E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN"

Transkript

1 E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag J.nr. B CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato Godk. CHJ R AM B Ø L L O LO F P A LM E S A L L É 2 2 D K ÅR H U S N T E L F A X

2

3 Betingelser og arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side I Indholdsfortegnelse BETINGELSER Orientering Udbudstidsplan AB92 med tillæg/fravigelser Byggepladsbestemmelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Kvalitetsstyring...19 ENTREPRISE A FACADE- OG ALTANRENOVERINGSARBEJDET Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring FACADEISOLERINGSARBEJDET Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring TAGDÆKNINGSARBEJDET Arbejdets omfang...34

4 Betingelser og arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side II 3.2 Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring...37 ENTREPRISE B ALTANDØRS- OG VINDUESUDSKIFTNING Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring...43

5 0.1 Orientering Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 1 Betingelser 0.1 Orientering Bygherre Ejerforeningen Klintegaarden c/o Bestyrelsesformand Bjarne Ravn Skovvejen 44E, 3. tv Århus C Ingeniør RAMBØLL Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Kontaktperson: Jens Chr. Bach Arbejdspladsens beliggenhed Klintegaarden Skovvejen Århus C Renovering skal foretages på boligblokken beliggende ud mod Skovvejen Entreprise A Entreprisen omfatter i hovedtræk nedenstående: Betonrenovering af facade mod Skovvejen samt på nordfacaden (parterreetage excl.) Betonrenovering af altaner incl. udskiftning af rækværk og udførelse af fugtmembran på overside af altaner. Udførelse af udvendig isolering incl. puds på facade mod Skovvejen samt på nordfacaden. Udførelse af ny tagpapdækning.

6 0.1 Orientering Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Entreprise B Entreprisen omfatter i hovedtræk nedenstående: Udskiftning af samtlige vinduespartier i facade mod Skovvejen (excl. partier i parterreetage) incl. etablering af nye inddækninger og vinduesbundplader.

7 0.2 Udbudstidsplan Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Udbudstidsplan Aktivitet Uge Entreprise Stilladsopstilling A Betonrep., altaner, facader A Udv. isolering, puds A Tagpapdækning A Udskiftning facadepartier B Vinduesbundplader, inddækninger Mangelgennemgang, rep. m.m. Nedtagning af stillads B A+B A

8 0.3 AB92 med tillæg/fravigelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side AB92 med tillæg/fravigelser Almindelige betingelser De "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" AB 92 er gældende med de i afsnit "0.3.2 Særlige betingelser" anførte tilføjelser. Nedenstående "Særlige betingelser" supplererer, undtager eller fraviger det i AB 92 angivne. Alle sådanne supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte Særlige betingelser 2 stk. 1 Bygherren forbeholder sig også ved bunden licitation ret til frit at vælge mellem samtlige afgivne tilbud. 2 stk. 2 Tilbudsgrundlaget er følgende: 1. Eventuelle rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden. 2. Udbudsbrev. 3. Betingelser og arbejdsbeskrivelse med tilhørende tilbudslister og mængdefortegnelser samt tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. 4. Tidsplan. 5. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer, regulativer og anordninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse. 6. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. 7. Danske Standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd. 8. Arbejdstilsynets publikationer. 2 stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Tilbudet skal afgives i én original og én kopi. Tilbudet afgives i lukket kuvert, tydeligt mærket: "Licitationstilbud, Klintegaarden". 3 stk. 2 Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. Fastprisperioden er 1 år fra licitationsdagen. Ved udbud helt eller delvist på mængder henvises tillige til tilbudsog afregningsgrundlaget. 3 stk. 4 Entreprenøren er dog forpligtet til at orientere sig i tilstødende fagbeskrivelser vedrørende forhold, som har indflydelse på hans udførelse.

9 0.3 AB92 med tillæg/fravigelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 5 5 stk. 4 Såfremt den bydende forudsætter anvendelse af bestemte underentreprenører/leverandører, skal navne og adresser på de vigtigste af disse samt deres arbejdsområde opgives i tilbudet. En således opgiven underentreprenør/leverandør kan ikke udskiftes uden bygherrens godkendelse. 7 stk. 1 Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtelse. 9 stk. 1 Entreprenøren skal være forpligtet til at tåle mindre korrektioner i tidsplanen i forbindelse med arbejdsplanens udarbejdelse. Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde. 10 stk. 1 Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer. Arbejdet kan foregå i tidsrummet og kun på hverdage. Arbejde udover nævnte tidsrum må kun finde sted med bygherrens godkendelse. Hvor udbudsmaterialet angiver materialer af bestemt fabrikat og type i formen "Som XXX", er entreprenøren pligtig at levere enten det angivne fabrikat og type eller et dermed ligestillet, som skal accepteres af bygherren i hvert enkelt tilfælde. 14 stk. 2 Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftligt accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren. 19 stk. 1 Dersom entreprenøren eller bygherren ikke senest ved næstfølgende byggemøde gør indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. En bemærkning herom skal optages i det følgende byggemødereferat. Parterne har dog altid ret til indsigelse inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af referatet. 25 stk. 2 Overskridelse af sluttermin medfører, at entreprenøren ifalder en dagbod på 1 af den samlede kontraktsum ekskl. moms, dog mindst kr ,- for hver påbegyndt arbejdsdag, tidsfristen uretmæssigt overskrides. Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen og/eller anfordret i sikkerhedsstillelsen.

10 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Byggepladsbestemmelser Generelt Entreprenørerne skal påregne at overtage pladsen, som den foreligger. De bydende er pligtige til at besigtige forholdene på stedet, inden tilbud afgives. Ekstrakrav p.g.a. ukendskab til lokale forhold vil ikke blive honoreret Arbejdsplads Den udvendige arbejdsplads/oplagsplads er meget begrænset. Oplagring af materialer o.lign. skal aftales med bygherrens tilsyn. Der skal tages hensyn til, at arbejdet skal foregå i og omkring et hus, der skal fungere sideløbende med arbejdsudførelsen Adgangsveje Parkering Porthøjde og -bredde til gårdrummet er begrænset. Transport med motoriserede køretøjer må kun finde sted på den eksisterende befæstede vej i gårdrummet. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader på de befæstede arealer og omkringliggende beplantninger/bygninger etc. Entreprenøren skal sikre, at beboere og gæster m.v. til stadighed har uhindret adgang til bebyggelsens indgangsdøre samt, at brandveje og adgangsveje til stadighed holdes frie for oplagring af materiel, materialer, parkerede biler m.v. Personbilparkering er forbudt i gårdrummet Skure/containere, materialeoplag m.v. Området, som må benyttes til skure/containere, materialeoplag m.v. er meget begrænset. Entreprenørerne sørger selv for de til eget brug fornødne skure/containere til materialer m.v., men skal begrænse pladsbehovet mest muligt.

11 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 7 Placering af skure/containere, materialeoplag m.v. indenfor arealet vist på situationsplanen skal godkendes af tilsynet. Skure m.v. skal oplægges på trykfordelende plader, planker eller lignende. Entreprenøren skal ikke påregne anden skur- og oplagsplads udover den, der er anvist i entreprisegrundlaget. Entreprenørerne bærer det fulde ansvar og risiko for materialernes og materiellets forsvarlige anbringelse, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast, hærværk og tyveri. Byggepladsen vil ikke blive indhegnet på bygherrens foranledning. Der etableres kun vagt i det omfang, entreprenørerne selv vil afholde udgifterne hertil Mandskabsskur, toiletter og vaskerum Eksisterende mandskabslokale (ved opgang E) samt 2 stk. toiletter (ved vaskeri/portåbning) kan benyttes af entreprenørerne. Der kan ikke påregnes opstillet mandskabsvogne i gårdrummet. Mandskabsvogne kan i h.t. nærmere aftale med Århus Kommune påregnes opstillet på P-plads beliggende ved hjørnet af Skovvejen og Trøjborgvej. De eksisterende lokaler må ikke benyttes til materialeoplæg. Entreprise A skal foretage en løbende rengøring af lokalerne, såfremt disse ønskes. Entreprenør A leverer og opstiller sanitetsvogn til alle entrepriser - inkl. el-, og vandtilslutninger. Sanitetsvognen skal indeholde de nødvendige toiletter, urinaler og vaskeinstallationer i henhold til gældende bestemmelser. Sanitetsvognen kan tidligst fjernes ved byggesagens aflevering. Entreprenør A leverer de nødvendige driftsmidler, samt renholder, tømmer og vedligeholder sanitetsvogn. Efter endt brug fjerner entreprenør A skur og vogn, inkl. el- og vandtilslutninger. Sanitetsvogn kan ikke påregnes tilsluttet eksisterende afløbsinstallationer. Sanitetsvognen påregnes opstillet i gården. Byggemøder påregnes afholdt i eksist. lokale ved opgang E.

12 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Førstehjælpsudstyr Entreprenør A skal sørge for, at der på byggepladsen forefindes det krævede redningsmateriel herunder f.eks. forbindsstoffer, nødtelefon, m.v Vand til byggebrug Entreprenør A etablerer, vedligeholder i hele byggeperioden og nedlægger efter anvisning fra tilsynet vandforsyning til sanitetsvogn og byggeplads. Vand kan etableres via eksisterende vandstik i/ved ejendommen. Bygherren betaler vandforbruget Belysning/el til byggebrug Entreprenøren A etablerer og vedligeholder nødvendig orienteringsbelysning, mens hver enkelt entreprenør selv foranstalter den for arbejdet nødvendige belysning. Endvidere skal entreprenør A levere, montere og vedligeholde nødvendige undertavler i arbejdsområdet. Alle el-installationer inkl. kabling i forbindelse med opstilling af byggepladstavler og orienteringsbelysning, samt alle udgifter til vedligeholdelse af disse i hele byggeperioden samt nedtagning afholdes af entreprenør A. Bygherren betaler strømforbrug. Alt andet betales af den enkelte entreprenør, og installationerne skal til stadighed overholde gældende reglement for elinstallationer. El til byggebrug kan etableres via udtag i den oprindelige fyrkælder. El-tilslutning af skure/containere etableres af de enkelte entreprenører. Tilslutning af el-varme i skurene må kun finde sted, såfremt entreprenøren opsætter bimåler og betaler el-forbruget Pladsens renholdelse Alle udgifter til rengøring og bortkørsel af affald skal være indeholdt i tilbudet.

13 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 9 Entreprenøren har pligt til løbende at samle og bortkøre alt affald fra arbejdspladsen. Affaldet skal samles i container på et af tilsynet anvist område. Afbrænding af affald i og omkring området er strengt forbudt. Ved afslutning af arbejdet skal entreprenøren udføre en gennemgribende oprydning og rengøring. Al oprydning, retablering, rengøring m.v. skal være indeholdt i tilbudet. Byggeledelsen vil på byggemøderne registrere, om den løbende oprydning og rengøring sker på tilfredsstillende vis i de enkelte områder. Såfremt byggeledelsen skønner, at oprydning, retablering og rengøring er utilstrækkelig, vil denne med 3 dages varsel iværksætte den nødvendige oprydning, retablering og rengøring for entreprenørens regning Stilladser, kraner, afspærringer og interimskonstruktioner m.m. Entreprenør A skal levere og opstille nødvendige stilladser for alle entrepriser/renoveringsarbejder. Entreprenør A skal sørge for at stilladset kan godkendes til alle arbejdsydelser (montering af udvendig isolering, udførelse af puds, vinduesudskiftning og tagarbejder m.m.). Stillads skal forsynes med skyggenet. Stilladstype, understøtnings- og fastgørelsesform skal være godkendt af Arbejdstilsynet, inden opstilling påbegyndes. Stilladset skal påregnet udført med en arbejdsbredde på 1,20 m. Dagligt ved arbejdets ophør- fjernes stilladsstiger m.v. i terrænniveau for at hindre uvedkommende færdsel på stilladserne Midlertidig lukning og aflåsning Midlertidige lukninger og aflåsninger udover det, som er beskrevet under de enkelte entrepriser, hører under entreprenør A. Entreprenør A har ansvaret for, at vinduer og døre er forsvarligt aflukkede efter arbejdstids ophør Ansvar Hver enkelt entreprenør har det fulde ansvar for skader på såvel alle arbejder omfattet af denne og øvrige entrepriser som skader på eksisterende bygnings-

14 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 10 konstruktioner, haveanlæg, inventar, indbo, løsøre m.m. tilhørende bygherren. Fordelingen af ansvar aftales løbende på byggemøder. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle økonomiske og tidsmæssige følger af en evt. senere udbedring Afdækninger Entreprenøren skal etablere afdækninger og afskærmninger omkring arbejdsområdet. Specielt ved sandblæsning og højtryksspuling skal vinduer, døre m.v. afdækkes omhyggeligt ved hjælp af krydsfinerplader med tætningslister eller tilsvarende. Entreprenøren har det fulde ansvar for eventuelle vandskader o.lign. på bygninger og beboernes inventar m.m. Eventuelle skader på bygninger, bygningsdele, parkerede biler m.v. erstattes af entreprenøren Afsætning og opmåling Der foretages ingen afsætning på bygherrens foranledning. De enkelte entreprenører skal selv foretage nødvendig afsætning og opmåling Skiltning m.m. Såfremt entreprenørerne ønsker at opstille midlertidige reklameskilte, kan dette kun ske efter nærmere aftale med byggeledelsen. Skiltene udformes efter nærmere aftale og skal nævne: Bygherren, ingeniør og entreprenørerne. Alle udgifter betales af entreprenørerne Entreprenørens materiel og arbejdsmetoder Entreprenøren skal give bygherren alle specificerede ønskede oplysninger om materiel og arbejdsmetoder, som tænkes bragt i anvendelse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren over for denne og

15 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 11 myndighederne at dokumentere sådanne arbejdsmetoder eller materialers egnethed. Det påhviler entreprenøren løbende at oplyse bygherren om forhold, som direkte eller indirekte vedrører entreprisen, herunder at forsyne bygherren med kopi af korrespondance og aftaler med offentlig myndighed Lokale forhold Det påhviler entreprenøren - inden påbegyndelse af arbejde i nærheden af eksisterende rør, ledninger og kabler - ved direkte henvendelse til rør-, ledningseller kabelejeren at få den nøjagtige placering af disse rør, ledninger og kabler fastlagt, og entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, denne måtte påføre rør, ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse og omtrentlige placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller som er oplyst af bygherren eller rør-, lednings- eller kabelejeren. Hvor der træffes uforudsete rør, ledninger eller kabler, skal det pågældende delarbejde om nødvendigt standses, og bygherren tilkaldes Sikkerhedsforanstaltninger Generelt Entreprenør A skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse samt - på et tidspunkt der aftales på et sikkerhedsmøde, (senest ved entreprisens aflevering) - nedtagning og bortbringning af enhver foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed inden for fællesområderne: Terræn uden om bygningerne Tilførsels- og byggepladsveje Adgangsveje i øvrigt Skurby og lagerplads med tilhørende adgangsveje Stillads Alt med tilhørende advarsels- og påbudsskiltning, henvisning om tilkørsel, køreretning etc. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde.

16 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 12 Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle økonomiske og tidsmæssige følger af en eventuel senere udbedring. Sikkerhed på byggepladsen Under entreprisens udførelse bærer entreprenørerne det fulde ansvar for, at arbejdspladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets anvisninger, samt at alle krævede sikkerhedsforanstaltninger er etableret og vedligeholdes. Tilsynspligten med sikkerhedsforanstaltningerne inden for arbejdsområdet påhviler entreprenøren. Entreprenørerne skal ligeledes i tilbudet indregne at bygningerne afleveres til efterfølgende entreprenør med de krævede sikkerhedsforanstaltninger intakte. De førnævnte ansvarsområder er defineret som entreprenørens arbejdsområde, og de vil under arbejdets udførelse nærmere blive fastsat i samarbejde med koordinatoren. Entreprenøren skal sikre at der vælges sikkerhedsrepræsentanter. Såfremt der af entreprenøren engageres underentreprenører, skal entreprenøren varetage bygherrens sikkerhedsopgaver og koordinere sikkerhedsarbejdet i arbejdsområdet. Dersom anden entreprenørs analoge sikkerhedsforanstaltninger er til hinder eller utilstrækkelige for nærværende entreprenørs arbejde, skal sidstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold, og etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så kravene til stadighed er opfyldt. Enhver forulempelse af anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger henregnes under AB 12 stk. 2. Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. dec er overdraget til bygherrens byggeleder, der fungerer som koordinator. Koordinatorens ansvarsforpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. Der afholdes sikkerhedsmøde på pladsen hver 4. uge eller efter behov, og entreprenøren og sikkerhedsrepræsentanterne er pligtige til at deltage. Sikkerhedsarbejdet i udførelsesfasen A. Koordinatoren Bygherren er forpligtet til jfr. bekendtgørelse nr af 18. dec at koordinere sikkerhedsarbejdet.

17 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 13 Bygherren har overdraget sine forpligtelser til sin byggeleder, som fungerer som koordinator. Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af sikkerhedsplanen for byggepladsen. B. Sikkerhedsplanen Inden arbejdet starter skal der udarbejdes en sikkerhedsplan jfr. 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1017, og planen skal løbende holdes ved lige. Sikkerhedsplanen skal være tilgængelig for alle på pladsen og have følgende indhold: 1. Orientering 1.1 Organisation 1.2 Byggesagen 1.3 Entrepriseoversigt 1.4 Sikkerhedsorganisation 1.5 Sikkerhedsrepræsentanter 1.6 Adresse- og telefonliste 2. Byggepladsens indretning 2.1 Byggepladsplan 2.2 Beliggenhed og adgangsforhold 2.3 Byggepladsveje 2.4 Hegn og vagt på pladsen 2.5 Parkering 2.6 Skure 2.7 Toiletter og vaskerum 2.8 Førstehjælps-udstyr 3. Byggepladsinstallationer 3.1 Vand/afløb 3.2 El/belysning 3.3 Telefon 4. Renholdelse 4.1 Containere 4.2 Renholdelse

18 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Stilladser, kraner m.v. 5.1 Stilladser 5.2 Kraner 6. Sikkerhedsbestemmelser 7. Arbejdsprocesser/sikkerhedsforanstaltninger 7.1 Adgangsveje 7.2 Rækværker/afdækning af huller 7.3 Udgravning og afstivninger 7.4 Støj øg støv 7.5 Vinterforanstaltninger 8. Referater fra sikkerhedsmøder 9. Arbejdsplan 9.1 Arbejdsplan 9.2 Tegninger 10. Arbejdstilsynet 10.1 Evt. påbud/notater fra Arbejdstilsynet 10.2 Publikationer fra Arbejdstilsynet 10.3 Bekendtgørelser og love I det væsentligste vil der i udbudsmaterialet være orienteret om de samme forhold, men planen skal sikre, at oplysningerne er samlet i en mappe på pladsen. Planen udarbejdes i f.m. opstartsmødet. C. Ansvarsområder Det er særdeles vigtigt at arbejdspladsen er delt ind i arbejdsområder, hvor ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne er de enkelte entreprenørers. Disse ansvars/arbejdsområder er ikke mulige at fastsætte inden arbejdet påbegyndes, så sikkerhedskoordinatoren må sikre, at de enkelte entreprenører til

19 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 15 stadighed ved, hvilke områder, som han har ansvaret for. Planen må løbende holdes ved lige, hvilket kan ske på sikkerhedsmøderne. Områder, som benyttes af alle entreprenørerne såsom adgangsveje, pladser m.v. benævnes fællesområder, og bygherren har ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne i disse områder. D. Sikkerhedsmøder Der holdes fælles sikkerhedsmøder mindst hver 4. uge eller efter behov og entreprenøren og sikkerhedsrepræsentanterne er pligtige til at deltage. Oversigt over relevante love og bekendtgørelser Bekendtgørelse nr af 15. dec om byggepladsindretning. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts Bekendtgørelse nr af 18. dec om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. Bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse. Bekendtgørelse nr. 775 af 17. sept om skurvogne. Arbejdstilsynets publikation aug om Basiskrav til Udbudsmateriale Byg og Anlæg. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 452 af 27. august 1984 om støjgrænser. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets anvisninger og vejledninger. Håndbog for sikkerhedsgruppen, 5. udgave, Arbejdsmiljøfondet, Gældende aftaler indgået af byggefagenes organisation.

20 0.5 Tilbuds- og afregningsgrundlag Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Tilbuds- og afregningsgrundlag Mængdefortegnelse Hvor udbuddet indeholder mængdefortegnelser, skal disse danne grundlag for tilbudsudregningen. Udgifter til biydelser, som ikke direkte er anført i mængdefortegnelsen, skal medregnes i enhedsprisen for en anført mængde således, at udgiften efter entreprenørens skøn placeres, hvor den naturligt hører hjemme. De endelige mængder opmåles i samarbejde med bygherrens tilsyn. Anførte mængder er udregnet så nøjagtigt som muligt efter tegninger og beskrivelse. De ydelser, som skal baseres på "faste" mængder og "variable" mængder i henhold til nedenstående definitioner, vil være markeret i mængdefortegnelsen/tilbudslisten med henholdsvis F og V eller W. a. Faste mængder (F) fastsættes endeligt på grundlag af tilbudsmaterialet. Bortset fra nedenfor nævnte korrektion af de faste mængder vil disse kun kunne ændres som følge af projektændringer. Entreprenøren har pligt til inden accept at kontrollere beregningen af F- og V- mængder omhyggeligt. Såfremt de opgivne mængder svarer til projektet med en tolerance på +/- 2% af de opgivne mængder, er den afgivne tilbudssum gældende for arbejdet. For fejl mindre end +/- 10% skal tilbudssummen ændres på basis af de rigtige mængder og de tilbudte enhedspriser. De tilbudte enhedspriser skal også være gældende for mængdeændringer mindre end +/- 10% som følge af projektændringer. Findes der større fejl, eller foretages der større projektændringer, forhandles med entreprenøren om afregning på grundlag af de korrigerede mængder. Den således verificerede tilbudssum indgår derefter i accepten som en fast sum, gældende for det projekterede anlæg. b. Variable mængder (V eller W) adskiller sig alene fra faste mængder (F) ved følgende: Begrænset variable mængder, der i tilbudslisten er mærket V, skal kunne afvige indtil +/- 30% af de udbudte uden at have ændring af de tilbudte enhedspriser til følge.

21 0.5 Tilbuds- og afregningsgrundlag Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 17 Ved større afvigelser fastsættes enhedsprisen ved forhandling. Ubegrænset variable mængder, der i tilbudslisten er mærket W, skal kunne varieres ubegrænset (eventuelt helt udgå) til de tilbudte enhedspriser.

22 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Entreprenørens personale skal være kvalificeret til udførelse af de pågældende arbejder, og entrepriser skal planlægges og udføres i overensstemmelse med god skik for kvalitetsstyring for de pågældende arbejder. Kvalitetsstyring i overensstemmelse med god skik skal være en integreret del af entreprenørens ydelser mangler i så henseende behandles som enhver anden mangel Kvalitetsplan Før start, og senest 10 dage før udførelse af en entreprise skal entreprenøren udarbejde en skriftlig kvalitetsplan, der beskriver planlagt kvalitetsstyring af entreprisens udførelse. Kvalitetsplanen skal som minimum indeholde en overskuelig og lettilgængelig beskrivelse - gerne med henvisninger -af: entreprenørens kvalitetsorganisation med navn på kvalitetsansvarlig, navne på eventuelle arbejdsledere, telefonnumre m.m. procedurer for modtage-, proces- og slutkontrol, inclusive procedure for aktivitetsstart i henhold til den godkendte kvalitetsplan procedure for dokumentation af kvalitetsstyring, inclusive journalisering og opbevaring heraf. Hvis der under udførelse af en entreprise foretages ændring af bemanding eller procedurer, skal kvalitetsplan ajourføres. Kvalitetsplanen skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn. Eventuelle kommentarer fra byggeledelsen og deraf afledede ændringer i entreprenørens kvalitetsplan ændrer ikke på entreprenørens ansvarsforhold Kvalitetsorganisation En skriftlig beskrivelse af entreprenørens kvalitetsorganisation men ikke den samlede kvalitetsplan skal afleveres til byggeledelsen senest i forbindelse med projektgennemgang Dokumentation Entreprenøren skal udarbejde en løbende ajourført oversigt over sin dokumentation for kvalitetsstyring. Oversigten skal være umiddelbart tilgængelig

23 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 19 samt systematisk og overskuelig i sin form, så byggeledelse og tilsyn har let adgang til såvel at kontrollere, om dokumentation af entreprenørens kvalitetsstyringer er i overensstemmelse med god skik, som at finde de enkelte dokumenter, der er registreret i oversigten. Entreprenøren skal opbevare dokumentation vedrørende intern kvalitetsstyring, der udarbejdes jvf. udbudsmaterialet, indtil afslutning af 5 års eftersynet og evt. deraf afledte forhandlinger/sager. Bygherren har i den periode ret til med kort varsel at gennemgå materialet og få kopi heraf. I tilfælde af entreprenørens betalingsstandsning eller konkurs skal bygherrens rettigheder jævnfør AB 92 opretholdes. Hvis stikprøvekontrol viser, at det er nødvendigt at afhjælpe mangler m.h.t. kvalitetsstyring, skal entreprenøren uden betaling herfor straks levere én kopi af den dokumentation for intern kvalitetsstyring, som byggeledelse/tilsyn forlanger. Eventuelle mangler og/eller forsinket aflevering af den løbende kvalitetsdokumentation vil indgå i vurderingen af færdiggørelsesstadet for de enkelte aktiviteter i forbindelse med opgørelse af værdien af det udførte arbejde på acontobegæringer. Forud for aflevering skal entreprenøren aflevere kopi af den samlede dokumentation for intern kvalitetsstyring Projektgennemgang Entreprenøren skal deltage i projektgennemgange i nødvendigt omfang (een eller flere omgange) inden udførelse af entreprisen eller dele heraf. Omfanget af projektgennemgange afhænger af entreprisens kompleksitet, og fastlægges efter forhandling mellem entreprenør og byggeledelse. Byggeledelsen indkalder til projektgennemgang. Projektgennemgang efter meddelelse af accept og inden udførelse af en entreprise starter har til formål, at byggeledelse og entreprenør samt (i den udstrækning det er relevant) fagtilsyn sammen gennemgår projektet, relevant projektmateriale, samarbejde med andre entreprenører m.m., så eventuelle spørgsmål med hensyn til udførelse af entreprisen kan afklares på det tidspunkt. Inden deltagelse i projektgennemgang skal entreprenøren have gennemgået den del af udbudsmaterialet, der er relevant for udførelse af den pågældende entreprise, herunder afdække eventuelle forhold der kan føre til svigt, er særlig risikofyldte eller vanskelige at udføre. Eventuelle underentreprenører skal deltage i projektgennemgangen.

24 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 20 Projektgennemgangen ændrer ikke ved fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Når der i beskrivelse af en entreprise specificeres, at entreprenøren skal projektere eller sørge for projektering af en ydelse, skal projekteringen af den eller de ydelser kvalitetsstyres incl. dokumentation heraf i overensstemmelse med god skik for de pågældende ydelser Aktivitetsstart Ved start på udførelse af en aktivitet skal entreprenøren: sikre, at operatørerne er fagligt kompetente sikre, at de operatører, der skal udføre det pågældende arbejde, har det nødvendige projektmateriale sikre, at operatørerne har fornøden tid og udstyr til at udføre arbejdet kontraktligt i sædvanlig, god kvalitet kontrollere, at projektmaterialet er det seneste gældende vedr. udførelse af den aktuelle aktivitet sikre, at de byggevarer, der leveres til byggeriet, er i overensstemmelse med projektmaterialet påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udført arbejde, der skal afhjælpes inden udførelse af eget arbejde. Hvis entreprenøren konstaterer, at forudgående arbejde ikke er udført som forudsat, skal byggeledelse/tilsyn straks orienteres skriftligt herom, og arbejdet må ikke udføres, før problemet er afhjulpet. Hvis entreprenøren ikke gennemfører start på udførelse af en aktivitet, som beskrevet i ovenstående, vil entreprenøren komme til at bære alle udgifter til omgøring af eget arbejde samt skulle betale det beløb, der eventuelt skal ydes i erstatning til andre, der af denne årsag er berettiget til erstatning. Når der i beskrivelse af en entreprise specificeres, at tilsynet skal deltage i en bestemt aktivitetsstart, skal entreprenøren i god tid advisere tilsynet om starttidspunktet Efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering og i afhjælpningsperioden er underkastet de samme betingelser som entreprisens øvrige ydelser. Kvalitets- og kontroldokumentation i medfør heraf afleveres i kopi til byggeledelsen før afhjælpningsperiodens udløb.

25 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 21 Entreprise A 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet 1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, som er angivet på tegninger og/eller i nærværende beskrivelse herunder: Udførelse af betonreparationer på altaner samt på nord- og vestfacade. Udskiftning af stålrækværk på altaner. Udskiftning af defekt afretningslag på altaner. Ændring af udspyrere fra altaner. Udførelse af fugtmembran på overside af altanbundplader. Overfladebehandling (tyndpuds, filsning, maling m.m.) af altanbrystninger, underside af altanplader og øvrige betonoverflader, hvor der ikke udføres udvendig isolering. Div. følgearbejder i forbindelse med vinduesudskiftning (påstøbning under nye altandøre samt pudsning og overfladebehandling af lysninger i trappeopgange). 1.2 Grundlag for arbejdet Udover betingelser, tegninger og beskrivelse danner følgende grundlag for arbejdet: Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. Leverandørens anvisninger. Basisbetonbeskrivelsen for bygningskonstruktioner med tilhørende bilag i seneste udgave, udgivet af ATV-udvalget vedrørende betonbygværkers holdbarhed. CtO-publikationer: Betonbogen Materialer Beton Alt betonarbejde skal udføres i aggressiv miljøklasse.

26 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 22 Materialerne skal mindst opfylde Basisbetonbeskrivelsens krav. Bestemmelser, krav m.v., som anføres i denne beskrivelse, går forud for Basisbetonbeskrivelsens krav, hvor der er uoverensstemmelse mellem de 2 beskrivelser. Cementtype: Der skal anvendes PC (A/HS/EA/G). Sten: Indhold af lette korn under 2500 kg/m må udgøre maks. 5%. Krav til trykstyrke: f ck = 35 MPa. Betonrecept skal forevises rådgivende ingeniør for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes Reparationsmørtel Betonreparationer skal udføres i aggressiv miljøklasse. I efterfølgende arbejdsbeskrivelse vedrørende betonreparationer er der foreskrevet produkter fra firmaet Sika. Produkter fra andre firmaer kan evt. accepteres, såfremt tilsvarende egenskaber kan dokumenteres. I tilbudet skal det ønskede produkt oplyses og skal under alle omstændigheder godkendes af den rådgivende ingeniør. Svummemørtel : SikaMonoTop 610 Reparationsmørtel : SikaMonoTop Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern Korrosionsbeskyttelse : SikaMonoTop 610 Ved evt. lagtykkelse under 15 mm anvendes Icoment 256 DBP Overfladebehandling af betonoverflader Til behandling af altanbrystninger og altanbundpladers underside samt på øvrige betonoverflader, hvor der ikke udføres udvendig isolering anvendes der følgende produkt: Grunder : 1 x Sikagard - 552W - Aquaprimer Maling : 2 x Sikagard - 550W - Elastic 2 x Rockwool facadefarve. Grunder anvendes ikke på eksist. malerbehandlede overflader.

27 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Overfladeudjævning/tyndpuds af brystninger og altanbundplader m.m. Overfladeudjævning/tyndpuds : Sika Mono Top Fugtmembran på overside altanbundplader Der anvendes NM100 epoxybelægning fra Rockidan. Farve: Beigegrå 14, lysgrå 17 eller mørkegrå 18 i h.t. nærmere aftale Udspyere Nye udspyere udføres af ø30 rustfri rør. Udspyere overfladebehandles med Icosit 6630 High solid fra Sika, Farve: hvid. 1.4 Arbejdets udførelse Alt arbejde skal udføres af absolut kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmelse med leverandørens og tilsynets anvisninger. Generelt gælder at alle påtænkte detaljer og løsninger, der ikke er vist eller beskrevet i projektmaterialet, skal forelægges byggeledelsen for accept, inden arbejdet påbegyndes. Ukendskab til forhold, som kunne besigtiges eller information, som kunne være indhentet ved rådgivende ingeniør, vil ikke blive honoreret. Der skal påregnes udført referencefelter for de enkelte arbejdsreparationer Afrensning, generelt Overfladebehandlede betonoverflader, som skal genbehandles, skal renses ved højtryksspuling med sandtilsats. På udvendig side af altanbrystninger samt på underside af altanbundplader skal den eksist. maling fjernes helt for efterfølgende udførelse af tyndpuds. Udfaldskrav: Overfladen skal være fast og fri for løstsiddende maling, algebegroning, puds, kalk og snavs. Afsmitning accepteres ikke.

28 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 24 De- og genmontering af div. beslag, konstruktionsdele o.lign. skal være indeholdt i tilbudet Afrensning, specielt Ud over den generelle afrensning skal skadede arealer altid tørsandblæses efter behugning. Skadet beton borthugges, så der opnås et hårdt og klingende betonunderlag, der er bæredygtigt for den videre behandling. Udhugningen tilstræbes afsluttet med kanter, der er vinkelrette på betonoverfladen. Armeringsjern med rustangreb skal blottes til alle sider, indtil der ses stål uden rust. Dette indebærer ikke nødvendigvis frihugning bag armeringen. Armering og stålprofiler renses til SA 2 ½ efter DS Forbehandling af det frihuggede område Armering: Umiddelbart efter sandblæsningen stryges armeringsjernene 2 gange med SikaMonoTop-610. Strygning 2. gang gennemføres først, når 1. lag er bundet af. Tørretid 4-5 timer afhænger af temperaturen. Ved evt. lagtykkelse under 15 mm anvendes Icoment 256 DBP. Ovenstående korrosionsbeskyttelse skal være indregnet i enhedspriserne for de forskellige skadestyper. Som vejledning kan regnes med, at op til 80% af betonskader indeholder armering. Beton: Hvor der skal foretages reparationer, skal eksisterende beton forvandes de sidste døgn inden udstøbningen. Den eksisterende beton skal på udstøbningstidspunktet fremtræde gennemvåd, men uden frit vand Reparation Som vedhæftningsforbedring anvendes SikaMonoTop 610. SikaMonoTop-610 påføres med pensel eller kost og arbejdes godt ind i overfladen. Medens svummelaget endnu er vådt, udfyldes med SikaMonoTop 650 i henhold til leverandørens anvisninger Efterbehandling

29 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 25 Reparationer beskyttes mod udtørring ved afdækning med tætsluttende plastfolie eller ved anvendelse af egnet curing-compound. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på efterfølgende overfladebehandling Overside af altanbunde Forbehandling: Betonoverfladerne afrenses ved højtryksspuling med sandtilsats, således at overfladen er fast og fri for løstsiddende maling, algebegroning, løstsiddende puds og snavs m.v. Afretningslag: Eksist. defekt afretningslag og afretningslag, hvor store områder ikke har vedhæftning til underlaget udskiftes. Nyt afretningslag udføres af cement/sand i forholdet 1:3. Som vedhæftningsforbedring til eksist. betonoverflade anvendes betonlim som NM31BG fra Rockidan. Fugtmembran: På overside af altanbunde og ca. 5 cm op ad lodrette begrænsningsflader udføres fugtmembran. Ved hulkehler tilsættes Thix pulver 150. Der anvnedes base NM 100 UP og hærder H-45 UP fra Rockidan. Blandingsforhold i h.t. leverandørens anvisninger. Fugtmembranen skal udføres med en min. lagtykkelse på 3 mm. Der henvises i øvrigt til Rockidan`s systemblade og arbejdsvejledninger Altanbrystninger/underside af altanbundplader På udvendig side af altanbrystninger samt på underside af altanbundplader, hvor der ikke skal udføres udvendig isolering, skal der efter afrensning og udførelse af diverse betonreparationer foretages tyndpuds. Tyndpudsen skal udføres således, at overfladerne bliver jævne uden fremspring af eksist. berapning m.v. Overfladen skal efter udførelse af tyndpuds fremstå i glat/jævnt udseende. Til tyndpuds anvendes Sika MonoTop 650.

30 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 26 Tyndpudsen udføres nøje i h.t. leverandørens anvisninger. Efter udførelse af tyndpuds skal overfladerne filtses, således at strukturen/udseende bliver som pudsen, der påføres den udvendige facadeisolering Overfladebehandling af betonoverflader Der udføres overfladebehandling på betonbrystninger, underside af altanbundplader og øvrige betonoverflader, hvor der ikke skal udføres udvendig isolering. Der grundes med 1 x Sikagard W - Aquaprimer, hvorefter de grundede flader efter min. 12 timer (afhængigt af temperatur) påføres 1. gang Sikagard W Elastic. 2. gang påføres efter min. 8 timer (afhængigt af temperatur). For overfladebehandling gælder, at overfladerne skal være renset fuldstændigt for alt løst materiale. Overfladerne skal være tørre, og der må ikke males i fugtigt vejr. Efter maling skal fladerne være dækkede og ensartede i kulør og glans. Efter udførelse af Sikagard 550 skal påføres 2 x Rockwool facadefarve. Efter 14 dages forløb skal tapeprøven i henhold til Dansk Teknologisk Instituts regler kunne bestås. Grunding/maling må ikke foretages i så stærk sol, blæst eller ved udsigt til frost eller nedbør, at der er risiko for beskadigelse inden hærdning. Dersom behandlingen afvaskes/beskadiges eller på anden måde forhindres i at hærdne, skal arbejdet gøres om uden udgift for bygherren. Den færdigbehandlede overflade skal stå ensartet i kulør og glans Udskiftning af stålrækværk på altaner Eksist. stålrækværk på samtlige altaner ud mod Skovvejen nedtages og bortkøres. Eksist. stål, der er indstøbt i altanbrystninger, fjernes ligeledes. Nyt stålrækværk etableres og fastgøres til betonbrystninger i h.t. tegn. nr Stålrækværket varmforzinkes til klasse B i henhold til DS 1459 og DS Udskiftning af udspyere

31 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 27 Arbejdet omfatter udskiftning af 24 stk. udspyere. Udspyrene udskiftes i altanbrystninger, hvor der etableres facadebatts og puds. Udspyrene udføres af rustfri ø30 rør. Udspyere overfladebehandles med Icosit 6630 High Solid fra Sika. Farve: hvid Følgearbejder i forbindelse med vinduesudskiftning Arbejdet omfatter følgende: Påstøbning under altandøre jvf. tegn. nr snit Pudsreparation og malerbehandling af lysninger i trapperum, jvf. tegn. nr snit Kvalitetssikring Der henvises til afsnit 0.6 vedrørende krav til entreprenørens kvalitetsstyring og kontrol af egne arbejder og leverancer m.m. Proceskontrollen skal som min. omfatte en kontrol af nedenstående: Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Tidspunkt Krav til dokumentation Betonunderlag Visuel, Stikprøvevis Under/efter Checklister sammenligning med referencefelt afrensning Betonskader Visuel kontrol 100% Under/efter Checklister udførelse Udtræksforsøg Stikprøvevis Efter Skema udførelse Overfladebehandling Visuel kontrol 100% Under/efter Checklister udførelse Udtræksforsøg Stikprøvevis Efter udførelse Skema

32 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Facadeisoleringsarbejdet 2.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser som er angivet på tegninger og/eller i nærværende beskrivelse herunder: Montering af udvendig facadebatts på nord- og vestfacaden excl. parterretagen. Udførelse af Rockwool Facade System 4 (glat, filtset puds) på facadebatts på nord- og vestfacaden excl. parterretagen. Udførelse af diverse elastiske fuger. Overfladebehandling af pudssystem. Der ønskes en tillægspris for udførelse af udvendig facadebatts incl. pudssystem og overfladebehandling af sydfacaden Projektgennemgang Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang i nødvendigt omfang. Et projektgennemgangsmøde skal afholdes i samarbejde med entreprise B, således at eventuelle spørgsmål med hensyn til størrelse af vindueshuller m.m. kan fastlægges. 2.2 Grundlag for arbejdet Udover betingelser, tegninger og beskrivelse danner følgende grundlag for arbejdet: Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. Leverandørens anvisninger. 2.3 Materialer Til udførelse af arbejdet skal der anvendes følgende produkter fra Rockwool: 25 mm/50 mm facadebatts Div. hjælpeprofiler (sokkelprofil, hjørnejern m.v.) Underpuds, facadenet, pudsprimer, filtsepuds, facadefarve.

33 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Arbejdets udførelse Alt arbejde skal udføres af absolut kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmelse med leverandørens og tilsynets anvisninger. Generelt gælder, at alle påtænkte detaljer og løsninger, der ikke er vist eller beskrevet i projektmaterialet, skal forelægges byggeledelsen for accept, inden arbejdet påbegyndes. Ukendskab til forhold, som kunne besigtiges eller information, som kunne være indhentet ved rådgivende ingeniør, vil ikke blive honoreret. Der skal påregnes udført referencefelter for de enkelte arbejdsydelser. I efterfølgende arbejdsbeskrivelse er arbejdets udførelse kun beskrevet i hovedtræk. En mere detaljeret udførelsesbeskrivelse fremgår af Rockwools arbejdsbeskrivelse, der er gældende for arbejdet Forbehandling og klargøring Arbejdet omfatter de- og genmontering af div. beslag, konstruktionsdele, eksist. vinduessålbænke, samtlige akrylskilleplader ved altaner m.m. Endvidere omfatter arbejdet flytning/ændring af diverse synlige antenne- og elinstallationer. Diverse buler og fremspring afhugges fra den eksisterende overflade. Områder med smuds/alger m.v. rengøres derefter ved hjælp af højtryksrensning. Større lunker i overfladen udfyldes med Rockwool facadeklæber eller underpuds i h.t. leverandørens anvisninger Opsætning af Rockwool facadebatts Facadebatts opsættes med facadeklæber og facadedybler i h.t. leverandørens anvisninger. Facadeklæber påføres undersiden af facadebatts i 2 striber på 150 mm med en 10 x 12 mm tandspartel. Min. 50% af fladen på facadebatts skal være dækket, 25 mm facadebatts skal dog fuldklæbes. Facadebatts opsættes med længden lodret og med forskudte samlinger. Ved udvendige hushjørner opsættes facadebatts ligeledes i forbandt. Den mærkede side af facadebatts skal vendes udad og benyttes som pudsflade. Når klæberen er afhærdet foretages efterfølgende mekanisk fastgørelse af facadebatts.

34 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 30 Mekanisk fastgørelse foretages med Rockwool facadedybel. Der skal anvendes 8 stk. facadedybler pr. m 2 (5 stk. pr. facadebatts 1000 x 600 mm). Ved montering skal facadedyblernes stålstift undersænkes, således at kuldebro forhindres Underpuds Underpudsen skal udføres som en ét-lags 8 mm standardløsning. Inden underpuds påføres skal vinduespartier m.m. afdækkes, således at pudsstænk m.v. på glaspartier m.m. undgås. Alle udadgående hjørner og vinduesfalse forstærkes med hjørneprofiler inden underpuds påføres. I forbindelse med påføring af underpuds er det vigtigt, at pudsen får optimale betingelser i hydratiseringsfasen. Nedenstående foranstaltninger skal bl.a. foretages: at man ikke arbejder i direkte sollys at man arbejder med skyggenet (beskrevet under byggepladsbestemmelser, pkt at puds ikke udføres når temperaturen er under 5 C. I den endnu våde underpuds anbringes Rockwool facadenet. Herefter glittes nettet med en spartel, således at nettet trykkes ind i den våde underpuds. Nettet skal ligge i den yderste 1/3 del af underpudsen. Ved afbrydelse i arbejdet skal det sikres, at nettet står frit ved overlæg. Ved muråbninger samt i vinduesfalshjørner skal der monteres ekstra forstærkning med facadenet Glat, filtset puds, type T Inden den glatte filtsede puds udføres skal der påføres Rockwool pudsprimer. Underpudsen skal være gennemtør før priming, der foretages med malerrulle. Hærdetiden på underpuds er afhængig af temperatur og luftfugtighed, men der skal gå mindst 2 døgn inden priming.

35 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 31 Påføring af Rockwool filtsepuds må kun foretages når de optimale betingelser (ikke direkte sollys, brug af skyggenet m.m.) er tilstede. Udførelse af filtsepuds type T skal ske nøje i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, der nedenstående er angivet i hovedtræk: 3 mm filtsepuds type T påføres den primede underpuds med stålbrædt. Tykkelsen af filtselaget bestemmes ved at trække en 10 x 12 mm facadespartel igennem pudsen, hvorved kambed dannes. Herefter udglattes kambed med en spartel, således at pudsen fremstår med en glat og ensartet flade minutter efter påføring, kan filtsearbejdet påbegyndes. Der anvendes traditionel filtsebrædt. For at eliminere strukturvariationer skal et helt felt på facaden påføres i en arbejdsgang, og arbejdet må aldrig afbrydes midt på en flade. Inden arbejdet påbegyndes skal placering af pudseskel aftales med tilsynet. Pudseskel skal påregnes udført i lige linier efter Rockwool tapemetode Udførelse af overfladebehandling Den filtsede pudsoverflade skal efterfølgende overfladebehandles 2 gange med Rockwool facadefarve. Farve: I h.t. nærmere aftale. Påføringen foretages med lammeskindsrulle og pensel. Før underarbejdet påbegyndes, skal der blandes maling til hele det facadefelt, der skal males. Overfladebehandlingen skal foregå under inddækning, således at direkte solindfald og regn undgås. Døgntemperaturen i arbejdsområdet skal altid minimum være 5 C Elastiske fuger Elastiske fuger i forbindelse med facadeisoleringen udføres som Sikaflex 15 LM med tilhørende primer. Farve: hvid.

36 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetssikring Der henvises til afsnit 0.6 vedrørende krav til entreprenørens kvalitetsstyring og kontrol af egne arbejder og leverancer m.m. Proceskontrollen skal som min. omfatte en kontrol af nedenstående: Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Tidspunkt Krav til dokumentation Udv. isolering, Visuel og 100% Under/efter Kontrolskema fastgørelse planhed opmåling montage Underpuds, Visuel og 100% Under/efter Kontrolskema placering af net/tykkelse opmåling udførelse Pudsprimer Visuel kontrol 100% Under/efter udførelse Checklister Filtsepuds, udseende, struktur, planhed Filtsepuds, pudseskel Overfladebehandling (udseende/forbrug) Visuel - sammenligning med referencefelt Visuel - sammenligning med referencefelt Visuel, opmåling. Sammenligning med referencefelt 100% Under/efter udførelse 100% Under/efter udførelse 100% Under/efter udførelse Fuger Visuel kontrol 100% Under/efter udførelse Checklister Checklister Checklister Checklister

37 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Tagdækningsarbejdet 3.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter tagdækningsarbejde over ejendommen Skovvejen 46 (tag over boliger i opgang F, G og H). Arbejdet omfatter levering og montering af alle de på tegningerne viste og i denne beskrivelse omtalte tagdækningsarbejder incl. naturligt tilhørende tillægsydelser og består i hovedtræk af: Afrensning af eksist. tagdækning. Levering og montering af ny 2-lags tagdækning. Levering og montering af diverse afdækninger og inddækninger m.m. Der ønskes en tillægspris for udførelse af tagdækningsarbejde over ejendommen Skovvejen Eksisterende forhold Tagkonstruktionen består af følgende opbygning benævnt nedefra: Betondæk. Udvendig isolering. Eksist. tagpap. Tagkonstruktionen har ensidig fald fra vestfacade mod tagrende placeret ved østfacade. Ved vestfacade er der etableret duesikring Projekteringsydelse Forankring af tagdækning skal overalt beregnes af entreprenøren i henhold til gældende normer samt TOR-anvisning nr Ansvar vedr. tagets udtæthed og tagafvanding Entreprenøren har det fulde ansvar for tagets tæthed i de områder, hvor denne arbejder og er fuldt ansvarlig for skader på arbejder omfattet af denne entreprise som skader på eksisterende bygningskonstruktioner, inventar, indbo, løsøre m.v, tilhørende bygherren/lejere m.m.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere