PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1"

Transkript

1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april

2 2 Albertslund byudviking

3 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på skuldrene af den omfattende borgerinddragelsesproces, der var i forbindelse med Albertslund Planen opsamler og konkretiserer idéerne, tankerne og ønskerne til en levende midtby. Vi vil udvikle Albertslund Midtby til en bydel, der samler hele Albertslund på tværs af veje og jernbane. En bydel, der både tiltrækker nye borgere til byen og samtidig giver merværdi til den eksisterende by. Med udgangen af 2016 bliver Vridsløselille Statsfængsel ikke længere anvendt som fængsel. Det frigiver både et stort areal og en ikonisk bygning til helt nye funktioner og muligheder for Albertslund. I udviklingen af Albertslund Midtby skal Albertslunds mange kvaliteter aktivt i spil nærhed til grønne områder, et trygt stisystem, velfungerende boligområder, et fællesskab omkring miljø, kulturtilbud af høj kvalitet, fritidstilbud til børn og unge og innovative løsninger omkring ny belysning. Disse kvaliteter kan styrkes, gøres endnu mere synlige og tilgængelige ved at vi skaber flere attraktive funktioner og forbindelser, der får øst og vest, syd og nord til at hænge sammen på nye måder. For at nå i mål med planen er strategien at: Udvikle en bymidte med varierede, attraktive funktioner Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder Skabe nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed Planen for udvikling af Albertslund Midtby sætter rammen og følges op af mange forskellige og konkrete projekter knyttet til de enkelte udviklingstræk. Det gælder blandt andet udvikling og salg af kommunale arealer og investeringsplaner for nye byrum og forbindelser, udarbejdelse af plangrundlag og inddragelse af nuværende og nye borgere. God læselyst! Med venlig hilsen Steen Christiansen, Borgmester Planen viser retningen, så Albertslund Midtby kan udvikle sig til et bæredygtigt og attraktivt byområde i Hovedstadsområdet. 3

4 Albertslund - Del af en byudvikling Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. Der arbejdes med planer i ringbyen for at udvikle by- og erhvervsområderne langs den kommende letbane. København er midt i en kraftig udvikling, der skal dække et stort og voksende behov for nye boliger. I Albertslund er der også en byudvikling i gang; Fornyelse af byens boligområder, renovering af Kanalen, isandsættelse af S-tog stationens perron, butik og tunnel, samt det kommende sundhedshus med ældreboliger, Kvickly, sundhedsfaciliteter og parkeringspladser. I Hersted Industripark er der etableret et testcenter for fremtidens udendørs belysning. Som by er Albertslund præget af at være udviklet i større og mindre felter med bestemte og afgrænsede funktioner med boliger, erhverv, butikker og grønne områder. Altsammen bundet sammen af et velfungerende vej- og stisystem. Byområdet ved S-togstationen er byens knudepunkt, der binder Albertslund sammen med hovedstadsområdet. En udviklingsplan for Albertslund Midtby ser på den del af Albertslund, der afgrænses af Roskildevej og jernbanen. Bydelen rummer Albertslund Centrum der er byens butiks- og handelscenter, uddannelses- og kulturinstitutioner, kommunale servicefunktioner og et stort antal arbejdspladser, samt udviklingsområderne Hyldagergrunden og Vridsløselille Statsfængsel og store almene boligområder som Hedemarken, Albertslund Syd og Blokland. 4 Albertslund byudviking uddannelse mødesteder kommunal service handel kultur station

5 Albertslund Midtby: Nye byrum - nye boliger - ny arena for kunst, kultur og uddannelser Fængselsområdet Albertslund Midtby Albertslund Centrum Albertslund Midtby I begyndelsen af 2017 nedlægges Vridsløselille Statsfængsel og fængslets funktioner flytter til et nyt statsfængsel på Lolland. Kriminalforsorgen indskyder fængselsområdet til Statens Ejendomsselskab Freja Ejendomme, der får til opgave at udvikle det. Allerede i 2015 går Albertslund Kommune derfor ind i et tæt partnerskab med Freja Ejendomme om en udvikling af området. Fængselsområde: aktivering synliggørelse tilgængelighed Med lukningen af fængslet frigives et stort areal og en ikonisk bygning midt i Albertslund, en vigtig brik i udviklingen af Albertslund Midtby. Sammen med en plan for anvendelse og salg af kommunale arealer, der kan finansiere investeringer i nye byrum og bystrukturer, er det en unik mulighed for at udvikle et bynært område i Albertslund, der kan blive en attraktiv bydel i regionen og Hovedstadsområdet. Det giver nye muligheder for en udvikling af Albertslund Midtby: Nye funktioner helt tæt på bymidten Nye forbindelser mellem den nordlige og sydlige del af Albertslund gennem bymidten Bydelen vest for fængslet med skole, svømmehal og boligområder knyttes til Albertslund Centrum med nye forbindelser Fortætning og mere liv i bymidten Tiltrækning af et større opland af besøgende og brugere Understøttelse af Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Hyldagergrunden: boliger + nye boliger nye uddannelser nye funktioner nye byrum Nye muligheder og sammenhænge Albertslund Centrum: aktivering synliggørelse tilgængelighed 5

6 Fokus i udviklingen af Albertslund Midtby Bæredygtig bydel Albertslunds udbud af boliger, uddannelsestilbud, muligheder for indkøb, udeliv, kulturelle aktiviteter og transport må løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ændrede klimaforhold. Med en udvikling af Albertslund Midtby skriver Albertslund sig ind i den byudvikling og vækst som Hovedstadsområdet oplever i øjeblikket. I en samlet udviklingsplan for Albertslund Midtby spiller Albertslund aktivt ind med et varieret tilbud af kulturinstitutioner af høj kvalitet, med et stort antal nye boliger og boligformer, med smarte by- og trafikløsninger og et udviklet fængselsområde, der åbner sig mod byen som et aktiv for både Albertslund og Hovedstadsområdet. Overordnet ramme for en udvikling af Albertslund Midtby En udvikling af Albertslund Midtby skal bygge på de kvaliteter, der allerede nu kendetegner Albertslund: Fokus på fællesskab, børn og unge, uddannelse, innovation, mangfoldighed, kultur og miljø. Det er disse værdier, der har givet Albertslund en stærk identitet og lokal samhørighed og det er samme værdier - i nye klæder - der kan danne byens fremtidige identitet og tiltrække nye borgere, uddannelser og virksomheder. En udvikling af Albertslund Midtby er en drivkraft for at den samlede by kan løftes og tilføres værdi i takt med byudviklingen. Byen udvikles og styrkes i en innovativ og bæredygtig retning, med fokus på byens rum og boformer som fælles, levende og oplevelsesrige rammer om menneskers liv og trivsel. Målsætning for udviklingen af Albertslund Midtby Tiltrække nye borgere Styrke Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Tættere, varieret og mere bymæssigt område Styrker der bygges på: Fællesskab Tryg børneby Levende kulturliv Innovation Befolkningsmæssig magfoldighed Miljømæssig bæredygtighed Uddannelse for unge Strategi for at komme i mål: Tre overordnede indsatser: 1. Udvikle en bymidte med varierede og attraktive funktioner 2. Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder 3. Udvikle nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 6 Albertslund byudviking

7 Indsatser og fokuspunkter De tre indsatser afføder en række udfordringer og muligheder, der skal undersøges yderligere. En helhedsorienteret plan for Albertslund Midtby udvikles i et samarbejde mellem kommune, borgere, aktører og interessenter. Det er en plan, der skal sætte rammen for de næste 10 års udvikling af Albertslund Midtby. GRÅ : Indsats 1 Varierede og attraktive funktioner Bedre fysiske forbindelser og samspil mellem nuværende og nye kultur- og uddannelsesinstitutioner Optimal udnyttelse af det nye centralt placerede sundhedshus og plejecenter Udnytte de nye muligheder i gymnasiet, som HTX gymnasium GRØN : Indsats 2 En sammenhængende by med gode mødesteder Ny forbindelse over eller under jernbane og Roskildevej Bedre gang- og cykeltrafik gennem Albertslund Centrum Nye forbindelser gennem et udviklet fængselsområde Hyldagergrundens kobling til resten af byområdet Etablering af trygge, varierede og oplevelsesrige byrum der kobles med kunst og nye belysningsløsninger BLÅ : Indsats 3 Nye boligområder Salg og udvikling af kommunale arealer til boliger Hotelgrunden, Hyldagergrunden, Albo Omsorgscenter og Kongsholmarealet. (Gælder ikke fængslet, der ikke er kommunalt ejet) Afklaring af antal boliger og boligtyper Fastlæggelse af etapeplaner 7

8 Udviklingsfaser og det første skridt Det er vigtigt, at der følges op på den udvikling af Albertslund Centrum, som sundhedshuset har taget hul på. Det vi ske i faser, hvor kommunale arealer bringes i spil og kan finansiere nye byrum og forbindelser, der skal gøre Albertslund Midtby til et attraktivt og spændende sted at bo, arbejde og være aktiv i. De første skridt i udviklingen af Albertslund Midtby, : Boliger Udvikling af Hotelgrunden til boliger (ca. 125 boliger), nyt plangrundlag og salg. Udvikling af Hyldagergrunden til boliger (ca. 300 boliger), salg. Omdannelse af Albo Omsorgscenter til boliger, salg. Udviklingsplaner Plan for fremtidig anvendelse af Vridsløselille Statsfængsels arealer og bygninger. Freja Ejendomme udvikler som ejer i et samarbejde med Albertslund Kommune, der er planmyndighed. Inddragelse af borgere, aktører og interessenter i en udvikling af boliger, fængselsområde og infrastruktur Udvikling med nuværende og nye uddannelsesinstitutioner om muligheder for mere synergi mellem uddannelser, feks. koblet på lysteknologi og sundhed Udvikling med nuværende kulturinstitutioner om maksimal synergi og fysisk sammenhæng med fokus på at skabe et kulturcentrum i bycenteret Hyldagergrunden: boliger Fængselsgrunden: uddannelser kultur boliger Grøn parkzone Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger Jernbane Kongsholm: evt. boliger Roskildevej Albertslundvej Hotelgrunden: boliger Fængselsbygning og byggeri omkring fængslet: uddannelser og kultur kommunale funktioner midlertidige funktioner evt. (på sigt) uddannelse kultur Albo: boliger Struktur og forbindelser Plan for bybroer og tunneler Plan for forbindelser og ruter gennem Albertslund Centrum fængselsområde til byen nord for Roskildevej og til en udviklet Hyldagergrund Samarbejde med butiksejere i Albertslund Centrum, særligt den største ejer Citycon, om opkvalificering af byrum og butikker Albertslund Centrum: handel og boliger Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger 8 Albertslund byudviking

9 Indsats 1: Udvikling af en bymidte med varierede og attraktive funktioner 9

10 Albertslund Centrum Albertslund Centrum Albertslund Centrum: Fra enkeltelementer til bymasse med rum Albertslund Centrum Albertslund Centrum er byområdet syd for S-togstationen med en koncentration af butikker, kommunale funktioner inden for kultur og administration, uddannelse og fælles byrum som torve og stræder. Mere end 3 mio. mennesker kommer gennem bycenteret om året. Til butikker, arbejdsplader, uddannelse og kulturoplevelser. Det er en dynamik, der skal forstærkes i en udvikling af området. Albertslund Kommune ejer gader, stier og torve i bycenteret og arbejder sammen med ejerne af centerets butikker om en udvikling. Helhedsplanen Den oprindelige byplan med de mange torve, stræder og stier er blandt de heldigste eksempler fra modernismen i Danmark. Dette særlige fokus på uderummene frem for enkeltbygninger gør centret grundlæggende forskelligt fra mange andre bydannelser i landet. Det oprindelige og tydelige fokus på byrummene i Albertslund, samt den radikale trafikseparering, er kvaliteter som skal videreudvikles i forbindelse med fortætning. Albertslund Centrum som trafikalt knudepunkt Bycenteret er både det kommercielle centrum og et vigtigt knudepunkt mellem de omkringliggende boligområder og de offentlige transportmidler. En fortætning vil øge brugsarealerne betragteligt i umiddelbar nærhed af de offentlige transportmidler. Funktioner som plejecenter, sundhedshus, butikker samt uddannelser, boliger og erhverv, vil alle drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet, tryghed og liv i flere af døgnets timer. Pendlere fra de omkringliggende boligområder samt pendlere til bymidten vil alle drage nytte af en fortættet bymidtes tilbud. Tættere by omkring S-togstationen Målet er at give centeret flere trygge og oplevelsesrige byrum med høj kvalitet og at skabe potentiale for et stort antal nye boliger. Et hovedfokus er at komme med bud på, hvordan bæredygtige løsninger kan gøre Albertslund Centrum til et center, med bud på hvordan smart cityløsninger kan ses og opleves som en del af det at bruge og bo i en by. En tættere bymidte ved S-togstationen vil betyde korte afstande for mange til kollektiv trafik, ligesom ressourcer som energi og arealer udnyttes mere optimalt når der bygges tættere. Borgere og brugere har et godt ejerskab til Albertslund Centrum som både et sted at handle og som byens fælles samlingssted. Det giver stedet en styrke og en vigtig lokal identitet, der skal bygges videre på som en del af den samlede udvikling af Albertslund Midtby. 10 Albertslund byudviking

11 Udviklingsmuligheder i Albertslund Centrum Et attraktivt centrum Flere boliger, publikumsorienterede aktiviteter og muligheden for flere uddannelsestilbud vil sammen med flere gode byrum øge mængden af mennesker og aktiviteter og skabe grundlag for et mere varieret byliv, en levende og tryg bymidte der brugs af alle aldre. En udvikling der allerede er sat i gang med opførelsen af bygningskomplekset med sundhedshus, plejecenter og dagligvarebutik. Nye og nuværende funktioner der har stor nytte af at ligge i tilknytning til hinanden og S-togstation og det vil betyde, at Albertslund Centrum får styrket sin rolle som et attraktivt bycenter. Nyopført sundhedscenter Mindre Supermarked, erhverv etc. Boliger med åbne funktioner i stueetagen Der skal i en udvikling af Albertslund Centrum arbejdes med at optimere anvendelsen af de nuværende parkeringsarealer, optimere adgangen til den kollektive trafik, elcykler og test af smart city løsninger. Tårne og byrum Med det nye byggeri har det første tårn rejst sig som en markør af Albertslund Centrum. Tårne vil spille en rolle i udvikling af en tættere by omkring på S-togstationen og spændende byrum skal udvikles i tilknytning til dem. Tårne vil gøre det muligt for Albertslunds borgere at komme op og se deres by fra oven. Tårne som del af byrum i Albertslund Centrum, udgør pejlemærker for trafikken og ikoner for Albertslund Boliger og/eller butikker på Posthus-arealet Boliger og/eller erhverv 11

12 Fængslet Fængslet Freja Ejendomme vil som statens ejendomsselskab gå ind i et tæt samarbejde med Albertslund Kommune om at udvikle fængselsområdet. Fængselsbygningen og haven omkring kan bruges til midlertidige anvendelser ind til mere permanente funktioner finder deres plads på området. De midlertidige funktioner vil medvirke til at skabe et nyt image til fængslet og vil højne stedets værdi og identitet - og kan evt. udvikles til blivende funktioner, hvis funktionen har succes. Det vil muligvis blive aktuelt med nedrivning af mindre eller større dele af anlægget, så fremt byggetekniske- og anvendelsesmæssige analyser peger i den retning Arealet omkring bygningen inden for muren kan udvikles til en have, som i en lang periode vil være i transformationsproces, mens bygninger får nye funktioner og der bygges til. Der vil evt. være rum til midlertidige kunstinstallationer og utraditionelle aktiviteter. En aktuel reference er Carlsbergområdet på Vesterbro, hvis image, bygninger og byrum på samme måde har været under transformation i en årrække. Muren omkring fængslet kan åbnes op eller fjernes, men som en del af formidlingen af kulturhistorien kan der fortsat være en klar markering af murens placering. Eksempler på midlertidige funktioner udendørs sport og legefaciliteter kunstinstallationer og lyssætning teater og film 12 Albertslund byudviking

13 Eksempler på midlertidige funktioner madmarked streetfood pop-up marked sport event værksteder og kreative uddannelser eller arbejdspladser Eksempler på omdannelse af fængsler til bl.a. hotel Bed n breakfast og hotel (ref. forhenværende fængsel i Oxford og Stockholm) 13

14 Indsats 2: Udvikling af en sammenhængende by med gode mødesteder 14 Albertslund byudviking

15 Ruten gennem Albertslund midtby Nuværende Stiforløb nuruter i Albertslund midtby Åbning Manglende af fængselsgrunden gode forbindelser giver mulighed for at forbedre forbindelsen mellem det nordlige Albertslund og Albertslund Midtby Mulige fremtidige Stiforløb sammenhænge Forslag til fremtidigt stiforløb nu tunnel tunnel - behov for mere direke forbindelser mellem nordøst Albertslund og midtbyen -behov for gennemstrømning på fængselsområdet cykelbro til niveau+1,5 (kote 19) tunnel overgang som markør for Albertslund tunnel stiforløb i niveau 0 tunnel niveau -1 På sigt: cykelbro til niveau 1,5 (kote 19) nuværende undergang benyttes nuværende undergang benyttes tunnel og udvides evt. stiforløb i niveau -1 niveau -1 tunnel tunnel stiforløb forbindes med niveau -1 (kote 9,5) forbindelse til bibliotek, teater, Forbrænding, mm. Albertslund rummer et udbygget stinet, hvor det er muligt at færdes trygt uden fare for biltrafik. Fængslets placering midt i Albertslund har skabt et utilgængeligt centralt område, som man har været tvunget til at gå uden om. For at gøre ruten mod midtbyen mere direkte og for at aktivere fængselsområdet, er det vigtigt at skabe nye interessante rutemuligheder på tværs af området. Ruten mellem det nordlige og vestlige Albertslund og Albertslund Centrum kan have forskellig karakter, afhængig af hvor ruten ledes over eller under trafikale barrierer. Forbindelsen over Roskildevej er afgørende for at få fængselsområdet i spil som en del af midtbyen. Fra fængselsområdet til Albertslund Centrum, kan de eksisterende undergange benyttes og evt. suppleres med en forbindelse til Kongsholm, når der er grundlag for det 15

16 Ny ruteføring og fremtidige vigtige forbindelser Det er afgørende for en udvikling af Albertslund Midtby, at Albertslund Centrum og fængselsområde bliver koblet tæt sammen, så de to steder kan supplere og styrke hinanden. Det betyder, at der skal arbejdes grundigt med nye og eksisterende forbindelser over eller under jernbane og Roskildevej. Det skal undersøges om de nye forbindelser skal være broer eller tunneler eller en opgradering eller udvidelse af de eksiste-rende. Er en ny bybro løsningen, skal det være forbindelser, der både gør det lettere for gående og cyklister at komme på tværs og giver mulighed for at opholde sig et sted, hvor man kan se byen og opleve hvordan Albertslund Centrum og fængselsområde udvikler sig. Er en tunnel løsningen, skal det være en underføring, der får karakter af overdækkede og trygge byrum med særlige oplevelser og lyssætning. Herstedlund Skole Herstedlundstien Roskildevej Fængslet bybro Egon Olsens Vej Albertslundvej Damgårdsstien Signaturforklaring Eksisterende forbindelse Ny hovedforbindelse Ny sekundær forbindelse Ny gang- og cykelbro Hedemarken Forbedret forbindelse mellem fængselsområde og Hedemarken/ Hyldagergrunden byrum under Albertslundvej Station Byrum under banen udvides potentiel ny cykelrute i Ringstedbanens tracé Jernbane Rådhus Hyldagergrunden Kongsholm Allé Eksempler på over/undergange med stærk identitet og udsyn: se din by fra oven! Tunnelkarakteren ændres ved at fortsætte byrummet under vej/bane. bro med forgreninger og god hældning Integreret i omkringliggende byggeri (en mulighed ved Albertslund Centrum) 16 Albertslund byudviking Overgang med mulighed for ophold

17 Byrum knyttes til funktioner i tilstødende byggeri Byrum fungerer ofte bedst, når der er nogen der har ejerskab til dem. Derfor foreslås det, at de nye byrum kobles til eksisterende funktioner, hvor brugerne han bidrage til udvikling af byrummets funktion og udformning og evt. stå for driften af stedet. Pluskilen tilknyttes og tilpasses behovet i de områder den passerer Pluskilen Vigtgtige arealer for fremtidige funktioner, der forbinder Herstedlund Skole, Hedemarken og funktioner i fængselsområdet. Funktionerne kan med fordel etableres i samarbejde med Herstedlundskole og Boligselskabet AKB Hedemarken. Roskildevej Herstedlund Skole Vridsløselille Haven omkring fængslet bør knyttes til funktionerne i og omkring fængselsbygningen. Det kan evt. ske med fokus på uddannelsernes brug af haven. Hyldager Hedemarken Pluskilen Søhaven bør knyttes til værksteder og øvrige funktioner i Arsenalet Jernbane Stationsplads S Bytorvet Kulturtorvet Kollegie D.I.K Kongsholm Byrummet i Kongsholm etableres i tilknytning til den fremtidige funktion, gerne med involvering af fremtidige beboere. Byrummene i Albertslund Centrum knytter sig til butikslivet og øvrige funktioner her. Citycon står for byrumsudviklingen Byrummet mellem Forbændingen, teateret og biblioteket kan etableres i samarbejde med kulturinstitutionerne og kollegiet, med fokus på deres fremtidige muligheder for brug af området 17

18 Pluskilen Pluskilen Pluskilen er potentielt det byrum, der kan binde tilstødende byrum og byområder sammen. Det foreslåes, at lade kilen forbinde byområdet nord for Roskildevej og boligområderne i vest med fængselsgrunden og Albertslund Centrum. Ud over at danne forbindelse mellem forskellige byrum og byområder, vil Pluskilen gøre det til en oplevelse at færdes på tværs af byen, ved dels at tilbyde mulighed for fysisk aktivitet, som løb og leg og dels at tilbyde en interessant og anderledes beplantning, der også vil tiltrække og inspirere haveentusiaster, institutioner og plukselv folk. Pluskilen kan blive en imponerende samling frugt- og nøddetræer, hvor der er noget at opleve og høste næsten hele året rundt. Det kan også være her regnvandet samles fra de tilstødende arealer og ledes videre, f.eks. til søerne syd for fængslet Mulige fremtidige sammenhænge 18 Albertslund byudviking

19 Vigtige byrum langs pluskilen Byrum ved Hedemarken Det lille grønne område i Hedemarken kan spille en rolle i ambitionen om at binde byområdet bedre sammen. En sådan udvikling vil give anledning til nye muligheder for at mødes på tværs af byområder, kulturer og sociale grupper. Arealet mellem Herstedlund Skole og fængslet har potentiale til at blive et fælles aktivitetsområde, med faciliteter for utraditionelle sportsgrene, f.eks. streetsport. Arealet vil kunne bringe sportsentusiaster sammen fra flere dele af Albertslund, ikke mindst fra Hedemarken, Herstedlund skole og fængselsområdet. Kulturtorvet Det foreslås at rummet mellem Hovedbiblioteket, Musik Teateret, Forbrændingen og Det Internationale Kollegie udvikles til et centralt byrum uden funktionsadskillelse med en belægning uden terrænspring. Byrummet skal give mulighed for udendørs koncerter, teater og andre kulturbegivenheder, gerne med brug af ny lysteknologi fra DOLL. 19

20 Indsats 3: Nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 20 Albertslund byudviking

21 Boligtyper og boformer I Albertslund Midtby er der flere muligheder for at udvikle en række kommunale arealer til boligområder med en variation af boligtyper og boligformer. Der skal i en samlet plan for nye boliger i Albertslund Midtby afdækkes forskellige målgrupper, så de nye boligbebyggelser kan opfylde mange forskellige behov og præferencer. Boligtyper Albertslund er bygget på grundlæggende værdier som fællesskab, innovation, fokus på børn og miljøbevidsthed. Ud fra en hypotese om, at det er mennesker, der kan se sig selv i disse værdier, tages værdierne med ind i fremtidens Albertslund og afspejles i fremtidige målgrupper og boligtyper. Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Roskildevej Typologi, størrelse og ejerform Albertslund er en tæt, lav by, hvor den enkelte bolig har let adgang til grønne uderum. Dette bør også være karaktertræk for den nye boligbebyggelse. Lange Eng er et godt eksempel på skala og typologi, som med fordel kan danne grundlag for kommende boligbyggeri. Bebyggelsen rummer 54 lejligheder på mellem 72 og 135 m². Bebyggelsen er i dag noget introvert orienteret, men med en fortætning omkring denne boligtype, vil der opstå gaderum mellem bebyggelserne, hvor man vil møde beboere fra andre bebyggelser. Hyldagergrunden: udvikles med boliger Jernbane Kongsholm: evt. fremtidige boliger Hotelgrunden: udvikles med boliger Albo: udvikles med boliger Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Omkring Albertslund Centrum kan højde og typologi være mere varieret, med tårne, der markerer centeret og dets byrum. Signatur Aktuelle muligheder Fremtidige muligheder Ejerformen bør være privat eller privat udlejning, evt. blandet med almene boliger for at sikre en befolkningsmæssig diversitet. Af samme grund bør boligtyper og størrelser blandes. Aktuelle og fremtidige muligheder for boliger 21

22 Boligtyper og bygningstypologier Der kan med fordel fokuseres på følgende boligtyper i en udvikling af Albertslund Midtby: Studiefællesskabet Det økologiske bofællesskab Smartbolig Seniorfællesskabet Studiefællesskab Boformen opfylder behov for en billig bolig, med muligheder for fællesskab på forskellige måder, f.eks. med delvis selvforsyning og fællesspisning og fælles studiegrupper. De unge bruger de muligheder byen tilbyder; evtuelle øvelokaler ved fængslet, biblioteket og øvrige kulturfaciliteter. Mange vil pendle ud af byen til studiet, men det er sansynligt, at de unge vil blive i byen eller vende tilbage, når de skal have egen bolig og stifter familie. Typisk aldersgruppe: Det økologiske fællesskab Denne boligform tilbyder en bolig med flere grader af fællesskaber, og individuelle muligheder. Boligen er privat og fællesskabet kan vælges til i det omfang man har lyst. Transport vil ske med lavt energiforbrug som mål og brug af deleprincipper såsom delebil vil være oplagt her. Fællesskabet kan f.eks. udvikles til at omfatte dyrkningsfællesskaber, fritgående dyr, samt fælles køkken og madlavning. Deling af energi, el og vand, og fælles regnvandsopsamling til genbrug er også en mulighed. Typisk aldersgruppe: 30+ Senior bofællesskab I følge Ældre Sagen er interessen blandt danskere over 50 år for at flytte sammen i forpligtende bofællesskaber, hvor man samtidig har sin egen bolig, konstant stigende. Et seniorbofællesskab kan tilbyde et rigere socialt liv og en bedre økonomi, når børnene er flyttet hjemmefra og arbejdslivet ophører. Fællesskabet ses som et potentiale til både tryghed, støtte og inspiration i dagligdagen. Typisk aldersgruppe: 50+ Smartbolig Et smart hus er et intelligent hus, med avancerede automatiske systemer for styring af belysning, temperatur kontrol, multi-media, sikkerhed, vindue og dør operationer. Transport sker f.eks. med el-bil. Boligtypen fremmer nyeste teknologi indenfor grøn bolig og kan udvikles i samarbejde med Gate21 og DOLL. Typisk aldersgruppe: 30+ KARRÉER Bygningshøjde: 3-4 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Hyldagergrunden og fængselsgrunden Målgruppe: Det økologiske bofællesskab, seniorbofællesskab og studiefælesskab RÆKKEHUSE Bygningshøjde: 2-3 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Kongsholm og fængselsgrunden Målgruppe: Smartbolig RUM MELLEM BOLIGER Den karrélignende bebyggelsesstruktur har halvprivate fællesarealer på indersiden, hvor beboerne kan indgå i mindre fællesskaber. Rækkehusene har private haver og gårdrummet og de offentlige byrum er deres fælles mødested. Gaderummene mellem bebyggelserne bør være grønne og varierede rum, hvor beboere kan mødes på tværs af bebyggelser Indre rum for fællesskab Intim og privat have Varieret bystruktur med grøn karakter Offentlig adgang til gårdrum, så beboerne kan besøge hinanden Et ydre og et indre byg selv variation og personlighed Private terasser mod fælles gårdrum 22 Albertslund byudviking

23 23

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Kommunikationskompassset. Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15

Kommunikationskompassset. Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15 Kommunikationskompassset Strategisk kommunikation - Albertslund Kommune 2012-15 VORES BY FÆLLESSKAB OG KREATIVITET Børnenes by Erhvervskommune Klimalaboratorium Hvad skal kommunikationskompasset? Et kompas

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø

DPL i København. Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø DPL i København Jesper Ole Jensen, SBi Claus Wilhelmsen, Center for Miljø Program Præsentation 30 min: Introduktion til DPL i København DPL anvendt på Amager Vest CMI's mulige anvendelse af DPL-København

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013 ALBERTSLUND 2024 Version juni 2013 Dette dokument er et bilag til Albertslund Kommunalbestyrelses årlige budgetforhandlinger og revideres hvert år, når budgettet er vedtaget 1 2 Albertslund 2024 Hvordan

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere