres i træelementer. Hovedentreprenør vil være Borohus AB(www.borohus.AB), der leverer og monterer råhus, 3-lags lavenergivinduer og indvendig beklædning. Boligerne opføres efter bygningsreglementets lavenergiklasse 01, med et estimeret varmeforbrug på ca. 40 kwh/m 2 /år. Målsætningen er at boligerne vil blive opvarmet med jordvarme i kombination med Genvex, eller at der etableres en anden form for vedvarende og miljøvenlig opvarmning. Boligerne vil være indflytningsklare i januar Fælleshuset Fælleshuset er planlagt som et 2-plans hus på 192 m 2, med storkøkken, sal til fællesspisning, toilet og bad, mulighed for fællesvaskeri, samt rum til diverse fællesaktiviteter. Fælleshusets udformning er endnu ikke endelig da der pågår en proces der involverer alle bofællesskabets medlemmer, i samarbejde med bygherre, ingeniør og arkitekt. Fælleshuset vil blive opført med mulighed for regnvandsindvinding til fællesvaskeriet, samt tilslutning af solceller, solfangere og vindmølle. FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

5 Kunst- og miljøtiltag Disposition af facader og deres materialer på både boliger og fælleshus, de markante ovenlys, samt udformning og placering af de mindre voluminer i terræn vil skabe en sammenhængende og karakteristisk bebyggelse, med arkitektonisk (kunstnerisk) kvalitet både i bygninger og rummene i mellem. Som det fremgår, vil projektet følge krav og ønsker beskrevet i Bæredygtigt udbudsskema. Rådgiverteam Projektstyring: Arkitekt: Landskab: Ingeniør: FB Gruppen A/S KANT Arkitekter A/S, Kbh., i samarbejde med FB Gruppen A/S. Birgitte Henningsen, Landskabsarkitekter MAA PLR, Århus. Henrik Larsen, Rådgivende Ingeniører, Kbh. Tegningsbilag BB_sitplan (Bebyggelsesplan) BB_Facader (Facadekoncept) BB_Snit (Principsnit boliger) BB_Bolig_B0 (Stueplan, boligtype B) BB_Bolig_B1 (1. sals plan, boligtype B) BB_Faelleshus_plan (Fælleshus, plan fra skitseprojekt) Yderligere tegningsmateriale kan eftersendes efter nærmere aftale. FB Gruppen A/S Hans-Bo Hyldig 18. oktober 2010 FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

6 Bygninger og udvendige forhold Bæredygtigt Bofællesskab Konstruktioner: Væg og facade- og dækelementer udføres som lette elementer i dansk(svensk) massivtræ/gran. Certificering: (Som Svanemærket) Facader: Vedligeholdelsesfri pladebeklædning. Udgangspunkt: Fibercement med mulig kombination af naturskifer. Tag: Taget udføres med fladt tag eller svagt ensidigt fald og tagpapbelægning. Inddækninger i zink. Tagrender, nedløbsrør og inddækninger udføres i zink. Franske altaner: Værn udføres med rund håndliste i FSC-certificeret hårdttræ med balustre i varmgalvaniseret metal. Vinduer og udvendige døre: Udadgående trævinduer og døre malesmed miljømærket produkt i 2 farver, indvendig hvid og udvendig (afventer arkitekt). 3-lags superenergiruder med Argon. Låsesystem i døre som fabrikat RUKO Udvendige belægninger: Vejanlæg/p-plads anlagt med lergrus. Adgangsveje og gangstier belagt med lergrus. Forhaver og private terrasser tilsås med græs. Øvrige fællesarealer tilsås med græs og færdiggøres som beboerprojekt(fælles køkkenhave, bålplads, legeplads mm.). Skure/udhuse: Der opføres skure i antal ét skur pr. 3-5 boliger. Skure udføres med betongulv hævet 5 cm over terræn. Beklædning i træværk behandlet med miljømærket produkt. Skure opføres som fællesskure med mulighed for privat opbevaring. Miljøstation: Der placeres en fælles miljøstation til sortering af affald ved fællesparkeringen. Miljøstationen udføres i materialer som den øvrige bebyggelse. Haver: For og baghave tilsås med græs. Øvrig beplantning og afskærmning er beboerprojekt. Parkering: Fælles parkering er placeret ved vejen jf. situationsplan. Der anlægges 1 p- plads pr. bolig. Der udlægges yderligere 0,5 p-plads pr. bolig. Parkeringen etableres som delt parkering mellem det øst- og vestlige byggefelt på Jernaldermarken. Fælleshus: Der etableres et fælleshus i størrelse svarende til 12 m 2 pr. bolig, i arkitektur og materialer som øvrig bebyggelse. Fælleshuset er indledningsvis kun prissat med et bad/toilet. Derudover afsættes kr ex moms til etablering af fælleskøkken. Fælles legeplads: Ikke omfattet af projektet. Udlægges til beboerprojekt. Diverse: Der etableres fælles postkasseanlæg. Der etableres en fælles udvendig belysning(afventer arkitekt). FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

7 Indretning og aptering Bæredygtigt Bofællesskab Indvendige vægge: Overfladebehandling vægge: 2-lags gips, spartlet, filtet og malet. Vægge i opholdsrum spartles og males i farven hvid, RAL 9010 I bruseniche opsættes blanke hvide fliser, mål 147x147 mm Vægge i bad/toilet vådrumsbehandles og males hvide, RAL Indvendige lofter: Gipslofter. Lofter spartles og males i farven hvid, RAL Gulve: Fliser/Klinker: Trægulve i alle opholdsrum i stueplan og på 1.sal. Ask; Olie-, lakeller ludbehandlet. Klinkegulv i bryggers, entre og wc/bad. Entre, bryggers i stueetage: Som Floor Gres Colorland type: Whiteland 30x30 Bad og toilet: Som CC Stone 148x148x8 mm, farve hvid Vægfliser i bruseniche: Som Blank hvid VB Colorvision flise i 147x147mm Fliser og klinker kan udskiftes som tilvalg. Merpriser kan beregnes når omfanget kendes. Trappe Fodpaneler og dørgerichter Trin og håndliste i Ask. Vanger og stødtrin males hvide Fodpaneler mål 15x50 mm. Færdigmalede hvide. Indvendige døre Hvide glatte døre, malet i RAL Dørgreb Køkken Rustfri dørgreb RUKO Scanflex L-formet. Elementer: HTH Glat Hvid. Greb: HTH 224 mm Soft Krom W Bordplade: Asketræsplade med ret forkant, (hvid-)olieret med nedfældet stenplade ved komfur. Køkkenvask: Som Juvel Carribean A480 B1 Blandingsbatteri: Som Unique forkromet med svingtud Elementer, bordplade og bestykning kan udskiftes som tilvalg. Merpriser kan beregnes når omfanget kendes. FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

8 Indretning og aptering Bæredygtigt Bofællesskab Toilet/bad stueetage: Toilet: Ifö CERA hvid 3/6 skyl Toiletsæde: Ifö CERA , hvid Vask: Ifö CERA, hvid (væghængt). Blandingsbatteri: Som Unique forkromet Spejl: Spejlglas og Damixa spejlholdere Kroge: Kroge type Logic Toiletpapirholder type Logic Sanitet og bestykning kan udskiftes som tilvalg. Merpriser kan beregnes når omfanget kendes. Bad 1 sal Toilet: Ifö CERA hvid 3/6 skyl Toiletsæde: Ifö CERA , hvid Vask: Ifö CERA, hvid (væghængt). Blandingsbatteri: Unique forkormet Blandingsbatteri bruser: Unique Brusestangssæt: Kalkofan Kroge mv.: Kroge type Logic Toiletpapirholder type Logic Spejl: Spejlglas og Damixa spejlholdere Sanitet og bestykning kan udskiftes som tilvalg. Merpriser kan beregnes når omfanget kendes. FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

9 Indretning og aptering Bæredygtigt Bofællesskab Skabselementer i værelser Hårde hvidevarer Ingen. HTH Glat Hvid som muligt tilvalg Priser beregnes når omfang kendes Køle/fryseskab Bosch Indbygnings kogesektion Bosch Indbygningsovn Bosch Opvaskemaskine Bosch Emhætte: udtræksmodel Bosch Vaskemaskine: Ingen Tørretumbler: Ingen Hårde hvidevarer leveres i energiklasse A+. Hårde hvidevarer kan udskiftes som tilvalg. Merpriser kan beregnes når omfanget kendes. Tv-stik Der monteres 1 stk. TV stik i stuen og 1 stk. i stue/opholdsrum på 1 sal. TV-stik giver mulighed for TV, internet og fastnettelefon. Kommunikationsstik etableres så vidt muligt med fibernet. EL-stik Tlf. Opvarmning Installationer udføres iht. Stærkstrømsreglementet, herunder antal stikkontakter i hvert rum. Ingen Boligerne opføres efter designprincipper for Passivhuse, men efter normer for lavenergiklasse 1. Brugsvandsopvarmning og rumopvarmning fra lav- eller vedvarende energikilder i form af varmegenvinding fra ventilation, jordvarmeanlæg og/eller solvarmeanlæg, evt. suppleret med varmepumpe. Teknikskab med styring og varmtvandsbeholder etableres i forbindelse med entre/toilet. Ventilation Genvex eller naturlig ventilation. Beslutning om varmegenvinding hænger sammen med valg af/behov for varmesystem. FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

10 Plantegninger af boliger og fælleshus Bæredygtigt Bofællesskab Boliger Med udgangspunkt i skitseprojekt udarbejdet af KANT arkitekter gives der mulighed for individuelle planløsninger uden merpris. Eksempelvis er det aftalt at Boligtype 01(93 m 2 ) indrettes med ligeløbstrappe og at der i Boligtyperne 03 og 04 kan etableres køkken mod have-/sydsiden. Planløsninger for 1.sal i alle boligtyper er fleksible i forhold til etablering af værelser eller åbne reposer. Fælleshus Med udgangspunkt i skitseprojekt udarbejdet af KANT arkitekter projekteres et fælleshus på 192 m2, med afsat plads til storkøkken faciliteter og fællesvaskeri, jf. programmering fra BB. Fælleshuset er prissat med et bad/toilet, samt et afsætningsbeløb til etablering af storkøkken. FB Gruppen A/S Gungevej Hvidovre

11

12

13

14

15

16

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område

21 Boliger - Bach & Bojsen. i et atraktivt område 21 Boliger - Bach & Bojsen i et atraktivt område 21 RÆKKEHUSE i URTEHAVEN Projekt Bach & Bojsen Side 1 Urtehaven 2013 Området Urtehaven I et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over

Læs mere

RØNNEVANGEN. VoldumByg. 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk. Udgave 2

RØNNEVANGEN. VoldumByg. 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk. Udgave 2 RØNNEVANGEN 15 NYE RÆKKEHUSE I SABRO - i landlige omgivelser tæt på byen.. www.voldumbyg.dk Udgave 2 OVERSIGTSKORT Arkitektegnede boliger tæt på alt Sabro en naturskøn forstad i rivende udvikling Her opføres

Læs mere

13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN. Rønnevangen UDGAVE 2

13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN. Rønnevangen UDGAVE 2 13 NYE RÆKKEHUSE I SABRO SUPER LAVENERGI SOLCELLER VARMEGENINDVINDING BO I FAMILIEBOLIG PÅ LANDET - I BYEN UDGAVE 2 OVERSIGTSKORT Bo i grøn familiebolig på landet - i byen SABRO EVT. NY MOTORVEJSFØRING

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

PILEDYSSEN Gundsømagle 40 boliger & fælleshus Privatfinansieret Andelsboligbebyggelse

PILEDYSSEN Gundsømagle 40 boliger & fælleshus Privatfinansieret Andelsboligbebyggelse PILEDYSSEN Gundsømagle 40 boliger & fælleshus Privatfinansieret Andelsboligbebyggelse www.andelspartneren.dk PILEDYSSEN - Side 2 Projektbeskrivelse: Andelsboligforeningen PILEDYSSEN, Gundsømagle Andelsboligforeningen

Læs mere

Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt

Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt Frejlev, Aalborg Flotte og funktionelle ejerboliger Vi opfylder dine boligdrømme Flyt til nyt EJERBOLIGER - FREJLEV, AALBORG Bygherre: SennenBolig A/S www.sennen.dk Tlf.: 79 38 13 10 Billederne i denne

Læs mere

VÆRUMHUS 12 nyindrettede ejerlejligheder i midtbyen

VÆRUMHUS 12 nyindrettede ejerlejligheder i midtbyen VÆRUMHUS 12 nyindrettede ejerlejligheder i midtbyen Nyt spændende ejerlejlighedsprojekt i flot arkitekttegnet ejendom i midtbyen. Nemt til alle byens faciliteter, banegården, rekreative områder ved bl.a.

Læs mere

Mejeriparken I, Snejbjerg

Mejeriparken I, Snejbjerg Dato: 10.07.2013 Mejeriparken I, Snejbjerg 14 Ejerboliger á 100,1-110,3 m 2 inkl. redskabsskur & carport Salg og information: Nybolig Herning Dalgas Plads 6 7400 Herning Tlf: 70 2 40 0 Nordre Ringvej 7-9,

Læs mere

Orholt Parken, Tranbjerg

Orholt Parken, Tranbjerg Dato: 28.02.15 Orholt Parken, Tranbjerg 32 Fritliggende Ejerboliger á 135 m 2 inkl. 5 m 2 redskabskur Salg og information: Home Tranbjerg 8310 Tranbjerg J Kirketorvet 6-8 Center Syd Tlf. 86 29 07 11 Bygherre:

Læs mere

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C

Vestergårdsparken. - 16 nyopførte boliger i Risskov. Version C - 16 nyopførte boliger i Risskov Version C Beliggenhed tæt på alt! ligger i det eftertragtede Vejlby-Risskov. Jysk pædagog seminarium kirke Riskov gymnasium skole Bebyggelsen, der er tegnet af Arkitektfirmaet

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Bofællesskabet Glashusene En ambition om fællesskab i smuk arkitektur

Bofællesskabet Glashusene En ambition om fællesskab i smuk arkitektur Bofællesskabet Glashusene En ambition om fællesskab i smuk arkitektur 1 Visioner & Fællesskab Visioner Vi er gruppe af familier, der ønsker en ny bolig, hvor der er mulighed for fællesskab for både børn

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70.

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Bebyggelsesplanen: Bebyggelsen er opdelt i zoner, med hver sin trafikale og sociale funktion: - Byen det offentlige rum, som der er adgang ad en sti

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Alle glaspartier udføres med 2 eller 3 lags lavenergi termoruder.

Alle glaspartier udføres med 2 eller 3 lags lavenergi termoruder. Nedenfor er specificeret de materialer, der som standard indarbejdes i lejlighederne i Trekroner Punkthuse. Der vil være mulighed for at indrette lejlighederne individuelt indenfor et tilvalgsprogram.

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Ejerboliger. Giber Å, Mårslet BY SOEBERG CASA FUTURA 1

Ejerboliger. Giber Å, Mårslet BY SOEBERG CASA FUTURA 1 Ejerboliger Giber Å, Mårslet BY SOEBERG 1 konceptet 4 Arkitekt 6 Projektets beliggenhed 8 Situationsplan 11 Boligtyper 12 Boligerne udvendigt 20 Boligerne indvendigt 24 Inventar 31 uno form køkken og bad

Læs mere

Den Grønne Smaragd C A S A F U T U R A

Den Grønne Smaragd C A S A F U T U R A C A S A F U T U R A Den Grønne Smaragd Introduktion 3 CASA FUTURA konceptet, referencer 4 Antal boliger 5 Friis & Moltke 6 Anderkendelse af byggeriet 7 Vejle 8 Vejle Ådal 10 Bebyggelsens placering 12 Bebyggelsens

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

HOLDEPUNKTET - FARUM 29. AUgUsT 2014

HOLDEPUNKTET - FARUM 29. AUgUsT 2014 HOLDEPUNKTET - FARUM 29. august 2014 Bebyggelsesplan Solgt Parkering reserveret ledig 10/136 cykelparkering 7/110 11/136 12/124 høns 8/136 fælleshus 4/110 9/136 fælles/- legeområde 5/110 16/124 tørrestativ

Læs mere

materialebeskrivelse. og valgmuligheder Sydtårnet amager strandpark

materialebeskrivelse. og valgmuligheder Sydtårnet amager strandpark Materialebeskrivelse og valgmuligheder På de følgende sider kan du som køber af en lejlighed i Sydtårnet, læse mere om bygningens konstruktioner, de materialer der som standard indgår i boligerne og ikke

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Bytoften III, Stavtrup

Bytoften III, Stavtrup Dato: 16.08.2010 Bytoften III, Stavtrup 12 boliger på 107 m 2 eks. redskabsskur Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade 43 8660 Skanderborg Tlf: 86 52 15 88 ARNE ANDERSEN Nordre Ringvej 7-9 9760 Vrå Tlf:

Læs mere

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg www.minuskel.dk 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE LUNDEPARKEN Projektudvikler: Salg og information: Lokale salgsafdelinger: Nyhavn 16 1051 København K Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054

Læs mere

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER

ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER ALMENBOLIG+ 53 NYE BILLIGE LEJEBOLIGER AMAGERFÆLLEDVEJ AlmenBolig+ VISUALISERING - FRA SVALEGANG ALMENBOLIG+ KONCETET AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere