E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN"

Transkript

1 E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag J.nr. B CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato Godk. CHJ R AM B Ø L L O LO F P A LM E S A L L É 2 2 D K ÅR H U S N T E L F A X

2

3 Betingelser og arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side I Indholdsfortegnelse BETINGELSER Orientering Udbudstidsplan AB92 med tillæg/fravigelser Byggepladsbestemmelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Kvalitetsstyring...19 ENTREPRISE A FACADE- OG ALTANRENOVERINGSARBEJDET Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring FACADEISOLERINGSARBEJDET Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring TAGDÆKNINGSARBEJDET Arbejdets omfang...34

4 Betingelser og arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side II 3.2 Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring...37 ENTREPRISE B ALTANDØRS- OG VINDUESUDSKIFTNING Arbejdets omfang Grundlag for arbejdet Materialer Arbejdets udførelse Kvalitetssikring...43

5 0.1 Orientering Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 1 Betingelser 0.1 Orientering Bygherre Ejerforeningen Klintegaarden c/o Bestyrelsesformand Bjarne Ravn Skovvejen 44E, 3. tv Århus C Ingeniør RAMBØLL Olof Palmes Allé Århus N Tlf.: Kontaktperson: Jens Chr. Bach Arbejdspladsens beliggenhed Klintegaarden Skovvejen Århus C Renovering skal foretages på boligblokken beliggende ud mod Skovvejen Entreprise A Entreprisen omfatter i hovedtræk nedenstående: Betonrenovering af facade mod Skovvejen samt på nordfacaden (parterreetage excl.) Betonrenovering af altaner incl. udskiftning af rækværk og udførelse af fugtmembran på overside af altaner. Udførelse af udvendig isolering incl. puds på facade mod Skovvejen samt på nordfacaden. Udførelse af ny tagpapdækning.

6 0.1 Orientering Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Entreprise B Entreprisen omfatter i hovedtræk nedenstående: Udskiftning af samtlige vinduespartier i facade mod Skovvejen (excl. partier i parterreetage) incl. etablering af nye inddækninger og vinduesbundplader.

7 0.2 Udbudstidsplan Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Udbudstidsplan Aktivitet Uge Entreprise Stilladsopstilling A Betonrep., altaner, facader A Udv. isolering, puds A Tagpapdækning A Udskiftning facadepartier B Vinduesbundplader, inddækninger Mangelgennemgang, rep. m.m. Nedtagning af stillads B A+B A

8 0.3 AB92 med tillæg/fravigelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side AB92 med tillæg/fravigelser Almindelige betingelser De "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" AB 92 er gældende med de i afsnit "0.3.2 Særlige betingelser" anførte tilføjelser. Nedenstående "Særlige betingelser" supplererer, undtager eller fraviger det i AB 92 angivne. Alle sådanne supplerende bestemmelser, undtagelser eller fravigelser er gældende forud for det i AB 92 anførte Særlige betingelser 2 stk. 1 Bygherren forbeholder sig også ved bunden licitation ret til frit at vælge mellem samtlige afgivne tilbud. 2 stk. 2 Tilbudsgrundlaget er følgende: 1. Eventuelle rettelsesblade, der udsendes i tilbudsperioden. 2. Udbudsbrev. 3. Betingelser og arbejdsbeskrivelse med tilhørende tilbudslister og mængdefortegnelser samt tegninger i henhold til tegningsfortegnelsen. 4. Tidsplan. 5. Gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, vedtægter, reglementer, regulativer og anordninger samt myndighedernes og forsyningsselskabernes bestemmelser for så vidt de vedrører forhold ved arbejdets udførelse. 6. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. 7. Danske Standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd. 8. Arbejdstilsynets publikationer. 2 stk. 6 Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Tilbudet skal afgives i én original og én kopi. Tilbudet afgives i lukket kuvert, tydeligt mærket: "Licitationstilbud, Klintegaarden". 3 stk. 2 Arbejdet skal udføres til fast pris og tid. Fastprisperioden er 1 år fra licitationsdagen. Ved udbud helt eller delvist på mængder henvises tillige til tilbudsog afregningsgrundlaget. 3 stk. 4 Entreprenøren er dog forpligtet til at orientere sig i tilstødende fagbeskrivelser vedrørende forhold, som har indflydelse på hans udførelse.

9 0.3 AB92 med tillæg/fravigelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 5 5 stk. 4 Såfremt den bydende forudsætter anvendelse af bestemte underentreprenører/leverandører, skal navne og adresser på de vigtigste af disse samt deres arbejdsområde opgives i tilbudet. En således opgiven underentreprenør/leverandør kan ikke udskiftes uden bygherrens godkendelse. 7 stk. 1 Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtelse. 9 stk. 1 Entreprenøren skal være forpligtet til at tåle mindre korrektioner i tidsplanen i forbindelse med arbejdsplanens udarbejdelse. Entreprenørens oplæg til arbejdsplanen skal detaljeret angive varighed af de enkelte aktiviteter, som arbejdet kan splittes op i. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at arbejdets fremdrift kan følges i detaljer på det enkelte byggemøde. 10 stk. 1 Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj- og støvplage for brugere og naboer. Arbejdet kan foregå i tidsrummet og kun på hverdage. Arbejde udover nævnte tidsrum må kun finde sted med bygherrens godkendelse. Hvor udbudsmaterialet angiver materialer af bestemt fabrikat og type i formen "Som XXX", er entreprenøren pligtig at levere enten det angivne fabrikat og type eller et dermed ligestillet, som skal accepteres af bygherren i hvert enkelt tilfælde. 14 stk. 2 Ekstraarbejder omfattes af entreprisens bestemmelser. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftligt accepttillæg, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren. 19 stk. 1 Dersom entreprenøren eller bygherren ikke senest ved næstfølgende byggemøde gør indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes referatet som godkendt og bindende for begge parter. En bemærkning herom skal optages i det følgende byggemødereferat. Parterne har dog altid ret til indsigelse inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af referatet. 25 stk. 2 Overskridelse af sluttermin medfører, at entreprenøren ifalder en dagbod på 1 af den samlede kontraktsum ekskl. moms, dog mindst kr ,- for hver påbegyndt arbejdsdag, tidsfristen uretmæssigt overskrides. Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen og/eller anfordret i sikkerhedsstillelsen.

10 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Byggepladsbestemmelser Generelt Entreprenørerne skal påregne at overtage pladsen, som den foreligger. De bydende er pligtige til at besigtige forholdene på stedet, inden tilbud afgives. Ekstrakrav p.g.a. ukendskab til lokale forhold vil ikke blive honoreret Arbejdsplads Den udvendige arbejdsplads/oplagsplads er meget begrænset. Oplagring af materialer o.lign. skal aftales med bygherrens tilsyn. Der skal tages hensyn til, at arbejdet skal foregå i og omkring et hus, der skal fungere sideløbende med arbejdsudførelsen Adgangsveje Parkering Porthøjde og -bredde til gårdrummet er begrænset. Transport med motoriserede køretøjer må kun finde sted på den eksisterende befæstede vej i gårdrummet. Entreprenøren er ansvarlig for alle skader på de befæstede arealer og omkringliggende beplantninger/bygninger etc. Entreprenøren skal sikre, at beboere og gæster m.v. til stadighed har uhindret adgang til bebyggelsens indgangsdøre samt, at brandveje og adgangsveje til stadighed holdes frie for oplagring af materiel, materialer, parkerede biler m.v. Personbilparkering er forbudt i gårdrummet Skure/containere, materialeoplag m.v. Området, som må benyttes til skure/containere, materialeoplag m.v. er meget begrænset. Entreprenørerne sørger selv for de til eget brug fornødne skure/containere til materialer m.v., men skal begrænse pladsbehovet mest muligt.

11 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 7 Placering af skure/containere, materialeoplag m.v. indenfor arealet vist på situationsplanen skal godkendes af tilsynet. Skure m.v. skal oplægges på trykfordelende plader, planker eller lignende. Entreprenøren skal ikke påregne anden skur- og oplagsplads udover den, der er anvist i entreprisegrundlaget. Entreprenørerne bærer det fulde ansvar og risiko for materialernes og materiellets forsvarlige anbringelse, herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast, hærværk og tyveri. Byggepladsen vil ikke blive indhegnet på bygherrens foranledning. Der etableres kun vagt i det omfang, entreprenørerne selv vil afholde udgifterne hertil Mandskabsskur, toiletter og vaskerum Eksisterende mandskabslokale (ved opgang E) samt 2 stk. toiletter (ved vaskeri/portåbning) kan benyttes af entreprenørerne. Der kan ikke påregnes opstillet mandskabsvogne i gårdrummet. Mandskabsvogne kan i h.t. nærmere aftale med Århus Kommune påregnes opstillet på P-plads beliggende ved hjørnet af Skovvejen og Trøjborgvej. De eksisterende lokaler må ikke benyttes til materialeoplæg. Entreprise A skal foretage en løbende rengøring af lokalerne, såfremt disse ønskes. Entreprenør A leverer og opstiller sanitetsvogn til alle entrepriser - inkl. el-, og vandtilslutninger. Sanitetsvognen skal indeholde de nødvendige toiletter, urinaler og vaskeinstallationer i henhold til gældende bestemmelser. Sanitetsvognen kan tidligst fjernes ved byggesagens aflevering. Entreprenør A leverer de nødvendige driftsmidler, samt renholder, tømmer og vedligeholder sanitetsvogn. Efter endt brug fjerner entreprenør A skur og vogn, inkl. el- og vandtilslutninger. Sanitetsvogn kan ikke påregnes tilsluttet eksisterende afløbsinstallationer. Sanitetsvognen påregnes opstillet i gården. Byggemøder påregnes afholdt i eksist. lokale ved opgang E.

12 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Førstehjælpsudstyr Entreprenør A skal sørge for, at der på byggepladsen forefindes det krævede redningsmateriel herunder f.eks. forbindsstoffer, nødtelefon, m.v Vand til byggebrug Entreprenør A etablerer, vedligeholder i hele byggeperioden og nedlægger efter anvisning fra tilsynet vandforsyning til sanitetsvogn og byggeplads. Vand kan etableres via eksisterende vandstik i/ved ejendommen. Bygherren betaler vandforbruget Belysning/el til byggebrug Entreprenøren A etablerer og vedligeholder nødvendig orienteringsbelysning, mens hver enkelt entreprenør selv foranstalter den for arbejdet nødvendige belysning. Endvidere skal entreprenør A levere, montere og vedligeholde nødvendige undertavler i arbejdsområdet. Alle el-installationer inkl. kabling i forbindelse med opstilling af byggepladstavler og orienteringsbelysning, samt alle udgifter til vedligeholdelse af disse i hele byggeperioden samt nedtagning afholdes af entreprenør A. Bygherren betaler strømforbrug. Alt andet betales af den enkelte entreprenør, og installationerne skal til stadighed overholde gældende reglement for elinstallationer. El til byggebrug kan etableres via udtag i den oprindelige fyrkælder. El-tilslutning af skure/containere etableres af de enkelte entreprenører. Tilslutning af el-varme i skurene må kun finde sted, såfremt entreprenøren opsætter bimåler og betaler el-forbruget Pladsens renholdelse Alle udgifter til rengøring og bortkørsel af affald skal være indeholdt i tilbudet.

13 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 9 Entreprenøren har pligt til løbende at samle og bortkøre alt affald fra arbejdspladsen. Affaldet skal samles i container på et af tilsynet anvist område. Afbrænding af affald i og omkring området er strengt forbudt. Ved afslutning af arbejdet skal entreprenøren udføre en gennemgribende oprydning og rengøring. Al oprydning, retablering, rengøring m.v. skal være indeholdt i tilbudet. Byggeledelsen vil på byggemøderne registrere, om den løbende oprydning og rengøring sker på tilfredsstillende vis i de enkelte områder. Såfremt byggeledelsen skønner, at oprydning, retablering og rengøring er utilstrækkelig, vil denne med 3 dages varsel iværksætte den nødvendige oprydning, retablering og rengøring for entreprenørens regning Stilladser, kraner, afspærringer og interimskonstruktioner m.m. Entreprenør A skal levere og opstille nødvendige stilladser for alle entrepriser/renoveringsarbejder. Entreprenør A skal sørge for at stilladset kan godkendes til alle arbejdsydelser (montering af udvendig isolering, udførelse af puds, vinduesudskiftning og tagarbejder m.m.). Stillads skal forsynes med skyggenet. Stilladstype, understøtnings- og fastgørelsesform skal være godkendt af Arbejdstilsynet, inden opstilling påbegyndes. Stilladset skal påregnet udført med en arbejdsbredde på 1,20 m. Dagligt ved arbejdets ophør- fjernes stilladsstiger m.v. i terrænniveau for at hindre uvedkommende færdsel på stilladserne Midlertidig lukning og aflåsning Midlertidige lukninger og aflåsninger udover det, som er beskrevet under de enkelte entrepriser, hører under entreprenør A. Entreprenør A har ansvaret for, at vinduer og døre er forsvarligt aflukkede efter arbejdstids ophør Ansvar Hver enkelt entreprenør har det fulde ansvar for skader på såvel alle arbejder omfattet af denne og øvrige entrepriser som skader på eksisterende bygnings-

14 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 10 konstruktioner, haveanlæg, inventar, indbo, løsøre m.m. tilhørende bygherren. Fordelingen af ansvar aftales løbende på byggemøder. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde. Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle økonomiske og tidsmæssige følger af en evt. senere udbedring Afdækninger Entreprenøren skal etablere afdækninger og afskærmninger omkring arbejdsområdet. Specielt ved sandblæsning og højtryksspuling skal vinduer, døre m.v. afdækkes omhyggeligt ved hjælp af krydsfinerplader med tætningslister eller tilsvarende. Entreprenøren har det fulde ansvar for eventuelle vandskader o.lign. på bygninger og beboernes inventar m.m. Eventuelle skader på bygninger, bygningsdele, parkerede biler m.v. erstattes af entreprenøren Afsætning og opmåling Der foretages ingen afsætning på bygherrens foranledning. De enkelte entreprenører skal selv foretage nødvendig afsætning og opmåling Skiltning m.m. Såfremt entreprenørerne ønsker at opstille midlertidige reklameskilte, kan dette kun ske efter nærmere aftale med byggeledelsen. Skiltene udformes efter nærmere aftale og skal nævne: Bygherren, ingeniør og entreprenørerne. Alle udgifter betales af entreprenørerne Entreprenørens materiel og arbejdsmetoder Entreprenøren skal give bygherren alle specificerede ønskede oplysninger om materiel og arbejdsmetoder, som tænkes bragt i anvendelse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren over for denne og

15 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 11 myndighederne at dokumentere sådanne arbejdsmetoder eller materialers egnethed. Det påhviler entreprenøren løbende at oplyse bygherren om forhold, som direkte eller indirekte vedrører entreprisen, herunder at forsyne bygherren med kopi af korrespondance og aftaler med offentlig myndighed Lokale forhold Det påhviler entreprenøren - inden påbegyndelse af arbejde i nærheden af eksisterende rør, ledninger og kabler - ved direkte henvendelse til rør-, ledningseller kabelejeren at få den nøjagtige placering af disse rør, ledninger og kabler fastlagt, og entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, denne måtte påføre rør, ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse og omtrentlige placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller som er oplyst af bygherren eller rør-, lednings- eller kabelejeren. Hvor der træffes uforudsete rør, ledninger eller kabler, skal det pågældende delarbejde om nødvendigt standses, og bygherren tilkaldes Sikkerhedsforanstaltninger Generelt Entreprenør A skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse samt - på et tidspunkt der aftales på et sikkerhedsmøde, (senest ved entreprisens aflevering) - nedtagning og bortbringning af enhver foranstaltning til etablering af sikkerhed og sundhed inden for fællesområderne: Terræn uden om bygningerne Tilførsels- og byggepladsveje Adgangsveje i øvrigt Skurby og lagerplads med tilhørende adgangsveje Stillads Alt med tilhørende advarsels- og påbudsskiltning, henvisning om tilkørsel, køreretning etc. Ved overgang fra en entreprise til en anden har den overtagende entreprenør pligt til straks at påtale synlige mangler og fejl ved det tidligere udførte arbejde, som kan få indflydelse på hans eget arbejde.

16 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 12 Såfremt entreprenøren tilsidesætter denne pligt, må han selv bære alle økonomiske og tidsmæssige følger af en eventuel senere udbedring. Sikkerhed på byggepladsen Under entreprisens udførelse bærer entreprenørerne det fulde ansvar for, at arbejdspladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynets anvisninger, samt at alle krævede sikkerhedsforanstaltninger er etableret og vedligeholdes. Tilsynspligten med sikkerhedsforanstaltningerne inden for arbejdsområdet påhviler entreprenøren. Entreprenørerne skal ligeledes i tilbudet indregne at bygningerne afleveres til efterfølgende entreprenør med de krævede sikkerhedsforanstaltninger intakte. De førnævnte ansvarsområder er defineret som entreprenørens arbejdsområde, og de vil under arbejdets udførelse nærmere blive fastsat i samarbejde med koordinatoren. Entreprenøren skal sikre at der vælges sikkerhedsrepræsentanter. Såfremt der af entreprenøren engageres underentreprenører, skal entreprenøren varetage bygherrens sikkerhedsopgaver og koordinere sikkerhedsarbejdet i arbejdsområdet. Dersom anden entreprenørs analoge sikkerhedsforanstaltninger er til hinder eller utilstrækkelige for nærværende entreprenørs arbejde, skal sidstnævnte uden udgift for bygherren afbøde sådanne forhold, og etablere henholdsvis retablere sikkerhedsforanstaltningerne, så kravene til stadighed er opfyldt. Enhver forulempelse af anden entreprenørs sikkerhedsforanstaltninger henregnes under AB 12 stk. 2. Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr af 18. dec er overdraget til bygherrens byggeleder, der fungerer som koordinator. Koordinatorens ansvarsforpligtelser omfatter alene at samordne og koordinere de enkelte entreprenørers sikkerhedsarbejde og sikkerhedsgrupper. Der afholdes sikkerhedsmøde på pladsen hver 4. uge eller efter behov, og entreprenøren og sikkerhedsrepræsentanterne er pligtige til at deltage. Sikkerhedsarbejdet i udførelsesfasen A. Koordinatoren Bygherren er forpligtet til jfr. bekendtgørelse nr af 18. dec at koordinere sikkerhedsarbejdet.

17 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 13 Bygherren har overdraget sine forpligtelser til sin byggeleder, som fungerer som koordinator. Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af sikkerhedsplanen for byggepladsen. B. Sikkerhedsplanen Inden arbejdet starter skal der udarbejdes en sikkerhedsplan jfr. 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1017, og planen skal løbende holdes ved lige. Sikkerhedsplanen skal være tilgængelig for alle på pladsen og have følgende indhold: 1. Orientering 1.1 Organisation 1.2 Byggesagen 1.3 Entrepriseoversigt 1.4 Sikkerhedsorganisation 1.5 Sikkerhedsrepræsentanter 1.6 Adresse- og telefonliste 2. Byggepladsens indretning 2.1 Byggepladsplan 2.2 Beliggenhed og adgangsforhold 2.3 Byggepladsveje 2.4 Hegn og vagt på pladsen 2.5 Parkering 2.6 Skure 2.7 Toiletter og vaskerum 2.8 Førstehjælps-udstyr 3. Byggepladsinstallationer 3.1 Vand/afløb 3.2 El/belysning 3.3 Telefon 4. Renholdelse 4.1 Containere 4.2 Renholdelse

18 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Stilladser, kraner m.v. 5.1 Stilladser 5.2 Kraner 6. Sikkerhedsbestemmelser 7. Arbejdsprocesser/sikkerhedsforanstaltninger 7.1 Adgangsveje 7.2 Rækværker/afdækning af huller 7.3 Udgravning og afstivninger 7.4 Støj øg støv 7.5 Vinterforanstaltninger 8. Referater fra sikkerhedsmøder 9. Arbejdsplan 9.1 Arbejdsplan 9.2 Tegninger 10. Arbejdstilsynet 10.1 Evt. påbud/notater fra Arbejdstilsynet 10.2 Publikationer fra Arbejdstilsynet 10.3 Bekendtgørelser og love I det væsentligste vil der i udbudsmaterialet være orienteret om de samme forhold, men planen skal sikre, at oplysningerne er samlet i en mappe på pladsen. Planen udarbejdes i f.m. opstartsmødet. C. Ansvarsområder Det er særdeles vigtigt at arbejdspladsen er delt ind i arbejdsområder, hvor ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne er de enkelte entreprenørers. Disse ansvars/arbejdsområder er ikke mulige at fastsætte inden arbejdet påbegyndes, så sikkerhedskoordinatoren må sikre, at de enkelte entreprenører til

19 0.4 Byggepladsbestemmelser Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 15 stadighed ved, hvilke områder, som han har ansvaret for. Planen må løbende holdes ved lige, hvilket kan ske på sikkerhedsmøderne. Områder, som benyttes af alle entreprenørerne såsom adgangsveje, pladser m.v. benævnes fællesområder, og bygherren har ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne i disse områder. D. Sikkerhedsmøder Der holdes fælles sikkerhedsmøder mindst hver 4. uge eller efter behov og entreprenøren og sikkerhedsrepræsentanterne er pligtige til at deltage. Oversigt over relevante love og bekendtgørelser Bekendtgørelse nr af 15. dec om byggepladsindretning. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 184 af 22. marts Bekendtgørelse nr af 18. dec om virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde. Bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse. Bekendtgørelse nr. 775 af 17. sept om skurvogne. Arbejdstilsynets publikation aug om Basiskrav til Udbudsmateriale Byg og Anlæg. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 452 af 27. august 1984 om støjgrænser. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynets anvisninger og vejledninger. Håndbog for sikkerhedsgruppen, 5. udgave, Arbejdsmiljøfondet, Gældende aftaler indgået af byggefagenes organisation.

20 0.5 Tilbuds- og afregningsgrundlag Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Tilbuds- og afregningsgrundlag Mængdefortegnelse Hvor udbuddet indeholder mængdefortegnelser, skal disse danne grundlag for tilbudsudregningen. Udgifter til biydelser, som ikke direkte er anført i mængdefortegnelsen, skal medregnes i enhedsprisen for en anført mængde således, at udgiften efter entreprenørens skøn placeres, hvor den naturligt hører hjemme. De endelige mængder opmåles i samarbejde med bygherrens tilsyn. Anførte mængder er udregnet så nøjagtigt som muligt efter tegninger og beskrivelse. De ydelser, som skal baseres på "faste" mængder og "variable" mængder i henhold til nedenstående definitioner, vil være markeret i mængdefortegnelsen/tilbudslisten med henholdsvis F og V eller W. a. Faste mængder (F) fastsættes endeligt på grundlag af tilbudsmaterialet. Bortset fra nedenfor nævnte korrektion af de faste mængder vil disse kun kunne ændres som følge af projektændringer. Entreprenøren har pligt til inden accept at kontrollere beregningen af F- og V- mængder omhyggeligt. Såfremt de opgivne mængder svarer til projektet med en tolerance på +/- 2% af de opgivne mængder, er den afgivne tilbudssum gældende for arbejdet. For fejl mindre end +/- 10% skal tilbudssummen ændres på basis af de rigtige mængder og de tilbudte enhedspriser. De tilbudte enhedspriser skal også være gældende for mængdeændringer mindre end +/- 10% som følge af projektændringer. Findes der større fejl, eller foretages der større projektændringer, forhandles med entreprenøren om afregning på grundlag af de korrigerede mængder. Den således verificerede tilbudssum indgår derefter i accepten som en fast sum, gældende for det projekterede anlæg. b. Variable mængder (V eller W) adskiller sig alene fra faste mængder (F) ved følgende: Begrænset variable mængder, der i tilbudslisten er mærket V, skal kunne afvige indtil +/- 30% af de udbudte uden at have ændring af de tilbudte enhedspriser til følge.

21 0.5 Tilbuds- og afregningsgrundlag Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 17 Ved større afvigelser fastsættes enhedsprisen ved forhandling. Ubegrænset variable mængder, der i tilbudslisten er mærket W, skal kunne varieres ubegrænset (eventuelt helt udgå) til de tilbudte enhedspriser.

22 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetsstyring Kvalitetssikring Entreprenørens personale skal være kvalificeret til udførelse af de pågældende arbejder, og entrepriser skal planlægges og udføres i overensstemmelse med god skik for kvalitetsstyring for de pågældende arbejder. Kvalitetsstyring i overensstemmelse med god skik skal være en integreret del af entreprenørens ydelser mangler i så henseende behandles som enhver anden mangel Kvalitetsplan Før start, og senest 10 dage før udførelse af en entreprise skal entreprenøren udarbejde en skriftlig kvalitetsplan, der beskriver planlagt kvalitetsstyring af entreprisens udførelse. Kvalitetsplanen skal som minimum indeholde en overskuelig og lettilgængelig beskrivelse - gerne med henvisninger -af: entreprenørens kvalitetsorganisation med navn på kvalitetsansvarlig, navne på eventuelle arbejdsledere, telefonnumre m.m. procedurer for modtage-, proces- og slutkontrol, inclusive procedure for aktivitetsstart i henhold til den godkendte kvalitetsplan procedure for dokumentation af kvalitetsstyring, inclusive journalisering og opbevaring heraf. Hvis der under udførelse af en entreprise foretages ændring af bemanding eller procedurer, skal kvalitetsplan ajourføres. Kvalitetsplanen skal forelægges byggeledelsen til gennemsyn. Eventuelle kommentarer fra byggeledelsen og deraf afledede ændringer i entreprenørens kvalitetsplan ændrer ikke på entreprenørens ansvarsforhold Kvalitetsorganisation En skriftlig beskrivelse af entreprenørens kvalitetsorganisation men ikke den samlede kvalitetsplan skal afleveres til byggeledelsen senest i forbindelse med projektgennemgang Dokumentation Entreprenøren skal udarbejde en løbende ajourført oversigt over sin dokumentation for kvalitetsstyring. Oversigten skal være umiddelbart tilgængelig

23 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 19 samt systematisk og overskuelig i sin form, så byggeledelse og tilsyn har let adgang til såvel at kontrollere, om dokumentation af entreprenørens kvalitetsstyringer er i overensstemmelse med god skik, som at finde de enkelte dokumenter, der er registreret i oversigten. Entreprenøren skal opbevare dokumentation vedrørende intern kvalitetsstyring, der udarbejdes jvf. udbudsmaterialet, indtil afslutning af 5 års eftersynet og evt. deraf afledte forhandlinger/sager. Bygherren har i den periode ret til med kort varsel at gennemgå materialet og få kopi heraf. I tilfælde af entreprenørens betalingsstandsning eller konkurs skal bygherrens rettigheder jævnfør AB 92 opretholdes. Hvis stikprøvekontrol viser, at det er nødvendigt at afhjælpe mangler m.h.t. kvalitetsstyring, skal entreprenøren uden betaling herfor straks levere én kopi af den dokumentation for intern kvalitetsstyring, som byggeledelse/tilsyn forlanger. Eventuelle mangler og/eller forsinket aflevering af den løbende kvalitetsdokumentation vil indgå i vurderingen af færdiggørelsesstadet for de enkelte aktiviteter i forbindelse med opgørelse af værdien af det udførte arbejde på acontobegæringer. Forud for aflevering skal entreprenøren aflevere kopi af den samlede dokumentation for intern kvalitetsstyring Projektgennemgang Entreprenøren skal deltage i projektgennemgange i nødvendigt omfang (een eller flere omgange) inden udførelse af entreprisen eller dele heraf. Omfanget af projektgennemgange afhænger af entreprisens kompleksitet, og fastlægges efter forhandling mellem entreprenør og byggeledelse. Byggeledelsen indkalder til projektgennemgang. Projektgennemgang efter meddelelse af accept og inden udførelse af en entreprise starter har til formål, at byggeledelse og entreprenør samt (i den udstrækning det er relevant) fagtilsyn sammen gennemgår projektet, relevant projektmateriale, samarbejde med andre entreprenører m.m., så eventuelle spørgsmål med hensyn til udførelse af entreprisen kan afklares på det tidspunkt. Inden deltagelse i projektgennemgang skal entreprenøren have gennemgået den del af udbudsmaterialet, der er relevant for udførelse af den pågældende entreprise, herunder afdække eventuelle forhold der kan føre til svigt, er særlig risikofyldte eller vanskelige at udføre. Eventuelle underentreprenører skal deltage i projektgennemgangen.

24 0.6 Kvalitetsstyring Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 20 Projektgennemgangen ændrer ikke ved fordelingen af ansvar og risiko mellem bygherre og entreprenør, ej heller hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet. Når der i beskrivelse af en entreprise specificeres, at entreprenøren skal projektere eller sørge for projektering af en ydelse, skal projekteringen af den eller de ydelser kvalitetsstyres incl. dokumentation heraf i overensstemmelse med god skik for de pågældende ydelser Aktivitetsstart Ved start på udførelse af en aktivitet skal entreprenøren: sikre, at operatørerne er fagligt kompetente sikre, at de operatører, der skal udføre det pågældende arbejde, har det nødvendige projektmateriale sikre, at operatørerne har fornøden tid og udstyr til at udføre arbejdet kontraktligt i sædvanlig, god kvalitet kontrollere, at projektmaterialet er det seneste gældende vedr. udførelse af den aktuelle aktivitet sikre, at de byggevarer, der leveres til byggeriet, er i overensstemmelse med projektmaterialet påtale synlige mangler og fejl ved tidligere udført arbejde, der skal afhjælpes inden udførelse af eget arbejde. Hvis entreprenøren konstaterer, at forudgående arbejde ikke er udført som forudsat, skal byggeledelse/tilsyn straks orienteres skriftligt herom, og arbejdet må ikke udføres, før problemet er afhjulpet. Hvis entreprenøren ikke gennemfører start på udførelse af en aktivitet, som beskrevet i ovenstående, vil entreprenøren komme til at bære alle udgifter til omgøring af eget arbejde samt skulle betale det beløb, der eventuelt skal ydes i erstatning til andre, der af denne årsag er berettiget til erstatning. Når der i beskrivelse af en entreprise specificeres, at tilsynet skal deltage i en bestemt aktivitetsstart, skal entreprenøren i god tid advisere tilsynet om starttidspunktet Efter aflevering Entreprenørens mangelafhjælpningsarbejde efter aflevering og i afhjælpningsperioden er underkastet de samme betingelser som entreprisens øvrige ydelser. Kvalitets- og kontroldokumentation i medfør heraf afleveres i kopi til byggeledelsen før afhjælpningsperiodens udløb.

25 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 21 Entreprise A 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet 1.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser, som er angivet på tegninger og/eller i nærværende beskrivelse herunder: Udførelse af betonreparationer på altaner samt på nord- og vestfacade. Udskiftning af stålrækværk på altaner. Udskiftning af defekt afretningslag på altaner. Ændring af udspyrere fra altaner. Udførelse af fugtmembran på overside af altanbundplader. Overfladebehandling (tyndpuds, filsning, maling m.m.) af altanbrystninger, underside af altanplader og øvrige betonoverflader, hvor der ikke udføres udvendig isolering. Div. følgearbejder i forbindelse med vinduesudskiftning (påstøbning under nye altandøre samt pudsning og overfladebehandling af lysninger i trappeopgange). 1.2 Grundlag for arbejdet Udover betingelser, tegninger og beskrivelse danner følgende grundlag for arbejdet: Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. Leverandørens anvisninger. Basisbetonbeskrivelsen for bygningskonstruktioner med tilhørende bilag i seneste udgave, udgivet af ATV-udvalget vedrørende betonbygværkers holdbarhed. CtO-publikationer: Betonbogen Materialer Beton Alt betonarbejde skal udføres i aggressiv miljøklasse.

26 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 22 Materialerne skal mindst opfylde Basisbetonbeskrivelsens krav. Bestemmelser, krav m.v., som anføres i denne beskrivelse, går forud for Basisbetonbeskrivelsens krav, hvor der er uoverensstemmelse mellem de 2 beskrivelser. Cementtype: Der skal anvendes PC (A/HS/EA/G). Sten: Indhold af lette korn under 2500 kg/m må udgøre maks. 5%. Krav til trykstyrke: f ck = 35 MPa. Betonrecept skal forevises rådgivende ingeniør for godkendelse, inden arbejdet påbegyndes Reparationsmørtel Betonreparationer skal udføres i aggressiv miljøklasse. I efterfølgende arbejdsbeskrivelse vedrørende betonreparationer er der foreskrevet produkter fra firmaet Sika. Produkter fra andre firmaer kan evt. accepteres, såfremt tilsvarende egenskaber kan dokumenteres. I tilbudet skal det ønskede produkt oplyses og skal under alle omstændigheder godkendes af den rådgivende ingeniør. Svummemørtel : SikaMonoTop 610 Reparationsmørtel : SikaMonoTop Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern Korrosionsbeskyttelse : SikaMonoTop 610 Ved evt. lagtykkelse under 15 mm anvendes Icoment 256 DBP Overfladebehandling af betonoverflader Til behandling af altanbrystninger og altanbundpladers underside samt på øvrige betonoverflader, hvor der ikke udføres udvendig isolering anvendes der følgende produkt: Grunder : 1 x Sikagard - 552W - Aquaprimer Maling : 2 x Sikagard - 550W - Elastic 2 x Rockwool facadefarve. Grunder anvendes ikke på eksist. malerbehandlede overflader.

27 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Overfladeudjævning/tyndpuds af brystninger og altanbundplader m.m. Overfladeudjævning/tyndpuds : Sika Mono Top Fugtmembran på overside altanbundplader Der anvendes NM100 epoxybelægning fra Rockidan. Farve: Beigegrå 14, lysgrå 17 eller mørkegrå 18 i h.t. nærmere aftale Udspyere Nye udspyere udføres af ø30 rustfri rør. Udspyere overfladebehandles med Icosit 6630 High solid fra Sika, Farve: hvid. 1.4 Arbejdets udførelse Alt arbejde skal udføres af absolut kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmelse med leverandørens og tilsynets anvisninger. Generelt gælder at alle påtænkte detaljer og løsninger, der ikke er vist eller beskrevet i projektmaterialet, skal forelægges byggeledelsen for accept, inden arbejdet påbegyndes. Ukendskab til forhold, som kunne besigtiges eller information, som kunne være indhentet ved rådgivende ingeniør, vil ikke blive honoreret. Der skal påregnes udført referencefelter for de enkelte arbejdsreparationer Afrensning, generelt Overfladebehandlede betonoverflader, som skal genbehandles, skal renses ved højtryksspuling med sandtilsats. På udvendig side af altanbrystninger samt på underside af altanbundplader skal den eksist. maling fjernes helt for efterfølgende udførelse af tyndpuds. Udfaldskrav: Overfladen skal være fast og fri for løstsiddende maling, algebegroning, puds, kalk og snavs. Afsmitning accepteres ikke.

28 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 24 De- og genmontering af div. beslag, konstruktionsdele o.lign. skal være indeholdt i tilbudet Afrensning, specielt Ud over den generelle afrensning skal skadede arealer altid tørsandblæses efter behugning. Skadet beton borthugges, så der opnås et hårdt og klingende betonunderlag, der er bæredygtigt for den videre behandling. Udhugningen tilstræbes afsluttet med kanter, der er vinkelrette på betonoverfladen. Armeringsjern med rustangreb skal blottes til alle sider, indtil der ses stål uden rust. Dette indebærer ikke nødvendigvis frihugning bag armeringen. Armering og stålprofiler renses til SA 2 ½ efter DS Forbehandling af det frihuggede område Armering: Umiddelbart efter sandblæsningen stryges armeringsjernene 2 gange med SikaMonoTop-610. Strygning 2. gang gennemføres først, når 1. lag er bundet af. Tørretid 4-5 timer afhænger af temperaturen. Ved evt. lagtykkelse under 15 mm anvendes Icoment 256 DBP. Ovenstående korrosionsbeskyttelse skal være indregnet i enhedspriserne for de forskellige skadestyper. Som vejledning kan regnes med, at op til 80% af betonskader indeholder armering. Beton: Hvor der skal foretages reparationer, skal eksisterende beton forvandes de sidste døgn inden udstøbningen. Den eksisterende beton skal på udstøbningstidspunktet fremtræde gennemvåd, men uden frit vand Reparation Som vedhæftningsforbedring anvendes SikaMonoTop 610. SikaMonoTop-610 påføres med pensel eller kost og arbejdes godt ind i overfladen. Medens svummelaget endnu er vådt, udfyldes med SikaMonoTop 650 i henhold til leverandørens anvisninger Efterbehandling

29 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 25 Reparationer beskyttes mod udtørring ved afdækning med tætsluttende plastfolie eller ved anvendelse af egnet curing-compound. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på efterfølgende overfladebehandling Overside af altanbunde Forbehandling: Betonoverfladerne afrenses ved højtryksspuling med sandtilsats, således at overfladen er fast og fri for løstsiddende maling, algebegroning, løstsiddende puds og snavs m.v. Afretningslag: Eksist. defekt afretningslag og afretningslag, hvor store områder ikke har vedhæftning til underlaget udskiftes. Nyt afretningslag udføres af cement/sand i forholdet 1:3. Som vedhæftningsforbedring til eksist. betonoverflade anvendes betonlim som NM31BG fra Rockidan. Fugtmembran: På overside af altanbunde og ca. 5 cm op ad lodrette begrænsningsflader udføres fugtmembran. Ved hulkehler tilsættes Thix pulver 150. Der anvnedes base NM 100 UP og hærder H-45 UP fra Rockidan. Blandingsforhold i h.t. leverandørens anvisninger. Fugtmembranen skal udføres med en min. lagtykkelse på 3 mm. Der henvises i øvrigt til Rockidan`s systemblade og arbejdsvejledninger Altanbrystninger/underside af altanbundplader På udvendig side af altanbrystninger samt på underside af altanbundplader, hvor der ikke skal udføres udvendig isolering, skal der efter afrensning og udførelse af diverse betonreparationer foretages tyndpuds. Tyndpudsen skal udføres således, at overfladerne bliver jævne uden fremspring af eksist. berapning m.v. Overfladen skal efter udførelse af tyndpuds fremstå i glat/jævnt udseende. Til tyndpuds anvendes Sika MonoTop 650.

30 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 26 Tyndpudsen udføres nøje i h.t. leverandørens anvisninger. Efter udførelse af tyndpuds skal overfladerne filtses, således at strukturen/udseende bliver som pudsen, der påføres den udvendige facadeisolering Overfladebehandling af betonoverflader Der udføres overfladebehandling på betonbrystninger, underside af altanbundplader og øvrige betonoverflader, hvor der ikke skal udføres udvendig isolering. Der grundes med 1 x Sikagard W - Aquaprimer, hvorefter de grundede flader efter min. 12 timer (afhængigt af temperatur) påføres 1. gang Sikagard W Elastic. 2. gang påføres efter min. 8 timer (afhængigt af temperatur). For overfladebehandling gælder, at overfladerne skal være renset fuldstændigt for alt løst materiale. Overfladerne skal være tørre, og der må ikke males i fugtigt vejr. Efter maling skal fladerne være dækkede og ensartede i kulør og glans. Efter udførelse af Sikagard 550 skal påføres 2 x Rockwool facadefarve. Efter 14 dages forløb skal tapeprøven i henhold til Dansk Teknologisk Instituts regler kunne bestås. Grunding/maling må ikke foretages i så stærk sol, blæst eller ved udsigt til frost eller nedbør, at der er risiko for beskadigelse inden hærdning. Dersom behandlingen afvaskes/beskadiges eller på anden måde forhindres i at hærdne, skal arbejdet gøres om uden udgift for bygherren. Den færdigbehandlede overflade skal stå ensartet i kulør og glans Udskiftning af stålrækværk på altaner Eksist. stålrækværk på samtlige altaner ud mod Skovvejen nedtages og bortkøres. Eksist. stål, der er indstøbt i altanbrystninger, fjernes ligeledes. Nyt stålrækværk etableres og fastgøres til betonbrystninger i h.t. tegn. nr Stålrækværket varmforzinkes til klasse B i henhold til DS 1459 og DS Udskiftning af udspyere

31 1. Facade- og altanrenoveringsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 27 Arbejdet omfatter udskiftning af 24 stk. udspyere. Udspyrene udskiftes i altanbrystninger, hvor der etableres facadebatts og puds. Udspyrene udføres af rustfri ø30 rør. Udspyere overfladebehandles med Icosit 6630 High Solid fra Sika. Farve: hvid Følgearbejder i forbindelse med vinduesudskiftning Arbejdet omfatter følgende: Påstøbning under altandøre jvf. tegn. nr snit Pudsreparation og malerbehandling af lysninger i trapperum, jvf. tegn. nr snit Kvalitetssikring Der henvises til afsnit 0.6 vedrørende krav til entreprenørens kvalitetsstyring og kontrol af egne arbejder og leverancer m.m. Proceskontrollen skal som min. omfatte en kontrol af nedenstående: Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Tidspunkt Krav til dokumentation Betonunderlag Visuel, Stikprøvevis Under/efter Checklister sammenligning med referencefelt afrensning Betonskader Visuel kontrol 100% Under/efter Checklister udførelse Udtræksforsøg Stikprøvevis Efter Skema udførelse Overfladebehandling Visuel kontrol 100% Under/efter Checklister udførelse Udtræksforsøg Stikprøvevis Efter udførelse Skema

32 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Facadeisoleringsarbejdet 2.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter alle leverancer og ydelser som er angivet på tegninger og/eller i nærværende beskrivelse herunder: Montering af udvendig facadebatts på nord- og vestfacaden excl. parterretagen. Udførelse af Rockwool Facade System 4 (glat, filtset puds) på facadebatts på nord- og vestfacaden excl. parterretagen. Udførelse af diverse elastiske fuger. Overfladebehandling af pudssystem. Der ønskes en tillægspris for udførelse af udvendig facadebatts incl. pudssystem og overfladebehandling af sydfacaden Projektgennemgang Entreprenøren skal deltage i projektgennemgang i nødvendigt omfang. Et projektgennemgangsmøde skal afholdes i samarbejde med entreprise B, således at eventuelle spørgsmål med hensyn til størrelse af vindueshuller m.m. kan fastlægges. 2.2 Grundlag for arbejdet Udover betingelser, tegninger og beskrivelse danner følgende grundlag for arbejdet: Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier. Leverandørens anvisninger. 2.3 Materialer Til udførelse af arbejdet skal der anvendes følgende produkter fra Rockwool: 25 mm/50 mm facadebatts Div. hjælpeprofiler (sokkelprofil, hjørnejern m.v.) Underpuds, facadenet, pudsprimer, filtsepuds, facadefarve.

33 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Arbejdets udførelse Alt arbejde skal udføres af absolut kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmelse med leverandørens og tilsynets anvisninger. Generelt gælder, at alle påtænkte detaljer og løsninger, der ikke er vist eller beskrevet i projektmaterialet, skal forelægges byggeledelsen for accept, inden arbejdet påbegyndes. Ukendskab til forhold, som kunne besigtiges eller information, som kunne være indhentet ved rådgivende ingeniør, vil ikke blive honoreret. Der skal påregnes udført referencefelter for de enkelte arbejdsydelser. I efterfølgende arbejdsbeskrivelse er arbejdets udførelse kun beskrevet i hovedtræk. En mere detaljeret udførelsesbeskrivelse fremgår af Rockwools arbejdsbeskrivelse, der er gældende for arbejdet Forbehandling og klargøring Arbejdet omfatter de- og genmontering af div. beslag, konstruktionsdele, eksist. vinduessålbænke, samtlige akrylskilleplader ved altaner m.m. Endvidere omfatter arbejdet flytning/ændring af diverse synlige antenne- og elinstallationer. Diverse buler og fremspring afhugges fra den eksisterende overflade. Områder med smuds/alger m.v. rengøres derefter ved hjælp af højtryksrensning. Større lunker i overfladen udfyldes med Rockwool facadeklæber eller underpuds i h.t. leverandørens anvisninger Opsætning af Rockwool facadebatts Facadebatts opsættes med facadeklæber og facadedybler i h.t. leverandørens anvisninger. Facadeklæber påføres undersiden af facadebatts i 2 striber på 150 mm med en 10 x 12 mm tandspartel. Min. 50% af fladen på facadebatts skal være dækket, 25 mm facadebatts skal dog fuldklæbes. Facadebatts opsættes med længden lodret og med forskudte samlinger. Ved udvendige hushjørner opsættes facadebatts ligeledes i forbandt. Den mærkede side af facadebatts skal vendes udad og benyttes som pudsflade. Når klæberen er afhærdet foretages efterfølgende mekanisk fastgørelse af facadebatts.

34 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 30 Mekanisk fastgørelse foretages med Rockwool facadedybel. Der skal anvendes 8 stk. facadedybler pr. m 2 (5 stk. pr. facadebatts 1000 x 600 mm). Ved montering skal facadedyblernes stålstift undersænkes, således at kuldebro forhindres Underpuds Underpudsen skal udføres som en ét-lags 8 mm standardløsning. Inden underpuds påføres skal vinduespartier m.m. afdækkes, således at pudsstænk m.v. på glaspartier m.m. undgås. Alle udadgående hjørner og vinduesfalse forstærkes med hjørneprofiler inden underpuds påføres. I forbindelse med påføring af underpuds er det vigtigt, at pudsen får optimale betingelser i hydratiseringsfasen. Nedenstående foranstaltninger skal bl.a. foretages: at man ikke arbejder i direkte sollys at man arbejder med skyggenet (beskrevet under byggepladsbestemmelser, pkt at puds ikke udføres når temperaturen er under 5 C. I den endnu våde underpuds anbringes Rockwool facadenet. Herefter glittes nettet med en spartel, således at nettet trykkes ind i den våde underpuds. Nettet skal ligge i den yderste 1/3 del af underpudsen. Ved afbrydelse i arbejdet skal det sikres, at nettet står frit ved overlæg. Ved muråbninger samt i vinduesfalshjørner skal der monteres ekstra forstærkning med facadenet Glat, filtset puds, type T Inden den glatte filtsede puds udføres skal der påføres Rockwool pudsprimer. Underpudsen skal være gennemtør før priming, der foretages med malerrulle. Hærdetiden på underpuds er afhængig af temperatur og luftfugtighed, men der skal gå mindst 2 døgn inden priming.

35 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side 31 Påføring af Rockwool filtsepuds må kun foretages når de optimale betingelser (ikke direkte sollys, brug af skyggenet m.m.) er tilstede. Udførelse af filtsepuds type T skal ske nøje i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, der nedenstående er angivet i hovedtræk: 3 mm filtsepuds type T påføres den primede underpuds med stålbrædt. Tykkelsen af filtselaget bestemmes ved at trække en 10 x 12 mm facadespartel igennem pudsen, hvorved kambed dannes. Herefter udglattes kambed med en spartel, således at pudsen fremstår med en glat og ensartet flade minutter efter påføring, kan filtsearbejdet påbegyndes. Der anvendes traditionel filtsebrædt. For at eliminere strukturvariationer skal et helt felt på facaden påføres i en arbejdsgang, og arbejdet må aldrig afbrydes midt på en flade. Inden arbejdet påbegyndes skal placering af pudseskel aftales med tilsynet. Pudseskel skal påregnes udført i lige linier efter Rockwool tapemetode Udførelse af overfladebehandling Den filtsede pudsoverflade skal efterfølgende overfladebehandles 2 gange med Rockwool facadefarve. Farve: I h.t. nærmere aftale. Påføringen foretages med lammeskindsrulle og pensel. Før underarbejdet påbegyndes, skal der blandes maling til hele det facadefelt, der skal males. Overfladebehandlingen skal foregå under inddækning, således at direkte solindfald og regn undgås. Døgntemperaturen i arbejdsområdet skal altid minimum være 5 C Elastiske fuger Elastiske fuger i forbindelse med facadeisoleringen udføres som Sikaflex 15 LM med tilhørende primer. Farve: hvid.

36 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Kvalitetssikring Der henvises til afsnit 0.6 vedrørende krav til entreprenørens kvalitetsstyring og kontrol af egne arbejder og leverancer m.m. Proceskontrollen skal som min. omfatte en kontrol af nedenstående: Kontrolobjekt Kontrolmetode Kontrolomfang Tidspunkt Krav til dokumentation Udv. isolering, Visuel og 100% Under/efter Kontrolskema fastgørelse planhed opmåling montage Underpuds, Visuel og 100% Under/efter Kontrolskema placering af net/tykkelse opmåling udførelse Pudsprimer Visuel kontrol 100% Under/efter udførelse Checklister Filtsepuds, udseende, struktur, planhed Filtsepuds, pudseskel Overfladebehandling (udseende/forbrug) Visuel - sammenligning med referencefelt Visuel - sammenligning med referencefelt Visuel, opmåling. Sammenligning med referencefelt 100% Under/efter udførelse 100% Under/efter udførelse 100% Under/efter udførelse Fuger Visuel kontrol 100% Under/efter udførelse Checklister Checklister Checklister Checklister

37 3. Tagdækningsarbejdet Betingelser og arbejdsbeskrivelse Side Tagdækningsarbejdet 3.1 Arbejdets omfang Arbejdet omfatter tagdækningsarbejde over ejendommen Skovvejen 46 (tag over boliger i opgang F, G og H). Arbejdet omfatter levering og montering af alle de på tegningerne viste og i denne beskrivelse omtalte tagdækningsarbejder incl. naturligt tilhørende tillægsydelser og består i hovedtræk af: Afrensning af eksist. tagdækning. Levering og montering af ny 2-lags tagdækning. Levering og montering af diverse afdækninger og inddækninger m.m. Der ønskes en tillægspris for udførelse af tagdækningsarbejde over ejendommen Skovvejen Eksisterende forhold Tagkonstruktionen består af følgende opbygning benævnt nedefra: Betondæk. Udvendig isolering. Eksist. tagpap. Tagkonstruktionen har ensidig fald fra vestfacade mod tagrende placeret ved østfacade. Ved vestfacade er der etableret duesikring Projekteringsydelse Forankring af tagdækning skal overalt beregnes af entreprenøren i henhold til gældende normer samt TOR-anvisning nr Ansvar vedr. tagets udtæthed og tagafvanding Entreprenøren har det fulde ansvar for tagets tæthed i de områder, hvor denne arbejder og er fuldt ansvarlig for skader på arbejder omfattet af denne entreprise som skader på eksisterende bygningskonstruktioner, inventar, indbo, løsøre m.v, tilhørende bygherren/lejere m.m.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015

ISTANDSÆTTELSE AF FACADE OG UDSKIFTNING AF VINDUER MOD BUGTEN ETAPE 1 Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 Skovvejen 44-46 8000 Århus C Registrering og arbejdsbeskrivelse 22.03.2015 0.0 INDHOLD 1.0 Generelt 3 1.1 Bygningsdata 3 1.2 Bygherre 3 1.3 Arkitekt 3 2.0 Baggrund for projektet 4 2.1 Kort om Klintegaarden

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere