DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen"

Transkript

1 Modtager(e): Miljøstyrelsen NOTAT FAQ med beregningseksempler på overgang fra foderkvote til udlederkontrol, daglig og årlig udledning, kontrol af udledninger m.v. (bilag 2 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug ) Indledning Dato: 13. februar 2012 Side 1/9 I denne FAQ beskrives: hvordan der omregnes fra et dambrugs F till (årlige foderforbrug, der er meddelt den enkelte virksomhed i en fodertilladelse i henhold til bekendtgørelse om ferskvandsdambrug) til maksimale udledninger af ammonium og total kvælstof, total fosfor og organisk stof (BI 5 ) for tre produktionsstørrelser fastlæggelse af maksimal daglig udledning af total kvælstof og total fosfor fastlæggelse af maksimal tilladt ammonium kvælstof og organisk stof koncentration i udledninger kontrol af maksimale årlige udledninger Der vælges tre eksempel dambrug: dambrug A med F tilll på 20 tons som reguleres jf. tabel i bilag 1 som den mindste produktionsstørrelse af dambrug dambrug B med F till på 200 tons som reguleres jf. tabel i bilag 1 som den mellemste produktionsstørrelse af dambrug dambrug C med F till på 600 tons som reguleres jf. tabel i bilag 1 som den største produktionsstørrelse af dambrug. Hvor der er forskelle for de tre typer dambrug A-C beskrives de hver for sig og hvor der gælder samme forhold beskrives det fælles. Produktionsbidrag Produktionsbidraget på foder beregnes ud fra DTU Aqua s ved Per Bovbjergs notat/beregningsmodel 1 og baseres på en række krav til foderet jf. bilag 5 i 1 Per Bovbjerg, DTU Aqua: Beregning af produktionsbidrag for et foder der opfylder Dambrugsbekendtgørelsens minimumskrav - En beskrivelse af standardiseret produktionsbidrag som udgangspunkt for overgang til regulering på udledning. Notat DTu Aqua 18. maj DCE - Nationale Center for Miljø og Energi Aarhus Universitet Vejlsøvej Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Side 2/9 bekendtgørelsen og forudsætningerne i DTU Aqua s notat. Herudover er forudsat: Foderspild plus støv sættes til 1 % af udfodringen Tørstofindhold i foderet på 94 % Der anvendes i eksemplerne en foderkvotienten på 0,95 Optag af kvælstof og fosfor i fisk sættes til henholdsvis 2,75 % og 0,43 % af fiskens vådvægt Dette giver følgende produktionsbidrag: 2 39 kg ammonium kvælstof/tons foder 56 kg N/tons foder 4,9 kg P/tons foder 97 kg BI 5 /tons foder Ovenstående standardproduktionsbidrag pr. tons foder anvendes for alle produktionsstørrelser. Fastlæggelse af maksimal årlig nettoudledning Nettoudledning for et dambrug beregnes ved: U = P (R N *P) = P * (100 % - R n ) (1) Hvor U = samlede nettoudledning fra et dambrug af et givent stof (N, P og organisk stof), dvs. den samlede faktiske udledning minus stofindhold i vandindtaget P =produktionsbidraget af et givent stof (N, P og organisk stof) R N = rensegraden for et givent stof (N, P og organisk stof) som jf. bekendtgørelsen for de forskellige produktionsstørrelser fastlægges jf. tabel 1. 2 For moderfisk og havbrugsudsætningsfisk må foderkvotienten max. være 1 hvilket vil give nedenstående produktionsbidrag 97 kg BI 5 /tons foder 57 kg N/tons foder 40 kg ammonium kvælstof/tons foder 5,1 kg P/tons foder

3 Side 3/9 Tabel 1: Rensegrader for dambrug på udlederkontrol fordelt på forskellige produktionsstørrelser. N = kvælstof, P = fosfor, BI 5 = organisk stof. Produktionsstørrelse (F till ) 25 tons foderforbrug Rensegrad 25 til 230 tons foderforbrug Rensegrad >230 tons foder Rensegrad R N ammonium_n 47 % 55 % 65 % R N total_n 50 % 50 % 50 % R N total P 60 % 65 % 70 % R N BI 5 60 % 75 % 85 % Bekendtgørelsen opererer ved beregning af maksimal udledninger pr. tons foder med en faktor 1,86 som er en omregningsfaktor fra F till til relateret foderforbrug (F ret ). Rationalet bag denne faktor er at dambruget ved overgang fra regulering på foderforbrug til udlederkontrol må udlede samme mængde total kvælstof som hidtil baseret på F till. Men hvor rensegraden under dambrugsbekendtgørelsen er fastsat til 7 % forudsættes den for dambrug på udlederkontrol uanset produktionsstørrelse at være 50 %. Derfor beregnes hvor meget foder et dambrug reguleret på udlederkontrol (det som benævnes det relaterede foderforbrug) kan anvende forudsat det maksimalt må udlede samme mængde kvælstof ud fra følgende forhold jf. Bekendtgørelse om modeldambrug nr fra 20/11/2006: Relateret foderforbrug = F till * ((1 R n ) / (1 R N )), (2) hvor R n er rensegraden for et standarddambrug (7 % for total kvælstof) og R N for et modeldambrug (50 % for kvælstof), dvs.: Relateret foderforbrug = F till * ((1 0,07) / (1 0,50) = F till *(0,93/0,50) = F till * 1,86 Herved fremkommer formlerne for de maksimale udledninger U i bilag 2 i bekendtgørelsen ved anvendelse af F till : Total kvælstof: U TNT = P TNT * (100 % - R N (TN)) (3) Ammonium kvælstof: U NH4-N = P NH4-N * (100 % - R N (NH 4 -N)) * 1,86 (4) Total fosfor: U P = P TPT * (100 % - R N (P)) * 1,86 (5) BI 5 : U BI5 = P BI5 * (100 % - R N (BI 5 )) * 1,86 (6) hvor P er produktionsbidraget pr. tons foder for de respektive stoffer jf. tidligere i denne FAQ.

4 Side 4/9 I tabel 2 (fra bilag 2 i bekendtgørelsen) er der for de forskellige produktionsstørrelser anvendt formlerne 3 til 6 og rensegraderne fra tabel 1 til pr. tons F till at beregne maksimale udledninger af de forskellige stoffer. Tabel 2: Maksimal udledning pr. tons F till for dambrug der overgår til udlederkontrol for de forskellige produktionsstørrelser. N = kvælstof, P = fosfor, BI 5 = organisk stof. Produktionsstørrelse (F till ) 25 tons foderforbrug 25 til 230 tons foderforbrug >230 tons foder kg pr tons F till kg pr tons F till kg pr tons F till U max ammonium_n 38,5 32,6 25,4 U max total N 52,1 52,1 52,1 U max total P 3,7 3,2 2,7 U max BI 5 72,2 45,1 27,1 Maksimale udledninger for dambrug A (F till = 20 tons): U max ammonium_n = 20 tons * 38,5 kg tons -1 = 770 kg ammonium N U max total N = 20 tons * 52,1 kg tons -1 = kg total N U max total P = 20 tons * 3,7 kg tons -1 = 74 kg total P U max BI 5 = 20 tons * 72,2 kg tons -1 = kg BI 5 Maksimale udledninger for dambrug B (F till = 200 tons): U max ammonium_n = 200 tons * 32,6 kg tons -1 = kg ammonium N U max total N = 200 tons * 52,1 kg tons -1 = kg total N U max total P = 200 tons * 3,2 kg tons -1 = 640 kg total P U max BI 5 = 200 tons * 45,1 kg tons -1 = kg BI 5 Maksimale udledninger for dambrug A (F till = 600 tons): U max ammonium_n = 600 tons * 25,4 kg tons -1 = kg ammonium N U max total N = 600 tons * 52,1 kg tons -1 = kg total N U max total P = 600 tons * 2,7 kg tons -1 = kg total P U max BI 5 = 600 tons * 27,1 kg tons -1 = kg BI 5 Fastlæggelse af maksimal daglig udledning For total kvælstof og total fosfor bestemmes denne som at den daglige udledning U d ikke må overskride 1 % af dambrugets samlede årlige maksimale nettoudledning U max beregnet som et løbende gennemsnit over 7 dage:

5 Side 5/9 Dambrug A (F till = 20 tons): Total kvælstof: U d (total N) <= 0,01 * U (total N) = 0,01 * = 10,4 kg total N pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Total fosfor: U d (total P) <= 0,01 * 74 = 0,74 kg total P pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Dambrug B (F till = 200 tons): Total kvælstof: U d (total N) <= 0,01 * U (total N) = 0,01 * = 104 kg total N pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Total fosfor: U d (total P) <= 0,01 * 640 = 6,4 kg total P pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Dambrug A (F till = 600 tons): Total kvælstof: U d (total N) <= 0,01 * U (total N) = 0,01 * = 312,6 kg total N pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Total fosfor: U d (total P) <= 0,01 * = 16,2 kg total P pr døgn som et løbende gennemsnit over 7 dage. Ved kontrol af maksimale stofudledning pr. dag beregnes en daglig stofudledning og der beregnes et løbende gennemsnit over 7 dage. Vandudledningen findes direkte ud fra de kontinuerte målinger af vandafledningen og vandindtaget. Døgnkoncentrationer af total N og total findes ud fra lineær interpolation mellem de 26 prøvetagningsdages døgnkoncentrationsmålinger(evt. 12 ved grund./drænvand), så der kan beregnes døgnkoncentrationer af i nettoudledningen (døgnkoncentration i udledning minus døgnkoncentration i indtagsvand). Herefter ganges nettodøgnkoncentration i udledning med målte udledte vandmængde for at få daglig udledt nettostofmængde af total N og total P. Fastlæggelse af maksimal ammonium kvælstof og organisk stof koncentration For ammonium kvælstof og organisk stof fastlægges de maksimale koncentrationer der aldrig må overskrides ved: I perioden april september må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end: 4 * K udl, * Q mm /Q va I perioden oktober-marts må koncentrationen i udledningerne ikke på noget tidspunkt være højere end: 6 * K udl, * Q mm /Q va,

6 Side 6/9 hvor K udl = udledergrænseværdier for hhv. ammonium kvælstof (0,4 ) og BI 5 (1 ) jf. bilag 2 i bekendtgørelsen Q mm = vandløbets medianminimum umiddelbart nedstrøms dambruget Q va = aktuelle vandafledning fra dambruget Dambrug A (F till = 20 tons): Antages dambruget af have et max. vandafledning på 93 l/s (250 l/s vand pr. 100 tons relateret foder eller 2,5 l/s pr tons relateret foder, dvs. 20 tons F till * 1,86 * 2,5 l/s = 93 l/s) og antages denne vandafledning at svare til 50 % af Q mm fås følgende max. netto koncentrationer der aldrig må overskrides: april-september oktober-marts Ammonium kvælstof: 3,2 4,8 BI 5 : 8,0 12,0 Dambrug B (F till = 200 tons): Antages dambruget af have et max. vandafledning på 279 l/s (75 l/s vand pr. 100 tons relateret foder eller 0,75 l/s pr tons relateret foder, dvs. 200 tons F till * 1,86 * 0,75 l/s = 279 l/s) og antages denne vandafledning at svare til 25 % af Q mm fås følgende max. nettokoncentrationer der aldrig må overskrides: april-september oktober-marts Ammonium kvælstof: 6,4 9,6 BI 5 : 16,0 24,0 Dambrug C (F till = 600 tons): Antages dambruget af have et max. vandafledning på 167,4 l/s (15 l/s vand pr. 100 tons relateret foder eller 0,15 l/s pr tons relateret foder, dvs. 600 tons F till * 1,86 * 0,15 l/s = 167 l/s) og antages denne vandafledning at svare til 10 % af Q mm fås følgende max. netto koncentrationer der aldrig må overskrides: april-september oktober-marts Ammonium kvælstof: 16,0 24,0 BI 5 : 40,0 60,0 Ved kontrol af maksimale koncentrationer baseres denne på de målte nettokoncentrationer i udledningerne (målt koncentration i udledningen (26 prøver pr. år) minus målt koncentration i vandindtag (evt. interpoleret, hvor der

7 Side 7/9 kun er målt 12 gange om rådet)) sammenholdt med den kontinuert afledte vandmængde, hvor sandsynligheden for overskridelse af tilladte maksimal koncentration primært må antages at kunne forekomme ved en især hurtig stigning til høj vandafledning ift. normal vandafledning. Vedr. kontrol af maksimale årlige udledninger Til kontrol af maksimale årlig udledning skal der fastlægges udledergrænseværdier U k. For ammonium kvælstof og organisk stof anvendes tilstandskontrol. For total kvælstof og total fosfor anvendes transportkontrol. Dambrug C (F till = 600 tons) Der gennemgås detaljeret et beregningseksempel dambrug C med Ftill = 600 tons mens der for eksemplerne dambrug A og B er lavet i kort form, da beregningerne foregår helt på samme måde ved alle produktionsstørrelser. For dambrug C anvendes den maksimale årlige udledning U max som vist i denne FAQ. Der antages et max. vandforbrug på 600 tons *1,86 * 0,15 l/s tons foder -1 = 167,4 l/s. For ammonium kvælstof er U k : kg ammonium N/(365 dage*167,4 l/s) = * 10 6 mg /(365*60*60*24 s *167 l/s) = 2,89 For organisk stof er U k : kg BI 5 /(365 dage*167,4 l/s) = 3,08 mg BI 5 /l Herefter udføres tilstandskontrollen som angivet i bilag 2. For total kvælstof er udledergrænseværdien U Tk : kg total N/365 dage = 85,6 kg total N/døgn For total fosfor er udledergrænseværdien U Tk :: kg total P/365 dage = 4,44 kg total P/døgn Ved transportkontrol skal udlederkravet tilpasses overgangen fra tilstands- til transportkontrol ved: U T = U Tk + (k T - k k ) * s T Hvor k T (n) = justeringsfaktoren ved transportkontrol for n prøver. k T (26) = - 0,3352; k T (12) = -0,5205

8 Side 8/9 k k (n) = justeringsfaktoren ved tilstandskontrol for n prøver. k k (26) = 0,5035, k k (12) = 0,3586 s T = spredningen på de n nettodøgnudledninger U Tk = udledergrænseværdi overført direkte ved at dividere årlig maksimalt tilladte udledning med 365 (som beregnet ovenfor) U T = korrigerede udledergrænseværdi (kg pr. døgn) Der anvendes følgende standardværdier for s T indtil der findes minimum 1 års måleserie med spredninger på målte stofafledninger fra ferskvandsdambruget: Produktionsstørrelse (F till ) 25 tons n = 12 og til 230 tons n = 12 og 26 > 230 tons n = 12 og 26 Total kvælstof 0,150 0,502 2,51 Total fosfor 0,010 0,032 0,160 Det antages at der er taget 26 prøver i såvel ind- som udløb og de angivne standard spredninger for total kvælstof og total fosfor ovenfor anvendes: For total kvælstof er den korrigerede udledergrænseværdi: U T = 85,6 kg tot N/døgn + (-0,3352-0,5035)*2,51 * 167,4 l/s = = 85,6 kg tot N/døgn 0,8387* (2,51 mg * 167,4 l/s * s/ ) = 85,6-30,4 kg tot N/døgn = 55,2 kg tot N/døgn For total fosfor er den korrigerede udledergrænseværdi: U T = 4,44 kg tot P/døgn + (-0,3352-0,5035)*0,160 * 167,7 l/s = = 4,44 kg 1,94 tot P/døgn = 2,50 kg tot P/døgn Herefter udføres transportkontrollen som angivet i bilag 2. Dambrug A (F till 20 tons, vandafledning 93 l/s) For ammonium kvælstof er U k : 770 kg ammonium N/(365 dage *93 l/s) = 0,263 For organisk stof er U k : kg BI 5 /(365 dage*93 l/s) = 0,49 mg BI 5 /l For total kvælstof er udledergrænseværdien U Tk : kg total N/365 dage = 2,85 kg total N/døgn

9 Side 9/9 For total fosfor er udledergrænseværdien U Tk :: 74 kg total P/365 dage = 0,203 kg total P/døgn For total kvælstof er den korrigerede udledergrænseværdi: U T = 2,85 kg tot N/døgn + (-0,3352-0,5035)*0,150 * 93 l/s = 2,85-1,01 kg tot N/døgn = 1,84 kg tot N/døgn For total fosfor er den korrigerede udledergrænseværdi: U T = 0,203 kg tot P/døgn + (-0,3352-0,5035)*0,010 * 93 l/s = 0,203 kg 0,067 tot P/døgn = 0,135 kg tot P/døgn Dambrug B (F till 200 tons, vandafledning 279 l/s) For ammonium kvælstof er U k : kg ammonium N/(365 dage*279 l/s) = 0,74 For organisk stof er U k : kg BI 5 /(365 dage*279 l/s) = 1,03 mg BI 5 /l For total kvælstof er udledergrænseværdien U Tk : kg total N/365 dage = 28,5 kg total N/døgn For total fosfor er udledergrænseværdien U Tk :: 640 kg total P/365 dage = 1,75 kg total P/døgn For total kvælstof er den korrigerede udledergrænseværdi: U T =28,5 kg tot N/døgn + (-0,3352-0,5035)*0,502 * 279 l/s = 28,5-10,1 kg tot N/døgn = 18,4 kg tot N/døgn For total fosfor er den korrigerede udledergrænseværdi: U T = 1,75 kg tot P/døgn + (-0,3352-0,5035)*0,032 *279 l/s = 1,75 kg 0,65 tot P/døgn = 1,11 kg tot P/døgn For kontrol af udledninger henvises i øvrigt til Svendsen et al. (2008) Modeldambrug under forsøgsordninger. Faglig slutrapport for Måle- og dokumentationsprojektet for modeldambrug. DTU-Aqua-rapport nr , side og Notat vedrørende tilpasning af udlederkrav ved overgang fra tilstandskontrol til transportkontrol fra Danmarks Miljøundersøgelser (Larsen S.E. og Svendsen, L.M. 2002).

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug

Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Analyse af historiske udledninger fra klassiske dambrug Notat DCE, AU s bidrag arbejdspakke 1 (WP1) under projekt Optimering af driften på klassiske dambrug. Lars M. Svendsen, DCE Aarhus Universitet, Anne

Læs mere

BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug

BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 05. januar 2014 Rettet: 25. januar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt Center for

Læs mere

NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG

NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG NY KONTROLMETODE FOR UDLEDNINGER FRA FERSKVANDSDAMBRUG Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 212 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Ændring af metode til beregning af foderopskrivning

Ændring af metode til beregning af foderopskrivning Ændring af metode til beregning af foderopskrivning Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. december 2013 Rettet: 24. februar 2014 og 10.marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt

Læs mere

Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug

Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen DCE Nationalt

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) BEK nr 130 af 08/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1251-00012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 14. februar Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Lovtidende A Udgivet den 14. februar Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 14. februar 2012 8. februar 2012. Nr. 130. Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) I medfør af 7, stk. 1, 7 a, stk. 1 og 2, 29,

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1)

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug 1) I medfør af 7, stk. 1, 7 a, stk. 1 og 2, 29, 35, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1, 73, stk. 1 og 2, og 110, stk.

Læs mere

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune

Modeldambrug og foderopskrivning. Jakob Larsen, Holstebro Kommune Modeldambrug og foderopskrivning Jakob Larsen, Holstebro Kommune Disposition Dambrugsudvalget Modeldambrug typer fordele og ulemper Renseeffekt Regneeksempel modeldambrug 1 Forsøgsordningen for modeldambrug

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen)

Høringsnotat. Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) Erhverv Ref. sezce Den 2. december 2016 Høringsnotat Udkast til ny bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (dambrugsbekendtgørelsen) Bekendtgørelsen blev i udkast

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG

RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL 1 DAMBRUG Rapportering af WP4 under dambrugsteknologiprojektet Faglig rapport fra DMU nr.842 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET RENSEEFFEKTIVITET PÅ MODEL

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Renseforanstaltninger på klassiske dambrug - muligheder og effekter

Renseforanstaltninger på klassiske dambrug - muligheder og effekter Renseforanstaltninger på klassiske dambrug - muligheder og effekter Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua, Anne Johanne Tang Dalsgaard, DTU Aqua & Lars M. Svendsen, DCE, AU Produktionsbidrag og vandløbsbidrag

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014

Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Hjarnø Havbrug Produktionsplan for Endelave Havbrug 2014 Rekvirent Anders Pedersen, Hjarnø Havbrug Rådgiver Orbicon Jens Juuls Vej 16 8260 Viby

Læs mere

Optimering af driften på klassiske dambrug

Optimering af driften på klassiske dambrug Optimering af driften på klassiske dambrug Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-5 Rapport for projekt optimering af drift på klassiske dambrug Datablad Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

An 1) Kan det fagligt forsvares at fjerne alle krav til foder med undtagelse af energiindhold

An 1) Kan det fagligt forsvares at fjerne alle krav til foder med undtagelse af energiindhold NOTAT Til Miljøstyrelsen Erhverv J.nr. MST-1251-00068 Ref. Thobj Vedr. Notat til belysning af forhold vedr. foder 23. september 2013 Endelig 24/11 13 Notat MSt PBP Fagligt notat til belysning af flere

Læs mere

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 14, 2016 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks

Læs mere

Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug. Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug. Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering Miljøgodkendelse af Buderupholm Dambrug Inklusiv VVM-screening og foreløbig habitatvurdering 11. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE GODKENDELSE... 4 1 STAMBLAD FOR DAMBRUG... 4 2 DAMBRUGETS AKTIVITETER...

Læs mere

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 19, 2015 Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2.måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Svendsen,

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Døstrup Dambrug. Baggrund

Døstrup Dambrug. Baggrund Modeldambrug Lars M. Svendsen DMU, FORS Modeldambrug Baggrund for modeldambrug Hvad er et modeldambrug Formål og perspektiver Hvilke dambrug er med i forsøgsordningen? Overordnet indretning af modeldambrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering

Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering Miljøgodkendelse af Mønsted 2 Dambrug inklusiv Screening for VVM og foreløbig EFhabitatvurdering Mønsted 2 Dambrug Afgørelse annonceres den: 9.september 2014 Klagefristen udløber den: 7. oktober 2014 Søgsmålsfristen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug

En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug En undersøgelse af muligheder for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug Teknisk rapport Redigeret af: Lars M. Svendsen Danmarks Miljøundersøgelser Per Bovbjerg Pedersen Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Foreløbig konklusion:

Foreløbig konklusion: Notat om 21. november 2015 Kvælstofudledningen omkring år 1900. i DCE har til udarbejdet et notat, som konkluderer, at kvælstofudledningen omkring år 1900 var således, at koncentrationen af kvælstof i

Læs mere

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Ejstrupholm Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Udkast (bedes ikke journaliseret)

Udkast (bedes ikke journaliseret) Udkast (bedes ikke journaliseret) Udledergrænseværdier for dambrug og betydningen for nærrecipienten. Baggrundsnotat til Miljøstyrelsen fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Afdeling for

Læs mere

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Hoven Mølle Dambrug. Tillæg til miljøgodkendelse Nedenstående oplysninger er oplysninger fra dambrugets konsulent. Hjælpestoffer Kontrolperiodens længde Med

Læs mere

Modeldambrug under forsøgsordningen

Modeldambrug under forsøgsordningen Modeldambrug under forsøgsordningen Faglig slutrapport for Måle- og dokumentationsprojekt for modeldambrug Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Nørå Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/

Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/ Bilag 7. Væsentlighedsvurdering efter habitatdirektivet tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug 31/10 2016. Projektets betegnelse Tillæg til miljøgodkendelse for Hoven Mølle Dambrug. Produktionsudvidelse

Læs mere

Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark

Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark formål: At udvikle et standardiseret koncept i GIS til regionale årlige beregninger af baggrundstabet af kvælstof og fosfor til overfladevand i Danmark.

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Nr. Vium Dambrug v. Ejstrupholm Dambrug A/S Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Damstrædet 2 Postboks 154 6950 Ringkøbing Tlf. 96 75 30 00 Fax. 96 75 35 35 www.ringamt.dk e-mail:tm@ringamt.dk

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem Gelsbro Fiskeri Haderslevvej 191 Gelsbro 6760 Ribe (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. oktober 2013 Sags id 2012-23811 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/jolom Telefon direkte 76 16

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Miljøgodkendelse Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Dato: 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning... 4 2. Historik... 4 3. Afgørelse... 5 3.1 VVM... 5 3.2 Miljøgodkendelse... 5 3.3 Høring... 6 3.4

Læs mere

Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Abildtrup Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2012 J.nr.: NMK-10-00039 (tidl. MKN-104-00131) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Ravning

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

Til Musholm AS. Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering

Til Musholm AS. Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Til Musholm AS Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Løjstrup Dambrug Jens Albert Hansen leder af Landbrug og Natur Afgørelse annonceres den: 29. oktober 2014 Klagefristen

Læs mere

Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet

Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 09, 2017 Kongeåens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.;

Læs mere

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Modeldambrug Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen

Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Løjstrup Dambrug (øst) - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Halle Sø Dambrug inklusiv VVM og foreløbig EF-habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Halle Sø Dambrug inklusiv VVM og foreløbig EF-habitatvurdering Halle Sø Dambrug v/ove Ahlgren Halle Søvej 11, 8766 Nr. Snede Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 18. december 2015 Sags.ID 2011/1692 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 60 33

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 26. august 2016 Sags id 11/15014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte

Læs mere

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen

Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Rens Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen Statusrapport for 1. måleår af moniteringsprojektet Lars M. Svendsen, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Ole Sortkjær, Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering

Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Skade Dambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune Bygge og Miljøafdelingen 7330 Brande Den 26. juni 2014 Sags.ID 2013/46440 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 60 33 81

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn

Miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dambrug Jedsted Møllevej Gredstedbro 40b m.fl., Jedsted by, Vilslev sogn Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juni 2016 Sags id 11/15014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Punktkilderapport 2007

Punktkilderapport 2007 Punktkilderapport 2007 Kolofon X Titel: Punktkilder 2007 X URL: (Hoved hjemmesideadresse til centeret) Emneord: Vandmiljøplanen, regnvand, monitering, spildevand, udledning, renseanlæg, industrier, dambrug,

Læs mere

Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet

Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 20, 2017 Tvilho Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for første måleår af moniteringsprojektet Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.;

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2006. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2006 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport 2007 Indhold FORORD... 6 1 Sammenfatning og konklusioner... 8 2 Indledning... 10 2.1 Baggrund for opgørelserne...

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. til:

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr.  til: Snaptun Frysehus A/S Snaptunvej 59a 7130 Juelsminde Sendt pr. email til: info@snaptunfiskeexport.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 06-06-2016 Sagsbehandler Johannes Lomborg E-mail jolom@esbjergkommune.dk

Læs mere

Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug

Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug Resultater og konklusioner Faglig rapport fra DMU, nr. 434 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forsøgsprojekt

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Juni, Formaldehyd omsættes/reduceres ved 3 processer uanset dambrugstype: - En umiddelbar reduktion - En mikrobiel omsætning - En fortynding

Juni, Formaldehyd omsættes/reduceres ved 3 processer uanset dambrugstype: - En umiddelbar reduktion - En mikrobiel omsætning - En fortynding Juni, 2009 Notat vedr. omsætningsrater for formaldehyd i 3 typer dambrug, traditionelle jorddambrug, model 1 dambrug og model 3 dambrug til bestemmelse af udledningskoncentrationer og mængder. Udarbejdet

Læs mere

Indretning og drift af modeldambrug

Indretning og drift af modeldambrug Indretning og drift af modeldambrug Ejstrupholm Dambrug Modeldambrug Organisk stof Total-P Total-N 0,20 0,20 Standarddambrug 0,07 0,70 0,55 Modeldambrug I 0,07 0,50 0,45 Modeldambrug II og IIa 0,15 0,45

Læs mere

Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer

Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer Fjordbundens betydning for omsætningen af næringsstoffer Henrik Fossing Aarhus Universitet Institut for Bioscience Aftensejlads på Limfjorden 16.8.5 www.lemvig.com/luftfotos.htm Indledning Fjordbundens

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Arbejdspakke 1a: Næringsstoffjernelse (N, P, O) på klassiske dambrug Anne Johanne Tang Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua

Arbejdspakke 1a: Næringsstoffjernelse (N, P, O) på klassiske dambrug Anne Johanne Tang Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua Arbejdspakke a: Næringsstoffjernelse (N, P, O) på klassiske dambrug Anne Johanne Tang Dalsgaard og Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua. Baggrund Lundby Dambrug blev udvalgt som eksempel på et klassisk dambrug

Læs mere