PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme. april 2015 1"

Transkript

1 PLAN FOR UDVIKLING AF ALBERTSLUND MIDTBY En overordnet ramme april

2 2 Albertslund byudviking

3 Forord En levende midtby for hele Albertslund Planen for udvikling af Albertslund Midtby står på skuldrene af den omfattende borgerinddragelsesproces, der var i forbindelse med Albertslund Planen opsamler og konkretiserer idéerne, tankerne og ønskerne til en levende midtby. Vi vil udvikle Albertslund Midtby til en bydel, der samler hele Albertslund på tværs af veje og jernbane. En bydel, der både tiltrækker nye borgere til byen og samtidig giver merværdi til den eksisterende by. Med udgangen af 2016 bliver Vridsløselille Statsfængsel ikke længere anvendt som fængsel. Det frigiver både et stort areal og en ikonisk bygning til helt nye funktioner og muligheder for Albertslund. I udviklingen af Albertslund Midtby skal Albertslunds mange kvaliteter aktivt i spil nærhed til grønne områder, et trygt stisystem, velfungerende boligområder, et fællesskab omkring miljø, kulturtilbud af høj kvalitet, fritidstilbud til børn og unge og innovative løsninger omkring ny belysning. Disse kvaliteter kan styrkes, gøres endnu mere synlige og tilgængelige ved at vi skaber flere attraktive funktioner og forbindelser, der får øst og vest, syd og nord til at hænge sammen på nye måder. For at nå i mål med planen er strategien at: Udvikle en bymidte med varierede, attraktive funktioner Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder Skabe nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed Planen for udvikling af Albertslund Midtby sætter rammen og følges op af mange forskellige og konkrete projekter knyttet til de enkelte udviklingstræk. Det gælder blandt andet udvikling og salg af kommunale arealer og investeringsplaner for nye byrum og forbindelser, udarbejdelse af plangrundlag og inddragelse af nuværende og nye borgere. God læselyst! Med venlig hilsen Steen Christiansen, Borgmester Planen viser retningen, så Albertslund Midtby kan udvikle sig til et bæredygtigt og attraktivt byområde i Hovedstadsområdet. 3

4 Albertslund - Del af en byudvikling Albertslund er en del af et hovedstadsområde i vækst. Der arbejdes med planer i ringbyen for at udvikle by- og erhvervsområderne langs den kommende letbane. København er midt i en kraftig udvikling, der skal dække et stort og voksende behov for nye boliger. I Albertslund er der også en byudvikling i gang; Fornyelse af byens boligområder, renovering af Kanalen, isandsættelse af S-tog stationens perron, butik og tunnel, samt det kommende sundhedshus med ældreboliger, Kvickly, sundhedsfaciliteter og parkeringspladser. I Hersted Industripark er der etableret et testcenter for fremtidens udendørs belysning. Som by er Albertslund præget af at være udviklet i større og mindre felter med bestemte og afgrænsede funktioner med boliger, erhverv, butikker og grønne områder. Altsammen bundet sammen af et velfungerende vej- og stisystem. Byområdet ved S-togstationen er byens knudepunkt, der binder Albertslund sammen med hovedstadsområdet. En udviklingsplan for Albertslund Midtby ser på den del af Albertslund, der afgrænses af Roskildevej og jernbanen. Bydelen rummer Albertslund Centrum der er byens butiks- og handelscenter, uddannelses- og kulturinstitutioner, kommunale servicefunktioner og et stort antal arbejdspladser, samt udviklingsområderne Hyldagergrunden og Vridsløselille Statsfængsel og store almene boligområder som Hedemarken, Albertslund Syd og Blokland. 4 Albertslund byudviking uddannelse mødesteder kommunal service handel kultur station

5 Albertslund Midtby: Nye byrum - nye boliger - ny arena for kunst, kultur og uddannelser Fængselsområdet Albertslund Midtby Albertslund Centrum Albertslund Midtby I begyndelsen af 2017 nedlægges Vridsløselille Statsfængsel og fængslets funktioner flytter til et nyt statsfængsel på Lolland. Kriminalforsorgen indskyder fængselsområdet til Statens Ejendomsselskab Freja Ejendomme, der får til opgave at udvikle det. Allerede i 2015 går Albertslund Kommune derfor ind i et tæt partnerskab med Freja Ejendomme om en udvikling af området. Fængselsområde: aktivering synliggørelse tilgængelighed Med lukningen af fængslet frigives et stort areal og en ikonisk bygning midt i Albertslund, en vigtig brik i udviklingen af Albertslund Midtby. Sammen med en plan for anvendelse og salg af kommunale arealer, der kan finansiere investeringer i nye byrum og bystrukturer, er det en unik mulighed for at udvikle et bynært område i Albertslund, der kan blive en attraktiv bydel i regionen og Hovedstadsområdet. Det giver nye muligheder for en udvikling af Albertslund Midtby: Nye funktioner helt tæt på bymidten Nye forbindelser mellem den nordlige og sydlige del af Albertslund gennem bymidten Bydelen vest for fængslet med skole, svømmehal og boligområder knyttes til Albertslund Centrum med nye forbindelser Fortætning og mere liv i bymidten Tiltrækning af et større opland af besøgende og brugere Understøttelse af Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Hyldagergrunden: boliger + nye boliger nye uddannelser nye funktioner nye byrum Nye muligheder og sammenhænge Albertslund Centrum: aktivering synliggørelse tilgængelighed 5

6 Fokus i udviklingen af Albertslund Midtby Bæredygtig bydel Albertslunds udbud af boliger, uddannelsestilbud, muligheder for indkøb, udeliv, kulturelle aktiviteter og transport må løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ændrede klimaforhold. Med en udvikling af Albertslund Midtby skriver Albertslund sig ind i den byudvikling og vækst som Hovedstadsområdet oplever i øjeblikket. I en samlet udviklingsplan for Albertslund Midtby spiller Albertslund aktivt ind med et varieret tilbud af kulturinstitutioner af høj kvalitet, med et stort antal nye boliger og boligformer, med smarte by- og trafikløsninger og et udviklet fængselsområde, der åbner sig mod byen som et aktiv for både Albertslund og Hovedstadsområdet. Overordnet ramme for en udvikling af Albertslund Midtby En udvikling af Albertslund Midtby skal bygge på de kvaliteter, der allerede nu kendetegner Albertslund: Fokus på fællesskab, børn og unge, uddannelse, innovation, mangfoldighed, kultur og miljø. Det er disse værdier, der har givet Albertslund en stærk identitet og lokal samhørighed og det er samme værdier - i nye klæder - der kan danne byens fremtidige identitet og tiltrække nye borgere, uddannelser og virksomheder. En udvikling af Albertslund Midtby er en drivkraft for at den samlede by kan løftes og tilføres værdi i takt med byudviklingen. Byen udvikles og styrkes i en innovativ og bæredygtig retning, med fokus på byens rum og boformer som fælles, levende og oplevelsesrige rammer om menneskers liv og trivsel. Målsætning for udviklingen af Albertslund Midtby Tiltrække nye borgere Styrke Albertslund Centrum som byens kulturelle og kommercielle centrum Tættere, varieret og mere bymæssigt område Styrker der bygges på: Fællesskab Tryg børneby Levende kulturliv Innovation Befolkningsmæssig magfoldighed Miljømæssig bæredygtighed Uddannelse for unge Strategi for at komme i mål: Tre overordnede indsatser: 1. Udvikle en bymidte med varierede og attraktive funktioner 2. Udvikle en sammenhængende by med gode mødesteder 3. Udvikle nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 6 Albertslund byudviking

7 Indsatser og fokuspunkter De tre indsatser afføder en række udfordringer og muligheder, der skal undersøges yderligere. En helhedsorienteret plan for Albertslund Midtby udvikles i et samarbejde mellem kommune, borgere, aktører og interessenter. Det er en plan, der skal sætte rammen for de næste 10 års udvikling af Albertslund Midtby. GRÅ : Indsats 1 Varierede og attraktive funktioner Bedre fysiske forbindelser og samspil mellem nuværende og nye kultur- og uddannelsesinstitutioner Optimal udnyttelse af det nye centralt placerede sundhedshus og plejecenter Udnytte de nye muligheder i gymnasiet, som HTX gymnasium GRØN : Indsats 2 En sammenhængende by med gode mødesteder Ny forbindelse over eller under jernbane og Roskildevej Bedre gang- og cykeltrafik gennem Albertslund Centrum Nye forbindelser gennem et udviklet fængselsområde Hyldagergrundens kobling til resten af byområdet Etablering af trygge, varierede og oplevelsesrige byrum der kobles med kunst og nye belysningsløsninger BLÅ : Indsats 3 Nye boligområder Salg og udvikling af kommunale arealer til boliger Hotelgrunden, Hyldagergrunden, Albo Omsorgscenter og Kongsholmarealet. (Gælder ikke fængslet, der ikke er kommunalt ejet) Afklaring af antal boliger og boligtyper Fastlæggelse af etapeplaner 7

8 Udviklingsfaser og det første skridt Det er vigtigt, at der følges op på den udvikling af Albertslund Centrum, som sundhedshuset har taget hul på. Det vi ske i faser, hvor kommunale arealer bringes i spil og kan finansiere nye byrum og forbindelser, der skal gøre Albertslund Midtby til et attraktivt og spændende sted at bo, arbejde og være aktiv i. De første skridt i udviklingen af Albertslund Midtby, : Boliger Udvikling af Hotelgrunden til boliger (ca. 125 boliger), nyt plangrundlag og salg. Udvikling af Hyldagergrunden til boliger (ca. 300 boliger), salg. Omdannelse af Albo Omsorgscenter til boliger, salg. Udviklingsplaner Plan for fremtidig anvendelse af Vridsløselille Statsfængsels arealer og bygninger. Freja Ejendomme udvikler som ejer i et samarbejde med Albertslund Kommune, der er planmyndighed. Inddragelse af borgere, aktører og interessenter i en udvikling af boliger, fængselsområde og infrastruktur Udvikling med nuværende og nye uddannelsesinstitutioner om muligheder for mere synergi mellem uddannelser, feks. koblet på lysteknologi og sundhed Udvikling med nuværende kulturinstitutioner om maksimal synergi og fysisk sammenhæng med fokus på at skabe et kulturcentrum i bycenteret Hyldagergrunden: boliger Fængselsgrunden: uddannelser kultur boliger Grøn parkzone Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger Jernbane Kongsholm: evt. boliger Roskildevej Albertslundvej Hotelgrunden: boliger Fængselsbygning og byggeri omkring fængslet: uddannelser og kultur kommunale funktioner midlertidige funktioner evt. (på sigt) uddannelse kultur Albo: boliger Struktur og forbindelser Plan for bybroer og tunneler Plan for forbindelser og ruter gennem Albertslund Centrum fængselsområde til byen nord for Roskildevej og til en udviklet Hyldagergrund Samarbejde med butiksejere i Albertslund Centrum, særligt den største ejer Citycon, om opkvalificering af byrum og butikker Albertslund Centrum: handel og boliger Kontorbyggeri: evt. fremtidige ungdomsboliger 8 Albertslund byudviking

9 Indsats 1: Udvikling af en bymidte med varierede og attraktive funktioner 9

10 Albertslund Centrum Albertslund Centrum Albertslund Centrum: Fra enkeltelementer til bymasse med rum Albertslund Centrum Albertslund Centrum er byområdet syd for S-togstationen med en koncentration af butikker, kommunale funktioner inden for kultur og administration, uddannelse og fælles byrum som torve og stræder. Mere end 3 mio. mennesker kommer gennem bycenteret om året. Til butikker, arbejdsplader, uddannelse og kulturoplevelser. Det er en dynamik, der skal forstærkes i en udvikling af området. Albertslund Kommune ejer gader, stier og torve i bycenteret og arbejder sammen med ejerne af centerets butikker om en udvikling. Helhedsplanen Den oprindelige byplan med de mange torve, stræder og stier er blandt de heldigste eksempler fra modernismen i Danmark. Dette særlige fokus på uderummene frem for enkeltbygninger gør centret grundlæggende forskelligt fra mange andre bydannelser i landet. Det oprindelige og tydelige fokus på byrummene i Albertslund, samt den radikale trafikseparering, er kvaliteter som skal videreudvikles i forbindelse med fortætning. Albertslund Centrum som trafikalt knudepunkt Bycenteret er både det kommercielle centrum og et vigtigt knudepunkt mellem de omkringliggende boligområder og de offentlige transportmidler. En fortætning vil øge brugsarealerne betragteligt i umiddelbar nærhed af de offentlige transportmidler. Funktioner som plejecenter, sundhedshus, butikker samt uddannelser, boliger og erhverv, vil alle drage nytte af stationsnærheden og af hinanden, og dermed give grundlag for aktivitet, tryghed og liv i flere af døgnets timer. Pendlere fra de omkringliggende boligområder samt pendlere til bymidten vil alle drage nytte af en fortættet bymidtes tilbud. Tættere by omkring S-togstationen Målet er at give centeret flere trygge og oplevelsesrige byrum med høj kvalitet og at skabe potentiale for et stort antal nye boliger. Et hovedfokus er at komme med bud på, hvordan bæredygtige løsninger kan gøre Albertslund Centrum til et center, med bud på hvordan smart cityløsninger kan ses og opleves som en del af det at bruge og bo i en by. En tættere bymidte ved S-togstationen vil betyde korte afstande for mange til kollektiv trafik, ligesom ressourcer som energi og arealer udnyttes mere optimalt når der bygges tættere. Borgere og brugere har et godt ejerskab til Albertslund Centrum som både et sted at handle og som byens fælles samlingssted. Det giver stedet en styrke og en vigtig lokal identitet, der skal bygges videre på som en del af den samlede udvikling af Albertslund Midtby. 10 Albertslund byudviking

11 Udviklingsmuligheder i Albertslund Centrum Et attraktivt centrum Flere boliger, publikumsorienterede aktiviteter og muligheden for flere uddannelsestilbud vil sammen med flere gode byrum øge mængden af mennesker og aktiviteter og skabe grundlag for et mere varieret byliv, en levende og tryg bymidte der brugs af alle aldre. En udvikling der allerede er sat i gang med opførelsen af bygningskomplekset med sundhedshus, plejecenter og dagligvarebutik. Nye og nuværende funktioner der har stor nytte af at ligge i tilknytning til hinanden og S-togstation og det vil betyde, at Albertslund Centrum får styrket sin rolle som et attraktivt bycenter. Nyopført sundhedscenter Mindre Supermarked, erhverv etc. Boliger med åbne funktioner i stueetagen Der skal i en udvikling af Albertslund Centrum arbejdes med at optimere anvendelsen af de nuværende parkeringsarealer, optimere adgangen til den kollektive trafik, elcykler og test af smart city løsninger. Tårne og byrum Med det nye byggeri har det første tårn rejst sig som en markør af Albertslund Centrum. Tårne vil spille en rolle i udvikling af en tættere by omkring på S-togstationen og spændende byrum skal udvikles i tilknytning til dem. Tårne vil gøre det muligt for Albertslunds borgere at komme op og se deres by fra oven. Tårne som del af byrum i Albertslund Centrum, udgør pejlemærker for trafikken og ikoner for Albertslund Boliger og/eller butikker på Posthus-arealet Boliger og/eller erhverv 11

12 Fængslet Fængslet Freja Ejendomme vil som statens ejendomsselskab gå ind i et tæt samarbejde med Albertslund Kommune om at udvikle fængselsområdet. Fængselsbygningen og haven omkring kan bruges til midlertidige anvendelser ind til mere permanente funktioner finder deres plads på området. De midlertidige funktioner vil medvirke til at skabe et nyt image til fængslet og vil højne stedets værdi og identitet - og kan evt. udvikles til blivende funktioner, hvis funktionen har succes. Det vil muligvis blive aktuelt med nedrivning af mindre eller større dele af anlægget, så fremt byggetekniske- og anvendelsesmæssige analyser peger i den retning Arealet omkring bygningen inden for muren kan udvikles til en have, som i en lang periode vil være i transformationsproces, mens bygninger får nye funktioner og der bygges til. Der vil evt. være rum til midlertidige kunstinstallationer og utraditionelle aktiviteter. En aktuel reference er Carlsbergområdet på Vesterbro, hvis image, bygninger og byrum på samme måde har været under transformation i en årrække. Muren omkring fængslet kan åbnes op eller fjernes, men som en del af formidlingen af kulturhistorien kan der fortsat være en klar markering af murens placering. Eksempler på midlertidige funktioner udendørs sport og legefaciliteter kunstinstallationer og lyssætning teater og film 12 Albertslund byudviking

13 Eksempler på midlertidige funktioner madmarked streetfood pop-up marked sport event værksteder og kreative uddannelser eller arbejdspladser Eksempler på omdannelse af fængsler til bl.a. hotel Bed n breakfast og hotel (ref. forhenværende fængsel i Oxford og Stockholm) 13

14 Indsats 2: Udvikling af en sammenhængende by med gode mødesteder 14 Albertslund byudviking

15 Ruten gennem Albertslund midtby Nuværende Stiforløb nuruter i Albertslund midtby Åbning Manglende af fængselsgrunden gode forbindelser giver mulighed for at forbedre forbindelsen mellem det nordlige Albertslund og Albertslund Midtby Mulige fremtidige Stiforløb sammenhænge Forslag til fremtidigt stiforløb nu tunnel tunnel - behov for mere direke forbindelser mellem nordøst Albertslund og midtbyen -behov for gennemstrømning på fængselsområdet cykelbro til niveau+1,5 (kote 19) tunnel overgang som markør for Albertslund tunnel stiforløb i niveau 0 tunnel niveau -1 På sigt: cykelbro til niveau 1,5 (kote 19) nuværende undergang benyttes nuværende undergang benyttes tunnel og udvides evt. stiforløb i niveau -1 niveau -1 tunnel tunnel stiforløb forbindes med niveau -1 (kote 9,5) forbindelse til bibliotek, teater, Forbrænding, mm. Albertslund rummer et udbygget stinet, hvor det er muligt at færdes trygt uden fare for biltrafik. Fængslets placering midt i Albertslund har skabt et utilgængeligt centralt område, som man har været tvunget til at gå uden om. For at gøre ruten mod midtbyen mere direkte og for at aktivere fængselsområdet, er det vigtigt at skabe nye interessante rutemuligheder på tværs af området. Ruten mellem det nordlige og vestlige Albertslund og Albertslund Centrum kan have forskellig karakter, afhængig af hvor ruten ledes over eller under trafikale barrierer. Forbindelsen over Roskildevej er afgørende for at få fængselsområdet i spil som en del af midtbyen. Fra fængselsområdet til Albertslund Centrum, kan de eksisterende undergange benyttes og evt. suppleres med en forbindelse til Kongsholm, når der er grundlag for det 15

16 Ny ruteføring og fremtidige vigtige forbindelser Det er afgørende for en udvikling af Albertslund Midtby, at Albertslund Centrum og fængselsområde bliver koblet tæt sammen, så de to steder kan supplere og styrke hinanden. Det betyder, at der skal arbejdes grundigt med nye og eksisterende forbindelser over eller under jernbane og Roskildevej. Det skal undersøges om de nye forbindelser skal være broer eller tunneler eller en opgradering eller udvidelse af de eksiste-rende. Er en ny bybro løsningen, skal det være forbindelser, der både gør det lettere for gående og cyklister at komme på tværs og giver mulighed for at opholde sig et sted, hvor man kan se byen og opleve hvordan Albertslund Centrum og fængselsområde udvikler sig. Er en tunnel løsningen, skal det være en underføring, der får karakter af overdækkede og trygge byrum med særlige oplevelser og lyssætning. Herstedlund Skole Herstedlundstien Roskildevej Fængslet bybro Egon Olsens Vej Albertslundvej Damgårdsstien Signaturforklaring Eksisterende forbindelse Ny hovedforbindelse Ny sekundær forbindelse Ny gang- og cykelbro Hedemarken Forbedret forbindelse mellem fængselsområde og Hedemarken/ Hyldagergrunden byrum under Albertslundvej Station Byrum under banen udvides potentiel ny cykelrute i Ringstedbanens tracé Jernbane Rådhus Hyldagergrunden Kongsholm Allé Eksempler på over/undergange med stærk identitet og udsyn: se din by fra oven! Tunnelkarakteren ændres ved at fortsætte byrummet under vej/bane. bro med forgreninger og god hældning Integreret i omkringliggende byggeri (en mulighed ved Albertslund Centrum) 16 Albertslund byudviking Overgang med mulighed for ophold

17 Byrum knyttes til funktioner i tilstødende byggeri Byrum fungerer ofte bedst, når der er nogen der har ejerskab til dem. Derfor foreslås det, at de nye byrum kobles til eksisterende funktioner, hvor brugerne han bidrage til udvikling af byrummets funktion og udformning og evt. stå for driften af stedet. Pluskilen tilknyttes og tilpasses behovet i de områder den passerer Pluskilen Vigtgtige arealer for fremtidige funktioner, der forbinder Herstedlund Skole, Hedemarken og funktioner i fængselsområdet. Funktionerne kan med fordel etableres i samarbejde med Herstedlundskole og Boligselskabet AKB Hedemarken. Roskildevej Herstedlund Skole Vridsløselille Haven omkring fængslet bør knyttes til funktionerne i og omkring fængselsbygningen. Det kan evt. ske med fokus på uddannelsernes brug af haven. Hyldager Hedemarken Pluskilen Søhaven bør knyttes til værksteder og øvrige funktioner i Arsenalet Jernbane Stationsplads S Bytorvet Kulturtorvet Kollegie D.I.K Kongsholm Byrummet i Kongsholm etableres i tilknytning til den fremtidige funktion, gerne med involvering af fremtidige beboere. Byrummene i Albertslund Centrum knytter sig til butikslivet og øvrige funktioner her. Citycon står for byrumsudviklingen Byrummet mellem Forbændingen, teateret og biblioteket kan etableres i samarbejde med kulturinstitutionerne og kollegiet, med fokus på deres fremtidige muligheder for brug af området 17

18 Pluskilen Pluskilen Pluskilen er potentielt det byrum, der kan binde tilstødende byrum og byområder sammen. Det foreslåes, at lade kilen forbinde byområdet nord for Roskildevej og boligområderne i vest med fængselsgrunden og Albertslund Centrum. Ud over at danne forbindelse mellem forskellige byrum og byområder, vil Pluskilen gøre det til en oplevelse at færdes på tværs af byen, ved dels at tilbyde mulighed for fysisk aktivitet, som løb og leg og dels at tilbyde en interessant og anderledes beplantning, der også vil tiltrække og inspirere haveentusiaster, institutioner og plukselv folk. Pluskilen kan blive en imponerende samling frugt- og nøddetræer, hvor der er noget at opleve og høste næsten hele året rundt. Det kan også være her regnvandet samles fra de tilstødende arealer og ledes videre, f.eks. til søerne syd for fængslet Mulige fremtidige sammenhænge 18 Albertslund byudviking

19 Vigtige byrum langs pluskilen Byrum ved Hedemarken Det lille grønne område i Hedemarken kan spille en rolle i ambitionen om at binde byområdet bedre sammen. En sådan udvikling vil give anledning til nye muligheder for at mødes på tværs af byområder, kulturer og sociale grupper. Arealet mellem Herstedlund Skole og fængslet har potentiale til at blive et fælles aktivitetsområde, med faciliteter for utraditionelle sportsgrene, f.eks. streetsport. Arealet vil kunne bringe sportsentusiaster sammen fra flere dele af Albertslund, ikke mindst fra Hedemarken, Herstedlund skole og fængselsområdet. Kulturtorvet Det foreslås at rummet mellem Hovedbiblioteket, Musik Teateret, Forbrændingen og Det Internationale Kollegie udvikles til et centralt byrum uden funktionsadskillelse med en belægning uden terrænspring. Byrummet skal give mulighed for udendørs koncerter, teater og andre kulturbegivenheder, gerne med brug af ny lysteknologi fra DOLL. 19

20 Indsats 3: Nye boligområder med fokus på fællesskab og miljømæssig bæredygtighed 20 Albertslund byudviking

21 Boligtyper og boformer I Albertslund Midtby er der flere muligheder for at udvikle en række kommunale arealer til boligområder med en variation af boligtyper og boligformer. Der skal i en samlet plan for nye boliger i Albertslund Midtby afdækkes forskellige målgrupper, så de nye boligbebyggelser kan opfylde mange forskellige behov og præferencer. Boligtyper Albertslund er bygget på grundlæggende værdier som fællesskab, innovation, fokus på børn og miljøbevidsthed. Ud fra en hypotese om, at det er mennesker, der kan se sig selv i disse værdier, tages værdierne med ind i fremtidens Albertslund og afspejles i fremtidige målgrupper og boligtyper. Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Roskildevej Typologi, størrelse og ejerform Albertslund er en tæt, lav by, hvor den enkelte bolig har let adgang til grønne uderum. Dette bør også være karaktertræk for den nye boligbebyggelse. Lange Eng er et godt eksempel på skala og typologi, som med fordel kan danne grundlag for kommende boligbyggeri. Bebyggelsen rummer 54 lejligheder på mellem 72 og 135 m². Bebyggelsen er i dag noget introvert orienteret, men med en fortætning omkring denne boligtype, vil der opstå gaderum mellem bebyggelserne, hvor man vil møde beboere fra andre bebyggelser. Hyldagergrunden: udvikles med boliger Jernbane Kongsholm: evt. fremtidige boliger Hotelgrunden: udvikles med boliger Albo: udvikles med boliger Kontorbygning: evt. fremtidige ungdomsboliger Omkring Albertslund Centrum kan højde og typologi være mere varieret, med tårne, der markerer centeret og dets byrum. Signatur Aktuelle muligheder Fremtidige muligheder Ejerformen bør være privat eller privat udlejning, evt. blandet med almene boliger for at sikre en befolkningsmæssig diversitet. Af samme grund bør boligtyper og størrelser blandes. Aktuelle og fremtidige muligheder for boliger 21

22 Boligtyper og bygningstypologier Der kan med fordel fokuseres på følgende boligtyper i en udvikling af Albertslund Midtby: Studiefællesskabet Det økologiske bofællesskab Smartbolig Seniorfællesskabet Studiefællesskab Boformen opfylder behov for en billig bolig, med muligheder for fællesskab på forskellige måder, f.eks. med delvis selvforsyning og fællesspisning og fælles studiegrupper. De unge bruger de muligheder byen tilbyder; evtuelle øvelokaler ved fængslet, biblioteket og øvrige kulturfaciliteter. Mange vil pendle ud af byen til studiet, men det er sansynligt, at de unge vil blive i byen eller vende tilbage, når de skal have egen bolig og stifter familie. Typisk aldersgruppe: Det økologiske fællesskab Denne boligform tilbyder en bolig med flere grader af fællesskaber, og individuelle muligheder. Boligen er privat og fællesskabet kan vælges til i det omfang man har lyst. Transport vil ske med lavt energiforbrug som mål og brug af deleprincipper såsom delebil vil være oplagt her. Fællesskabet kan f.eks. udvikles til at omfatte dyrkningsfællesskaber, fritgående dyr, samt fælles køkken og madlavning. Deling af energi, el og vand, og fælles regnvandsopsamling til genbrug er også en mulighed. Typisk aldersgruppe: 30+ Senior bofællesskab I følge Ældre Sagen er interessen blandt danskere over 50 år for at flytte sammen i forpligtende bofællesskaber, hvor man samtidig har sin egen bolig, konstant stigende. Et seniorbofællesskab kan tilbyde et rigere socialt liv og en bedre økonomi, når børnene er flyttet hjemmefra og arbejdslivet ophører. Fællesskabet ses som et potentiale til både tryghed, støtte og inspiration i dagligdagen. Typisk aldersgruppe: 50+ Smartbolig Et smart hus er et intelligent hus, med avancerede automatiske systemer for styring af belysning, temperatur kontrol, multi-media, sikkerhed, vindue og dør operationer. Transport sker f.eks. med el-bil. Boligtypen fremmer nyeste teknologi indenfor grøn bolig og kan udvikles i samarbejde med Gate21 og DOLL. Typisk aldersgruppe: 30+ KARRÉER Bygningshøjde: 3-4 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Hyldagergrunden og fængselsgrunden Målgruppe: Det økologiske bofællesskab, seniorbofællesskab og studiefælesskab RÆKKEHUSE Bygningshøjde: 2-3 etager Lejlighedsstørrelse: m2 Placering: Kongsholm og fængselsgrunden Målgruppe: Smartbolig RUM MELLEM BOLIGER Den karrélignende bebyggelsesstruktur har halvprivate fællesarealer på indersiden, hvor beboerne kan indgå i mindre fællesskaber. Rækkehusene har private haver og gårdrummet og de offentlige byrum er deres fælles mødested. Gaderummene mellem bebyggelserne bør være grønne og varierede rum, hvor beboere kan mødes på tværs af bebyggelser Indre rum for fællesskab Intim og privat have Varieret bystruktur med grøn karakter Offentlig adgang til gårdrum, så beboerne kan besøge hinanden Et ydre og et indre byg selv variation og personlighed Private terasser mod fælles gårdrum 22 Albertslund byudviking

23 23

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN

VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN VIBORG BANEBRO KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDE I FORSTADEN TIL BYMIDTEN Viborg banebro KOBLING AF ET BYOMDANNELSESOMRÅDER I FORSTADEN, TIL BYMIDTEN Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Forundersøgelsen

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER

VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER VISIONER FOR FREMTIDENS STATIONSCENTER 52328 INDEX OVERSIGTSMODEL P 4 VISIONER P 5 STRUKTURPLAN P 7 GREVE MIDTBY P 8 HELHEDSPLANER P 10 HELHEDSSNIT P 14 RUMLIG ORGANISERING P 16 PROGRAMMATRICE P 18 DIAGRAMMER

Læs mere

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE

BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE BIRKERØD BYMIDTE KORTLÆGNING OG ANALYSE KOLOFON Januar 2011 Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem: Byplan, Rudersdal Kommune og metopos+ Bascon Anne Mette

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi og

Læs mere

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by

Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by SYNOPSER HOVEDTALER Mette Lis Andersen, tidligere direktør i Realdania By, nu direktør i eget konsulentfirma - om at tage lederskab og udvikle en by "At tage lederskab og udvikle en by kræver Vision, strategi

Læs mere